REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING"

Transcriptie

1 REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale (pagia 2 tot e met 4). Hoe wij het afhadele va de schade met u regele (pagia 5 e 6). Heeft u og vrage of wilt u ee wijzigig doorgeve? Neem da cotact op met uw fiacieel adviseur of bel met oze klateservice via Zij staa u graag te woord. WOONHUISVERZEKERING Uw eige woig is ee groot bezit. Omdat uw woig ook uw thuis is, wilt u iet dat er schade otstaat. Daaraast zij de koste va ee schade vaak hoog. Ee risico wat u iet allee wilt drage. U sluit ee verzekerig af om de fiaciële gevolge va ee schade te beperke. Met de REAAL Woohuisverzekerig bet u goed verzekerd tege risico s, zoals glasbreuk, brad, otploffig, bliksemislag e ibraak. Ee oderdeel va de REAAL Woohuisverzekerig is REAAL Herstel Service. Ka uw verzekerde schade worde hersteld? Da helpt REAAL Herstel Service u. Wij hebbe cotact met ee groot aatal herstelbedrijve die ervoor zorge dat uw schade zo sel mogelijk is gerepareerd. BELANGRIJKE INFORMATIE HEEFT U SCHADE? Bij schade eemt u zo sel mogelijk cotact op met: Uw fiacieel adviseur, of REAALHULP ( ). Dit telefooummer is 24 uur per dag bereikbaar. Of ga aar reaal.l/klateservice. Doe bij ibraak of diefstal altijd direct aagifte bij de politie. Doe dit ook bij ee aarijdig tege uw woig. WILT U EEN WIJZIGING DOORGEVEN OF HEEFT U EEN VRAAG? Voor vrage over uw verzekerig of om ee wijzigig door te geve, belt u tijdes katoorure met: Uw fiacieel adviseur, of REAAL Klateservice via telefooummer Of kijk op reaal.l. DE VERZEKERINGEN VAN HET REAAL GOED GEREGELD PAKKET

