we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning."

Transcriptie

1 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL.

2 Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf de vloerbedekkig e de meubels. Maar mogelijk heeft u meer wese op het terrei va de irichtig of de voorzieige i de woig. Als verhuurder vide wij het belagrijk dat u zich thuis kut voele i uw eige huis. Daarom biede wij u oze odersteuig als u uw woig aa wilt passe of verbouwe. I deze brochure iformere wij u over de mogelijkhede. Voor ee aatal aagebrachte voorzieige betale wij, als u gaat verhuize, ee tegemoetkomig i de koste. Ook daarover meer i deze folder. Uw woig is uw thuis. Daarom moedige wij aapassige, die voldoe aa uw voorkeure e uw smaak, aa. Ee adere vloer of ee ieuwe keuke; u krijgt va os de vrije had. Zelfs verbouwige i e aa de woig zij mogelijk. Lees echter, voor u aa de slag gaat, deze folder goed door. U krijgt da izicht i welke zake u zo, zoder eig overleg met Woostichtig Ette-Leur, kut aapakke. Ook leest u bij welke aapassige het verstadig is om gratis advies i te wie. Roerede e oroerede zake Roerede zake Vloerbedekkig, gordije, losse kaste e dergelijke, oeme we roerede zake. Roerede zake mag u altijd aapasse e als u dat wilt, kut u ze bij ee verhuizig overdrage aa de ieuwe huurder. Woostichtig Ette-Leur eemt gee roerede zake over. Oroerede zake Met oroerede zake bedoele we oder meer tegelwerk, ee keukeblok of ee dakraam. Kortom; aapassige die aard- e agelvast aa de woig zitte. Deze aapassige zij meestal iet te verwijdere zoder de woig te beschadige. Als i deze folder gesproke wordt over ee aapassig aa uw woig, da gaat het over oroerede zake. Als u oroerede zake aapast of toevoegt, worde wij als u de huur heeft beëidigd, automatisch eigeaar e daarom ook veratwoordelijk voor het oderhoud. Dat is de rede waar om het voor os belagrijk is dat de aagebrachte veraderig kwalitatief i orde is. Toestemmig vrage is iet odig, overlegge met wel is zeker zivol Voor ee aapassig of veraderig hoeft u gee toestemmig aa os te vrage. Wel is het aa te bevele om voor de betreffede klus, de WEL doe-het-zelf folder aa te vrage. Hieri vidt u ee werkbeschrijvig e tips. Ook evetuele bijzoderhede e eise staa er i vermeld. Als u a het leze va die folder og twijfels heeft, da kut u altijd ee beroep op os doe. Wij advisere u graag. overlegge Als u wilt verbouwe, bijvoorbeeld ee dakkapel plaatse, ee aabouw zette of ee serre bouwe, da kut u dit het beste eerst met os overlegge. Woostichtig Ette-Leur dekt iet allee mee, maar biedt u ook gratis advies. Wij advisere u bijvoorbeeld over regels va de overheid e utsbedrijve. Ook iformere wij u of ee verguig va de gemeete odig is. 2 WOONSTICHTING ETTEN-LEUR

3 WEL doe-het-zelf folder Als hulpmiddel bij het aabrege va veraderige heeft Woostichtig Ette-Leur de WEL doe-het-zelf folders samegesteld. I deze folders staat beschreve op welke wijze e met welke materiale u het beste de geweste veraderig kut aabrege. Na het leze va de betreffede folder kut u makkelijker bepale of u de uitvoerig zelf ter had eemt of toch de hulp va ee deskudige iroept. Er zij folders over de volgede oderwerpe: Behage; Dakraam plaatse; Deur vervage/afhage; Houte vloerdele; Kurk; Parket; Saitair de badkamer; Scheidigswad (iet draged); Stukadore e sierpleistere; Verve; Vloerbedekkig; Vloere betegele; Wad betegele; Water aa- e afvoer. De iformatie is gratis verkrijgbaar bij Woostichtig Ette-Leur. U kut de WEL doe-het-zelf folders afhale op os katoor aa de Bredaseweg 1 of telefoisch bestelle. Daaraast kut u de folders ook dowloade vaaf oze site Kwaliteitseise U kut veel veradere aa uw woig. I pricipe staat het u vrij de gehele woig aar uw eige smaak i te richte. Over zake als wad- e vloerafwerkig kut u zelf vrij beslisse e mocht u gaa verhuize, da kue deze veraderige i de woig achterblijve. Uiteraard oder voorwaarde dat de veraderig met goed vakmaschap is aagebracht e i goede techische staat verkeert. Wat u begrijpt dat evetuele toekomstige bewoers iet de dupe moge worde va ee slecht uitgevoerde klus. Daaraast moet ee klus voldoe aa ekele verhuur -, oderhouds- e bouwtechische criteria. Om u ee idee te geve waaraa u da moet deke, volgt hieroder per categorie ee korte toelichtig. Klusse late uitvoere door wel Het aabrege va ee vaste trap, ee dakraam, de aaleg va ee cv-istallatie of het plaatse va dubbelglas e diverse adere zake, kut u tege betalig door os late verzorge. Ee ieuwe cv-istallatie maar ook het aabrege va dubbelglas kut u betale middels ee huurverhogig. Vraag gerust vrijblijved ee offerte bij os aa. Verhuurtechische criteria De aapassige aa uw woig moge iet leide tot overlast voor bure of omwoede. Ze moge iet schadelijk zij of schade aa adere toebrege. Als u de woig verlaat, wordt uw woig verhuurd aa adere. Daarom moge veraderige iet belemmered werke bij ieuwe verhuur. Dek daarbij bijvoorbeeld aa extreme aapassige zoals het wegbreke va alle mure op de boveverdiepig waardoor er éé grote ruimte achterblijft, ee vijver of Griekse zuile e rotspartije i de wookamer. Als u zulke bijzodere zake uitvoert, da begrijpt u dat Woostichtig Ette-Leur dit bij het eide va de huur iet zal acceptere. Zelf aagebrachte voorzieige 3

4 oderhoudstechische criteria Het betreft hier de kwaliteit va de veraderig. Dek hierbij aa het gebruik va degelijk materiaal, maar ook aa het techisch goed uitvoere va ee klus. I oze WEL doe-het-zelf folders vidt u hierover meer iformatie. Wie oderhoudt uw veraderige? Het oderhoud aa de door u zelf aagebrachte veraderige komt voor uw eige rekeig. Als u verhuist komt het bij ieuwe verhuur voor oze rekeig. Wij advisere u grote ivesterige, bijvoorbeeld ee luxe keuke of ee aabouw, te verzekere. Veel iboedel verzekerige zorge al voor dekkig va deze zake oder de oemer huurdersbelag. Raadpleeg hiervoor uw verzekerigsmaatschappij. VERHUIZEN & VERBOUWINGSSCHADE Wat gebeurt er bij ee verhuizig? Als u gaat verhuize, da kut u kieze tusse het achterlate va de aapassig of het meeverhuize erva aar uw ieuwe woig. Schade? Voor evetuele schade tijdes of als gevolg va de verbouwig bet u zelf aasprakelijk. Vergoedige Bouwtechische criteria Deze criteria richte zich met ame op veiligheid e esthetiek (of iets mooi gevode wordt). I de bouwwereld moet iederee zich houde aa de wetgevig zoals deze is vastgelegd i het Bouwbesluit. Hieri staa alle bouwkudige eise waaraa ee woig moet voldoe. Oderwerpe die worde beschreve zij oder meer de dikte va de mure, dikte dubbelglas, afmetige va bergige, ezovoort. Ook uw veraderige moete voldoe aa deze wetgevig. Wilt u de woig aa de buitekat veradere, bijvoorbeeld met ee serre, bergig of dakkapel, da heeft u bija altijd toestemmig va de gemeete odig i de vorm va ee bouwverguig. De gemeete stelt vaak esthetische eise, maar kijkt ook aar zake zoals de bebouwigsoppervlakte. Allee daarom al is het verstadig om uw plae vooraf met Woostichtig Ette-Leur te overlegge zodat wij u kue advisere. Als u a het aabrege va ee veraderig verhuist, da krijgt u voor ee aatal voorzieige ee vergoedig va Woostichtig Ette-Leur. Door uw aapassig is de woig immers verbeterd. Er gelde maximale vergoedige per aagebrachte voorzieig. Ook geldt per woig ee maximale vergoedig. Daaraast wordt bij de vergoedig gekeke aar datum e jaartal waarop de voorzieig is aagebracht. I overzicht 1 vergoedige leest u de door Woostichtig Ette-Leur erkede veraderige die voor ee vergoedig i aamerkig kome. Per veraderig is ee maximum bedrag vastgesteld. Teves wordt de afschrijvigstermij i de berekeig meegeome. Voor alle aagebrachte voorzieige, vermeld i het overzicht 1 vergoedige, geldt ee levesduur va 15 jaar. Uitzoderig is de keuke; deze wordt i 10 jaar afgeschreve. Als het te berekee bedrag de maximum vergoedig overschrijdt, bijvoorbeeld omdat u meerdere voorzieige heeft aagebracht, da wordt het maximale vergoedigsbedrag per woig uitgekeerd. 4 WOONSTICHTING ETTEN-LEUR

5 Twee Voorbeelde va ee vergoedig U gaat verhuize, maar u heeft 4 jaar gelede ee luxe keuke geplaatst. Deze keuke wordt ecoomisch i 10 jaar afgeschreve. U toot door middel va de factuur aa dat de koste va de keuke 4.500, bedroege. U heeft 4 jaar gebruik gemaakt va de keuke; die jare krijgt u iet meer vergoed. Uw vergoedig bedraagt daarom 4.500, mi 4/10 = 2.700,. Dit is de ecoomische restwaarde. U heeft uw badkamer verbouwd voor 6.000, e kut dit met ee factuur aatoe. U verhuist 4 jaar later. De ecoomischelevesduur va de badkamer is 15 jaar. Uw vergoedig bedraagt daarom 6.000, mi 4/15 = 4.400,. Dit is de ecoomische restwaarde. Heeft u beide voorzieige, zoals hierbove vermeld, aagebracht, da geldt de maximale vergoedig va 4.500,. Sommige zake worde altijd vergoed Ee aatal veraderige wordt altijd vergoed met te miste 125,. De daadwerkelijke vergoedig ka hoger zij e is afhakelijk va de werkelijk gemaakte koste e het jaartal va aapassig. Het betreft: Vaste trap aar zolder; Zolder begaabaar make; Dakkapel; Uitbouw aa woig; Carport. Veraderig meeeme U heeft bijvoorbeeld ee luxe keuke geplaatst. Het toeval wil dat deze keuke ook i uw ieuwe woig past; da kut u de keuke meeeme. Voorwaarde is dat u ee keukeblok terugplaatst dat qua afmetig e kwaliteit overeekomt met het keukeblok dat i de woig zat toe u deze betrok. Evetueel ka Woostichtig Ette-Leur dit tege betalig, voor u verzorge. veraderig achterlate Wilt u de veraderig achterlate, da kue zich verschillede situaties voordoe. De voorzieig wordt door WEL overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. Als de voorzieig bij het verlate va de woig i goede staat verkeert, da mag deze i de woig achterblijve. Dat beteket dat als i de toekomst vervagig oodzakelijk is, Woostichtig Ette-Leur ee gelijkwaardige voorzieig aabregt. De opvolgede huurder huurt de woig dus iclusief de door de voorgaade huurder aagebrachte veraderige. Het oderhoud wordt door os verzorgd. De voorzieig wordt door wel overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. U otvagt ee vergoedig voor de door u aagebrachte voorzieig. Deze situatie lijkt op de eerste, met het verschil dat u ee vergoedig otvagt. Hoe deze vergoedig wordt bereked, leest u i deze brochure. De voorzieig gaat tot de woig behore. Dit beteket dat bij de volgede huurder huurverhogig ka overzicht 1 vergoedige Max. vergoedig Luxe keuke 4.500, Luxe badkamer 4.500, Toilet 1.250, Cv-istallatie 4.500, Vaste trap zolder 4.500, Vlizotrap 1.250, Zolder begaabaar make 500, Dubbelglas reëel ivesterigsbedrag Ibraakprevetie 750, Dakraam 500, Dakkapel 1.500, Schoorstee verwijdere 750, Uitbouw aa woig 3.500, Carport 750, Maximum uit te kere per woig 4.500, Zelf aagebrachte voorzieige 5

6 worde doorbereked. Als de voorzieig i de toekomst vervage moet worde, da zal deze gelijkwaardig va kwaliteit zij. De voorzieige moge allee blijve zitte als de opvolgede huurder hiermee akkoord gaat. Woostichtig Ette-Leur eemt deze voorzieige iet over omdat ze i begisel iet stadaard tot de woig behore. Als de ieuwe huurder akkoord gaat, odertekee de partije ee overeekomst waari de afsprake zij vastgelegd. De ieuwe huurder wordt veratwoordelijk voor het totale oderhoud aa deze voorzieig e zal deze moete verwijdere bij het verlate va de woig, tezij de volgede huurder weer akkoord gaat. Deze categorie omvat oder meer ee hodehok of adere diereverblijve, ee schotelatee of soms ook ee houte schuur die iet voldoet aa de gestelde kwaliteitseise. De voorzieig moet altijd worde verwijderd Dit geldt voor voorzieige die gevaar of risico op kue levere. Bijvoorbeeld ee plafod of wad va kuststof schrote of tempex. Ook voorzieige die slecht zij oderhoude of i slechte staat zij, kue hieroder valle. Toelichtig op overzicht 2 MAG het BLIJVEN? overzicht mag het blijve? Overzicht 2 i deze brochure oeme wij de lijst mag het blijve. I deze lijst staa voorzieige die u i uw woig kut aabrege. I de kolomme daarachter staat wat er gebeurt als u verhuist. Voor voorzieige die iet i de lijst voorkome, kut u het beste cotact met oze medewerkers opeme. Of deze voorzieig mag blijve, hagt same met oder meer de specifieke situatie e de kwaliteit va de voorzieig. Het mag blijve De voorzieig wordt door Woostichtig Ette-Leur va u overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. Voorwaarde is dat de veraderig i goede (techische) staat is. U otvagt gee vergoedig. Het mag blijve e ee vergoedig is mogelijk De voorzieig wordt door Woostichtig Ette-Leur va u overgeome e behoort vervolges tot de stadaarduitrustig va de woig. Voorwaarde is dat de veraderig i goede (techische) staat is. U otvagt ee vergoedig. Het mag iet blijve tezij De voorzieige moge allee blijve zitte als de volgede huurder hiermee akkoord gaat. Hij ka hiertoe iet worde verplicht. I ee overeekomst met de ieuwe huurder wordt o.a. opgeome dat het oderhoud va de veraderig voor rekeig va de ieuwe huurder is Het mag iet blijve De voorzieig moet altijd worde verwijderd. Tot slot Als u besluit tot ee aapassig of verbouwig va uw woig, laat u da goed iformere. Lees daarom deze brochure eerst goed door. Ee goed vervolg is de aavraag va éé of meerdere WEL doe-het-zelf folders. Heeft u vrage of zij er oduidelijkhede, eemt u da gerust cotact met os op. Wij helpe u graag verder met ee goed advies. 6 WOONSTICHTING ETTEN-LEUR

7 overzicht 2 MAG het BLIJVEN? Mag Mag blijve, Mag iet Mag iet blijve vergoedig mogelijk blijve tezij blijve Wad-, vloer- e plafod afwerkig Graol, sierpleister, structuurverf e -pasta > 3 mm. Houte wad- e plafodbetimmerig. Harde vloerbedekkig waaroder plavuize, tegels e parket. Aabrege, vervage e verbrede va vesterbake. Aabrege e vervage va wadtegels. Plafodafwerkig. PVC schrote/tempexplate. Keuke Nieuwe keuke of uitbreidig va huidige keukeblok. Plaatse ibouwapparatuur. toiletruimte e Badkamer Plaatse va adere toiletpot, reservoir of foteitje. Plaatse va krae, wastafel, douchebak of tegelwerk. Plaatse douchecabie. Plaatse ligbad. Gas, water e elektra Wijzigige/uitbreidig wadcotactdoze e schakelaars. Aabrege extra groepe e/of wasmachie aasluitig. Aabrege va buiteverlichtig. Aalegge va elektra i bergige e garages. Aalegge va ee gasleidig voor plaatsig va ee gashaard. Isolatie Aabrege va dubbelglas. Aabrege va isolatie (dak, vloer, spouw, leidige). CV-istallatie Aaleg va ee cv-istallatie. Ibraakprevetie Hag- e sluitwerk dat voldoet aa het politiekeurmerk Veilig Woe. Extra bijzetslote. Tuie Schuttige. Extra sierbestratig. Vijver. Atees Schotelatees. Zedmaste. Algemee Aabrege va asbesthouded materiaal. PVC schrote e tempexplate i welke ruimte da ook. Vloerbedekkig, gordije, etc... Bijzodere veraderige Dit ka bijvoorbeeld ee mozaïek om de muur zij, of ee bedstee i de slaapkamer. Zelf aagebrachte voorzieige 7

8 Bredaseweg LA Ette-Leur T ECHT WEL.

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN. Dé partner voor het wonen

WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN. Dé partner voor het wonen WONING WIJZIGEN? ALLES OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Dé partner voor het wonen ZELF UW WONING NAAR WENS VERANDEREN De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG

UW WONING IS UW THUIS, DUS AANPASSEN MAG De woning die u van Woningstichting Dinteloord (WSD) huurt, wilt u natuurlijk naar uw eigen smaak inrichten. U kiest zelf de vloerbedekking en de meubels. Maar misschien heeft u meer wensen op het terrein

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Onderhouds-ABC en serviceabonnement Oderhouds-ABC e serviceaboemet Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen WONEN IN DE MUZE INSPIRATIE AAN HET WATER TE HUUR Exclusieve appartemete e pethouses met terras aa het water i De Groote Wiele, Rosmale WONEN IN DE MUZE, INSPIRATIE AAN HET WATER Aa de oever va het water

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S B C Omschijvig oderhoud H V S lgemee lle oderhoud cq reparaties welke het gevolg zij va beschadigige, verielige, odeskudigheid e/of ojuist

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

Orthopedische maatschoenen (OSA)

Orthopedische maatschoenen (OSA) Orthopedische maatschoee, ee wereld va verschil Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ Verpleeghuisartse*

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

Zelf klussen. in uw huis

Zelf klussen. in uw huis Zelf klussen in uw huis voorwaarden en toestemming Wilt u zelf een nieuwe keuken of een bad installeren, parket leggen of ergens een wand tussen plaatsen of verwijderen? Dat kan! Aan het zelf klussen in

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Spelregels bij het aanpassen van een woning van de Noordwijkse Woningstichting Versie 100913 Inhoud 1. Veranderingen in en rond een huurwoning...2 2. Roerende en onroerende

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Voetbedde (ilays) Idividuele voetbedde geve steu op maat Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Huisartse Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet.

Geen toestemming vragen In het bijgaande klusoverzicht kunt u lezen of u voor de voorgenomen verandering toestemming moet vragen of niet. Wilt u veranderingen aanbrengen in uw woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad plaatsen of een tussenwand verwijderen? Bij De Goede Woning kunt u uw huurwoning in richten naar eigen smaak en voorkeur.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van Wonen Wateringen Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken

Nadere informatie

Zelf aanpassen van uw woning

Zelf aanpassen van uw woning Zelf aanpassen van uw woning Zelf Aangebrachte Voorzieningen Versie Schouwen-Duiveland Zelf aanpassen van uw woning U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

T E R B O R C H R I E T W I J K

T E R B O R C H R I E T W I J K TER BORCH RIETWIJK Impressie betreft woige met bouwummer 9 t/m 18. TER BORCH - RIETWIJK KRUISPUNT VAN STAD EN LAND De wijk Ter Borch is omgeve door water: Het Paterswoldsemeer e het Hoorse Meer biede voldoede

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden

Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Z.A.V. beleid WBV Arnemuiden Vele mensen hebben behoefte om hun huis aan te passen aan hun eigen wensen en inzichten. Voor eigenaren van koopwoningen is dat geen probleem. Ze kunnen klussen zoveel ze willen,

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Ieder woont op zijn eigen manier en naar eigen smaak. Een eigen huis kan helemaal naar eigen inzicht en wens verbouwd worden. Ook bij huurwoningen

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Groen in de wijk Brede Dijk

Groen in de wijk Brede Dijk e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g u d e w a t e r Jaargag 15 r. 1 maart 2012 Groe i de wijk Brede Dijk oe we begoe met het make va de plae voor de wijk, was ee belagrijke wes va de bewoers

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning Veranderingen aan de woning Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Veranderingen

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie