Handleiding RCA-24. Artikel-Nr voudige RailCom-display. tams elektronik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik"

Transcriptie

1 Hadleidig Artikel-Nr voudige RailCom-display tams elektroik

2 Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte Veiligheidsvoorschrifte Achtergrod iformatie: RailCom Werkig va de Techische gegeves Aasluite Programmerig Gebruik Checklist voor storige Garatieverklarig EU-coformiteitsverklarig Verklarige bij AEEA- e RoHS- richtlije /2013 Tams Elektroik GmbH Alle rechte voorbehoude. Niets uit deze publicatie mag worde vermeig-vuldigd opgeslage of opebaar gemaakt, zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig va Tams Elektroik GmbH. Techische wijzigige voorbehoude. Aawijzig: RailCom is de geregistreerde aam va de firma Lez Elektroik GmbH, Hüttebergstraße 29, D Gieße. Om de leesbaarheid va de tekst te behoude hebbe we erva afgezie telkes hieraar te verwijze. Pagia 2

3 Nederlads 1. Starte Hoe deze hadleidig u verder helpt Deze hadleidig helpt u stap voor stap bij het ibouwe e het i bedrijf eme va de apparaat. Voor u met het i bedrijf stelle begit, rade wij u aa deze hadleidig geheel te leze, i het bijzoder de veiligheidsvoorschrifte e het hoofdstuk over mogelijke foute e hu oplossige. U weet da, waar u op moet lette om foute, die vaak allee met veel ispaig weer te verhelpe zij, te vermijde. Bewaar deze hadleidig zorgvuldig, opdat u later bij evetuele storige de werkig weer kut herstelle. Idie u de apparaat aa ee ader doorgeeft, geef da ook de hadleidig door. Gebruiksvoorschrifte De RailCom-display is geschikt om volges deze voorschrifte i ee digitale modelspoorbaa te worde gebruikt. Ieder ader gebruik is iet toegestaa, hierdoor verloopt de garatie overeekomst. De is iet geschikt om door kidere oder de 14 jaar te worde igebouwd. Bij de gebruiksvoorschrifte behoort ook het leze, begrijpe e volge va deze hadleidig. Ihoud cotrolere Cotroleer a het uitpakke of alles compleet is: ee display, ee CD (met hadleidig e adere iformatie). Beodigde materiale Voor het aasluite va de booster heeft u draad odig. Aabevole doorsede: databus: > 0,1 mm². Geadviseerd wordt tweeligdraad te gebruike (b.v. LiYz, 2x0,19 mm², rood-brui, art. r ); Aasluite va de voedig op het uitlees apparaat: > 0,25 mm². Pagia 3

4 Nederlads 2. Veiligheidsvoorschrifte Mechaische gevare Afgekipte drade e uiteide kue scherpe pute hebbe, die bij ovoorzichtig vastpakke huidverwodige kue oplevere. Pas daarom op voor scherpe pute bij het vastpakke. Zichtbare beschadigige va oderdele kue tot iet calculeerbare gevare leide. Bouw beschadigde oderdele iet i, maar verwijder deze zoals voorgeschreve e vervag ze door ieuwe. Elektrische gevare Aarake va oder spaig staade dele, aarake va geleidede dele, die i geval va foute oder spaig staa, kortsluitige e aasluite aa ee iet geschikte spaig, otoelaatbaar hoge luchtvochtigheid e vormig va codeswater ka tot gevaarlijke lichaamsstrome leide e daardoor verwodige aarichte. Voorkom dit gevaar door de volgede maatregele te eme: Voer bedradigwerkzaamhede allee uit i ee spaigsloze toestad. Het ibouwe ka allee gedaa worde i geslote, schoe e droge ruimtes. Vermijd i de werkomgevig vocht e attigheid. Gebruik voor het apparaat allee lage spaige zoals aagegeve i de techische gegeves. Gebruik daarvoor uitsluited goedgekeurde trasformatore. Steek de etstekker va trasformatore allee i goed geïstalleerde wadcotactdoze. Let bij het make va elektrische verbidige op de juiste draaddoorsede. Na de vormig va codeswater diet u voor het werk tot 2 uur acclimatiserigtijd i acht te eme. Gebruik bij reparatiewerkzaamhede uitsluite origiele reserveoderdele. Pagia 4

5 Nederlads 3. Achtergrod iformatie: RailCom Terugmeldig met RailCom RailCom is ee stadaard voor bi-directioele datacommuicatie bie digitale modelspoorwege, die i DCC-format worde aagestuurd. Hiermee is het b.v. mogelijk de terugmeldig va het adres e de CVistellige va de RailCom-geschikte decoders aar de digitale cetrale of aar speciale otvager schakelige (detectore) te zede. Om de RailCom-terugmelddata (de zogeaamde berichte) te kue doorgeve, moete speciale RailCom-boosters worde gebruikt, die opeige voor de overdracht va de terugmelddata (de zogeaamde RailCom-cutouts) klaar zette. Data overdracht tusse de RailCom compoete De commuicatie tusse RailCom geschikte decoders e RailComdetectore is gebaseerd op de RailCom stadaard, waardoor de detectore e decoders va verschillede fabrikate tegelijkertijd kue worde gebruikt. Voor de commuicatie tusse detectore, uitleesapparate e PC iterfaces daaretege wordt ee fabrikat afhakelijke databus gebruikt, waardoor detectore, uitleesapparate e PC iterfaces va éé fabrikat gebruikt moete worde. De door Tams gebruikte databus voor commuicatie tusse detectore, uitleesapparate e PC iterfaces maakt het mogelijk max. 24 aparte railstukke te bewake e max. 32 RailCom apparate aa te sluite (detectore RCD-1, RCD-2 of RCD-8, uitleesapparate RCA-1 of, PC iterfaces RC-Lik). Om de detectore, de uitleesapparate e de bewaakte railstukke aa elkaar toe te wijze heeft u de adresse 1 t/m 24. Pagia 5

6 Nederlads Voorbeeld data overdracht bij de specifieke Tams databus Op de databus zij vijf verschillede detectore aageslote, die i totaal 13 railstukke bewake. Voor de weergave e de aalyse va de uitgeleze data wordt gebruikt gemaakt va: vier ekelvoudige uitleesapparate RCA-1, die telkes de data va ee railstuk weergeeft, e ee 24-voudig uitleesapparaat, die de data va alle 13 railstukke weergeeft, e ee RailCom PC iterface RC-Lik. Busleidig Voor de busleidig voor de commuicatie tusse de detectore, uitleesapparate e PC iterfaces moete i pricipe twee drade met ee doorsede va mistes 0,10 mm² worde gebruikt (drade A e B). Om ivloede va storige i adere leidige te miimalisere, moete de beide drade i elkaar gedraaid zij. Geadviseerd wordt tweeligdraad te gebruike (b.v. LiYz, 2x0,19 mm², rood-brui, art. r ). De busleidig wordt va het ee aar het adere apparaat doorgekipt. Bij het aasluite er wel op lette dat telkes de drade A e B met de aasluitpute A e B va de apparate wordt verbode. Pagia 6

7 Nederlads 4. Werkig va de Het uitleesapparaat ka RailCom terugmeldige va 24 toegeweze blokke weergeve, die door locale detectore worde bewaakt. De volgede detectore zij geschikt voor gebruik met de RC24: 1-voudige RailCom-Detector RCD-1 (art. r x); 2-voudige RailCom-Detector RCD-2 (art. r x); 8-voudige RailCom-Detector RCD-8 (art. r x). Stadaard wordt het adres va de voertuigdecoder e de opstelrichtig va de loc weergegeve (bij twee geleider systeme) weergegeve, zolag het voertuig i het blok aawezig is. Wordt ee overeekomstige uitleesopdracht verzode, da wordt gedurede ee korte periode de waarde va de uitgeleze CV weergegeve. Staat er ee loc of ee adere stroomverbruiker (b.v. ee verlicht rijtuig) zoder RailCom-compatible decoder i het blok, da geeft de deze eveees weer. Vooropgesteld dat de aageslote RailCom detector ook verbruikers herket, die gee RailCom sigaal afgeve. Worde er door meer da ee voertuigdecoders tegelijkertijd i éé blok RailCom berichte verzode, da zij de volgede weergave mogelijk: Allee de data va ee voertuigdecoder worde weergegeve. Afwisseled worde de data va de voertuigdecoder i het blok weergegeve. Er verschijt ee foute meldig. De 24 detectore die maximaal aa ee kue worde toegeweze zij i drie groepe va 8 detectore verdeeld, die gelijktijdig worde weergegeve: detectore rs. 1-8 detectore rs detectore rs Met ee schakelaar wordt tusse de drie groepe geschakeld. Pagia 7

8 Nederlads 5. Techische gegeves Let op: de mag iet gevoed worde met ee trafo, die voor de voedig va de digitaal besturig wordt gebruikt! Idie mogelijk moet de voedig via ee trafo geschiede, die uitsluited wordt gebruikt voor het voede va RailCom apparate. Bedrijfsspaig Volt gelijk- of wisselpaug Dataformat DCC Terugmeldprotocol RailCom Aatal weergegeve RailCom blokke 24 Stroomopame ca. 50 ma Beschermwijze IP 00 Omgevigstemperatuur i bedrijf C Omgevigstemperatuur i opslag C Toegestae relatieve luchtvochtigheid max. 85 % Afmetige icl. behuizig ca. 100 x 90 x 35 mm Gewicht icl. behuizig ca. 107 g Pagia 8

9 Nederlads 6. Aasluite Fig.1: Aasluitige va de Aasluite op ee lokale detector U kut de RCA-1 aa ee detector toewijze, b.v. de RCD-1, ee va de beide detectore va de RCD-2 of éé va de acht detectore va de RCD-8. Daar de data tusse de detectore aa de ee kat e de uitleesapparate of PC iterface aderzijds via ee specifieke Tams databus worde overgedrage, is het aasluite va apparate va adere fabrikate iet mogelijk. Sij de busleidige A e B va het ee aar het adere apparaat door. Let bij het aasluite va de RailCom apparate erop, dat u de drade A e B telkes op de aasluitpute A e B va de apparate aasluit. A Specifieke Tams RailCom bus draad A B Specifieke Tams RailCom bus draad B Aawijzig: U wijst de aa de detectore toe door het programmere va het adres (zie hfst. 7). Pagia 9

10 Nederlads Aasluite va de voedig! Let op: de mag iet gevoed worde met ee trafo, die voor de voedig va de digitaal besturig wordt gebruikt! Idie mogelijk moet de voedig via ee trafo geschiede, die uitsluited wordt gebruikt voor het voede va RailCom apparate. Waeer u de op ee gelijkstroomtrafo aasluit, moet u bij het aasluite op de polig lette, bij gebruik va ee wisselstroomtrafo is dit iet va belag. Waeer u meerdere RailCom apparate met ee wisselstroomtrafo voedt, moet u erop lette, dat de aasluitige va alle apparate gelijk gepoold zij.! Let op: waeer u meerdere RailCom apparate via ee gemeeschappelijk wisselstroomtrafo voedt, moete de aasluitige va alle apparate gelijk gepoold zij. Aders otstaat er ee kortsluitig, waarbij de aageslote apparate stuk kue gaa. ~/+ Voedigsspaig. Bij gelijkstroomtrafo s: + ~/- Voedigsspaig. Bij gelijkstroomtrafo s: - 7. Programmerig Doordat u ee detector e het bijbehored display (of bijbehorede apparate) ee idetiek adres tusse 1 e 24 geeft, wijst u de apparate aa elkaar toe. Daardoor is het mogelijk, meerdere detectore e displays op dezelfde databus aa te sluite (e daarmee de bedradigswerkzaamhede te miimalisere) e altijd toewijzige te veradere. Pagia 10

11 Nederlads Ee bijbehorede detector RCD-1 programmere Kop Weergave Programmastap Zet de detector die u wilt programmere i de programmeermode. Lees daarvoor de hadleidig va de detector. prog Detektoradresse 1 Druk op de toets "prog" va de, om te begie met het programmere va het adres va de detector. I het display verschijt "Detektoradresse 1". Þ Ü prog Detektoradresse + gekoze adres Kies u ee adres, dat u aa de detector wilt toewijze, door de toetse "Þ" (voor ee hoger cijfer) of "Ü" (voor ee lager cijfer) i te drukke. I het display wordt "Detektoradresse" e het gekoze ummer weergegeve. Voor het bevestige va de keuze drukt u ogmaals op de toets "prog" va de. De detector bevestigt de overame va het adres, zoals i de hadleidig va de detector beschreve. Beëidig de programmeermode voor de detector, zoals i de hadleidig va de detector beschreve. Om aa meerdere detectore ee adres toe te wijze, herhaalt u de beschreve stappe door opieuw op de toets "prog" te drukke. Voor het beëidige va de programmerig va de detectoradrese drukt u op de toets "esc". Pagia 11

12 Nederlads 8. Gebruik I het display va de worde de data weergegeve, die de detectore uitleze. Telkes verschije de data va ee blok va 8 detectore (b.v. 9 t/m 16). Om de data va de beide adere blokke va 8 weer te geve drukt u op de toetse "Ü" of "Þ". Met "Ü" wisselt de weergave aar ee lager cijfer, met "Þ" aar de hogere cijfers. Weergave Betekeis ---- Gee detector aageslote/ toegeweze of gee voertuigdecoder of verbruiker op het bewaakte railstuk. 13: <<>> Blok 13 bezet, echter gee RailCom sigaal. Aawijzig: deze weergave wordt allee da weergegeve, waeer de bijbehorede RailCom detector ook verbruikers herket, die gee RailCom sigaal afgeve Voertuigdecoder 3 i blok 19 / opstelrichtig A. I pricipe worde er gee leidede ulle weergegeve Voertuigdecoder i blok 21 / opstelrichtig B. 3 Decoderadres: Decoderadres: * CV agefordert * Detektor: 4 Adresse: 3 CV-Ihalt: 14 Adres va de detector: 4 Adres va de voertuigdecoder: 3 Waarde va ee uitgeleze CV: 14 De uitgeleze waarde wordt ca. 10 secode weergegeve daara verschijt het decoderadres weer i het display. Pagia 12

13 Nederlads 9. Checklist voor storige Oderdele worde heet e / of begie te roke.! Verbreek direct de verbidig met het et!! Mogelijke oorzaak: De module is defect. à Stuurt u de schakelig ter reparatie op. I het display worde gee data weergegeve. Mogelijke oorzaak: de detector, waarva de data weergegeve moet worde, heeft ee ader adres da verwacht. à Cotroleer of de detector per ogeluk ee adres heet toegeweze gekrege uit de ader blok va 8, door met de toetse "Ü" of "Þ" aar de weergave va de overige blokke va 8 te wissele. Mogelijke oorzaak: de aasluitig A va de is verbode met de aasluitig B va de detector (of omgekeerd). à Wissel op éé va beide apparate de aaslutige A e B om. Mogelijke oorzaak: de booster aa het bewaakte railstuk is uitgeschakeld of stelt gee RailCom-cutout ter beschikkig. à Cotroleer de booster. Mogelijke oorzaak: De voertuigdecoder i het bewaakte railstuk stuurt gee RailCom-bericht, b.v. omdat i de betreffede CV de RailCom-fuctie is uitgeschakeld. à Cotroleer de voertuigdecoder. Hotlie Bij probleme met uw module ka oze hotlie u helpe (mail-adres op de laatste pagia). Reparaties: Ee defecte module kut u voor reparatie aar os toezede (adres op de laatste pagia). Schade die oder de garatie valt wordt gratis gerepareerd. Bij schade, die iet oder de garatie valle, berekee wij maximaal 50 % va de actuele verkoopsprijs volges oze geldede prijslijst. Wij hebbe het recht, de reparatie va ee module te weigere, waeer deze techisch of ecoomisch iet mogelijk is. Pagia 13

14 Nederlads Stuur ee reparatiezedig iet ogefrakeerd op. I ee garatiegeval vergoede wij de verzedkoste tot de hoogte, die wij volges oze geldede prijslijst bij de leverig va het product zoude moete berekee. Bij reparaties, die iet oder de garatie valle, draagt u de koste voor porto. 10. Garatieverklarig Op dit product wordt twee jaar garatie gegeve vaaf de datum va aakoop aa de eerste koper, met ee maximum va drie jaar a de productie va het product. De eerste koper is de gebruiker die als eerste het product bij os gekocht heeft, bij ee wikelier of ee ader, juridisch gezie, persoo, die het product i het kader va zij zelfstadige beroep doorverkoopt of ibouwt. De garatie bestaat aast de wettelijke garatiebepalige, uit de afsprake die de gebruiker met de verkoper is overeegekome. De garatie omvat ee gratis reparatie va gebreke, die aatoobaar terug te voere zij op materiaal of fabricage ozerzijds. Bij bouwsets aavaarde wij de veratwoordelijkheid voor de volledigheid e staat va de compoete, eveals de karakteristieke fucties va de oderdele i ogebouwde toestad. Wij garadere de alevig va de techische gegeves waeer de schakelig volges de hadleidig is samegesteld e zoals is voorgeschreve i gebruik werd geome. Wij behoude het recht va reparatie, verbeterige, reserve leverige of teruggave va de koopprijs. Verdergaade aasprake zij uitgeslote. Vorderige tot vergoedig va gevolgschade of productaasprakelijkheid worde allee aar wettelijke voorschrifte erket. Voor waarde voor de aasprakelijkheid op garatie is de alevig va de hadleidig. Aasprake op garatie vervalle ook i de avolgede gevalle: bij eigemachtige veraderig va de schakelig, bij reparatiepogige aa de kat e klare schakelig, bij schade door derde, bij foutief bediee of schade door ee verkeerde behadelig of misbruik. Pagia 14

15 Nederlads 11. EU-coformiteitsverklarig Dit product voldoet aa de EG- richtlije 2004/108/EG izake elektromagetische compatibiliteit e heeft hiervoor het CE certificaat. Het werd i overeestemmig met de harmoiseerde Europese orme EN e EN otwikkelt e getest. Om de elektromagetische verdraagzaamheid bij gebruik te garadere diet u de volgede voorzorgsmaatregele i acht te eme: Sluit de trasformator allee aa op ee door ee erkede istallateur geïstalleerde e beveiligde wadcotactdoos. Breg gee wijzigige aa i de origiele oderdele e volg de aawijzige, de aasluitplae e prit lay-out va deze hadleidig auwkeurig op. Gebruik bij reparatie allee origiele reserve oderdele. 12. Verklarige bij AEEA- e RoHS- richtlije DE Dit product voldoet aa de EG- richtlije 2002/96/EG betreffede afgedakte elektrische e elektroische apparatuur (AEEA) e 2002/95/EG betreffede beperkig va het gebruik va bepaalde gevaarlijke stoffe i elektrische e elektroische apparatuur (RoHS). De firma Tams Elektroik GmbH is overeekomstig 6 lid 2 va de Duitse wet voor Electro bij de hiervoor erkede Stichtig Elektrische Apparate (Stiftug Elektro-AltgeräteRegister EAR) oder ummer WEEE-Nummer DE geregistreerd. Verwijder dit product iet via het huisvuil, maar via ee oderemig voor hergebruik. Pagia 15

16 Actuele iformatie e tips: Tams Elektroik GmbH Fuhrberger Straße 4 DE Haover fo: +49 (0)511 / fax: +49 (0)511 / DE Garatie e service:

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig SK-2 Art. 71-02021 2-polige stromübertragede Kuppluge 2 pole curret trasmittig coupligs Attelages coducteurs de courat à 2 pôles 2-polige stroomvoerede koppelige SK-4

Nadere informatie

Handleiding RCA-1. Artikel-Nr voudig RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-1. Artikel-Nr voudig RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02016 1-voudig RailCom-display tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Achtergrod iformatie: RailCom...6 4. Werkig va de...8 5. Techische gegeves...9

Nadere informatie

Handleiding RCD-8. Artikel-Nr voudige RailCom-detector met geïntegreerde 8-voudige railbezetmelder.

Handleiding RCD-8. Artikel-Nr voudige RailCom-detector met geïntegreerde 8-voudige railbezetmelder. Hadleidig Artikel-Nr. 45-01086 45-01087 8-voudige RailCom-detector met geïtegreerde 8-voudige railbezetmelder tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Achtergrod iformatie:

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. s88-bidib-link. Artikel-Nr PC-Interface voor de s88-bus en/of BiDiB-Interface. tams elektronik

Handleiding. s88-bidib-link. Artikel-Nr PC-Interface voor de s88-bus en/of BiDiB-Interface. tams elektronik Hadleidig s88-bidib-lik Artikel-Nr. 44-05106 44-05107 PC-Iterface voor de s88-bus e/of BiDiB-Iterface tams elektroik Nederlads s88-bidib-lik Ihoudsopgave 1. Begripsverklarig...3 2. Starte...4 3. Veiligheidsvoorschrifte...6

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

tams elektronik Light Computer Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

tams elektronik Light Computer Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig Light Computer el ek tro i k Art. 53-02015 - 53-02236 ta m s Für alle Bausätze ud Bausteie der LC-Serie. For all kits ad ready-built modules of the LC series. Pour

Nadere informatie

Handleiding. Booster B-3. Art.nr tams elektronik. tams elektronik. n n n

Handleiding. Booster B-3. Art.nr tams elektronik. tams elektronik. n n n Hadleidig Booster B-3 Art.r. 40-19327 Nederlads Booster B-3 Ihoudsopgave 1. Waarom ee Booster?...3 2. Starte...4 3. Veiligheidsvoorschrifte...6 4. De B-3...7 5. De modelspoorbaa verdele...11 6. De booster

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Handleiding RL-2. Artikel-Nr / tams elektronik. Relaisprint. tams elektronik. n n n

Handleiding RL-2. Artikel-Nr / tams elektronik. Relaisprint. tams elektronik. n n n Hadleidig RL-2 Artikel-Nr. 72-00055 / 72-00056 Relaisprit Nederlads RL-2 Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9 5. Techische gegeves...9

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4 11.1 Aasluitig extere coectore Aasluitige coectore 1. Extere cotacte - Deze cotacte worde gebruikt om extere apparate op het toestel aa te sluite. Positie 1 e 2 - Dit is ee schakelcotact voor de koelig.

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

tams elektronik Servoplatine tams elektronik Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Servo PCB Platine pour servomoteur Servoprint Art.

tams elektronik Servoplatine tams elektronik Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Servo PCB Platine pour servomoteur Servoprint Art. Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig Servoplatie Art. 70-05900 Servo PCB Platie pour servomoteur Servoprit tams elektroik tams elektroik 07/2014 Tams Elektroik GmbH Alle Rechte, isbesodere das Recht der

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Handleiding. EasySound mini. Art.nr Soundmodule met SUSI-interface. tams elektronik

Handleiding. EasySound mini. Art.nr Soundmodule met SUSI-interface. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09200 Soudmodule met SUSI-iterface tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9 5. Techische gegeves...12 6.

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

tams elektronik LED Control LED Control Basic FB-11 FB-12 FB-13 ZSB-2 Handleiding LED-constante stroombron Maschinistenhuisverlichting

tams elektronik LED Control LED Control Basic FB-11 FB-12 FB-13 ZSB-2 Handleiding LED-constante stroombron Maschinistenhuisverlichting Hadleidig LED Cotrol LED Cotrol Basic LED-costate stroombro Artikel-Nr. 53-00100 FB-11 FB-12 FB-13 Maschiistehuisverlichtig Artikel-Nr. 53-00110 53-00120 53-00130 ZSB-2 Sluitverlichtig Artikel-Nr. 53-00180

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Handleiding SD-34. Artikel-Nr voudige Schakeldecoder. tams elektronik

Handleiding SD-34. Artikel-Nr voudige Schakeldecoder. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 44-01345 44-01346 44-01347 4-voudige Schakeldecoder MM DCC RailCom tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

Handleiding LKS-1. Artikel-Nr tams elektronik. LED-constante stroombron. tams elektronik. n n n

Handleiding LKS-1. Artikel-Nr tams elektronik. LED-constante stroombron. tams elektronik. n n n Hadleidig LKS-1 Artikel-Nr. 72-00045 72-00046 LED-costate stroombro Nederlads LKS-1 Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...8 5. Techische gegeves...9

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

tams elektronik Knipperlichten tams elektronik WBA-1 WBA-2 WBA-3 Handleiding Artikel-Nr Artikel-Nr

tams elektronik Knipperlichten tams elektronik WBA-1 WBA-2 WBA-3 Handleiding Artikel-Nr Artikel-Nr Hadleidig Kipperlichte WBA-1 Artikel-Nr. 53-03015 53-03016 WBA-2 Artikel-Nr. 53-03020 WBA-3 Artikel-Nr. 53-03035 53-03036 Nederlads WBA-1 WBA-2 WBA-3 Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

SniffControl. Adapter voor het aansluiten van digitale centrales op de digitale besturing EasyControl. Handleiding. Art.-Nr.

SniffControl. Adapter voor het aansluiten van digitale centrales op de digitale besturing EasyControl. Handleiding. Art.-Nr. SniffControl Adapter voor het aansluiten van digitale centrales op de digitale besturing EasyControl Art.-Nr. 40-01507-01 Handleiding Actuele informatie en tips: www. tams-online.de Garantie en service:

Nadere informatie

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP HENCO NSTALLATEHANDLEDNG COMPOSET VERDELER MET POMPGROEP Composiet verdeler met pompgroep troductie De composiet verdeler met pompgroep wordt gebruikt om het medium i istallaties voor vloerverwarmig e

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Handleiding S88-3. Artikel-Nr tams elektronik. s88-terugmelder 16-voudig

Handleiding S88-3. Artikel-Nr tams elektronik. s88-terugmelder 16-voudig k Hadleidig i S88-3 ta m s el ek tro Artikel-Nr. 44-01305 44-01306 44-01307 s88-terugmelder 16-voudig Nederlads S88-3 Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Goed e degelijk soldere...7

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM 2 GAZELLE HANDLEIDING INHOUD INLEIDING 4 1 VEILIGHEID 5 1.1 ALGEMEEN 5 1.2 WETTELIJKE BEPALINGEN 5 1.2.1 Betekeis voor de gebruiker 6 1.3 ACCU 6 1.4 MOTOR

Nadere informatie

Handleiding. LC-Box. Artikel-Nr tams elektronik. Voor all versies van de LC-Box. tams elektronik. n n n

Handleiding. LC-Box. Artikel-Nr tams elektronik. Voor all versies van de LC-Box. tams elektronik. n n n Hadleidig Artikel-Nr. 53-02017 - 53-02237 Voor all versies va de Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...13 5. De aasluite...14 6. De 16

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig LRA Art. 70-02105 70-02106 Lastregel-Adapter für Wechselstrom-Motore Load cotrol adapter for a.c. Motors Adaptateur pour compesatio de charge pour moteurs à courat

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Handleiding WD-34. Artikel-Nr voudige Wisseldecoder. tams elektronik

Handleiding WD-34. Artikel-Nr voudige Wisseldecoder. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 44-02345 44-02346 44-02347 4-voudige Wisseldecoder MM DCC RailCom tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 io

Afstandsbediening Telis 1 io Afstadsbedieig Telis 1 io Bedieigshadleidig Telis 1 io Pure Art.r. 1810658 Telis 1 io Silver Art.r. 1810751 Telis 1 io Pearl Art.r. 1810713 Afstadsbedieig Telis 1 io Te combiere met alle io-homecotrol

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Lumo-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.5101/0205 Ihoudsopgave

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie