Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD"

Transcriptie

1 Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

2 ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele e de behuizige volledig zelf geproduceerd worde gaa bij Roseberg prijs e kwaliteit écht same. Roseberg is dus gee dealer maar ee producet va het gehele product. Dit beteked dat wij zelf ivloed hebbe oe kwaliteit va alle oderdele. Het is juist de kwaliteit die er voor zorgt dat wij al jarelag ee groot marktaadeel hebbe met oze cetrifugaal vetilatore oe Nederladse markt. Same met ee cocurrerede prijs zij we daarom al jarelag marktleider i ekele marktsegmete. Kemerke: Geormeerde serie volges R2 e aasluitfles volges DIN Met trasformator e elektroisch 1% i stappe of stappeloos regelbaar Compacte, ruimtebesparede costructievorm Eevoudige istallatie i vele uitblaasposities Extreem lage aaloopstroom ihoudsopgave... 2 ileidig... 3 Stadaard met thermische motorbeveiligig door middel va thermocotacte Buitepoolmotore... 5 schoepewiel... 6 geluid... 8 regelapparatuur... 1 techische specificaties Grafiek e selectie aasluitschema s Regelapparatuur aasluitschema s vetilatore Deze brochure behadeld allee de dubbelaazuigede cetrifugaal vetilatore. Roseberg heeft ook ee uitgebreide serie ekelaazuigede cetrifugaal vetilatore met zowel voorover als achterovergeboge schoepe. Waeer u hier meer iformatie over west da kue wij u dit toezede.

3 buitepoolmotore 5 Buitepoolmotore Buitepoolmotore zij wezelijk aders da de veel toegepaste ormmotore. Bij de bekede ormmotore is het de motor met daari de stator die stil staat. De rotor die aa de as gekoppeld is draait daari rod. Bij de buitepoolmotor zij de rotor e de stator omgedraaid, Dit beteket dat de as vast gefixeerd staat e de motorbehuizig daaromhee draait. Door de motor vervolges aa ee schoepewiel va ee vetilator vast te make otstaat er ee ideale costructie voor ee vetilator. Bovedie wordt de motor oeze maier optimaal gekoeld. Vsare e motorodersteuig zij dus iet odig. Er zij meer verschille met ee ormmotor. Normmotore kue meestal iet of zeer beperkt met ee trasformator geregeld worde. Buitepoolmotore kue altijd 1% met ee trasformator geregeld worde, zelfs traploos. Dit is ee eevoudige maar zeer doeltreffede maier om ee vetilatortoeretal aa te passe. De buitepoolmotore worde uitgevoerd met dubbele overgedimetioeerde kogellagers met leveslage smerig. Buitepoolmotore kemerke zich door ee zeer lage aaloopstroom. De motore zij afgedicht volges volges NEN EN De wikkelige zij beschermd met isolatiemateriaalklasse F e is stadaard voorzie va ee vochtwerede impregatie. Alle buitepoolmotore zij stadaard uitgevoerd met thermocotacte

4 schoepewiel 6 schoepewiel 7 Voorover geboge schoepewiel: Deze schoepewiele hebbe ee groot aatal korte schoepe. Door deze vorm heeft het schoepewiel ee zeer hoog redemet. Het voorovergeboge schoepewiel bouwt compact, dat wil zegge dat de vetilator zeer beperkte afmetige heeft. Het schoepewiel is gemaakt va verzikt plaatstaal e is bestad tege vervuilig. Achterover geboge schoepewiel: Deze schoepewiele kemerke zich door ee kleier aatal schoepe (1) die i verhoudig groter zij. Dit schoepewiel is va alumiium gemaakt e ka ee schoepredemet hebbe tot %. Teves is de achterovergboge schoep bestad tege zware vervuilig Roseberg levert gee excetrisch gemoteerde Alle schoepewiele zij dyamisch e statisch gebalaceerd volges ISO 194 klasse G 2,5. motore oubbelaazuigede cetrifugaal vetilatore. Buitepoolmotore va Roseberg zitte precies i het midde va het schoepewiel waardoor er bij de dubbelaazuigede cetrifugaal vetilatore eveveel lucht gaat door beide aazuigcousse. Dit komt de koelig, balacerig e het redemet va de vetilator atuurlijk te goede. Alle grafieke zij samegesteld met behulp va de afgebeelde proefkameropstellig volges DIN Deze laat de drukverhogig zie als fuctie va het luchtvolume bij ee luchtdichtheid va p = 1,2 kg/m3 bij ee temperatuur va 2 C. Testopstellig capaciteitsmetig Schoepewiel 1 De Roseberg cetrifugaal vetilatore kue worde uitgevoerd met twee verschillede soorte schoepewiele: achterwaarts geboge e voorwaarts geboge. De kemerke op ee rij: 7 1 aastroommeetcous 2 verloopstuk 3 drosselklep met luchtstroomgelijkrichter 4 geperforeerde plaat 5 luchtstroomgelijkrichter 6 meetkamer met toegagsdeure 7 werkdrukmeter pd istelmeter 8 werkdrukmeter pd istelmeter 9 proefvetilator 8

5 geluid 8 Geluid De geluidmetige e weergave zij volges DIN 45635, deel 38 uitgevoerd. De metige vide plaats i ee geormeerde geluidsarme kamer waarbij geluid gemete wordt door vierkatvormige meetvlakke met meerdere meetpute. Testopstellig geluidmetig jaloeziekleppe 2 geluiddemper 3 test voorwerp 4 meetapparatuur 5 geluidsruimte met reflecterede vloer De geluidgegeves worde, zoals uit de opstellig blijkt, gemete i vrije veld codities. Dit beteket dat er altijd rekeig gehoude moet worde met ruimtereflecties e beïvloedig va het kaaalsysteem. Voorbeeld geluidberekeig Om tot geluidsdruk te kome (LPA) moet het opgegeve geluidsvermoge vermiderd worde met 7 db. Om de geluidsdruk aa de aazuigzijde te bereke moet het opgegeve geluidsvermoge vermiderd worde met 7 e 3 db dus totaal vermiderd Geluidvermoge perszijdig (L WA pers ) = db (A) Het totaal geluidvermoge, opgegeve i db(a), wordt i de grafieke aagegeve middels omcirkelde worde met 1 db Geluidvermoge zuigzijdig (L WA zuig ) = 3 = db (A) Geluiddruk perszijdig (L PA pers ) = 7 = 7 db (A) getalle. Het omcirkelde getal is het geluidvermoge Omdat het berekee va de frequetiebade Geluiddruk perszijdig (L PA zuig ) = 7 3 = 67 db (A) va de vetilator dat deze produceert bij de uitblaas voor ee bepaalde situatie tamelijk complex is ka opeig (persopeig). Roseberg deze berekeig uitvoere. Om het geluidvermoge bij de aazuigopeige te wete te kome moet het opgegeve geluids vermoge vermiderd worde met 3 db.

6 regelapparatuur 1 Motorbeveiligigschakelaar type MSE e MS1: Elke cetrifugaal vetilator met ee buitepoolmotor heeft thermocotacte. Deze thermocotacte mete de temperatuur i de motor waardoor er ee betere beveiligig otstaat da waeer er allee aar de stroomopame gekeke wordt. Door deze thermocotacte aa te sluite op ee motorbeveiligsschakelaar is de vetilator optimaal te beveilige. Nadat ee motorbeveiligigschakelaar aagesproke wordt zal de storig eerst oderzocht moete worde voordat de schakelaar gereset wordt. Er zij twee uitvoerige voor de cetrifugaal vetilatore verkrijgbaar: MSE 23 Volt, 1 fase e de MS1 4 Volt, 3 fase. 5stade hadbediede trasformator type RE/RTE/RTD De 5stade trasformatore hebbe ee hadbediede draaikop waarbij het toeretal va de vetilator i 5 stappe geregeld wordt. Deze serie ket twee uitvoerige: RE geschikt voor 1 fase, 23 Volt. De RE trasformator ka ook igezet worde om meerdere vetilatore op éé RE aa te sluite, mits de totale stroomsterkte oder de maximale stroomsterkte blijft va de trasformator. RTE geschikt voor 1 fase, 23 Volt. Bij de RTE worde, i tegestellig tot de RE serie, ook de drade va de thermocotacte aageslote oe trasformator. Bij overschrijdig va de maximaal toelaatbare wikkeligtemperatuur zal het stroomcircuit worde oderbroke. Hierdoor wordt de motor uitgeschakeld. Na het afkoele va de motor e/of opheffe va de storigsoorzaak diet de schakelaar kort i de stad gezet te worde, om daara weer i bedrijf te worde gezet. De RTE is fuctioeel gelijk aa ee RE + MSE. RTD geschikt voor 3 fase, 4 Volt. De RTD is de 4 Volt variat va de RTE. Ook bij de RTD worde de drade va de thermocotacte aageslote oe trasformator. Bij overschrijdig va de maximaal toelaatbare wikkeligtemperatuur zal het stroomcircuit worde oderbroke. Hierdoor wordt de motor uitgeschakeld. Na het afkoele va de motor e/of opheffe va de storigsoorzaak diet de schakelaar kort i de stad gezet te worde, om daara weer i bedrijf te worde gezet. Hadbediede traploos istelbare elektroische regelaar type ED De elektroische regelaar type ED is geschikt voor 23 Volt, 1 fase tot 1 of 2,5 Ampère. De vetilator ka door middel va deze ED traploos toere geregeld worde. De ED ket twee uitvoerige, ee opbouw e ee ibouw behuizig voor muurmotage. De ED is ook i combiatie met ee motorbeveiligigsschakelaar type MSE toe te passe. Techische specificaties

7 uitleg grafiek e selectie 12 uitleg grafiek e selectie 13 itleg grafiek e selectie 6 maximale capaciteit lij werkput Voor het selectere va de juiste vetilator zij de volgede pute va belag: Geweste luchthoeveelheid V Vereiste drukverhogig Toepasbare bouwgrootte Geluidseise Bij het vide va de beodigde luchthoeveelheid moet rekeig gehoude worde met de statische weerstad va het systeem. Deze verlieze otstaa bijvoorbeeld door kaale e filters, bochte e verwarmigs e koelbatterije V 18 V 23 V 28 V I dit gebied iet izetbaar statische druk dyamische druk voor of a de vetilator V [m 3 /h] V [m 3 /s] Gebruik grafiek dyamische druklij De beodigde luchthoeveelheid wordt oe horizotale (Xas) uitgezet. Als voorbeeld eme we ee luchthoeveelheid va 55 m3/h. Vauit dit put oe Xas wordt ee verticale lij uitgezet aar de boveste De statische druk is de extere druk e is het totaal va de zuig e de persdruk va de vetilator. I de voorbeeldgrafiek zij de dyamische e de statisch druk met stippellije aagegeve. Grafiek Gevraagd ee vetilator met ee capaciteit va 55 m3/h die ee extere weerstad va ogeveer 45 Pa moet overbrugge. (kromme) grafieklij. Bij de 1 fase vetilatore is dit de 23 Volt lij e bij de 3 fase vetilatore is dit de 4 Volt lij. Vauit dit sijput moet ee horizotale lij I ee aatal grafieke is ook ee gebied aagegeve waari de vetilator iet mag worde igezet. Waeer Gevode: Capaciteit = 55 m 3 /h Extere druk = 45 Pa getrokke worde richtig de Yas waaroe totaal dit toch gebeurd da zal de vetilator te veel stroom Dyamische druk = 8 Pa druk staat vermeld. I de voorbeeld grafiek beteked opeme e als gevolg daarva te veel lawaai Geluidsvermog. perszijdig = 88 db(a) dit dat bij ee luchthoeveelheid va 55 m3/h ee make om vervolges het a eige tijd te begeve. totaaldruk hoort va 53 Pa. De totaaldruk bestaat uit Deze vetilatore hebbe dus altijd extere weerstad twee drukke, de statische druk e de dyamische druk. odig zodat ze iet op hol slaa. Om te voorkome dat de vetilator a istallatie toch i dit gebied sleutel Statische druk + Dyamische druk = Totaaldruk Eevoudig gezegd is de dyamische druk de selheidsdruk die veroorzaakt wordt i de vetila fuctioeert, doordat de weerstad verkeerd is igeschat, moet a het aasluite altijd de stroom worde gemete. Hierbij is belagrijk dat de gemete stroom altijd oder de omiaalstroom blijft. D = Dubbelaazuiged R = Voorovergeboge schoepewiel H = Achterovergeboge schoepewiel DRAE 2514L tor zelf. iteraard des te meer lucht de vetilator A = Buitepoolmotor verplaatst des te hoger de dyamische druk is. De dyamische druk is met de oderste lij i de grafiek aagegeve vauit het ulput aar rechts e is i de grafiek aagegeve met Pd. Het deel dat oder deze E = Eefase 23 Volt motor D = Driefase 4 Volt motor Schoepwiel diameter Aatal pole Verbrede behuizig lij ligt is de dyamische druk.

8 DRAE 164 techische specificaties DRAE 1 techische specificaties voorovergeboge schoep 25 voorovergeboge schoep V 15 V V 16 V 145 V V 15 V V 145 V 16 V 23 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] V [m 3 /s] DRAE 164 p fa mi DRAE 1 p fa mi 4 Pa Artikel r. 232 I A / 1,3 Artikel r I A / 1,3 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz,11 kw 1.9,33 kw 1.25 / 1.8,5 A 7 kg 1,4 A 8,5 kg 11 mi 1 5 stade trasformator RE 1,5 18 mi 1 C 4 V 3 µf Elektroische regelaar ED 1. 7 C Motorbeveiligigsschakelaar stade trasformator RE 1,5 C 4 V 6 µf Elektroische regelaar ED C Motorbeveiligigsschakelaar MSE

9 DRAE 24 techische specificaties DRAE 2494 techische specificaties voorovergeboge schoep 45 voorovergeboge schoep V 16 V 145 V V V V 13 V V V V V 16 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] V [m 3 /s].9 DRAE 24 p fa mi 125 Pa DRAE 2494 p fa mi Artikel r. 234 I A / 1,6 Artikel r I A / 1,6 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz,49 kw 1.25 / 1.8, kw 1.25 / 1.8 2,1 A 1,7 kg 3,7 A 19 kg 123 mi 1 5 stade trasformator RE mi 1 5 stade trasformator RE / RTE 5 C 4 V 1 µf Elektroische regelaar ED 2.5 C 4 V 14 µf Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar MSE C Motorbeveiligigsschakelaar MSE

10 DRAE 2514 techische specificaties DRAE 2514L techische specificaties voorovergeboge schoep 5 voorovergeboge schoep 4 23 V V V 145 V 13 V 15 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] 1. DRAE 2514 p fa mi 7 Pa DRAE 2514L p fa mi Artikel r. 237 I A / 1,5 Artikel r I A / 1,6 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz,88 kw 1.25 / 1.8 1,17 kw 1.25 / 1.8 3,9 A 19 kg 5, A 2 kg 11 mi 1 5 stade trasformator RE / RTE mi 1 5 stade trasformator C 4 V 16 µf Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar MSE RE / RTE 5 C 4 V 16 µf Elektroische regelaar 5 C Motorbeveiligigsschakelaar MSE V 145 V 13 V 15 V 67 6 V V V [m 3 /s]

11 DRAE 24 techische specificaties DRAE 24 techische specificaties V voorovergeboge schoep 7 voorovergeboge schoep 4 16 V 145 V V 16 V V 13 V V 145 V V 75 I dit gebied iet izetbaar 2 15 V V V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] 1.6 DRAE 24 p fa mi 12 Pa DRAE 24 p fa mi 2 Pa Artikel r. 238 I A / 1,75 Artikel r I A / 1,75 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz 1,55 kw 1.25 / 1.8 1,55 kw 1.25 / 1.8 6,9 A 29 kg 6,9 A 32 kg 116 mi 1 5 stade trasformator RE / RTE 7,5 116 mi 1 5 stade trasformator RE / RTE 7,5 C 4 V 25 µf Elektroische regelaar C 4 V 25 µf Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar MSE C Motorbeveiligigsschakelaar MSE I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /s] 1.8

12 DRAE 2 techische specificaties DRAD 2514 techische specificaties V 15 V V 28 V 23 V 18 V 14 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] 1. DRAE 2 p fa mi 3 Pa DRAD 2514 p fa mi 9 Pa Artikel r I A / 3 Artikel r I A / 2,2 23 V 5 Hz 4 V 5 Hz 2,3 kw,8 kw 1.6 1,56 A 19 kg 113 mi 1 5 stade trasformator RTD 3.8 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar ,2 A 41 kg 136 mi 1 5 stade trasformator RTE 12 C 4 V 4 µf Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar MSE 1 (3,6 kw) V 13 V 16 V 23 V voorovergeboge schoep voorovergeboge schoep I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /s]

13 DRAD 2514L techische specificaties DRAD 24 techische specificaties voorovergeboge schoep 7 voorovergeboge schoep V 28 V 23 V 18 V 14 V V 28 V 23 V 18 V 14 V V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] DRAD 2514L p fa mi DRAD 24L p fa mi Artikel r. 265 I A / 2,2 Artikel r. 25 I A / 2,7 4 V 5 Hz 4 V 5 Hz 1,5 kw 1.6 1,9 kw 1.6 1,95 A 2 kg 3,6 A 111 mi 1 5 stade trasformator RTD 3,8 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar kg 114 mi 1 5 stade trasformator RTD 3,8 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar V [m 3 /s] 1.8

14 DRAD 2 techische specificaties DRAD 3144 techische specificaties voorovergeboge schoep 7 4 V 85 voorovergeboge schoep V V 23 V 18 V 14 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] 2.5 DRAD 2 p fa mi 26 Pa DRAD 3144 p fa mi 18 Pa Artikel r. 25 I A / 3,5 Artikel r. 26 I A / 2,6 4 V 5 Hz 4 V 5 Hz 2,6 kw kw 1.6 4,4 A 34 kg 4,9 A 47 kg 116 mi 1 5 stade trasformator RTD 5 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar mi 1 5 stade trasformator RTD D C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar V 4 V 28 V 23 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /s]

15 DRAD 3154 techische specificaties DRAD 3556 techische specificaties voorovergeboge schoep 45 voorovergeboge schoep V V 4 V 28 V 23 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] 3. DRAD 3154 p fa mi 15 Pa DRAD 3556 p fa mi 14 Pa Artikel r. 2 I A / 4,3 Artikel r. 25 I A / 3 4 V 5 Hz 4 V 5 Hz 4,8 kw 1.6 8,9 A 54 kg 135 mi 1 5 stade trasformator RTD 1 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar ,95 kw 1.6 5,2 A 5,5 kg mi 1 5 stade trasformator RTD 7 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar V 23 V 18 V 14 V V 88 I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /s]

16 DRAD 3564 techische specificaties DHAE 3554 techische specificaties voorovergeboge schoep 45 achterovergeboge schoep V [m 3 /h] 12 DRAD 3564 p fa mi 31 Pa Artikel r I A / 3,1 4 V 5 Hz 4,3 kw 1.6 6,9 A 7 kg 122 mi 1 5 stade trasformator RTD 7 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar V 4 V V 18 V 7 23 V I dit gebied iet izetbaar V [m 3 /h] V [m 3 /s] 3. DHAE 3554 p fa mi Artikel r I A / 1,8 23 V 5 Hz,69 kw 1.24 / 1.7 3,1 A 33 kg 12 mi 1 5 stade trasformator RE / RTE 5 C 4 V 14 µf Elektroische regelaar 7 C Motorbeveiligigsschakelaar V 13 V 16 V 145 V 15 V V V [m 3 /s]

17 DHAE 44 techische specificaties DHAE 454 techische specificaties achterovergeboge schoep 7 achterovergeboge schoep V V V 13 V V 6 V 23 V V 15 V 7 13 V V 8 16 V V [m 3 /h] V [m 3 /h] V [m 3 /s] 2.5 DHAE 44 p fa mi DHAE 454 p fa mi Artikel r I A / 2, Artikel r I A / 3,4 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz 1,2 kw 1.24 / 1.7 2,3 kw ,4 A 42 kg 1,2 A kg 122 mi 1 5 stade trasformator RTE 7,5 137 mi 1 C 4 V 2 µf Elektroische regelaar 45 C Motorbeveiligigsschakelaar stade trasformator RTE 12 C 4 V 4 µf Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar MSE 1 (3,6kW) V [m 3 /s]

18 DHAD 44 techische specificaties DHAD 454 techische specificaties achterovergeboge schoep 8 achterovergeboge schoep 4 4 V 6 4 V 28 V V 14 V 23 V 28 V V [m 3 /h] V 18 V 23 V V [m 3 /h] V [m 3 /s] 2.5 DHAD 44 p fa mi DHAD 454 p fa mi Artikel r I A / 1,5 Artikel r I A / 4,4 4 V 5 Hz 4 V 5 Hz 1,28 kw 1.6 2,1 kw 1.6 2,5 A 42 kg 3,65 A 122 mi 1 5 stade trasformator RTD 3 C 4 V Elektroische regelaar 5 C Motorbeveiligigsschakelaar kg 134 mi 1 5 stade trasformator RTD 5 C 4 V Elektroische regelaar 55 C Motorbeveiligigsschakelaar V [m 3 /s]

19 DHAD 54 techische specificaties DHAD 564 techische specificaties achterovergeboge schoep 12 achterovergeboge schoep V [m 3 /h] 25 DHAD 54 p fa mi Artikel r I A / 4,7 4 V 5 Hz 4,2 kw 1.6 8,1 A kg 137 mi 1 5 stade trasformator RTD 1 C 4 V Elektroische regelaar 5 C Motorbeveiligigsschakelaar x V V V 28 V 4 V V V 23 V V V V [m 3 /h] V [m 3 /s] DHAD 564 p fa mi Artikel r I A / 6 4 V 5 Hz 7,2 kw ,3 A 14 kg 137 mi 1 5 stade trasformator RTD 19 C 4 V Elektroische regelaar 4 C Motorbeveiligigsschakelaar x V [m 3 /s]

20 aasluitschema s regelapparatuur 38 aasluitschema s vetilatore 39 ED RE Nr. 1.6 Nr. 1.9 TK TK W 1 V 2 V W 2 Z 1 2 F N N L N 1 2 L N PE F 1 2 TK TK L 1 L 2 L 3 PE L N PE M 1 ~ PE L N M 1 ~ Draaistroommotor i schakelig met thermokotakte. Veraderig va draairichtig door verwisselig 2 fase. Eefase wisselstroommotor met bedrijfscodesator e thermokotakte. De thermokotakte staa i serie met de motorwikkelige. (automatische beveiligig) RTE RTD Nr. 1.7 Nr TK 1 Z 1 Z 2 TK 2 TK TK Z 2 Z L N 1 2 TK TK L 1 L 2 L 3 N 1 V 1 W 1 TK TK F 1 2 TK TK F 1 V 1 W 1 TK TK L N PE TK TK L N PE PE L N M 1 ~ PE L 1 L 2 L 3 N M 1 ~ Eefase wisselstroommotor met bedrijfscodesator e thermokotakte. Thermokotakte direct schake Eefase wisselstroommotor met bedrijfscodesator e thermokotakte. led tot 8 ampère. (automatisch beveiligd) MSE Nr. 1.8 Nr TK 1 Z 2 Z 1 TK 2 TK TK Z 1 Z L N 1 2 TK TK L 1 L 2 L 3 N 1 V 1 W 1 TK TK F 1 2 TK TK F 1 V 1 W 1 TK TK L N PE TK TK L N PE PE L N M 1 ~ PE L 1 L 2 L 3 N M 1 ~ Eefase wisselstroommotor met bedrijfscodesator e thermokotakte. Thermokotakte direct schake Eefase wisselstroommotor met bedrijfscodesator e thermokotakte. led tot 8 ampère. (automatisch beveiligd)

21 De gegeves over leverigsprogramma, uiterlijk, prestaties, afmetige e gewichte kome overee met de beschikbare gegeves op het momet va ter perse gaa va deze brochure. Wijzigige voorbehoude. Producet e leveracier va: Dakvetilatore, axiaalvetilatore, cetrifugaalvetilatore, buisvetilatore, kuststof vetilatore, regelapparatuur, luchtbehadeligskaste Roseberg Vetilatore B.V. Eladlaa 8 34 CP De Dolder Postbus ZH De Dolder Tel. 3 2 Fax

Centrifugaal ventilatoren Dakventilatoren KDV met regelbare buitenpoolmotoren

Centrifugaal ventilatoren Dakventilatoren KDV met regelbare buitenpoolmotoren Centrifugaal ventilatoren Dakventilatoren KDV met regelbare buitenpoolmotoren inhoudsopgave inleiding 3 Inleiding De directgedreven dakventilatoren met buitenpoolmotor van Rosenberg staan voor kwaliteit.

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is

Product-Data-Blad. Gas 310/610 Eco PRO. Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die nergens te groot voor is Product-Data-Blad Gas 310/610 Eco PRO Gas 310/610 Eco PRO De grote ketel die erges te groot voor is Gas 310/610 Eco PRO Met de geheel ieuwe Gas 310/610 Eco PRO levert Remeha ee hoogwaardig 100% maatwerkproduct

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

1) Levenscyclus kosten

1) Levenscyclus kosten Titel va de presetatie 7-6- 10:08 Eergie e koste i de tijd. Doel va de presetatie sta klerks Izicht e vaardighede bijbrege over eergiebesparig, meerivesterig e terugverdiee. idelig 1) Levescyclus koste

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Gasabsorptiewarmtepomp. Duurzaam verwarmen met maximaal rendement. Gas HP

Product-Data-Blad. Gasabsorptiewarmtepomp. Duurzaam verwarmen met maximaal rendement. Gas HP Product-Data-Blad Gasabsorptiewarmtepomp Gas HP Duurzaam verwarme met maximaal redemet Gasabsorptiewarmtepomp Duurzaam verwarme met maximaal redemet De Remeha Gasabsorptiewarmtepomp Remeha zet al jare

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water

Product-Data-Blad. Aqua Load 110. Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Product-Data-Blad Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Aqua Load 110 Modulair boileroplaadsysteem voor veel warm water Ideale brug tusse cv-circuit e boiler Met de Aqua Load

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai

Multitalent. Stel uw ideale Hyundai samen met de Hyundai Car Configurator op www.hyundai.nl/configurator. Configureer uw Hyundai Hyudai H300 Multitalet Als oderemer kut u moeilijk om de Hyudai H300 hee. Deze bedrijfswage va Hyudai biedt u amelijk alles wat u va ee bedrijfs wage verlagt. Zij laadruimte e zij veelzijdigheid zij ogeked

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig SK-2 Art. 71-02021 2-polige stromübertragede Kuppluge 2 pole curret trasmittig coupligs Attelages coducteurs de courat à 2 pôles 2-polige stroomvoerede koppelige SK-4

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013 Ogelijkhede IMO traiigsweeked 0 Deze tekst probeert de basis aa te brege voor het bewijze va ogelijkhede op de IMO. Het is de bedoelig om te bewijze dat ee bepaalde grootheid (ee uitdrukkig met ee aatal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9

Thermodynamica HWTK PROEFTOETS- AT02 - UITWERKING.doc 1/9 VAK: hermodyamica HWK Set Proeftoets A0 hermodyamica HWK PROEFOES- A0 - UIWERKING.doc /9 DI EERS LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 miute Uw aam:... Klas:... Leerligummer:

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Oefeningen op Rijen. Leon Lenders, Bree

Oefeningen op Rijen. Leon Lenders, Bree Oefeige op Rije Leo Leders, Bree I de tekst staa ee aatal oefeige i verbad met rije. De moeilijkere oefeige zij volledig uitgewerkt. Volgede oderwerpe kome aa bod : Plooie va ee blad papier Salaris Het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

ASKO Technische Specificaties

ASKO Technische Specificaties ASKO Techische Specificaties Wasmachies W Swede Editio Type: vrijstaad Malmö Type: vrijstaad W6564NL Type: vrijstaad W6884 ECO Type: vrijstaad W6984 Type: vrijstaad W8844XL ECO Type: vrijstaad 2 Drogers/Droogkaste

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

IRAB - IRAT. Inspectieluik voor onderhoud. Veelzijdige toepassingen: Kan in elke positie worden geïnstalleerd

IRAB - IRAT. Inspectieluik voor onderhoud. Veelzijdige toepassingen: Kan in elke positie worden geïnstalleerd Rechthoekige geïsoleerde kanaalventilator. Ontwerp met zeer laag profiel. Centrifugaalwaaier met achterover gebogen schoepen. Behuizing vervaardigd uit zwaar verzinkt plaatstaal. Geluidsisolatie van 5mm

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

Discrete dynamische systemen

Discrete dynamische systemen Cahiers T 3 Europe Vlaadere r. 19 Discrete dyamische systeme Recursievergelijkige met de TI-84 Joha Deprez Discrete dyamische systeme Joha Deprez HUBrussel, Uiversiteit Atwerpe, Katholieke Uiversiteit

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Wiskundige toepassingen bij Thermodynamica - 1 WISKUNDE. toegepast bij THERMODYNAMICA

Wiskundige toepassingen bij Thermodynamica - 1 WISKUNDE. toegepast bij THERMODYNAMICA iskudige toeassige bij Thermodyamia - ISKUNDE toegeast bij THERMODYNAMICA iskudige toeassige bij Thermodyamia - INTEGRATIETECHNIEKEN Toeassigsvoorbeeld - Het ogeome vermoge va ee omressor Beshouw oderstaad

Nadere informatie