RAADS IN FORMATIE BRIE F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADS IN FORMATIE BRIE F"

Transcriptie

1 RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo: Ae-Marieke WolLers Tel.r.: adres: Gemeete Woerde Registratiedatum: Behadeled afdelig Afgehadeld door/op: 01/12/2011 raad Oderwerp: Periodiek ispectie va gemeetelijke moumete door de Moumetewacht-Utrecht Keiseme va: De wijze waarop de moumetewacht-utrecht werkt e de periodiek ispectie gaat uitvoere i vier traches va 35 gemeetelijke moumete. Ileidig: Bij de ombuigige va begi 2011 is als kleie opdracht meegegeve om te oderzoeke op welke maier de moumetewacht betrokke ka worde bij het istadhoude va het gemeetelijke moumetebestad. I de daarop volgede besluitvormig is beslote i te zette op ee gefaseerde aapak waarbij i vier jaar i traches va 35 de gemeetelijke moumete worde geïspecteerd. Vaststelle meerjareperspectief - voorbereidig jui-overleg College A Vaststelle fiacieel kader jui-overleg College A Vaststelle jui-overleg Raad R Programmabegrotig A , 20 sept 2011 Raadsvoorstel begrotig R , 3 ovember 2011 I deze iformatiebrief e door het geve va de presetatie door de Moumetewacht-Utrecht op welke wijze zij het uitvoere va ee periodieke ispectie uitvoere, wille wij u iformere over de aapak. Kerboodschap: Bij deze gefaseerde aapak wordt over ee periode va vier jaar i traches va 35 moumete per jaar de bouwkudige staat va de gemeetelijke moumete i kaart gebracht. Dit wordt gevolgd door periodiek moitore i vier traches va 35 moumete. Het gehele proces va ispectere e rapportere wordt door de Moumetewacht Utrecht opgepakt. I ee jaar zij er twee overlegge met de gemeete odig. De eerste aa het begi va het jaar voor het bepale va de ispectielijst va de dat jaar te ispectere pade e ee tweede gesprek aa het eide va het jaar of waeer het beschikbaar gestelde budget opgesoupeerd is. Bij het opstelle va de ispectielijst ka rekeig gehoude worde met evetuele (ver)bouwplae va eigeare die zich bij de gemeete gemeld hebbe of die bij de gemeete beked zij.

2 RAADSINFORMATIEBRIEF Blad 2 Datum: 1 december 2011 Door periodieke ispectie wordt de bouwkudige staat va de geïspecteerde pade izichtelijk e weet de eigeaar welk oderhoud oodzakelijk is voor het behoud va het pad e op welke termij het raadzaam is dat bepaalde werkzaamhede worde uitgevoerd om hogere koste te voorkome. Of welke werkzaamhede bij verbouwplae meegeome kue worde. Ee tweede voordeel is dat de eigeaar met zij vrage izake de staat va het oderhoud, het oorsprokelijke materiaalgebruik, de specifieke moumetale oderdele ezovoort, tijdes het ispectiebezoek bij de moumetewachter terecht ka. Voor zover deze vrage zich beperke tot de bestaade situatie waari het pad zich bevidt, kue deze voor ee groot deel door de moumetewachter beatwoord worde. Dit draagt bij aa de keis va de eigeaar over de staat waari zij pad verkeert. De iformatie die de moumetewacht ka geve beperkt zich echter tot de bouwkudige staat e het oderhoud va het pad. Voor vrage met betrekkig tot wijzigige aa het pad, subsidies, bestemmig- e bouwmogelijkhede zal ee eigeaar zich tot de gemeete moete wede. Uit de equête aar de restauratiebehoefte va eigeare va gemeetelijke moumete va het Natioaal Restauratie Fods va juli/augustus va dit jaar blijkt dat de Woerdese eigeare de meeste behoefte te hebbe aa fiaciële odersteuig (88 %) e advies (13%) e begeleidig tijdes het otwerp- e verguigetraject (25%) e tijdes de bouw (6%). Voor dit oderzoek zij 123 Woerdese eigeare beaderd. 22 eigeare (18%) hebbe gereageerd. Dit ligt et oder het ladelijke percetage va 22. Uit de equêtegegeves va de Woerdese eigeare blijkt dat 41% va de eigeare de afgelope 5 jaar zij pad heeft gerestaureerd. Aa de eigeare die og bezig zij met de restauratie of die og gee restauratie hebbe opgepakt geeft 54 % aa dat het pad er goed bij staat. 46% va de eigeare geeft aa dat zij pad i redelijke of matige staat verkeerd. De vraag welke werkzaamhede uitgevoerd moete worde om het moumet i goede staat te brege is slechts door éé eigeaar beatwoord. Ee kopie va de oderzoeksresultate is als bijlage bijgevoegd. Voor de gefaseerde aapak waarbij i vier traches va 35 moumete de ulmetig e de periodieke ispectie gedaa wordt, is ee jaarlijks budget va ca = odig op basis va het door het Provicie gesubsidieerde uurtarief va 32,50. Op acalculatie worde de werkelijke koste i rekeig gebracht. Het ekel ispectere va pade beteket og iet dat de gemeetelijke moumete behoude zij. Daarvoor zal structureel oderhoud e restauratie odig zij. daarmee Voorwaarde voor het kue ispectere va ee pad is de bereidwilligheid gemeetelijk moumet. va de eigeaar va het Het ispectere door de Moumetewacht Utrecht is iet af te dwige. De periodieke ispectie beperkt zich u tot de gemeetelijke moumete. Naast gemeetelijke moumete bestaat os cultuurhistorisch erfgoed ook uit rijksmoumete e karakteristieke e cultuurhistorisch waardevolle bebouwig. Te aazie va de cultuurhistorisch waardevolle e karakteristieke pade die de gemeete Woerde heeft is het voorstelbaar ee soortgelijk traject i te zette op het momet dat beslote wordt het ambitieiveau moumetebeleid te verhoge e/of dit i ee traject va voorselectie voor het aawijze va ieuwe gemeetelijke moumete wordt meegeome. Bij de uitwerkig kue de ervarige met betrekkig tot bereidwilligheid va eigeare va gemeetelijke moumete voor het izette va dit traject da betrokke worde. Gezie de huidige ispaige te bezuiige wordt hier op dit momet iet op igezet. Te aazie va de rijksmoumete is het voorstelbaar dat de afwegig voor het beter i beeld brege va de bouwkudige staat va deze moumete ee eerste veratwoordelijkheid va het rijk is. Zeker ook gezie de huidige ispaige te bezuiige wordt hier op dit momet iet op igezet.

3 Vervolg: Bij de ombuigige is er voor gekoze om de fiacierig va het bedrag va ,= beschikbaar te stelle uit het jaarlijkse subsidiebudget bijdrage oderhoudskoste gemeetelijke moumete (ecl 34166).Ee apart ecl ummer Moumetewacht-Utrecht moet daarvoor aagemaakt worde bie de fel Moumete e Moumetecommissie. Na opdrachtverleig aa de Moumetewacht-Utrecht wordt gestart met het iformere va de eigeare va de gemeetelijke moumete. Vervolges wordt ee lijst voor de eerste trache moumete opgesteld die beaderd worde door de Moumetewacht voor het uitvoere va de periodieke ispectie i Bijlage: Oderzoek aar de restauratiebehoefte bij eigeare va gemeetelijke moumete, gemeete Woerde, oderzoeksresultate De secretaris Vierigar W. Wieg De wethouder SC T. Cosse-Looyega

4 Oderzoek aar de restauratiebehoefte bij eigeare va gemeetelijke moumete Gemeete Woerde Juii / augustus 2011

5 Ihoudsopgave 1 Oderzoeksopzet Situatiebeschrijvig Doel va het oderzoek Doelgroep Oderzoeksmethode e -veratwoordig Respos 5 2 Rapportage Algemee iformatie over het moumet De staat va oderhoud va het moumet Fiacierig va het oderhoud Eergiebesparede maatregele Odersteuig door gemeete bij het oderhoude va het moumet 15 3

6 Oderzoeksopzet Situatiebeschrijvig Nederlad telt circa gemeetelijke moumete e aar verwachtig groeit dit aatal bie ekele jare tot bove de Het belag va gemeetelijke moumete voor het behoud va gebouwd erfgoed is daardoor aazielijk. Maar tegelijkertijd is er weiig beked over de restauratiebehoefte oder deze categorie moumete. De vraag is: Zij eigeare va gemeetelijke moumete i staat om hu moumet goed te oderhoude? Wat deze vraag extra relevat maakt is dat de fiaciële odersteuig aa eigeare va gemeetelijk moumete, te opzichte varijksmoumete,relatief gerig is. Bovedie staa i veel gemeete de budgette voor de istadhoudig va gemeetelijke moumete oder druk. Om meer izicht te krijge i de oderhoudsstaat va de gemeetelijke moumete i Nederlad, heeft Natioaal Restauratiefods i samewerkig met Right Marktoderzoek ee oderzoek uitgevoerd. Itotaal213 Nederladse gemeete hebbe aa het oderzoek meegewerkt door ee bestad met de adresse va de moumete i de eige gemeete aa te levere. Hierdoor kode eigeare of bewoers va ee gemeetelijk moumet worde beaderd. Als dak voor de medewerkig otvage alle deelemede gemeete eerapportmet de resultate va het oderzoek op ladelijk iveau. Alle gemeete waar miimaal 20 eigeare de equête hebbe igevuld, otvage bovedie ee rapport met de resultate i de eige gemeete. Doel va het oderzoek Het doel va het oderzoek is izicht te verkrijge i de restauratiebehoefte va gemeetelijke moumeteigeare i Nederlad. Aspecte die hierbij oder adere aa bod zij gekome, zij: Fuctie e type moumet Bouwkudige staat va het moumet Recete restauratiehistorie Beodigde restauratiewerkzaamhede Fiacierig va het oderhoud Eergiebesparede maatregele Waarderig odersteuig door gemeete Behoefte aa odersteuig Doelgroep De doelgroep va het oderzoek wordt gevormd door de eigeare e bewoers va ee gemeetelijk moumet i Nederlad. I totaal zij eigeare of bewoers va ee gemeetelijk moumet voor dit oderzoek beaderd.

7 Oderzoeksmethode e -veratwoordig Natioaal Restauratiefods heeft alle Nederladse gemeete beaderd met het verzoek om voor dit oderzoek ee bestad aa te levere met de adresse va de gemeetelijke moumete i de gemeete. Daarbij werde de gemeete gevraagd om de adresse va de moumete zo mogelijk aa te vulle met de adresgegeves va de moumeteigeare. Deze extra iformatie is vooral relevat als de eigeaar het moumet iet zelf i gebruik heeft, maar verhuurd. Met betrekkig tot het gebruikte adressebestad zij de volgede opmerkige va belag: Veel gemeete hebbe ee lijst toegestuurd met adresse bestaade uit straataam e huisummer va het moumet zelf. I dat geval zij deze gegeves door het bedrijf Cedris verrijkt met postcode e daar waar mogelijk de aam va de bewoer(s) op dit adres. Als uit het bestad va de gemeete was af te leide dat ee moumet is opgedeeld i meerdere adresse, da is slechts éé bewoer/eigeaar i dat moumet beaderd om mee te werke aa het oderzoek. Op basis va deze adressebestade heeft Natioaal Restauratiefods eigeare e bewoers va ee gemeetelijk moumet ee schriftelijke vragelijst toegestuurd. De respodete kode de igevulde vragelijst met behulp va ee atwoordevelop kosteloos retourere. Daaraast is i de begeleidede brief teves ee lik opgeome aar ee olie vragelijst, zodat de respodet ook de keuze ko make om de vragelijst olie i te vulle. De periode waari eigeare aa het oderzoek kode deeleme, liep va 1 juli tot e met 21 augustus Respos Voor het oderzoek zij i totaal 123 eigeare/bewoers va ee gemeetelijk moumet uit de gemeete Woerde beaderd. Hierva hebbe er 22 gereageerd, door de vragelijst schriftelijk of olie i te vulle. Dit levert het volgede respospercetage op: Weerde Nederiad - Uitgeodigd Geretoureerd Respospercetage 18% 21% Natioaal Restauratiefods 2011 Niets uit deze uitgave mag worde vermeigvuldigd e/of opebaar gemaakt door middel va druk, fotokopie, microfilm, geluidsbad, elektroisch of op welke adere wijze da ook zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig va Stichtig Natioaal Restauratiefods te Hoevelake.

8 2. Rapportage 2.1 Algemee iformatie over het moumet I het eerste gedeelte va het oderzoek zij vrage gesteld over ekele kemerke va het moumet e de eigeaar. Deze iformatie is gebruikt om ee beter beeld te krijge om wat voor soort moumete het gaat. Bovedie is deze iformatie gebruikt voor ee adere aalyse va de resultate. I deze paragraaf zij de resultate va deze algemee vrage weergegeve, te begie met de oorsprokelijke e de huidige fuctie va het moumet. Figuur 2.1 Wat was de oorsprokelijke fuctie va het moumet? Wcs ïrce Nederlad woohuis 13 59% % boerderij 7 32% % kasteel / ladhuis 0 0% 44 1% kerkelijk gebouw 0 0% 238 3% opebaar gebouw 1 5% 167 2% mole 0 0% 23 0% gebouw voor idustrie of hadel (fabriek, pakhuis, katoor) 4 18% 456 7% gebouw met ee adere fuctie 1 5% 538 8% het moumet is gee gebouw 0 0% 33 0% totaal % % Figuur 2.2 Wat is de huidige fuctie va het Woerde Neaerlar.c moumet? % woe 17 77% % bedrijfspad 7 32% % religieuze fuctie 0 0% 166 2% culturele of maatschappelijke fuctie 0 0% 245 4% gee, het staat leeg 0 0% 100 1% aders, amelijk 0 0% 81 1% totaal % % 6

9 Figuur 2.3 Wat is het totale vloeroppervlak va uw moumet? Weerde % Nederiad % 0-100m2 1 5% % m % % m2 6 27% % meer da m2 0 0% 237 4% weet ik iet 0 0% 521 8% totaal % % riguur 2.4 Bet u (of uw orgaisatie) de eigeaar va het moumet? Woerde Nederlad C' /O ja, ik be zelf eigeaar 19 86% % ja, oze orgaisatie is eigeaar 1 5% 475 7% ee, de eigeaar is iemad aders da ikzelf of oze orgaisatie 2 9% % totaal % % 7

10 Hguur 2.5 I we k jaar heeft j (of uw orgaisatie) het moumet gekocht? Woerde % Nederlad 3 v voor % 32 1% % 67 1% % 27 0% % 52 1% % 31 1% % 19 0% % 68 1% % 196 3% % % % % % % a % % totaal % % 8

11 2.2 De staat va oderhoud va het moumet De kem va het oderzoek bestaat uit ee aatal vrage over het oderhoud va het moumet. Dit geeft izicht i de werkzaamhede die de eigeare bie ekele jare moete uitvoere om hu pad i goede staat te brege. Figuur 2 6 is het mcumet i de afgelope 5.aar Woerde NederSac gerestaureerd? ja, e deze restauratie is reeds afgerod 9 41% % ja, maar deze restauratie is og iet afgerod 4 18% % ee 9 41% % totaal % % Figuur 2.7 Hoe schat u de bouwkucige staat va het moumet? Woerde Necerisd goed redelijk a matig slecht goed «redelijk matig slecht Hgutr 2 8 Hoe schat u de vvooihjis boerderij overig bouwkudige staat va het moumet? N % % % goed 7 54% 6 86% 4 80% redelijk 5 38% 0 0% 1 20% matig 1 8% 1 14% 0 0% slecht 0 0% 0 0% 0 0% totaal % 7 100% 5 100% 9

12 Aa de odervraagde die aageve dat de bouwkudige staat matig of slecht is, is gevraagd welke restauratiewerkzaamhede uitgevoerd zoude moete worde om het moumet i goede staat te brege. Hierbij ware vooraf al werkzaamhede voorgelegd die me ko aavike, ook ko me adere werkzaamhede oeme. Figuur 2.9 Welke restauratiewerkzaamhede Woerde Nederlad moete worde uitgevoerd om het moumet i goece staat te brege? (meerdere atwoorde mogelijk) herstel va de fuderig 0 0% % herstel va vloere e balklage 0 0% % herstel va de gevel 1 100% % herstel va gevelopeige (zoals deure, rame e kozije) 1 100% % herstel va gote e hemelwaterafvoere 0 0% % herstel va het dak 0 0% % herstel va historische oramete 0 0% % herstel va het historische iterieur 0 0% % schilderwerk 0 0% 35 3% schoorstee restaurere 0 0% 11 1% adere werkzaamhede, amelijk 0 0% % totaal 1 200% % 10

13 Figuur 2.10 Als de oderhoudsstaat slecht of matig is: wat is de belagrijkste rede daarva? (éé atwoord mogelijk) het moumet is recet aagekocht, waardoor ik og [ 0% iet istaat be geweest om dit aa te pakke de bouwkudige probleme zij recet aa het licht [0% gekome, og iet i staat geweest om dit aa te pakke p 5% oderhoud va het moumet heeft gee prioriteit het otbreekt aa fiaciële middele 100% het plavormigsproces verloopt moeizaam ee adere rede, amelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Woerde Nederlad 11

14 Fiacierig va het oderhoud De vrage overfiacierigva het oderhoud zij allee gesteld aa de eigeare die hebbe aagegeve dat de oderhoudsstaat va hu pad matig of slecht is. Doelstellig was te achterhale i hoeverrefiaciëlebelemmerige goed oderhoud va het pad i de weg staa. Figuur 2.11 Wat zij de verwachte koste voor het uitvoere va deze restauratiewerkzaamhede? Woerde Nederlad % % 0,-tot ,- 0 0% % tot ,- 0 0% % ,-tot ,- 0 0% % ,-tot , % % meer da ,- 0 0% 74 7% dat is og obeked 0 0% % dat wii ik iet zegge 0 0% 2 0% totaal 1 100% % Figuur 2.12 Zij er fiaciële oeiemmerige die Woerde Nederlad verhidere dat de restauratiewerkzaamhede op korte termij u:tgevoe r d werde? 7o 7o ja, ik ka gee va de beodigde werkzaamhede uitvoere ja, ik ka slechts ee deel va de beodigde werkzaamhede uitvoere 0 0% % 1 100% % ee, er zij geefiaciëlebelemmerige 0 0% 71 7% dat weet ik og iet 0 0% % totaal 1 100% % 12

15 Figuur 2.13 Bet u va pla cie eerdergeoemde restauratiewerkzaamhede bie ee termij va 3 jaar uit te voere? Woerde % Nederlad Va ja, alle geoemde werkzaamhede 0 0% % ja, maar allee de hoogst oodzakelijke werkzaamhede 1 100% % ee 0 0% % totaal 1 100% % Figuur 2.14 Hce gaa' u de restauratiewerkzaamhece fiaciere? (meerdere atvjoorde mogelijk) Woerde Necerlac y'o met eige geld 0 0% % met ee leig / hypotheek 0 0% % met ee laagretede leig via het Restauratiefods 0 0% % met ee laagretede leig via het SVN 0 0% 28 3% met ee subsidie va de gemeete 0 0% % met ee subsidie va de provicie 0 0% % met geld uit fodsewervig 0 0% 40 5% dat weet ik og iet 1 100% % dat wil ik iet zegge 0 0% 4 0% totaal 1 100% % 13

16 Eergiebesparede maatregele Duurzaamheid e eergiebesparig zij actuele thema's i de Nederladse samelevig. Tegelijkertijd kue odoordacht uitgevoerde isolatiewerkzaamhede oherstelbare schade toebrege aa het moumet. Om die rede hebbe we gevraagd of moumeteigeare va pla zij om eergiebesparede maatregele te eme. Figuur 2.15 Bet u va pla de komede de jaa r Woerde Nederlad éé of meerde r e va oderstaade werkzaamhede uit te voe*e om et er.ergieverori.ik va u'.v pad omiaag te brege? (meerdere atwoorde mogelijk) ja, isolere va dak 1 5% % ja, isolere va de buitemure 0 0% % ja, isolere va vloer 0 0% % ja, verhoge isolatiewaarde va rame (achterzetbeglazig, dubbel glas) ja, vervage va istallaties door istallaties met ee hoger redemet ja, toepasse va alteratieve eergiebroe (zoepaele, aardwarmte) 3 16% % 2 11% % 2 11% % aders, amelijk isolatie algemee 0 0% 8 0% ja, aders, amelijk 0 0% 191 3% ee 12 63% % totaal % % Figuur 2.16 Hoeveel dekt u te moete betaler, Woerde Nederlad voor het uitvoere va deze werkzaamhede 7 % 7o 0,-tot % % ,-tot ,- 3 43% % ,-tot ,- 0 0% 206 7% meer da ,- 0 0% 111 4% dat is og obeked 1 14% % dat wil ik iet zegge 0 0% 10 0% totaal 7 100% % 14

17 2.5 Odersteuig door gemeete bij het oderhoude va het moumet Veel gemeete biede moumeteigeare steu bij het oderhoude va hu gemeetelijk moumet. Aa de eigeare zij ekele vrage gesteld om te toetse of deze steu aasluit bij hu behoefte. Figuur 2.17 Op welke wijze otvagt J Woerde Nederlad odersteuig va uw gemeete bij het oderhoude va uw moumet? (meerdere atwoorde mogelijk) "Ie "/O ik krijg va de gemeete ee aboemet op de moumetewacht de gemeete biedt moumeteigeare gratis advies e voorlichtig 2 11% 357 6% 1 5% 466 8% de gemeete verstrekt ee subsidie 12 63% % de gemeete biedt de mogelijkheid voor ee laagretede leig 0 0% 230 4% ik krijg gee odersteuig va de gemeete 6 32% % aders, amelijk 0 0% 91 2% totaal % % Figuur 2.18 Hoe beoordeelt _ de odersteuig Woerde Nederlad restaurere va uw moumet 7 % goed 4 22% 412 7% voldoede 2 11% % eutraal 8 44% % ovoldoede 2 11% % slecht 2 11% % totaal % % 15

18 Figuur 2.19 Aar, welke vorm va odersteuig bij de istadhoudig va uw moumet heeft u de meeste behoefte? (meerdere atwoorde mogelijk) fiaciële odersteuig fiacieel advies begelédig tijdes het otwerp- e verguigetraject begeleidig tijdes de uitvoerig va de bouw 6% : 10% ikweet het og iet / weet iet wat demogelijkhede zij aders, amelijk L ik wil gee odersteuig 0% 10% 20% 30% 40% 33% 60% 70% 80% 90% 100% Woerde Nederlad 16

Behandeld door Voorlichting & Advies. Onderwerp resultaten onderzoek gemeenteiijke monumenten

Behandeld door Voorlichting & Advies. Onderwerp resultaten onderzoek gemeenteiijke monumenten Nationaal Restauratiefonds Afd. Kopie Gemeente 2 6OKT 201K Doc./bijlage' I Productnr Gemeente T.a.v. mevrauw E. Rijneveld Postbus 78 2600 ME Datum 25 oktober 2011 Kenmerk 2011256-3 Behandeld door Voorlichting

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Medisch Centrum Oude Singel

Medisch Centrum Oude Singel E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011 Corporate Goverace i ederlad: Ee Oderzoek aar de Stad va Zake i het Boekjaar 2012 e de Otwikkelige te opzichte va het Boekjaar 2011 School of Ecoomics ad Maagemet Departmet of Orgaizatio ad Strategy 12

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie