Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl"

Transcriptie

1 Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg NL Ruurlo Telefoo (0573) Fax (0573) KvK Rabobak

2 Ziekteprotocol Op verzoek va de Ladelijke Coördiatiestructuur Ifectiebestrijdig heeft ee werkgroep ee iformatiemap ifectieziekte e hygiëe i kidercetra opgesteld, waari is vastgelegd hoe te hadele bij ziekte va kidere, waeer kidere iet aar de kideropvag gebracht moge worde e i welke gevalle zieke kidere opgehaald diee te worde. Ouders die gebruik make va de kideropvag worde vaak met probleme gecofroteerd als hu kid ziek wordt. Er moet ee oplossig worde gevode op het werk om vrij te kue eme, er moet geschove worde met werktijde of ee oppas moet worde igeschakeld om het zieke kid thuis te verzorge. Soms worde ouders ook op het werk gebeld met het verzoek om hu zieke kid op te hale. Wij realisere os dat het drage va de veratwoordelijkheid voor de gezodheid va uw kid e de groep waari uw kid verblijft, op gespae voet ka staa met uw belage als werkede ouder. Daarom wille wij u graag uitlegge op welke wijze wij met deze veratwoordelijkheid omgaa e welke richtlije er i de praktijk door de pedagogisch medewerkers gehateerd worde. Uitgagsput hierbij is e blijft de gezodheid va uw kid e de adere kidere i de groep. Deze richtlije beperke zich tot richtlije hoe te hadele bij zieke kidere. I het calamiteitepla staat beschreve op welke maier er wordt gereageerd bij oodgevalle. Regelmatig is er ee cotrole va de GGD regio Gelre-IJssel waari de beschreve richtlije geëvalueerd e waar odig bijgesteld zulle worde. Gezodheid Avoturij is jaarlijks verplicht ee risico-ivetarisatie e evaluatie (RI&E) uit te voere op al haar locaties te aazie va veiligheid e gezodheid. Met behulp va de (digitale) Risico-moitor worde per locatie izichte, maatregele e oplossige beschreve, waardoor er ee heldere structuur gebode wordt, om de gezodheid va kidere i oze opvag te bewake. Prevetie Avoturij heeft zelf ee belagrijke taak te aazie va het voorkome va ifectieziekte. Het spreekt vazelf dat de toilette, slaapkamers, keuke e de groepsruimtes dagelijks worde schoogemaakt. Omdat vooral kleie kidere vaak dige i hu mod stoppe, wordt ook het spelmateriaal regelmatig schoogemaakt. We gebruike zoveel mogelijk papiere haddoeke e de had-, vaat- e theedoeke e washadjes worde i elk geval dagelijks verschood. Evetueel aawezige speelmatrashoeze worde wekelijks gewasse e ook de verkleedklere worde regelmatig gewasse. Kidere wasse hu hade a het toiletbezoek e voor het ete. Had voor de mod bij hoeste of ieze hore tot de dagelijks terugkerede prevetieve maatregele. Uiteraard kue ook de pedagogisch medewerkers va de groep éé va de hieroder geoemde aadoeige oplope. Zij zulle echter, meer da va de kidere gevraagd ka worde, de prevetieve maatregele i acht eme, zodat verdere besmettig wordt voorkome. Ietige Alle kidere die Avoturij bezoeke diee igeët te zij volges het Rijksvacciatieprogramma. Met igag va 1 augustus 2011 ziet dit programma er zo uit: 2 maade DKTP 1 & HIB 1 & Peu & Hepatitus B 3 maade DKTP 2 & HIB 2 & Peu & Hepatitus B 4 maade DKTP 3 & HIB 3 & Peu & Hepatitus B 11 maade DKTP 4 & HIB 4 & Peu & Hepatitus B 14 maade BMR 1 & Meigokokke vacciatie 4 jaar DTP 5 & DKTP5 9 jaar DTP 6 & BMR 2 2 Waeer wij over het kid schrijve, gebruike we de maelijke vorm. We bedoele da zowel meisjes als joges. Adersom spreke we over pedagogisch medewerker, waarmee ook haar maelijke collega wordt bedoeld. Als we schrijve over de ouder(s), bedoele we ook de verzorger(s) va het kid.

3 De pedagogisch medewerkers zulle u vrage de vacciatiestatus te toe e verzoeke u meldig te make va de verdere vacciaties die og plaats diee te vide. Gezie de lagere verblijfsduur op Avoturij, waardoor besmettigsgevaar groter is e de aawezigheid va joge, kwetsbare baby s i het gebouw, zij de ietige va groot belag. Zowel voor uw eige kidere, alsook i het belag va de adere aawezige kidere. De laatste ietige DTP 6 & BMR 2 zij echter voor het bezoeke va de NSO iet meer verplicht. Het besmettigsrisico is da mider geworde, omdat 90% va de kidere da al beschermd is voor de ziektes door de eerdere vacciaties. Ouders odertekee tijdes het plaatsigsgesprek ee verklarig over de ietige die hu kid og zulle otvage of al otvage hebbe. Deze wordt opgeborge i het kiddossier. Met behulp va deze vacciatiegegeves ka er door de pedagogisch medewerkers sel e adequaat worde gehadeld, als er ee besmettelijke ziekte uitbreekt, die ee risico met zich meebregt e waarvoor uw kid og iet is igeët. Dit zal i veel voorkomede gevalle i overleg met de GGD gebeure. Ook alle uitzoderige die ouders, al da iet met de betrokke cosultatiebureauarts make, zulle met de GGD besproke worde. Het uiteidelijke advies va de GGD vormt voor os de richtlij bij os hadele. Alle kidere die bij Avoturij worde opgevage diee te zij igeët volges het Rijksvacciatieprogramma. Uitzoderige worde besproke met de GGD; hu advies is voor Avoturij richtlij voor verder hadele; Kidere va 9 jaar die de NSO bezoeke zij iet meer verplicht de DTP 6 e de BMR 2 te otvage; Op Avoturij toe ouders de vacciatiegegeves va hu kid e odertekee ee verklarig op het plaatsigsgesprek. Waeer ziek? Sigalerig De pedagogisch medewerkers werke met ee groep kidere e hebbe daarbij oog voor het idividuele kid. Zij wete hoe ee kid zich ormaal gesproke i de groep gedraagt. Keis va het kid i ormale omstadighede e iformatie va de ouders over evetuele bijzoderhede zij voor pedagogisch medewerkers va groot belag om te kue bepale of er iets is, waar zij zich zorge over moete make e waarover zij met de ouders moete overlegge. Ader gedrag, da de pedagogisch medewerker va ee kid gewed is, zoder dat daar door de ouders ee verklarig voor is gegeve (zoals tadjes die doorkome, ee orustige acht, etc.) is voor de pedagogisch medewerker ee sigaal, dat er mogelijk iets aa de had ka zij. Ook verhoogde lichaamstemperatuur ka hiervoor ee sigaal zij. Algemee Bij alle ziektes die uw kid treffe, is de pedagogisch medewerker va Avoturij degee die uiteidelijk bepaalt of het kid al da iet Avoturij ka bezoeke of eerder opgehaald diet te worde. De pedagogisch medewerker weegt daarbij, i geval va twijfel, uw belage als ouder e die va de adere kidere i de groep tege elkaar af. Het is echter i ieders belag, dat we die afwegig zo zorgvuldig mogelijk probere te make, vauit de veratwoordelijkheid zoals we die voele voor alle betrokkee. Het is de gezamelijke veratwoordelijkheid va Avoturij e de ouders, om de spiraal va ifecties zoveel mogelijk te doorbreke; dit beteket voor de groepe prevetief e hygiëisch werke e voor de ouders ka dit soms betekee dat zij hu kid toch iet aar Avoturij kue brege of dat zij hu kid eerder diee op te hale. Koorts Koorts is gee ziekte op zich, maar ee symptoom va iets wat mogelijk op dat momet og iet zichtbaar is. Bovedie ka koorts bij kidere erg sel oplope. Bij ee lichaamstemperatuur va 38 grade of meer zal de pedagogisch medewerker altijd cotact zoeke met de ouders, om te overlegge over de situatie. Of op dat 3

4 4 momet ook aa de ouders gevraagd zal worde het kid zo sel mogelijk op te hale, hagt va diverse factore af; de mate waari het kid ziek is of koorts heeft; de ruimte die er i de groep is om op dat momet het zieke kid wat extra aadacht e verzorgig te geve; de mogelijkhede die de ouders hebbe om hu kid sel op te kue hale. I overleg wordt geprobeerd same tot ee goede oplossig te kome. Idie odig ligt de uiteidelijke beslissig hierover bij de pedagogisch medewerker Waeer mag ee kid iet aar Avoturij? Bij 38 grade koorts of meer. Waeer moet ee kid worde opgehaald? Als ee kid te ziek is om aa het dagprogramma deel te eme; Als de verzorgig te itesief is voor de pedagogisch medewerkers; Als het de gezodheid va adere kidere i gevaar bregt. De meige over besmettigskase bij sommige ziektes lope soms sterk uitee. Vooral bij otstoke oge e loopore wete wij dat artse hierover verschillede advieze geve. Toch merke wij i de praktijk dat kidere (vooral joge baby s) sel de ifecties va elkaar overeme. Kleie kidere hebbe immers veel lichamelijk cotact met elkaar. Vrij oschuldige kiderziekte zoals waterpokke e rode hod kue riskat zij voor zwagere vrouwe die deze ziektes og iet hebbe doorgemaakt. Als het beked is dat deze ziektes zich voordoe, zult u hierover via de pedagogisch medewerkers geïformeerd worde e zal dit teves op de toegagsdeure beked gemaakt worde. Diarree Diarree wordt veroorzaakt door bacterië of virusse. Beide zij extreem besmettelijk. Over het algemee is het ee oschuldige aadoeig die a ee aatal dage vazelf over gaat. Als er bloed bij de diarree zit, ka dit op ee erstige ziekte wijze, zoals dyseterie. Kidere moete da worde doorverweze aar de huisarts voor verder oderzoek. Of er sprake is va diarree wordt vastgesteld aa de had va het aatal due poepluiers wat ee kid achter elkaar heeft. Diarree hoeft iet altijd het gevolg te zij va ee besmettelijke ziekte. Ook voedselallergie, tadjes die doorkome, iets verkeerds gegete of borstvoedig kue diarree veroorzake. De iformatie va ouders is hierbij dus va groot belag, om de juiste beslissig te kue eme. Door de pedagogisch medewerkers worde uiteraard de odige hygiëische voorzorgsmaatregele i acht geome om het besmettigsgevaar zo miimaal mogelijk te houde. Bij acute erstige diarree, wordt er overlegd met de ouders. Er worde afsprake gemaakt over het i acht eme va hygiëische maatregele; We melde diarree bij de GGD, als er sprake is va ee epidemie. Dit is het geval als 1/3 va de groep bie ee week diarree heeft; Bij bloederige diarree is werig oodzakelijk totdat beked is waardoor de diarree veroorzaakt wordt. Hoofdluis Waar groepe kidere bij elkaar zij, ka ee besmettig met hoofdluis uitbreke. Dit zie we op schole, maar ook i kidercetra worde we daarmee gecofroteerd. Hoofdluize zij kleie, grauwe beestjes; de eitjes die ze legge worde ete geoemd. Nete zij miuscule witte eitjes, die moeilijk va de hare te verwijdere zij. Luize veroorzake jeuk e zitte het liefst dicht op de hoofdhuid, voorkeursplaatse zij achter de ore e i de ek. De besmettig vidt plaats door direct cotact maar ook via jasse, mutse e bij verkleedpartije.

5 De bestrijdig va hoofdluis is betrekkelijk eevoudig, maar diet zorgvuldig te gebeure om verdere besmettig te voorkome. Wij vrage u om, bij hoofdluis, bij de bestrijdig hierva mee te werke aa ee verdere besmettig. Er zal altijd gemeld worde dat er hoofdluis is gecostateerd. Bij de kidere die de NSO bezoeke zulle de pedagogisch medewerkers ook de school iformere. Allee door gezamelijke krachtsispaig va alle betrokkee is het mogelijk om de verspreidig va hoofdluis ee halt toe te roepe. U kut uw bijdrage levere door regelmatig uw kid te cotrolere, bij hoofdluis ee speciale lotio of shampoo e ee stofkam te gebruike. Ook kledig e beddegoed diee gewasse te worde (zo mogelijk op 90º). Bij hoofdluis altijd de pedagogisch medewerkers hierover iformere; Kidere diee direct door ouders behadeld te worde; Folders met prevetieve maatregele zij op te vrage bij de GGD of bij Avoturij; Als kidere de NSO bezoeke iformeert de groepsleidig ook de school die het betrokke kid bezoekt; We advisere om de jasse i ee plastic zak aa de kapstok te hage; We wasse de verkleedklere, stoppe kuffels e.d. ee week i goed afgeslote plastic zak (idie mogelijk i de diepvries); Late kidere i ee eige bedje slape e wasse het beddegoed dagelijks als er hoofdluis heerst. Waterpokke Waterpokke is ee besmettelijke ifectieziekte, duurt ogeveer zeve dage e geeest spotaa. Het kid heeft i het begi lichte koorts, hoest e ka klage over hoofdpij. Na ee paar dage verschije er rode bultjes, waarop blaasjes otstaa die erg kue jeuke. Deze blaasjes kue ope gaa of droge i. Er otstaa korstjes die a verloop va tijd gewoo afvalle. Kidere die besmet zij met het waterpokkevirus, kue Avoturij gewoo blijve bezoeke. De besmettig heeft al plaats gevode voordat de blaasjes otstaa. De kas dat er al adere kidere besmet zij, voordat je ziet dat ee kid waterpokke heeft, is dus zeer groot. We iformere de overige ouders dat er waterpokke heerst. Dit geldt i het bijzoder voor ouders va kidere met ee gestoorde afweer e zwagere moeders die op het put staa te bevalle. Het kid ka Avoturij blijve bezoeke; Ouders worde geïformeerd dat er waterpokke heerst. Middeoorotstekig e ee loopoor Ee acute middeoorotstekig is ee plotselig optredede ifectie va het middeoor. Het kid heeft flike oorpij, koorts e is hagerig. Het kid voelt zich meestal ziek, is oder cotrole bij de huisarts e zal waarschijlijk iet op Avoturij kome; het is da het liefste thuis. Bij ee loopoor is het trommelvlies kapot gegaa e komt er pus uit het oor. Pij e koorts eme da af. Ee loopoor ka soms wel twee weke aahoude. De pus uit ee loopoor is besmettelijk, cotact ermee ka leide tot ee verkoudheid. Het is daarom erg belagrijk om ee goede hygiëe i acht te eme e desgewest het oor afplakke met ee gaasje. Als het kid zich verder goed voelt mag het met ee middeoorotstekig of ee loopoor Avoturij gewoo bezoeke. Middeoorotstekig: als het kid koorts e pij heeft e zich daarom iet lekker voelt; wilt u da uw kid thuishoude; Loopoor: goede hygiëische maatregele eme. Oor afplakke met ee verbadgaasje. 5

6 Otstoke oge Otstoke oge worde meestal veroorzaakt door ee ifectie met ee virus of bacterie. Het kid heeft rode oge, opgezette ooglede e er komt groee of gele pus uit het oog. I de meeste gevalle gaa de klachte vazelf over. Soms wordt de oogotstekig behadeld met oogdruppels/zalf die atibiotica bevatte. De pus uit de oge is zeer besmettelijk. Via de hade (wrijve) kue de ziektekieme op adere worde overgebracht. We zorge daarom voor ee goede hadhygiëe, make de oogjes schoo met ee steriel gaasje e water e probere het kid erva te weerhoude steeds i zij oge te wrijve om zo verdere besmettig te voorkome. De aadoeig is meestal het gevolg va ee verkoudheid, verloopt iet erstig e het kid mag Avoturij gewoo bezoeke. We zorge voor ee goede hadhygiëe; Make regelmatig de oogjes schoo met ee steriel gaasje e water; Lette erop dat het kid zo mi mogelijk i de oge wrijft om verdere besmettig te voorkome. Kikhoest Kikhoest is ee besmettelijke ziekte va de luchtwege. Odaks de ietig komt de ziekte og vrij regelmatig voor. I het begi lijkt het ee gewoe verkoudheid met ieze, lichte koorts e prikkelhoest. Daara otstaa hevige hoestaavalle, die wel drie tot vier maade blijve doorgaa. We overlegge met de GGD over het waarschuwe va ouders va kidere met ee verhoogd risico op complicaties. Dit zij vooramelijk de joge kidere die og iet of iet volledig zij igeët. Ee kid met kikhoest hoeft iet geweerd te worde. Op het momet dat de diagose wordt gesteld, is de meest besmettelijke periode meestal al voorbij. Ietig tege kikhoest (DKTP) geeft gee volledige beschermig, maar voorkomt erstige ziekteverschijsele; Wat kue we als pedagogisch medewerkers doe: Zorge voor algemee hygiëe; Lere kidere hoest- e iesdisciplie aa; Zorge voor ee goede vetilatie; Zorge ervoor dat va elk kid beked is welke vacciaties het heeft gehad. Luchtwegifecties/RS Kidere i ee groep lope ee grote kas besmet te rake met allerlei luchtwegifecties. Het Respirator Sydroom (afgekort tot RS) is ee virusifectie die vooral opspeelt i de periode va ovember tot jauari. Het is ee aadoeig die veel overeekomste vertoot met ee gewoe verkoudheid, maar waarbij echter ook koorts aawezig is. De aadoeig ka variëre va boveste luchtwegifectie, logotstekig, oorotstekig tot erstige ademhaligsprobleme. Vooral joge kidere tot ee jaar, kidere met ee vermiderde weerstad e te vroeg gebore kidere zij hiervoor extra vatbaar. De aadoeig is al besmettelijk voordat de ziekte zich maifesteert, dit maakt gerichte prevetie moeilijk. Wel is hierbij va belag om de algemee prevetieve maatregele i acht te eme. (hoestdisciplie, gebruik va papiere zakdoekjes e goed vetilere). Aagezie de ziekte al voor het optrede va verschijsele besmettelijk is, is besmettig va adere kidere iet te voorkome. I overleg met de GGD zal bekeke worde of extra maatregele op Avoturij geome diee te worde. Ouders va kidere uit de geoemde risicogroepe worde door de pedagogisch medewerkers geïformeerd e kue evetueel cotact opeme met de (kider)arts. 6

7 Kretebaard Kretebaard is ee zeer besmettelijke huidifectie. De ifectie zit meestal i het gezicht rod de eus of mod. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. De besmettig vidt plaats via de hade, ee kid ka zichzelf steeds besmette door aa de puistjes te krabbe. Daarom mag het kid Avoturij allee bezoeke als de blaasjes zij afgedekt. Goede hygiëe is va groot belag. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zij igedroogd of tot 48 uur a de start va atibiotica. Uiteraard ka ook éé va de pedagogisch medewerkers deze huidifectie oplope. Zij wete hoe te hadele om ee goede hygiëe i acht te eme e verdere besmettig te voorkome. We advisere aa ouders om met het kid aar de huisarts te gaa voor ee behadelig. Mochte er bie twee weke, twee of meer gevalle dezelfde vorm va huiduitslag i ee groep hebbe, da zij we verplicht om dit bij de GGD te melde. We lette extra op hadhygiëe; We late het kid iet krabbe aa de plekke; We advisere de ouders om met het kid aar de huisarts te gaa voor behadelig; De blaasjes moete worde afgedekt; We melde twee of meer gevalle va huiduitslag bij de GGD. Koortslip Ee koortslip wordt veroorzaakt door het Herpesvirus, dit virus draag je je hele leve met je mee. Op tijde va vermiderde weerstad ka de koortslip opieuw optrede. Het virus wordt vooramelijk overgebracht door krabbe, kusse e kuffele. Prevetieve hygiëische maatregele zulle hierbij toegepast worde. Hele joge baby s kue og gee weerstad opbouwe tege dit virus e bij ee evetuele ifectie erstig ziek worde. Ee kid met ee koortslip hoeft iet geweerd te worde, maar de ope plekjes diee wel afgedekt te worde. Ee kid met ee koortslip moet regelmatig zij hade wasse e we probere te voorkome dat het kusjes geeft; Ope plekjes diee door ouders te worde afgedekt; Voor oudere kidere e volwassee ka de koortslip behadeld worde met bijvoorbeeld Zovirac. Algemee coclusies: Zieke kidere worde iet aar Avoturij gebracht; Ouders worde altijd geïformeerd als de pedagogisch medewerkers zich zorge make over ee kid e er wordt altijd met de ouders overlegd wat te doe; Pedagogisch medewerkers eme het uiteidelijke besluit of ee kid al da iet gehaald diet te worde; Bij twijfel is het advies va de GGD de richtlij voor verder hadele. 7

8 Ruurlo: Nieuwe Weg NL Ruurlo Telefoo (0573) Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder de schriftelijke toestemmig va de auteur/avoturij

Ziekteprotocol

Ziekteprotocol WWW.AVONTURIJN.NL Ziekteprotocol Ziekteprotocol Op verzoek va de Ladelijke Coördiatiestructuur Ifectiebestrijdig heeft ee werkgroep ee iformatiemap ifectieziekte e hygiëe i kidcetra opgesteld, waari is

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen

Vlooien en teken kleine oorzaken met grote gevolgen Jeuk, wode, allergieë, otstekige, door parasiete overgedrage ziektes; Vlooie e teke kue gezodheidsprobleme bij uw huisdier veroorzake Effipro speciaal voor uw hod of kat Vlooie e teke kleie oorzake met

Nadere informatie

De Kan Z PROTOCOL GEZONDHEIDSRISICO S

De Kan Z PROTOCOL GEZONDHEIDSRISICO S De Kan Z PROTOCOL GEZONDHEIDSRISICO S ALGEMENE REGEL: Als een kind ziek is;last heeft van het ziek zijn of zich niet lekker voelt en het kind het gewone programma van een dag niet aan kan, dan moet een

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN

INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN INFORMATIE OVER NAZORG VAN IMPLANTATEN WAAR BESTAAT NAZORG UIT? U Strauma-implatate heeft ee of meer otbreke zij ee more ta of optie kieze e voor heeft het gekoze vervage voor va ee ta behalig e kieze

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen Inleiding De kinderdagverblijven van Medisch Centrum Haaglanden bieden kinderopvang voor gezonde kinderen. Zieke kinderen vragen andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze aandacht en verzorging

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Als uw kind ziek is. Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen

Als uw kind ziek is. Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen Als uw kind ziek is Inleiding Het kinderdagverblijf van Medisch Centrum Haaglanden biedt kinderopvang voor gezonde kinderen. Zieke kinderen vragen andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde

Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde 2016 2017 Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie Ziektebeleid Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor voor de ouders

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

De infectieziektewet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vormt de basis voor dit beleid.

De infectieziektewet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg vormt de basis voor dit beleid. PROTOCOL ZIEKTE KDV t Kuukske heeft een beleid opgesteld waarin is vastgelegd hoe te handelen bij ziekte van kinderen, wanneer kinderen niet naar het kindercentrum gebracht kunnen worden en in welke gevallen

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie. Informatie aan ouders over zieke kinderen Voorwoord Uitgaande van de richtlijnen van de GGD heeft onze organisatie een beleid ontwikkeld dat handvatten geeft bij eventuele ziekte van uw kind(eren). Dit

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus?

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus? Paro-ifo jui 2009 Geachte collega, I deze editie va de Paro-ifo wille wij u op de hoogte brege va de huidige izichte op het gebied va patiëte met diabetes mellitus e teves gigivitis of parodotitis. Uitodigig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Orthopedische maatschoenen (OSA)

Orthopedische maatschoenen (OSA) Orthopedische maatschoee, ee wereld va verschil Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ Verpleeghuisartse*

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten)

INFORMATIE. Informatie, bereiding & tijdschema SINAAS. PEG + ASC (PEG (3350) + Natriumascorbaat + Ascorbinezuur + Natriumsulfaat + Elektrolyten) INFORMATIE voor de gebruiker Score Commuica PRB1039 11/2013 NL Deze iformatie wordt u aagede door Norgie NV, Romeisestraat 10, Heverlee. MOVIPREP is ee geeesmiddel voor volwassee vaaf 18 jaar. Gee lagdurig

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

Vdiet_hypo_203069-0809:RC 25-09-2008 14:58 Pagina 1. Voedselovergevoelig heid bij hond en kat

Vdiet_hypo_203069-0809:RC 25-09-2008 14:58 Pagina 1. Voedselovergevoelig heid bij hond en kat Vdiet_hypo_2030690809:RC 25092008 14:58 Pagia 1 Voedselovergevoelig heid bij hod e kat Vdiet_hypo_2030690809:RC 25092008 14:58 Pagia 2 VOEDSELOVERGEVOELIGHEID Ee overgevoeligheid voor voedig komt iet zo

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Voetbedde (ilays) Idividuele voetbedde geve steu op maat Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Huisartse Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID GROENE WEIDE

ZIEKTEBELEID GROENE WEIDE Kinderen die ziek zijn horen thuis. Wij realiseren ons dat het begrip ziek moeilijk precies te omschrijven is. De één vind een kind met een verkoudheid ziek, de ander noemt iets pas een ziekte wanneer

Nadere informatie

Paro-info Parodontitis? Dan ook verhoogd op hart- risico vaatziekten?

Paro-info Parodontitis? Dan ook verhoogd op hart- risico vaatziekten? Paro-ifo? s i t i t o d d g o r o o Pa rh e v k oo hart- e a D op? o c i ris ziekte vaat ovember 2009 Parodotitis patiëte diee cardiologisch te worde oderzocht The America Joural of Cardiology e Joural

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie