Deel A. Breuken vergelijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12"

Transcriptie

1 Deel A Breuke vergelijke - -

2 0

3 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

4 Breuke e brokke (). Welk deel va deze figure is gekleurd? Vul de juiste breuke i. B A C D E Figuur A B C D E Breuk. Deze twaalfhoek is i vier stukke verdeeld. Hoe groot is elk stuk?... deel... deel... deel... deel Als je al deze breuke optelt, wat komt er da uit?...

5 Breuke e figure. Welk deel va de figuur is iet gekleurd?... deel... deel... deel... deel... deel... deel. Bekijk dit goed, wat het is fout! Maak de tekeig i orde of verader de breuk.

6 Hele e dele. Dit is deel va ee figuur. Maak de hele figuur. Dit is deel. Maak de hele figuur. Dit is deel. Maak de hele figuur. Dit is deel. Maak de hele figuur. Dit is deel. Maak de hele figuur. Dit is deel. Maak de hele figuur.. Bedek zelf zo soort opgave. Geef ook het atwoord.

7 Teller e oemer () Twee tablette witte chocola: het ee bevat, het adere partjes. A B Je breekt vijf partjes af va tablet A. Dat is da - deel va het tablet.. Het getal oemt het totaal aatal partjes (i het tablet) Het getal telt het aatal partjes dat je eruit haalt. teller Daarom heet de oemer e de teller va de breuk. - oemer 0. Hoeveel partjes moet je afbreke va tablet B om - va dát tablet te krijge?... Welke breuk hoort daar da bij?.... Je hebt - va ee tablet afgebroke e wilt dat eerlijk dele met iemad. Welk deel va het tablet krijgt ieder?... Ee deel va ee tablet chocola, oeme we u eve ee portie. Twee (of meer) breuke met verschillede tellers e oemers kue best bij eve grote porties chocola hore. Voorbeeld: ee portie va tablet is eveveel als ee portie va - tablet.. Geef zelf u ook ee aatal voorbeelde va verschillede breuke bij dezelfde portie.

8 Teller e oemer () Als twee breuke met verschillede tellers e oemers gelijke porties aageve, da zegge we dat die breuke gelijkwaardig zij.. Stel je alle breuke voor met teller tusse e 0 e met oemer tusse e 0. teller Welke va al die breuke zij gelijkwaardig met? 0 E welke breuke zij gelijkwaardig met? oemer 0 0. Verbid de breuke met dezelfde waarde door ee lijtje: Bekijk de oderste vier breuke va vraag. Bij welke breuk(e) is er ee gelijkwaardige breuk met kleiere teller e oemer? Schrijf telkes de breuk met de kleist mogelijke teller e oemer op.. Geef de breuk met de kleist mogelijke teller e oemer die gelijkwaardig is met: Va ee breuk is de teller gelijk aa De oemer is gelijk aa Welke breuk is hiermee gelijkwaardig? Maak de teller e de oemer zo klei mogelijk.

9 Breuke op de klok. 0 De secodewijzer op de klok heeft. secode gelope.... Dat is het deel va éé miuut... Hoeveel secode is - miuut? Het deel va de wijzerplaat dat i de eerste figuur rood gekleurd is, wordt ee sector geoemd. Kleur ee sector die hoort bij - miuut.. Vul i: - miuut... secode 0 secode miuut... secode 0 miuut secode miuut 0. De secodewijzer legt eerst miuut e daara miuut af. Hoeveel secode is dat i totaal?... Welke breuk is eveveel waard als +?...

10 Groter e kleier. Kleur va de stave steeds het deel dat er oder is aagegeve. Begi steeds oderaa met kleure. - 0 Schrijf oder elke breuk ook de breuk die hoort bij het iet-gekleurde deel. Wat valt je op?. De boveste rij breuke met teller ka aar rechts almaar worde voortgezet, waarbij de oemer steeds groter wordt.. Het te kleure deel wordt da steeds... Bestaat er ee aller-allerkleiste breuk, waarva de teller is?... Leg uit waarom wel of waarom iet. Let u op de oderste rij breuke. Welke breuk hoort bij ee groter deel: of?. Voor is kleier da gebruike we het teke <. I plaats va staaf is kleier da staaf, schrijve we kort: <. Je kut ook schrijve: >. Lees: ee vijfde is groter da ee zesde. Vul het passede teke, < of > i:

11 Breuke op ee getallelij (). De geboge getallelij is verdeeld i gelijke stukjes - 0 Schrijf bij elk streepje tusse 0 e ee passede breuk. Maak de teller e de oemer steeds zo klei mogelijk! Hoe gaat het verder voorbij?... Zet ee streepje precies midde tusse - e Welke breuk hoort daarbij? Je kut de getallelij gebruike als hulpje bij breukesomme. Vul passede breuke i (teller e oemer zo klei mogelijk!); Bedek u zelf og vier breukesomme waarbij je de getallelij kut gebruike. Geef ook de atwoorde.

12 Breuke op ee getallelij (). 0 Waar ligge,, e -? 0 Geef de plaats auwkeurig aa e schrijf de breuk erbij. Doe dit op drie getallelije

13 Breuke aa de waslij. Schrijf de breuke op de goede kaartjes: 0-0. Hag de kaartjes zo auwkeurig mogelijk op de goede plaatse

14 Breuke tusse breuke. Schrijf passede breuke op de lege kaartjes. Neem teller e oemer zo klei mogelijk.

15 Breuke e hele 0. plakke kruidkoek eerlijk verdeeld over kidere. Hoeveel krijgt elk?... paekoeke eerlijk verdeeld over kidere. Hoeveel krijgt elk?... Hoe ku je uitlegge dat - eveveel is als? E hoe dat leg je uit dat eveveel is als? -. Splits zo veel mogelijk hele af e vul i: Maak er éé breuk va: Ee opvalled paar! Bedek zelf og drie va zulke pare.. Ee voetbalwedstrijd duurt met de pauze erbij uur. Dat is... miute. Soms telt de scheidsrechter er og wat extra miute bij. Hoeveel extra tijd is er gespeeld als de wedstrijd a uur klaar is?

16 Uitsprake over breuke. Schrijf bij elke uitspraak of deze WAAR of ONWAAR is. ee half is eveveel als vier achtste ee achtste is meer da ee zevede zeve achtste is meer da zes zevede - - de helft va ee achtste is ee kwart drie achtste is de helft va drie kwart is kleier da Bedek zelf og twee ware e twee oware uitsprake:

17 Gelijke breuke. Vul passede getalle i op de plaats va de stippe Vul op de twee plaatse hetzelfde getal i. Het moet wel kloppe! - - Als je op de twee plaatse twee verschillede getalle mag ivulle, zij er og acht mogelijkhede om dit goed te doe. Probeer er zoveel mogelijk te vide.. Schrijf de volgede breuk met ee zo klei mogelijke teller e oemer Neem u voor op vijf plaatse ee ader getal, maar wel weer steeds hetzelfde. Veradert de breuk hierdoor va waarde?

18 Stroke met etikette (). 0 Hoe verklaar je die i het eerste vakje va de strook met Vul breuke of hele i. Schrijf de breuke op zij eevoudigst (met teller e oemer zo klei mogelijk). 0 op het etiket? Welk verbad bestaat er tusse de getalle va de laatste twee stroke? Vul weer breuke of hele i e schrijf de breuke op zij eevoudigst. - Welk verbad bestaat er tusse de getalle va de laatste twee stroke?

19 Stroke met etikette () Hier is opieuw de strook met de getalle,,, Als we bij alle getalle optelle krijge we de strook met + op het etiket. + 0 Je kut met die twee stroke breuke make met de teller uit de boveste strook e de oemer uit het bijbehorede vakje va de oderste strook. +. Vul de strook verder i (schrijf de breuke weer op zij eevoudigst). Kleur bij de eerste acht breuke uit de strook ee bijpassede sector va de klok. Bij de ogekleurde dele va de klok hore ook breuke. Schrijf die i de goede volgorde i oderstaade strook. Wat zou je op het etiket va de strook kue schrijve?

20 Breek de code 0. De letters b, e, i, k, m,, o, r, s, u stelle elk ee va de getalle 0,,,,,,,, e voor. Zoek uit welk getal bij welke letter hoort. r - - o m + r... o... m... k - s s + k... s... i + u u i... u b b - e e + b... e... Ee vercijferde zi: Ra ra, wat staat hier? 0

21 Alles bij elkaar * Als je deel va ee figuur wilt kleure,ka dat op verschillede maiere. * deel va ee hoeveelheid ku je berekee door die hoeveelheid te dele door e de uitkomst te vermeigvuldige met va 0. We schrijve ook wel: 0 * Het getal of ligt op de getallelij zij tusse e. De plaats erva ka precies worde bepaald. * De oemer va ee breuk oemt het aatal dele waari iets verdeeld is. De teller va ee breuk telt het aatal dele (partjes) va het geheel. Va de breuk is de teller e de oemer. * Twee of meer breuke die dezelfde portie aageve, hete gelijkwaardig. Als je de teller e oemer va ee breuk met hetzelfde getal vermeigvuldigt, (of door hetzelfde getal deelt) krijg je ee gelijkwaardige breuk wat e 0 * Twee of meer breuke met dezelfde oemer hete gelijkamig. Waeer breuke gelijkamig zij, ku je ze gemakkelijk vergelijke. - Wat - 0 is mider da e - < - * Tusse elke twee breuke kue weer ieuwe breuke worde gevode, ook als die breuke dicht bij elkaar ligge. 0 0 Tusse - e - ligt bijvoorbeeld 0 0 Wat - - e - - e

22 Alles door elkaar. Wat ka de breuk - zoal betekee? Schrijf drie voorbeelde op. Je mag ook tekeige make.. Vul passede woorde i: I het rijtje wordt de... steeds tweemaal zo groot,,, -, - e de... wordt streeds tweemaal zo klei.. Vul ee passede breuk i: Voor veertig persoe zij vijf gelijke taarte gekocht. Bij ee eerlijke verdelig krijgt ieder... deel va ee taart.. Het stuk va ee getallelij tusse e is i drie gelijke dele verdeeld. Welke breuke hore er bij de tussepute?.tommy dekt dat - meer is da -. Klopt het wat hij dekt? Leg uit waarom.. Welke breuk ligt op ee getallelij precies midde tusse e?. Als je bij teller e oemer va ee breuk optelt, krijg je ee gelijkwaardige breuk. Klopt dit? Leg uit waarom.. Op het etiket va ee strook staat. I de vakjes staa de getalle,,,,,, ezovoort. Vul u de vakjes va de volgede twee stroke i: a e b staa voor twee hele getalle. Welke getalle zij dat? - a + 0 e b - 0. Bedek zelf ee vraag of ee opdracht die i dit deel (A) va het boek zou passe. Schrijf ook de oplossig op. 0

23 Deel B Breuke optelle e aftrekke + - 0

24 0

25 Parte optelle 0 tablet chocola klok. Vul i: tablet + tablet... stukjes uur + uur... miute - tablet - uur Vul passede breuke i. Schrijf de breuke op zij eevoudigst. tablet + tablet... tablet tablet + tablet... tablet tablet + - tablet... tablet - 0 uur + uur + uur + - uur... uur uur... uur uur... uur. De koek bestaat uit 0 eve dikke plakjes. Vul passede breuke i. Schrijf de breuke op zij eevoudigst koek + koek + koek + koek + koek... koek koek... koek koek... koek koek... koek. Bedek u zelf ook vier va zulke somme (met de atwoorde).

26 Aavulle e verkleie. Vul aa tot : Vul aa tot het dichtstbijzijde gehele getal: Verklei tot het dichtstbijzijde gehele getal:

27 Kies gelijke oemers Vul passede breuke i: Vul passede breuke i:

28 Breukemuurtjes Spelregel: tel de getalle op twee buurstee bij elkaar op e schrijf het atwoord op de stee die op die twee stee rust Vul de otbrekede breuke of hele op de stee i Maak u zelf ee breukemuurtje met ee heel getal i de boveste stee.

29 Op ee getallelij. De twee rode lijstukke zij steeds eve lag. Welke breuk past er i het lege vakje? Welke som past daar bij?

30 Opteltabelle. Schrijf passede breuke i de vakjes Maak zelf twee opteltabelle met breuke. + +

31 Sliert va somme Bij ee sliert va somme ku je de uitkomst va elke som ook vide door de uitkomst va ee vorige som te gebruike.. Vul de atwoorde i:

32 De helft va de helft va de helft va.... Vul passede breuke i:

33 Vid de letterwaarde. De letters a, b, c, d, e, f, g, h staa elk voor ee heel getal. Vid die acht getalle. + - a - a... b - 0 b c c... d + - d e e... f f... + g g - g... h h h... Als je het goed hebt gedaa, geldt: a + b + c + d + e + f + g + h 00

34 Breuke i Egypte () I het Egypte va 000 jaar gelede kode ze al heel goed rekee met breuke. Dat blijkt wel uit vraagstukke op papyrusrolle uit die tijd. Ee voorbeeld va zo vraagstuk is: Hoe moete brode eerlijk worde verdeeld oder werkers? De oplossig was als volgt: Breek alle brode i tweeë. Geef ieder ee half brood e verdeel de twee halve brode die overblijve i zesse.. Verklaar dat deze oplossig overeekomt met de som: Los op met de Egyptische methode: verdeel brode over werkers. Schrijf ook de breukesom op die daarbij past. De Egypteare gebruikte allee breuke met teller, dus:,,,, ezovoort We oeme dit stambreuke. De eige uitzoderig was de breuk die ze de twee dele oemde. Alle adere breuke werde door de Egypteare gesplitst i twee of meer stambreuke. De oemers va die stambreuke ware da verschilled. Voorbeeld: wèl + -, maar iet +. a. Ga a of de Egyptische splitsig va goed is. b. Splits u i twee verschillede stambreuke:

35 Breuke i Egypte () 0. Soms bestaa er verschillede splitsige voor dezelfde breuk. Voorbeeld: - + -, maar ook - Cotroleer die twee splitsige. Geef u twee splitsige voor Ook voor Bedek zelf og ee adere breuk die je op twee maiere kut splitse.. Vaak zij er meer da twee stambreuke odig bij ee splitsig. Voorbeeld: Geef de Egyptische splitsige i drieë va: De Egypteare maakte bij hu berekeig vaak gebruik va het verdubbele va de getalle. Daarom hadde ze lage lijste gemaakt va splitsige va breuke met teller. Voor de oemers va de te splitse breuke beperkte ze zich daarbij tot oeve getalle. Waarom zoude ze dat iet ook voor eve oemers hebbe gedaa? I de oudste va zulke lijste zij de oemers oeve e deelbaar door. Hieraast zie je het begi va zo lijst. Probeer de volgede drie splitsige te vide

36 De erfeis. Ee oude idiaa i het Adesgebergte schrijft i zij testamet hoe a zij dood zij kudde lama s verdeeld wordt over zij vier zoe. Volges dit testamet zal de oudste zoo ee derde deel va de kudde krijge, de tweede zoo ee kwart e de jogste twee zoe (ee tweelig) elk ee vijfde va de kudde. Ee half jaar later sterft de idiaa e i de kudde zij op dat momet lama s. De vier zoe zitte met hu hade i het haar, wat hoe moete zij die u verdele? Ze vrage raad aa ee idiaa die als zeer wijs beked staat. Die zegt: ik heb lama, die ku je va mij lee e gebruike bij de verdelig. Nu zij er 0 lama s e de oudste zoo krijgt dus 0 lama s, de tweede zoo e de jogste twee zoe elk lama s. Same zij dat er e zo krijgt de wijze idiaa zij lama terug. Ee raar verhaal, maar met breuke ku je uitlegge hoe dat ka. Probeer het maar.. Bedek zelf et zo verhaal maar u over ee vrouw met drie dochters.

37 Uitsprake over breuke. Schrijf bij elke uitspraak of deze WAAR of ONWAAR is. + + dus de uitkomst va is ee heel getal de uitkomst va is ee heel getal + is kleier da iedere iet-stambreuk tusse 0 e is gelijk aa de som va twee stambreuke e - ligge op de getallelij mider va elkaar da - 00 Bedek zelf og twee ware e twee oware uitspake

38 Same éé. I ee magisch breukevierkat is de som va de breuke i elke horizotale rij, elke verticale rij e elke diagoaal gelijk aa. -. Drie breuke zij al igevuld. Maak het magische vierkat af Dat moet je atuurlijk iet zo maar gelove, maar arekee! Je kut u, bija zoder rekewerk, direct de uitkomst geve va Verklaar hoe dat ka Bedek u zelf ee som va zeve verschillede stambreuke waar uitkomt. Doe dit ook voor acht verschillede stambreuke.. Vul breuke i de optelboom i. Ze moete allemaal verschilled zij tel op + uit- + komst

39 Ee zwembad vulle 0. Het water i het zwembad wordt regelmatig ververst. Er zij twee krae waarmee me het bad vol ka late lope. Met de ee kraa duurt het uur voor het bad vol is, met de adere uur. Als beide krae tegelijkertijd helemaal worde opegezet e precies uur lope, is het zwembad voor iets meer da de helft vol. Leg dit uit met behulp va breuke. Als a dit uur de krae og ee half uur opestaa, is het bad voor viervijfde gevuld. Leg dit ook uit. Hoeveel miute zij er da og odig om het bad geheel vol te krijge?

40 Krigsomme. Wat is het verbad tusse de breuke i de rodjes e die i de vierkate? - Tel de drie breuke i de rodjes bij elkaar op. Doe hetzelfde met de breuke i de vierkatjes. Vergelijk de beide uitkomste. Wat voor bijzoders is daarmee? Hoe had je dat kue voorspelle zoder te rekee? Vul passede breuke (met zo klei mogelijke teller e oemer) i:

41 De som va twee stambreuke (). a e b staa voor hele getalle die same zij. Het getal a is kleier da b, maar groter da. Kort opgeschreve: a + b, a < b e a >. Vul oderstaade tabel verder i: a b a + b a b 0 + a b a e b staa voor hele getalle die met elkaar vermeigvuldigd 0 als uitkomst geve. Het getal a is weer kleier da b, maar groter da. Kort opgeschreve: a b 0, a < b e a >. Vul oderstaade tabel verder i: a b a + b a b a b

42 De som va twee stambreuke (). Kijk og ees goed aar de tabelle va de opgave e. I alle gevalle is bij de som va de breuke * de teller gelijk aa a + b e * de oemer gelijk aa a b e a Dit ka op ee korte maier zó i ee formule worde opgeschreve: b + a b a + b a b Als bijvoorbeeld a e b, da staat er + + Bedek u zelf drie adere voorbeelde e cotroleer steeds of de formule de goede uitkomst geeft Klopt dit wel met de formule? Waarom? a e b kue ook dezelfde waarde krijge. Bijvoorbeeld: a e b Met de formule komt er da: Geef commetaar Wat dek je va deze formule: ā - + a? Goed of iet? a

43 Alles bij elkaar Breuke met dezelfde oemer tel je op door de tellers op te telle. Voorbeelde: Breuke met verschillede oemers ku je optelle door die breuke eerst gelijkamig (met gelijke oemers) te make. Voorbeelde: Breuke ku je va elkaar aftrekke door ze zo odig eerst gelijkamig te make e da de tellers va elkaar af te trekke. Voorbeelde: Stambreuke zij breuke waarva de teller gelijk is aa. Iedere iet-stambreuk die kleier is da ka worde gesplitst i ee serie verschillede stambreuke. Voorbeelde:

44 Alles door elkaar. De koek bestaat uit 0 eve dikke plakjes. Is de koek op als deel e deel va de hele koek zij uitgedeeld? Schrijf op hoe je je atwoord hebt gevode.. Wat moet erbij? Vul aa tot het dichtstbijzijde hele getal: Vul ee zo eevoudig mogelijke breuk i: Vraagstuk op ee Egyptische papyrusrol: Hoe moete brode eerlijk worde verdeeld oder werkers? Schrijf de breukesom op die hoort bij deze vraag. Bedek dat je allee stambreuke mag gebruike.. Schrijf bij elke uitspraak of deze waar of owaar is. Leg uit waarom dat zo is. a. - is mider da. b. e 0 - zij same meer da ee half. c. Als +, da is gelijk aa 0.. Vul de opteltabel i (breuke zo eevoudig mogelijk): Bedek zelf ee vraag of ee opdracht die i dit deel (B) va het boek zou passe. Schrijf ook de oplossig op. 0

45 Deel C Breuke vermeigvuldige e dele -

46 0

47 Sproge op de getallelij. De sproge op de getallelij zij eve groot. Schrijf passede breuke of hele bij de deelstreepjes. 0 Welk eidput wordt bereikt a sproge vauit 0? E a 00 sproge? Dezelfde vrage, maar u is de eerste sprog va 0 aar 0. Na hoeveel sproge bereik je voor het eerst ee heel getal? 0 Welke hele getalle ku je bereike als je almaar door blijft sprige?. Maak de tafel va tot je voor het eerst ee hele uitkomst krijgt: Maak zelf og ee adere vermeigvuldigigstafel voor ee breuk tot je ee hele uitkomst krijgt.

48 Deel va ee deel (). Vul i: uur... miute 0 va uur... miute va uur... uur uur... miute va uur... miute va uur... uur. Vul passede breuke i: va tablet... tablet va tablet... tablet va tablet... tablet va tablet... tablet. Vul passede breuke i: de helft va -... de helft va -... ee derde va... twee derde va... va... va... va... va...

49 Deel va ee deel (). Welk deel va elk va de zes figure is gekleurd? Vul passede breuke i:... va va va va va va......

50 Heel maal deel e deel maal heel va Vul passede breuke i: Vul passede hele getalle i:

51 Breuk maal breuk () va is Vul passede breuke i e licht je atwoord toe met ee plaatje: va is va is va is

52 Breuk maal breuk (). Vul de passede breuke i:. Vul de passede hele getalle of breuke i: - 0 -

53 Teller maal teller e oemer maal oemer 0 -. Vul passede breuke of hele i: Maak et zo schema bij: - e ook bij:. Je weet atuurlijk: + is mider da Geldt u ook: - Licht je atwoord toe. + - is mider da - -?. Vul i:

54 Vermeigvuldigtabelle. Schrijf passede breuke of hele getalle i de vakjes Maak zelf twee vermeigvuldigtabelle met breuke.

55 Breukebome. Vul passede breuke i:

56 Vid de letterwaarde. De letters a, b, c, d, e, f, g, h staa elk voor ee heel getal. Vid die acht getalle. a a... b b... c 0 c... d d... e - e... f - f... g - g... - h h... Als je het goed hebt gedaa, geldt: a + b + c + d e + f + g + h 0

57 Breuke e oppervlakte 0, Het gekleurde rechthoekje is cm bij cm. cm Hoeveel cm is de oppervlakte va dat rechthoekje? De rechthoek hieraast is bij cm. De rechthoek is verdeeld i de dele A, B, C e D. Vul de tabel i: deel A B C D C A D B oppervlakte Hoeveel cm is de oppervlakte va de gehele rechthoek? Vul i: Klopt je atwoord met dat va de vorige vraag?. De rechthoek hieroder is bij cm Bereke de oppervlakte op twee maiere: * door de rechthoek hadig i vier stukke te verdele. * door direct legte maal breedte uit te rekee. E atuurlijk ga je a of de twee uitkomste met elkaar kloppe!. Bedek zelf zo soort opgave. Geef ook het atwoord.

58 Romeise fotei. I III IV II Uit de boveste schaal va de Romeise fotei gaat va het water aar de schaal liks eroder e aar de schaal rechts eroder. Bij elke schaal is aagegeve hoe de verdelig va het water aar liks e rechts is. Va de hoeveelheid water uit de kraa gaat - aar schaal I. Laat met ee berekeig zie dat dit klopt. Bereke welk deel va het water uit de kraa aar schaal II gaat. Doe dat ook voor schaal III. E voor schaal IV. Tel de vier uitkomste bij elkaar op.

59 Dele door ee breuk (). Bij ee reketest die precies uur duurt, krijgt de leerlig per opgave miute de tijd. Het aatal vrage is da dus 0 : 0. De leraar vidt bij ader izie dat miuut per vraag voldoede tijd is. Da ka hij meer opgave vrage. Hoeveel opgave ka hij u geve i 0 miute? Leg uit hoe je je atwoord gevode hebt. Vul i: 0 :... 0 :... 0 :.... Op de getallelij hieroder worde stappe va gemaakt. 0 0 Na hoeveel stappe kom je uit bij 0? Vul i: 0 :... 0 Bereke : Bereke ook :

60 Dele door ee breuk (). Vul i: :... :... :... :... :... :... :... :... :... :.... : Leg uit dat dit klopt met behulp va de klok. 0 Vul passede breuke i e leg uit hoe je gereked hebt. :... - :... - : : : :

61 Dele door ee breuk (). Hoe vaak gaat i? Hoe vaak gaat - i -? Wat is de uitkomst va - : -? staat voor ee heel getal, maar je weet iet voor welk. Toch ku je de uitkomst wete va :! Wat is die uitkomst?. staat voor,,,,... Vul zo eevoudig mogelijke breuke of hele i: Bereke: : : : : : : - 0. Bereke: - - : : : - : - : : : : : : : :

62 Breedte, hoogte e oppervlakte. Bereke de oppervlakte va de rechthoek:? Vul i: :... e :.... Bereke de breedte va de rechthoek.? Hoe ku je je atwoord cotrolere?. Va ee rechthoek is de oppervlakte cm. Als je weet dat de breedte e de hoogte ee heel aatal cm is, welke mogelijkhede zij er da? Hieroder zie je ee tabel, waarbij de breedte steeds midde tusse twee hele getalle i zit. Vul de bijpassede hoogte i: breedte hoogte

63 Vermeigvuldige e dele. Voorbeeld: : Vul i: : : 0 : 0 : : : :... 0 :... 0 :... : 0 0

64 Uitsprake over breuke. Schrijf bij elke uitspraak of deze WAAR of ONWAAR is. Dele door komt op hetzelfde eer als vermeigvuldige met. : Als je ee getal deelt door ku je eerst dele door e daara met vermeigvuldige gaat eve vaak i als i 0 : is gelijk aa Ee vijfde va ee zesde is ee elfde Twee breuke ku je vermeigvuldige door ze gelijkamig te make e da de tellers te vermeigvuldige. : is groter da Bedek zelf ook ware e oware uitspreke over het vermeigvuldige of dele va breuke.

65 Alles bij elkaar Breuke ku je met elkaar vermeigvuldige door zowel de tellers als de oemers met elkaar te vermeigvuldige. Voorbeelde: Breuke met dezelfde oemer ku je op elkaar dele door de tellers op elkaar te dele. Voorbeelde: - : - : - : Breuke met verschillede oemers ku je op elkaar dele door ze gelijkamig te make e daara de tellers op elkaar te dele. Voorbeelde: - : - : - : - - : : - : - : - Als je ee heel getal door ee breuk deelt, ku je ee vermeigvuldigig make va dat getal met het omgekeerde va die breuk. Voorbeeld: 0 : Als je ee breuk door ee breuk deelt, ku je ook ee vermeigvuldigig make va de eerste breuk met het omgekeerde va de tweede breuk. Voorbeelde: - : 0 :

66 Alles door elkaar. Vul i: Als je va ee breuk de teller met vermeigvuldigt, da wordt de breuk... maal zo... Als je va ee breuk de oemer met vermeigvuldigt, da... Als je va ee breuk de teller é de oemer met vermeigvuldigt, da... Als je va ee breuk de teller met é de oemer met vermeigvuldigt, da.... Vul zo eevoudig mogelijke breuke i: Het vierkat is verdeeld i vier rechthoeke met verschillede oppervlakte. Schrijf i elke rechthoek de breuk die bij zij oppervlakte hoort. Tel de vier breuke die je hebt igevuld bij elkaar op. Hoe had je de uitkomst ook direct kue zie?. Je maakt vauit het put 0 sproge va op de getallelij. Na hoeveel sproge bereik je het put 0?.... Vul zo eevoudig mogelijke breuke of hele i: : - : : : : - : 0

67 Deel D Breuke e algebra +

68 0

69 Rekee met stroke (). staat voor ee obeked atuurlijk getal 0 Met wordt bedoeld e dus ook Vul i: met wordt bedoeld... e dus ook... Vul ook de vakjes va de strook i: Tel de getalle va de twee laatste stroke paarsgewijs op e schrijf de uitkomste i de optelstrook : Wat ku je op het etiket va de optelstrook schrijve?. Vul de getalle op de stroke i: + + Wat ku je op het etiket va de optelstrook schrijve?. Maak zelf twee stroke met etiket + e. Maak ook de optelstrook e vul het etiket i.

70 Rekee met stroke () 0. Vul passede breuke (zo eevoudig mogelijk) of hele i de vakjes i: + Wat ku je op het etiket va de derde strook schrijve?. Dezelfde opdracht voor: + Ook voor: -

71 Rekee met obekede oemers staat weer voor ee obeked atuurlijk getal. Vul passede breuke i: Vul passede breuke i: Vul passede breuke i de bome i:

72 Ee breuk met obekede teller e oemer t e staa voor twee atuurlijke getalle, maar je weet iet welke. Wat je wel weet is dat t Dus t. Vul i: als t 0, da... als t 000, da... als, da t... als, da t... als t +, da t... e Ook al weet je iet hoe groot t e elk zij, toch ku je wel wete wat de waarde is va de volgede breuke. Zoek dat uit e vul de waarde i: t t + t t + t t -. Leg uit waarom je iet de waarde kut wete va de breuk. t +. Bedek zelf og ee paar breuke met t e waarva je wél e waarva je iét de uitkomst kut wete.

73 Ee strook met breuke. Vul op de strook zo eevoudig mogelijke breuke i:,,,, Hoe groot is als + + -? 0 E als + -? + 00 Als je voor bijvoorbeeld eemt, komt er I dat geval is de breuk dus te vereevoudige. Er zij heel veel waarde va waarbij de breuk + vereevoudigd + ka worde. Die getalle vorme va klei aar groot ee mooie rij. Schrijf de eerste tie getalle va die rij op. Er zij oeidig veel waarde va, waarbij vereevoudigig va + mogelijk is. Waarom wete we dat zo zeker? +. Als ee breuk kleier da is, da oeme we de aavullig tot wel het complemet va die breuk. Zo is bijvoorbeeld het complemet va gelijk aa Vul de strook met complemete va de breuke + i. + Welke breuk ku je op het etiket va de strook schrijve?

74 Breuke vereevoudige a, b, c e d staa op deze bladzijde voor obekede atuurlijke getalle.. Schrijf de volgede breuke zo eevoudig mogelijk: a a b+ b - b+ b+ b c c d - d a a b - b c - c d - d We vertelle je u iets meer over a, b, c e d. b is keer zo groot als a, ofwel b a. Verder geldt ook: c a e d a.. Nu je dit weet, ku je de waarde geve va de volgede breuke: b c Bereke ook: a d b+ c d b a - d c c d c d a + b a b c d a b c : a d b. Jeffrey dekt dat a + b + c + d - gelijk is aa a + b + c+ d a a b c d b c d Wat vid jij? Leg uit waarom je dat vidt.

75 Groter e kleier (). Welke breuk heeft de grootste waarde: - of Leg uit hoe je aa je atwoord komt.? Dezelfde vraag voor: Hoe zit het da met: - e - e?. Welke breuke ligge dichter bij elkaar: Leg uit hoe je aa je atwoord komt. e of e -? Dezelfde vraag met: e of e 0 0 Nog ee keer met: e of e staat voor ee obeked atuurlijk getal tusse 0 e 00. Al ke je de waarde va iet, toch ku je zegge welke va de twee breuke e + Welke is dat e waarom? Dezelfde vraag voor Ook voor e de grootste waarde moet hebbe. - + e

76 Groter e kleier (). staat voor ee atuurlijk getal, iet kleier da e iet groter da. Wat is de kleiste waarde die de breuk - ka hebbe? E wat is de grootste waarde? Vul passede breuke i: grootste waarde kleiste waarde. staat voor ee atuurlijk getal. De breuk ligt erges tusse e Welke getalle ka zij?...? - +?? ka zij... ka zij ? ka zij... +? - 0 ka zij...

77 Gemiddelde selheid km/u km/u. Bob fietst met sterke wid i de rug aar de brievebus ( km ver) om ee brief te poste. Zij selheid is km per uur. Hij gaat direct terug, maar u haalt hij maar km per uur. Hij beweert dat zij gemiddelde selheid over de hele rit gelijk is aa het gemiddelde va e, dus km per uur. Wat vid jij va de uitspraak va Bob? Om te kue zegge of Bob gelijk heeft of iet moet je wel wete wat er precies wordt bedoeld met gemiddelde selheid. De afspraak is dat die wordt bereked door de totale gerede afstad te dele door de totale tijd waari dat is gebeurd. Hoeveel tijd heeft Bob odig voor de heeweg?... E voor de terugweg?... Bereke u Bob s gemiddelde selheid i km per uur. Als je iet weet hoe ver Bob va de brievebus af woot, ku je toch zij gemiddelde selheid over de hee- e terugweg berekee! Stel de afstad is a km. Voor de heeweg heeft hij da odig: - a uur. Hoeveel tijd heeft hij odig voor de totale rit?... E hoeveel km per uur is dus zij gemiddelde selheid?

78 Vaze e breuke (). I ee vaas zitte krale. krale zij blauw de rest is wit. Dus: - deel va de krale i de vaas is blauw + Vul i: deel va de krale i de vaas is u blauw Welke breuk is groter Hoe ku je dit wete zoder te rekee? - of -?. I ee vaas zitte 0 blauwe krale e ee helebooel witte, maar je weet iet hoeveel. Noem het totale aatal krale k. + Welke breuk is groter 0 - of k Hoe weet je dat?? k + + Welke breuk is groter + Hoe weet je dat? of k k +? Kue 0 - e k k + dezelfde waarde hebbe? Zo ja, hoe groot moet k da zij? 0

79 Vaze e breuke (). - - A B Welk deel va de krale i vaas C is blauw? De breuk die bij vaas C hoort., ligt tusse de breuke bij A e B. Hoe zit dat? C.I elk va twee vaze A e B zitte k krale. Het aatal blauwe krale i de ee vaas is 0 e i de adere vaas. De rest va de krale is wit. De krale va de twee vaze worde bij elkaar gedaa i ee ieuwe vaas C. Bij de blauwe dele va A, B e C hore drie breuke. Welke breuke zij dat? Magali zegt: de breuk bij C ligt precies midde tusse de breuke bij A e B Zoek uit of dat klopt.

80 Op de getallelij. Geef op de getallelij de plaats aa va: s +, v, p e q : 0 Geef ook de plaats aa va s + v e va q p t + + Tusse welke twee streepjes is de plaats va t?. staat voor ee groot atuurlijk getal. Op ee begistuk va de getallelij zij acht breuke met oemer aagegeve. 0 Welke breuke passe bij de tussestreepjes? Hieroder zie je twee stukke va de getallelij vergroot e i gelijke stukke verdeeld. Schrijf passede breuke bij de deelstrepe. 0. De getallelij va de vorige opgave is u vaaf geteked Vul i:

81 Breuke vermeigvuldige Op deze bladzijde staa k, m e voor obekede atuurlijke getalle.. Vul passede breuke i: k m k m k k m m m Dezelfde opdracht voor: k k k m m m m. Vul passede breuke of hele i: eide k k m k start m

82 Bewerkige door elkaar k, m, e p staa op deze bladzijde voor atuurlijke getalle.. Vul passede breuke i: - - m - m +. Vereevoudig tot éé breuk: m k p k - k + p p m k - k + p m k m. Vul zo eevoudig mogelijke breuke i. Reke je elk blokje apart uit of ka het hadiger? start : m - m m m : m - : m - : - m - : - p : p - : k : p : p : p eide - - +

83 Ee zwembad vulle. Het water i het zwembad wordt regelmatig ververst. Als de kraa wordt opegezet duurt het uur voordat het zwembad vol is. Er wordt ee tweede kraa bijgeplaatst zodat als beide krae ope staa, het precies uur duurt voor het zwembad vol is. I hoeveel uur ka de ieuwe kraa i zij eetje het zwembad vulle? I ee groter zwembad wil me drie krae gebruike. Same moete ze het bad weer i precies uur volkrijge. Er worde drie krae besteld met elk ee adere capaciteit. De kraa met de grootste capaciteit doet er x uur over om het bad vol te krijge, die met de éé a grootste capaciteit doet er y uur over e die met de miste capaciteit z uur. Hierbij zij x, y e z atuurlijke getalle. Beredeeer dat moet gelde: x + + y z Zoek uit welke zes mogelijkhede er zij voor x, y e z.

84 Gelijkwaardige breuke. Hieroder zij 0 e 0 met elkaar verbode. 0 De breuk - is gelijkwaardig met. 0 Verbid ook adere getalle die bij hore bij breuke die gelijkwaardig. zij met. 0 teller oemer 0 Verbid u pare die hore bij teller 0 oemer 0. Va ee breuk is de waarde gelijk aa Je telt op bij de teller. Welk getal moet je bij de oemer optelle om weer ee breuk te krijge die gelijkwaardig is met?..... Vul passede getalle i: a staat voor ee obeked heel getal. Welke uitsprake zij zeker waar, welke iet? a a a a - + a - + a a + a - 0 a + a + - a 00a

85 Maak dat het klopt Voorbeeld: + x - x? bedek + x - xxxx - + x bedek x + x x 0 x. Vid de waarde voor x waarbij de gelijkheid klopt. + x + x + x 00 x + 0 x + - x

86 Uitsprake over breuke 0. a, b, stelle willekeurige atuurlijke getalle voor. Schrijf bij elke uitspraak of deze WAAR of ONWAAR is. + a b a b + a - + b a b - - : + b b : a b + a + b a - a + a + b - + b Bedek zelf ook ware e oware uitsprake over algebrabreuke.

87 Alles bij elkaar Op deze bladzijde staa a, b, e m voor willekeurige atuurlijke getalle. Bij optelle e aftrekke va breuke ku je het beste eerst de oemers gelijk make. Er geldt: Voorbeelde: + a a + b b m m a b a a + a a + b b b - - b - m m m e a b a b - Bij vermeigvuldige va breuke heeft het gee zi om de breuke gelijkamig te make. Je kut é de tellers é de oemers met elkaar vermeigvuldige. Er geldt: Voorbeelde: a a - a a 0 - a a b m a b m Bij het dele va ee breuk door ee adere breuk heeft het wel zi om die breuke gelijkamig te make. Er geldt: Voorbeelde: a : b : a : b a b - : a : b a b a : b a - : - b 0 0 a b

88 Alles door elkaar. Welke breuke ligge dichter bij elkaar: e - of - e? Leg uit hoe je het atwoord hebt gevode.. Dezelfde vraag voor: of k k k + e k + Hierbij staat k voor ee obeked atuurlijk getal.. a, b, c, d, e e f staa voor obekede atuurlijke getalle. Zet ee krig om de breuke die gelijkwaardig zij met a a b + b + b - b + b + b + b + b e. Bestaa er twee breuke die zo dicht bij elkaar ligge dat er gee ekele adere breuk meer tusse past? Als je ja zegt, geef ee voorbeeld va twee zulke breuke. Als je ee zegt, leg uit waarom iet. + c + c d - d e + 0e + 0f + 0-0f + 0. Bedek zelf og ee adere breuk met a i de teller e oemer die gelijkwaardig is met. Als je zomaar ee waarde voor a kiest, da zal gelijkwaardig zij met Er is éé waarde voor a waarbij wèl geldt: Welke waarde is dat?. p staat voor ee obeked atuurlijk getal. Paul schrijft op: p p + p + + p Stel dat p. Klopt die gelijkheid da? p + p a - a + a a +. e m staa voor obekede atuurlijke getalle. Vul passede breuke of hele i: - waarschijlijk iet m m + 0

Deel A. Breuken vergelijken

Deel A. Breuken vergelijken Deel A Breuken vergelijken - - 0 Breuken en brokken (). Kleur van elke figuur deel. Doe het zo nauwkeurig mogelijk.. Kleur van elke figuur deel. Doe het telkens anders.. Kleur steeds het deel dat is aangegeven.

Nadere informatie

Deel B. Breuken. optellen en aftrekken

Deel B. Breuken. optellen en aftrekken Deel B Breuken optellen en aftrekken - 0 0 Parten optellen 0 tablet chocola klok. Vul in: tablet tablet... stukjes uur uur... minuten - tablet - uur Vul passende breuken in. Schrijf de breuken op zijn

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Deel C. Breuken. vermenigvuldigen en delen

Deel C. Breuken. vermenigvuldigen en delen Deel C Breuken vermenigvuldigen en delen - 0 Sprongen op de getallenlijn. De sprongen op de getallenlijn zijn even groot. Schrijf passende breuken of helen bij de deelstreepjes. 0 Welk eindpunt wordt bereikt

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Rijen. 6N5p

Rijen. 6N5p Rije 6N5p 0-03 Rije Ileidig I de wiskude werke we vaak met formules e/of fucties die elke mogelijke waarde aa kue eme. Als bijvoorbeeld f( x) = 5x + 5x 3, da ku je voor x (bija) elke waarde ivulle e ka

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Deel D. Breuken en algebra n

Deel D. Breuken en algebra n Deel D Breue e lgebr 9 9 7 7 7 9 0 Reee et stroe (). stt voor ee obeed tuurlij getl 7 9 0 Met wordt bedoeld e dus oo 0 0 Vul i: et wordt bedoeld... e dus oo... Vul oo de vjes v de stroo i: Tel de getlle

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2007-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2007-I Eidexame wiskude B vwo 007-I havovwo.l Podiumverlichtig Ee podium is 6 meter diep. Midde bove het podium hagt ee balk met tl-buize. De verlichtigssterkte op het podium is het kleist aa de rad, bijvoorbeeld

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Videoles Discrete dynamische modellen

Videoles Discrete dynamische modellen Videoles Discrete dyamische modelle Discrete dyamische modelle Orietatie Algebraisch Algebraisch/ umeriek Numeriek Maak de volgede rijtjes af: Puzzele met rijtjes a. 2 4 6 8 10 - b. 1 2 4 8 16 - c. 1 2

Nadere informatie

Oefeningen op Rijen. Leon Lenders, Bree

Oefeningen op Rijen. Leon Lenders, Bree Oefeige op Rije Leo Leders, Bree I de tekst staa ee aatal oefeige i verbad met rije. De moeilijkere oefeige zij volledig uitgewerkt. Volgede oderwerpe kome aa bod : Plooie va ee blad papier Salaris Het

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

7.1 Recursieve formules [1]

7.1 Recursieve formules [1] 7.1 Recursieve formules [1] Voorbeeld: 8, 12, 16, 20, 24, is ee getallerij. De getalle i de rij zij de terme. 8 is de eerste term (startwaarde, u 0 ) 12 is de tweede term (u 1 ) 24 is de vijfde term (u

Nadere informatie

Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij

Een meetkundige constructie van de som van een meetkundige rij Ee meetkudige costructie va de som va ee meetkudige rij [ Dick Kliges ] Iets verder da Euclides deed Er wordt door sommige og wel ees gedacht dat Euclides (hij leefde rod 300 v. Chr.) allee over meetkude

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Rijen met de TI-nspire vii

Rijen met de TI-nspire vii Rije met de TI-spire vii De tore va Pisa Me laat ee bal valle vaaf de tore va Pisa(63m hoog) Na elke keer stuitere haalt de bal og ee vijfde va de voorgaade hoogte. Gevraagd zij: a) De hoogte a de e keer

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

C p n = C p (2000) Zet op de volgende uitdrukking gelijke noemer. 1 (p + 1)!n! + 1. (n + 1)!p! (a 3 2 a 2 )15

C p n = C p (2000) Zet op de volgende uitdrukking gelijke noemer. 1 (p + 1)!n! + 1. (n + 1)!p! (a 3 2 a 2 )15 Combiatieleer. (99 Op hoeveel maiere kue 8 studete verdeeld worde i groepe als elke groep uit mistes studet moet bestaa.. (99 Hoeveel terme elt ee homogee veelterm va graad 5 i 3 obepaalde x, y e, z? 3.

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Inleiding. 1. Rijen. 1.1 De rij van Fibonacci. 2 Zou je deze regelmatigheden kunnen verklaren met wiskunde? déäçéáç=çççê=táëâìåçé=éå=téíéåëåü~éééå=

Inleiding. 1. Rijen. 1.1 De rij van Fibonacci. 2 Zou je deze regelmatigheden kunnen verklaren met wiskunde? déäçéáç=çççê=táëâìåçé=éå=téíéåëåü~éééå= Ileidig Waarom vorme zoebloempitte 2 bochte i de ee richtig e 34 i de adere? E wat heeft ee huisjesslak te make met + 5 2 Zou je deze regelmatighede kue verklare met wiskude? Heeft wiskude cocrete toepassige

Nadere informatie

Rijen en reeksen. Mei 2008. Remy van Bergen Peter Mulder

Rijen en reeksen. Mei 2008. Remy van Bergen Peter Mulder Rije e reekse Keuzeoderwerp Atheeum 5 wiskude B e B Mei 008 Remy va Berge Peter Mulder Dit boekje gaat over rije e reekse. Wiskudige rije! Rije worde i de wiskude op verschillede maiere gedefiieerd. Met

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

B C D E Welke rij is noch een Rekenkundige. noch een Meetkundige Rij? A B C D E

B C D E Welke rij is noch een Rekenkundige. noch een Meetkundige Rij? A B C D E Naam : Klas:.Datum: Ma 0 sept. 00 Rechterkat als kladblad gebruike A. 5067 De rij x, x+, x+,... is rekekudig als x gelijk is aa ) ) ) 4) 4 5) 0 6) 4 7) 8) ee getal tusse e 0 B. 57 80 De legtes a, b e c

Nadere informatie

wiskunde A pilot vwo 2016-I

wiskunde A pilot vwo 2016-I wiskude A pilot vwo 06-I Aalscholvers e vis maximumscore 3 De viscosumptie per dag is 30 0 0,36 + 696 0, 85 ( 788 (kg)) I de maad jui is dit 30 788 (kg) Het atwoord: 38 000 ( 38 duized) (kg) Als ee kadidaat

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE VWO CM T311-VCM-H911 Voor elk oderdeel is aagegeve hoeveel pute kue worde behaald. Atwoorde moete altijd zij voorzie va ee berekeig, toelichtig of argumetatie. MAX:

Nadere informatie

PARADOXEN 9 Dr. Luc Gheysens

PARADOXEN 9 Dr. Luc Gheysens PARADOXEN 9 Dr Luc Gheyses LIMIETEN, AFGELEIDEN EN INTEGRALEN: ENKELE MERKWAARDIGE VERHALEN Ileidig: verhale over ifiitesimale Ee ifiitesimaal (of ifiitesimaal kleie waarde) is ee object dat mi of meer

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Rijen ) = bladzijde ; voor x = 11 is y = = 55. te rekenen omdat die ook met hele stappen toeneemt.

Hoofdstuk 1 - Rijen ) = bladzijde ; voor x = 11 is y = = 55. te rekenen omdat die ook met hele stappen toeneemt. Hoofdstuk - Rije bladzijde V-a Als x steeds met toeeemt, da eemt y met toe. b Voor x is y + 5 ; voor x is y + 55. c De waarde va x eemt met hele stappe toe. De waarde va y is da makkelijk uit te rekee

Nadere informatie

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178 Ope Ihoud Uiversiteit leereeheid 6 Wiskude voor ilieuweteschappe Machtsfucties e wortelfucties Itroductie 77 Leerker 7 Machtsfucties et ee atuurlijk getal als epoet 7 Machtsfucties et ee egatief geheel

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

Complexe getallen. c(a+ib)=ca+i(cb) id(a+ib)=i(ad)+i 2 (bd)=(-bd)+i(ad) (a+ib)(c+id)=ac+i(ad)+i(bc)+i 2 (bd)= ac-bd+i(ad+bc)

Complexe getallen. c(a+ib)=ca+i(cb) id(a+ib)=i(ad)+i 2 (bd)=(-bd)+i(ad) (a+ib)(c+id)=ac+i(ad)+i(bc)+i 2 (bd)= ac-bd+i(ad+bc) . Ileidig: Complexe getalle I de wiskude stelt zich het probleem dat iet bestaat voor de reële getalle of dat de vergelijkig x + 0 gee reële ulpute heeft. Om dit euvel op te losse werd het getal i igevoerd

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

medewerkers museumboerderij de Wendezoele

medewerkers museumboerderij de Wendezoele LES 2: KERNLES: ONTDEK DE BOERDERIE I deze les staat het beleve va het erfgoed cetraal. KENMERKEN Tijd Les wordt gegeve door Beodigde materiale 60 miute medewerkers museumboerderij de Wedezoele overzicht

Nadere informatie

1 Het trekken van ballen uit een vaas

1 Het trekken van ballen uit een vaas Het trekke va balle uit ee vaas Combiatorische kasprobleme moete worde aagepakt met ee kasmodel dat bestaat uit ee eidige uitkomsteverzamelig Ω va gelijkwaarschijlijke uitkomste Dit wil zegge dat de kas

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3NA10 of 3AA10) Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3NA10 of 3AA10) Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) TECHISCHE UIVERSITEIT EIDHOVE Tetame Ileidig Experimetele Fysica (3A10 of 3AA10) Tetame OGO Fysisch Experimetere voor mior AP (3M10) d.d. 0 jauari 010 va 9:00 1:00 uur Vul de presetiekaart i blokletters

Nadere informatie

De teller geeft hoeveel stukken er zijn en de noemer zegt wat de 5. naam is van die stukken: 6 taart geeft dus aan dat de taart in 6

De teller geeft hoeveel stukken er zijn en de noemer zegt wat de 5. naam is van die stukken: 6 taart geeft dus aan dat de taart in 6 Breuken Breuk betekent dat er iets gebroken is. Het is niet meer heel. Als je een meloen doormidden snijdt, is die niet meer heel, maar verdeeld in twee stukken. Eén zo n stuk is dan een halve meloen,

Nadere informatie

figuur 2.50 Microscoop

figuur 2.50 Microscoop 07-01-2005 10:20 Pagia 1 Microscoop Ileidig Ee microscoop is bedoeld om kleie voorwerpe beter te kue zie, zie figuur 2.50. De bolle les dicht bij het oog (het oculair) heeft ee grote diameter. De bolle

Nadere informatie

HET BELANG VAN. Vragen Tijdens de voordracht op 14 augustus 2007 hebben we de volgende vragen besproken.

HET BELANG VAN. Vragen Tijdens de voordracht op 14 augustus 2007 hebben we de volgende vragen besproken. HET BELANG VAN KP HART Vrage Tijdes de voordracht op augustus 007 hebbe we de volgede vrage besproke. Hoe ku je izie dat ee vierkat, bij gegeve omtrek, de rechthoek met de maximale oppervlakte is? Hoe

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T212-HCMEM-H7911 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punten kunnen worden behaald.

RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T212-HCMEM-H7911 Voor elk onderdeel is aangegeven hoeveel punten kunnen worden behaald. RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE HAVO CM/EM T1-HCMEM-H7911 Voor elk oderdeel is aagegeve hoeveel pute kue worde behaald. Atwoorde moete altijd zij voorzie va ee berekeig, toelichtig of argumetatie.

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

déäçéáç=çççê=táëâìåçé=éå

déäçéáç=çççê=táëâìåçé=éå déäçéáç=çççê=táëâìåçé=éå téíéåëåü~éééå táëâìåçé oáàéå e~åë=_éâ~éêí oçöéê=i~äáé iéçå=iéåçéêë hçéå=píìäéåë 4, LUC Diepebeek (België), Geboeid door Wiskude e Weteschappe Niets uit deze uitgave mag worde verveelvoudigd

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Spelen met vormen. Tim Neefjes Bryan Tong Minh

Spelen met vormen. Tim Neefjes Bryan Tong Minh Spele met vorme Tim Neefjes Brya Tog Mih Ileidig Toe ee plei i Stockholm, Sergel s Square aa heraaleg toe was stode de architecte voor ee probleem. Het was ee rechthoekig plei e i het midde moest ee wikelcetrum

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89

Bevolkingsevolutie en prijsevolutie: rijen en de TI-89 Bevolkigsevolutie e prijsevolutie: rije e de TI-89 Joha Deprez, EHSAL Brussel - K.U. Leuve. Ileidig Deze tekst is bedoeld als keismakig met de symbolische rekemachie TI-89 va Texas Istrumets. We geve gee

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 donderdag 18 juni uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 donderdag 18 juni uur Eame VW 05 tijdvak doderdag 8 jui.0-6.0 uur wiskude B (pilot) Dit eame bestaat uit 7 vrage. Voor dit eame zij maimaal 79 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel pute met ee goed atwoord behaald

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

d 25, 35, 47 of27, 43, 69 b 2, 27, 10240, 100, e = 287 u( n) = 243 ( ) n

d 25, 35, 47 of27, 43, 69 b 2, 27, 10240, 100, e = 287 u( n) = 243 ( ) n Netwerk 4-5 vwo wiskude D Hoofdstuk 8 uitwerkige Hoofdstuk 8 Ker a 3, 37, 43 c 5, 3, 49 b, 3, d 5, 35, 47 of7, 43, 9 a,, 3, 5, 7 d 0,,,, 0 b, 7,, 3, 8 e 35, 35, 35, 35, 35 c 5, 0, 0, 40,80 f 0,, 8, 7,

Nadere informatie

Statistiek = leuk + zinvol

Statistiek = leuk + zinvol Statistiek = leuk + zivol Doel 1: Doel : Doel 3: zie titel ee statistisch oderzoek kue beoordele ee statistisch oderzoek kue opzette ee probleem vertale i stadaardmethode gegeves verzamele, verwerke via

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013 Ogelijkhede IMO traiigsweeked 0 Deze tekst probeert de basis aa te brege voor het bewijze va ogelijkhede op de IMO. Het is de bedoelig om te bewijze dat ee bepaalde grootheid (ee uitdrukkig met ee aatal

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

rekentrainer jaargroep 7 Fietsen op Terschelling. Teken en vul in. Zwijsen naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Zwijsen jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs Waar staat deze paddenstoel ongeveer? Teken op de kaart. Welke afstand of welke route fietsen de kinderen? naam route afstand Janna

Nadere informatie

Overstapprogramma 6-7

Overstapprogramma 6-7 Overstapprogramma - Cijferend optellen 9 Verdeel het getal. Het getal 8 kun je verdelen in: duizendtallen honderdtallen tientallen eenheden D H T E 8 D H T E 8 = 8 9 9 9 = = = = Zet de getallen goed onder

Nadere informatie

Handout bij de workshop Wortels van Binomen

Handout bij de workshop Wortels van Binomen Hadout bij de workshop Wortels va Biome Steve Wepster NWD 014 Verbeterde versie 1 Historische achtergrod Klassieke Griekse meetkude: I de klassieke Griekse meetkude zoals we die bijvoorbeeld bij Euclides

Nadere informatie

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9 VAK: hermodyamica HWK Set Proeftoets A0 hermodyamica HWK PROEFOES- A0 - UIWERKING.doc /9 DI EERS LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 miute Uw aam:... Klas:... Leerligummer:

Nadere informatie

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7

Hoeveel getallen van 2 verschillende cijfers kan je vormen met de cijfers 1,4,7,8? tweede cijfer 4 7 8 1 7 8 1 4 8 1 4 7 Hoofdstu Combiatorie. Basisregels Combiatorie is de studie va telprobleme. De ust va het telle bestaat vaa uit het codere of aders voorstelle va het telprobleem, zodat het uiteidelij volstaat om de volgede

Nadere informatie

2. Limiet van een rij : convergentie of divergentie

2. Limiet van een rij : convergentie of divergentie 2. Limiet va ee rij : covergetie of divergetie 2. Eigelijke of eidige limiet 2.. Voorbeeld I ee bos staa 4 bome. De diest bosbeheer zal jaarlijks 2% bome kappe e ieuwe aaplate. Zal het bos verdwije? Zal

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Artikel. Regenboog. Uitgave Auteur.

Artikel. Regenboog. Uitgave Auteur. Artikel Regeboog Uitgave 206- Auteur HC jy886@teleet.be De eerste overtuigede verklarig va de regeboog werd i 704 door Isaac Newto beschreve i zij boek Optics. Newto toode aa dat wit licht ee megelig is

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Eame VWO 200 tijdvak 2 woesdag 23 jui 3.30-6.30 uur wiskude B Bij dit eame hoort ee uitwerkbijlage. Dit eame bestaat uit 7 vrage. Voor dit eame zij maimaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer staat

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam:

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam: Zwijsen jaargroep naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs recept voor glazen bananenmilkshake bananen, l ijs, l melk,1 l limonadesiroop 1 cl ijs 1 liter Schil de bananen. Snijd ze in grote

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eidexame wiskude B vwo 200 - II Formules Vlakke meetkude Verwijzige aar defiities e stellige die bij ee bewijs moge worde gebruikt zoder adere toelichtig. Hoeke, lije e afstade: gestrekte hoek, rechte

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

NOG IETS OVER EEN BALINEESCHEN KALENDER

NOG IETS OVER EEN BALINEESCHEN KALENDER NOG IETS OVER EEN BLINEESCHEN KLENDER DOOR W. O. J. NIEUWENKMP. (Met 5 tekstafbeeldige). I mij beschrijvig va ee Balieesche kaleder i dit elfde tijdschrift ' heb ik de verschillede igesede merke e igestoke

Nadere informatie

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam:

rekentrainer jaargroep 6 Vul de maatbekers. Kleur. Zwijsen naam: Zwijsen jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs recept voor 6 glazen bananenmilkshake 2 bananen 0,25 l ijs 0,40 l melk 0,10 l limonadesiroop 100 cl 0 ijs 1 liter 0 Schil de bananen.

Nadere informatie

Klassieke en Kwantummechanica (EE1P11)

Klassieke en Kwantummechanica (EE1P11) Deeltetame : Kwatummechaica Woesdag 9 ovember 016, 9.00 11.00 uur; TN-TZ 4.5 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit Elektrotechiek, Wiskude e Iformatica Oleidig Elektrotechiek Aawijzige: Er zij ogave

Nadere informatie

Op het internet is heel wat bijkomend materiaal te vinden over dit onderwerp. We vermelden een tweetal URL s:

Op het internet is heel wat bijkomend materiaal te vinden over dit onderwerp. We vermelden een tweetal URL s: Fiboacci: joger da je dekt! -- Ileidig Het documet dat voorligt is opgesteld door ere-pedagogisch begeleider Walter De Volder. Oze bijzodere dak e waarderig gaa da ook volledig aar hem: va zij vele ure

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Kansrekenen [B-KUL-G0W66A]

Kansrekenen [B-KUL-G0W66A] KU Leuve Kasrekee [B-KUL-G0W66A] Notities Tom Sydey Kerckhove Gestart 8 februari 2015 Gecompileerd 9 februari 2015 Docet: Prof. Tim Verdock Ihoudsopgave 1 Combiatoriek 2 1.1 Variaties..........................................

Nadere informatie