Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder."

Transcriptie

1 Het oderhoud

2 Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder.

3 Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met zich mee. Daarom doe we zoveel mogelijk i éé keer. Zo vervage we bijvoorbeeld de cv-ketel, kozije e dake same met keuke, douche e toilet. Soms voere we metee werkzaamhede uit die de woig verder verbetere. Da veradere we bijvoorbeeld de idelig va de woig of bouwe het huis uit. Begeleidig We betrekke u vaaf het begi. Ee va oze klatadviseurs komt bij u lags om uit te legge welke werkzaamhede wij wille uitvoere, welke extra mogelijkhede er zij e wat deze koste. De klatadviseur is hét aaspreekput voor al uw vrage e opmerkige over het oderhoud. Voorstel Va de klatadviseur krijgt u ee schriftelijk voorstel. Hieri staat welke werkzaamhede worde uitgevoerd, welke vergoedig u krijgt e welke spelregels er zij over tijdelijke huisvestig e hulp bij verhuizig. Bewoerscommissie Voordat er oderhoud wordt uitgevoerd, vrage wij bewoers lid te worde va ee Bewoerscommissie. Ee vertegewoordiger va de huurdersvereigig is ook lid va deze commissie. De commissie komt op voor de gezamelijk belage va de huurders i het project. Mider igrijped oderhoud Bij mider igrijped oderhoud gaat het vooral om schilderwerk, het herstel va rot houtwerk, het verieuwe va dakbedekkig e dakrame, het vervage va ee ekele cv-ketel e het opieuw bestrate va gemeeschappelijke pade. Voordat deze werkzaamhede worde uitgevoerd, krijgt u va os of va de aaemer ee brief waari wordt uitgelegd waeer welke werkzaamhede worde uitgevoerd e wat er va u wordt verwacht. Verhuisoderhoud Waeer iemad de huur opzegt, cotrolere we alle gas,- e elektriciteitsleidige op veiligheid. Voordat we de sleutels va ee woig aa ee ieuwe klat overhadige is alles (weer) veilig. Reparatieoderhoud Is er iets stuk aa de woig waar ProWoe veratwoordelijk voor is, da reparere wij dit a uw reparatieverzoek. 3

4 4

5 Wat doet u zelf? U zorgt bijvoorbeeld zelf voor het oderhoud va veraderige die u i uw woig heeft aagebracht of heeft overgeome va ee vorige bewoer. Reparaties e oderhoud die het gevolg zij va alatigheid of va opzettelijke verielig zij voor uw eige rekeig. Bijvoorbeeld waeer de leidige bevrore zij omdat u de verwarmig iet aa heeft staa. Ook bet u veratwoordelijk voor het oderhoud e de reparaties die voortkome uit het dagelijkse gebruik va de woig. Ee groot deel va deze reparaties valle oder os Servicefods e voere wij uit waeer u lid bet. Dit doet u i ieder geval zelf: sause, behage e schildere bieshuis; aalegge e oderhoude va de tui e erfafscheidig zoals hegge e schuttige; herstelle va bestratig va toegagspade e terrasse; schoohoude va de woig, rame e kozije; oderhoude va zelf aagebrachte veraderige; treffe va voorzorgsmaatregele bij vorst e storm. Servicefods Ee lekkede kraa, ee kapotte lichtschakelaar of ee verstopte afvoer. Voor de vakkudige reparatie hierva bet u veratwoordelijk. Bet u iet hadig of heeft u gee tijd of zi om dit soort reparaties uit te voere? Word da lid va het Servicefods. Voor ee klei bedrag per maad verzorge oze servicemedewerkers deze werkzaamhede. Wordt u metee bij het odertekee va de huurovereekomst deelemer, da betaalt u de maadelijkse bijdrage tegelijk met de huur. Achteri deze folder staa de algemee voorwaarde va het Servicefods. U heeft ee reparatieverzoek Bet u lid va het Servicefods e heeft u ee reparatieverzoek? Da meldt u dit makkelijk e sel via oze website. We make da zo sel mogelijk ee afspraak met u voor de uitvoerig. I de meeste gevalle bet u verzekerd va ee selle e vakkudige reparatie zoder koste. Voor ee spoedreparatie buite katoortijd wordt u automatisch doorgeschakeld aar de meldkamer. Daar wordt de odige actie oderome. 5

6 Servicefods-ABC Servicefods/klat Servicefods/klat Klat Klat ProWoe ProWoe Afvoere reparatie aa afvoere (toilet, wastafel, foteitje, douche, gootstee) otstoppe bieriolerig (toilet, wastafel, foteitje, douche, gootstee) otstoppe buiteriolerig tot aa gemeeteriool otstoppe gemeeschappelijke riolerige (otstoppe) regepijpe schoohoude afvoerputjes straatkolke verstoppig door costructiefoute Afzuigkap eigedom ProWoe reparere schoohoude/vervage filters Bestratig hoofdtoegag plus erf gemeeschappelijke pade gemetselde stoepe herstrate, oderhoude va tuipade e terras behored bij levesloopgeschikte woige ophoge e oderhoude va tuipade e terras, behored bij woig schoohoude va gemeeschappelijke pade bij woig Bevriezig otdooie e herstel schade, klat alatig otdooie e herstel schade, klat iet alatig Alarmistallatie oderhoud e reparatie alarmistallatie Behag behage Bel (vervage) bel of beldrukker trasformator/beltrafo (meterkast) gemeeschappelijke bel/itercom/ deuropeer Bietimmerwerk plite, dorpels, afwerklijste, trappe e gordijschrote behored bij de stadaarduitrustig va de woig Brievebus i gezamelijke ruimte brievebus eigedom ProWoe 6

7 Servicefods/klat Servicefods/klat Klat Klat ProWoe ProWoe Cetrale verwarmig ketel, radiatore e radiatorkrae herstel va schade door verkeerd gebruik, bv. bevriezig otluchte e bijvulle opstarte verwarmigsistallatie a uitval vervage va vulslage, wartels e sleutels Dakgote op verzoek dakgote e afvoere reiige oderhoude Erfafscheidig (schuttige) tuimuur/scheidigsmuur (eigedom ProWoe) atuurlijke erfafscheidig schuttig eigedom klat Gasistallatie oderhoud e verieuwe leidige (voor zover stadaard i de woig of overgeome door ProWoe) gaskraa gasforuis Geiser vaak eigedom va utsbedrijf Dorpels bie e buite reparere verwijdere of aapasse Douche(garituur) vervage doucheslag, douchekop, haddouche, opsteekpe, glijstag, spiegel e plachet Electra (elektrische istallatie) verieuwe e reparere va elektrische istallatie plus groepekast elektrische deuropeer verieuwe e reparere schakelaars e wadcotactdoze leidige e bedradig behored bij woig aabrege va kroosteetjes smeltzekerige vervage Glasbreuk zie glasfods Hag- e sluitwerk reparatie e verieuwe slote, schariere, deurkrukke, gredels, uitzetijzers, raamsluitige, hadgrepe etc va rame e deure aa buitezijde woig e schuur reparatie e verieuwe slote, schariere, deurkrukke, hadgrepe, etc. va rame e deure aa biezijde woig bij gemeeschappelijke ruimte 7

8 Servicefods/klat Servicefods/klat Klat Klat ProWoe ProWoe Keukeblok aarechtblok, -kaste, -blad e -frote Luchtroosters / vetilatierooster vetilatierooster i buiteschil vetilatieroosters i de woig Kitvoege reparatie e oderhoud Kozije reparatie e oderhoud Krae (tapkrae) kraaleertjes, bovedeel, kop, uitloop, perlator (straalbreker/ zeefje) schade aa krae door bevriezig Kruipluik kruipluik luik meterput Lekkage daklekkage gas- e waterleidig Mechaische vetilatie oderhoud e herstel periodiek reiige vetilatiekaale reiige vetiele Ogedierte bestrijde va isecte, muize, ratte, etc. verwijdere wespeest i e aa de woig Plafods schildere reparere e vervage Rookmelders geplaatst door ProWoe oderhoud rookmelder vervage batterij rookmelder (met uitzoderig va levesloopgeschikte woige) Leuige (trappe e leuige) vastzette e reparaties verieuwe Lift reparatie e oderhoud Saitair reparatie e verieuwe wc-bril, closetrolhouder reparatie stortbak iclusief hoekstopkraa toiletpot, stortbak, wastafels e foteitjes vervage bij slijtage 8

9 Servicefods/klat Servicefods/klat Klat Klat ProWoe ProWoe Schilderwerk (e behagwerk) bie buite, exclusief privé aabouwsels e uitbreidige schoohoude rame, beglazig e kozije Tegelwerk reparatie of verieuwig beschadigde of loszittede tegels (met uitzoderig va boorgate) reparatie of verieuwig losgekome tegels Schoorstee reparere e verieuwe buitezijde oderhoud schoorsteekaaal bij gebruik voor sfeerverwarmig of bijverwarmig vege schoorsteekaaal plaatse roosters/kraaiekappe/ vogeleste verwijdere (iet i broedseizoe) herplaatse kraaiekappe Sleutels opee woig als sleutels bie ligge, 1x gratis tijdes cotractduur icideteel ciliders vervage bij verlies sleutels Douchewad eigedom ProWoe reparatie e verieuwig Tochtstrippe tochtstrippe rame e buitedeure idie stadaard aawezig Trappe reparatie e verieuwig Tui (tuioderhoud) aaleg e oderhoud (privétui) gemeeschappelijk egalisere va tuie Vaatwasser eigedom ProWoe vaatwasseraasluitig Vesterbak(tegels) reparatie e oderhoud (met uitzoderig va boorgate) va origiele vesterbake Stucwerk grote reparaties (icl. scheure) kleie reparaties (gate dichte, oeffehede wegwerke) Verlichtig reparare e vervage i gemeeschappelijke ruimte 9

10 Servicefods/klat Klat ProWoe Vlizotrap vervage schariere Vloere reparatie Wasmachie aasluitig Warmwatervoorzieig eigedom va ProWoe Waterleidig (wateristallatie) oderhoude e verieuwe aftappe bij kas op vorst otdooie e reparatie vawege bevriezig stop- e aftapkrae tpv de watermeter stop- e aftapkrae gagbaar houde Zeepbakjes reparatie e verieuwig 10

11 Glasfods Waeer u ee woig va ProWoe huurt, bet u automatisch lid va het Glasfods. U bet da verzekerd tege schade aa bie- e buiteruite. Kijk uw verzekerigspolis a om te zie of u iet dubbel verzekerd bet. Achter i deze folder staa de Algemee Voorwaarde va het Glasfods. Schade door kapotte ruite Waeer ee ruit kapot is, meldt u dit metee aa os. Ee medewerkers komt sel bij u om te kijke wat gedaa moet worde. Meldt u het iet e er otstaat hierdoor (meer) schade aa de woig, da vergoedt u dit aa ProWoe. Nog meer schade Brad- e stormschade ProWoe heeft uw woig verzekerd tege brad- e stormschade. Bij brad is alles wat stadaard bij de woig hoort verzekerd, iclusief het verwijdere va roet- e rookschade op mure e plafods. Let op: alles wat u zelf heeft aagebracht zoals behag, vloerbedekkig of ee eige keuke is iet verzekerd. Neem dit daarom op i uw eige iboedelverzekerig! Otstaat er schade i de woig door storm e had u dit kue voorkome? Da zij de koste voor uw rekeig. Sluit daarom tijdig de rame e deure zodra er storm wordt voorspeld. Gevolgschade Door schade ka gevolgschade optrede. Zo ka ee kapotte waterleidig schade aa behag of vloerbedekkig oplevere. Meestal is ProWoe iet aasprakelijk om de gevolgschade te vergoede. Het is dus verstadig om dit zelf te verzekere via de iboedelverzekerig. Iboedelschade U verzekert zelf uw iboedel tege ibraak, brad e adere schade. Vergeet iet om door u zelf aagebrachte veraderige e de gevolgschade mee te verzekere. 11

12 12 Algemee voorwaarde servicefods Algemee Deelame aa het Servicefods is oderdeel va de huurovereekomst tusse bewoer e ProWoe, tezij aders overeegekome. U gaat akkoord met de volgede algemee voorwaarde. Artikel 1 Aameldig e opzeggig 1.1 Huurders va ProWoe kue zich schriftelijk aamelde als deelemer aa het Servicefods. 1.2 Deelame aa het Servicefods is voor ee periode va ee maad e wordt telkes stilzwijged voor ee maad verlegd, tezij deelemer de deelame aa het Servicefods schriftelijk bij ProWoe opzegt. 1.3 Bij huuropzeggig eidigt deelame aa het Servicefods automatisch op de datum dat het huurcotract eidigt. Artikel 2 Maadelijkse bijdrage e betaligswijze 2.1 ProWoe bereket de maadelijkse bijdrage op redelijke berekeig va de koste. 2.2 De maadelijkse bijdrage wordt elke maad bij vooruitbetalig e gelijktijdig met de huur betaald. 2.3 Jaarlijks geeft ProWoe op verzoek izicht i de fiaciële stad va zake va het Servicefods. Het ka zij dat er door ee vergelijkig va de koste e de opbregste ee aapassig va de bijdrage odig is. ProWoe deelt dit gelijktijdig met het jaarlijkse voorstel voor de huuraapassig mee. 2.4 Bij iet tijdige betalig va de maadelijkse bijdrage wordt huurder geschorst va deelame totdat de verschuldigde bijdrage() is/zij betaald. De huurder wordt hierva op de hoogte gebracht. Gedurede de schorsig worde werkzaamhede die oder het Servicefods valle iet uitgevoerd. Artikel 3 Omvag va de dekkig 3.1 Het Servicefods va ProWoe geeft dekkig voor materiaal- e lookoste voor: reparatie e zo odig vervagig va oderdele va waterkrae e toebehore; reparatie va saitair e toebehore: wastafels iclusief stoppe, foteitjes, closetpotte, closetzittige, closetrolhouder, stortbakke iclusief biewerk, douchegarituur, hadgrepe, spiegels, plachette e zeepbakjes; reparatie e zo odig vervagig va elektraschakelaars, wasmachieschakelaar, wadcotactdoze e deurbel; vervage va vetilatieroosters i de woig; reparatie, oderhoud e zo odig vervage va hag- e sluitwerk aa biedeure e ibouwkaste, zoals deurkrukke, deurschilde, grepe, slote e schariere. Reparaties aa buitedeure e rame valle oder veratwoordelijkheid va ProWoe; otstoppe va gootstee, closetpotte, wastafels e foteitjes, regepijpe, e riolerige tot aa terreigres; verlies va sleutels e buitesluitige; het herplaatse va kraaiekappe op schoorstee; verwijdere va wespeeste i de woig. Artikel 4 Uitsluitige 4.1 I afwijkig op de werkzaamhede geoemd i artikel 3.1 valle de volgede werkzaamhede buite het Servicefods va ProWoe e blijve daarmee voor rekeig va huurder: a. oderhoud of vervagig va oderdele die eigedom zij va de huurder e oderdele die iet stadaard deel uitmake va de woig, iclusief losse kaste die aa de huurder i eigedom gegeve zij door ProWoe;

13 b. herstel va schade die is otstaa door moedwillige verielig, grove alatigheid of ruwe bewoig va huurder, huisgeote of derde; c. zake waarbij reparatie of vervagig oodzakelijk is als gevolg va schade door vorst. 4.2 Uitgeslote va deelame aa het Servicefods is de huurder, die alatig is i de uitvoerig va de oderhoudswerkzaamhede, overeekomstig het gestelde i artikel 6 va de Algemee Huurvoorwaarde. Zodra de huurder zij verplichtige akomt, is deelame aa het Servicefods weer mogelijk. 4.3 ProWoe ka bij misbruik overgaa tot het uitsluite va de deelemer. De deelemer wordt hierover schriftelijk geïformeerd. Na 12 maade ka ProWoe op schriftelijk verzoek va betrokkee ee verieuwde deelemig i overwegig eme. Artikel 5 Uitvoerig werkzaamhede 5.1 Deelemer ka schade tijdes opeigstijde telefoisch of modelig melde bij ProWoe. Via de website is meldig va ee schade 24 uur per dag mogelijk. Ee spoedreparatie ka ook buite opeigstijde telefoisch worde gemeld. 5.2 Nadat ProWoe i keis is gesteld, worde werkzaamhede bie ee redelijke termij uitgevoerd. Dit gebeurt tijdes de opeigstijde va ProWoe. 5.3 Vervagig va oderdele vidt allee plaats als dit techisch of ecoomisch gezie oodzakelijk is. ProWoe beoordeelt dit. Bij vervagig houdt ProWoe zich het recht voor te kieze voor ee adere uitvoerig of adere materiale va dezelfde techische kwaliteit. 5.4 ProWoe houdt zich het recht voor evetuele werkzaamhede iet te verrichte i geval va overmacht. Hieroder valle oder adere stakig, uitsluitig, brad, gebrek aa materiale, mobilisatie, oorlog, i- e uitvoerbeperkige e overheidsmaatregele. ProWoe zal dit schriftelijk uitlegge aa de huurder. Artikel 6 Wijzigig voorwaarde 6.1 ProWoe ka dit reglemet wijzige i overleg met de huurdersvereigige. ProWoe deelt evetuele wijzigige i de voorwaarde miimaal 30 dage voor de igagsdatum va de wijzigige schriftelijk aa deelemer mee. 6.2 Deelemer verklaart akkoord te gaa met deze wijzigige, tezij deelemer vóór de igagsdatum va deze wijzigige schriftelijk aageeft iet lager deel te eme aa het Servicefods. Algemee voorwaarde Glasfods Algemee Deelame aa het Glasfods is oderdeel va de huurovereekomst tusse bewoer e ProWoe, tezij aders overeegekome. U gaat akkoord met de volgede algemee voorwaarde. Artikel 1 Maadelijkse bijdrage e Betaligswijze 1.1 ProWoe bereket de maadelijkse bijdrage op redelijke berekeig va de koste. 1.2 De maadelijkse bijdrage wordt elke maad bij vooruitbetalig e gelijktijdig met de huur betaald. 1.3 Jaarlijks geeft ProWoe op verzoek izicht i de fiaciële stad va zake va het Glasfods. Het ka zij dat er door ee vergelijkig va de koste e opbregste ee aapassig va de bijdrage odig is. ProWoe verstrekt deze iformatie gelijktijdig met het jaarlijks voorstel voor de huuraapassig. 1.4 Bij iet tijdige betalig va de maadelijkse bijdrage wordt bewoer geschorst va deelame totdat de verschuldigde bijdrage() is/zij betaald. De bewoer wordt hierva op de hoogte gebracht. Gedurede de schorsig 13

14 worde werkzaamhede die oder het Glasfods valle iet uitgevoerd. Artikel 2 Omvag va de dekkig 2.1 Het Glasfods va ProWoe dekt de schade aa al het glas welke licht doorlaat i e aa de woig e bijbehorede opstalle te gevolge va ruitbreuk door storm, ibraak, ogevalle e dergelijke. 2.2 Bewerkt of gekleurd glas wordt vervage door obewerkt e ogekleurd glas, tezij aders overeegekome. Artikel 3 Uitsluitige 3.1 I afwijkig op de werkzaamhede geoemd i artikel 2.1 valle de volgede werkzaamhede buite het Glasfods va ProWoe e blijve daarmee voor rekeig va bewoer: glas va opstalle die bewoer zelf heeft aagebracht of va ee vorige bewoer heeft overgeome e waarvoor hij gee huur verschuldigd is; herstel va schade die is otstaa door moedwillige verielig, grove alatigheid of ruwe bewoig va bewoer of huisgeote; moedwillige schade waarbij ee dader (derde) is aa te wijze; hierbij verhaalt ProWoe de schade op de dader; herstel va schade otstaa door de directe of idirecte gevolge va molest of rampe. 3.2 ProWoe ka bij misbruik overgaa tot het uitsluite va de bewoer. De bewoer wordt hierover schriftelijk geïformeerd. De bewoer is da verplicht zelf te zorge voor het glasdicht houde va de woig e bijbehorede opstalle. Na 12 maade ka ProWoe op schriftelijk verzoek va betrokkee ee herieuwde deelemig i overwegig eme. Artikel 4 Uitvoerig werkzaamhede 4.1 Deelemer ka schade tijdes opeigstijde telefoisch of modelig melde bij ProWoe. Via de website is meldig va ee schade 24 uur per dag mogelijk. Ee spoedreparatie ka ook buite opeigstijde telefoisch worde gemeld. 4.2 Bewoer is verplicht elke schade aa het glas omiddellijk, i elk geval bie 3 x 24 uur a otdekkig, aa ProWoe te melde, met opgave va de oorzaak, de omvag e de plaats va het gebroke glas. 4.3 Bewoer treft i overleg met ProWoe maatregele om gevolgschade aa de woig te voorkome. 4.4 De bewoer mag iet zelf opdracht geve om herstelwerkzaamhede te late uitvoere. Bewoer ka da op gee ekele wijze ee beroep doe op het Glasfods. Artikel 5 Beëidigig 5.1 Bij huuropzeggig eidigt deelame aa het Glasfods automatisch op de datum dat het huurcotract eidigt. Artikel 6 Wijzigig voorwaarde 6.1 ProWoe ka dit reglemet wijzige i overleg met de huurdersvereigige. ProWoe deelt evetuele wijzigige i de voorwaarde miimaal 30 dage voor de igagsdatum va de wijzigige schriftelijk aa deelemer mee. 14

15 Meer iformatie Colofo Heeft u a het leze va deze folder vrage? Neem da cotact met os op. Katoor Eiberge Nieuwstraat 4 Telefoo (0545) Deze brochure is ee uitgave va ProWoe. Aa de ihoud va deze brochure kue gee rechte worde otleed. Vormgevig Rob va der Loos Otwerper, Lichtevoorde Fotografie Has Prise, Varsseveld Druk Maarse Drukwerk, Eiberge 15 Oze Algemee Voorwaarde zij altijd va toepassig. U vidt deze i de folder Veel plezier i uw woig. September 2015

16 ProWoe heeft meer da achtduized woige, garages e bedrijfsruimte i de Achterhoek. U vidt os i acht grote e zevetie kleie kere va de gemeete Berkellad, Brockhorst e Oost Gelre. Wij werke same met al oze parters aa blije klate, passede woige, zo lag mogelijk zelfstadig blijve woe, ee prettige omgevig e duurzaamheid. Kijk ook op: Blije klat Passede woig Blijve woe Prettige omgevig Duurzaamheid Uw waarderig, oze diestverleig Door zoveel mogelijk keuzes te make die passe bij uw wese, werke wij elke dag aa het verbetere va oze diestverleig. Uw woig, oze keis U bepaalt zelf hoe u woot. Maar ook hoe lag u er blijft woe. Wij hebbe hier de juiste woige voor. Niet allee voor u, maar ook voor later. Uw toekomst, oze zorg U wilt zo lag mogelijk zelfstadig woe. Ook als u later zorg odig heeft. Same met oze zorg- e welzijparters helpe wij u hierbij. Uw omgevig, oze uitdagig U woot prettig. E u voelt zich veilig i uw eige buurt. Same met u e oze parters werke wij daar aa. Uw eergie, oze bijdrage Wij hebbe oog voor ee duurzame toekomst. Same met u e oze bouwparters ivestere we hieri. WoocorporatieProWoe

Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Onderhouds-ABC en serviceabonnement Oderhouds-ABC e serviceaboemet Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties

Nadere informatie

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C

W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S A B C W O N I N G S T I C H T I N G N I E U W K O O P O N D E R H O U D S B C Omschijvig oderhoud H V S lgemee lle oderhoud cq reparaties welke het gevolg zij va beschadigige, verielige, odeskudigheid e/of ojuist

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het onderhoud Het onderhoud Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Wat doet? Ingrijpend onderhoud Ingrijpend onderhoud brengt veel overlast voor

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies welk onderhoud. uitvoert in en aan uw woning leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies welk onderhoud. uitvoert in en aan uw woning leest u in deze folder. Het onderhoud Het onderhoud Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies welk onderhoud uitvoert in en aan uw woning leest u in deze folder. Wat doet ProWonen? Groot onderhoud Bij groot onderhoud vervangen

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement

Reglement van het onderhoudsabonnement. A Prijs van het onderhoudsabonnement Reglement van het onderhouds A Prijs van het onderhouds 1 De prijs van het onderhouds is 6,- per maand (prijspeil januari 2013 tot 1 juli 2014) en kan jaarlijks per 1 juli worden aangepast met de consumentenprijsindex

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk.

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Het onderhoudsabc De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Het was echter niet altijd even

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen WONEN IN DE MUZE INSPIRATIE AAN HET WATER TE HUUR Exclusieve appartemete e pethouses met terras aa het water i De Groote Wiele, Rosmale WONEN IN DE MUZE, INSPIRATIE AAN HET WATER Aa de oever va het water

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat

Reparatie uitvoeren en Onderhoud Wie betaalt wat Welke reparatiewerkzaamheden betaalt de huurder? En welke de verhuurder? Dit is vastgelegd In het Burgerlijk Wetboek. Soms is het moeilijk in te schatten wie verantwoordelijk is voor de herstelkosten van

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Een groot gemak...! 2 Een groot gemak voor alle huurders! Bespaar kosten met een service-abonnement Een woning heeft onderhoud nodig. Als u bij Woningcorporatie Wateringen huurt

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds?

SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Wie is lid van het servicefonds? SERVICEFONDS Wat is het servicefonds? Het goed onderhouden van uw woning is belangrijk voor uw woongenot. voert het groot onderhoud uit. Als u lid bent van het servicefonds voert ook een groot gedeelte

Nadere informatie

Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk

Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk Abonnement klein onderhoud Word deelnemer en bespaar uzelf een hoop werk Het Abonnement klein onderhoud van Sint Joseph Snel en vakkundig Uw maandelijkse bijdrage aan het Abonnement klein onderhoud dekt

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Onderhoudsfonds kleine gebreken

Onderhoudsfonds kleine gebreken Onderhoudsfonds kleine gebreken Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een lekkende kraan, een verstopte riolering, een kapotte deurbel of andere kleine gebreken die u als huurder zelf zult moeten

Nadere informatie

Serviceabonnement. Voor uw kleine reparaties

Serviceabonnement. Voor uw kleine reparaties Serviceabonnement Voor uw kleine reparaties beleid: juli 2005, versie: 2015 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Simpel en snel met mijn.waterwegwonen.nl

Simpel en snel met mijn.waterwegwonen.nl Simpel en snel met mijn.waterwegwonen.nl Via onze online klantenservice mijn.waterwegwonen.nl kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een groot aantal zaken regelen. Voor onder andere informatie over uw

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet dat

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

3-in-1-fonds met aanvraagformulier

3-in-1-fonds met aanvraagformulier 3-in-1-fonds met aanvraagformulier Geen omkijken naar onderhoud? Sluit het 3-in-1-fonds af! Een kapot slot. Een verstopte afvoer. Een klemmend raam. Of een deur die niet goed sluit. Natuurlijk kan er af

Nadere informatie