2 VOORWAARDEN WOONHUISVERZEKERING Deze voorwaarde hore bij de REAAL Woohuisverzekerig. Ook de Algemee Voorwaarde va het REAAL Goed Geregeld Pakket hore bij uw verzekerig. 1 ALGEMEEN 1.1 Wat bedoele wij met... Deze voorwaarde zij ee afspraak tusse u e os. Met u bedoele wij de persoo die bij os is verzekerd. Dat is de eigeaar of zij de eigeare va de woig. Deze verzekerig geldt voor de woig die op de polis staat. Daarmee bedoele wij ee woig met ee adres i Nederlad. De verzekerig geldt ook voor zake die bij de woig hore: De fuderige va uw woig. De schuttige. De bijgebouwe, zoals ee garage, schuur of tuihuis. Ee zwembad of jacuzzi die vastverbode met de grod zij. Zoepaele die aa de woig bevestigd zij. De grod waarop uw woig staat hoort hier iet bij. 1.2 Wat mag u va os verwachte? U mag va os verwachte dat wij u met respect behadele. Ook mag u va os verwachte dat we u helpe om uw schade te herstelle of u betale voor schade die is verzekerd. E dat wij dit zo sel mogelijk doe. 1.3 Wat verwachte wij va u? Veradert er iets i of aa uw woig? Of wijzigt er iets i uw woo- of gezissituatie? Da moet u dit aa os doorgeve. Ee wijzigig i de gezissituatie moet u direct doorgeve. De volgede wijzigige moet u altijd bie dertig dage aa os doorgeve: U heeft de woig verkocht e bet bij de otaris geweest voor de overdracht. U gaat de woig aders gebruike. Voorbeelde zij: U verhuurt uw woig, of ee groot deel va uw woig. U begit ee bedrijf i uw woig. U gebruikt uw woig als opslagruimte. U veradert de dakbedekkig va uw woig, bijvoorbeeld ee riete dak i plaats va dakpae. Uw woig staat lager da twaalf maade leeg of wordt juist weer bewood a leegstad. Uw woig is gekraakt. U of uw gezi woot lager da drie maade iet i uw woig. Bijvoorbeeld omdat u aar het buitelad gaat. Wij passe de premie e voorwaarde va uw verzekerig aa. U gaat da bijvoorbeeld meer premie betale of juist mider. Ook kue wij a het doorgeve va de wijzigig uw verzekerig stoppe. Welke aapassig wij doe hagt af va uw wijzigig. Meldt u de wijzigig iet of iet bie dertig dage? Da ka het zij dat u gee vergoedig otvagt als u schade heeft. Dat gebeurt als blijkt dat wij de verzekerig iet hadde voortgezet als wij de iformatie over de wijzigig wel op tijd hadde otvage. Als wij de verzekerig wel hadde voorgezet, maar tege ee hogere premie, da wordt de schade aar verhoudig vergoed. 1.4 Wat gebeurt er als u de afsprake iet akomt? Houdt u zich iet aa de afsprake e zij wij hierdoor beadeeld? Da ka dat va ivloed zij op het bedrag dat wij bij schade betale. 2 UW VERZEKERING 2.1 Welke schade betale wij? Met oze Woohuisverzekerig is schade aa of verlies va uw woig verzekerd. Het is ee All-risk verzekerig. U bet verzekerd voor alle schade die is veroorzaakt door ee plotselige e overwachte gebeurteis. Behalve als wij i deze voorwaarde aageve dat ee schade iet of gedeeltelijk is verzekerd. Terrorisme Heeft u schade die het gevolg is va terrorisme? Da geldt het Protocol afwikkelig claims va de Nederladse Herverzekerigsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT). Dit beteket dat wij iet meer betale da het bedrag dat wij zelf otvage va het NHT. Iformatie hierover vidt u op Otvagt u de regelig liever op papier? Belt u da de REAAL Klateservice via telefooummer Welke extra koste betale wij? Als u schade heeft aa uw woig ka het zij dat u meer koste heeft da de directe koste va de schade. Dit zij extra koste. Betale wij voor uw schade? Da betale wij ook voor de volgede extra koste. De koste die u heeft gemaakt om ee directe dreigig va schade te voorkome of schade te beperke. Wij betale iet meer da de waarde va de verzekerde bezittige. Voorbeeld: tijdes ee hevige storm dreigt de boom i uw tui om te waaie e op uw woig te valle. Om schade te voorkome schakelt u hulp i e wordt de boom gestut. De koste hierva worde door os betaald. De redelijke koste va experts. Deze moete zich houde aa de Gedragscode Schade-expertiseorgaisaties. De koste va de expert die u heeft gekoze, vergoede wij tot maximaal de hoogte va de koste va de expert die wij zelf igeschakeld hebbe. De koste die door of ames de Stichtig Salvage zij gemaakt. Deze stichtig biedt eerste odersteuig a brad. Zij zorgt voor persoolijke hulp e beperkt de schade zo veel mogelijk. Koste die u moet make volges de wet, i opdracht va de overheid of voor de veiligheid. Voorbeeld: a schade moet u ee hek plaatse om uw terrei af te sluite. Is uw tui of de beplatig beschadigd? Da betale wij de koste va herstel als de schade is veroorzaakt door: Aarijdig. Aavarig. Bliksemislag. Brad(blusse). Luchtverkeer. Otploffig. 2

3 Is er water of stoom de woig biegekome uit bie of buite het gebouw gelege waterleidig- of cetrale verwarmigsistallaties e daarop aageslote leidige, toestelle of rioolputte/buize? Da vergoede wij de schade die hierdoor is otstaa, tezij er sprake is va achterstallig oderhoud. Koste voor herstel va tegelwerk of vloer- of wadafwerkige vergoede wij iet. Wel vergoede wij de koste va opsporig va het defect aa ee leidig e de mogelijke koste va breek- e herstelwerk aa de woig dat hiervoor odig is. De koste va herstel va de defecte leidig betale wij ook. Het maakt iet uit of er schade aa de woig is otstaa. Bet u aa het verbouwe of aabouwe? Ook da is schade aa uw woig is verzekerd. Let op Heeft uw woig of ee gedeelte daarva og gee rame, defiitief dak of slote? Da betale wij allee voor schade door: Brad. Storm. Otploffig. Bliksemislag. Luchtverkeer Welke soort koste betale wij tot ? De koste die u moet make voor het afbreke, opruime e afvoere va dele va uw woig bij ee verzekerde schade. Deze ligge op uw terrei of op het terrei va uw bure. Bijvoorbeeld het verwijdere va asbest. Is door brad, otploffig of bliksemislag uw woig beschadigd e is daardoor de grod, het grod- of oppervlaktewater vervuild? Da betale wij de koste va oderzoek, reiigig, opruime, opslaa, verietigig of vervagig va de grod, het grodwater of oppervlaktewater op uw terrei of terreie aast uw terrei. Ook de koste om de vervuilig va grod, grod- of oppervlaktewater te isolere betale wij. Wij betale de koste allee als de vervuilig ee overtredig is va de milieuwet of adere milieuregelige. De koste die u of wij make voor ee oodoplossig omdat de schade iet direct ka worde gerepareerd. Voorbeeld: het afsluite va ee leidig omdat deze gesproge is e iet direct ka worde gerepareerd. Is het odig om uw woig tijdelijk te bewake? Da betale wij de koste hierva Welke overige extra koste betale wij? Tot slot betale wij voor de volgede extra koste: Zij uw huissleutels gestole? Da betale wij maximaal 750 voor ieuwe slote. Kut u door de schade iet meer i uw woig woe? Da krijgt u va os ee vergoedig voor het ogemak dat u hierva heeft. Dit bedrag is gelijk aa de huur die u voor uw woig had otvage als deze verhuurd zou zij. U krijgt de vergoedig zolag uw woig og iet is gerepareerd, maar maximaal 52 weke. Als uw woig iet wordt gerepareerd da krijgt u de vergoedig maximaal tie weke. Is apparatuur bestemd voor istallatie i de woig verzekerd? Apparatuur die los i de woig wordt geplaatst (bijvoorbeeld keukeapparatuur e ee cv-ketel), is tot maximaal zeve dage voorafgaad aa de istallatie verzekerd. Wij betale maximaal Is de woig og obewood? Da moet bij diefstal va deze losse apparatuur sprake zij va spore va ibraak. 2.3 Voor welke schade betale wij iet? Er zij ook schades waarvoor wij iet of iet altijd betale. Hieroder leest u welke dat zij Welke schade is iet verzekerd? U otvagt gee schadebedrag voor schade aa uw woig die is otstaa door: Normaal huishoudelijk gebruik. Bijvoorbeeld krasse, deuke e slijtage. Slecht of achterstallig oderhoud. Uw opzet, roekeloosheid of grove schuld. Ee bouwkudige wijzigig. Zoals het verwijdere va ee dragede muur waardoor schade aa uw woig otstaat. Het (gedeeltelijk) verzakke of istorte va uw woig of door foute i de costructie va uw woig. Ogedierte, schimmels of zwamme. Vervuilig of aatastig va de grod, lucht of water. Rook e roet va e vauit ope haarde. Ee atoomkerreactie. Het maakt daarbij iet uit hoe die reactie is otstaa. Ee atoomkerreactie is bijvoorbeeld ee kerfusie of radioactiviteit. Ee aardbevig of ee vulkaische uitbarstig. Georgaiseerd geweld (ook wel molest geoemd). Hiermee bedoele wij: Bieladse oluste. Dit zij georgaiseerde gewelddadige acties op verschillede plaatse i ee lad. Ee burgeroorlog. Hiermee bedoele wij georgaiseerd geweld tusse iwoers va ee lad waaraa ee groot deel va de iwoers meedoet. Ee coflict tusse lade of groepe waarbij militaire wapes gebruikt worde. Hiermee bedoele wij ook ee actie va ee vredesmacht va de Vereigde Naties. Muiterij. Dit is ee georgaiseerde gewelddadige actie va lede va bijvoorbeeld het leger. De actie is gericht tege de leidig va de groep. Oproer. Dit is ee georgaiseerde gewelddadige groep die tege de overheid is. Ee opstad. Dit is ee georgaiseerd verzet met geweld tege de overheid va ee lad. Eige gebrek Otstaat er door ee eige gebrek schade aa uw woig of aa de zake die bij uw woig hore? Da vergoede wij die schade. De koste voor het herstelle va ee eige gebrek aa de woig zelf betale wij iet. Fraude Wij betale iet als bij schade fraude is gepleegd. Kome wij daar achter e hebbe wij al voor de schade betaald? Da moete het schadebedrag e de gemaakte oderzoekskoste worde terugbetaald. Ook als wij og iet voor de schade hebbe betaald, moet u de oderzoekskoste terug betale. Wij doe aagifte bij de politie e melde de fraude i de daarvoor bestemde registers. 3

4 TIP U bet goed verzekerd. Toch is het verveled als u te make krijgt met schade. Door voldoede zorg e oderhoud kut u schade voorkome. Ee paar tips: Heeft u ee ope haard? Laat de schoorstee ieder jaar vege om bradschade te voorkome. Maak regelmatig de gote schoo. Zo voorkomt u verstoppig e schade die hierdoor otstaat Welke schade door het weer betale wij iet? Wij betale iet voor schade door het weer als de schade is otstaa door de volgede oorzake: Grodwater dat uw woig biekomt. Ee overstromig doordat ee dijk, kade, sluis of adere waterkerig doorbreekt of overstroomt. Wel verzekerd is schade door overstromig a hevige plaatselijke rege als water buite zij ormale loop is getrede. Dit beteket dat er miimaal 40 mm i 24 uur, 53 mm i 48 uur of 67 mm i 72 uur rege moet zij gevalle op e/of abij de locatie waar de schade is otstaa. Wij kue deze hoeveelhede achteraf opvrage bij het KNMI. Neerslag of water dat is biegekome via opestaade deure of rame. Vocht dat door de mure komt. De ivloed va het weer over lagere tijd. Voorbeelde: verkleurig va ee houte vloer door zolicht of scheure i ee houte kozij door zolicht e temperatuurverschille. Wid e storm waarbij de widselheid mider was da widkracht zeve. Vorst aa leidige, toestelle e istallaties aa de buitekat va uw woig. Vorst aa het zwembad of de jacuzzi (iclusief alles wat daarbij hoort) wat bij uw woig hoort Welke schade aa glas betale wij iet? Wij betale iet voor schade aa glas: I hobbykasse, kweekbakke, tuihuisjes, tuiafscheidige e widscherme. Die is otstaa tijdes vervoer, verplaatsig, veraderig, versierig of kustmatige verhittig. Door eige gebrek bij: Glas i lood. Draadglas. Isolered glas. kuststof. Staat uw woig lager da zes maade leeg of is uw woig gekraakt? Da is schade aa glas iet verzekerd Heepkwekerij Is i uw woig ee heepkwekerij gevestigd? Da betale wij iet voor schade door: Brad. Ibraak/diefstal. Vadalisme. Water Leegstad Staat uw woig lager da twaalf maade leeg? Da is schade als gevolg va ibraak, diefstal e vadalisme uitgeslote. Ook schade door vorst aa leidige, toestelle e istallaties aa de biekat va uw woig is da iet verzekerd Bijzodere woige Deze verzekerig is iet bedoeld voor woowages, woobote e moumete. Wij zie ee woig als ee moumet als deze op ee rijks-, proviciale-, of gemeetelijke moumetelijst staat. 2.4 Wat gebeurt er als u gee belag meer heeft bij de verzekerig? Da stopt de verzekerig. Bijvoorbeeld: U heeft uw woohuis verkocht e bet voor de overdracht bij de otaris geweest. Uw verzekerig stopt a dertig dage. Verzekert de ieuwe eigeaar de woig bij ee adere verzekeraar? Da stopt de verzekerig direct. U overlijdt. Uw woig blijft verzekerd. Uw erfgeame kue de verzekerig bie ege maade a uw overlijde stoppe. Ook wij kue dit doe. Hiervoor geldt ee opzegtermij va éé maad. TOELICHTING Schade a hevige regeval. Waeer betale wij? Rege Door hevige rege i Zuid-Limburg is er bie 48 uur ruim 56 mm water gevalle. U woot i Zuid-Limburg e heeft schade door deze hevige regeval. Wij betale voor deze schade. Overstromig Door hevige rege i Frakrijk overstroomt de Maas. Dit gebeurt eerst i België e later i Limburg. U woot i Limburg e heeft schade door deze overstromig. Wij betale iet voor deze schade. De overstromig komt iet door rege i uw wooplaats. 4

5 0800-REAALHULP Heeft u schade? Belt u da met REAALHULP ( ). U hoort direct va os of uw schade is verzekerd. Bovedie gaa wij bij ee verzekerde schade direct voor u aa de slag. Zo regele wij metee iemad om bijvoorbeeld ruite te vervage of lekkages te stoppe. Wij gaa verder da het uitkere va ee geldbedrag. 2.5 Wat gebeurt er als u voor de schade ook éé of meer adere verzekerige heeft? Kut u voor uw schade ee vergoedig krijge via ee adere verzekerig? Da verzekere wij aavulled. Dat beteket dat wij allee betale als het schadebedrag hoger is da de vergoedig die u via de adere verzekerig krijgt. Wij betale u da het verschil. Dit doe wij ook als die adere verzekerig uw schade zou betale als u oze verzekerig iet had. Ee eige risico vergoede wij iet. 3 WANNEER PASSEN WIJ UW PREMIE AAN? De waarde va ee woig wordt voor ee deel bepaald door de koste va bouwmateriale e arbeid. Omdat deze koste per jaar kue wissele, passe wij ieder jaar uw premie hierop aa. Dit oeme wij idexere. Wij gebruike hiervoor de Geerieke Herbouwwaarde idex voor Woigbouw. Deze idex is gebaseerd op actuele prijze i de bouw e wordt iedere maad bereked door de Stichtig Bureau Documetatie Bouwweze (BDB). U hoeft hiervoor zelf iets aa os door te geve. Is het ieuwe idexcijfer hoger? Da verhoge wij uw premie. E is het ieuwe idexcijfer lager? Da verlage wij uw premie. De ieuwe premie gaat i op de verlegigsdatum va het pakket. De verlegigsdatum staat op uw polis. 4 SCHADEBEHANDELING 4.1 Hoe stelle wij uw schade vast? Wij kue op verschillede maiere de schade vaststelle. Wij bepale same met u de schade. Wij vrage aa ee expert om de schade te bepale. Bet u het iet ee met de schadevaststellig door de expert? Da mag u ook ee eige expert ischakele. Wij oeme dat cotraexpertise. Lukt het beide experts iet om same de schade te bepale? Da vrage zij ee derde expert om ee defiitieve beslissig te eme. 4.2 Welk bedrag otvagt u? Welk bedrag wij aa u betale hagt af va uw beslissig of u uw woig a schade wel of iet laat herstelle of herbouwe. Besluit u om uw woig te herstelle of te herbouwe? Da bepale wij wat de koste zij voor het herstelle of herbouwe va uw woig. Dit doe wij metee adat de schade is otstaa. Wij betale voor uw schade op basis va de herbouwwaarde. Met herbouwwaarde bedoele wij: De koste die odig zij om de woig te herbouwe op dezelfde plaats met dezelfde bestemmig. Er zij ee aatal situaties waari wij de schade mogelijk iet betale op basis va de herbouwwaarde. Welke dat zij leest u hieroder bij let op. Besluit u om uw woig iet te herstelle of te herbouwe? Wij beoordele da eerst wat de verkoopwaarde va uw woig is vlak voor de schade e vlak a de schade. Met verkoopwaarde bedoele wij het bedrag dat de hoogste bieder zou betale voor uw woig zoder grod. Het verschil tusse deze twee verkoopwaardes is wat wij i pricipe betale. Maar wij stelle ook de herbouwwaarde va uw woig vast. Is het goedkoper is om uw woig te herbouwe? Da betale wij de herbouwwaarde. Let op Wij betale het laagste va deze twee bedrage (verkoopwaarde of herbouwwaarde), ook als voor het otstaa va de schade: uw woig leeg e te koop stod; uw woig lager da twee maade iet i gebruik was e te koop stod; uw woig gekraakt was; u va pla was de woig af te breke; uw woig bestemd was voor afbraak of oteigeig, uw woig door de gemeete obewoobaar of obruikbaar was verklaard. Uw besluit over het wel of iet herstelle of herbouwe va uw woig moet u os via ee brief of late wete. Doet u dat alstublieft bie twaalf maade a het otstaa va de schade. Otvage wij uw brief of pas a twaalf maade? Da bepale wij de grootte va de schade op basis va de herbouwwaarde e verkoopwaarde e betale wij u het laagste bedrag. 5

6 4.3 Hoeveel moet u zelf betale (eige risico)? Ee gedeelte va het schadebedrag blijft altijd voor uw rekeig. Welk bedrag dat is, staat op uw polis. Als u va os ee schadebedrag otvagt, da gaat het eige risico hier og vaaf. Dit eige risico geldt ook voor glasschade. Is het schadebedrag lager da uw eige risico? Da otvagt u iets. Voor schade door wid e storm geldt ee extra eige risico va 300. Bij herstel va de schade door REAAL Herstel Service betaalt u het eige risico aa de schadehersteller. 4.4 Hoe regele wij uw schade? Bij schade late wij u sel wete of u voor de schade bet verzekerd. Is dat het geval? Da regele wij dat uw schade wordt vergoed. Dit ka op twee maiere: Wij zorge ervoor dat uw schade wordt hersteld. Wij betale voor uw schade e u regelt zelf dat de schade wordt hersteld. Kiest u voor het uitbetale va uw schade e gaat u uw woig herstelle of herbouwe? Da krijgt u va os de helft va het schadebedrag vooruit. Nadat wij alle rekeige hebbe gekrege, betale wij u de rest va het bedrag. Wij betale u ooit meer da de herbouw- of herstelkoste die u werkelijk heeft gemaakt. Ook betale wij ooit meer da het schadebedrag dat we vooraf met u afgesproke hebbe. Besluit u uw woig iet te herstelle of herbouwe? Da krijgt u va os het schadebedrag i éé keer. 4.5 Aa wie betale wij het schadebedrag? Wij betale het schadebedrag aa u of het herstelbedrijf. Maar allee als de schade wordt hersteld via REAAL Herstel Service. Is de schade groter da ? Da moete wij met uw hypotheekverstrekker overlegge aa wie wij het schadebedrag betale. 4.6 Betale wij u wettelijke rete? Betale wij het schadebedrag aa u? Da doe wij dat bie dertig dage adat wij alle gegeves hebbe gekrege die wij odig hebbe om de schade te beoordele. Lukt het os iet bie dertig dage te betale e de schade is verzekerd? Da betale wij a deze dertig dage het schadebedrag e de rete die wij volges de wet moete betale. VOORBEELD Hoe werkt REAAL Herstel Service? Tijdes ee hevige storm is het dak va uw woig beschadigd. De schade is verzekerd e de grootte va de schade is U wilt de schade herstelle. Wij herstelle de schade U wilt dat wij de schade herstelle. Wij schakele ee herstelbedrijf i dat is gespecialiseerd i het herstelle va uw schade. Uw schade wordt sel gerepareerd. Bovedie hoeft u er zelf iets voor te doe. Het herstelbedrijf stuurt de rekeig rechtstreeks aar os. U krijgt hooguit ee rekeig voor uw eige risico. U herstelt de schade U besluit uw dak zelf te (late) reparere. Wij betale u vooruit. Nadat wij de rekeige va u hebbe gekrege betale wij u de rest va het schadebedrag met aftrek va het evetuele eige risico. 6

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW WOONHUIS

VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW WOONHUIS VOORWAARDEN REAAL GOED GEREGELD PAKKET - UW WOONHUIS In de voorwaarden van de REAAL Woonhuisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Voor welke schade

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW WOONHUis In de voorwaarden van de REAAL Woonhuisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Voor welke schade

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Woonhuisverzekering 03 101 14-09 VM In de voorwaarden van de Reaal Woonhuisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Opstalverzekering Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw opstalverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Opstalverzekering Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw opstalverzekering leest u: Polisvoorwaarden Opstalverzekering Maart 2014 onderdeel van Huis-In-Één Verzekeringen In de polisvoorwaarden van uw opstalverzekering leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

Voorwaarden WNH 1205 SNS Woonhuisverzekering

Voorwaarden WNH 1205 SNS Woonhuisverzekering Voorwaarden WNH 1205 SNS Woonhuisverzekering 8.3965.00 (29-06-2015) In de voorwaarden van de SNS Woonhuisverzekering lees je Wat je van ons mag verwachten en wat we van jou verwachten (pagina 1). Voor

Nadere informatie

Jouw opstalverzekering samengevat

Jouw opstalverzekering samengevat Jouw opstalverzekering samengevat Onderdeel van het Beste-in-1 Pakket Met een opstalverzekering verzeker je de schade aan je huis. Hieronder vallen ook leidingen, centrale verwarming en sanitair. Als je

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Woonhuisverzekering 03 301 15-02 In deze voorwaarden van de Reaal Woonhuisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde

Nadere informatie

zzonnepanelen die aan de woning bevestigd zijn.

zzonnepanelen die aan de woning bevestigd zijn. Voorwaarden BLG Woonhuisverzekering In deze voorwaarden leest u zwat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. zvoor welke schade wij wel en niet betalen. zhoe wij het afhandelen van de schade

Nadere informatie

Voorwaarden. Garant Woonhuisverzekering 03 301 15-02 VM

Voorwaarden. Garant Woonhuisverzekering 03 301 15-02 VM Voorwaarden Garant Woonhuisverzekering 03 301 15-02 VM In deze voorwaarden van de Garant Woonhuisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde 3). Waarvoor u

Nadere informatie

Voorwaarden Thomas Totaal Pakket

Voorwaarden Thomas Totaal Pakket Voorwaarden Thomas Totaal Pakket Woonhuisverzekering 03 301 15-02 WV In deze voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Voorwaarden BLG Woonhuisverzekering Geldig vanaf 1 november 2015

Voorwaarden BLG Woonhuisverzekering Geldig vanaf 1 november 2015 Voorwaarden BLG Woonhuisverzekering Geldig vanaf 1 november 2015 4.0603.00 (21-10-2015) Algemene Voorwaarden WoonVerzekeren Voor alle BLG WoonVerzekeringen gelden deze voorwaarden van de verzekering zelf

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - UW INVENTARIS EN GOEDEREN

VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - UW INVENTARIS EN GOEDEREN VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - UW INVENTARIS EN GOEDEREN In de voorwaarden ZZP Inventaris en Goederen leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor

Nadere informatie

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw woonhuis

Voorwaarden VoordeelPakket - Uw woonhuis In de voorwaarden van uw VoordeelPakket Woonhuisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 1 en 2). Voor welke schade wij wel en niet betalen (pagina 2 tot en

Nadere informatie

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Uw Inventaris en Goederen. Belangrijke informatie. ZZP Inventaris- en Goederen

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Uw Inventaris en Goederen. Belangrijke informatie. ZZP Inventaris- en Goederen Reaal ZZP Pakket Voorwaarden Uw Inventaris en Goederen In de voorwaarden ZZP Inventaris en Goederen leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor bent u verzekerd

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Voorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering

Voorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering Voorwaarden SNS Inventaris- en Goederenverzekering voor ZZP In deze voorwaarden Inventaris- en Goederenverzekering voor ZZP leest u Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 1).

Nadere informatie

Voorwaarden WNH Voorwaarden SNS Woonhuisverzekering. SNS Woonhuisverzekering. Belangrijke informatie

Voorwaarden WNH Voorwaarden SNS Woonhuisverzekering. SNS Woonhuisverzekering. Belangrijke informatie Voorwaarden WNH 1205 SNS Woonhuisverzekering 8.3965.00 (24-05-2012) In de voorwaarden van de SNS Woonhuisverzekering leest u zwat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 1). zvoor

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer

Reaal ZZP Pakket. Voorwaarden Eigen Vervoer. Belangrijke informatie. ZZP Eigen Vervoer Reaal ZZP Pakket Voorwaarden Eigen Vervoer In de voorwaarden ZZP Eigen Vervoer leest u: Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten (pagina 2). Waarvoor u wel en niet bent verzekerd (pagina 2

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Eigen Vervoer

Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Eigen Vervoer Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 44 44 www.aevitae.com klantenservice@aevitae.com Polisvoorwaarden Aevitae ZZP ZZP Eigen Vervoer Formuliernummer AEVZZP EV 2018 Inhoudsopgave pag. Voorwaarden ZZP

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 14 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2.

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift arafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? Uw huurder is het iet ees met de door u gestuurde jaarafrekeig. Met dit formulier vraagt u de Huur commissie

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 BOELAARS & LAMBERT ASSURADEUREN ANNO 1928 C.V. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN WOONVERZEKERING 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Waarvoor bent u verzekerd? Artikel 2. Welke voorwaarden gelden voor de Artikel

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Voorwaarden ThuisOnlinePolis Uw inboedel

Voorwaarden ThuisOnlinePolis Uw inboedel Voorwaarden ThuisOnlinePolis Uw inboedel In de voorwaarden van de ThuisOnlinePolis Inboedelverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering

Allianz Woonverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden AW 15 1 Inhoudsopgave Algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering 1 Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Welke

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Inboedelverzekering Maart 2014. In de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering leest u: Polisvoorwaarden Inboedelverzekering Maart 2014 onderdeel van Huis-in-Één Verzekeringen In de polisvoorwaarden van uw inboedelverzekering leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten.

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Glas

Allianz Woonverzekering Glas Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Glas Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas GLS 15 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Glas Checklist 3 1. Waarvoor is deze verzekering?

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Voorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren Juli

Voorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren Juli Voorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren BGA15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat

Nadere informatie

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141

Voorwaarden. Schadepolis Algemeen. Uw rechten & plichten. Nummer: AV-01-141 Voorwaarden Schadepolis Algemeen Uw rechten & plichten Nummer: AV-01-141 Wat wilt u weten? over de Algemene rechten & plichten Klik op de vraag om naar het antwoord te gaan. Schadepolis Algemeen 3 1. Wie

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Voorwaarden Glasverzekering

Voorwaarden Glasverzekering Voorwaarden Glasverzekering BGL15 Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina Dit document is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. U leest wat er wel en niet verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Jouw inboedelverzekering samengevat

Jouw inboedelverzekering samengevat Jouw inboedelverzekering samengevat Onderdeel van het Beste-in-1 Pakket Met een inboedelverzekering verzeker je de schade aan alle spullen in je huis. Alleen spullen die vast zitten aan de woning vallen

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Onderhouds-ABC en serviceabonnement Oderhouds-ABC e serviceaboemet Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties

Nadere informatie

Polisvoorwaarden nowgo. Opstalverzekering Comfort N.O.C

Polisvoorwaarden nowgo. Opstalverzekering Comfort N.O.C Polisvoorwaarden nowgo Opstalverzekering Comfort N.O.C. 17.05 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met... 4 1.2 Wat mag je van ons verwachten? 5 1.3 Wat verwachten wij van jou? 5 1.4 Wat zijn

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-161) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Woonhuis

Voorwaarden verzekering Woonhuis Voorwaarden verzekering Woonhuis 1/5 Inhoud 1 Wie zijn er verzekerd?...pag. 2 2 Wat is er verzekerd?...pag. 2 3 Waarvoor bent u verzekerd?...pag. 2 Woonhuis Allrisk...Pag. 2 Schade aan ruiten, tuin en

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie