Ontwerpen van een schakelkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerpen van een schakelkast"

Transcriptie

1 Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011

2 F. Rubbe 2

3 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt de mogelijkheid om tot ee schakelkast overlope. Deze budel diet als ee algemee hadleidig oafhakelijk va het klassikaal aagehaalde project Machielij Ee geautomatiseerde lij i fabriek X zorgt voor het vulle va flesse, waara ze dichtgedraaid worde. Tot u toe werde de flesjes daara igepakt per 24 i ee krat door ee aatal arbeidsters. Door toegeome vraag moet het tempo va de lij worde opgedreve. Ee kosteaalyse leerde de CEO dat het u iteressater is om ee automatische ipakmachie te late otwerpe. Dit is reeds gebeurd. Er rees echter ee probleem dat i eerste istatie over het hoofd werd gezie; de ipakmachie moet achter de oorsprokelijke lij gemoteerd worde. Dit bleek iet mogelijk, zodat de verpakkigsistallatie i ee aagrezede ruimte opgesteld zal worde. De verbidig tusse beide istallaties zal gebeure met behulp va ee trasportsysteem waarop de flesjes zulle begeleid worde. Figuur 1: diytrade.com Figuur 2: diytrade.com F. Rubbe 3

4 1.2. Doel project Ee trasportbad met ee asychroe motor ka me aadrijve met ee stekker i het stopcotact. Er is i dat geval gee aasturig mogelijk va de trasportbad qua aaloopgedrag, och qua variatie va de selheid. Ook stoppe is ekel mogelijk door de stekker uit het stopcotact te doe. Op gee ekel momet zal er da commuicatie zij met de voorliggede e de achterliggede geautomatiseerde productielije. De bedoelig va dit project is: Het otwerpe va de trasportbad o motor e type aadrijvig zo bepale. o dat de machie voldoet aa de richtlije zoals door het bedrijf e door de overheidsistaties gevraagd e geëist wordt. o waarbij de (elektrische) veiligheid i de (deel)istallatie gewaarborgd is. het volledig otwerpe va de stuurkast volges het CE-traject. het opstelle va ee bestellijst. F. Rubbe 4

5 2. Basisgegeves over de istallatie 2.1. Ee blaco checklijst Project: Projectummer: Datum: Klat: Otwerper: Aard va het bedrijf: Project: Checklijst Eigeschappe i de fabriek: Omgevigstemperatuur: 35 C C Te gebruike orm(e): Nomiale bedrijfsspaig: 400V V Frequetie va voedede et: 50Hz Hz Netvorm: TN-C TN-S TN-C-S TT IT Sectie va de (PE)N-geleider: de helft volledige sectie groter Eigeschappe i het geheel va istallatie: Trasformatorvermoge: kva Nomiale stroom va de voedig: A Nomiale piekstroom va het hoofdrailstelsel Icw: ka Geweste eigeschappe stuurkast: FYSISCH Beschermigsgraad (IP): Itere bouwvorm: Met bodemplate: JA NEE Plaatsreserve: % Maximaal toelaatbare afmetige: o B o H o D Hoogte va de ruimte: mm Max. trasportafmetige: o B o H o D ELEKTRISCH Stuurspaige AC: V Trasformator AC: Exter Iter kva Stuurspaige DC: V Trasformator DC: Exter Iter kva Sectie stuurkrige: mm² Draadcoderig: F. Rubbe 5

6 2.2. Ee woordje uitleg Eigeschappe i de fabriek Omgevigstemperatuur Omgevigsparameters zij belagrijk bij het otwerp va de machie. Naast temperatuur zij ee aatal adere og belagrijk die NIET i deze checklijst opgeome werde: Vochtigheid Hoogte va de locatie Temperatuurschommelige De omgevigstemperatuur wordt echter vaak vermeld i datasheets e zal dus ee zeer belagrijke parameter bij het kieze va de correcte materiale. Ee sesor die moet werke bij C (bijvoorbeeld bij het verwarme va het wort) zal dus zeker iet va het type met ee werkigsgebied tusse -10 C tot 40 C zij. Opdracht: Zoek ee vlotter die i cotact mag kome met voedigsmiddele é waarva het temperatuursbereik het iterval va 70 C tot 80 C overlapt Te gebruike orme I de EU gelde wette, richtlije geoemd. Deze richtlije zij voor de fabrikat va de schakelkast e de klat verplicht te volge! Zo zal ee machie oder adere moete voldoe aa de volgede richtlije: Machierichtlij Laagspaigsrichtlij EMC-richtlij Arbeidsmiddelerichtlij Om deze richtlije (wette) a te leve moet me dus werke volges de regels va goed vakmaschap. Tips om aa deze richtlije te voldoe worde i orme geformuleerd. Op zich zij deze orme NIET bided me mag zelf kieze of me ee orm al da iet zal volge. Deze orme kue door de klat (e of adere istaties zoals verzekerige e staatsistellige) toch geëist worde als eige methode om aa de richtlije te voldoe. I de idustriële kastebouw zij er ee aatal belagrijke orme: EN : Veiligheid va machies de elektrische uitrustig va machies NBN EN ISO : Veiligheid va machies - Oderdele va besturigssyteme met ee veiligheidsfuctie - Deel 1: Algemee regels voor otwerp F. Rubbe 6

7 Quiz: JUIST/FOUT Ee orm is altijd verplicht te gebruike. JUIST/FOUT Ee richtlij is bided. JUIST/FOUT Ee speelgoedfiets moet aa de machierichtlij voldoe Voedigsspaig De eigeschappe va de spaig is va belag. Er mag per kast immers maar 1 voedigsspaig toekome. Elke adere spaig die odig is i de stuurkast moet me via trasformators e/of voedige i die stuurkast afleide va de eerste spaig. De maier waarop het et opgebouwd is, is ook va groot belag Nomiale bedrijfsspaig Vaak spreekt me i de idustriële istallaties va drijfkracht, dit is ee bedrijfsspaig va 3x400V. I adere situaties krijgt me vaak 3x230V; zoals i het VTI Brugge. I de idustriële kast zelf wordt de spaig vaak omgevormd aar 1x230Vac of 24Vac of 24Vdc. Adere spaige zij mogelijk maar kome i specifieke omgevige maar voor zoals 110Vdc i trasportmiddele zoals de trams of treie. Hou bij uw otwerp rekeig met het feit dat de spaig 10% mag afwijke te opzichte va de omiale spaig Frequetie De frequetie va het elektrisch et i Europa is 50Hz. De oderstaade kaart [wikimedia] toot de verschillede spaige e frequeties i de wereld. F. Rubbe 7

8 Netvorm Naast de spaig e de frequetie is ook de bouw va het gebruikte et va groot belag. De bouw va het et bepaalt de beodigde beveiligige i de idustriële schakelkast. Voor het bepale va de beveiligige verdeelt me de foute i twee categorieë; amelijk direct e idirect gevaar. direct gevaar o o Me verstaat hieroder het direct aarake va stroomgeleidede oderdele. Hoe voorkomt me het rechtstreeks aarake va stroomgeleidede oderdele? Bescherme va de actief geleidede dele door omhulsel Omhulsel mag ekel met speciaal gereedschap te opee zij. Bescherme va de actief geleidede dele door isolatie Isolatiemateriaal rod de actieve dele ekel verwijderbaar door verielig. Beschermig tege restspaige Bie de 5 secode moet er ee otladig tot lager da 60V zij. Plaatse va afschermige I eerste istatie buite bereik plaatse va de actief geleidede oderdele of gebruik va hiderisse waardoor de actieve dele iet bereikbaar zij. F. Rubbe 8

9 idirect gevaar o o Isolatiefoute die gebeure i ee actieve geleider of toestel e die ee persoo orechtstreeks i gevaar brege. Hoe moet me idirect gevaar prevetief aapakke? Maatregele eme die gevaarlijke aaraakspaig vermijde. Uitrustig klasse II Elektrische scheidig Keuze e otwerp voedigssysteem met grote impedatie of isolatie sterput voedig te opzichte va aarde Waeer idirect gevaar aawezig is, da moet me automatisch afschakele bie ee termij vooraleer het idirect gevaar bedreiged wordt. Aaraakbare metale dele verbide met beschermigskete Beveiligige afhakelijk va type et; zie overzicht i bijlage. F. Rubbe 9

10 Eigeschappe i het geheel va de istallatie Trasformatorvermoge Ee belagrijk gegeve i de istallatie is de geïstalleerde voedigstrasformator va de schakelkast. I eerste istatie moet het vermoge va deze trasformator meestal groter zij da het geïstalleerde vermoge va de gebruikers. Adere factore kue voor adere situaties zorge (bijvoorbeeld gelijktijdigheidsfactor e.a.), maar hier wordt ekel de eevoudigste situatie bekeke. De volgede driefasige hoogspaigstrasformatore worde vaak gebruikt: Nomiale stroom va de voedig: Uit het trasformatorvermoge é de bijhorede secudaire spaig ka me de omiale stroom berekee i de trasformator. S = 3. U. I I = S 3. U Voorbeeld: I het voorbeeld wordt ee trasformator met ee vermoge va 250kVA beschouwd; waarbij de secudaire spaig 3x400V is.

11 I = S 3. U I = 250kVA I = 362A Me ka besluite dat de omiale stroom i de secudaire wikkelige va de trasformator 362A zal zij Nomiale piekstroom va het hoofdrailstelsel Icw Kortsluitstroom va de trasformator I de tabel va de trasformatorvermoges stod er ook ee spaig i % uitgedrukt. Dit is ee procetuele uitdrukkig voor de kortsluitspaig te opzichte va de omiale spaig. Op basis va deze kortsluitspaig e het maximaal vermoge va de trasformator ka me de kortsluitstroom bepale ter hoogte va de trasformator. I k = S k 3. U k I hetzelfde voorbeeld als hierbove: I k = 250kVA 3.4%.400 I I k k 362A = 4% = 9050A De kortsluitstroom die maximaal ka vloeie is 9050A. Alle istallaties gevoed door de trasformator zal beveiligd worde met ee oderbrekigstoestel (automaat, zekerig, ) die deze kortsluitstroom oderbreke ka. De miimale kortsluitvastheid va het oderbrekigstoestel zal i dit geval klassiek 10kA zij. De diverse deelistallaties odervide ee kleiere kortsluitstroom. Deze kleiere kortsluitstroom hagt af va de locatie va de fout; de impedatie va de kabels spele hieri ee rol. Hierdoor zal me de deelistallaties beveilige met ee oderbrekigstoestel die ee kleiere kortsluitvastheid heeft. F. Rubbe 11

12 Geweste eigeschappe va de stuurkast Bij het bepale va de stuurkast worde de fysische eigeschappe va de stuurkast bepaald op basis va de omstadighede waari deze gebruikt e getrasporteerd wordt. Ook de elektrische eigeschappe va de kast worde op voorhad bepaald, vaak i oderlig overleg met de klat Fysische eigeschappe Beschermigsgraad De kast moet ee bepaalde weerstad tege voorwerpe e ee bepaalde weerstad tege vocht hebbe. De mate va weerstad wordt weergegeve door de beschermigsgraad, met ame de ipklasse. Figure 1: beschermig tege voorwerpe (euroorm.et) Figure 2: beschermig tege water (euroorm.et) Soms wordt er ee derde letter toegeked, dit cijfer heeft de mechaische bestedigheid weer. Dit is i sommige omstadighede zeker oodzakelijk. F. Rubbe 12

13 Figure 3: mechaische beschermig (euroorm.et) Bouwvorm va de kast De elektrische kast ka verschillede bouwvorme hebbe. Opdracht Zoek ee aatal leveraciers va idustriële kaste Afmetige va de kast De afmetige va de stuurkast hage af va de locatie waar de kast gemoteerd moet worde. De trasportafmetige zij bij het aflevere va de kast zeker iet obelagrijk Elektrische eigeschappe Stuurspaige AC: V Trasformator AC: Exter Iter 0.1 kva Stuurspaige DC: V Trasformator DC: Exter Iter 0.1 kva Sectie stuurkrige: mm² Draadcoderig: EN o Stuurspaig AC: rood o Stuurspaig DC: blauw o Sigaaldrade AC: wit o Sigaaldrade DC: paars o Voedig AC: zwart I sommige o Nulgeleider AC: blauw o PE-geleider: geel-groe Zie het voorbeeld i de tabel. F. Rubbe 13

14 2.3. Voor het praktische otwerp va de stuurkast: Same met de klat werd ee checklijst igevuld. De DeisBrewery i.s.m. FRBegieerig Project: Checklijst Project: DeisBrewery_trasportbad Projectummer: 2011-EM-001 Datum: Klat: DeisBrewery Otwerper: FRBegieerig Aard va het bedrijf: Brouwerij Eigeschappe i de fabriek: Omgevigstemperatuur: 35 C C Te gebruike orm(e): IEC/EN IEC60204 Nomiale bedrijfsspaig: 400V V Frequetie va voedede et: 50Hz Hz Netvorm: TN-C TN-S TN-C-S TT IT Sectie va de (PE)N-geleider: de helft volledige sectie groter Eigeschappe i het geheel va istallatie: Trasformatorvermoge: 50 kva Nomiale stroom va de voedig: 125 A Nomiale piekstroom va het hoofdrailstelsel Icw: 6000 ka Figuur 3: trasformator va de toekomede voedig (Scheider) Figuur 4: opbouw va het et i de fabriek (zoder bepalig selectiviteit) F. Rubbe 14

15 Geweste eigeschappe stuurkast: FYSISCH Beschermigsgraad (IP): IP55 Itere bouwvorm: DIN-rail motage Met bodemplate: JA NEE Plaatsreserve: 50 % Maximaal toelaatbare afmetige: o B o H o D Hoogte va de ruimte: mm Max. trasportafmetige: o B o H o D ELEKTRISCH Stuurspaige AC: 24 V Trasformator AC: Exter Iter 0.1 kva Stuurspaige DC: 24 V Trasformator DC: Exter Iter 0.1 kva Sectie stuurkrige: 0,75 mm² Draadcoderig: EN o Stuurspaig AC: rood o Stuurspaig DC: blauw o Sigaaldrade AC: wit o Sigaaldrade DC: paars o Voedig AC: zwart brui grijs (L1 L2 L3) o Nulgeleider AC: blauw o PE-geleider: geel-groe F. Rubbe 15

16 3. Otwerpe va de machie 3.1. Ileidig: otwerpe va machies op de Europese markt Iedere machie op de Europese markt moet ee CE-markerig drage. Deze markerig duidt op het volge va het CE-traject bij het otwerpe va de machie, waara de producet of leveracier verklaart dat de machie voldoet aa de Europese richtlije, waaroder de machierichtlij. Welke stappe moet me odereme bij het otwerpe va machie vooraleer er ee CE-markerig mag geplaatst worde? Uitvoere va ee risicoaalyse Otwerp machie TCD Machie zo otwerpe om te voldoe aa de essetiële eise richtlij (zie bijlage 1 v/d RL) Aalegge va ee techisch costructiedossier Gebruikshadleidig Duidelijke gebruiksaawijzig make. meegeleverd. Moet met de machie worde Coformiteitsverklarig Gepaste procedure voor coformiteitsverklarig doorlope Odertekee va coformiteitsverklarig Fiaal: Aabrege va de CE-markerig op de machie CE = Coformité Européee, m.a.w. overeekomstig de Europese richtlij F. Rubbe 16

17 3.2. Risicoaalyse Theoretische beaderig Me maakt ee lijst op waar me alle mogelijke risico s oplijst. Per risico zal me ee gewicht va dat risico berekee. De risico s met het grootste gewicht moete het eerst aagepakt worde. Oplijste risico s Me stelt de risico s voor i ee tabel. Risico? E W B R R: Het gewicht va elk risico Het gewicht va elk risico bereket me volges de methode va Kiey als volgt: Risico (R) = W x E x B W = Waarschijlijkheid voorkome risico E = Erst gevolge bij optrede risico B = Blootstellig aa het risico Overzicht va de gewichte va de risico s e bijhorede coclusies: Risico: Zeer hoog risico > 400 Stopzette werke overwege Hoog risico Omiddellijk verbetere Belagrijk risico Verbeterig vereist Risico mogelijk Aadacht vereist Risico < 20 Misschie aavaardbaar Hoe bepaalt me u de coëfficiëte W, E e B? Deze drie parameters ka me bepale aa de had va ee aatal tabelle: Waarschijlijkheid Hoe waarschijlijk is het dat het risico optreedt? Te verwachte 10 Goed mogelijk 8 Ogewoo, doch mogelijk 3 Mogelijk i gresgeval 1 Dekbaar, doch owaarschijlijk 0.5 Praktisch omogelijk 0.2 Virtueel omogelijk 0.1 F. Rubbe 17

18 Blootstellig Hoeveel keer treedt het risico op? Permaet 10 Eémaal per dag 6 Eémaal per week 3 Eémaal per maad 2 Ekele male per jaar 1 Eémaal per jaar of mider 0.5 Erst Wat is het mogelijk gevolg va het voorkome va het risico? Talrijke dode (ramp) 100 Ekele dode (oheil) 40 Eé dode (zeer erstig) 15 Blijved letsel (erstig) 7 Werkverlet (belagrijk) 3 EHBO-letsel 1 o Actiepla Na het oplijste va de risico s e het berekee va hu gewicht is me verplicht om ee actiepla op te stelle. I het actiepla stelt me voorop wat me gaat doe tijdes het otwerp om de risico s te reducere. Na het actiepla ka me de risicoaalyse hereme. De resterede risico s zoude da ee aavaardbaar iveau moete behale! Deze resterede acties moete i de stuurkrig opgevage worde. F. Rubbe 18

19 Praktische risicoaalyse bij het project Risico? E W B R Flesse valle om bij aazette Flesse valle om bij stoppe Draaiede oderdele va de trasportbad is iet afgeschermd Selheid trasportbad is iet afgesteld op de voorliggede productie. Mogelijkheid tot opeestapelig e valle va flesse. Selheid trasportbad is iet afgesteld op de achterliggede productie. Mogelijkheid tot opeestapelig e valle va flesse. Elektrische oderdele ligge bloot directe aarakig!!! Ostabiele motage trasportbad Isolatiefout Kortsluitig Overbelastig o Actiepla: Elektrische motage Alles elektrisch afscherme. Itroducere va de oodzakelijke elektrische beveiligige i de schakelkast. o Overstroombeveiligig o Kortsluitbeveiligig o Verliesstroomschakelaar Motage trasportbad Stabiel motere va de trasportbad Afscherme draaiede oderdele Vermijde valle flesse Lagzaam aazette Lagzaam stoppe o Tezij bij oodstop Istelle selhede i fuctie va de trasportbade die de flesse levere e afeme. Suggestie: Gebruike va ee frequetieregelaar! Toch ee omgevalle flesje? o Mechaische afschermig odig? Opeme i de stuurkrig! Resterede risico s: Werke aa de schakelkast? o Vergredelbare werk- of hoofdschakelaar. Ovoorziee risico s: o Noodstop itroducere F. Rubbe 19

20 F. Rubbe 20

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Regelingen ten behoeve van decentrale units.

Regelingen ten behoeve van decentrale units. Regelige te behoeve va decetrale uits. Wat is er aders t.o.v. ee regelig voor ee cetrale istallatie? Eigelijk helemaal iets! Het product is leided e daarmee bepaled voor de greze waarbie de istallatie

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

EP201208_00007. ABF Chemicals H04_ABG_01 KLANT. Industrielaan 27 3550 Tessenderlo T. F.

EP201208_00007. ABF Chemicals H04_ABG_01 KLANT. Industrielaan 27 3550 Tessenderlo T. F. 0 EASYPAEL ID EP00_0000 PROJECT AAM BORD AAM H0_ABG_0 BEDRIJF Industrieweg 0 0 Heusden-Zolder T. F. 0 bmch@pnv.be KLAT Industrielaan 0 Tessenderlo T. F. OPMERKIGE : Verdeelbord Productiehal Mengcentrales

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde

1. Recursievergelijkingen van de 1 e orde Recursievergelijkige va de e orde Rekekudige rije Het voorschrift va ee rekekudige rij ka gegeve wordt met de volgede recursievergelijkig: u = u + b Idie we deze vergelijkig i de vorm u = u u = b otere

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Warmtebehandelingen. Deel 2 - Harden, ontlaten en veredelen v. Materialenkennis. voor de laspraktijk 9

Warmtebehandelingen. Deel 2 - Harden, ontlaten en veredelen v. Materialenkennis. voor de laspraktijk 9 Materialekeis voor de laspraktijk 9 Geri va Krieke Warmtebehadelige Deel 2 - Harde, otlate e veredele v Voordat er ka worde gelast, zal er eige voorkeis moete zij va het te lasse basismateriaal e hoe dit

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

figuur 2.50 Microscoop

figuur 2.50 Microscoop 07-01-2005 10:20 Pagia 1 Microscoop Ileidig Ee microscoop is bedoeld om kleie voorwerpe beter te kue zie, zie figuur 2.50. De bolle les dicht bij het oog (het oculair) heeft ee grote diameter. De bolle

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel

Nummer Activiteit Risico Preventiemaatregel 1. ALGEMENE BEPALINGEN (WERFINSTALLATIE - OPSTART) Nummer Activiteit Risico Prevetiemaatregel 1.1 Plaatsig werfkete Val persoe op begae grod: - tijdes de plaatsig 1.2 Uitrustig e toegag werf(kete) Val

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

PARADOXEN 9 Dr. Luc Gheysens

PARADOXEN 9 Dr. Luc Gheysens PARADOXEN 9 Dr Luc Gheyses LIMIETEN, AFGELEIDEN EN INTEGRALEN: ENKELE MERKWAARDIGE VERHALEN Ileidig: verhale over ifiitesimale Ee ifiitesimaal (of ifiitesimaal kleie waarde) is ee object dat mi of meer

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Rijen. 6N5p

Rijen. 6N5p Rije 6N5p 0-03 Rije Ileidig I de wiskude werke we vaak met formules e/of fucties die elke mogelijke waarde aa kue eme. Als bijvoorbeeld f( x) = 5x + 5x 3, da ku je voor x (bija) elke waarde ivulle e ka

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie