Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden"

Transcriptie

1 Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF

2 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite die moete worde vervuld, otvagt u va os deze brochure. Deze folder ka u va pas kome bij het treffe va de oodzakelijke maatregele. Ook wordt u op de hoogte gebracht op welke wijze door het ziekehuis ee aatal zorgwerkzaamhede wordt verricht e waarom die werkzaamhede aa u i rekeig worde gebracht coform de Algemee Voorwaarde va het Zaas Medisch Cetrum. Mortuariumbeheerder De verzorgig e het beheer va het mortuarium zij door het ziekehuis opgedrage aa ee gespecialiseerde mortuariumbeheerder. De mortuariumbeheerder eemt gedurede 24 uur per dag voor os ziekehuis de verzorgig va overledee op zich e hadelt op ee correcte maier de voor het mortuarium oodzakelijke admiistratieve zake af. Voor de verdere zorg voor de overledee, het evetuele trasport aar elders e het regele va de uitvaart diet u zelf ee uitvaartverzorger i te schakele. Overlijdespapiere Het verdiet aabevelig - uiteraard voorzover u dat west - zo spoedig mogelijk ee uitvaartverzorger e/of uitvaartverzekerig i te schakele. Deze ka veel va de te verrichte formaliteite va u overeme. De uitvaartverzorger ka zorg drage voor: Het afhale va de overlijdespapiere bij het mortuarium; Het vervulle va de vereiste formaliteite bij de ambteaar va de Burgerlijke Stad i de gemeete waar het overlijde heeft plaatsgevode. Het afhale va de overlijdespapiere bij het mortuarium; Het vervulle va de vereiste formaliteite bij de ambteaar va de

3 3 Burgerlijke Stad i de gemeete waar het overlijde heeft plaatsgevode. Mocht u deze formaliteite zelf wille afwikkele, da diet u met het volgede rekeig te houde: De overlijdespapiere kue a telefoisch overleg met de mortuariumbeheerder worde opgehaald. Het telefooummer vidt u achter i deze brochure. De overlijdespapiere diet u te bezorge bij de ambteaar va de Burgerlijke Stad va de gemeete waari het overlijde heeft plaatsgevode. Bij het bezoek aa de ambteaar va de Burgerlijke Stad diet u, voor zover va toepassig, het trouwboekje va de overledee mee te eme. Teves diet u aa de ambteaar op te geve hoeveel uittreksels va de overlijdesakte u west te otvage, oder meer te behoeve va het afwikkele va formaliteite voor bak, giro, pesioevefrzekerige e ziektekosteverzekerig. Waarschuwe uitvaartverzorger Waeer u als abestaade de formaliteite i het ziekehuis hebt afgerod, kut u het beste cotact opeme met ee uitvaartverzorger. I de persoolijke papiere va de overledee ka ee verzekerigspolis aawezig zij. Is ee dergelijke polis aawezig, da kut u cotact opeme met de betreffede uitvaartverzekeraar of -verzorger. I sommige gevalle ka het zij dat de overledee tijdes zij/haar leve wese met betrekkig tot de uitvaart met u als abestaade heeft besproke. I alle adere gevalle bet u vrij i het make va ee keuze. U wordt verzocht om bij het make va deze keuze gee vrage die, betrekkig hebbe op de keuze va ee uitvaartverzorger, te stelle aa de verpleegkudige. Zij diee zich strikt eutraal op te stelle.

4 4 Doatie Doatie weefsels/orgae Na het overlijde raadpleegt de behadeled arts het Dooriformatiesysteem om a te gaa of de overledee als door geregistreerd staat. Waeer de overledee iet als door geregistreerd staat, ka de behadeled arts alsog toestemmig vrage voor doatie va weefsels e/of orgae. Wie geve toestemmig voor doatie De abestaade kue toestemmig geve voor doatie va weefsels e/of orgae. Oder abestaade worde verstaa (i hiërarchische volgorde): De echtgeo(o)t(e) va de overledee; Geregistreerd parter of de levesgezel va de overledee; De aaste meerderjarige aawezige bloedverwate; De aawezige meerderjarige aaverwate; Of persoe die op ee adere maier veratwoordelijk zij. Wat gebeurt er bij ee doatie Bij orgaa- e botweefseldoatie wordt veelal gebruik gemaakt va de operatiekamer i het ziekehuis. De uitame va orgae geschiedt door artse va het ziekehuis of va het trasplatatiecetrum. Alle afsprake zulle worde gecoördieerd door de Stichtig Eurotrasplat Nederlad e de zusterorgaisatie B.I.S. (Bio Implat Services). I de meeste gevalle vidt orgaadoatie plaats bij patiëte die kliisch dood zij. Dit wil zegge dat de patiët gee herseactiviteite meer heeft e eigelijk overlede is, maar og iet va de apparatuur is afgeslote. Dit houdt i dat u vóór het afsluite va de apparatuur wordt beaderd door de behadeled arts met de vraag of er doatie mag plaatsvide. Oder weefseldoatie valt de doatie va huid e corea (hoorvlies op het oog), hartkleppe e botweefsel.

5 5 Huid e corea worde verwijderd i het mortuarium door speciaal opgeleide medewerkers va Bio Implat Services. Als toestemmig door de abestaade is gegeve, wordt aa de had va ee lijst met criteria Doatie weefsels/orgae bezie, of de overledee ka fugere als door. Dit wordt bepaald door de arts i overleg met Eurotrasplat. Het doel va ee doatie Door doatie va orgae ka het leve va adere mese worde gered of draaglijker gemaakt. Met doorhuid worde patiëte met bradwode behadeld. Door aabrege va doorhuid vermidert de pij, wordt de kas op ifecties kleier e zal ee betere wodgeezig worde bereikt met mider kas op littekes. Patiëte die geholpe worde met hoorvlieze zulle weer kue zie. Het botweefsel dat door ee door beschikbaar is gesteld, ka voorkome dat bij de otvager ee arm of bee moet worde geamputeerd. Na de doatie Na elke vorm va doatie wordt de overledee cosmetisch hersteld. Na ee doatie ka er ormaal ee opbarig plaatsvide i ee rouwkamer of woohuis. Voor meer iformatie over doatie kut u terecht bij de doatiefuctioarisse. De doatiefuctioarisse zij bereikbaar via de afdelig Itesive Care, telefooummer (075) of Na ee evetuele doatie kut u iformatie krijge over de doatieprocedure e de geschiktheid va de weefsels. Idie u dit op prijs stelt, kut u dit aageve bij de behadeld arts. Vervolges krijgt u schriftelijk aavullede iformatie. Zoodig kut u telefoisch ook iformatie krijge.

6 6 Obductie Door de behadeled arts of de arts die de dood heeft gecostateerd, ka worde gevraagd of u toestemmig geeft voor obductie. De arts legt u de toestemmigsprocedure uit. Hij vermeldt de rede e de omvag va de obductie e vraagt toestemmig aa de abestaade. Nadat de abestaade hebbe toegestemd, vult de arts ee toestemmigsformulier voor de obductie i, dat de abestaade (bij voorkeur) moete odertekee. Wat is ee obductie? Bij ee obductie oderzoekt ee patholoog het lichaam va de overledee. Hierbij worde de orgae i de borst- e buikholte oderzocht. Als het odig is dat ook adere lichaamsdele of orgae worde oderzocht, moet de arts die toestemmig vraagt, dat duidelijk vermelde op het toestemmigsformulier. De abestaade kue bezwaar make tege ee volledige obductie e ee gerigere omvag va de obductie bepale. Het doel va de obductie Het doel va de obductie ka zij: -ee oderzoek aar de oorzaak va het overlijde; -ee oderzoek aar de resultate va ee medische behadelig. Wie moete toestemmig geve Aa de abestaade va de overledee wordt toestemmig gevraagd voor obductie. Oder abestaade worde verstaa (i hiërarchische volgorde): De echtgeo(o)t(e) va de overledee; Officieel geregistreerde parter of levesgezel va de overledee; Naaste aawezige bloedverwate;

7 7 Aawezige meerderjarige aaverwate of Persoe die op ee adere maier veratwoordelijk zij. Het beware va weefsel e orgae Er zij verschillede redee om bepaalde (dele va) orgae lager te beware. Deze weefsels of orgae kue da iet met de overledee mee begrave/gecremeerd worde. Het is belagrijk dat u zich dit realiseert. Als u hiertege bezwaar heeft, kut u dit kebaar make aa de arts. Waeer is er gee toestemmig odig Als door de patiët (zestie jaar of ouder) ee verklarig is oderteked, waari hij/zij om ee obductie vraagt of hiervoor toestemmig geeft. I geval va ee gerechtelijke obductie is gee toestemmig odig va de abestaade, omdat deze plaatsvidt op last va de officier va justitie. De uitslag va het oderzoek De patholoog deelt zij bevidige mee aa de arts die de overledee heeft behadeld. Deze licht de abestaade i. Hiervoor diet u zelf a vier tot zes weke ee afspraak te make met de behadeled arts. I geval va ee gerechtelijke sectie licht de gerechtelijk patholoog allee de officier va justitie i. Na de obductie Na de obductie wordt de overledee cosmetisch hersteld. Na ee obductie ka er ormaal ee opbarig plaatsvide i ee rouwkamer of woohuis. Ter beschikkig stelle va de weteschap Ee overledee ka allee ter beschikkig va de weteschap worde gesteld, waeer er ee bevestigig va ee uiversiteit ka worde

8 8 overlegd. Tijdes het leve moet ee persoo zich hebbe aagemeld bij ee uiversiteit. Bij terbeschikkigstellig va de weteschap, is het uitgeslote dat er ee obductie of doatie plaatsvidt. Bij ee gerechtelijke obductie komt de terbeschikkigstellig da ook te vervalle. Niet-atuurlijke dood Oder ee iet-atuurlijke dood wordt verstaa dat iemad te gevolge va ee iet-atuurlijke oorzaak is overlede. Hieroder valle oder adere ee verkeersogeval, misdrijf e dergelijke. Door politie e justitie wordt ee oderzoek aar de doodsoorzaak igesteld. I dit geval ka ee rouwbezoek pas plaatsvide, waeer de overledee door de officier va justitie is vrijgegeve. Persoolijke bezittige Om misverstade of zoekrake te voorkome is het verstadig om persoolijke bezittige zo spoedig mogelijk op te (late) hale op de betrokke verpleegafdelig of mee te eme a overlijde. Persoolijke bezittige die met de overledee meegaa aar het mortuarium, valle iet oder de veratwoordelijkheid va de mortuariumbeheerder; u krijgt de persoolijke bezittige terug via de door u igeschakelde uitvaartverzorger. Verzorgig va de overledee Idie ee patiët i het ziekehuis komt te overlijde, wordt hij/zij respectvol aar het mortuarium overgebracht waar de gebruikelijke laatste zorg, waaroder het koele va de overledee, plaatsvidt. De laatste zorg wordt uitgevoerd door ee gespecialiseerde mortuariumbeheerder, die door het ziekehuis hiervoor is aageweze. Waeer u iet wilt dat deze laatste zorg i het ziekehuis wordt uitgevoerd (vawege religieuze of adere redee), diet u dit direct a

9 9 het overlijde mee te dele aa de verpleegkudige. Deze overhadigt u da ee verklarig die u vervolges diet te odertekee (de verklarig zit achteri dit iformatieboekje). Teves moet u zo spoedig mogelijk ee uitvaartverzorger ischakele e deze opdracht geve om de overledee bie drie uur a het overlijde over te brege aar de plaats va de opbarig. Als deze opdracht iet door u wordt gegeve of iet wordt uitgevoerd, da verzoekt het ziekehuis aa de mortuariumbeheerder alsog de laatste zorg te verrichte. Persoolijke wese Idie er persoolijke wese zij met betrekkig tot make-up, kledig, sierade e dergelijke, kut u deze kebaar make aa de door u igeschakelde uitvaartverzorger of mortuariumbeheerder. Overleg over ee rituele bewassig I het ziekehuis is i pricipe gee mogelijkheid om ee rituele bewassig te late plaatsvide. I overleg met de leidig va de verpleegafdelig ka hier i sommige situaties va worde afgeweke. Daaraast ka er met de mortuarium beheerder of de uitvaartverzorger afsprake worde gemaakt over ee bewassig i ee daarvoor igerichte ruimte. Koste De koste voor het gebruik va het mortuarium worde door de mortuariumbeheerder aa de abestaade i rekeig gebracht, tege de daarvoor geldede tarieve. Deze kosteberekeig geschiedt zoder tussekomst maar met medewete va het ziekehuis. Als de gebruikelijke laatste zorg iet i het ziekehuis wordt verricht é de overledee bie drie uur a het overlijde wordt overgedrage aa ee adere uitvaartverzorger da de mortuariumbeheerder, da worde gee koste i rekeig gebracht (omschreve i art lid 3 BW).

10 10 Waeer og ee obductie moet worde verricht, worde tot het momet dat deze heeft plaatsgevode, gee koste voor het gebruik va het mortuarium e de gebruikelijke laatste zorg i rekeig gebracht. Mortuariumbezoek voor het eme va afscheid wordt door de mortuariumbeheerder, zo mogelijk via de igeschakelde uitvaartverzorger, apart aa de abestaade i rekeig gebracht. Voor de goede orde wijze wij u erop dat de koste voor het gebruik va het mortuarium, de gebruikelijke laatste zorg e mortuariumbezoek gee oderdeel zij va het tarief va het ziekehuis e evemi zij opgeome i de ziektekosteverzekerige. I sommige gevalle worde deze koste gedekt door de uitvaartverzekerig va de overledee. Het verlies verwerke: rouwbegeleidig De dood va ee dierbare is voor de abestaade ee igrijpede gebeurteis. Voor vele is zo' rouwperiode ee va de moeilijkste dige va het leve. Als u meer wilt wete over rouw, of als u hulp zoekt i uw rouwproces, da kut u cotact zoeke met de Ladelijke Stichtig Rouwbegeleidig (L.S.R.), schriftelijk via Postbus 13189, 3507 LD Utrecht of telefoisch va uur via (030) Op iteret vidt u iformatie op de website Ook i oze regio zij diverse mogelijkhede om hulp te vrage: Stichtig Maatschappelijke Diestverleig (SMD) Zaastreek Waterlad, telefooummer (075) ; Evea Zorg, telefoo (0900) 88 06; diverse kerkelijke gemeete e parochies hebbe activiteite rod rouwbegeleidig, hetzij middels ee idividueel bezoek, hetzij i groepsbijeekomste; adresse e telefooummers zij beked bij de uit Geestelijke Zorg va het Zaas Medisch Cetrum.

11 11 Iformatie over uitvaartverzorgig Adres e telefooummer mortuariumbeheerder: Associatie Uitvaartverzorgig, Roode Wildemaweg 1A, Wormerveer Telefooummer: Uitvaartorgaisaties i Zaastad e omstreke: Associatie Uitvaartverzorgig, Ja va Scorelstraat 9 Zaadam, Memeto Mori Uitvaartverzorgig, Schoolpad 22 Wormerveer, Mouta Bakker e Va der Blom, De Hellig 69 Zaadam, PC Hooft Groep, Kabelweg 22 Amsterdam, UCB Uitvaartservice, Vrijheidweg 30 Wormerveer, Uitvaartcetrum Zuid, Fred Roeskestraat 91 Amsterdam, Uitvaartzorg Purmered Beemster, Doctor J.M. de Uyllaa Purmered, Yarde & Hoogedijk Uitvaartzorg Zaastreek, Scherm 15 Wormer, Yarde Alkmaar, Overkrocht 20 Alkmaar, Meer iformatie over uitvaartverzorgigsbedrijve e het regele va de uitvaart kut u vide op: via de goude gids of telefoogids.

12 versie 6 02/ INFOINFO INFOI NFOINFO INFOIN Koigi Juliaaplei DV Zaadam Telefoo (075) afdelig Commuicatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136)

Hardware Gids. PCV-RZ serie (PCV-1136) PCV-RZ serie (PCV-1136) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014

Handboek functie-indeling uitzendkrachten. Behorend bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 versie december 2014 Hadboek fuctie-idelig uitzedkrachte Behored bij de ABU-CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 versie december 2014 Ihoudsopgave Voorwoord 7 Ileidig 8 Procedure voor fuctie-idelig i ABU-iveaus 9 Proces va aalytisch

Nadere informatie

Grid groeit door van klassiek naar smart

Grid groeit door van klassiek naar smart Grid groeit door va klassiek aar smart Ee smart grid is ee elektriciteitsetwerk dat itelliget de acties va alle aa het et gekoppelde gebruikers e opwekkers itegreert. Doel is efficiëtie, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential

Van basisopleidingen. actualiteitsseminars. Catalogus najaar 2014. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential Va basisopleidige tot actualiteitssemiars Catalogus ajaar 2014 Ufold your potetial Ufold your potetial www.kluweropleidige.be 1 Opleidige milieu, veiligheid e kwaliteit Als projectmaager veiligheid, milieu

Nadere informatie

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m

I d e n t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i n g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i n e m a x i m u m I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Cliet Logo Crowdfudig Ee ieuw fiacierigsmodel voor start-ups? Ileidig Olags werd de restauratie

Nadere informatie