bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd"

Transcriptie

1 bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

2 Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig Ispraak: allee bij heririchtig Overlast e klachte Kapverguig opebaar gebied Sigels Gas, water, elektra, CAI, PTT Pagia 4/5/6 Wat moet u doe? Met vakatie? Tui ophoge Koste Beplatig Kapverguig particulier terrei Kruipruimte Schure e tuihuisjes Pagia 6/7 Geschiktheidsverklarig Schema 1: Ophoogmateriale voor de tui Schema 2: Behadelig beplatig bij ophoge Schema 3: Ophoogmateriale voor de kruipruimte Pagia 8 Tot slot Cotactgegeves 5 Opgehoogd wooerf Ileidig Alles over ophoge Vlaardige is voor ee groot deel gebouwd op veegrod. Voordat er op veegrod bijvoorbeeld wege kue worde aagelegd e gebouwd ka worde, moet het gebied worde opgehoogd met ee draagkrachtige zadlaag. Het gewicht va deze zadlaag veroorzaakt ee samedrukkig va de veelaag, waardoor strate e tuie verzakke. Aa het verzakke zelf is weiig aders te doe da het tijdig weer ophoge va de strate e tuie. Op zich is het proces va verzakke iet zo erstig. Probleme otstaa meestal doordat de verzakkige iet gelijkmatig zij. Zo verzakt de grod seller op plaatse waar bijvoorbeeld vroeger slootjes lage e mider sel waar boerderije stode of wege liepe. Op seller verzakkede plaatse kue kabels e leidige gemakkelijk breke met alle gevolge va die. Ophoogprogramma De gemeete heeft ee zogeaamd itegraal ophoogprogramma, waarbij ee aatal strate per jaar wordt opgehoogd. Dit doet de gemeete i samewerkig met utsbedrijve als ENECO, Evides, UPC e KPN. Met ame voor de veiligheid is die samewerkig erg belagrijk. I de straat ligge de kabels e leidige voor gas, water, elektriciteit, opebare verlichtig, CAI, telefoo e de riolerig. Waar dat odig is zulle deze gelijktijdig weer op de juiste hoogte worde gebracht. Uw medewerkig als bewoer is daarbij va groot belag. I deze brochure vidt u ee aatal zake op ee rijtje waar u aa moet deke als de wijk waari u woot aa de beurt komt i het ophoogprogramma. Ook als u allee uw tui wilt ophoge is het verstadig eerst deze brochure te leze. Samewerkig Bij ee itegrale ophogig zorgt de gemeete ervoor dat het opebaar gebied (strate, parkeerterreie, fiets- e voetpade, speelplekjes) weer i goede staat e op de juiste hoogte wordt aagelegd. Waar odig zorgt de gemeete i samewerkig met de utsbedrijve er ook voor dat de odergrodse ifrastructuur (kabels e leidige) weer op orde komt. De uitvoerig va het werk wordt door ee aaemer verricht. Ee directievoerder cotroleert ames de gemeete het werk va de aaemer. Als u vrage heeft, da kut u deze het beste aa deze directievoerder stelle. Vaak zet de aaemer vlak bij het werk ee keet eer, waar ook de opzichter ee gedeelte va de dag te bereike is. Voor aavag va de werkzaamhede wordt u hierover geïformeerd. Ispraak: allee bij heririchtig Ruim voordat de ophogig start, kijkt de gemeete of de irichtig va het opebaar gebied veraderd moet worde. Is dit oodzakelijk, da wordt ee ispraakprocedure gestart. Hierva krijge alle betrokke bewoers bericht. Gedurede de ispraakprocedure ligge de plae ter izage bij de Diest Stadswerk. Mede op basis va de ispraakreacties maakt de gemeete ee irichtigspla, dat door het college va burgemeester e wethouders wordt vastgesteld. Adresse e telefooummers vidt u op de achterzijde va deze brochure. Overlast e klachte Tijdes het ophoge va uw wijk kut u de odige overlast odervide. De straat ligt ope e u kut uw auto iet meer voor de deur parkere. Het is echter oodzakelijk om de straat e de verschillede kabels e leidige tijdig weer op hoogte te brege, zodat u als bewoer vervolges weer lage tijd plezierig kut woe. Mocht u klachte hebbe over de werkwijze va de aaemer of de gemeete, eem da cotact op met de directievoerder. Hij zal u adere uitleg kue geve e i veel gevalle ook i staat zij om de klacht te verhelpe. Ophoge va ee wooerf 5 Verzakkig wegdek 6 Tijdes werkzaamhede parkere tijdelijk iet mogelijk 2 3

3 Gas, water, elektra, CAI, KPN Als de kabels e leidige voor de utsvoorzieige ook opgehaald of verieuwd worde, zult u hierover apart door de utsbedrijve worde geïformeerd. I pricipe hoeft u voor deze werkzaamhede iets te doe. Als de (huis)aasluitige door uw tui lope, zal het betreffede bedrijf echter ook i uw tui aa de slag moete. Let u er daarom op dat u zo mi mogelijk bome of muurtjes aabregt bove deze kabels e leidige. Kapverguig particulier terrei Voor bome met ee stamdiameter kleier da 0,35 m op 1.30 m hoogte is gee kapverguig vereist. Bij ee boom met ee grotere stamdiameter moet wel ee kapverguig worde aagevraagd. De kapaavraag zal op de Gemeetepagia i Groot Vlaardige worde gepubliceerd. Iederee ka vervolges zij zieswijze betreffede deze aavraag bekedmake bij burgemeester e wethouders. Na evetuele zieswijze i overwegig te hebbe geome zal de kapverguig worde verleed. De kapverguig zal gepubliceerd worde op de Gemeetepagia i Groot Vlaardige. Tege dit besluit ka op grod va de Algemee wet bestuursrecht (Awb) bie zes weke a de publicatie bezware worde igedied bij het college va burgemeester e wethouders, Postbus 141, 3130 AC Vlaardige. Kapverguig opebaar gebied Bij de ter visieleggig va het voorlopig otwerp zal teves worde aagegeve welke cosequeties het pla heeft voor het opebaar groe. Idie uit dit pla blijkt dat het oodzakelijk of gewest is dat bome i opebaar gebied gekapt worde, zal de gemeete de kapaavraag publicere op de Gemeetepagia i Groot Vlaardige. Iederee ka vervolges gedurede 4 weke zij zieswijze betreffede deze aavraag bekedmake bij burgemeester e wethouders. Na evetuele zieswijze i overwegig te hebbe geome ka de kapverguig worde verleed. Deze kapverguig wordt gepubliceerd op de Gemeetepagia i Groot Vlaardige. Tege dit besluit ka op grod va de Algemee wet bestuursrecht (Awb) bie zes weke a de publicatie bezwaar worde igedied bij het college va burgemeester e wethouders, Postbus 141, 3130 AC Vlaardige. Sigels Als er sigels i het ophogigsgebied ligge, zal oderzocht worde of deze gebaggerd moete worde. Op deze wijze probeert de gemeete al het groot oderhoud i uw wijk i éé keer aa te pakke. Ook wordt i de meeste gevalle gelijktijdig de beschoeiig vervage. 3 Sigels worde oderzocht 6 Grave voor kabels e leidige Kruipruimte Oder uw woig bevidt zich meestal ee kruipruimte, die u vauit uw woig kut bereike. Aagezie uw huis op pale is gefudeerd, maar de bodem oder het huis zakt, wordt de kruipruimte dieper. Dit lijkt wellicht hadig, maar ka grote probleme oplevere. Als het bodempeil lager ligt da de stad va het grodwater, zal de kruipruimte blak kome te staa. U kut hierdoor i uw woig vochtprobleme krijge, wat idirect weer zal leide tot ee hogere eergierekeig omdat u meer moet stoke. Daaraast is het mogelijk dat de grod aast de gevel de kruipruimte i zakt. De ervarig leert dat het grodwaterpeil tijdelijk stijgt te gevolge va ee ophogig. Voor het ophoge va uw kruipruimte is het verstadig om de ophogig same met uw bure uit te (late) voere. Dit zal iet allee voordeliger zij, ook heeft u het voordeel dat uw kruipruimtezad iet aar de ruimte va uw bure zakt! Let u er wel op dat u altijd ee kruipruimte va ogeveer 60 cm overhoudt e dat de kabels e leidige die oder uw woig doorlope vrij blijve ligge. I schema 3 achteri deze brochure leest u de voor- e adele va de diverse materiale. 5 Verplaatse va bome 6 Tekeig doorsede kruipruimte Wat moet u doe? Met vakatie? Ruim va tevore wordt u per brief geïformeerd over het ophoge va uw wijk. Voordat de werkzaamhede begie krijgt u dus de gelegeheid uw tui, kruipruimte e/of schuur op te (late) hoge. Het is beslist aa te rade dit eerst te doe. Als u hiermee wacht tot a de ophogig va het opebaar gebied, da loopt u het risico dat u de ieuw aagelegde bestratig met zwaar materieel beschadigt. Als ee dergelijke schade gecostateerd wordt, kut u hiervoor aasprakelijk worde gesteld. Het ka zij dat tijdes de ophoogwerkzaamhede de gas-, water- e/of elektriciteitsvoorzieige tijdelijk afgeslote moete worde. Gaat u i deze periode met vakatie, vraag da aa uw bure of zij voor u hierop wille lette. Lukt dit echter iet, eemt u da eve cotact op met het betreffede utsbedrijf. Het telefooummer vidt u op de achterzijde va deze brochure. Tui ophoge Voor het ophoge va uw tui kut u ee aaemer ischakele, maar i veel gevalle zult u het ook zelf kue doe. Va belag is met welk materiaal u uw tui ophoogt. Hiervoor zij vele mogelijkhede. De meest toegepaste materiale zij grod, zad, polystyree e tempex. De voor- e adele va diverse materiale vidt u i het schema 1 achteri de brochure. Koste Voor eigeare va koopwoige, zowel op eige grod als erfpacht, kome de koste va het ophoge va de tui(e) voor eige rekeig. Heeft u ee huurwoig, da bestaat de mogelijkheid dat ee aatal zake die i deze brochure worde geoemd voor rekeig va de verhuurder uitgevoerd kue worde. Raadpleeg uw huurcotract e eem cotact op met uw verhuurder over de mogelijkhede. Beplatig Om plate e evetueel ook de bome i uw tui de ophogig te late overleve, moet u vooral op het jaargetijde lette. Dit heeft te make met de veraderige i de grodwaterstad e de beluchtig va de bodem, die tijdes ee ophogig daig wijzige. Tips voor de behadelwijze va beplatig e het beste tijdstip voor verplatig vidt u i schema 2 achteri deze brochure. Schure e tuihuisjes I veel gevalle zij schure e tuihuisjes oderheid, waardoor ze iet verzakke. Zij ze iet oderheid, da zult u er voor moete zorge dat ook deze bouwwerke weer op de oorsprokelijke hoogte kome te ligge. Doet u dit iet, da komt uw schuur lager te ligge da de straat e zult u waarschijlijk probleme krijge door wateroverlast. Het ophale va ee schuur is ee kostbare aagelegeheid. Het is da ook aa te rade om met bure te overlegge die dit ook moete doe. Het dele va bijvoorbeeld de kraahuur ka fiaciële voordele hebbe. I ekele gevalle grijpe bewoers ee ophogig aa om de schuur ook te oderheie. Als u dit wilt doe, eemt u da tijdig cotact op met de sectie Bouw- e woigtoezicht om te prate over de beodigde bouwverguig. Het adres e telefooummer vidt u op de achterzijde va deze brochure. 4 5

4 Erfafscheidige Op de gres va uw tui met de straat heeft u wellicht ee afscheidig geplaatst, zoals ee hek, ee heg of ee schuttig. Vaak zij de hegge zo dicht bij de erfafscheidig geplat, dat de heg over de straat uitsteekt. U moet er rekeig mee houde dat u de heg zal moete soeie tot de erfgres of zelfs zal moete verwijdere, omdat aders de straat iet opgehoogd ka worde. Let dus bij het plate e soeie va uw heg altijd op de erfgres! Is uw erfafscheidig geheel op gemeetegrod geplaatst, da zult u uw erfafscheidig moete verwijdere e op eige grod plaatse. I de folder Erf- e perceelafscheidige va VROM kut u aleze waaraa u moet voldoe bij het (terug)plaatse va erfafscheidige. Deze folder kut vide op de website va VROM: 5 Straat met erfscheidige Riool Het gedeelte va de huisaasluitig va de riolerig dat i uw tui ligt zult u op de juiste hoogte moete brege. Bij de erfgres zal de riolerig ogeveer 70 cm oder het straatpeil moete ligge. U kut het beste ee flexibele aasluitig plaatse op de plek waar het riool uw woig verlaat. Met zo aasluitig ka de rioolpijp og wat meezakke zoder af te breke. Het aapasse va uw gedeelte va de riolerig zal gelijktijdig moete worde uitgevoerd met de straatriolerig. 5 Pui- e afvalcotaiers va Irado Afval De opkapbeurt va uw tui zal veelal extra afval oplevere. De gemeete zet bij ee itegrale ophogig cotaiers eer voor uw afval. Eé cotaier voor pui (zoals terrastegels) e éé voor tuiafval. Uw huisvuil moet u gewoo op ormale wijze aabiede. Gooi uw huisvuil i géé geval i de cotaiers voor pui of tuiafval! Wilt u bielze afvoere, da zult u deze i blokke moete zage va maximaal 50 cm legte. Daaraast kut u atuurlijk altijd gebruik make va het afvalbregstatio va Irado. Adres e opeigstijde vidt u op de websites va Irado e va de gemeete Vlaardige: e Geschiktheidsverklarig Waar u op moet lette als u grod of zad koopt, is dat u ee geschiktheidsverklarig e ee verklarig va herkomst krijgt va de leveracier. Als u twijfelt over de kwaliteit va de te levere grod, kut u zich late advisere door de sectie Milieu va de Diest Stadswerk. Het telefooummer vidt u op de achterzijde va deze brochure. Schema s Schema 1: Ophoogmateriale voor de tui Materiaal/methode Voordeel Nadeel Grod e zad Het ophoge va de tui met grod e zad (oder het terras of het tegelpad) is relatief goedkoop e gemakkelijk uit te voere. Grod e zad zij zwaar zodat de bodem extra zal zakke. Polystyree of tempex Polystyree of tempex is erg lichte e zal iet verzakke. Schema 2: Behadelig beplatig bij ophoge Soort Behadelig Tijdstip Wilg, populier De grod aavulle e de bast die oder de grod Ka altijd verdwijt beschadige te behoeve va wortelgroei. Kastaje, eik, plataa De grod maximaal 15 cm. aavulle. Ka altijd Overige bome of i geval va grote ophogig. Heesters Gras Vaste plate Bolle Kappe overwege (let u er op dat voor elke boom die op 1.30 meter hoogte dikker is da 35 cm. ee kapverguig odig is). Om ee heester te beware, moet deze met ee zo groot mogelijke kluit - voordat de heester i het blad zit- op ee al opgehoogde plek i de tui worde geplaatst. Evetueel ka de heester dezelfde of volgede witer worde teruggeplaatst. Oude heesters kue het beste worde vervage. Ee gazo ka het selste met ieuwe graszode aagelegd worde. Vaste plate kue prima worde verplat aar ee al opgehoogd stukje i de tui. Grote wortelpakkette va vaste plate i meerdere dele scheure.de verjogde plate lope weer goed uit. Na de bloei de bolle uit de grod hale, op ee koele plaats beware e (a de ophogig) i het ajaar weer plate. Bij het verwerke moet het tempex i ee folie worde verpakt om muize e woelratte tege te houde. Ligt tempex i het grodwater, da zal daarboveop ee laag grod moete worde opgebracht om te voorkome dat de tempex gaat drijve.tempex is i aaschaf aamerkelijk duurder da grod e zad. Niet tusse mei e augustus (i verbad met het broedseizoe va de vogels). Najaar/witer Ka altijd Najaar/witer Witer Verder moet u er rekeig mee houde dat ee kubieke meter grod op de vrachtwage ogeveer gelijk is aa 0,7 kubieke meter grod i uw tui. Dit komt doordat u i uw tui de grod aastampt e daardoor verdicht. Door de lage koste kieze de meeste mese voor ee ophogig met grod.welke keuze u ook maakt, het is verstadig om vooraf met uw bure te overlegge. Idie u amelijk i éé keer same grod aaschaft, ka de prijs aazielijk lager zij. Schema 3: Ophoogmateriale voor de kruipruimte Materiaal/methode Voordeel Nadeel Zad Goedkoop Moeilijk aa te brege, zwaar. Spuitzad Makkelijk aa te late brege Zwaarder e duurder. Schelpe Licht materiaal, isolered Duurder Kleikorrels (bijvoorbeeld argex) Licht materiaal, isolered Duurder, kas op schimmelvormig lags fuderigsbalke. Celbeto/schuimbeto Licht materiaal Duur, ka op termij scheure door het verzakke va zad/grod oder het beto. Tempex (polystyree) Licht materiaal Moeilijk aa te brege, moet goed verpakt worde om muize e woelratte tege te gaa, duurder. 5 Aapasse va de riolerig 6 7

5 Tot slot Heeft u a het leze va deze brochure og vrage, da kut u cotact opeme met: Gemeete Vlaardige, Diest Stadswerk Met deze brochure geeft de gemeete u ee idruk va wat er allemaal komt kijke bij de ophogig va ee wijk. Wij advisere u de brochure goed te beware. U kut de brochure ook dowloade va de site va de gemeete Vlaardige: (zoek bij ophogige). Postbus 141, 3130 AC Vlaardige Bezoekadres: Hoflaa 27 Klachte wooomgevig De Buitelij... (010) Ophogigsprogramma afdelig Opebare Werke.... (010) Bouwverguige afdelig Ruimtelijke Ordeig e Milieu (ROM)... (010) Kapverguige afdelig Wijkbeheer... (010) Milieu afdelig ROM.... (010) Tuiafval e pui Irado.... (010) Gas e electra ENECO Water Evides Radio e tv-sigale UPC Telecommuicatie KPN Opebare verlichtig City Tec Resultaat a ophoge Colofo Alles over ophoge is ee uitgave va de gemeete Vlaardige. Tekst Diest Stadswerk, Sectie Voorbereidig Vormgevig De Breeje Reclame Adviesbureau BV Fotografie Diest Stadswerk, Sectie Voorbereidig, De Breeje Reclame Adviesbureau BV Druk Europoit Media Aa deze brochure kue gee rechte worde otleed. 8 Oktober 2005.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

Medisch Centrum Oude Singel

Medisch Centrum Oude Singel E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Onderhouds-ABC en serviceabonnement Oderhouds-ABC e serviceaboemet Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Natuur en klimaatverandering

Natuur en klimaatverandering Natuur e klimaatveraderig Leefgebiede worde voedselrijker, droger, zouter e warmer Natuurgebiede Zuid-Hollad heeft aar verhoudig weiig bos e ope atuurlijk terrei: 6% tege ladelijk 12%. Rede temeer om er

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Combinatoriek. Nota s in samenwerking met Anja Struyf en Sabine Verboven (Universiteit Antwerpen)

Combinatoriek. Nota s in samenwerking met Anja Struyf en Sabine Verboven (Universiteit Antwerpen) 1 Combiatoriek Nota s i samewerkig met Aja Struyf e Sabie Verbove (Uiversiteit Atwerpe) I het dagelijkse leve worde we vaak gecofroteerd met vraagstukke waarva de oplossig het telle va het aatal elemete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Warmtebehandelingen. Deel 2 - Harden, ontlaten en veredelen v. Materialenkennis. voor de laspraktijk 9

Warmtebehandelingen. Deel 2 - Harden, ontlaten en veredelen v. Materialenkennis. voor de laspraktijk 9 Materialekeis voor de laspraktijk 9 Geri va Krieke Warmtebehadelige Deel 2 - Harde, otlate e veredele v Voordat er ka worde gelast, zal er eige voorkeis moete zij va het te lasse basismateriaal e hoe dit

Nadere informatie

Boomkwekerij en klimaatverandering

Boomkwekerij en klimaatverandering Boomkwekerij e klimaatveraderig Voldoede e schoo gietwater iet vazelfspreked Bijzoder gebied, bijzodere teelt Boskoop e omgevig is i vele opzichte ee markat gebied. Vaaf 1200 is het vee i lage, smalle

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

BOSCHOORD. Geschiedenis van een onvoltooide kolonie

BOSCHOORD. Geschiedenis van een onvoltooide kolonie BOSCHOORD Geschiedeis va ee ovoltooide koloie De Maatschappij va Weldadigheid stichtte i het begi va de 19e eeuw ee aatal koloië op de gres va Frieslad e Drethe. De laatste koloie kreeg de aam Koloie 7

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie