Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging Eindrapportage. BvPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO"

Transcriptie

1 Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

2 BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703 LM GRONINGEN TEL.: (050) FAX: (050) WEB:

3 Tevredeheidsoderzoek NVM I de maade maart e april va 2005 heeft de Nederladse Motessori Vereigig (NMV) ee heidspeilig uitgevoerd oder haar lede. Bij het oderzoek werd gebruik gemaakt va ee schriftelijke vragelijst bestaade uit vijfeegetig vrage va het geslote atwoordtype. De vragelijste werde uitgedeeld oder (adjuct-) directeure e IB-medewerkers va schole voor primair basisoderwijs tijdes regioale bijeekomste va de NVM. Aa persoe i de resposgroep die iet op deze maier beaderd kode worde, werd de vragelijst per post toegezode. I de bijlage is ee exemplaar va de vragelijst opgeome. Respos. Na ee rappel door de NMV werd va zeveeegetig persoe ee igevulde vragelijst otvage. Het respospercetage bedraagt daarmee circa 50%. Het aatal respodete is als volgt over de verschillede regio s va de NMV verdeeld. Amsterd D Haag Gelderl Mi Ndl Nrd Ned Nrd Holl Oost Ndl Rotterd ZO Ndl ZW Ndl? Totaal Op deze pagia worde allereerst ekele opvallede oderzoeksuitkomste gepreseteerd. Op de volgede pagia s worde per oderwerp e per vraag de heidspercetages beschreve. Algehele waarderig va de NMV. Ruim de helft va de lede kwalificeert het fuctioere va de NMV als matig (52%), drieëdertig procet vidt het fuctioere va de NVV goed. Tie procet va de respodete kwalificeert het fuctioere va de NMV als slecht of zeer slecht. Waarderig va het fuctioere va de eige regio. Het fuctioere va de eige regio wordt hoger gewaardeerd. Respectievelijk 35% e 12% va de respodete waardeert het fuctioere va de eige regio als goed e zeer goed. Tweeëdertig procet vidt het fuctioere va de regio matig. Elf procet Itermezzo: Belagrijkste taak va NMV Respodete vide belagebehartigig bij de ispectie de belagrijkste taak va de NMV. waardeert de eige regio als (zeer) slecht. Ee relatief lage waarderig krijge de regio s Amsterdam e Zuid-Oost Nederlad. Regio Amsterdam werd door twee va de drie respodete beoordeeld als (zeer) slecht, regio Zuid-Oost Nederlad door vijf va de acht respodete. Belagrijkste take va de NMV. De vrage i de vragelijst hadde betrekkig op twaalf hoofdtake. Deze take worde als volgt door de respodete aar belagrijkheid georded: 1. Belagebehartigig bij de ispectie 2. Samewerkig met de opleidige 3. Ihoudelijke bijdrage aa schole 4. Professioaliteit va het bureau va de NMV 5. Odersteuig e advies aa schole De belagebehartigig va de vereigig bij de ispectie wordt door de respodete als de belagrijkste taak va de NMV aagemerkt. Ee tweede belagrijke taak voor de vereigig acht me samewerkig met de opleidige. Itermezzo: Betrokkeheid Bija alle respodete (94%) mee dat op hu school vrijwel iederee zich betrokke voelt bij het Motessori-oderwijs. Zesetachtig procet daaretege meet dat op hu school ee meerderheid zich iet betrokke voelt bij de vereigig. 1

4 TP 2005 Nederladse Motessori Vereigig Waarderig va de twaalf oderwerpe per regio De vrage i de vragelijst zij geclusterd i twaalf rubrieke va items die op hetzelfde oderwerp betrekkig hebbe. Op basis va de atwoorde va de respodete is ee schaalscore bereked. De schaalwaarde lope va 1 tot 4, waarbij de waarde vier aageeft dat alle respodete over alle vrage over dat oderwerp erg zij. I de tabel hier oder worde voor ege regio s per oderwerp de gevode rubrieksscores getood. Va regio Gelderlad werde slechts gegeves otvage va éé persoo. De schaalscores voor deze regio worde daarom i de tabel buite beschouwig gelate. Zij telle wel mee i de berekeig va de totaalscore voor alle respodete. Opvallede schaalwaarde worde geaccetueerd met de kleure groe (positieve waarderig) e rood (egatieve waarderig). De itesiteit va de kleur geeft de mate va (o)heid weer. Regio*) Prof. Kwaliteit Ih. Bijdrage Oderst. Advies Bijdrage ispectie Bijdrage ouders Bijdrage CKE Regio s Trasparatie Mot. med. Samewerkig opl. Belagebehartigi Commuicatie Amsterdam (=3) De Haag (=12) Midde Nederlad (=15) Noord Nederlad (=7) Noord Hollad (=14) Oost Nederlad (=7) Rotterdam (=15) Zuid-Oost Nederlad (=8) Zuid-West Nederlad (=11) Totaal (=97) *) Vawege de lage respos uit regio Gelderlad (ee persoo) zij gee va deze regio gee schaalscores i de tabel opgeome. Ee kwalificatie va het fuctioere va de NMV op basis va de twaalf afzoderlijke schaalscores e uitgedrukt i ee successcore is matig. 2 BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

5 Tevredeheidsoderzoek NVM I de tabel is goed te zie dat de NMV door de respodete overweged positief wordt gewaardeerd te aazie va de uitvoerig va de oderstaade vier take: Professioele kwaliteit va de NMV (3.0) Kwaliteit va het Periodiek Motessori Mededelige (2.9) Ihoudelijke bijdrage aa schole (2.9) Odersteuig e advies aa schole (2.9) Ee lage waarderig krijgt de vereigig te aazie va eveees vier take: Trasparatie va de vereigig (2.2) Bijdrage va de NMV te behoeve va ouders (2.3) Samewerkig met opleidige (2.3) Commuicatie bie de vereigig (2.4) Op basis va de toegekede schaalwaarde e kleurschakerige i de tabel ka worde afgeleid dat er met ame heid over het fuctioere va de NMV bestaat i de regio s Amsterdam e Zuid-Oost Nederlad. I deze regio s is me over respectievelijk ege e zeve va de twaalf gevraagde oderwerpe. I de tabelle i de volgede twaalf paragrafe worde per oderwerp e per vraag i de vragelijst de heidspercetages ader toegelicht. Daara worde er op basis va drie achtergrodvariabele, te wete leeftijd, richtig va de school e grootte va de school de profielscores voor de oderscheide categorieë bereked e worde de profielscores getest op sigificatie va de verschille. Itermezzo: Wat is sigificat? Ee gemete verschil i de profielscore ka door toeval otstaa. De statistiek bereket de kas va dit toeval. De overschrijdigskas (p) geeft de kas dat de waarderige va de respodete toch gelijk zij. 3

6 TP 2005 Nederladse Motessori Vereigig Professioele kwaliteit va het bureau va de NMV De respodete zij overweged over de professioele kwaliteit va het bureau va de NMV. De gemiddelde rubrieksscore is 3.0 op ee schaal va 1 tot 4. I de oderstaade tabel staa de items i de vragelijst over dit oderwerp de percetages vermeld va het aatal respodete dat of erg was over het oderwerp e het percetage respodete dat (erg) was. Opvallede percetages worde geaccetueerd met de kleure groe (positieve waarderig) e rood (egatieve waarderig). De itesiteit va de kleur geeft de mate va (o)heid weer. I de laatste drie kolomme staa de gecorrigeerde percetages, die zij bereked over de respodete die ee vraag werkelijk hebbe beatwoord (corr.) met daarachter het aatal persoe. De alpha-waarde oder i de tabel is ee idicatie va de homogeiteit va de schaal, dat wil zegge de mate waari de samestellede items va de schaal sterk met elkaar samehage. Als vuistregel geldt ee waarde va.80 als zeer acceptabel. Hoe bet u over... telefoische bereikbaarheid 66% 9% 88% 12% 73 selheid va reagere 47% 16% 74% 26% 62 bejegeig va de medewerkers 66% 3% 96% 4% 67 algemee iformatieverstrekkig 62% 24% 72% 28% 83 iformatie bij specifieke vrage 37% 18% 68% 32% 53 odersteuig bij hulpvrage 37% 7% 84% 16% 43 verzorgig va bestellige 53% 4% 93% 7% 55 kwaliteit va de website 72% 8% 90% 10% 78 alpha=.86 Va de acht oderwerpe i deze categorie worde de volgede vier door de respodete overweged positief beoordeeld: de kwaliteit va de website va de NMV, de telefoische bereikbaarheid va de NMV, de algemee iformatieverstrekkig over het Motessorioderwijs e de de bejegeig door de medewerkers va de NMV. Opvalled is het hoge percetage gedeeltelijke o-respos bij de beatwoordig va de vrage. Dat is het percetage respodete dat ee specifieke vraag iet heeft beatwoord. (Zie hiervoor de aatalle respodete i de grijze kolom). De hoge percetages gedeeltelijke o respos wijze op ee relatief lage beuttig va de geoemde diestverleig: me acht de vraag iet op zichzelf va toepassig. Waeer de waarderig wordt bereked aa de had va de uitsprake va respodete die er werkelijke ee atwoord over hebbe gegeve da beoordeelt steeds meer da de helft va de respodete de geoemde oderwerpe positief. De professioele kwaliteit va het bureau va de NMV wordt door de lede va de vereigig als ee va de vijf belagrijkste take va de NMV beschouwd. Itermezzo: Prijs e kwaliteit (1) Vieretwitig procet va de respodete vidt dat me voldoede terug krijgt uit de vereigig i verhoudig met de cotributie. Meer da de helft (52%) vidt dat zij ovoldoede terug krijge. Itermezzo: Prijs e kwaliteit (2) Ee zeer ruime meerderheid va de lede vidt de prijs e kwaliteit verhoudig voor gebruik va de diestverleig va de NMV belagrijk (55%) of erg belagrijk (29%) 4 BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

7 Tevredeheidsoderzoek NVM Ihoudelijke bijdrage aa schole Over de ihoudelijke bijdrage va de NMV aa de schole zij de respodete overweged. Op dit oderwerp scoort de NMV de rubrieksscore 2.9 op ee schaal va 1 tot 4. Hoe bet u over... richtlije voor vrije werkkeuze 86% 4% 95% 5% 87 richtlije voor heterogee groepe 86% 4% 95% 5% 87 richtlije voor methodegebruik 52% 35% 60% 40% 84 richtlije voor het cito 39% 40% 49% 51% 77 richtlije voor kidvolgsysteem 53% 31% 63% 37% 81 richtlije voor het KOO 61% 24% 72% 28% 82 alpha=.90 De i vergelijkig met het oderwerp professioele kwaliteit i de vorige paragraaf hogere respos op de vrage is ee idicatie dat veel vereigigslede ervarig hebbe met de ihoudelijke bijdrage va de NMV aa schole. Het meredeel va de respodete is over de richtlije va de NMV voor vrije werkkeuze e voor heterogee groepe e de richtlije voor het KOO. Relatief veel respodete zij over de richtlije voor het cito, de richtlije voor methodegebruik e die voor het kidvolgsysteem. De richtlije oder de oemer ihoudelijke bijdrage aa schole behore tot de top vijf va take va de NMV die door de vereigigslede het belagrijkst worde gevode. Odersteuig e advies aa schole De vereigigslede zij over de odersteuig e advies aa schole die door de NMV wordt gegeve. De respodete waardere de otvage odersteuig e advies met de waarde 2.9 op ee schaal va 1 tot 4. I de tabel hieroder worde de percetages e respodete alsmede de gecorrigeerde percetages voor gedeeltelijke o-respos geoemd. Hoe bet u over... SLO gids, kosmisch oderwijs 64% 9% 87% 13% 71 Rekegids, het rekee 55% 15% 78% 22% 68 Ispectiegids, het ispectiebezoek 61% 9% 87% 13% 68 Kijkwijzer, het klassebezoek 86% 3% 97% 3% 86 Startbekwaamhede, de leidsters 67% 7% 90% 10% 72 odersteuig voldoet aa behoefte 46% 36% 56% 44% 80 correctheid va advieze 47% 23% 68% 32% 68 voldoede mate va odersteuig (gespiegeld) 29% 49% 37% 63% 76 alpha=

8 TP 2005 Nederladse Motessori Vereigig Het meredeel va de respodete is over alle vijf geoemde bijdrage. Va de respodete die zich hierover uitsprake was steeds drie kwart of meer. Va de respodete die hierover ee uitspraak dede e waarva mag worde aageome dat zij hiermee ervarig hebbe, is ee relatief groot gedeelte iet over de kwaliteit va de advieze: tweeëdertig procet is hierover. Volges ruim ee derde deel va alle respodete voldoet de odersteuig va de NMV iet aa de behoefte. Va alle respodete heeft bija de helft (49%) behoefte aa meer odersteuig e advies. Ihoudelijke bijdrage aa schole te aazie va ispectie/ beleidskeuzes De ihoudelijke bijdrage va de NMV te aazie va het overleg met de ispectie e het make va beleidskeuzes i de school wordt door de respodete gewaardeerd met de waarde 2.6 op ee schaal va 1 tot 4. De waarderig is daarmee matig. I de tabel hieroder staa de heidspercetages vermeld. Hoe bet u over... bijdrage tav overleg met de ispectie 56% 30% 65% 35% 83 bijdrage tav het make va beleidskeuzes 32% 43% 42% 58% 73 alpha=.66 Uit de tabel blijkt dat relatief veel respodete die daarover ee oordeel hadde (respectievelijk 35% e 57%) zij over de bijdrage va de NMV te aazie va overleg met de ispectie e over de bijdrage te aazie va het make va beleidskeuze i de school. Ihoudelijke bijdrage aa schole te behoeve va ouders De ihoudelijke bijdrage va de NMV te behoeve va ouders wordt door de respodete gewaardeerd met de score 2.3 op ee schaal va 1 to 4. Me geeft daarmee aa overweged te zij over deze activiteite va de NMV. I de tabel hieroder staa te aazie de heidspercetages vermeld. Hoe bet u over... vergrote keis va ouders over Motessori-oderwijs 28% 51% 36% 64% 76 uitdrage va de Motessori-visie 36% 51% 42% 58% 84 orgaisatie va ouderavode 19% 29% 39% 61% 46 alpha=.92 Uit de tabel blijkt dat va de respodete die hierover ee oordeel hadde steeds ee ruime meerderheid is over de bijdrage aa ouders te aazie va het vergrote va de keis va ouders over Motessori-oderwijs e -opvoedig, het uitdrage va de Motessori visie e de orgaisatie va ouderavode. De activiteite va de NMV i deze worde door de respodete va de twaalf odervraagde oderwerpe het mist belagrijk gevode. 6 BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

9 Tevredeheidsoderzoek NVM Ihoudelijke bijdrage aa schole: Commissie Kwaliteit e Erkeig De respodete zij matig over de ihoudelijke bijdrage va de NMV aa schole voor wat betreft de Commissie Kwaliteit e Erkeig. Zij waardere de activiteite va de NMV i deze met de score 2.7 op ee schaal va 1 tot 4. I de tabel staa de heidspercetages opgeome. Hoe bet u over... deskudigheid CKE 47% 21% 70% 30% 66 kwaliteit va verslag e advieze 42% 21% 67% 33% 61 uitdrage va visie 40% 24% 63% 37% 62 mate va stimulerig schoolactiviteite 31% 24% 57% 43% 53 op de hoogte va otwikkelige 28% 29% 49% 51% 55 betrokkeheid bij schoolspecifieke kelpute 31% 23% 58% 42% 52 alpha=.91 Te aazie va de beatwoordig va de vrage i deze categorie is sprake va ee hoge mate va gedeeltelijke o-respos. Dit wijst er op dat de bijdrage va de Commissie Kwaliteit e Erkeig weiig zichtbaar zij voor de respodete. Uit de tabel blijkt dat te aazie va alle zes gevraagde kwaliteite e activiteite va de Commissie Erkeig e Kwaliteit relatief veel respodete zij. Het meest zij de respodete die daarover ee oordeel hadde over de mate waari de Commissie op de hoogte is va otwikkelige bie de school. De helft va de lede is hierover. Het fuctioere va de regio s De regio s bie de NMV fuctioere matig volges de respodete. Zij waardere het fuctioere met de score 2.6 op ee schaal va 1 tot 4. Hoe bet u over... odersteuig va ideeë e visie 62% 25% 71% 29% 84 oderlige steu 43% 39% 53% 47% 80 belagebehartigig basisoderwijs 46% 25% 65% 35% 69 ihoudelijke waarde op beleid 44% 32% 58% 42% 74 ivloed regio s op beleid va de NMV 28% 32% 47% 53% 58 overlegstructuur 47% 33% 59% 41% 78 alpha=.91 Uit de tabel blijkt dat ee meerderheid va de respodete is over de mate va uitwisselig va ideeë e visie bie de regio s. Bij relatief veel respodete bestaat ovrede over de oderlige steu die regio s biede, de ihoudelijke meerwaarde va regio s op het beleid e de huidige overlegstructuur. Telkes is (ruim) ee derde deel va de respodete hierover otvrede. Meer da de helft va de respodete die daarover ee oordeel hadde is over de mate va ivloed va de regio s op het beleid va de NMV. 7

10 TP 2005 Nederladse Motessori Vereigig Trasparatie va de vereigig De respodete kwalificere de trasparatie va de vereigig als ovoldoede. Zij waardere de NMV voor wat betreft de trasparatie met de schaalscore 2.2 op ee schaal va 1 tot 4. I de tabel hieroder staa achter de oderwerpe achtereevolges de percetages e oordele bereked over alle respodete e daarachter i de kolomme drie e vier de gecorrigeerde percetages die zij bereked over de respodete die daarover ee oordeel hadde. I de laatste kolom staat het aatal respodete dat ee oordeel uitsprak. ees oees ees oees beked met commissies e werkgroepe 12% 84% 13% 87% 93 keis va doelstellige 44% 48% 48% 52% 90 izicht i de werkrichtig va de NMV 11% 80% 12% 88% 89 bekedheid wie te beadere bij vrage 9% 72% 11% 89% 79 izicht i de structuur va de NMV 7% 84% 8% 92% 88 ket greze va de NMV 7% 85% 8% 92% 89 eeduidigheid commuicatie Motessori-oderwijs 49% 45% 52% 48% 92 betrokkeheid bij de vereigig 6% 86% 7% 93% 89 betrokkeheid bij Motessori-oderwijs 91% 6% 94% 6% 94 alpha=.84 De vrage over het oderwerp trasparatie va de vereigig zij vrijwel door alle respodete beatwoord. De oordele hebbe i dit geval meer betrekkig op de trasparatie va de vereigig voor de teamlede op de schole. Volges de respodete is er op hu school ovoldoede duidelijkheid over de greze va de NMV e over structuur va de NMV e is er sprake va ovoldoede bekedheid bie de teams met de commissies e werkgroepe bie de NMV e over de werkrichtig va de NMV. Opvalled is verder dat volges ee aazielijk percetage va alle respodete op hu school de betrokkeheid bij de vereigig iet hoog is. Volges zesetachtig procet va alle respodete voelt op hu school iet vrijwel iederee zich betrokke bij de vereigig. Ee grote meerderheid va de respodete geeft aa dat op hu school vrijwel iederee zich betrokke voelt bij het Motessori-oderwijs. De trasparatie va de NMV wordt door de respodete als ee va de drie mist belagrijke take va de NMV beschouwd. 8 BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

11 Tevredeheidsoderzoek NVM Kwaliteit va Motessori Mededelige De respodete zij over periodiek Motessori Mededelige. Zij waardere het blad met de waarde 2.9 op ee schaal va 1 tot 4. De mate va heid over de gevraagde oderwerpe staat hieroder vermeld. Hoe bet u over... aavullig op de praktijk 79% 21% 79% 21% 97 variatie i oderwerpe 85% 15% 85% 15% 97 adequate voorbeelde e ideeë 73% 25% 75% 25% 95 iformatie over adere werkgebiede 58% 25% 70% 30% 80 scherpig va de geest 76% 18% 81% 19% 91 iformatie over de vereigig 71% 28% 72% 28% 96 alpha=.88 Het blad Motessori Mededelige wordt hoog gewaardeerd te aazie va de variatie i oderwerpe e de aavullig die het biedt op de praktijk. Respectievelijk 85% e 79% va alle respodete is hierover. Daaraast is me overweged over de kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft de scherpig va de geest (76%) e voor wat betreft de adequate voorbeelde e ideeë die het blad biedt (73%). Samewerkig met de opleidige De waarderig va de samewerkig met de opleidige is ovoldoede. De waarderig va de samewerkig wordt uitgedrukt met de score 2.3 op ee schaal va 1 tot 4. I de tabel staa voor de samestellede items i de vragelijst te aazie va dit oderwerp de heidspercetages geoemd. beked met overleg tusse NMV e opleidige 35% 54% kwaliteit va de opgeleide leid(st)ers 48% 43% belagebehartigig bij opleidige 32% 26% eige ivloed op kwaliteit va opleidig 28% 65% ivloed op vorm e ihoud opleidig 19% 36% alpha=.79 Va alle respodete is meer da de helft (54%) ovoldoede op de hoogte va het overleg tusse de NMV e de opleidige. Va de respodete die daarover ee oordeel hadde meet zevetig procet dat zij ovoldoede ivloed kue uitoefee op de kwaliteit va de opleidig (70%) e dat de NMV ovoldoede ivloed heeft op de vorm e ihoud va de opleidig (66%). Iets mider da de helft va de respodete die de vrage beatwoord hebbe is over de kwaliteit va de opgeleide leid(st)ers e over de balegebehartigig va de NMV bij de opleidige. Respectievelijk 47% e 45% va de respodete die daarover ee oordeel hadde is hierover iet. ees oees ees oees 9

12 TP 2005 Nederladse Motessori Vereigig Belagebehartigig bij ispectie De respodete waardere de belagebehartigig bij de ispectie als matig. De geoemde taak scoort 2.5 op ee schaal va 1 tot 4. De heidspercetages te aazie va dit oderwerp staa hieroder vermeld. ees oees ees oees beked met overleg tusse NMV e Ispectie 60% 31% 66% 34% 88 steu bij ispectiebezoek va NMV 35% 45% 44% 56% 78 bekedheid ispectieota s op website 64% 27% 70% 30% 88 aasluitig Motessoricocept/ eise miisterie (gespiegeld) 27% 68% 28% 72% 92 alpha=.47 Va alle respodete acht zestig procet zich voldoede op de hoogte va het bestaade overleg tusse de NMV e de Ispectie. Eeedertig procet is hierva echter ovoldoede op de hoogte. Circa tweederde deel va de respodete is op de hoogte va de ispectieota s op de NMV website. Relatief veel respodete wete zich ovoldoede gesteud door de NMV bij ee ispectiebezoek op de school (45%). Circa tweederde deel va de respodete (68%) ervaart probleme i de combiatie va het Motessori cocept e de eise va het Miisterie e de Ispectie. De belagebehartigig bij de ispectie wordt door de respodete de belagrijkste taak va de NMV gevode. Commuicatie i de vereigig De commuicatie bie de vereigig wordt door de respodete gewaardeerd met de score 2.4 p ee schaal va 1 tot 4. Het totaal oordeel over de commuicatie i de vereigig is daarmee ovoldoede. ka ideeë e berichte kwijt 32% 23% 58% 42% 53 heid over respos bij de NMV 35% 25% 59% 41% 58 iformatie over otwikkelgroepe 34% 49% 41% 59% 81 iformatie over va vorm tot cocept 28% 51% 36% 64% 76 iformatie actuele zake basisoderwijs 42% 44% 49% 51% 84 alpha=.92 Va de respodete die daarover ee oordeel hadde, meet steeds ruim de helft dat de NMV he ovoldoede iformeert over de otwikkelig die het NMV izet i het Motessori-oderwijs: Va vorm tot cocept, over de otwikkelgroepe e over actuele zake die u voor het basisoderwijs e i de vereigig spele. Respectievelijk 64%, 59% e 51% va de respodete die daarover ee oordeel uitsprake vidt de iformatie hierover ovoldoede. ees oees ees oees 10 BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

13 Tevredeheidsoderzoek NVM Vergelijkig aar richtig va de school I deze paragraaf wordt i de vorm va ee samevattig ee overzicht gegeve va de heid va de respodete die werkzaam zij bij het Opebaar Motessori-oderwijs (33 persoe) e de respodete die werkzaam zij bij het Bijzoder Motessori-oderwijs (52 respodete). I de tabel hieraast staa voor de belagrijkste oderwerpe i de vragelijst de rapportcijfers vermeld. De rapportcijfers va zowel de persoe die werkzaam zij i het opebaar oderwijs als die va het bijzoder oderwijs zij met elkaar verbode door ee lij. Aldus wordt ee profielscore verkrege. Als de lije 'ver geoeg' va elkaar afligge e de idividuele oordele va de respodete bie de geoemde categorieë meer met elkaar i overeestemmig zij da is het verschil sigificat' Zie pagia 3 voor uitleg. I de grafiek wordt dit aageduid met ee of twee asteriske (*). Gee belagrijke verschille i de oordele va de respodete uit beide richtige De meig va de respodete uit beide categorieë wijkt op gee va de twaalf oderzochte oderwerpe sterk va elkaar af. Va zowel de respodete die werkzaam zij i het opebaar Motessori-oderwijs als de respodete die werkzaam zij bij het bijzoder Motessori-oderwijs worde hieroder i tabelvorm de belagrijkste aadachtspute gepreseteerd. Daara wordt ee kort overzicht gegeves va de oderwerpe waarover me juist zeer is. De percetages zij bereked over alle zeveeegetig respodete. Het meredeel va de respodete die werkzaam zij bij het opebaar Motessori-oderwijs is over de kwaliteit va de website va de NMV (85%), de richtlije voor vrije werkkeuze (85%), de richtlije voor heterogee groepe (85%), de kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft de variatie i oderwerpe (85%) e aavullig op de praktijk (82%) e de Kijkwijzer, het klassebezoek (94%). Verder voelt vrijwel iederee zich op school betrokke bij het Motessori-oderwijs volges achtetachtig procet va de respodete die werkzaam zij bij het Opebaar Motessorioderwijs Aadachtspute Opebaar Mot. od. betrokkeheid bij de vereigig (94%) izicht i de werkrichtig va de NMV (91%) De waarderige va de respodete die werkzaam zij bij het bijzoder Motessori-oderwijs laat grosso modo hetzelfde beeld zie. Het meredeel is over de richtlije voor vrije werkkeuze (84%), de richtlije voor heterogee groepe (85%), de kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft aavullig op de praktijk (84%) e de Kijkwijzer, het klassebezoek (81%). Ook hier voelt vrijwel iederee zich op school betrokke bij het Motessori-oderwijs volges viereegetig procet va de respodete uit deze categorie. 3. beked met commissies e werkgroepe (88%) 4. izicht i de structuur va de NMV (88%) 5. ket greze va de NMV (88%) Aadachtspute Bijzoder Mot. Od. 1. ket greze va de NMV (82%) 2. beked met commissies e werkgroepe (81%) 3. izicht i de structuur va de NMV (81%) 4. betrokkeheid bij de vereigig (81%) 5. izicht i de werkrichtig va de NMV (74%) 11

14 TP 2005 Nederladse Motessori Vereigig Vergelijkig aar grootte va de school I deze paragraaf wordt i de vorm va ee samevattig ee overzicht gegeve va de heid va respodete die werkzaam zij op ee school met meer da driehoderd leerlige (grote school) e respodete die werkzaam zij op ee school met mider da driehoderd leerlige (kleie school). I de tabel hieraast staa voor de belagrijkste oderwerpe i de vragelijst de rapportcijfers vermeld. Op basis va de rapportcijfers is opieuw ee profielscore verkrege. (Zie de vorige paragraaf voor ee adere omschrijvig hierva). I de grafiek worde 'sigificate' verschille aageduid met ee of twee asteriske (*). Itermezzo: Hoe relevat is sigificat? Ee sigificat verschil geeft aa dat mag worde aageome dat twee of meer scores waarschijlijk va elkaar verschille. Of dat verschil groot geoeg is, is ter beoordelig va de beleidsmakers. Gee belagrijke verschille i waarderig I de oordele e waarderige va de respodete die werkzaam zij op grote e kleie schole zij gee sigificate verschille te aazie va de twaalf oderwerpe gecostateerd. I de oderstaade tabelle worde de belagrijkste aadachtspute va beide categorieë respodete geoemd. Ook hier zij de percetages bereked over alle zeveeegetig respodete. Het meredeel va de respodete dat werkzaam is op de kleiere schole i de aalyse zij met ame over de Kijkwijzer, het klassebezoek (84%), de richtlije voor heterogee groepe (82%) e de kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft de variatie i oderwerpe (87%) e aavullig op de praktijk (82%). Bija alle respodete (95%) geve aa dat bij he op school vrijwel iederee zich betrokke voelt bij het Aadachtspute kleie schole Motessori-oderwijs. De respodete i de categorie grote schole zij grotedeels over dezelfde oderwerpe. Het meredeel is over de richtlije voor vrije werkkeuze (97%), de richtlije voor heterogee groepe (90%), de Kijkwijzer, het klassebezoek (90%) e de kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft de variatie i oderwerpe (80%). Ook i deze categorie geeft ee ruime meerderheid va de respodete aa (80%) dat bij he op school vrijwel iederee zich betrokke voelt bij het Motessori-oderwijs. 1. betrokkeheid bij de vereigig (84%) 2. beked met commissies e werkgroepe (82%) 3. izicht i de structuur va de NMV (81%) 4. ket greze va de NMV (79%) 5. izicht i de werkrichtig va de NMV (76%) Aadachtspute grote schole 1. ket greze va de NMV (93%) 2. izicht i de structuur va de NMV (90%) 3. izicht i de werkrichtig va de NMV (90%) 4. beked met commissies e werkgroepe (87%) 5. betrokkeheid bij de vereigig (87%) 12 BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

15 Tevredeheidsoderzoek NVM Vergelijkig aar leeftijdscategorie va respodete I deze paragraaf wordt ee overzicht gegeve va de heid va de respodete uitgesplitst aar leeftijdscategorie. Op basis va de rapportcijfers is opieuw ee profielscore verkrege. I de grafiek worde 'sigificate' verschille aageduid met ee of twee asteriske (*). Drie belagrijke verschille i waarderig De waarderig va de respodete wijkt sterk af op de volgede drie oderwerpe: professioele kwaliteit va het bureau va de NMV (p=0.00), odersteuig e advies aa schole (p=0.00) e belagebehartigig bij ispectie (p=0.02). Aadachtspute joger da 45 jaar 1. betrokkeheid bij de vereigig (83%) 2. beked met commissies e werkgroepe (72%) 3. izicht i de structuur va de NMV (72%) 4. ket greze va de NMV (72%) 5. beked met overleg NMV e Ispectie (72%) Aadachtspute 45 tot 55 jaar 1. izicht i de werkrichtig va de NMV (86%) 2. izicht i de structuur va de NMV (86%) 3. ket greze va de NMV (86%) 4. betrokkeheid bij de vereigig (84%) 5. beked met commissies e werkgroepe (83%) Va de drie categorieë worde i de tabelle hieraast de belagrijkste aadachtspute opgesomd. Het meredeel va de respodete die joger zij da 45 jaar is met ame over de richtlije voor vrije werkkeuze e heterogee groepe (beide 89%) e kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft de variatie i oderwerpe ( 83%). De categorie i de leeftijdsgroep va 45 to 55 jaar is over de richtlije voor vrije werkkeuze e heterogee groepe (beide Aadachtspute 55 jaar of ouder beked met commissies e werkgroepe (94%) izicht i de werkrichtig va de NMV (88%) ket greze va de NMV (88%) betrokkeheid bij de vereigig (88%) izicht i de structuur va de NMV (81%) 93%), de Kijkwijzer, het klassebezoek (91%) e de kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft de scherpig va de geest e variatie i oderwerpe (respectievelijk 86% e 83%). De respodete va 55 jaar of ouder zij met ame over de kwaliteit va Motessori Mededelige voor wat betreft de variatie i oderwerpe e aavullig op de praktijk (respectievelijk 88% e 81%). I alle drie leeftijdscategorieë geeft het meredeel va de respodete aa dat bij he op school vrijwel iederee zich betrokke voelt bij het Motessori-oderwijs (de hedispercetages i de drie leeftijdsgroepe zij respectievelijk 94%, 88% e 94%). 13

16 TP 2005 Nederladse Motessori Vereigig Beleid I het voorgaade is beschreve welke aspecte va het beleid va de Nederladse Motessori Vereigig de respodete het belagrijkst vide (pagia 1). Daaraast is gemete hoe zij zij over deze oderwerpe (de schaalwaarde op pagia 2). Als de respodete over belagrijke oderwerpe zeer zij (meer da gemiddeld) da ka de vereigig zich op die oderwerpe profilere. Als zij echter over belagrijke oderwerpe iet zo zij da is zo' oderwerp ee aadachtsput voor beleid. I de grafiek op deze pagia worde de twaalf oderwerpe afgebeeld aar de mate waari ze belagrijk worde gevode e de mate waari de lede er over zij. De vereigig ka zich profilere op vijf aspecte, te wete: 'professioele kwaliteit, ihoudelijke bijdrage e richtlije aa schole, odersteuig e advies aa schole, bijdrage aa schole te behoeve va ispectie e het make va beleidskeuzes e de kwaliteit va Motessori Mededelige. Belagrijke aadachtspute voor beleid zij de samewerkig met de opleidige e de belagebehartigig bij de Ispectie. I de grafiek hieroder worde voor de oderscheide oderwerpe de heidsscores e de mate va belagrijkheid afgedrukt. Het belagrijkste deel va de grafiek is uitvergroot. De beide grijze lije geve het midde va de grafiek aa. De rode lije markere de greswaarde. I het gebied rechtsbove (meer belagrijk/meer ) staa de oderwerpe waarop de NMV zich ka profilere. I het gebied rechtsoder (meer belagrijk/mider ) staa de aadachtspute voor beleid. 14 BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige

17 Tevredeheidsoderzoek NVM Coclusie Teslotte volgt i de vorm va ee tabel ee overzicht va de belagrijkste plus- e mipute va de Nederladse Motessori Vereigig. I de oderstaade tabel wordt oder 'pluspute' ee overzicht gegeve va de oderwerpe waarop de NMV door zeer veel respodete positief gewaardeerd wordt. Tusse haakjes staat het percetage respodete vermeld dat '' over het desbetreffede oderwerp is. Daaraast wordt ee overzicht gegeve va de pute waarop veel respodete ware, met daarachter het percetage e. De percetages zij bereked over het totale aatal va zeveeegetig respodete, dus iclusief de respodete met gedeeltelijke o-respos. Pluspute va de NMV Kritiekpute op de NMV 1. betrokkeheid bij Motessori-oderwijs (91%) betrokkeheid bij de vereigig (86%) 2. richtlije voor vrije werkkeuze (86%) ket greze va de NMV (85%) 3. richtlije voor heterogee groepe (86%) beked met commissies e werkgroepe (84%) 4. Kijkwijzer, het klassebezoek (86%) izicht i de structuur va de NMV (84%) 5. variatie i oderwerpe (MM)*) (85%) izicht i de werkrichtig va de NMV (80%) 6. aavullig MM op de praktijk (79%) bekedheid wie te beadere bij vrage (72%) 7. scherpig va de geest (MM) (76%) aasluitig Motessoricocept/ eise miisterie (68%) 8. - eige ivloed op kwaliteit va opleidig (65%) 9. - vergrote keis Motessori-oderwijs (51%) uitdrage va de Motessori-visie (51%) iformatie over va vorm tot cocept (51%) voldoede mate va odersteuig e advies (49%) iformatie over otwikkelgroepe (49%) keis va doelstellige (48%) eeduidigheid commuicatie Motessorioderw (45%) steu bij ispectiebezoek va NMV (45%) iformatie actuele zake basisoderwijs (44%) bijdrage tav het make va beleidskeuzes (43%) richtlije voor het cito (40%) oderlige steu regio s (39%) adequaatheid va odersteuig (36%) ivloed op vorm e ihoud opleidig (36%) richtlije voor methodegebruik (35%) overlegstructuur (33%) ihoudelijke waarde op beleid (32%) ivloed regio s op beleid va de NMV (32%) richtlije voor kidvolgsysteem (31%) beked met overleg tusse NMV e Ispectie (31%) bijdrage tav overleg met de ispectie (30%) *) MM= Motesori Mededelige Groige, mei

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag.

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag. Jogere e media Oderzoek uitgevoerd door de bieladredactie va het Reformatorisch Dagblad - meer iformatie: sdbruij@refdag.l A. Algemee 3 1.Leeftijdsverdelig odervraagde 2.Geslacht odervraagde 3.Kerkelijke

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Kalsbeek Schilderspark Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Schilderspark juli 14 Alle

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het

VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Ouders vinden 'Sfeer' op school het VS De Kleine Johannes/ Deventer Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Kleine Johannes Enige tijd geleden heeft onze school VS De Kleine Johannes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 24-9-2013 12:19:54 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Horeca &

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. VS De Lans/ Brummen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Lans Enige tijd geleden heeft onze school VS De Lans deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos

Samenvatting. BS Windroos/ Wijk bij Duurstede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Windroos Enige tijd geleden heeft onze school BS Windroos deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool

Samenvatting. BS De Antoniusschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool BS De Antoniusschool/ Wijchen Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Antoniusschool Enige tijd geleden heeft onze school BS De Antoniusschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster

Samenvatting. BS De Driemaster/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster BS De Driemaster/ Alkmaar Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Driemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driemaster deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 15:57:25 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Gezodheidszorg

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon

Samenvatting. VS De Noorderkroon/ Enschede. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) VS De Noorderkroon Enige tijd geleden heeft onze school VS De Noorderkroon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 223080

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop

Samenvatting. BS De Klimop/ Nieuw Bergen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Klimop Enige tijd geleden heeft onze school BS De Klimop deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie