De nieuwsbrief van uw accountant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van uw accountant"

Transcriptie

1 De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme? Krijg uitstel va de fiscus Waeer u als oderemer betaligsprobleme heeft, kut u oder omstadighede uitstel va betalig voor uw belastigschulde krijge. Betaligsprobleme? Krijg uitstel va de fiscus Zekerheid over arbeidsogeschiktheidsrisico va werkemers Hoe werkt de (obelaste) vaste kostevergoedig i de werkkosteregelig? Is belegge i durfkapitaal og wel aatrekkelijk? Twijfels over jaarlijkse btwcorrectie auto va de zaak Pas op met de verkrijgig va aadele i ee oroeredgoedbv Flexibele bv komt eraa Uitstel voor elke belastigschuld I pricipe kut u voor elke belastigschuld om uitstel vrage. Wel moet u eerst oderzoeke of u uw belastigschulde op ee adere maier kut betale. De Belastigdiest vidt amelijk dat het verlee va uitstel cocurretieverstored werkt te opzichte va oderemers die hu belastige wel op tijd betale. Uitstel wordt allee verleed aa gezode bedrijve die zekerheid kue stelle. Is uw oderemig failliet, da kut u i ieder geval gee uitstel va betalig krijge. Bij surseace va betalig ka aa de bewidvoerder uitstel worde verleed voor ee belastigschuld die is otstaa vóór de surseace. Uitsteltermij Het uitstel geldt voor maximaal twaalf maade e u moet zekerheid stelle voor de totale omvag va de opestaade schuld. Bij ee zekerheidsstellig moet worde gedacht aa ee bakgaratie, ee hypotheekrecht of ee verpadig. De zekerheid moet gelijk zij aa het bedrag waarvoor uitstel wordt gevraagd. Bij eemaszake, veootschappe oder firma, commaditaire veootschappe e maatschappe is elke eigeaar, veoot of maat verplicht om aast ee verzoek om uitstel va betalig voor oderemers, ook ee verzoek om uitstel va betalig voor particuliere aa te vrage. Meldig va betaligsomacht Bet u bestuurder va bijvoorbeeld ee bv e ka uw bv haar belastig iet betale, da moet u dat schriftelijk melde bie twee weke a het verstrijke va de betaligstermij. Doet u ee verzoek om uitstel, da merkt de Belastigdiest dit verzoek aa als ee schriftelijke meldig va betaligsomacht. 444 Lees verder op pagia 8 Buiteladse auto va de zaak aatrekkelijker Veel leesplezier! Iteratioaal samewerked i het verbad va JHI. Let op: Zorg ervoor dat uw verzoek bij de Belastigdiest bie is voordat de betaligstermij afloopt. Zo voorkomt u dat u ee aamaig otvagt waarvoor u koste moet betale. 1

2 Zekerheid over arbeidsogeschiktheidsrisico va werkemers U kut als werkgever eigerisicodrager worde voor de WGA (regelig Werkhervattig Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte). Het arbeidsogeschiktheidsrisico va uw werkemers wordt da door uzelf gedrage. Dit risico ka vervolges evetueel (deels) worde verzekerd bij ee particuliere verzekeraar. Waar moet u op lette e waeer moet uw aavraag voor eigerisicodragerschap bij de Belastigdiest bie zij? Er zij twee voorwaarde verbode aa het eigerisicodragerschap: U heeft ee garatieverklarig va ee erkede kredietistellig of ee erkede verzekeraar. U bet i de drie jaar voor de beoogde igagsdatum iet al eerder eigerisicodrager voor de WGA geweest. Complexe regelgevig De regelgevig rodom het eigerisicodragerschap is zéér complex. Laat u goed advisere voordat u besluit om het eigerisicodragerschap op u te eme. Eigerisicodragerschap Hoofdregel is dat als uw werkemer ziek wordt, het UWV de uitkerig betaald. Als werkgever betaalt u hiervoor verzekerigspremies, maar 50% va de gedifferetieerde WGA-premie mag u verhale op uw werkemers. Als u dit doet, moet u de premie ihoude op het ettoloo. Waeer het risico va arbeidsogeschiktheid i uw bedrijf laag is, ka het gustiger zij om eigerisicodrager te worde voor de WGA. U betaalt da gee gedifferetieerde WGA-premie, maar op het momet dat ee werkemer recht heeft op ee uitkerig, betaalt u deze uitkerig gedurede de eerste tie jaar zelf. Re-itegratie Bij het eme va het eige risico bet u gedurede de eerste 104 weke va arbeidsogeschiktheid zelf veratwoordelijk voor de re-itegratie va de werkemer. Vaaf de start va de WGA-uitkerig blijft u vervolges og tie jaar veratwoordelijk voor die re-itegratie. U draagt dus i totaal i pricipe maximaal twaalf jaar de koste va re-itegratie. Particulier verzekere Het risico va uitkerige aa uw arbeidsogeschikte (ex-)werkemer kut u evetueel particulier verzekere. Dit heeft uiteraard allee zi als de koste va de verzekerigspremies lager uitvalle da de premies die u aa het UWV betaalt. Dit ka voor de WGA bijvoorbeeld het geval zij als u tusse 2001 e 2005 gee of ee lage WAO-istroom had. Maar ook als u vaaf 2006 og gee istroom i de WGA heeft gehad e gee lagdurig zieke werkemers heeft. Die uw aavraag op tijd i Er zij twee momete i het jaar waarop het eigerisicodragerschap ka begie: 1 jauari of 1 juli. Uw aavraag voor het eigerisicodragerschap moet te miste dertie weke vóór de beoogde igagsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bie zij bij de Belastigdiest. Belastigdiest gaat belle bij bezwaar De Belastigdiest wil bezwaarschrifte va belastigplichtige seller gaa verwerke. I alle belastigregio s worde de komede tijd speciale teams igericht die de bezware seller kue afwikkele. Ook wordt er vaker da voorhee telefoisch cotact gezocht met de idieer va het bezwaar. Oduidelijkhede kome zo eerder aa het licht e wederzijdse vrage kue seller worde beatwoord. Hoe werkt de (obelaste) vaste kostevergoedig i de werkkosteregelig? Veel werkgevers geve aa hu werkemers ee vaste kostevergoedig. Imiddels geldt per 2011 de werkkosteregelig: ee ieuwe maier va omgaa met vergoedige e verstrekkige. Ook oder de werkkosteregelig kut u og steeds obelast ee vaste kostevergoedig geve voor bepaalde zake. Maar let op: de eise zij wel aagescherpt. De werkkosteregelig: ee keuze De werkkosteregelig geldt sids 1 jauari va dit jaar. Maar werkgevers hebbe og gedurede drie jaar de mogelijkheid ee overgagsregelig te hatere e op basis va de oude wet vergoedige e verstrekkige te doe. Heeft u og iets gedaa met de werkkosteregelig, da geldt deze overgagsregelig voor u. Uiterlijk i 2014 bet u verplicht de werkkosteregelig te gaa toepasse. Bereid u dus vast voor

3 444 Vaste kostevergoedig Als u oder de oude regelig ee vaste kostevergoedig verstrekt aa werkemers, da moet deze vergoedig oderbouwd zij. Dat wil zegge dat er ee specificatie moet zij waaruit blijkt voor welke zake ee kostevergoedig wordt gegeve e de daarbij behorede bedrage. De Belastigdiest ka u vervolges vrage om ee steekproef. Oder de werkkosteregelig is dit iet meer geoeg. Aa de vaste kostevergoedig moet da altijd ee oderzoek te Is belegge i durfkapitaal og wel aatrekkelijk? Wie ee startede oderemer fiacieel steut met ee leig, ka rekee op ee aatal aatrekkelijke fiscale faciliteite. Het kabiet legt de faciliteite voor beleggige i durfkapitaal echter steeds meer aa bade. Oder durfkapitaal wordt verstaa: geregistreerde achtergestelde leige aa startede oderemers (directe beleggige); leige aa e beleggige i erkede participatiemaatschappije (idirecte beleggige); beleggige i erkede cultuurfodse. Vrijstellig i box 3 Durfkapitaal is dus geld dat u uitleet aa ee startede oderemer of belegt i bepaalde participatiemaatschappije of cultuurfodse. Oder voorwaarde kut u hiervoor ee vrijstellig krijge i box 3. De vrijstellig bedraagt maximaal Heeft u het hele jaar dezelfde fiscale parter, da geldt ee gezamelijke vrijstellig va Heffigskortig aa bade Voor de achtergestelde leig aa ee startede oderemer e voor culturele beleggige gold i 2010 og ee extra heffigskortig va 1,3% va het bedrag dat is vrijgesteld i box 3. Deze kortig wordt de komede jare afgebouwd. Dit jaar is de kortig 1% om vervolges stapsgewijs op ul uit te kome met igag va Verlies iet meer aftrekbaar Ook de persoosgebode aftrekpost voor ee verlies op de achtergestelde leig aa ee startede oderemer is kome te vervalle. Ee verlies is dus iet meer aftrekbaar. Er geldt ee uitzoderig voor leige die vóór 1 jauari 2011 zij verstrekt. Deze verlieze blijve wel aftrekbaar. grodslag ligge. Wilt u dus i de toekomst ook ee vaste kostevergoedig blijve geve, start da ee kosteoderzoek. Boetjes verzamele Dat beteket dat u uw werkemers gedurede ee aatal maade boetjes (va koste) moet late verzamele e op basis hierva bepaalt welke kostevergoedige uw werkemers krijge. Va belag hierbij is dat u uw werkemers ideelt i groepe die vergelijkbaar zij qua koste. Stel u heeft drie vertegewoordigers e twee va he make koste voor maaltijde tijdes diestreize. Ee va he maakt deze koste iet. I dat geval ka deze derde vertegewoordiger, als hij bij de groep vertegewoordigers wordt meegeome, ervoor zorge dat de represetatiekoste va de adere twee vertegewoordigers discutabel worde. I ee dergelijk geval is het da ook slim om deze vertegewoordiger, idie mogelijk, i ee adere groep te plaatse. Niet alle koste obelast Verder moet u wete dat u iet voor alle koste ee (obelaste) vaste kostevergoedig mag verstrekke. Oder de werkkosteregelig zij de mogelijkhede hiervoor beperkt. Ga da ook eerst a welke koste uw werkemers make e bepaal vervolges welke va deze koste u obelast mag geve. Meer iformatie hierover vidt u op oder het zoekwoord werkkosteregelig. Komt u er iet uit, da kut u hiervoor ook terecht bij uw adviseur va Stees & Parters. Wel of gee durfkapitaal Startede oderemers zij blij met ee extra steutje i de rug. Zeker als zij gee krediet kue krijge va de bak. Voor u als gelduitleer zij er og steeds fiscale voordele te behale, maar deze worde wel mider. Let op: Ee durfkapitaalleig moet diee ter fiacierig va het verplichte oderemigsvermoge va de begiede oderemer. U mag de leig iet fiaciere met geleed geld. Daaraast moet u same met de oderemer ee leeovereekomst opstelle waari oder meer staat dat het gaat om ee achtergestelde leig e ee leig i durfkapitaal. Het miimaal uit te lee bedrag is e u mag gee (oderemigs)parter va de starter zij. Ee adere voorwaarde is dat u de leeovereekomst bie vier weke laat registrere bij de Belastigdiest. Hoog btw-tarief op podiumkuste e kustvoorwerpe De geplade btw-verhogig op podiumkuste is met ee halfjaar uitgesteld tot 1 juli va dit jaar. Koopt u echter vaaf 1 jauari 2011 ee kaartje voor ee voorstellig die plaatsvidt a 1 juli, da bet u wel degelijk het hoge btw-tarief va 19% verschuldigd. Bovedie geldt het uitstel iet voor de aakoop va atiek e kustvoorwerpe. De btw hierop is per 1 jauari 2011 verhoogd aar 19%. 3

4 Twijfels over jaarlijkse btw-correctie auto va de zaak Heeft u als oderemer i de ikomstebelastig ee auto va de zaak e gebruikt u deze ook privé, da moet u jaarlijks ee btw-correctie toepasse voor het privégebruik. Deze bedraagt i de meeste gevalle 12% over 25% va de cataloguswaarde va de auto. Gebruikt u de auto jaarlijks mider da 500 km privé, da hoeft u de correctie iet toe te passe. De Hoge Raad twijfelt u of Nederlad deze btw-correctie voor de oderemer zo wel mag toepasse e heeft hierover vrage gesteld aa het Europese Hof va Justitie (hiera: HVJ EU). Wel of gee bezwaar? Hoewel het belag iet al te groot is, ka het toch ee overwegig waard zij om bezwaar aa te tekee tege uw aagifte waari u de privécorrectie voor 2010 heeft verwerkt. Op die maier behoudt u uw rechte voor het geval de uitkomst va de procedure uiteidelijk i uw voordeel uitpakt. Wilt u bezwaar aatekee, doe dit da wel bie zes weke a de dag va betalig va uw omzetbelastigschuld. Europese richtlije Alle lade va de EU kee hu eige btw-systeem om omzetbelastig te heffe. Om de heffig te harmoisere, zij er i het verlede richtlije uitgevaardigd. EU-lade moete omzetbelastig heffe volges deze richtlije. De belagrijkste richtlij was de Zesde Richtlij. Deze is i 2007 vervage door de huidige btw-richtlij. Waar twijfelt de Hoge Raad aa? De Hoge Raad twijfelt of de btw-correctie over het privégebruik va de auto va de zaak voor de oderemer wel richtlijcoform is. I zowel de Zesde Richtlij als de huidige btw-richtlij is ee zogeaamde stadstill-bepalig opgeome. Die houdt i dat Nederlad de btw-correctie mag hadhave zoals deze bestod bij ivoerig va de Zesde Richtlij op 1 jauari Destijds bedroeg de btw-correctie 12% va de ottrekkig i de ikomstebelastig. De ottrekkig was toe 20% va de cataloguswaarde va de auto. Sids die tijd is het percetage va 12 ee aatal male gewijzigd, maar dit bedraagt thas weer 12%. Ook de bijtellig i de ikomstebelastig is ee aatal male gewijzigd. Op dit momet bedraagt de maximale bijtellig 25%, oftewel hoger da de 20% die gold bij ivoerig va de Richtlij. Hoewel het HVJ EU og met ee uitspraak moet kome, is het iet de verwachtig dat het Hof de hele Nederladse btw-correctie over het privégebruik va de auto overbided verklaart. Mogelijk beslist het Hof wel dat Nederlad moet uitgaa va de btw-correctie zoals die gold op 1 jauari De correctie is da 12% va 20% va de cataloguswaarde. Btw-ummers cotrolere Levert u dieste of goedere aa ee buiteladse oderemer bie de Europese Uie, da moet u er zeker va zij dat het btw-ummer va uw zakelijke klat klopt. U heeft dit ummer bijvoorbeeld odig voor uw ICP-opgave. Wilt u het btw-ummer cotrolere, da kut u dit doe via de Belastigtelefoo. Dit ka echter maar voor maximaal 5 ummers per telefoogesprek. Wilt u ee groot aatal btwummers i éé keer late checke, da ka dit via Pas op met de verkrijgig va aadele i ee oroeredgoed-bv Als u oroered goed koopt, is veelal overdrachtsbelastig verschuldigd. Die bedraagt 6% va de waarde va het oroered goed. I het verlede werd de overdrachtsbelastig omzeild door oroered goed oder te brege i ee BV. Vervolges zoude de aadele i die BV kue worde verkocht, zoder de heffig va overdrachtsbelastig. Het oroered goed zelf wordt immers iet verkocht, maar blijft eigedom va de BV. Maar via het aadelebelag ko wel het ecoomische belag bij dat oroered goed worde verkocht. Om zo eevoudige otgaasmogelijkheid te voorkome, bevat de overdrachtsbelastig ee ati-misbruikbepalig. Kort gesteld komt het er op eer dat als aadele i ee oroeredgoed-bv worde verkocht, toch overdrachtsbelastig wordt geheve. Die bedraagt da 6% va de waarde va het oroered goed, ook als die waarde hoger is da de waarde va de aadele. Het tusseschuive va ee BV heeft daardoor gee zi meer

5 444 Deze ati-misbruikbepalig is allee oder strikte voorwaarde va toepassig. Te eerste moeste de bezittige va de BV voor 70% of meer bestaa uit i Nederlad gelege oroered goed. Bovedie kwam de heffig va overdrachtsbelastig allee aa de orde als, kort gesteld, me te miste 1/3 deel va de aadele verkreeg. Op allerlei maiere werd er i de praktijk voor gezorgd dat iet aa eigelijk iet voortvloeie uit de ormale bedrijfsuitoefeig va het lichaam. Dergelijke bezittige worde oder de ieuwe wetgevig buite beschouwig gelate voor de toets aa de bezitseis. Overige maatregele De wetgever heeft per 1 jauari 2011 og diverse adere wijzigige doorgevoerd om mogelijk misbruik te voorkome. Het gaat bijvoorbeeld om maatregele die voorkome dat de eigedom bij ee oroered goed wordt gesplitst over verschillede BV s, maar ook tezame beoordele va afzoderlijke trasacties die i de loop va de tijd plaatsvide. Die maatregele zij allemaal zeer techisch va aard e bespreke wij om die rede hier iet. Tot slot Door alle maatregele is er eerder da voorhee sprake va ee oroeredgoed-bv. Voordat aadele worde gekocht i ee BV met daari oroered goed, is het verstadig om same met uw adviseur va Stees & Parters te oderzoeke of de koop tot overdrachtsbelastigheffig leidt. Ook bij het aapasse va de statute waar het de aadeelhoudersrechte betreft, ka overdrachtsbelastig aa de orde kome. I al die gevalle is overleg da ook verstadig. die voorwaarde werd voldaa. Daardoor ko de heffig va overdrachtsbelastig toch achterwege blijve. Om die rede is sids 1 jauari 2011 seller sprake va ee oroeredgoed-bv. Waeer is er ee oroeredgoed-bv? Ee va de voorwaarde om ee BV als oroeredgoed-bv aa te merke was dat de bezittige voor te miste 70% uit i Nederlad gelege oroered goed moeste bestaa. Sids 1 jauari 2011 geldt echter ee lager criterium. Als de bezittige voor te miste 50% uit oroered goed bestaa, komt me i de gevarezoe. Het maakt daarbij iet uit of het i Nederlad gelege oroered goed is of buitelads oroered goed. Wel ligt er ee beperkig. Oroered goed dat wordt gebruikt voor ee echte oderemig (dek aa het gebouw bij ee BV die ee hotel exploiteert) is i eerste aaleg iet va belag. Het gaat eigelijk om oroered goed dat als beleggig wordt aagehoude. Kustmatig gecreëerde bezittige I de praktijk werd de bezitseis (voorhee 70% thas 50%) og welees omzeild door de balas op te pompe. Bijvoorbeeld door ee leig aa te gaa, ko het baksaldo aa de actiefzijde va de balas worde verhoogd. Daardoor werd mider sel aa de bezitseis voldaa. Weliswaar is de bezitseis u verlaagd, maar me achtte het toch odig om ook iets aa deze oppompcostructies te doe. Om die rede worde gecreëerde activa, zoals gecreëerde vorderige op verbode lichame of atuurlijke persoe geegeerd als de toetsig aa het 50%-percetage plaatsvidt. Het gaat da om vorderige die Digitale vraagbaak over AOV-verzekerige Vaaf u kue zelfstadig oderemers alle odige iformatie over arbeidsogeschiktheidsverzekerige vide op De website is ee iitiatief va het Verbod va Verzekeraars met de Kamer va Koophadel, het Platform Zelfstadige Oderemers e FNV Zelfstadige. U kut hier atwoord krijge op vrage zoals: hoe werkt de AOV, welke vorm is hadig e is het wel of iet oodzakelijk om ee verzekerig af te sluite? 5

6 Flexibele bv komt eraa Seller e eevoudiger ee bv oprichte e meer vrijheid om uw bedrijf aar uw eige wese i te richte. Het behoort straks allemaal tot de mogelijkhede. Om ervoor te zorge dat de bv-vorm aatrekkelijk blijft voor oderemers, zij er plae om het bv-recht te vereevoudige e te flexibilisere. Eevoudiger ee bv oprichte Het miimaal te plaatse aadelekapitaal va bij de oprichtig va ee bv wordt afgeschaft. Ook hoeft bij ibreg i geld gee bakverklarig meer te worde overgelegd e vervalt de verplichte accoutatsverklarig bij ibreg i atura (bijvoorbeeld ibreg va ee oderemig). De verplichtig om ee beschrijvig va de ibreg i atura op te stelle, blijft wel gehadhaafd. Verklarig va gee bezwaar U hoeft straks gee verklarig va gee bezwaar meer aa te vrage bij de oprichtig (e statutewijzigig) va ee beslote veootschap (bv) of aamloze veootschap (v). Daarvoor i de plaats komt ee ieuw systeem va doorlopede cotrole va rechtspersoe. Betere crediteurebeschermig Om schuldeisers voldoede te bescherme, wordt de aasprakelijkheid va het bestuur e va de aadeelhouders vergroot. Divideduitkerige zij allee mogelijk als het eige vermoge va de bv groter is da de wettelijke reserves of de reserves die volges de statute moete worde aagehoude. Het bestuur moet goedkeurig verlee aa de divideduitkerig. Er moet ee uitkerigstest worde uitgevoerd. De bv mag gee divided uitkere als blijkt dat zij haar schulde iet ka blijve betale. Gebeurt dit toch, da kue bestuurders e aadeelhouders aasprakelijk worde gesteld. Akte va oprichtig e statute I de akte va oprichtig va ee bv wordt het bedrag va het geplaatste kapitaal e het gestorte deel daarva vermeld. Zij er verschillede soorte aadele, da moet het geplaatste e gestorte kapitaal worde uitgesplitst per soort. Het geplaatste kapitaal hoeft iet volgestort te zij. I de statute is het iet lager verplicht om het maatschappelijk kapitaal op te eme. Het aatal aadele hoeft ook iet lager te worde vastgelegd. De statute vermelde allee og het omiale bedrag va elke soort aadele. Betaal lijfretepremie op tijd Heeft u ee lijfreteverzekerig, da zij de door u betaalde premies aftrekbaar i de aagifte ikomstebelastig, mits u ee aatoobaar pesioetekort heeft. Wilt u de premie og i de aagifte over 2010 i aftrek brege, da moet deze premie vóór 1 april 2011 betaald zij. Er is dus ee terugwetelig mogelijk voor betaalde premies i de eerste drie maade va Vaaf het belastigjaar 2011 vervalt deze mogelijkheid. Dat beteket dat u voor aftrek i de aagifte ikomstebelastig 2011 de lijfretepremie ook dit jaar moet betale. Aftrek is aders iet mogelijk. Meer irichtigsvrijheid U krijgt meer vrijheid bij de irichtig va uw bv. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om stemrechtloze e wistrechtloze aadele uit te geve. Aa bepaalde aadele kue verplichtige worde verbode. Afschaffig blokkerigsregelig De verplichte blokkerigsregelig wordt afgeschaft. Nu is het og zo dat als ee aadeelhouder zij aadele wil verkope, hij de goedkeurig odig heeft va zij mede-aadeelhouders of dat hij zij aadele eerst aa he moet aabiede. Straks is deze beperkig ee keuze. Ikoop va eige aadele Tot slot wordt het makkelijker om eige aadele i te kope. De beperkig va de verkrijgig va eige aadele tot maximaal de helft va het geplaatste kapitaal wordt afgeschaft. Alle aadele, op ee a, moge worde igekocht. Ook de regels voor afstempelig va aadelekapitaal of itrekkig va aadele worde versoepeld. 6

7 444 BPM-verzoek bij aagifte Heeft u i ee ader lad ee auto gehuurd of geleased, da is het voortaa mogelijk om bij de aagifte BPM, voor aavag va het gebruik i Nederlad, ook direct ee verzoek om teruggaaf i te diee. Aagifte e teruggaaf worde dus tegelijkertijd met elkaar verreked. U hoeft allee og het daadwerkelijke saldo te betale. Blijkt achteraf dat er ee ojuist bedrag aa BPM is teruggegeve, da ka alsog ee correctie volge. Uitspraak va het Europese Hof De regels zij versoepeld aar aaleidig va ee uitspraak va het Europese Hof va Justitie. Volges deze uitspraak moet Nederlad bij de berekeig va de verschuldigde belastig voor ee i ee adere lidstaat geregistreerd e gehuurd voertuig, rekeig houde met de gebruiksduur va het Nederladse wegeet. Ee aapassig i het systeem va betale e terugotvage va BPM was dus oodzakelijk. Voorwaarde Om va deze regelig gebruik te kue make, moet aa de volgede voorwaarde worde voldaa: Uit ee huur- of leaseovereekomst moet blijke dat er sprake is va ee zakelijk overeegekome gebruik tusse het verhuurbedrijf of de leasemaatschappij e u als automobilist. De huur- of leasetermij bedraagt maximaal drie jaar. Dit geldt ook voor de gebruiksperiode i Nederlad. Ee verlegig va de duur va de huur- of leaseovereekomst moet te miste twee weke vóór de igagsdatum schriftelijk worde gemeld aa de belastigispecteur. I dat geval wordt de BPM over de verlegde periode ageheve zoder boete. U moet wel rekeig houde met de maximale termij va drie jaar. Het motorrijtuig is geregistreerd i ee adere lidstaat va de Europese Uie of ee staat die partij is bie de Europese Ecoomische Ruimte (IJslad, Noorwege of Liechtestei). Buiteladse auto va de zaak aatrekkelijker Waeer u ee i het buitelad geregistreerde auto i Nederlad gebruikt, da bet u voor aavag va het weggebruik i Nederlad BPM verschuldigd. Tot voor kort moest u eerst de volledige BPM betale e werd op verzoek ee gedeelte va de BPM teruggegeve zodra de auto weer buite Nederlad was gebracht. U moest dus ee fors bedrag voorschiete. Aa deze maier va heffig e teruggave is u ee eide gekome. De regels zij versoepeld, waardoor het aatrekkelijker wordt om ee auto i het buitelad te lease of te hure. 444 Gee belastig voor DSB-spaarders met tegoed Oud DSB-spaarders hoeve gee belastig te betale over het spaargeld dat zij og tegoed hebbe va DSB voor zover gee uitkerig oder het depositogaratiestelsel te verwachte is. Bezittige e schulde worde i box 3 i aamerkig geome voor de waarde i het ecoomisch verkeer. Voor de bepalig va de waarde is het voor de Belastigdiest belagrijk om te wete of de rekeighouder (ee deel va) zij geld zal krijge, op welk momet hij ee evetuele uitkerig zal krijge e hoe groot die uitkerig zal zij. Aagezie de curatore voorzie dat de kas op ee uitkerig gerig is, worde zowel op 1 jauari 2010 als op 31 december 2010 de DSB-vorderige op ihil gesteld. Dit geldt voor alle vorderige uit (spaar)rekeige bij DSB waarop het depositogaratiestelsel iet va toepassig is. 7

8 444 Vervolg va pagia 1 Dat is echter allee het geval als het verzoek izicht geeft i de oorzaak e omstadighede va de betaligsprobleme. Bij ee iet tijdige meldig va betaligsomacht riskeert u als bestuurder dat u hoofdelijk aasprakelijk gesteld wordt voor de belastig die uw bv iet heeft voldaa. Let op: De Belastigdiest zal a het verstrijke va de oorsprokelijke betaligstermij gewoo rete i rekeig brege. Hoe lager het uitstel, hoe meer rete is verschuldigd! Ibeslagame admiistratie bij oderbetalig De Arbeidsispectie mag biekort, bij ee vermoede va oderbetalig, de admiistratie va ee werkgever i beslag eme. De ispectiediest cotroleert oder adere of werkgevers miimaal het wettelijk miimumloo e het verplichte vakatiegeld betale. Op dit momet mag de ispectie bij ee vermoede va oderbetalig wel de admiistratie va werkgevers izie e kopiëre, maar iet i beslag eme. Kleiebaeregelig ook i 2011 De kleiebaeregelig is met ee jaar verlegd e geldt dus ook i Werkgevers hoeve gee premies werkemersverzekerige te betale voor werkemers joger da 23 jaar die mider verdiee da ogeveer de helft va het wettelijk miimumloo. De ikomesafhakelijke bijdrage Zorgverzekerigswet wordt i dat geval op ul gezet. U hoeft als werkgever eveees gee vergoedig voor de ikomesafhakelijke bijdrage te geve. Looheffig moet u wél gewoo ihoude. Stadaard vijf jaar voor ambtshalve vermiderig of teruggaaf Bet u het iet ees met uw belastigaaslag, maar bet u te laat met het idiee va ee bezwaarschrift, da kut u de Belastigdiest schriftelijk verzoeke om ee ambtshalve vermiderig. Tot voor kort ko dit voor sommige belastigmiddele tot zeve jaar a het eide va het jaar va de aaslag. Deze termij is gewijzigd. Vaaf 2011 is de termij voor ee ambtshalve vermiderig of teruggaaf voor alle belastige vijf jaar geworde. Let op: voor toekeig va ee ambtshalve vermiderig gelde wel adere voorwaarde. Het ka dus zij dat de Belastigdiest uw verzoek iet hooreert. C O L O F O N Dit is ee uitgave va Stees & Parters Accoutats e Adviseurs. Voor iformatie over de i deze uitgave geoemde oderwerpe e over regelmatige toezedig va deze uitgave kut u cotact opeme met: Stees & Parters Accoutats e Adviseurs Thomas Maplaats 311 Postbus GD Rotterdam Telefoo: Fax: Deze uitgave verschijt vier keer per jaar e is i samewerkig met het SRA (Samewerkede Registeraccoutats e Accoutat Admiistratiecosulete) tot stad gekome. De uitgever heeft bij de samestellig va deze uitgave aar uiterste betrouwbaarheid e zorgvuldigheid gestreefd, maar ka echter iet aasprakelijk worde gesteld voor evetueel voorkomede ojuisthede e de gevolge hierva Niets uit deze uitgave mag worde vermeigvuldigd of gekopieerd zoder toestemmig va de uitgever. De fiscus betaalt mee aa eergiezuiige bedrijfsmiddele Ivesteert uw bedrijf i eergiebesparig of i bedrijfsmiddele die duurzame eergie opwekke, da kut u via de Eergie-ivesterigsaftrek (EIA) fiscale steu otvage va de overheid. Het beschikbare budget voor 2011 is 151 ml. Te opzichte va de regelig va 2010 zij er ekele wijzigige. Het percetage voor de EIA is verlaagd va 44 aar 41,5 e de eergielijst is per 1 jauari 2011 verieuwd. Er staat ee aatal ieuwe techieke op de eergielijst, terwijl ekele bestaade techieke zij afgevoerd. De complete eergielijst staat op de website va Agetschap NL: Nieuwe ummers bij ischrijvig Kamer va Koophadel De Kamer va Koophadel is i december gestart met de uitgifte va het Rechtspersoe e Samewerkigsverbade Iformatie Nummer (RSIN). Dit ummer vervagt het fiscale ummer va de Belastigdiest voor iet-atuurlijke persoe e heeft exact dezelfde ummerkemerke. Voor startede samewerkigsverbade e rechtspersoe beteket dit dat zij zich voortaa allee og hoeve i te schrijve bij de Kamer va Koophadel e iet meer apart bij de Belastigdiest. Aa de had va het RSIN bepaalt de Belastigdiest over het algemee bie vijf werkdage de beodigde fiscale ummers. Scheke i 2011 Dit jaar mag u ee bedrag va belastigvrij aa uw kidere scheke. Is uw zoo/dochter of dies parter tusse de 18 e 35 jaar, da mag u eemalig belastigvrij ee bedrag scheke va Dit bedrag mag og worde verhoogd tot als uw zoo of dochter het geld gebruikt voor ee buitegewoo dure studie of voor de eige woig. Opa e oma moge hu kleikidere dit jaar verrasse met ee belastigvrije schekig va

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Ex-echtgeote

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus

Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Vaste kostenvergoeding De eisen zijn wel aangescherpt Beleggen in durfkaptitaal Aantrekkelijk of niet? Auto van de zaak BTW-correctie voor privégebruik Snel een bv oprichten Aantrekkelijk voor ondernemers

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011

SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 SRA-Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 Ondernemer 1. Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor

Nadere informatie

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2011

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2011 1/ 20 Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2011 1. Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen.

Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen. BETALINGSPROBLEMEN? KRIJG UITSTEL VAN DE FISCUS Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen. Uitstel voor elke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2011 Ondernemer / BV 1. Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling voor

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 1. Kwartaal 2011

Nieuwsbrief. Nr. 1. Kwartaal 2011 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2011 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

DTL-NIEUWSBRIEF (EERSTE KWARTAAL 2011)

DTL-NIEUWSBRIEF (EERSTE KWARTAAL 2011) DTL-NIEUWSBRIEF (EERSTE KWARTAAL 2011) ONDERNEMER BV 1. Betalingsproblemen? Krijg uitstel van de fiscus. Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie