Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland"

Transcriptie

1 Regelige e voorzieige CODE Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake,

2 Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar advies 2 Rechte uit twee lade 3 Aders da i Nederlad De Nederladse Aw Voor wie Nederladse halfwezeuitkerig Verzekerd i twee lade Parter Eige ikomste Vrijwillige verzekerig voor de Aw Beëidigig recht De Duitse reteverzekerig 8 Wettelijk e verplicht Oderemers Nabestaaderete Oud e ieuw recht Regels e voorwaarde Soorte abestaaderete 10 Lage of hoge rete Verhogig va de leeftijdsgres aar 47 jaar Retekortig Wachttijd Ikomesafhakelijk Sterbevierteljahr Duitse halfwezerete Tijdvakke 15 Wat is ee tijdvak? Duitse tijdvakke Nederladse tijdvakke Berekeig 18 Hoogte abestaaderete Eehede e waarde Formule reteberekeig Zo aavrage 20 Aavrage i Nederlad Verjare Hulp odig? Woordelijst 21 Duitse begrippe e veelgebruikte terme Zo kut u os bereike 23

3 Overlijde Overlijde Deskudig e betrouwbaar Ook over de gres is de SVB er voor u. Als wegwijzer i de wirwar va regels op het gebied va sociale zekerheid. Zo kut u bij het Bureau voor Duitse Zake (BDZ) terecht voor iformatie over uw rechte als u i Duitslad werkt of heeft gewerkt. Ook als het gaat om overlijdesuitkerige uit Duitslad. Als u overlijdt, heeft uw parter da bijvoorbeeld recht op ee Duitse abestaadeuitkerig? U weet dat de wette over de gres aders zij. Maar hoe ziet het er precies uit? BDZ heeft keis va zake. Rechte uit twee lade U woot i Nederlad e werkt i Duitslad. Werkt u i loodiest, da bet u automatisch verzekerd voor de Duitse reteverzekerig. Hiermee bouwt u rechte op voor bijvoorbeeld ee abestaadeuitkerig. Maar bouwt u u ook rechte op i Nederlad? Het Nederladse AOW-pesioe I Duitslad zij de regels voor ee abestaadeuitkerig aders da i Nederlad. Zo is het goed om te wete dat de Duitse abestaadeuitkerig ivloed ka hebbe op de hoogte va uw Nederladse abestaadeuitkerig. I deze brochure leest u meer over de Duitse abestaadeuitkerige, die we hiera abestaaderete oeme. De Nederladse Aw De Algemee abestaadewet (Aw) voorziet i Nederlad i ee abestaadeuitkerig voor persoe va wie de parter is overlede. Ook regelt de Aw ee halfwezeuitkerig voor kidere oder de 18 jaar. De Aw is ee risicoverzekerig. Dit beteket dat uw abestaade allee recht op ee uitkerig hebbe, waeer u op het momet va overlijde daadwerkelijk verzekerd bet.

4 4 Overlijde Overlijde Leefsituatie Samewoede i Duitslad hebbe gee recht op ee abestaaderete. Voor wie Verzekerd voor de Aw is iederee die legaal i Nederlad woot, ogeacht atioaliteit of ikome. Woot u iet i Nederlad maar werkt u er wel e betaalt u daardoor loobelastig, da bet u ook verzekerd voor de Aw. Als abestaade komt u i aamerkig voor ee uitkerig als u joger bet da 65 jaar e uw parter op de datum va overlijde verzekerd is voor de Aw. Daaraast moet u aa éé va de volgede voorwaarde voldoe: u bet gebore voor 1 jauari 1950, of u heeft ee kid i huis oder de 18 jaar, of u bet voor temiste 45% arbeidsogeschikt. Nederladse halfwezeuitkerig Verzorgt de abestaade ee eige kid oder de 18 jaar, da otvagt de abestaade voor dit kid ee halfwezeuitkerig. Verblijft ee kid va de abestaade i ee ader huishoude, da krijgt de verzorger va het kid de halfwezeuitkerig. Het is goed om te wete dat er maar éé halfwezeuitkerig wordt verstrekt, ook al bestaat het gezi uit meerdere kidere. Voor uitgebreide iformatie over de Nederladse Aw e de halfwezeuitkerig verwijze we u aar de website va de Sociale Verzekerigsbak: Verzekerd i twee lade I Duitslad is het aders geregeld. Als werkemer of daarmee gelijkgestelde (mese voor wie dezelfde regels gelde) bet u amelijk verzekerd voor ee abestaaderete via de Duitse reteverzekerig. Er zij grote verschille tusse de Nederladse e Duitse wetgevig. Dat komt bijvoorbeeld tot uitig i de voorwaarde die vervuld moete worde, de wijze va berekeig e de looptijd. Bet u zowel i Nederlad voor de Aw als i Duitslad voor de Duitse reteverzekerig verzekerd geweest? Uw abestaade heeft da a uw overlijde ormaal gesproke recht op ee abestaadeuitkerig uit beide lade. Er moete da wel bepaalde voorwaarde zij vervuld. Heeft uw abestaade recht op ee Aw-uitkerig e otvagt deze tegelijkertijd ee Duitse abestaaderete? Da is het goed om te wete dat de Duitse abestaaderete va ivloed ka zij op de Aw. Bet u op het momet va overlijde iet voor de Aw verzekerd, da ka er toch recht op ee gedeeltelijke Aw-uitkerig bestaa. Tabel 1. Recht op ee Aw-uitkerig Situatie Op het momet va overlijde bet u i Nederlad voor de Aw verzekerd e de abestaade vervult de overige voorwaarde. Meer iformatie leest u i dit hoofdstuk oder Voor wie. Op het momet va overlijde bet u iet verzekerd voor de Aw i Nederlad, maar i het verlede was u dat wel. De abestaade heeft da recht op ee gedeeltelijke Aw-uitkerig, als ee va de hieraast geoemde voorwaarde is vervuld. Goed om te wete - De abestaade maakt aaspraak op ee volledige Aw-uitkerig. - Ee evetuele Duitse abestaaderete wordt volledig gekort op de Aw. - Eige ikomste abestaade worde (gedeeltelijk) afgetrokke. - Op het momet va overlijde als werkemer of als zelfstadige, verplicht of vrijwillig verzekerd voor ee soortgelijke verzekerig als de Aw (bijvoorbeeld de Duitse reteverzekerig), i ee va de adere EU-lidstate, of - Als werkemer iet verzekerd, maar voor de abestaade bestaat er recht op ee abestaadeuitkerig uit ee vroegere verzekerig i ee adere EU-lidstaat. Parter Ee belagrijk verschil tusse het recht op ee Nederladse e Duitse abestaadeuitkerig vormt uw leefsituatie. I Nederlad is de Aw er ook voor persoe die samewoe. Daaretege hebbe samewoede i Duitslad gee recht op ee abestaaderete.

5 Overlijde Overlijde 7 Tabel 2. Gelijkstellig gehuwde met samewoede Nederlad Duitslad Otvagt u ee Duitse wettelijke abestaade- e/of ivaliditeitsrete? Da wordt deze wel op de Aw-uitkerig gekort. Ee Duitse ouderdomsrete wordt iet op de Aw-uitkerig gekort. De Aw maakt gee oderscheid tusse: - gehuwde e ogehuwde - persoe die same met ee ader i éé huis woe e de koste va het huishoude dele, of mese die op ee adere wijze voor elkaar zorge. Me spreekt i Nederlad va ee parter i de bovegeoemde situaties. De Aw beschouwt de persoo als abestaade, als deze met de overledee tot e met de dag va overlijde heeft samegewood. Deze gelijkstellig geldt iet voor de persoo, die samewoot met vader, moeder, eige kid of geadopteerd kid. De Duitse reteverzekerig maakt wel oderscheid tusse gehuwde e samewoede. Voor de Duitse reteverzekerig wordt als abestaade aagemerkt, de persoo die op het momet va overlijde met de verzekerde: - getrouwd was, of - als geregistreerd parter sameleefde. Dit geregistreerde parterschap is i Duitslad allee mogelijk voor twee persoe va gelijk geslacht. Samewoede hebbe dus géé recht op ee Duitse abestaaderete. Wat gebeurt er als u i meerdere lade bie de EU heeft gewerkt, bijvoorbeeld i Nederlad e Duitslad e beide lade passe ee kortig vawege ikomste toe? Het kortigsbedrag wordt da gedeeld door het aatal soortgelijke uitkerige waarop u recht heeft e die aa de kortigsregelig oderworpe zij (uit adere EU-lade bijvoorbeeld). Het is hiervoor iet va belag of de ikomste maar uit éé lidstaat afkomstig zij. Het is belagrijk dat de ikomste door éé lidstaat worde gekort op de abestaadeuitkerig. Vrijwillige verzekerig voor de Aw Normaal gesproke eidigt uw verplichte verzekerig voor de abestaadeuitkerig Aw op het momet dat u buite Nederlad gaat woe of werke. I dat geval kut u bij de SVB ee offerte aavrage voor ee vrijwillige Aw-verzekerig. Dat moet u wel doe bie ee jaar adat uw verplichte verzekerig is geëidigd. Werkt u i de ieuwe situatie i loodiest i Duitslad? Da bouwt u rechte op voor de Duitse reteverzekerig. Gee kortig Heeft de abestaade zowel recht op ee Nederladse Aw als ee Duitse abestaaderete, da wordt de Aw i ieder geval iet als ikome op de Duitse abestaaderete gekort. Eige ikomste De Aw is ikomesafhakelijk. Dat beteket dat eige ikomste va de abestaade ivloed hebbe op de hoogte va deze abestaadeuitkerig. Afhakelijk va de soort ikomste worde deze iet, geheel, of gedeeltelijk va de abestaadeuitkerig afgetrokke. Het volgede is goed om te wete; Va het ikome uit arbeid wordt 50% va het bruto miimumloo plus ⅓ deel va het ikome bove dit bedrag vrijgelate. Ikomste i verbad met (vroegere) arbeid worde geheel afgetrokke va de Aw-uitkerig. Dekt u hierbij aa bijvoorbeeld ee WAO-, WIA of WW-uitkerig. Beëidigig recht I Nederlad wordt de Aw-uitkerig tot de 65-jarige leeftijd va de abestaade betaald. Daara bestaat er voor de abestaade recht op ee (gedeeltelijke) AOW-uitkerig. De abestaade moet da wel zelf voor de Nederladse AOW verzekerd zij geweest. De Duitse abestaaderete wordt tot aa het overlijde of tot e met de maad va hertrouwe va de abestaade betaald. Meer iformatie over de Nederladse Aw-uitkerig vidt u op oze website: Heeft u liever persoolijk cotact? Achter i deze brochure leest u hoe u os kut bereike.

6 Overlijde Overlijde De Duitse reteverzekerig Het overlijde va ee aaste bregt veel verdriet, maar ook zorge met zich mee. Daarom is het belagrijk dat u va tevore goed geïformeerd bet over de fiaciële situatie va uw abestaade. Zeker als u ee periode over de gres heeft gewerkt e ook daar rechte zij opgebouwd. Wettelijk e verplicht Zoals u i het vorige hoofdstuk kut leze zij i Duitslad werkemers e daarmee gelijkgestelde (mese voor wie dezelfde regels gelde) verplicht verzekerd voor de Duitse Reteversicherug. E daarmee voor ee abestaaderete. Deze Duitse verzekerig voorziet iet allee i ee uitkerig bij overlijde, maar ook bij arbeidsogeschiktheid e ouderdom. Het is ee wettelijke, verplichte verzekerig voor werkemers. Oderemers Het is goed om te wete dat zelfstadige - met uitzoderig va ekele beroepsgroepe - iet oder de verzekerigsplicht valle. Zij kue op aavraag wel als verplicht verzekerde worde toegelate. Zo aavraag moet da bie vijf jaar a het begi va de zelfstadige werkzaamhede worde igedied. Zelfstadige die iet oder de verzekerigsplicht valle, kue zich wel vrijwillig verzekere. Bet u zelfstadige e werkt u i Duitslad e woot u i Nederlad? Da kut u zich allee vrijwillig verzekere, als u ooit verplicht verzekerd bet geweest voor de Duitse reteverzekerig. Hoe kort da ook. Nabestaaderete Duitslad heeft ee vrij uitgebreide, wettelijk geregelde abestaadevoorzieig (Hiterbliebeerete). Zo bestaa er diverse soorte Duitse abestaaderete, ka er sprake zij va lage of hoge rete e is er verschil tusse oud e ieuw recht. Meer hierover leest u i de tabelle 3 e 4. Ee uitleg over de lage e hoge abestaaderete vidt u i tabel 4. Hertrouwt de abestaade, da vervalt het recht op de abestaadeuitkerig. De abestaade otvagt wel ee afkoopsom. Deze afkoopsom geldt allee bij de eerste keer hertrouwe. De afkoopsom bedraagt het 24-voudige va de gemiddelde rete va de afgelope 12 maade. Oud e ieuw recht Omdat wette regelmatig herzie worde, bestaat er sids ee aatal jare ee verschil tusse oud e ieuw recht. I de oderstaade tabel leest u welk recht op u va toepassig is. Tabel 3. Voor wie: het oude e ieuwe recht Oud recht De verzekerde is overlede voor 1 jauari 2002, of u bet getrouwd /geregistreerd parter vóór 1 jauari 2002 e te miste ee va de parters is voor 2 jauari 1962 gebore. Nieuw recht U bet a 31 december 2001 getrouwd of geregistreerd parter, of u bet voor 1 jauari 2002 getrouwd of geregistreerd parter, u e uw parter zij a 1 jauari 1962 gebore e de verzekerde parter is a 31 december 2001 overlede. Het oude e het ieuwe recht verschille aazielijk. I deze brochure behadele we vooramelijk het oude recht. Is het ieuwe recht op u va toepassig? Neem da cotact met os op. Achter i deze brochure vidt u oze cotactgegeves. Regels e voorwaarde De abestaade moet aa ee aatal voorwaarde voldoe om i aamerkig te kome voor ee abestaaderete. Meer over dit oderwerp leest u i het volgede hoofdstuk.

7 10 Overlijde Overlijde 11 Soorte abestaaderete Tabel 4. De Duitse abestaadevoorzieig Rete Soort Nieuw recht Wachttijd Voorwaarde Rete voor abestaade (Hiterbliebeerete) lage of hoge weduwe-/ weduwaarsrete Witwe-/Witwerrete * Oder eige kid wordt verstaa: eige/geadopteerde kidere, stief- e pleegkidere, kleikidere e broers/ zusters die tot het huishoude va de overlede verzekerde behoorde e overweged door de overlede verzekerde werde oderhoude. Dit geldt ook oafhakelijk va de leeftijd va het kid voor het verzorge va ee eige gehadicapt kid of dat va de overlede verzekerde, dat iet voor zichzelf ka zorge. 5 jaar Hoge abestaaderete: 45 jaar e ouder (zie Verhogig va de leeftijdsgres aar 47 jaar ), of arbeidsogeschikt, of ee eige* kid of ee kid va de overlede verzekerde tot 18 jaar opvoede. Lage abestaaderete: I alle adere gevalle wordt de lage abestaaderete betaald. Op momet va overlijde gehuwd met verzekerde of geregistreerd parter. Leeftijd va de weduwe of weduwaar heeft gee ivloed. lage of hoge rete voor ex-echtgeoot Geschiedee-Witwe-/Witwerrete (echtscheidig vóór 1 juli 1977) 5 jaar Als de verzekerde op het tijdstip va overlijde alimetatieplichtig was, of vrijwillig alimetatie betaalde. (Dit zij de bijzodere voorwaarde voor het recht op deze rete). (half)wezerete (Halb)waiserete 5 jaar Voor weze e halfweze va de verzekerde tot het bereike va de 18-jarige leeftijd. Tot het bereike va de 27-jarige leeftijd, als zij: ee school- of beroepsopleidig volge, of verpleeg-, opvoedigs- of huishoudelijke werkzaamhede verrichte, of gehadicapt zij. Rete uit de eige verzekerig va de ex-echtgeoot (Erziehugsrete) voor ex-echtgeote tot de 65-jarige leeftijd 5 jaar het huwelijk is a 30 jui 1977 otbode uw ex-echtgeoot voedt ee eige kid op, of ee (of meerdere) va uw kidere uw ex-echtgeoot is iet hertrouwd op het momet va overlijde is de wachttijd va 5 jaar vervuld.

8 12 Overlijde Overlijde 13 Lage of hoge rete De hoge abestaaderete bedraagt 60% va de volledige ouderdomsrete. De lage rete bedraagt 25% va die ouderdomsrete. I de tabel op de vorige pagia leest u er meer over. Meer iformatie over ouderdomsrete vidt u i de brochure Ouderdom: uw rechte i Duitslad e Nederlad. Verhogig va de leeftijdsgres aar 47 jaar De leeftijd va 45 jaar voor de hoge abestaaderete wordt tusse 2012 e 2029 geleidelijk verhoogd va 45 aar 47 jaar. Overlijdt u i 2029 of later, da wordt de hoge rete pas vaaf 47 jaar betaald. Er geldt echter ee overgagsregelig voor overlijdesgevalle vaaf 2012 tot e met Afhakelijk va het jaar va overlijde bestaat er voor de abestaade da recht op ee hoge rete met ee igagsdatum tusse 45 e 47 jaar. Deze verhogig va de leeftijdsgres aar 47 jaar geldt voor alle soorte Duitse abestaaderete. Wilt u hierover meer wete of heeft u specifieke vrage over uw situatie? Neem da cotact met os op. Wij helpe u graag met advies. Achter i deze brochure vidt u oze cotactgegeves. Retekortig Overlijdt u voor uw 63ste verjaardag, da ka zowel de lage als de hoge abestaaderete gekort worde. Overlijdt u voor de 60-jarige leeftijd, da wordt de rete gekort met 10,8%. Overlijdt u tusse 60- e 63-jarige leeftijd, da wordt de rete voor elke maad tot e met de maad waari de verzekerde 63 jaar zou worde, met 0,3% gekort. Overlijdt u á de 63-jarige leeftijd, da wordt de rete zoder deze kortig uitbetaald. De kortig op de rete wordt gecompeseerd door het toekee va ee verlegde Zurechugszeit. I het hoofdstuk Tijdvakke leest u wat ee Zurechugszeit is. Wachttijd Ee va de voorwaarde waaraa u altijd moet voldoe, is de gestelde wachttijd. Voor de Duitse abestaaderete is de wachttijd altijd 5 jaar. De wachttijd is ee miimumperiode die u verzekerd moet zij geweest. Overlijdt u (de verzekerde) aa de gevolge va ee ogeval, da wordt de wachttijd als vervuld beschouwd. Verder kue voor de wachttijd ook bijzodere of soortgelijke tijdvakke meetelle, die i ee adere EU-lidstaat zij vervuld. Meer over dit oderwerp leest u i het volgede hoofdstuk. Ikomesafhakelijk Het ikome va de abestaade heeft ivloed op de hoogte va de abestaaderete. Alle abestaaderete zij ikomesafhakelijk, et zoals de Nederladse Aw-uitkerig. De ikomste va de abestaade kue oder meer bestaa uit: arbeid i loodiest of als zelfstadige ziekegeld werkloosheidsuitkerig VUT-uitkerig AOW of WIA (WAO). De ikomste worde igedeeld aar soort. Naar gelag het soort ikome wordt er ee bepaald percetage (afgeleid va de ormale premie- e belastigihoudige) afgetrokke. Va de uitkomst wordt vervolges og ees 3% afgetrokke (dit geldt iet voor ikomste uit arbeid). Het resultaat hierva wordt ook wel het gezuiverd ikome geoemd. Va het gezuiverde bedrag wordt vervolges ee door de Duitse overheid vastgesteld bedrag afgetrokke. Va het verkrege bedrag wordt 40% i miderig gebracht op de rete. De Nederladse Aw-uitkerig wordt iet als ikome voor de Duitse abestaaderete beschouwd. Jaarlijks cotroleert de Duitse overheid uw ikome e wordt de abestaaderete, als dat odig is, aagepast. Sterbevierteljahr De abestaade otvagt tijdes de eerste paar maade a het overlijde va de verzekerde ee bijzodere abestaaderete. Dit oemt me het Sterbevierteljahr. Over de eerste drie maade a het overlijde va de verzekerde bedraagt de Duitse abestaaderete amelijk 100% va de ouderdomsrete die de overlede verzekerde otvig of otvage zou hebbe.

9 14 Overlijde Overlijde 15 Otvig de verzekerde al ee rete, da wordt het zogeaamde Sterbevierteljahr betaald over de eerste 3 maade volged op de maad va overlijde. Otvig de verzekerde og gee rete, da wordt het Sterbevierteljahr vaaf de datum va overlijde tot e met de derde maad a het overlijde betaald. Op het Sterbevierteljahr worde gee eige ikomste i miderig gebracht. Duitse halfwezerete De kidere va de overlede verzekerde hebbe tot het bereike va de 18-jarige leeftijd recht op ee (half)wezerete. Volgt de (half)wees ee schoolof beroepsopleidig of is hij/zij gehadicapt, da bestaat er recht op ee uitkerig tot het bereike va de 27-jarige leeftijd. Meer iformatie leest u i tabel 4. Volges EG-bepalige ka maar recht bestaa op éé (half)wezerete (e kiderbijslag) uit ee va de lidstate. Normaal gesproke is dit het recht va het woolad va de (half)weze. I sommige situaties betaalt het adere lad ee aavullig. Heeft u vrage over uw persoolijke situatie? Wij helpe u graag. Achter i deze brochure leest u hoe u os kut bereike. Tijdvakke Om i aamerkig te kue kome voor ee uitkerig uit de Duitse reteverzekerig moet u aa voorwaarde voldoe. Eé daarva is dat u voldoet aa de gestelde wachttijd. De wachttijd is 5 jaar voor abestaaderete. Wat is ee tijdvak? Of u voldoet aa de gestelde wachttijd wordt bepaald door het aatal tijdvakke. Ee tijdvak is ee periode die meetelt voor de opbouw va uw abestaaderete. We kee Duitse e Nederladse tijdvakke. Normaal gesproke telt ieder jaar dat u werkt e premie betaalt, mee. Daaraast zij er periode die wel meetelle voor de opbouw va abestaaderete, maar waarvoor u gee premie heeft betaald. Er bestaa diverse soorte Duitse e Nederladse tijdvakke. Hieroder beschrijve we de meest voorkomede tijdvakke die meetelle voor de wachttijd va de Duitse reteverzekerig. Duitse tijdvakke A. Premietijdvakke (Beitragszeite) Dit zij de periode dat u i Duitslad heeft gewerkt e waarover uw werkgever premies heeft afgedrage. Of waarover u vrijwillige premie voor de Duitse reteverzekerig heeft betaald. B. Verzekerigstijdvakke door kideropvoedig (Kidererziehugszeite) Dit zij periode waari u ee kid verzorgd heeft. Het zij tijdvakke die meetelle voor de berekeig va de Duitse rete. De algemee richtlij is als volgt: Voor elk kid dat voor 1 jauari 1992 is gebore, wordt ee tijdvak va maximaal 12 maade toegeked. Voor kidere die op of a deze datum zij gebore, ka ee tijdvak va maximaal 36 maade worde toegeked. Tijdvakke va kideropvoedig gelde meestal voor de moeder. De ouders kue kieze om het tijdvak, of ee gedeelte daarva, aa de vader toe te kee. Belagrijk is dat uw kid i Duitslad is opgevoed. Ogeacht de atioaliteit.

10 16 Overlijde Overlijde 17 Gresarbeider U bet werkemer / zelfstadige e u werkt i ee EU-lidstaat e woot i ee adere EU-lidstaat, waarhee u mistes eemaal per week terugkeert. Voor gresarbeiders is het volgede va belag. Bet u gresarbeider e is uw kid voor 1986 gebore? Da krijgt u gee tijdvakke. U komt wel i aamerkig voor ee tijdvak als uw kid a 31 december 1985 is gebore. U moet da direct voor de geboorte va het kid i Duitslad gewerkt hebbe e verzekerd zij geweest. E als u het werk oderbroke heeft, moet dat met toepassig va het zogeaamde Mutterschutzgesetz of het Budeserziehugsgeldgesetz (zie woordelijst achter i deze brochure) zij geweest. C. Vervagede tijdvakke (Ersatzzeite) Dit zij bijvoorbeeld periode va militaire diest of krijgsgevageschap. D. Premievrije tijdvakke (Arechugszeite) Dit zij periode va oderbrekig va de Duitse verzekerig door ziekte, zwagerschap of werkloosheid, deze oeme we: Arechugszeite. Ook bepaalde periode va school-, beroeps- of hogeschoolopleidig kome hiervoor i aamerkig. E. Berücksichtigugszeite Dit zij jare waari u bijvoorbeeld ee kid heeft opgevoed (tot 10 jaar). F. Zurechugszeite U overlijdt op joge leeftijd e heeft og maar weiig rechte opgebouwd. Als u op het momet va overlijde joger bet da 60 jaar wordt voor de berekeig va de abestaaderete er vauit gegaa dat u tot uw 60ste levesjaar verzekerd bet geweest. De waarde va deze tijdvakke bedraagt het gemiddelde va de waarde, va wat u tot uw overlijde hebt opgebouwd. Voor de wachttijd va 5 jaar voor de Duitse abestaaderete zij allee de tijdvakke geoemd oder A, B e C va belag. Voor de berekeig va de abestaaderete worde ormaal gesproke alle soorte tijdvakke i aamerkig geome. Nederladse tijdvakke Voor de vervullig va de wachttijd, telt de periode dat u verzekerd bet geweest voor de Nederladse Aw (voor 1 juli 1996: AWW) mee. Dit geldt ook voor soortgelijke tijdvakke die vervuld zij i ee adere EU-lidstaat. Voor iformatie over uw persoolijke situatie kut u cotact met os opeme. Achter i deze brochure leest u hoe u os kut bereike.

11 18 Overlijde Overlijde 19 Berekeig Maar welk bedrag otvagt de abestaade da eigelijk per maad? Kut u dat bedrag zelf berekee? Het uitrekee va de uiteidelijke hoogte va ee Duitse abestaaderete is iet eevoudig. Om u toch ee idee te geve, vidt u hieroder ee globaal overzicht va de berekeig. Voor tijdvakke va kideropvoedig bedraagt de waarde-eeheid mometeel 1,0. Ook over premievrije tijdvakke worde waarde-eehede toegeked. Er zij verschillede premievrije tijdvakke. I het vorige hoofdstuk kut u leze welke er zij. Rete-igags factor Dit is de Zugagsfaktor (ZF), ormaal gesproke is deze factor: 1. Specialiste Wilt u exact wete wat u aa Duitse rete heeft opgebouwd? Wij advisere u cotact op te eme met uw Duitse verzekerigsistatie. Hoogte abestaaderete Duitse rete bouwt u op gedurede uw werkzame leve. Tijdes de periode dat u i Duitslad i loodiest werkt, betaalt u amelijk premie voor de Duitse Reteversicherug. I Duitslad zij werkemers immers verplicht verzekerd voor deze Duitse verzekerig. E daarmee voor hu pesioe. De hoogte va het bedrag dat u opbouwt met de Duitse reteverzekerig is oder meer afhakelijk va: het loo dat u jaarlijks verdiet, e de looptijd va de verzekerig. Daaraast zij er og adere eehede e waarde. Deze zij va belag voor de berekeig va de rete. Eehede e waarde Waarde-eehede (Etgeltpukte) Voor elk jaar dat u verzekerd was voor de Duitse reteverzekerig wordt ee persoolijke waarde-eeheid vastgesteld. Deze eeheid is gebaseerd op de vergelijkig tusse uw eige bruto jaarloo e het gemiddelde brutoloo va alle verzekerde i dat jaar. Is uw bruto jaarloo bijvoorbeeld gelijk aa dat gemiddelde, da otvagt u: 1,0 waarde-eeheid. Zo krijgt u 1,1 waarde-eeheid als uw brutoloo 10% hoger is da het gemiddelde brutoloo. Retesoort factor I het Duits oemt me dit Reteartfaktor (RAF). De diverse abestaaderete hebbe ee eige factor: lage weduwe- of weduwaarsrete over het Sterbeviertel is 1,0 daara 0,25 hoge weduwe- of weduwaarsrete over het Sterbeviertel is 1,0 daara 0,6 halfwezerete is 0,1 volwezerete is 0,2. Actuele retewaarde I Duitslad heet dit Aktueller Retewert. Dit is ee dyamische factor, die wordt beïvloed door de loootwikkelig i Duitslad. Ieder jaar op 1 juli stelt de Duitse regerig deze actuele retewaarde opieuw vast. Formule reteberekeig De formule va de reteberekeig bestaat uit alle hierbove geoemde factore. De formule ziet er als volgt uit: Tabel 5. Reteberekeig Waarde-eehede x rete-igagsfactor x retesoort factor x actuele rete-waarde = maadrete ofwel: Etgeltpukte x Zugagsfaktor x Reteartfactor x aktueller Retewert = Moatsrete Voor meer iformatie over dit oderwerp kut u cotact met os opeme. Achter i deze brochure vidt u oze cotactgegeves.

12 20 Overlijde Zo aavrage Ee uitkerig uit de Duitse reteverzekerig moet altijd officieel aagevraagd worde. Hiervoor moet de abestaade zelf cotact opeme met de betreffede uitkerigsistatie. Belagrijk om te wete, aders krijgt de abestaade de uitkerig amelijk iet. Woordelijst De gebruikte Duitse woorde e uitdrukkige i deze brochure, vidt u hier op ee rij. Om u sel wegwijs te make i het gecompliceerde Duitse sociale verzekerigsstelsel. Zo kut u i éé oogopslag zie wat die specifieke Duitse term beteket. Vraag op tijd aa Het recht op ee abestaaderete ka amelijk verjare. Aavrage i Nederlad Ee aavraag voor ee Duitse abestaaderete moet altijd i Nederlad igedied worde. Het Bureau voor Duitse Zake (BDZ) va de Sociale Verzekerigsbak (SVB) is hiervoor de aageweze istatie. BDZ verzorgt de verdere afhadelig. Achter i deze brochure vidt u oze cotactgegeves. Verjare Het is goed om te wete dat de aavraag op tijd moet worde igedied. Het recht op ee abestaaderete ka amelijk verjare. E u wilt atuurlijk wel dat uw abestaade gebruikmake va uw opgebouwde rechte. Voldoe zij aa alle voorwaarde? Da moet de aavraag bie 12 maade a datum va overlijde va de verzekerde worde igedied. Let wel: vraagt me te laat aa, da wordt de abestaaderete iet meer vaaf de datum va het overlijde va de verzekerde betaald. De rete wordt da betaald vaaf de maad va aavraag. Hulp odig? De Duitse abestaaderete is best igewikkeld. Voor specifieke vrage over uw situatie kut u cotact met os opeme. Wij helpe u graag met advies. Achter i deze brochure leest u hoe u os kut bereike. Tabel 6. Verklarede Duitse woordelijst Duits woord / uitdrukkig Aktueller Retewert Arechugszeite Nederladse toelichtig Actuele retewaarde Premievrije tijdvakke (door ziekte e werkloosheid bijvoorbeeld) die meetelle voor de wachttijd voor de Duitse reteverzekerig). Berücksichtigugszeite Dit zij jare waari u bijvoorbeeld ee kid i Duitslad heeft opgevoed (tot 10-jarige leeftijd). Beitragszeite Premietijdvakke Budeserziehugsgeldgesetz Wet waaruit u ee uitkerig otvagt voor ee periode va werkoderbrekig voor opvoedig va kidere. Etgeltpukte Waarde-eehede Ersatzzeite Vervagede tijdvakke Erziehugsrete Rete uit de eige verzekerig aa de ex-echtgeoot Hiterbliebeerete Nabestaaderete Kidererziehugszeite Verzekerigstijdvakke voor kideropvoedig. Mutterschutzgesetz Deze wet regelt de rechte va vrouwe. Reteartfaktor (RAF) Retesoort factor, diverse abestaaderete kee ee eige factor. Reteversicherug Deze Duitse verzekerig voorziet iet allee i ee uitkerig bij overlijde, maar ook bij arbeidsogeschiktheid e ouderdom. Het is ee wettelijke, verplichte verzekerig voor werkemers. Sterbevierteljahr 100% abestaaderete (drie maade volged op de maad va overlijde).

13 22 Overlijde Overlijde 23 Duits woord / uitdrukkig Witwe-/Witwerrete Nederladse toelichtig Uitkerig bij overlijde aa weduwe of weduwaar. Geschiedee-, Uitkerig bij overlijde aa ex-echtgeoot Witwe-/ Witwerrete (bij echtscheidig vóór 1 juli 1977). (Halb)Waiserete Zugagsfaktor (ZF) Zurechugszeite Uitkerig bij overlijde aa weze of halfweze. Rete-igags factor. Dit zij tijdvakke die tot aa het momet dat de overlede verzekerde 60 jaar zou zij geworde, worde toegeked. Geldt allee bij overlijde vóór de 60-jarige leeftijd. Zo kut u os bereike I deze brochure staat algemee iformatie. Wilt u meer wete over uw situatie? Neemt u da cotact op met het Bureau voor Duitse Zake. Wij zij gespecialiseerd op het gebied va sociale zekerheid i de relatie Nederlad-Duitslad. Bureau voor Duitse Zake Tel. (0031) (0) Fax (0031) (0) Takehofplei SZ Nijmege Postbus MB Nijmege Spreekure Met al uw vrage over woe, werke, odereme e studere i Duitslad kut u terecht op ee va oze spreekure. Meer iformatie hierover vidt u op oze website. Gresifoput Het cetrale put voor alles wat te make heeft met over de gres woe, werke, odereme e studere. Zo heeft u éé igag voor al uw vrage. Het Gresifoput is ee samewerkigsverbad tusse de Belastigdiest e de Sociale Verzekerigsbak. Iformatiecetrum Belastige Voor vrage over belastige e adere fiscale zake i relatie met Duitslad kut u terecht bij de Belastigdiest i Heerle: Team GWO Posbus MB Maastricht (vauit Nederlad); (vauit Duitslad) Voor iformatie over de Duitse Reteversicherug Deutsche Reteversicherug Westfale Verbidugsstelle Niederlade D Müster Adere brochures va BDZ: Werke i Duitslad, woe i Nederlad Werke i Nederlad, woe i Duitslad Arbeit i de Niederlade, Wohsitz i Deutschlad Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Arbeidsogeschiktheid Uw rechte i Duitslad e Nederlad Bedrage e percetages Duitslad Bedrage e percetages Nederlad Niederlädische Beitragssätze ud Leistuge

14 De SVB is olosmakelijk verbode met de sociale zekerheid i de samelevig. Regelige die zij oder adere uitvoert, zij: Kiderbijslag AOW-pesioe Nabestaadeuitkerig Aw Persoosgebode budget Tegemoetkomig oderhoudskoste thuiswoede gehadicapte kidere Tegemoetkomig asbestslachtoffers Remigratiewet Vrijwillige verzekerig AOW e Aw Iformatie rod gresoverschrijded woe e werke Bijstad voor NO/0208

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OVERLIJDEN Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR ADVIES 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Anders dan in Nederland De Nederlandse Anw Voor wie Nederlandse halfwezenuitkering

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OUDERDOM Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Het Nederlandse AOWpensioen Korting op het AOW-pensioen Wonen in het buitenland Toeslag

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.45 : uw rechten in Nederland en Duitsland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Uw rechten in Duitsland en Nederland Deskundig en

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

7.1 Recursieve formules [1]

7.1 Recursieve formules [1] 7.1 Recursieve formules [1] Voorbeeld: 8, 12, 16, 20, 24, is ee getallerij. De getalle i de rij zij de terme. 8 is de eerste term (startwaarde, u 0 ) 12 is de tweede term (u 1 ) 24 is de vijfde term (u

Nadere informatie

Balans Gooi 8L Vechtstreek

Balans Gooi 8L Vechtstreek Balas Gooi 8L Vechtseek I takeform u I ier cl iëte Het itakeformulier is bedoeld om de volledige fiaciële situatie va de cliët goed i kaart te kue brege. Deze gegeves hebbe wij odig om tot ee goede begrotig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Guide to Doing Business on Bonaire

Guide to Doing Business on Bonaire Guide to Doig Busiess o Boaire Nederlads Voorwoord Graag preseteer ik ames VaEps Kuema VaDoore ee ieuwe versie i oze serie Doig Busiess Guides. Deze uitgave gaat over Boaire, het grootste va de drie

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steuput tot bestrijdig va armoede, bestaasozekerheid e sociale uitsluitig Feite e cijfers Tabelle EU-SILC 2004 Tabel 1a-2004: Armoederisicopercetage (= het percetage persoe met ee equivalet beschikbaar

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie