Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw"

Transcriptie

1 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker 'hogerop te kome'. Als adviseur of istallateur wilt u immers die afvoertechiek biede waarmee uw klate optimaal tevrede gesteld kue worde. Dit drukverschil zorgt voor het leegduwe of zuige va de sifos. I ee Akatherm vuilwaterafvoersysteem voor hoogbouw wordt de selheid beperkt door het breke va de val op elke verdiepig. Zo wordt ee grotere stromig va lucht mogelijk doordat het afvalwater zich aar de zijkat va de buis zal begeve e hierdoor plaats maakt voor ee ope verbidig i het midde va de buis. Het drukverschil blijft ruim bie de +/- 30 mm WK (zie figuur 1.5). De stadleidig blijft i éé lij. Akatherm afvoersysteme voor hoogbouw met éé PE stadleidig e Akavet T-stukke biede u ee betere prestatie tege lagere koste Voordele va het Akavetsysteem Toepassig va het Akavetsysteem biedt de volgede voordele: - Ruimtebesparig voor de overige istallaties e bedrijfsruimtes va het gebouw - Hogere capaciteit va de stadleidig - Mider istallatiekoste door ee gelast kuststof (PE) leidig systeem met ee laag gewicht - Vermiderde hydraulische druk - Volledige zekerheid door ee hoogwaardig systeem va risicobeheersig bocht voor beperkig valselheid Figuur 1.5 aasluitigsmogelijkhede ø 110 mm e ø 75 mm stadleidig blijft i éé lij De voordele va het Akavetsysteem te op zichte va ee traditioeel systeem op ee rij: Bij ee stadaard aasluitig op ee stadleidig kue de ikomede afvalwaterstroom va de verdiepig e de stroom i de stadleidig elkaar beïvloede of zelfs afsluite. Bij het Akatherm vuilwaterafvoersysteem voor hoogbouw wordt het afvalwater va de verdiepig i ee aparte 'kamer' va het Akavet stadleidig T-stuk geleid alvores i de stadleidig te worde gevoerd. Het samevoege met het afvalwater va de boveliggede verdiepige gebeurt geleidelijk. Door de cotiu ope verbidig met de stadleidig is de druk altijd i balas e ka de verdiepigsleidig over ee grotere legte zoder secudaire otspaigsleidig gevoerd worde. Voor de afmetig va het Akavet stadleidig T-stuk zie hoofdstuk 'Assortimet' Verbidige aar Akavet T-stuk De aasluitige op de Akavet kue het beste worde uitgevoerd met de Akatherm sapmoffe. Deze uieke steekverbidig met de extra saprig biedt de volgede voordele: - Trekvaste verbidig idie de sapgroef i de aa te sluite buis is gemaakt. - Het cetrere va de buis i de dichtig e zo het extra belaste va deze afdichtig als gevolg va het gewicht va de buis tege gaa. - Het voorkome va vervuilig va de dichtig door het 'schrape' over de buis. Figuur 1.4 Stadleidig met Akavet T-stuk (A) Stadleidig met otspaigsleidig (B) - Ekelvoudig systeem - Twee leidige - Éé diameter/ beperkt aatal - Meerdere diameters e hulpstukke hulpstukke - Meerdere aasluitige per - Éé aasluitig per verdiepig* verdiepig - Lage valselheid - Hoge valselheid De aasluitig aa de bovezijde ka het beste worde uitgevoerd met ee expasiemof om zo de uitzettig va de stadleidig op te vage (zie figuur 1.6). * Het Akavet T-stuk heeft 3 aasluitige d 1 = 110 mm e 3 aasluitige d 1 = 75 mm De werkig va het Akavet T-stuk Door de hoge valselheid i ee stadleidig va ee hoog gebouw otstaat ee 'hydraulische prop'. Door de luchtweerstad (groter bij hoge selhede) sluit het water de gehele middellij va de stadleidig af. Dit veroorzaakt ee aazielijk drukverschil i zowel positieve als egatieve zi. Figuur 1.6

2 Vuilwaterafvoersyteme voor hoogbouw De zijaasluitige worde met de stadaard sapmof uitgevoerd (zie figuur 1.7). Akavet T-stuk i de stadleidig Op elke verdiepig met ee vuilwateraasluitig diet ee Akavet stadleidig T-stuk geplaatst te worde. Waeer de afstad tusse twee Akavet stadleidig T-stukke groter is da 6 m diet er ee dubbele sprog i de stadleidig geplaatst te worde (zie figuur 1.9). Figuur Het Akavetsysteem otwerpe Ee Akatherm vuilwaterafvoersysteem voor hoogbouw heeft gee beperkig i hoogte, de afmetige worde slechts bepaald door het aatal e soort va toestelle dat wordt aageslote. Het Akavetsysteem wordt bij voorkeur altijd uitgerust met éé Akavet per verdiepig per stadleidig. Volg de richtlije i deze paragraaf om het Akavetsysteem voor hoogbouw te otwerpe. Gedetailleerde berekeige e voorbeelde hiervoor staa i hoofdstuk Het basis Akavetsysteem voor hoogbouw bestaat uit de volgede elemete: - Akavet T-stuk op elke verdiepig - ee stadleidig met stadaard Akatherm buis e fittige - ee otluchtigsleidig door het dak i dezelfde diameter - ee otluchtigsleidig 1 e verdiepig otluchtig door het dak Figuur 1.9 Akavet stadleidig zoe verdelig Idie het gebouwotwerp meer da éé stadleidig vereist of dat de maximale capaciteit va ee ekele stadleidig wordt overschrede, da moete de verdiepige verdeeld worde over meerdere Akavet stadleidige. Akavet T-stuk stadleidig otluchtigsleidig Figuur 1.10 Figuur 1.8

3 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw De Akavet stadleidig verslepe 0,5 m 1,5 m o 45 max. 1 m Het is allee toegestaa de as va de Akavet stadleidig te verslepe zoder vereffeigsleidig idie de overgag wordt uitgevoerd volges figuur De hoek va de sprog moet 45 of kleier zij e de sprogleidig moet 1,5 m of korter zij. Bie 0,5 m bove de sprog e 1,0 m oder de sprog mag gee aasluitig plaatsvide. Verdiepigsaasluitige De maximale legte voor ee obeluchte verdiepigsaasluitig (of verzamelleidig) is 4 m oder ee hoek va miimaal 1,0% (1:100) met maximaal drie 90 -bochte. Daaraast moet de verdiepigsaasluitig gedimesioeerd worde volges de NTR Verdiepigsaasluitige die bove deze greze kome, diee via ee secudaire otspaigsleidig aageslote te worde op de stadleidig. De aasluitig diet oder 45 aar beede gericht te zij zoals figuur 1.13 toot. otluchtigsleidig Figuur 1.11 Ka de as va de Akavet stadleidig iet versleept worde volges deze overgag, da moet de sprog voorzie zij va ee vereffeigsleidig. De vereffeigsleidig moet otworpe worde volges figuur Idie er verzamelleidige aageslote moet worde, ka dit op de vereffeigsleidig. Deze wordt da ee omloopleidig geoemd. Voor de omloopleidig gelde aasluitvrije zoes zoals ook aagegeve i figuur De vereffeigsleidig of omloopleidig diet dezelfde diameter te hebbe als de stadleidig. stadleidig ø 160 mm verdiepigsaasluitig stadleidig Figuur 1.13 Aasluitleidige zij leidige die zij verbode op éé ekel lozigstoestel e worde aageslote op de verdiepigsaasluitig. Volges de EN is de maximale obeluchte legte va ee aasluitleidig 3,5 m (zoder ee eis over afschot of ee maximaal aatal 90 -bochte). Idie de 3,5 m wordt overschrede da diet de aasluitleidig secudair otspae te worde volges figuur vereffeigs-/omloopleidig ø 160 mm Alle toilette diee met ee 110 mm leidig op de Akavet stadleidig T-stuk te worde aageslote. Volges de NEN 3215 is het toegestaa de aasluitige direct tegeover elkaar op de Akavet aa te sluite (dit is iet toegestaa zoder Akavet). De NEN 3215 bevat ook ekele maximale totaal- e verdiepigsafvoerstrome die verwerkt moge worde door ee Akavet stadleidig. Hierover kut u leze i hoofdstuk 'Akavet systeemcalculatie'. verzamelleidig Eide va de Akavet stadleidig Aa de oderkat va de Akavet stadleidig moet ee vereffeigsleidig alle mogelijk opgebouwde druk verwijdere. Op de vereffeigsleidig moge, buite de aasluitigsvrije zoes, toestelle aageslote worde. Deze vereffeigsleidig diet otworpe te worde volges figuur stadleidig ø 160 mm Figuur 1.12

4 Vuilwaterafvoersyteme voor hoogbouw stadleidig ø 160 mm Miimale ø gecombieerde otspaigsleidig Stadleidig () Akavet 110 mm Akavet 160 mm vereffeigsleidig/omloopleidig ø 160 mm Tabel 1.3 De doorstroomopeig moet te miste gelijk zij aa de oppervlakte va de aageslote otspaigsleidig. De positioerig op het dak va de uitmodig va de dakdoorvoer diet volges NEN 3215 otworpe te worde zodat vocht e afval iet kue bietrede. Va stadleidig aar grodleidig Éé of meerdere stadleidige moge aageslote worde op de grodleidig mits de capaciteit va de grodleidig groot geoeg is. De maximale capaciteit va ee grodleidig is beschreve i de EN e deze is afhakelijk va de diameter e het afschot. De totale afvoerstroom is de gelijktijdige stroom va alle aageslote lozigstoestelle. I hoofdstuk wordt ee grodleidigberekeig gemaakt. Figuur 1.14 Eide va de Akavet stadleidig grodleidig Beugelig Op het beugele va de stadleidig zij de stadaard regels voor beugelig va toepassig. Het Akavet stadleidig T-stuk diet aa de bove- e oderzijde met ee vastputbeugel verakerd te worde. Otluchtig va de Akavet stadleidig De stadleidigdiameter diet tot bove het dak te worde gehadhaafd zoder reductie. Uitzoderige hierop zij de samegevoegde stadleidige met ee gecombieerde otspaigsleidig. De otspaigsleidige va de stadleidig moge 1 m bove het hoogste aasluitput gecombieerd worde. Voor het Akavetsysteem is dit is uitsluited toegestaa idie het iwedige oppervlakte va de gecombieerde otspaigsleidig groter of gelijk is aa de som va vereiste iwedige oppervlaktes va de afzoderde otspaigsleidige. Het maximale aatal te combiere stadleidige is 8 x 110 mm of 3 x 160 mm waarbij de gecombieerde otspaigsleidig ee diameter diet te hebbe volges tabel 1.3. Figuur 1.15 toot ee voorbeeld va 4 stadleidige ø 110 mm met gecombieerde otluchtigsleidige. glijbeugel vastput vastput =1 =2 =3 Figuur Miimale afmetige service-schacht De miimale afmetige die ee Akavetsysteem beodigt, zij terug te vide i tabel 1.4. Figuur 1.15 allee aasluitig 2 Afmetig service-schacht aasluitig 1 of 3 aasluitig 2 e (3 of 1) 110 A 300 mm 350 mm 350 mm B 400 mm 350 mm 400 mm 160 A 270 mm 320 mm 320 mm B 400 mm 350 mm 400 mm Tabel 1.4

5 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Q i I deze formule is het oderdeel de samegestelde gelijktijdige i= 1 afvoer (ieder lozigstoestel wordt gelijktijdig gebruikt). Akavet capaciteit Deze samegestelde gelijktijdige afvoer (Q a ) moet verwerkt kue worde door éé of meerdere Akavet stadleidige. Iedere stadleidig waari de Akavet is opgeome heeft ee maximale capaciteit afhakelijk va de diameter. Tabel 1.7 geeft ee overzicht hierva. Akavet type 110 mm 160 mm Otwerp diameter orm (DN) 100 mm 150 mm Maximale gelijktijdige afvoer Akavet 7,6 l/s 19,6 l/s Aatal basisafvoer eehede (Q i )* 231 l/s 1537 l/s Figuur 1.17 boveaazicht Akavet systeemcalculatie De basisberekeig voor ee Akavetsysteem bestaat uit het bepale va het aatal beodigde stadleidige e de diameter va deze stadleidig(e). Hiervoor diet de (samegestelde) afvoerstroom va de verzamelleidige op de verdiepige vergeleke te worde met de maximale toegestae capaciteit va de stadleidig waari de Akavet is geitegreerd. Basis afvoer eeheid Q i De basis afvoereeheid (Q i ) va ieder lozigstoestel dat aageslote ka worde op ee verzamelleidig, wordt i de NEN 3215 e NTR 3216 uitgedrukt i l/s. Waarbij éé Q i gelijk is aa 1 l/s. I tabel 1.5 staa ekele toestelle met de bijbehorede basisafvoer volges de orm. Lozigstoestel Q i (l/s) Wastafel, bidet 0,50 Wasautomaat, urioir 0,75 Badkuip, vloerput 70 mm 1,00 WC 7 l 2,00 Tabel 1.5 Q i volges NEN 3215 e NTR 3216 Gelijktijdigheidscoëfficiët Niet ieder lozigstoestel zal gelijktijdig gebruikt worde e daarom bestaat de gelijktijdigheidscoëfficiët p. Deze coëfficiët verschilt per type gebouw. Zie tabel 1.6. Type gebouw p Woofuctie e vergelijkbaar 0,50 Cel-, gezodheidszorg- e logiesfuctie 0,70 Katoor-, oderwijs- e wikelfuctie 0,70 Overige gebruiksfucties 0,70 Sport- e bijeekomstfucties 1,00 Tabel 1.6 Gelijktijdigheidscoëfficiet De gelijktijdigheidscoëfficiet wordt gebruikt i formule 1.16 om de afvoer va alle lozigstoestelle same te stelle tot ee vergelijkbare afvoerstroom. Qa = p Q i i= 1 Formule 1.16 Formule samegestelde afvoer (l/s) Q a = samegestelde gelijktijdige afvoer ( l/s ) p = gelijktijdigheidscoëfficiet volges tabel 1.6 ( (l/s) 0,5 ) = aatal lozigstoestelle ( - ) Q i = basisafvoer eeheid v.h. lozigstoestel i volges tabel 1.5 (l/s) Tabel 1.7 Akavet capaciteit * De laatste rij i tabel 1.7 toot de toegestae aatal basisafvoereehede op de stadleidig. Dit getal wordt bereked door de formule 1.16 te herschrijve e voor Q a de maximale capaciteit va de Akavet uit tabel 1.7 te eme. Voor ee gebouw met woofuctie (p = 0,5) met éé Akavet 110 mm stadleidig mag totaal voor 231 l/s aa lozigstoestelle worde aageslote, zie formule 1.17 voor deze berekeig. Akavet capaciteitsradvoorwaarde I de NEN 3215 zij ekele radvoorwaarde opgeome m.b.t. de maximale afvoerstrome va de verzamelleidige die aageslote moge worde op de Akavet stadleidig. Tabel 1.8 beschrijft deze radvoorwaarde i detail. Max. capaciteite 110 mm 160 mm va éé Akavet stadleidig (l/s) Q i Closets (l/s) Q i Closets Totale afvoer va 7, , alle verdiepige Closetafvoer va 4, , alle verdiepige Totale afvoer va 4, , éé verdiepig Closetafvoer va éé verdiepig 2, , Tabel 1.8 Radvoorwaarde aasluitige 2 Rekevoorbeeld Voorbeeld met ee woogebouw met 100 verdiepige met op iedere verdiepig 4 appartemete. Ieder appartemet heeft lozigstoestelle met de oderstaade basisafvoer eehede (Q i ). Lozigstoestel Q i Keuke 1,0 Badkamer 2,5 WC (6 l) 2,0 Totaal per appartemet 5,5 Totaal per verdiepig 22,0 Totaal gebouw Q a 7,6 Q i = = i = 1 p 0,5 Formule 1.17 Formule samegestelde afvoer, herschreve (l/s) Dat komt eer op bijvoorbeeld 462 wastafels (basisafvoer eeheid Q i = 0,5 l/s) of 231 badkuipe (basisafvoer eeheid Q i = 1,0 l/s). I dit gebouw is de Q i = 2200 l/s e de gelijktijdigheidscoëfficiet 0,5. i= 1 De totale stroom Q a is da: Q a = 0, = 23,45 l/s

6 Vuilwaterafvoersyteme voor hoogbouw De maximale capaciteit va ee 110 mm Akavet stadleidig is 7,6 l/s. Er zij dus miimaal 4 x 110 mm Akavet stadleidige odig of 2 x 160 mm Akavet stadleidige, die ee maximale capaciteit hebbe va 19,6 l/s, mits er aa de radvoorwaarde va de orm voldaa wordt. Logischerwijs zulle de 2 x 160 mm stadleidige gekoze worde waarop dus totaal 100 x 2 = 200 WC's per Akavet stadleidige zulle worde aageslote. Het maximaal aatal aageslote WC's op ee 160 mm Akavet stadleidig is 281 waarmee dus aa deze radvoorwaarde voldaa wordt. Grodleidig berekeig I ee hoog gebouw zij meestal meerdere stadleidige verwerkt die gecombieerd moge worde aageslote op ee grodleidig. De diameter va de grodleidig ka volges oderstaade voorbeeld bereked worde. I figuur 1.18 zij de 2 stadleidige va het bovestaade rekevoorbeeld aageslote op éé grodleidig die ee afschot heeft va 2% (1:50). stadleidig A ø160 mm stadleidig B ø160 mm Σ Q i = 1100 Σ Q i = 1100 afschot 2% verzamelleidig ø =? Figuur 1.18 De totale capaciteit mag worde bereked door de alle lozigstoestelle i de gelijktijdigsheidberekeig te gebruike. Q a = 0, = 23,45 l/s Oderstaade tabel is oderdeel va ee tabel uit de EN Hieri staat de maximale stroom per diameter e afschot beschreve, uitgaade va 50% buisvullig. Buis ø 1:100 1,0% 1:67 1,5% 1:50 2,0% 1:40 2,5% 1:33 3,0% 1:20 5,0% 110 2,50 3,10 3,50 4,00 4,40 5, ,10 5,00 5,70 6,40 7,10 9, ,70 9,4 10,9 12,2 13,3 17, ,2 17,4 20,1 22,5 24,7 31, ,9 32,9 38,1 42,6 46,7 60, ,3 59,2 68,4 76,6 83,9 108,4 Tabel 1.9 De 23,45 l/s bevidt zich i de 2% kolom tusse de 20,1 e 38,1. Pak hierva de hoogste waarde e de daarbij behorede buis diameter. I dit geval moet de grodleidig uitgevoerd worde i ee diameter va 250 mm.

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

n = n Leg uit of een oog onder water het meest lijkt op een oog in lucht van een verziende of van een bijziende. Maak daarbij gebruik van figuur 5.

n = n Leg uit of een oog onder water het meest lijkt op een oog in lucht van een verziende of van een bijziende. Maak daarbij gebruik van figuur 5. Duikbril Oder water ku je iet scherp zie. Dat komt doordat het hoorvlies aa de voorkat va het oog da cotact maakt met water i plaats va met lucht. Oder water ligt bij ee ormaalzied oog i ogeaccommodeerde

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco.

ACO Markant. Kelderbouw. Licht- en ventilatieschachten voor kelderbouw sterk, grondwaterdicht, universeel toe te passen. www.aco. Kelderbouw Licht- e vetilatieschachte voor kelderbouw sterk, grodwaterdicht, uiverseel toe te passe www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178

Machtsfuncties en wortelfuncties. Introductie 177. Leerkern 178 Ope Ihoud Uiversiteit leereeheid 6 Wiskude voor ilieuweteschappe Machtsfucties e wortelfucties Itroductie 77 Leerker 7 Machtsfucties et ee atuurlijk getal als epoet 7 Machtsfucties et ee egatief geheel

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9 VAK: hermodyamica HWK Set Proeftoets A0 hermodyamica HWK PROEFOES- A0 - UIWERKING.doc /9 DI EERS LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 miute Uw aam:... Klas:... Leerligummer:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning

Het effectief tarief van de transactiekosten op de aankoop van de eigen zelfbewoonde woning He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop va de eige woig Seupu Beleidsreleva oderzoek Besuurlijke Orgaisaie Vlaadere Spoor Fiscaliei ber.brys@hoge.be He effecief arief va de rasaciekose op de aakoop

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015

Inbouw-, gebruiks- en onderhoudsinstructies voor industriële sectionaaldeur. NL Stand: 08.2015 Ibouw-, gebruiks- e oderhoudsistructies voor idustriële sectioaaldeur NL Stad: 08.2015 1. Ihoudsopgave 1. Ihoudsopgave............................................. 2 2. Verklarig va symbole.....................................

Nadere informatie

T E R B O R C H R I E T W I J K

T E R B O R C H R I E T W I J K TER BORCH RIETWIJK Impressie betreft woige met bouwummer 9 t/m 18. TER BORCH - RIETWIJK KRUISPUNT VAN STAD EN LAND De wijk Ter Borch is omgeve door water: Het Paterswoldsemeer e het Hoorse Meer biede voldoede

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

SUNRAIN. www.leiner.de

SUNRAIN. www.leiner.de SUNRAIN www.leier.de SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie