Medisch Centrum Oude Singel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch Centrum Oude Singel"

Transcriptie

1 E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool aa de Oude Sigel 11 gesloopt. Sloop va de school De sloopwerkzaamhede worde uitgevoerd door de firma Va de Hadelkamp Oudewater B.V. I de week va 14 mei is begoe met de werkzaamhede om het aawezige asbest i het gebouw te verwijdere. Aasluited is de sloop begoe. Rod de bouwvakatie zal de sloop worde afgerod. Dit is og wel afhakelijk va oderzoek va de diest voor flora e faua. Oderzocht wordt og of er vleermuize i het gebouw aawezig zij. Wij streve eraar de overlast voor omwoede te beperke. Nieuwe gebouw Het otwerp va het ieuwe gebouw is va de had va WAS architecte uit IJsselstei. De uitstralig va het ieuwe gebouw is fris, ruimtelijk e zal prachtig passe aa de Oude Sigel. Het Medisch Cetrum wordt ee eerstelijscetrum waar bewoers va Oudewater terecht kue voor medische e maatschappelijke diestverleig. Bove het Medisch Cetrum worde 14 gelijkvloerse huurappartemete gerealiseerd welke geschikt zij voor seiore. Het Medisch Cetrum wordt uitgerust met warmte- e koudeopslag (WKO). Dit is ee duurzame techiek waarbij eergie uit de bodem wordt gebruikt. Bij WKO wordt i de witer gebruikgemaakt va de aardwarmte e i de zomer va de aardkoelig die aawezig is i de bodem. I de zomer ka het gebouw hiermee gekoeld worde e i de witer verwarmd. De toepassig beteket ee besparig op de eergielaste e draagt bij aa de doelstellig om de CO2 uitstoot te verlage. Omgevigsverguig e bestemmigspla Eid maart is de omgevigsverguig aagevraagd e a otvakelijk verklarig door de gemeete va de aavraag, start het goedkeurigstraject e begit de gemeete met de procedure voor de wijzigig va het bestemmigspla. De bouw start i het laatste kwartaal va dit jaar, waeer er gee bezware worde igedied. Verhuur De huurappartemete worde toegeweze op basis va ischrijfduur bij WoigNet. Als u i aamerkig wilt kome voor ee huurappartemet is het verstadig alvast uw ischrijvig te regele. Ischrijve bij WoigNet ka via oze website, ischrijve of doormiddel va ee ischrijfformulier. Dit formulier kut u afhale bij os katoor aa de Kapellestraat 19 te Oudewater. Met uw ischrijfummer va WoigNet kut u reagere op ee appartemet als de ischrijfperiode begit. Het verhuurproces gaat va start adat de bouw is begoe. We verwachte dat dit ogeveer halverwege de bouwtijd zal zij. Als duidelijk is waeer de ischrijvigsperiode precies begit zulle we u hierover iformere via de IJsselbode e oze website. Huurderspost 1

2 Plamatig oderhoud Oderstaad ee globaal overzicht va het i 2012 uit te voere plamatig oderhoud. De plaig is idicatief e ka, bijvoorbeeld door slechte weersomstadighede, wijzige. Huurders krijge persoolijk bericht over de i hu complex geplade werkzaamhede. Omschrijvig Geplade start Duur werkzaamhede T. Bradsmastraat 9 t/m 13 oeve St. Jastraat 1 t/m 39 oeve Lage Burchwal 10, 14, 18 t/m 40 eve Schilderwerk O (overschildere) Schilderbeurt K (cotrole) Schilderbeurt K (cotrole) medio jui 2012 medio augustus 2012 medio jui 2012 circa 2 weke circa 2 weke circa 1 week Omschrijvig Geplade start Duur werkzaamhede Schakebosdreef 1, 3 t/m 12 o-/eve Schakebosdreef 14 t/m 26 eve Schakebosdreef 27 t/m 33, 36 t/m 45 o-/eve Schakebosdreef 47 t/m 61 oeve Heemraadsigel 24 t/m 28 o-/eve Dijkgraaflaa 151 t/m 163 oeve Papehoeflaa 64 Lefebureplei 4 t/m 64 eve oderhoud mechaische vetilatie begi september 2012 circa 3 weke oderhoud mechaische vetilatie oderhoud mechaische vetilatie oderhoud mechaische vetilatie begi september 2012 begi september 2012 uitvoerig gelijktijdig met het oderhoud aa de CV ketel circa 3 weke circa 3 weke Omschrijvig Geplade start Duur werkzaamhede St. Jastraat 1 t/m 39 oeve T. Bradsmastraat 2 t/m 12 eve Ambachtsdreef 2 t/m 32 eve Vervage galerij- e balkoafwerkige Vervage overstek bij trap opgag Vervage va uitpadige draairame begi jui 2012 medio oktober 2012 medio jui 2012 circa 4 weke circa 1 week circa 2 weke Omschrijvig Geplade start Duur werkzaamhede Pastoorsakker 4 t/m 14 eve Laa va Selrewaard 15 t/m 21 Twije 70 t/m 76 eve Vervage dakbedekkig va de bergige eid jui 2012 circa 2 weke Vervage dakbedekkig va de bergige begi jui 2012 circa 1 week Omschrijvig Geplade start Duur werkzaamhede Brede Dijk 11, 12, 14 t/m 20, 23 t/m 25, 27 t/m 33, 35, 36, 39 t/m 42 o-/eve Gr. va Kischotstraat 2 t/m 8 eve Rosedaal 1 t/m 20 o-/eve Vervage keukeblok begi juli 2012 circa 3 dage per woig Vervage keukeblok begi juli 2012 circa 3 dage per woig Overschildere houdt i ee gewoe schilderbeurt. Houtwerk wordt volledig overgeschilderd. Bij ee cotrole beurt worde allee de liggede dele (dus horizotale dele) behadeld e evetuele schades aa het schilderwerk plaatselijk hersteld e overgeschilderd. 2 Huurderspost

3 Ikomesafhakelijke huurverhogig I de Huurderspost va afgelope maart hebbe we u bericht over de extra huurverhogig va 5% voor huurders met ee ikome bove euro. Deze huurverhogig zal iet per 1 juli 2012 doorgevoerd worde, omdat de wetwijzigig og iet door de eerste kamer goedgekeurd is. Het (demissioair) kabiet wilde dat woigcorporaties deze extra huurverhogig ivoerde om het aatal scheefwoers te vermidere. Scheefwoers zij huishoudes met ee hoger ikome die woe i ee sociale huurwoig. Sociale huurwoige kome hierdoor iet vrij voor de doelgroep, amelijk huishoudes met ee lager ikome die iet op de koopmarkt of vrije sector huurmarkt terecht kue. Woigbouwvereigig Oudewater was va pla gebruik make va de extra huurverhogig. Het wetvoorstel is iet op tijd goedgekeurd, daarom is beslote om i 2012 de extra huurverhogig iet toe te passe. Dit jaar wordt voor alle huurwoige de huur verhoogd met het iflatiepercetage, zoals dit afgelope jare ook het geval was. I 2012 beteket dit ee huurverhogig va 2.3%. Alle huurders hebbe hierva ee overzicht thuis bezorgd gekrege. VERHUISBERICHT De 24-jarige Agela Bassa woot sids 1 april dit jaar i het ieuw gebouwde complex aa de Gare. Op r. 39. Naast het Cultuurhuis e met ee prachtig uitzicht over het weilad vauit de grote rame. Agela is heel blij met deze flat. Ze woode ee poosje op ee éé kamer flatje i Utrecht maar vod dat toch gee geslaagde pogig om op zichzelf te gaa woe. Dus trok ze weer bij haar ouders i e reageerde op deze woig via Woiget. Gelukkig kreeg ze hem toegeweze. Het is ee ruime drie kamerwoig op de tweede verdiepig, i ee ruim opgezet gebouw, waari ook ee lift is. De woig heeft ee balko va 7x2 meter, waarop het goed toeve is. Agela is gebore e getoge i Nieuwegei e verhuisde met haar ouders aar IJsselstei, daar was het ee stuk rustiger da i Nieuwegei, maar ze geiet u extra va de rust aa de Gare. Ze vidt Oudewater ee gezellig stadje met vriedelijke iwoers. De fietsestallig is aar de meig va Agela te klei. Over de ruime parkeermogelijkhede voor de auto is ze wel heel tevrede. Ze heeft die auto odig voor haar werk, wat ze werkt als It er i Utrecht. Verder schrijft ze graag, fictie e zet dit op haar blog. Tekee is ook ee hobby. Ladschappe e diere. Wat dat Prachtige ieuwe flat betreft ka zij op haar balko haar hart ophale met het weidse uitzicht over het ladschap. Elly va der Neut Huurderspost 3

4 Ee dikke tie De reovatie va de huurwoig ka voor bewoers best ee spaede tijd zij. Familie de Graaf uit de Jhr. A. va Swietestraat vertelt hoe zij de reovatie va hu woig ervare hebbe. Weiig overlast Ee dikke tie, dat geve Has e Joke de Graaf de mese die voor wbvo de reovatie va hu woig aa de Jhr. A. va Swietestraat r. 13 uitvoerde. Vriedelijke mese die fatastisch werk hebbe geleverd, met heel weiig overlast. Familie De Graaf Tevrede i Oudewater I 1994 kwame Has e Joke de Graaf i Oudewater woe, a hu start i Overvecht (flat), Maarsse-Dorp (parterreflat) e ee eegeziswoig i Maarssebroek. De kidere ware het huis uit e Has kreeg ee baa als postbode i Oudewater. Vadaar de verhuizig. Zij vode het huis aa de Jhr. A. va Swietestraat wel wat verouderd e ogelukkig igedeeld, dus liete zij op eige koste de keuke verplaatse aar de bijkeuke, daardoor kreeg de kamer ee mooie maat. Ook liete zij de douche vergrote met de aastgelege werkkast. Sidsdie woe zij tevrede op deze stek. Het huis i Maarssebroek was te groot voor os geworde, vertelt Joke, ik vid het veel gezelliger als alle ruimtes i ee huis ook worde beut. Beide werke iet meer. Has is ekele jare gelede gepesioeerd e Joke moest door ziekte 10 jaar gelede stoppe met werke. Aa deze ziekte hield Joke ee aatal beperkige over, maar same rooie ze het prima. Ze leze graag, gaa ee keer of 3 à 4 weg met de carava, meestal i Nederlad e ook wadele ze graag. Ze hope og lag i deze woig, waari ze het prima aar hu zi hebbe, te kue woe. Veel verbeterig Same met bewoers is er i 2006 begoe met het make va plae voor verbetere va de wijk. Er zij 24 eegeziswoige gesloopt e daarvoor i de plaats zij appartemete o.a. voor seiore gebouwd. I 2010 zij i de wijk 23 woige gereoveerd. Hoewel Has e Joke al veel zelf hadde gedaa was er og veel te verbetere. De houte kozije werde vervage door kuststof, de rame hebbe u HR++ glas (isolatieglas), de zware vlizotrap aar de zolder werd vervage door ee veel lichter exemplaar, er kwam ee mooi dakraam op zolder e ee extra lichtput. Er is ee ieuwe voor- e achterdeur met dieveklauwe geplaatst, zodat het huis u veiliger is. Verder is er u ee cetraal afzuigsysteem voor de keuke e de badkamer. De voege aa de achtergevel e va het schuurtje zij verieuwd e het raam is vergroot. Er kwame ieuwe dakgote, zowel aa het huis als aa de schuur. De begae grodvloer e het dak zij geïsoleerd. Er heerst u i het huis ee aageaam e vooral eergiezuiig wooklimaat. E dat is goed te merke aa de eergierekeig, vertelt Has. Hoewel eerst het pla was dat alle werkzaamhede i het huis i éé keer zoude worde gedaa lukte dat iet helemaal. De witer was erg koud, op tijde dat de aaemer buiteshuis iet aa het werk ko, werde alvast de biewerkzaamhede uitgevoerd. Daardoor gig de reovatie met horte e stote, maar Has e Joke hebbe daarva gee last gehad. De kozije e rame werde bijvoorbeeld i twee dage vervage. De ee dag beede, toe bleve zij bove (waar het wel lekker warm was) e de volgede dag omgekeerd. De bouwvakkers bove e de bewoers beede. Alles bij elkaar is er misschie 3 weke i het huis gewerkt, maar altijd i goed overleg. We krege ee tegemoetkomig voor bijkomede koste, vertelt Has. Die 500,- werd oder adere besteed aa ieuwe lamelle, wat die voor het achterraam paste iet meer, omdat het raam vergroot is. Ee dikke pluim voor wbvo e de medewerkers va de Oudewaterse Bouw Combiatie (OBC) die de reovatie uitvoerde, beadrukke Has e Joke ogmaals. Elly va der Neut 4 Huurderspost

5 KWH metig 2.0 Vaaf 2009 is wbvo lid va het Kwaliteitscetrum Woigcorporaties Huursector (KWH). Oze kwaliteit va diestverleig wordt elk jaar gemete. I 2012 is het KWH de kwaliteit op ee adere maier gaa mete. Deze ieuwe metig is i maart begoe. Vier thema s Het ieuwe KWH-huurlabel bestaat uit vier thema s. Klatcotact, dit thema bestaat uit de oderdele; cotact, bereikbaarheid e commuicatie e iformatie. Verhuize, de oderdele hierva zij; woig zoeke, ieuwe woig e huur opzegge. Oderhoud, bestaad uit de oderdele reparaties e oderhoud. Klachte behadele, dit thema meet of huurders tevrede zij over de klachte afhadelig. Deze verschillede oderwerpe worde gemete doormiddel va vragelijste aa oze huurders, telefoisch oderzoek va oze klateservice e beoordelig va os iformatiemateriaal, zoals de website va wbvo. Voorhee werd oze kwaliteit va diestverleig éé keer per jaar gemete u worde we doorloped gemete. Dit beteket dat het telefoische oderzoek het hele jaar door duurt e vier keer per jaar vragelijste gestuurd worde. De eerste resultate zij u bie. Op alle thema s score we gemiddeld goede cijfers. Kerwoorde va wbvo die u gegeve worde zij; service tevrede behulpzaam huis huur oderhoud We zij blij dat oze huurders overweged tevrede zij over oze diestverleig. Natuurlijk blijve we os otwikkele e werke aa ee og betere diestverleig. We stelle het da ook erg op prijs als u de tijd eemt om de vragelijste va het KWH i te vulle. Uitgevoerd oderhoud De gevels va het woocomplex aa de Rosedaal zij gereiigd, het voegwerk is hersteld e er is schilderwerk uitgevoerd. Rosedaal voor Resultaat Huurderspost 5

6 Reovatie Burg. Zielhuisstraat 8, 12, 15 e 17 I 2012 worde deze vier woige gereoveerd. De woige zij gebouwd i 1958 e imiddels aa de bie e buitezijde aa ee reovatie toe. Bewoersiformatie Er is ee iformatiebijeekomst georgaiseerd voor de bewoers. Tijdes deze bijeekomst zij de bewoers geïformeerd over de geplade werkzaamhede. Er zij verschillede mogelijkhede waaruit bewoers kue kieze, bijvoorbeeld kleure tegels. Er zij offertes aagevraagd voor het uitvoere va de reovatie va de woige e we verwachte i september te starte. Werkzaamhede aa buitezijde va de woige: 4 Alle houte buitekozije vervage door kuststof met HR ++ glas. 4 Aabrege va ee luifel. 4 Voegwerk herstelle. 4 Schoorstee herstelle. 4 Gevels a-isolere (spouwmuur vulle). 4 Hemelwaterafvoere vervage. 4 Aasluitput voor buitelamp make bij voor- e achterdeur. Werkzaamhede aa bergige: 4 Asbesthoudede golfplate vervage. 4 Deur icl. kozij verieuwe i hout. 4 Houte raamkozij vervage door kuststof kozij. 4 Voegwerk herstelle. 4 Hemelwaterafvoere vervage. Werkzaamhede i de woige: 4 Kruipruimte isolere. 4 Zolderruimte isolere. 4 Reovere toiletruimte (daar waar odig). 4 Reovere badkamer (daar waar odig). 4 Reovere keuke (daar waar odig). 4 Zachtboardplafods vervage door gipsplate (daar waar odig). 4 Vlizotrappe vervage (daar waar odig). 4 Mechaische vetilatie aabrege t.b.v. toilet, keuke e badkamer. 4 Elektrische istallatie aapasse. 4 Cv ketel vervage (daar waar odig). 4 Asbesthoudede afvoerleidige i de woig vervage. Grote verbeterig De uitstralig va de woige wordt opgefrist door het plaatse va oder adere ieuwe kozije. Daaraast zal de eergiezuiigheid va de woig ee stuk verbetere. Het grootste deel va de koste (regulier oderhoud), is voor rekeig va wbvo. Voor het aabrege va isolatievoorzieige betaalt de bewoer gee huurverhogig. Bij reovatie krijge huurders altijd ekele opties tege betalig aagebode. Schoomake va kozije e luifels Het is ee fris gezicht ee rij woige met keurig schoe kozije, voordeure e luifels, maar wist u dat het ook voor het oderhoud belagrijk is? Woigbouwvereigig Oudewater voert elk jaar oderhoud uit. Er worde bijvoorbeeld woige geschilderd of kozije worde vervage. Wij doe dus veel om de kwaliteit va huurwoige goed te houde, maar de bewoers kue ook ee bijdrage levere. Door uw kozije, voordeur e luifel miimaal éé keer per jaar schoo te make zorgt u er voor dat het schilderwerk lager mee gaat e kozije lager mooi blijve. Dit kut u gewoo met warm water of ee sopje e ee iet-krassede doek doe, bijvoorbeeld als u de rame aa het lappe bet. Zo wordt de levesduur va het kozij e va het schilderwerk verlegd. Dit geldt ook voor kuststof kozije. Het best is om bij iedere keer als de rame worde gewasse alle kozije, rame e deure va kuststof of va hout mee te wasse. Luifels, boeiboorde e dakoverstekke hore hier atuurlijk ook bij. 6 Huurderspost

7 Brede Dijk Buurtfeest De werkzaamhede i de wijk Brede Dijk zij i maart afgerod. Het resultaat is ee prachtig opgekapte wijk met ee groee uitstralig. We vode het tijd om het resultaat same met de buurtbewoers te viere. Op doderdag 22 maart ware de buurtbewoers uitgeodigd voor ee buurtfeest. Om uur werd met ee kaoschot het feest geoped door éé va de ieuwe bewoers. Daara liete kidere balloe los. Oder het geot va ee hapje e ee drakje werd er geote va de muziek va de Heere va het Goede Leve e Deis de Groot, beked va Op zoek aar Zorro. De kidere werde vermaakt met de kuste va balloclow Soepy. Het feest was gratis voor alle buurtbewoers e werd mede mogelijk gemaakt door sposorig va: Arco Architecte, Firma va de Hadelkamp e Vios Bouwbedrijf. De wiaar va de Ballowedstrijd is Lasse Vik, 1 jaar, hij is ee kleizoo va mevrouw Vik va de Brede Dijk 27. Zij ballo is i Naaldwijk terechtgekome. Lasse heeft ee ijsbo va IJssalo Roberto otvage. Huurderspost 7

8 Pickick zomerpuzzel L S L E B U E M N I U T O M V I J V E R L O H T S B R U G I T A O C Z U A S I E R B V E U E L I R S N P H I E L N J U N A A E T T C N D G T I D P R R S N E S T E I F A K G E E T E N E N U E B E F I I M R A W N N L M L R U E G G A Z O N E E V B L T A M G N A H O W V U U R K O R F D E N Z I elk woord zitte mistes twee letters die maar op éé maier weg te strepe zij. Veel puzzelplezier Reparatieverzoek idiee Huurders kue op verschillede maiere ee reparatieverzoek idiee. De meeste reparatieverzoeke worde og telefoisch gemeld. Oze klateservice eemt met u het reparatieverzoek door, zodat er ee goed beeld otstaat va de meldig. Tegelijkertijd wordt beoordeeld of de reparatie i opdracht va WBVO e door wie de reparatie uitgevoerd wordt. Reparatieverzoeke kue ook via oze website igedied worde. U doorloopt ee aatal stappe e kut zelfs ee foto toevoege. Vakatieperiode Tijdes de vakatieperiode zij wij op oze gebruikelijke tijde ope. U kut reparatieverzoeke, zowel telefoisch als via iteret blijve idiee. We probere de reparatie zo sel mogelijk af te hadele. I de vakatieperiode zij aaemers echter ee paar weke dicht, daardoor ka de uitvoerig va ee reparatie wat lager dure. Spoedeisede reparaties worde altijd direct afgehadeld. De klateservice vertelt u op welke termij de reparatie uitgevoerd wordt. BUITENLUCHT ETEN FESTIVAL FIETSEN GAZON GEUR GRAS HANGMAT LIGBED LOUNGEN LUIEREN LUIFEL PARASOL PERK REIS STRAND TENT TUIN TUINMEUBELS UITJE VIJVER VUURKORF WARM ZON ZONNESCHERM ZWEMBAD De zomer is begoe e de vakatie staat voor de deur. Ee pickick is ee prettige bestedig va ee mooie zomerdag. Weet u de oplossig va de puzzel? deze voor 10 juli oder vermeldig va oplossig puzzel Huurderspost 2, 2012 aar of stuur de oplossig op aar os katoor aa de Kapellestraat 19. Oder de goede oplossige wordt het Zomer Pickickpakket t.w.v. 25,- verloot. De wiaar va het voorjaarsschoomaakpakket was mevrouw Gelderblom-va Dijk. De oplossig was voorjaarsschoomaak. ADRES: Kapellestraat CT Oudewater Uw vrage of opmerkige kut u sture aar BEREIKBAARHEID KANTOOR TIJDENS KANTOORUREN: Maadag t/m vrijdag uur BUITEN KANTOORUREN: U wordt doorverbode aar Iterswitch. CONTACTPERSONEN: Woocosulet: Marja Pijper Huur e huurachterstad: Maria Roth Opzichter plamatig oderhoud: Ed Kootstra Medewerker reparatieverzoeke: Peter va Wamel KLACHTENCOMMISSIE: Klachte moete schriftelijk op os katoor worde igedied. Noodummer glasverzekerig: (idie bij os verzekerd) (dag e acht, gratis) Colofo Huurderspost is ee gratis uitgave va Woigbouwvereigig Oudewater e verschijt vier keer per jaar. De publicatie is bestemd voor huurders e adere direct belaghebbede va de Woigbouwvereigig. UITGEVER: Woigbouwvereigig Oudewater TEKSTEN: Esther Hermse, WBVO Elly v.d Neut BASISVORMGEVING: Nicolie va der Keur, Utrecht LAY-OUT EN DRUK: Va Schaik Grafimedia, Oudewater 8 Huurderspost

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Groen in de wijk Brede Dijk

Groen in de wijk Brede Dijk e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g u d e w a t e r Jaargag 15 r. 1 maart 2012 Groe i de wijk Brede Dijk oe we begoe met het make va de plae voor de wijk, was ee belagrijke wes va de bewoers

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Deur ost. een uitgave van Woonstichting St. Joseph. In dit nummer o.a.:

Deur ost. een uitgave van Woonstichting St. Joseph. In dit nummer o.a.: Deur ost ee uitgave va Woostichtig St. Joseph jaargag 39 ummer 167 - september 2015 Toezichthouders e bestuurders va Goed Woe Liempde e St. Joseph tekee de itetie overeekomst. St. Joseph e Goed Woe Liempde

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen WONEN IN DE MUZE INSPIRATIE AAN HET WATER TE HUUR Exclusieve appartemete e pethouses met terras aa het water i De Groote Wiele, Rosmale WONEN IN DE MUZE, INSPIRATIE AAN HET WATER Aa de oever va het water

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Orthopedische maatschoenen (OSA)

Orthopedische maatschoenen (OSA) Orthopedische maatschoee, ee wereld va verschil Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ Verpleeghuisartse*

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Voetbedde (ilays) Idividuele voetbedde geve steu op maat Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Huisartse Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Onderhouds-ABC en serviceabonnement

Onderhouds-ABC en serviceabonnement Oderhouds-ABC e serviceaboemet Oderhouds ABC Oderhouds-ABC e serviceaboemet Voor u ligt ee overzicht i alfabetische volgorde va reparaties e herstellige i e rod uw woig. U leest hier welke reparaties

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift arafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? Uw huurder is het iet ees met de door u gestuurde jaarafrekeig. Met dit formulier vraagt u de Huur commissie

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door

De standaardafwijking die deze verdeling bepaalt is gegeven door RUDOLF STEINERCOLLEGE HAARLEM WISKUNDE VWO CM T311-VCM-H911 Voor elk oderdeel is aagegeve hoeveel pute kue worde behaald. Atwoorde moete altijd zij voorzie va ee berekeig, toelichtig of argumetatie. MAX:

Nadere informatie

7.1 Recursieve formules [1]

7.1 Recursieve formules [1] 7.1 Recursieve formules [1] Voorbeeld: 8, 12, 16, 20, 24, is ee getallerij. De getalle i de rij zij de terme. 8 is de eerste term (startwaarde, u 0 ) 12 is de tweede term (u 1 ) 24 is de vijfde term (u

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Orthopedische badschoenen

Orthopedische badschoenen Steu op maat geeft zekerheid i badkamer e zwembad Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Idividele aavraag maakt vergoedig soms mogelijk. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie