Onveilige bedrijven betalen méér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onveilige bedrijven betalen méér"

Transcriptie

1 SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere e iformere va chemische stoffe Maatsoftware op vlak va veiligheid

2 Ihoudsopgave Safety & Accidet Maager : de ihoud... 3 Safety & Accidet Maager : de troeve... 4 Module Risicobeheersig Gevare idetificere...5 Risico s evaluere...6 Risico s beheerse...7 Risico s opvolge e bijsture... Statistieke e rapporte...9 Module Arbeidsogevalle Ogevalle registrere...10 Ogevalle aageve...12 Ogevalle opvolge...12 Statistieke e rapporte...13 Module Itervetiedossiers Module Chemische stoffe PERSONEELSLID PERSONEELSLID NEEMT DEEL AAN ACTIVITEIT FUNCTIE WERKT OP BEOEFENT SITUATIE oderemig vestigig afdelig istallatie machie werkpost lijst zelf uit te breide MODULE RISICOBEHEERSING MODULE ARBEIDSONGEVALLEN MODULE CHEMISCHE STOFFEN Gevare idetifiere risico's koppele aa fucties e activiteite op verschillede iveaus Risico's beheerse prevetiemaatregele toekee aa risico's : - PBM - CBM - keurig - traiig - procedure - aktieput - medisch toezicht Risico's evaluere risico's ischatte via - Fie & Kiey - EN eige methode risico's kopiîre Ogeval registrere arbeidsogeval weg/werkogeval EHBO materieel ogeval bija-ogeval Ogeval doorsture elektroisch doorsture aar sociale zekerheid, makelaar, verzekeraar,... Ogeval opvolge opvolge va de icidete e bija-ogevalle door prevetiediest e/of persoeelsdiest Behere va stoffe ivoere e behere va MSDS door middel va stadaardzie Aamake va PVK er wordt ee produktveiligheidskaart gegeereerd op basis va de data i de MSDS Risico's opvolge e bijsture eevoudige aapassig risico's herevaluere prevetiemaatregele opvolge Itervetiedossiers aamake e up-to-date houde va itervetiedossiers elektroische uitwissele met bevoegde istaties Uitvoer maadverslag globaal prevetiepla machiefiche lijste e grafieke werkpostfiche evacuatieplae Uitvoer ogevalleaagifte maad- e jaarverslag erst- e frequetiecijfer lijste e grafieke Uitvoer produktveiligheidskaart (PVK) opvolgigslijst voor leveraciers

3 Voor ee prevetiebeleid zoder zorge De odersteuig va het prevetiebeleid i ee oderemig of orgaisatie bregt heel wat odersteued e admiistratief werk met zich mee. Safety e Accidet Maager, ee software pakket speciaal otwikkeld voor prevetieadviseurs, biedt ee maatgerichte oplossig voor orgaisaties. Het pakket geeft ee praktische hulp voor tal va prevetieopdrachte. Safety & Accidet Maager: voor ee prevetiebeleid zoder zorge! - ieuwe iterface - eevoudigere structuur - selle igave door ee drag e drop systeem - bestaade risicoaalyses zij voorhade Safety & Accidet Maager: de ihoud Safety & Accidet Maager bevat drie modules. Module Risicobeheersig Voor het uitvoere va risicoaalyses, de beheersig va risico s e het opmake va ee globaal prevetiepla. Module Itervetiedossiers Voor het opmake va elektroische itervetiedossiers. Module Arbeidsogevalle Voor het beheer, de prevetie, de aagifte e de opvolgig va arbeidsogevalle, weg-werk ogevalle, bija-ogevalle, ogevalle met materiële schade e EHBO-gevalle. Module Chemische stoffe Voor het aamake, behere e verspreide va produktveiligheidskaarte. 3

4 Safety & Accidet Maager: de troeve Gebruiksvriedelijk Safety & Accidet Maager ket ee trasparate opbouw e ee overzichtelijke structuur. Hadige lijste, duidelijke ivulvelde, praktische fucties,... make dat u sel e makkelijk uw weg vidt doorhee het programma. De grafische uitwerkig zorgt voor ee visuele steu i de rug. Gebaseerd op de praktijk Safety & Accidet Maager wordt otwikkeld voor e door praktijkmese. Het pakket is iet allee otworpe door prevetieadviseurs, het wordt ook voortdured bijgestuurd e verbeterd op basis va suggesties va praktijkmese e verzekeraars. Geïtegreerd met bedrijfsiformatie Safety & Accidet Maager maakt het mogelijk om op ee makkelijke maier bedrijfsiformatie te itegrere. Het opieuw ibrege va persoeels- of adere gegeves is iet odig; gegeves uit bestaade databake worde overgeome i Safety & Accidet Maager. Op die maier werke de verschillede dieste i bedrijve beter same e is ee makkelijke uitwisselig va gegeves mogelijk. Duidelijke rapporterig Met Safety & Accidet Maager maakt u i ee hadomdraai rapporte zoals maad- e jaarverslage. Ook het globaal prevetiepla is makkelijk aa te make. Daaraast is het mogelijk om verschillede lijste, grafieke e tabelle op te stelle. Op die maier ka u te alle tijde rapportere aa het maagemet of comité PBW. Aagepast aa de bedrijfsstructure Bedrijve e orgaisaties zitte soms complex i elkaar. Meerdere vestigige, verschillede istallaties, machies e werkposte e voor al deze oderdele is het odig om gegeves (geïtegreerd) te verwerke. Met Safety & Accidet Maager vormt dit gee probleem. De meest igewikkelde bedrijfsstructure kue op ee eevoudige maier igevoerd worde. Bovedie kue ook tijdelijke of mobiele werkplaatse gedefiieerd worde. Netwerkversie Safety & Accidet Maager is i etwerkversie voorhade. Hierdoor kue verschillede mese of verschillede dieste tegelijk gebruik make va het programma. Up-to-date De ihoud va Safety & Accidet Maager wordt voortdured geactualiseerd. Wijzigige i de regelgevig worde omiddellijk doorgevoerd. Zo bet u er zeker va dat uw orgaisatie i orde is met de meest recete wetgevig. Rijk aa ihoud Safety & Accidet Maager wordt voortdured uitgebouwd met ihoud. Het opeme va bestaade risicoaalyses, wettelijke codes e risicoaalysemethodes zij hierva ee mooi voorbeeld. Beschikbaar i Nederlads e Fras Safety & Accidet Maager is beschikbaar i ee Nederladstalige e Frastalige versie. Dit maakt het eevoudig idie uw orgaisatie i ee tweetalige regio gevestigd is of i de twee regio s vestigige heeft. 4

5 maager Het risicobeheersigsproces Voor ee prevetieadviseur is het opvolge va het Bovedie is dit gee zaak voor de prevetieadviseur allee. risicobeheersigssysteem ee hele klus. Het is ee dyamisch Iederee is er bij betrokke: maagemet, werkemers, comité proces dat begit bij het opspore va gevare e verder PBW. Ee flexibel beheersigsistrumet is da ook ee must. gaat met het evaluere, het voorstelle e uitvoere va Safety & Accidet Maager speelt hierop i e biedt praktische prevetiemaatregele tot het permaet opvolge, evaluere oplossige. e bijsture. Risicobeheersig 1. Gevare idetificere Gevare opspore is ee tijdroved werk. Met behulp va Safety & Accidet Maager biedt deze mogelijkhede door checklists, iterviews va de werkemers, beschikbare data, middel va hadige overzichte i ee boomstructuur. U ka... moete gevare geïdetificeerd worde. Om het werk makkelijk gevare ibrege e deze like aa activiteite of iet voor elke idividuele werkpost te moete herhale, is het fucties. odig gevare toe te wijze aa fucties e/of activiteite op verschillede iveaus (orgaisatie, vestigig, afdelig, istallatie, machie, werkpost). GEVAREN IDENTIFICEREN Verselde igave va gevare voor de verschillede werkposte, activiteite e fucties aa de had va ee overzichtelijke boomstructuur. Gevare koppele aa fucties e activiteite op verschillede iveaus. Boomstructuur Verselde igave maager

6 2. Risico s evaluere I ee tweede fase va het risicobeheersigsproces, wordt agegaa i welke mate de aawezige gevare ee risico ihoude. Komt ee gevaar vaak voor, zij veel werkemers eraa blootgesteld, hoe erstig zij de evetuele gevolge,... Allemaal vrage die de erst va ee risico bepale. Het ischatte va risico s gebeurt best systematisch op basis va ee methodiek. Op die maier is het mogelijk om prioriteite te bepale. De risico rakig methode va Fie & Kiey e de methode op basis va de orm EN 1050 voor het evaluere va risico s die te make hebbe met machies, zij twee veel gebruikte e hadige methodes. Beide zij geïtegreerd i Safety & Accidet Maager. Deze methodes zij echter iet zaligmaked. Daarom ka u ook kieze voor ee eige methode waarbij u zelf of bijvoorbeeld op basis va discussies i ee werkgroep bepaalt hoe ijped elk risico is. Bijkomede mogelijkhede: Bestaade risicoaalyses kopiëre: reeds geaalyseerde risico s va gelijkaardige machies kue gekopieerd e waar odig gewijzigd worde Opieuw evaluere: reeds geëvalueerde risico s kue opieuw geëvalueerd worde op basis va bijkomede iformatie, ee ieuwe appreciatie (bv. ibreg va betrokkee), ee gewijzigde situatie,... RISICO S EVALUEREN risico s ischatte via drie methodes: o Fie & Kiey, o EN 1050, o eige ischattigsmethode, bestaade risicoaalyses kopiëre, herevaluere va risico s. Evaluatie met Fie & Kiey Kopiëre va ee bestaade risicoaalyse maager

7 3. Risico s beheerse Ee ischattig va het risico geeft ee idee va welke risico s Bijvoorbeeld: het selst aadacht vereise. Safety & Accidet Maager - Ee overzicht krijge va welke werkemers aar het gezod- biedt de mogelijkheid om aa elk geaalyseerd risico ee beheersigsmaatregel toe te kee. De maatregele zij igedeeld i 7 grote groepe: heidstoezicht moete, is op die maier ee koud kustje. - Welke arbeidsmiddele gekeurd moete worde (waeer? door welk orgaisme?) - actiepute, - procedures, Bovedie ka elke maatregel gelikt worde aa het globaal - collectieve beschermigsmiddele, prevetiepla of jaarlijks actiepla. - persoolijke beschermigsmiddele, - opleidige, - keurige, - gezodheidstoezicht. Voor elke specifieke maatregel ka gedetailleerde iformatie bijgehoude worde: wie doet wat tege waeer? Dit is mogelijk op verschillede iveaus. De software ka ook gebruikt worde als actieputelijst! Dit laat toe ee volledige plaig e admiistratie te doe va uw (oafhakelijke) beheersigsmaatregele. RISICO S BEHEREN prevetiemaatregel bepale, aagepast aa het risico, prevetiemaatregel implemetere: veratwoordelijke, deadlie, budget,, prevetiemaatregel opvolge, like aa prevetieplae. Plaig va het toegepaste beheer i het jaaractiepla Behere va risico s maager

8 4. Risico s opvolge e bijsture Het opvolge va het riscobeheersigsproces wordt met Safety & Accidet Maager ee stuk makkelijker. De flexibele opbouw laat toe om op elk momet ieuwe gegeves te verwerke, risico s opieuw te bekijke e a te gaa hoe het staat met de opvolgig va de prevetiemaatregele. OPVOLGEN EN BIJSTUREN eevoudige aapassig, risico s opieuw evaluere, prevetiemaatregele opvolge. maager

9 5. Statistieke e rapporte Safety & Accidet Maager biedt ee waaier aa mogelijkhede voor het aamake va documete e rapporte. Het opstelle gebeurt dyamisch aa de had va gegeves uit de risicoaalyses e de beheersmaatregele. Zo beschikt u steeds over volledige e geactualiseerde overzichte zoals: - globaal prevetiepla, - jaarlijks actiepla, - maad- e jaarverslag, - risicolijste, - idieststelligsverslage voor machies, - werkpostfiches: aamake va werkpostfiches voor uitzedkrachte, - overzichte voor keurige, gezodheidstoezicht, beschikbare pbm s,.... maager 9

10 1. Ogevalle registrere MANAGER Alle risicobeheersigsmaatregele te spijt, kue er toch ogevalle gebeure. Ee correcte registratie vormt de basis voor ee goede opvolgig e prevetie i de toekomst. Safety & Accidet Maager biedt alle mogelijkhede voor ee vlotte registratie va ogevalle. Koppelig aa persoeelsdatabak: de gegeves uit uw bestaade persoeelsdatabak kue aa het softwarepakket gekoppeld worde. Registratie va verschillede types ogevalle: iet allee arbeidsogevalle, maar ook wegwerk ogevalle, EHBO, bija-ogevalle e ogevalle met materiële schade kue via ee korte igave i het pakket worde igevoerd. 10 MANAGER

11 Igave va de verschillede ogevalsparameters: tijdstip, plaats, vorm, materiële ages, plaats e aard va het letsel,.... Alle wettelijke codes werde i het pakket geïtegreerd waardoor ee verselde igave mogelijk is. MANAGER 11

12 2. Ogevalle aageve Arbeidsogevalle op de werkplek of tijdes het woo-werkverkeer moete aagegeve worde aa de verschillede bevoegde istaties: de kruisputdatabak, de verzekeraar, de ispectie, de extere diest voor prevetie e beschermig op het werk,... Met éé druk op de kop wordt de door u igevoerde aagifte gegeereerd. Idie u dit west ka u og bepaalde wijzigige aabrege. Het documet ka u doormaile aar de bevoegde istaties. Zodra de kruisputdatabak dit toelaat zal de aagifte rechtstreeks elektroisch doorgestuurd kue worde aar de kruisputdatabak. 3. Ogevalle opvolge Om gelijkaardige ogevalle i de toekomst te voorkome, is ee degelijke opvolgig oodzakelijk. Het zoeke aar ee gepaste prevetiemaatregel, de maatregel ivoere e opvolge zij logische stappe a elk ogeval. U bekijkt de gevolge va het ogeval e bepaalt welke prevetiemaatregele u aa dit risico ka toekee. Ee ogeval ka door elke diest auwkeurig opgevolgd worde (het aatal dage arbeidsogeschiktheid, evetuele hervallige, waeer zal de getroffee de arbeid hervatte?, ). Ogevalleoderzoek: de module arbeidsogevalle laat u toe ee gedetailleerd ogevalleoderzoek te doe. Het oderzoek ka u elektroisch doorsture aar de techische ispectie. 12 MANAGER

13 4. Actiepute & omstadig verslag Het pakket laat toe om aa ee aagifte actiepute te koppele. Deze actiepute kue opgevolgd worde. Overzicht va de ogevalle, zowel i lijste als i grafieke. Het pakket merkt als het om ee erstig ogeval gaat e laat u toe om ee omstadig verslag op te make. Dit verslag omvat alle wettelijke aspecte iclusief digitale foto s, feiteboom,. 5. Statistieke e rapporte Om de ogevalle op het iveau va de orgaisatie op te volge, zij rapporte vereist met de odige cijfers e grafieke. Safety & Accidet Maager zorgt voor ee degelijke odersteuig. Overzicht va de ogevalle, zowel i lijste als i grafieke. Feiteboom Opvrage va ogevalsstatistieke i maad- e jaarverslage. Vroeger was dit ee zeer arbeidsitesief werkje: verslage opzoeke, de persoeelsdiest raadplege voor otbrekede gegeves, hele stukke overeme, Nu verkrijgt u met éé druk op de kop het maad- e jaarverslag. MANAGER 13

14 Module Itervetiedossiers I geval va brad of adere oodsituaties is het belagrijk om over correcte e actuele itervetiedossiers te beschikke. Ee itervetiedossier wat te doe i oodgevalle bevat gedetailleerde iformatie voor werkemers e evetuele diestverleers. Het opmake va dergelijke dossiers is ee wettelijke verplichtig. De module Itervetiedossiers va Safety & Accidet Maager laat toe elektroische itervetiedossiers op te make. U ka: ee plattegrod tekee of bestaade plae ilade, de odige iformatie aabrege d.m.v. pictogramme, het dossier elektroisch beware e doorsture aar bevoegde istaties (bv. bradweer). Voor de module Itervetiedossiers moet u beschikke over ee versie va Microsoft Visio. 14 MANAGER

15 Module Chemische stoffe Het beheer va iformatie over gevaarlijke producte is gee eevoudige zaak. De iformatie aageleverd door leveraciers oder de vorm va Material Safety Data Sheets (MSDS) is vaak te uitgebreid e te techisch. MSDS zij da ook iet bruikbaar om alle betrokkee te iformere e op te leide voor ee correct gebruik va gevaarlijke producte. Productveiligheidskaarte brege de belagrijkste iformatie same i ee hadig e duidelijk geïllustreerd overzicht. Met de module Chemische stoffe maakt u op ee eevoudige maier dergelijke kaarte aa. aamake va productveiligheidskaarte op ee gestadaardiseerde maier, gekoppeld aa de MSDS, beheer e actualisere va de productveiligheidskaarte, beheer e bijhoude va MSDS, opvrage va de iformatie bij de leveraciers, bijhoude va de meest recete versie, update va productveiligheidskaarte op basis va de geactualiseerde ifo. 15

16 Trustteam Safety & Accidet Maager is ee product va Trustteam NV. Trustteam biedt u kwaliteitssoftware voor het behere va risico s, arbeidsogevalle e chemische stoffe. Maatsoftware West u specifieke software op vlak va veiligheid? West u de Safety of Accidet maager te koppele aa uw iter softwaresysteem? Ook dit is mogelijk. Afhakelijk va uw iter softwaresysteem kue we ee koppelig voorzie (bijvoorbeeld voor persoeelsgegeves) aar Safety of Accidet maager. Prijze Safety & Accidet Maager STAP 1: Aatal gebruikers Safety Maager +... gebruikers Aatal gebruikers Accidet Maager +... gebruikers Aatal gebruikers voor de module Chemische stoffe: +... gebruikers Totaal aatal gebruikers:... gebruikers STAP 2: TOTAAL Gebruikers JAARLIJKS EENMALIGE OPSTARTKOST 1-5 (Totaal gebruikers x 260/jaar) = (Totaal gebruikers x 160/jaar) = (Totaal gebruikers x 120/jaar) =... Ibegrepe: - softwarelicetie - updates va de software - helpdesk support (telefoisch e via ) Istallatie e opleidig: - Istallatie & opleidig ter plaatse ka steeds gebeure aa 75 excl/uur - Ee gemiddelde istallatie e opleidig duurt ogeveer 3 uur. Prijze zij exclusief BTW. Prijze e specificaties kue gewijzigd worde. Iteresse? Neem cotact op met : Trustteam NV Hospitaalweg 1B Emiel Clauslaa Marke 9800 Deize ( (

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015 APR IPSG Vereiste voor deelame aa accreditatie APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.5 APR.6 APR.7 APR.8 APR.9 APR.10 APR.11 APR.12 Iteratioale doele voor patiëtveiligheid IPSG.1 IPSG.2 IPSG.2.1 IPSG.2.2 IPSG.3

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

Architectuur Scratch4All As A Service 0.1

Architectuur Scratch4All As A Service 0.1 Architectuur Scratch4All As A Service 0. Rolf Fokkes, Target Holdig 20 juli 202 Overzicht User Iterface Search Iterface Trascr. / Aotatie User Mgmt. REST User User Trie Idex Label Scratch4All As A Service

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344 Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 e 4.1300.1344 (oktober 2013) Ileidig IPROX-module-releases 4.1300.1340 e 4.1300.1344 bette elk ee aatal verieuwige voor de cofigureerbare stijlset. Daaraast is

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie