De nieuwsbrief van uw accountant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van uw accountant"

Transcriptie

1 De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme blijft ook i 2011 leuk! Fiscaal parterschap i 2011 Odereme blijft ook i 2011 leuk! Op Prisjesdag zij de belastigplae voor het komede jaar beked gemaakt. Odaks het demissioaire kabiet is er voor u als oderemer toch ee aatal fiscaal aatrekkelijke maatregele. De belagrijkste voorstelle hebbe we voor u op ee rij gezet. Veel voordele voor eigewoigbezitters Eide liquiditeitsvoordeel privégebruik woo-werkpad Extra bijdrage voor duurdere leaseauto iet voordelig Spelregels voorzieig toekomstige uitgave Overleeft uw pesioe de kredietcrisis?! Geef uw kid fiacieel steutje i de rug Veootschapsbelastig omlaag I 2011 wordt het algemee tarief va de veootschapsbelastig met 0,5% verlaagd tot 25% (2010: 25,5%). Daaraast blijft het tarief voor de wist tot gehadhaafd op 20%. De bedoelig was dat dit percetage de komede jare weer omhoog zou gaa, maar voorgesteld wordt om het 20%-tarief structureel te make. Verruimig WBSO Verrichte uw werkemers speur- e otwikkeligswerk (S&O), da kut u ee afdrachtvermiderig va loobelastig krijge. I 2011 bedraagt de afdrachtvermiderig 46% op het totale S&O-loo tot ee loogres va Voor het meerdere geldt ee afdrachtvermiderig va 16%. I eerste istatie was het de bedoelig dat de loogres omlaag zou gaa, maar dat gebeurt u pas i Het maximumbedrag aa afdrachtvermiderig voor 2011 bedraagt 11 ml. Uitbreidig termij iovatiebox Voor wiste e verlieze uit immateriële activa waarvoor ee octrooi of ee buitelads patet is verleed of waarvoor ee S&O-verklarig is gekrege, kut u kieze voor de iovatiebox. Het behaalde voordeel wordt belast tege ee veootschapsbelastigtarief va 5%. Met igag va 2011 is het voordeel va de iovatiebox ook va toepassig op wist uit iovatieve activiteite i de periode tusse de aavraag e het verkrijge va ee octrooi. Kwartaalaagifte btw blijved U mag uw btw-aagifte voortaa per kwartaal blijve doe. Dit was voor het jaar 2011 al aagekodigd, maar de maatregel wordt u structureel. Let op: verwacht u altijd ee btw-teruggave, da is kieze voor de kwartaalaagifte iet voordelig. U moet da immers lager op de teruggave wachte. Lees verder op pagia 8 Veel leesplezier! Iteratioaal samewerked i het verbad va JHI. 1

2 Fiscaal parterschap i 2011 Vaaf 2011 kue samewoede iet lager jaarlijks kieze voor behadelig als fiscale parters i de ikomstebelastig. De fiscus stelt aa de had va de feitelijke situatie vast of iemad fiscaal parter is. Basisparterbegrip Nieuw is de itroductie va het basisparterbegrip voor alle belastige (dus ook voor de ieuwe erf- e schekbelastig) e toeslage. Oder het basisparterbegrip valle allee de gehuwde, de geregistreerde parters e de samewoede die gezamelijk staa igeschreve op hetzelfde wooadres e ee otarieel samelevigscotract hebbe afgeslote. Voor de erf- e schekbelastig moet i het samelevigscotract ook ee wederzijdse zorgplicht zij opgeome. Adere ogehuwd samewoede worde voor de belastige e toeslage i pricipe iet meer als parters aagemerkt. Uitzoderige De ieuwe regelig ket uitzoderige. Zo worde ogehuwd samewoede, die op hetzelfde wooadres staa igeschreve maar gee samelevigscotract hebbe, voor de ikomstebelastig e de ikomesafhakelijke toeslage og wel als parters aagemerkt als zij same: ee kid hebbe, of ee woig bezitte, of als parters zij geregistreerd i ee pesioeregelig. Zo valle ogehuwd samewoede zoder otarieel samelevigscotract, zoder ee gezamelijk kid, eige woig of ee gezamelijke pesioeregelig buite de boot! Zij zulle vaaf 2011 gee parters meer zij voor de ikomstebelastig. Parterbegrip i verpleeghuissituaties Als éé va beide parters wordt opgeome i ee verpleeg- of verzorgigshuis, wordt iet lager voldaa aa de voorwaarde dat ogehuwd samewoede op hetzelfde wooadres i de gemeetelijke basisadmiistratie staa igeschreve. Toch blijft ook i dit geval het fiscaal parterschap bestaa. Fiscaal parterschap e huwelijk Voor gehuwde veradert er i pricipe iets. Zij ware altijd al fiscaal parter e blijve dat u ook. Wel wordt de wet op éé put aagescherpt: het fiscaal parterschap eidigt pas als er sprake is va ee civielrechtelijke scheidig va tafel e bed e bij ee echte echtscheidig. Allee duurzaam gescheide leve is iet lager voldoede. Gemiddelde WGA-premie voor 2011 beked I 2011 gaa werkgevers die het WGA-risico (Regelig werkhervattig gedeeltelijk arbeidsgeschikte) verzekere bij het Uitvoerigsistituut Werkemersverzekerige (UWV), gemiddeld 0,62% premie betale. Op de website va het UWV staat ee WIA-wijzer, waarmee werkgevers zelf hu premie kue berekee. De hoogte va de idividuele WGA-premie is afhakelijk va het arbeidsogeschiktheidsrisico va de verzekerde werkgevers. Werkgevers hebbe de keus om het WGA-risico publiek te verzekere via het UWV of het risico te verzekere bij ee particuliere verzekeraar. Veel voordele voor eigewoigbezitters Om de woigmarkt te stimulere, heeft het kabiet ee aatal tijdelijke maatregele geome. Deze maatregele levere extra voordeel op voor eigewoigbezitters. Reovatie of herstel va woige Tusse 1 oktober 2010 e 1 juli 2011 geldt ee verlaagd btw-tarief va 6% voor reovaties of herstelwerkzaamhede aa ee woig, garage, serre, schure of aa- e uitbouw. Voorwaarde is dat de woig, a de eerste igebruikame, miimaal twee jaar oud is. Het lage btw-tarief is allee va toepassig op het arbeidsloo e iet op de materiale. Buite de regelig valle bijvoorbeeld werkzaamhede als glazewasse, het aalegge e oderhoude va tuie e het werk va architecte die reovatie of herstel voorbereide. Iformeer bij os aar de uitzoderige. Tip! Als de werkzaamhede worde afgerod op of a 1 oktober 2010 e vóór 1 juli 2011, is het verlaagde btw-tarief va toepassig op het arbeidsloo va de gehele verbouwig of reovatie. Dus ook op de werkzaamhede die al vóór 1 oktober 2010 zij uitgevoerd. Waeer de verbouwig iet vóór 1 juli 2011 wordt afgerod, da geldt het verlaagde btw-tarief iet. Ook iet voor de werkzaamhede die vóór 1 juli 2011 zij verricht. Mider overdrachtsbelastig bij selle doorverkoop Voor woige die i 2011 worde gekocht e bie twaalf maade ee tweede keer va eigeaar wissele, is bij de tweede aakoop allee overdrachtsbelastig verschuldigd over de evetuele wist. Deze regelig geldt u ook al, maar allee voor woige die bie zes maade worde doorverkocht. 2

3 Eide liquiditeitsvoordeel privégebruik woo-werkpad Miister De Jager va Fiacië heeft ee wetsvoorstel igedied om de btw-heffig over het privégebruik va oroered goed te wijzige. Nu mag u als oderemer, bij verkrijgig va ee woo-werkpad, de verschuldigde btw direct e volledig i aftrek brege. Uiteraard ka dit allee als u het pad tot uw oderemigsvermoge reket e u btw-belaste prestaties verricht. Het privégebruik wordt da vervolges i het jaar va igebruikame e i de ege daaropvolgede jare (herzieigstermij) aar everedigheid belast. Door de voorgestelde wetswijzigig blijft de aftrek va voorbelastig vaaf 2011 direct beperkt tot het zakelijk gebruik. Via ee correctiemechaisme wordt da gedurede de herzieigstermij jaarlijks rekeig gehoude met evetuele wijzigige i het bedrijfs- e privégebruik. Als het privégebruik bie tie jaar toe- of afeemt, moet u de btw aar everedigheid corrigere. Blijft het privégebruik gelijk, da valt er iets te corrigere. Gevolge va wetswijzigig U schaft bijvoorbeeld i 2010 ee woo-werkpad aa e reket deze volledig tot uw btw-oderemigsvermoge. De verschuldigde btw bij aaschaf is U gebruikt het pad voor 60% voor btw-belaste bedrijfsdoeleide e voor 40% voor privédoeleide. De verschuldigde btw va mag u u i éé keer i aftrek brege. Vervolges vidt, gedurede de herzieigstermij, jaarlijks ee correctie plaats voor het privégebruik. Veradert er iets aa het privégebruik, da bedraagt de correctie jaarlijks ( /10 x 40%). Hypotheekreteaftrek leegstaade woige verlegd De periode waari mese met dubbele hypotheeklaste (ieuw huis gekocht, oude woig og iet verkocht) voor beide huize i aamerkig kome voor hypotheekreteaftrek, gaat voor alle situaties va twee aar drie jaar. Deze tegemoetkomig geldt voor mese die sids 2008 of 2009 te make hebbe met dubbele hypotheeklaste. Deze tijdelijke regelig vervalt per 1 jauari Hypotheekreteaftrek a tijdelijke verhuur Ook de regelig dat eigewoigbezitters a ee verhuurperiode weer recht hebbe op hypotheekreteaftrek, wordt met éé jaar verlegd. De woig moet a de verhuurperiode wel weer leegstaa e bestemd blijve voor de verkoop. Deze regelig loopt tot eid Natioale Hypotheek Garatie De verhoogde Natioale Hypotheek Garatie (NHG) va blijft va kracht tot 1 jauari Als koper kut u hiermee va uw bak ee lager retetarief krijge, oder meer oder de voorwaarde dat iet meer da 50% va de leig aflossigsvrij is. Schaft u hetzelfde pad iet i 2010 maar i 2011 aa, da is de aftrekbare voorbelastig direct beperkt tot 60%. Va de btw over de aaschaf kut u dus og maar ( x 60%) direct i aftrek brege. Als het privégebruik iet wijzigt, hoeft u gedurede de herzieigstermij va tie jaar verder gee correctie over het privégebruik toe te passe. Het liquiditeitsvoordeel door gespreide betalig over privégebruik is da dus verdwee. Overgagsregelig Heeft u u al ee woo-werkpad, da heeft de voorgeome wijzigig voor u gee gevolge. Hetzelfde geldt als uw woo-werkpad u i aabouw is, maar u het pad og vóór 1 jauari 2011 i gebruik eemt. I dat geval wordt het privégebruik og belast volges de huidige regels. Dit ka ee aazielijk liquiditeitsvoordeel oplevere. Op dit momet is og iet duidelijk of er ook ee overgagsregelig komt voor woo-werkpade die u i aabouw zij, maar pas op of a 1 jauari 2011 i gebruik worde geome. VAR-verklarig u telefoisch cotrolere Oderemers kue de echtheid va VAR-verklarige sids kort telefoisch cotrolere bij het Ladelijk Coördiatieput VAR. Dit coördiatieput is oderdeel va de Belastigdiest e cotroleert of de combiatie burgerserviceummer (BSN) e VAR klopt. Als u wilt, krijgt u de uitslag schriftelijk bevestigd. Het Ladelijk Coördiatieput VAR is tijdes katoorure te bereike op telefooummer

4 Extra bijdrage voor duurdere leaseauto iet voordelig Rijde uw werkemers i ee auto va de zaak e moge zij deze ook privé gebruike, da krijge ze te make met ee bijtellig. Vraagt u aa he ee eige bijdrage uit het ettoloo voor het privégebruik, da vermidert deze eige bijdrage de bijtellig. Maar wat u als uw werkemer graag ee duurdere leaseauto wil da uw leasebudget voorschrijft? Gebruikelijk is om i dat geval ee bijdrage (boveormbijdrage) va uw werkemer te vrage. Deze bijdrage mag echter allee i miderig worde gebracht op de bijtellig voor zover deze betrekkig heeft op het privégebruik! duurdere leaseauto tot u toe volledig i miderig gebracht op de bijtellig, da heeft u waarschijlijk te weiig loobelastig afgedrage. Neem i dat geval zo sel mogelijk cotact op met uw adviseur va Stees & Parters Accoutats e Adviseurs om de fout te herstelle. Tip! Vraagt u aa uw werkemer ee bijdrage omdat hij ee duurdere leaseauto wil da uw leasebudget voorschrijft, spreek da af dat hij de bijdrage verschuldigd is voor het daadwerkelijke privégebruik De Hoge Raad Ee werkemer reed i 2003 achtereevolges i twee verschillede auto s va de zaak e betaalde aa zij werkgever voor het privégebruik ee bijdrage va per jaar. Omdat hij steeds ee duurdere auto had da het leasebudget va zij werkgever voorschreef, betaalde hij ee extra bijdrage va per jaar. Deze boveormbijdrage was hij ook verschuldigd als de auto iet voor privédoeleide werd gebruikt. I 2003 had de werkemer i totaal km gerede, waarva km privé. De Hoge Raad heeft beslist dat de boveormbijdrage allee i miderig komt op de bijtellig voor zover deze betrekkig heeft op het privégebruik. De boveormbijdrage moet dus worde gesplitst i twee dele: het privé- e zakelijk gebruik. Hoe moet het da wel? I deze zaak betaalde de werkemer ee eige bijdrage va voor het privégebruik e ee boveormbijdrage va voor ee duurdere auto, ogeacht privégebruik. De eige bijdrage va komt volledig i miderig op de bijtellig. Daaraast mag ( privékilometers/ totale kilometers x 5.203) va de boveormbijdrage i miderig gebracht worde. Gevolge voor de praktijk De uitspraak va de Hoge Raad is ee belagrijk sigaal voor de praktijk. Heeft u als werkgever de boveormbijdrage voor de Auteursrechte trasparater e doelmatiger MKB-Nederlad e VNO-NCW hebbe ee oderhadeligsprotocol met beheersorgaisatie VOI E oderteked. Doel is om vergoedige voor het gebruik va auteursrechte trasparater e doelmatiger te make. Het protocol moet het draagvlak vergrote om te betale voor het gebruik va itellectueel eigedom va auteurs e kusteaars. Ook moete de afsprake tusse partije leide tot mider admiistratieve laste e heldere grodslage e tarieve. Per brache of i clusters va braches worde afsprake gemaakt over ee trasparatere vergoedigestructuur voor het gebruik va muziek, beeld e tekst. 4

5 Spelregels voorzieig toekomstige uitgave Voor uitgave die u als oderemer i de toekomst verwacht, kut u oder bepaalde voorwaarde u al ee voorzieig vorme. De voorzieig vormt ee passiefpost op de balas, waardoor u mider belastig bet verschuldigd. U haalt als het ware toekomstige laste aar vore. hebbe voorgedaa. I dat geval wordt voldaa aa de oorsprogeis. Ee voorbeeld hierva is de slijtage aa bedrijfsmiddele die u i de oderemig gebruikt. U kut da ee voorzieig vorme voor groot oderhoud. Toerekeigseis Dit zij toekomstige uitgave die toegereked kue worde aa de periode tot e met de balasdatum. Hieraa voldoet u als de toekomstige uitgave iet zij toe te rekee aa toekomstige voordele e ook aar hu aard gee koste zij va toekomstige jare. Zekerheidseis De kas dat de uitgave zich voordoe, moet groter zij da de kas dat de uitgave zich iet zulle voordoe. Zo mag u bijvoorbeeld ee voorzieig vorme voor ee toekomstige jubileumuitkerig aa uw werkemers. De voorzieig mag iet groter zij da het gedeelte dat betrekkig heeft op de (diestjubileum)periode die op de balasdatum al is verstreke (de toerekeigseis). Bovedie moet u de toekomstige jubileumuitkerig i het verlede vastgelegd hebbe i de arbeidsovereekomst (oorsprogeis). Voor de toekomstige koste va bodemsaerig mag u echter weer gee voorzieig vorme. Omdat de vervuilig is otstaa door de bedrijfsvoerig i het verlede voldoet u weliswaar aa de eerste twee eise, maar iet aa de zekerheidseis. Gezie het aatal erstige bodemverotreiigige i Nederlad, vide er immers maar relatief weiig saerige plaats e is er dus gee redelijke mate va zekerheid dat de uitgave zich zulle voordoe. Waarvoor kut u ee voorzieig vorme? Dek aa oibare vorderige, schadeclaims door ee orechtmatige daad vóór de balasdatum, pesioeverplichtige e garatievoorzieige op producte. De Belastigdiest ka u achteraf vrage stelle over de voorzieig die u op de balas hebt opgeome. Als u da iet kut aatoe dat aa alle drie de voorwaarde is voldaa, zal de voorzieig door de fiscus worde geweigerd. Voorwaarde op ee rij U mag fiscaal ee voorzieig vorme als het gaat om toekomstige uitgave die: 1. hu oorsprog vide i feite of omstadighede die zich i de periode voorafgaad aa de balasdatum hebbe voorgedaa (oorsprogeis) e; 2. de uitgave ook aa die periode kue worde toegereked (toerekeigseis) e; 3. er ee redelijke mate va zekerheid bestaat dat de uitgave zich zulle voordoe (zekerheidseis). Wilt u ee voorzieig vorme voor toekomstige uitgave, da moet u altijd aa alle drie de eise voldoe. Oorsprogeis U verwacht i de toekomst uitgave te moete doe die hu oorsprog vide i omstadighede die zich vóór de balasdatum Spaarloo iet lager geblokkeerd Op 15 september heeft miister De Jager va Fiacië het spaarloo over de jare vrijgegeve. Het i 2010 opgebouwde spaarloo blijft geblokkeerd. Spaarloo moet ormaal gesproke vier jaar geblokkeerd staa. Als werkgever moet u kue aatoe welke bedrage er bie deze vierjaarstermij aa geldige bestedigsdoele (bijvoorbeeld voor de aakoop va ee woig) zij uitgegeve. De deblokkerig valt hier ook oder. Heeft u de admiistratie va de spaarlooregelig uitbesteed aa de bak of de verzekeraar, overleg da of ook deze tussetijdse deblokkerig per werkemer goed geadmiistreerd wordt. 5

6 Overleeft uw pesioe de kredietcrisis?! Bija dagelijks verschije alarmerede berichte i de media over de pesioefodse. Zij hebbe tijdes de crisis veel geld verlore op de beurs e de rete is gedaald. Daaraast is de levesverwachtig va werkemers toegeome. Fodse moete meer geld opzijzette om toekomstige verplichtige a te kome. Welke gevolge heeft dat voor u? Pesioefodse hebbe ee aatal mogelijkhede om weer fiacieel gezod te worde: 1. de pesioepremies verhoge; 2. aa werkgevers extra geld vrage. Dit ka echter allee bij oderemigspesioefodse e iet bij bedrijfstakpesioefodse; 3. uitkerige va gepesioeerde e pesioeopbouw va werkede iet late meestijge met de loe; 4. de pesioeuitkerige verlage. Dit laatste heet afstempele. Alteratieve Uitkerigsgerechtigde kue atuurlijk gokke dat de beleggigsresultate va de pesioefodse weer aatrekke e dat de fodse hu oude toezeggige da alsog kue akome. Ee erg grote zekerheid vormt dit echter iet! Ee adere optie is dat u zich tevredestelt met ee evetuele lagere uitkerig. Hoeveel lager hagt af va de prestaties va uw pesioefods. Ee derde mogelijkheid is dat u zelf voorziet i ee extra aavullig voor de oude dag, bijvoorbeeld via ee lijfrete of bakspaarproduct. AOW-leeftijd aar 66 jaar Als mese later stoppe met werke, scheelt dat i de verplichtige voor de fodse. Het aakomed kabiet is va pla om de AOWleeftijd per 1 jauari 2020 te verhoge aar 66 jaar. Wat beteket afstempele? Op dit momet zij de probleme bij veertie pesioefodse dusdaig groot dat de mogelijkheid om de pesioeuitkerige te verlage (afstempele) u bekeke wordt. Vóór 1 december va dit jaar moet hierover meer duidelijkheid zij. De toezeggige aa werkede worde doorgaas ook beperkt. Beperkige kue oplope tot wel 14%. Dit ka zeer are gevolge hebbe voor de pesioeopbouw va werkemers. Is daar wat tege te doe? Overheidsgaratieregelig i 2011 verlegd Het kabiet reserveert ook i mrd zodat bedrijve ee beroep kue doe op ee overheidsgaratieregelig voor krediet. Door de garatstellig lope bake mider risico, aagezie leige die iet meer kue worde terugbetaald voor de helft door de overheid worde vergoed. De twee belagrijkste kredietregelige va de overheid zij de Borgstelligsregelig voor het mkb (BMKB) e de Garatie Oderemigsfiacierig (GO). De BMKB is bestemd voor mkb-oderemige met maximaal 250 werkemers met ee jaaromzet tot 50 ml. De borgstellig bedraagt maximaal 45% va 3 ml krediet. Voor startersleige va maximaal staat de overheid zelfs borg voor 80%. Met bakleige e bakgaratiefaciliteite va de GO is miimaal 1,5 ml e maximaal 150 ml gemoeid. Deze regelig is gericht op grote e middelgrote oderemige. Beide regelige lope via de bak. 6

7 Geef uw kid fiacieel steutje i de rug Uw vermoge moet u op ee gegeve momet overdrage. Scheke bij leve is fiscaal voordeliger da vererve bij overlijde. Zeker als u hadig gebruikmaakt va de vrijstellige i de schekbelastig. Vrijstellige i de schekbelastig U mag jaarlijks aa uw kidere belastigvrij ee bedrag scheke va Is uw zoo of dochter tusse de 18 e 35 jaar, da kut u eemalig belastigvrij ee bedrag scheke va Deze eemalig verhoogde vrijstellig ka og verhoogd worde tot als uw kid het geld gebruikt voor ee buitegewoo dure studie of voor de eige woig. Maakt u gebruik va de eemalig verhoogde vrijstellig, da moet u hier altijd ee aagifte va doe. I de aagifte kut u aageve welke vrijstellig va toepassig is. Vrijstellig voor eige woig U mag ook gebruikmake va de eemalig verhoogde vrijstellig va als uw kid het geld gebruikt voor de eige woig. Het gaat daarbij iet allee om het verwerve va de eige woig, maar uw kid mag het geld ook gebruike voor: Het aflosse va de eigewoigschuld. Koste va oderhoud of verbeterig va de woig. Het afkope va rechte va erfpacht, opstal of beklemmig. Deze schekig moet worde vastgelegd i ee otariële akte. Hieri moet ee opschortede voorwaarde zij opgeome dat uw kid ee eige woig heeft verworve of de schekig heeft gebruikt voor koste voor de eige woig. U e uw kid moete schriftelijk kue aatoe dat u de schekig daadwerkelijk aa uw kid heeft uitbetaald e dat het geld door uw kid is gebruikt voor de eige woig. Voor de buitegewoo dure studie gelde ook aavullede voorwaarde. Let op: De eemalig verhoogde vrijstellig va schekbelastig vervalt als de woig iet de eige woig va uw kid is geworde i het jaar va schekig of i de daaropvolgede twee jare. Slechts éé keer de verhoogde vrijstellig De verhoogde vrijstellig is eemalig e ka dus iet worde gespreid over meerdere kalederjare. Hierop geldt éé uitzoderig. Als u al vóór 2010 gebruik heeft gemaakt va de eemalig verhoogde vrijstellig, da mag u toch og belastigvrij scheke als uw kid dit geld gebruikt voor de eige woig. Trasactieoverzichte OV-chipkaart zij plaatsbewijze Werkgevers moge voortaa trasactieoverzichte va de OV-chipkaart als bewijs gebruike dat hu werkemers met het opebaar vervoer reize. Hetzelfde geldt voor mese die gebruikmake va de reisaftrek i de ikomstebelastig e ee geldig plaatsbewijs odig hebbe om de aftrek aa te toe. Let op: Is uw eige kid al ouder da 35 jaar maar zij of haar parter iet, da kut u toch gebruikmake va de eemalig verhoogde vrijstellig i de schekbelastig. Uw kid of zij/haar parter mag da iet al voor ee adere schekig va (schoo)ouders ee beroep hebbe gedaa op de eemalig verhoogde vrijstellig. De Wet op de loobelastig ket ee overhadigigsplicht voor de origiele vervoerbewijze, als ee werkgever aa ee werkemer ee vrije vergoedig voor opebaar vervoer wil geve. Naast het gebruikelijke, origiele papiere vervoerbewijs is u ook ee trasactieoverzicht va ee vervoerbedrijf ee geldig bewijs. I het opebaar vervoer is ee elektroisch vervoerbewijs igevoerd, de OV-chipkaart. Het is de bedoelig dat dit bewijs het papiere vervoerbewijs geheel gaat vervage. I de regio s Rotterdam e Amsterdam is de OV-chipkaart al igevoerd. 7

8 Vervolg va pagia 1 Verselde afschrijvig ook i 2011 Verseld (willekeurig) afschrijve op ivesterige i bedrijfsmiddele blijft mogelijk i I het ivesterigsjaar mag u maximaal 50% afschrijve e het restat i éé of meer volgede jare. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 jauari 2014 i gebruik zij geome. Niet alle ivesterige kome i aamerkig voor de verselde afschrijvig. Zo zij bijvoorbeeld persoeauto s uitgeslote, behalve zéér zuiige persoeauto s. Drie jaar achterwaartse verliesverrekeig De tijdelijke verruimig va de achterwaartse verliesverrekeig (carry-back) i de veootschapsbelastig blijft i 2011 gehadhaafd. I plaats va éé jaar kut u uw verlies dus drie jaar terugwetele. Ee verlies uit 2011 mag u verrekee met de wist behaald i 2008, 2009 e I totaal mag u iet meer da 10 ml verlies per jaar terugwetele. Kiest u voor deze verruimig, da wordt de voorwaartse verliesverrekeig (carry-forward) igekort tot zes jaar i plaats va ege jaar. Zéér zuiige auto blijft voordelig I 2011 blijve de fiscale voordele voor zeer zuiige auto s ogewijzigd (vrijstellig BPM, vrijstellig motorrijtuigebelastig e 14% bijtellig). I fiscale terme is ee zéér zuiige auto ee persoeauto met ee CO2-uitstoot va maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (bezie). Daaraast blijft het ultarief i de motorrijtuigebelastig i ieder geval tot 2013 bestaa. 8 C O L O F O N Dit is ee uitgave va Stees & Parters Accoutats e Adviseurs. Voor iformatie over de i deze uitgave geoemde oderwerpe e over regelmatige toezedig va deze uitgave kut u cotact opeme met: Stees & Parters Accoutats e Adviseurs Thomas Maplaats 311 Postbus GD Rotterdam Telefoo: Fax: Deze uitgave verschijt vier keer per jaar e is i samewerkig met het SRA (Samewerkede Registeraccoutats e Accoutat Admiistratiecosulete) tot stad gekome. De uitgever heeft bij de samestellig va deze uitgave aar uiterste betrouwbaarheid e zorgvuldigheid gestreefd, maar ka echter iet aasprakelijk worde gesteld voor evetueel voorkomede ojuisthede e de gevolge hierva Niets uit deze uitgave mag worde vermeigvuldigd of gekopieerd zoder toestemmig va de uitgever. Mkb-wistvrijstellig ka ook egatief uitpakke Ee psychotherapeut kwam er olags bij de rechter bekaaid va af met de doorgaas gustig werkede mkb-wistvrijstellig. De rechter maakte amelijk duidelijk dat de mkb-wistvrijstellig zowel va toepassig is bij wist als bij verlies. De oderemede psychotherapeut had ee bescheide wist gemaakt die a de forse oderemersaftrek ee verlies werd. De mkb-wistvrijstellig verzachtte het verlies weer. Deze obedoelde verlagig va het verlies vod de psychotherapeut discrimiatie va oderemers met kleie wiste. Niet dus, stelde de rechter, wat het begrip wist moet rekekudig worde opgevat, waardoor dit begrip zowel positieve als egatieve wiste (verlieze) omvat. Per 1 jauari 2010 is de mkb-wistvrijstellig verhoogd aar 12% va de wist a aftrek va de oderemersaftrek. Ook hoeft u iet meer te voldoe aa het urecriterium. De mkb-wistvrijstellig geldt dus ogeacht het aatal ure dat de zelfstadig oderemer aa zij oderemig heeft besteed. Ook buitelader heeft recht op middeligsteruggaaf Ee buitelader mag gebruikmake va de middeligsregelig waeer hij zij ikome i Nederlad verdiet. Hij mag achteraf iet worde bestraft voor het feit dat hij i twee va de drie relevate jare iet gekoze heeft voor behadelig als bielads belastigplichtige. Dat heeft de rechter i De Bosch beslist. Als ee belastigplichtige het ee jaar ee veel hoger ikome heeft uit werk e woig da het adere jaar, betaalt hij waarschijlijk meer belastig da iemad die ee gelijkmatig verdeeld ikome heeft. Als tegemoetkomig hierop ka da gebruik worde gemaakt va middelig voor ee meer gelijkmatige belastigheffig. Vraag uw adviseur bij Stees & Parters Accoutats e Adviseurs aar de mogelijkhede. Als u ee ader aagiftetijdvak voor de looheffige wilt Doet u u maadelijks looaagifte e wilt u dit liever per vier weke of adersom, da kut u de Belastigdiest verzoeke om ee ader aagiftetijdvak. Hiervoor heeft u het formulier wijzigig aagiftetijdvak looheffige odig. Dit formulier kut u dowloade va de site va de Belastigdiest ( zakelijk/looheffige/dowload/). Als u ervoor zorgt dat uw verzoek uiterlijk 14 december 2010 bie is bij de Belastigdiest, da kut u per 1 jauari 2011 gebruikmake va ee ieuw aagiftetijdvak. Nieuw boetebeleid looheffige De Belastigdiest heeft haar boetebeleid voor de looheffige vaaf 1 juli op ee tweetal pute aagescherpt. Te eerste bedraagt de boete bij het iet of te laat doe va ee aagifte looheffig voortaa 61. Otvagt de Belastigdiest uw aagifte bie de coulacetermij (zeve kalederdage a de uiterste aagiftedatum), da krijgt u gee boete. Te tweede is de coulacetermij voor het betale va de looheffige verkort tot zeve kalederdage a de uiterste betaaldatum. Voorhee eidigde deze termij op de datum va de aheffigsaaslag. Registrere va akte allee tijdes katoorure Bij ee aatal Belastigkatore kut u oderhadse akte late registere. U kut da later bewijze dat de akte op de dag va registratie bestod. Het aabiede va akte ter registratie ka voortaa allee tijdes de opeigstijde va de Belastigkatore. De katore zij alle werkdage va uur geoped. De katore zij geslote op zaterdag, zodag e algemee erkede feestdage. Biedt u ee akte op ee werkdag a uur aa, da krijgt de akte als dagtekeig va registratie de datum va de eerstvolgede werkdag.

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Blaak & Breederveld Accountants 4 e Nieuwsbrief 2010

Blaak & Breederveld Accountants 4 e Nieuwsbrief 2010 WORDT ONDERNEMEN IN 2011 LEUKER? Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ondanks het demissionaire kabinet is er voor u als ondernemer toch een aantal fiscaal aantrekkelijke

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

negentig In dit nummer: Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Fiscaal partnerschap in 2011 Veel voordelen voor eigenwoning bezitters

negentig In dit nummer: Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Fiscaal partnerschap in 2011 Veel voordelen voor eigenwoning bezitters Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 4 keer per jaar uit dertiende jaargang WINTER 2010 N I E U W S 4 negentig In dit nummer: Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Fiscaal partnerschap

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

DTL-NIEUWSBRIEF (VIERDE KWARTAAL 2010)

DTL-NIEUWSBRIEF (VIERDE KWARTAAL 2010) DTL-NIEUWSBRIEF (VIERDE KWARTAAL 2010) ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ondanks het demissionaire

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Ex-echtgeote

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 4 e kwartaal 2010

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 4 e kwartaal 2010 10/11 TIPS 2 3 4 5 6 7 8 9 INHOUD Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Fiscaal partnerschap in 2011 Veel voordelen voor eigenwoningbezitters Einde liquiditeitsvoordeel privégebruik woon-werkpand Extra bijdrage

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2010

Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2010 1/ 19 Westpark Highlights - 4 e kwartaal 2010 1. Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ondanks het demissionaire kabinet is er

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers 1. Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ondanks het demissionaire kabinet is er voor u als ondernemer toch een aantal fiscaal

Nadere informatie

SRA-Nieuwsbrief 4e kwartaal 2010

SRA-Nieuwsbrief 4e kwartaal 2010 SRA-Nieuwsbrief 4e kwartaal 2010 1. Ondernemen blijft ook in 2011 leuk! Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Ondanks het demissionaire kabinet is er voor u als

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur

Raden voor de leefomgeving en infrastructuur Rade voor de leefomgevig e ifrastructuur De rade voor de leefomgevig e ifrastructuur zij de strategische adviescolleges voor regerig e parlemet op het brede domei va de fysieke omgevig. Oder deze oemer

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie