we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning."

Transcriptie

1 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL.

2 Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf de vloerbedekkig e de meubels. Maar mogelijk heeft u meer wese op het terrei va de irichtig of de voorzieige i de woig. Als verhuurder vide wij het belagrijk dat u zich thuis kut voele i uw eige huis. Daarom biede wij u oze odersteuig als u uw woig aa wilt passe of verbouwe. I deze brochure iformere wij u over de mogelijkhede. Voor ee aatal aagebrachte voorzieige betale wij, als u gaat verhuize, ee tegemoetkomig i de koste. Ook daarover meer i deze folder. Uw woig is uw thuis. Daarom moedige wij aapassige, die voldoe aa uw voorkeure e uw smaak, aa. Ee adere vloer of ee ieuwe keuke; u krijgt va os de vrije had. Zelfs verbouwige i e aa de woig zij mogelijk. Lees echter, voor u aa de slag gaat, deze folder goed door. U krijgt da izicht i welke zake u zo, zoder eig overleg met Woostichtig Ette-Leur, kut aapakke. Ook leest u bij welke aapassige het verstadig is om gratis advies i te wie. Roerede e oroerede zake Roerede zake Vloerbedekkig, gordije, losse kaste e dergelijke, oeme we roerede zake. Roerede zake mag u altijd aapasse e als u dat wilt, kut u ze bij ee verhuizig overdrage aa de ieuwe huurder. Woostichtig Ette-Leur eemt gee roerede zake over. Oroerede zake Met oroerede zake bedoele we oder meer tegelwerk, ee keukeblok of ee dakraam. Kortom; aapassige die aard- e agelvast aa de woig zitte. Deze aapassige zij meestal iet te verwijdere zoder de woig te beschadige. Als i deze folder gesproke wordt over ee aapassig aa uw woig, da gaat het over oroerede zake. Als u oroerede zake aapast of toevoegt, worde wij als u de huur heeft beëidigd, automatisch eigeaar e daarom ook veratwoordelijk voor het oderhoud. Dat is de rede waar om het voor os belagrijk is dat de aagebrachte veraderig kwalitatief i orde is. Toestemmig vrage is iet odig, overlegge met wel is zeker zivol Voor ee aapassig of veraderig hoeft u gee toestemmig aa os te vrage. Wel is het aa te bevele om voor de betreffede klus, de WEL doe-het-zelf folder aa te vrage. Hieri vidt u ee werkbeschrijvig e tips. Ook evetuele bijzoderhede e eise staa er i vermeld. Als u a het leze va die folder og twijfels heeft, da kut u altijd ee beroep op os doe. Wij advisere u graag. overlegge Als u wilt verbouwe, bijvoorbeeld ee dakkapel plaatse, ee aabouw zette of ee serre bouwe, da kut u dit het beste eerst met os overlegge. Woostichtig Ette-Leur dekt iet allee mee, maar biedt u ook gratis advies. Wij advisere u bijvoorbeeld over regels va de overheid e utsbedrijve. Ook iformere wij u of ee verguig va de gemeete odig is. 2 WOONSTICHTING ETTEN-LEUR

3 WEL doe-het-zelf folder Als hulpmiddel bij het aabrege va veraderige heeft Woostichtig Ette-Leur de WEL doe-het-zelf folders samegesteld. I deze folders staat beschreve op welke wijze e met welke materiale u het beste de geweste veraderig kut aabrege. Na het leze va de betreffede folder kut u makkelijker bepale of u de uitvoerig zelf ter had eemt of toch de hulp va ee deskudige iroept. Er zij folders over de volgede oderwerpe: Behage; Dakraam plaatse; Deur vervage/afhage; Houte vloerdele; Kurk; Parket; Saitair de badkamer; Scheidigswad (iet draged); Stukadore e sierpleistere; Verve; Vloerbedekkig; Vloere betegele; Wad betegele; Water aa- e afvoer. De iformatie is gratis verkrijgbaar bij Woostichtig Ette-Leur. U kut de WEL doe-het-zelf folders afhale op os katoor aa de Bredaseweg 1 of telefoisch bestelle. Daaraast kut u de folders ook dowloade vaaf oze site Kwaliteitseise U kut veel veradere aa uw woig. I pricipe staat het u vrij de gehele woig aar uw eige smaak i te richte. Over zake als wad- e vloerafwerkig kut u zelf vrij beslisse e mocht u gaa verhuize, da kue deze veraderige i de woig achterblijve. Uiteraard oder voorwaarde dat de veraderig met goed vakmaschap is aagebracht e i goede techische staat verkeert. Wat u begrijpt dat evetuele toekomstige bewoers iet de dupe moge worde va ee slecht uitgevoerde klus. Daaraast moet ee klus voldoe aa ekele verhuur -, oderhouds- e bouwtechische criteria. Om u ee idee te geve waaraa u da moet deke, volgt hieroder per categorie ee korte toelichtig. Klusse late uitvoere door wel Het aabrege va ee vaste trap, ee dakraam, de aaleg va ee cv-istallatie of het plaatse va dubbelglas e diverse adere zake, kut u tege betalig door os late verzorge. Ee ieuwe cv-istallatie maar ook het aabrege va dubbelglas kut u betale middels ee huurverhogig. Vraag gerust vrijblijved ee offerte bij os aa. Verhuurtechische criteria De aapassige aa uw woig moge iet leide tot overlast voor bure of omwoede. Ze moge iet schadelijk zij of schade aa adere toebrege. Als u de woig verlaat, wordt uw woig verhuurd aa adere. Daarom moge veraderige iet belemmered werke bij ieuwe verhuur. Dek daarbij bijvoorbeeld aa extreme aapassige zoals het wegbreke va alle mure op de boveverdiepig waardoor er éé grote ruimte achterblijft, ee vijver of Griekse zuile e rotspartije i de wookamer. Als u zulke bijzodere zake uitvoert, da begrijpt u dat Woostichtig Ette-Leur dit bij het eide va de huur iet zal acceptere. Zelf aagebrachte voorzieige 3

4 oderhoudstechische criteria Het betreft hier de kwaliteit va de veraderig. Dek hierbij aa het gebruik va degelijk materiaal, maar ook aa het techisch goed uitvoere va ee klus. I oze WEL doe-het-zelf folders vidt u hierover meer iformatie. Wie oderhoudt uw veraderige? Het oderhoud aa de door u zelf aagebrachte veraderige komt voor uw eige rekeig. Als u verhuist komt het bij ieuwe verhuur voor oze rekeig. Wij advisere u grote ivesterige, bijvoorbeeld ee luxe keuke of ee aabouw, te verzekere. Veel iboedel verzekerige zorge al voor dekkig va deze zake oder de oemer huurdersbelag. Raadpleeg hiervoor uw verzekerigsmaatschappij. VERHUIZEN & VERBOUWINGSSCHADE Wat gebeurt er bij ee verhuizig? Als u gaat verhuize, da kut u kieze tusse het achterlate va de aapassig of het meeverhuize erva aar uw ieuwe woig. Schade? Voor evetuele schade tijdes of als gevolg va de verbouwig bet u zelf aasprakelijk. Vergoedige Bouwtechische criteria Deze criteria richte zich met ame op veiligheid e esthetiek (of iets mooi gevode wordt). I de bouwwereld moet iederee zich houde aa de wetgevig zoals deze is vastgelegd i het Bouwbesluit. Hieri staa alle bouwkudige eise waaraa ee woig moet voldoe. Oderwerpe die worde beschreve zij oder meer de dikte va de mure, dikte dubbelglas, afmetige va bergige, ezovoort. Ook uw veraderige moete voldoe aa deze wetgevig. Wilt u de woig aa de buitekat veradere, bijvoorbeeld met ee serre, bergig of dakkapel, da heeft u bija altijd toestemmig va de gemeete odig i de vorm va ee bouwverguig. De gemeete stelt vaak esthetische eise, maar kijkt ook aar zake zoals de bebouwigsoppervlakte. Allee daarom al is het verstadig om uw plae vooraf met Woostichtig Ette-Leur te overlegge zodat wij u kue advisere. Als u a het aabrege va ee veraderig verhuist, da krijgt u voor ee aatal voorzieige ee vergoedig va Woostichtig Ette-Leur. Door uw aapassig is de woig immers verbeterd. Er gelde maximale vergoedige per aagebrachte voorzieig. Ook geldt per woig ee maximale vergoedig. Daaraast wordt bij de vergoedig gekeke aar datum e jaartal waarop de voorzieig is aagebracht. I overzicht 1 vergoedige leest u de door Woostichtig Ette-Leur erkede veraderige die voor ee vergoedig i aamerkig kome. Per veraderig is ee maximum bedrag vastgesteld. Teves wordt de afschrijvigstermij i de berekeig meegeome. Voor alle aagebrachte voorzieige, vermeld i het overzicht 1 vergoedige, geldt ee levesduur va 15 jaar. Uitzoderig is de keuke; deze wordt i 10 jaar afgeschreve. Als het te berekee bedrag de maximum vergoedig overschrijdt, bijvoorbeeld omdat u meerdere voorzieige heeft aagebracht, da wordt het maximale vergoedigsbedrag per woig uitgekeerd. 4 WOONSTICHTING ETTEN-LEUR

5 Twee Voorbeelde va ee vergoedig U gaat verhuize, maar u heeft 4 jaar gelede ee luxe keuke geplaatst. Deze keuke wordt ecoomisch i 10 jaar afgeschreve. U toot door middel va de factuur aa dat de koste va de keuke 4.500, bedroege. U heeft 4 jaar gebruik gemaakt va de keuke; die jare krijgt u iet meer vergoed. Uw vergoedig bedraagt daarom 4.500, mi 4/10 = 2.700,. Dit is de ecoomische restwaarde. U heeft uw badkamer verbouwd voor 6.000, e kut dit met ee factuur aatoe. U verhuist 4 jaar later. De ecoomischelevesduur va de badkamer is 15 jaar. Uw vergoedig bedraagt daarom 6.000, mi 4/15 = 4.400,. Dit is de ecoomische restwaarde. Heeft u beide voorzieige, zoals hierbove vermeld, aagebracht, da geldt de maximale vergoedig va 4.500,. Sommige zake worde altijd vergoed Ee aatal veraderige wordt altijd vergoed met te miste 125,. De daadwerkelijke vergoedig ka hoger zij e is afhakelijk va de werkelijk gemaakte koste e het jaartal va aapassig. Het betreft: Vaste trap aar zolder; Zolder begaabaar make; Dakkapel; Uitbouw aa woig; Carport. Veraderig meeeme U heeft bijvoorbeeld ee luxe keuke geplaatst. Het toeval wil dat deze keuke ook i uw ieuwe woig past; da kut u de keuke meeeme. Voorwaarde is dat u ee keukeblok terugplaatst dat qua afmetig e kwaliteit overeekomt met het keukeblok dat i de woig zat toe u deze betrok. Evetueel ka Woostichtig Ette-Leur dit tege betalig, voor u verzorge. veraderig achterlate Wilt u de veraderig achterlate, da kue zich verschillede situaties voordoe. De voorzieig wordt door WEL overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. Als de voorzieig bij het verlate va de woig i goede staat verkeert, da mag deze i de woig achterblijve. Dat beteket dat als i de toekomst vervagig oodzakelijk is, Woostichtig Ette-Leur ee gelijkwaardige voorzieig aabregt. De opvolgede huurder huurt de woig dus iclusief de door de voorgaade huurder aagebrachte veraderige. Het oderhoud wordt door os verzorgd. De voorzieig wordt door wel overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. U otvagt ee vergoedig voor de door u aagebrachte voorzieig. Deze situatie lijkt op de eerste, met het verschil dat u ee vergoedig otvagt. Hoe deze vergoedig wordt bereked, leest u i deze brochure. De voorzieig gaat tot de woig behore. Dit beteket dat bij de volgede huurder huurverhogig ka overzicht 1 vergoedige Max. vergoedig Luxe keuke 4.500, Luxe badkamer 4.500, Toilet 1.250, Cv-istallatie 4.500, Vaste trap zolder 4.500, Vlizotrap 1.250, Zolder begaabaar make 500, Dubbelglas reëel ivesterigsbedrag Ibraakprevetie 750, Dakraam 500, Dakkapel 1.500, Schoorstee verwijdere 750, Uitbouw aa woig 3.500, Carport 750, Maximum uit te kere per woig 4.500, Zelf aagebrachte voorzieige 5

6 worde doorbereked. Als de voorzieig i de toekomst vervage moet worde, da zal deze gelijkwaardig va kwaliteit zij. De voorzieige moge allee blijve zitte als de opvolgede huurder hiermee akkoord gaat. Woostichtig Ette-Leur eemt deze voorzieige iet over omdat ze i begisel iet stadaard tot de woig behore. Als de ieuwe huurder akkoord gaat, odertekee de partije ee overeekomst waari de afsprake zij vastgelegd. De ieuwe huurder wordt veratwoordelijk voor het totale oderhoud aa deze voorzieig e zal deze moete verwijdere bij het verlate va de woig, tezij de volgede huurder weer akkoord gaat. Deze categorie omvat oder meer ee hodehok of adere diereverblijve, ee schotelatee of soms ook ee houte schuur die iet voldoet aa de gestelde kwaliteitseise. De voorzieig moet altijd worde verwijderd Dit geldt voor voorzieige die gevaar of risico op kue levere. Bijvoorbeeld ee plafod of wad va kuststof schrote of tempex. Ook voorzieige die slecht zij oderhoude of i slechte staat zij, kue hieroder valle. Toelichtig op overzicht 2 MAG het BLIJVEN? overzicht mag het blijve? Overzicht 2 i deze brochure oeme wij de lijst mag het blijve. I deze lijst staa voorzieige die u i uw woig kut aabrege. I de kolomme daarachter staat wat er gebeurt als u verhuist. Voor voorzieige die iet i de lijst voorkome, kut u het beste cotact met oze medewerkers opeme. Of deze voorzieig mag blijve, hagt same met oder meer de specifieke situatie e de kwaliteit va de voorzieig. Het mag blijve De voorzieig wordt door Woostichtig Ette-Leur va u overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. Voorwaarde is dat de veraderig i goede (techische) staat is. U otvagt gee vergoedig. Het mag blijve e ee vergoedig is mogelijk De voorzieig wordt door Woostichtig Ette-Leur va u overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. Voorwaarde is dat de veraderig i goede (techische) staat is. U otvagt ee vergoedig. Het mag iet blijve tezij De voorzieige moge allee blijve zitte als de volgede huurder hiermee akkoord gaat. Hij ka hiertoe iet worde verplicht. I ee overeekomst met de ieuwe huurder wordt o.a. opgeome dat het oderhoud va de veraderig voor rekeig va de ieuwe huurder is Het mag iet blijve De voorzieig moet altijd worde verwijderd. Tot slot Als u besluit tot ee aapassig of verbouwig va uw woig, laat u da goed iformere. Lees daarom deze brochure eerst goed door. Ee goed vervolg is de aavraag va éé of meerdere WEL doe-het-zelf folders. Heeft u vrage of zij er oduidelijkhede, eemt u da gerust cotact met os op. Wij helpe u graag verder met ee goed advies. 6 WOONSTICHTING ETTEN-LEUR

7 overzicht 2 MAG het BLIJVEN? Mag Mag blijve, Mag iet Mag iet blijve vergoedig mogelijk blijve tezij blijve Wad-, vloer- e plafod afwerkig Graol, sierpleister, structuurverf e -pasta > 3 mm. Houte wad- e plafodbetimmerig. Harde vloerbedekkig waaroder plavuize, tegels e parket. Aabrege, vervage e verbrede va vesterbake. Aabrege e vervage va wadtegels. Plafodafwerkig. PVC schrote/tempexplate. Keuke Nieuwe keuke of uitbreidig va huidige keukeblok. Plaatse ibouwapparatuur. toiletruimte e Badkamer Plaatse va adere toiletpot, reservoir of foteitje. Plaatse va krae, wastafel, douchebak of tegelwerk. Plaatse douchecabie. Plaatse ligbad. Gas, water e elektra Wijzigige/uitbreidig wadcotactdoze e schakelaars. Aabrege extra groepe e/of wasmachie aasluitig. Aabrege va buiteverlichtig. Aalegge va elektra i bergige e garages. Aalegge va ee gasleidig voor plaatsig va ee gashaard. Isolatie Aabrege va dubbelglas. Aabrege va isolatie (dak, vloer, spouw, leidige). CV-istallatie Aaleg va ee cv-istallatie. Ibraakprevetie Hag- e sluitwerk dat voldoet aa het politiekeurmerk Veilig Woe. Extra bijzetslote. Tuie Schuttige. Extra sierbestratig. Vijver. Atees Schotelatees. Zedmaste. Algemee Aabrege va asbesthouded materiaal. PVC schrote e tempexplate i welke ruimte da ook. Vloerbedekkig, gordije, etc... Bijzodere veraderige Dit ka bijvoorbeeld ee mozaïek om de muur zij, of ee bedstee i de slaapkamer. Zelf aagebrachte voorzieige 7

8 Bredaseweg LA Ette-Leur T ECHT WEL.

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF

OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINFO OINFOINF I O NFOINFOINFOINFOINF Kliiek Psychiatrie NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ihoud Ileidig 3 Uit Psychiatrie 4 De medewerkers 6 De opame 9 Het basisprogramma 12 Het otslag 15 Regels va de afdelig 16 Algemee voorzieige 20 Rechte e

Nadere informatie

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen

Klussen in huis. Inleiding. Toestemming. Toestemming aanvragen in Klussen in huis Inleiding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV s) in huurwoningen van Woningstichting de Zaligheden (WSZ). De woning die u van WSZ huurt, wilt u graag inrichten naar uw eigen smaak.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP

KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP KAMPVISUM PASPOORT VOOR EEN GOED KAMP GROEP GROEPSNUMMER TAK KAMPPERIODE VAN TOT INHOUD BESTE LEIDSTER, BESTE LEIDER, VOORAF Tijdslij 4 Rol leidig/grl/dc 6 21-jarige 7 Kampplaats gezocht 7 Tete gezocht

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Klussen in uw woning. huurdersinfo

Klussen in uw woning. huurdersinfo huurdersinfo 3 Gratis klusadvies 3 Voorwaarden 4 Toestemming vooraf? 5 Woningverbetering tegen huurverhoging 5 Overzicht aanpassingen 12 Onderhoudssituatie volgende huurder 12 Voorbeelden vergoeding 13

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie

GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014. Klussen in uw woning Huurdersinformatie GWV0514-161 klussen in uw woning / juli 2014 Klussen in uw woning Huurdersinformatie Aanpassingen aan uw woning Groen Wonen Vlist geeft u graag de vrijheid om uw huis een persoonlijk tintje te geven. De

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie