DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen"

Transcriptie

1 JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER Het ieuwe, tweede Strategisch Beleidspla (SBP) va RESPONZ geeft richtig aa de ieuwe schoolplae voor de periode Same beter, beter same is de titel va het pla: verbidig staat cetraal i oze ambities de komede jare. I de eidejaarsbrief kode jullie al leze dat verbidig ee cetraal thema is bie RESPONZ. We legge voor iedere leerlig de verbidig tusse os aabod e de otwikkelige i de maatschappij. We werke aa verbidig tusse oze medewerkers, zodat zij expertise dele e wij gespecialiseerd oderwijs kue biede. Daaraast gaa we op zoek aar mogelijkhede voor samewerkig met adere besture om ee sterke speler te zij, ook i de toekomst. Deskudige parter Ook i de samewerkigsverbade PO e VO zoeke we meer da ooit de verbidig met adere orgaisaties. We wille als RESPONZ ee deskudige parter zij, die passede oplossige biedt voor speciaal oderwijs e specialistische odersteuig waar adere schole dat iet kue. E uiteraard blijve we i verbidig met al oze parters. Richtiggeved voor schoolplae Dit SBP start i 2016, terwijl het eerste SBP ee looptijd had va Dat heeft i de eerste plaats te make met de otwikkelige rod Passed Oderwijs, die veel ivloed hebbe op oze orgaisatie e het oderwijs bie RESPONZ. We vode dit ee goed momet om oze resultate op ee rij te zette e os te bezie op oze ambities voor de komede vier jaar. Daarbij gaa oze drie schole de ieuwe schoolplae voor de periode otwikkele. Dit SBP diet hiervoor als ispiratie e richtiggeved kader. Het Strategisch Beleidspla is bedoeld als basis e ispiratie voor de otwikkelig va de ieuwe schoolplae. Vertalig aar schoolplae De strategische doele uit het SBP vertale de schole cocreet i de schoolplae. De schole behoude zoals wij dat oeme hu 'couleur locale e geve ieder bie de kaders hu eige ivullig aa de plae. Same volge we de voortgag e sture waar odig bij. Wat ook hieri zij we gezamelijk tot meer i staat. Same beter, beter same, i het belag va oze leerlige. 1

2 Wat staat i het Strategisch Beleidspla? I het Strategisch Beleidspla (SBP) vid je de ambities, resultate e idicatore va RESPONZ voor de komede jare. Het pla geeft sturig aa de activiteite va alle medewerkers bie RESPONZ. Het SBP start met ee beschrijvig va oze (herijkte) visie e missie e ee korte uitwerkig va oze drijfvere. De visie e missie verwoorde het waarom va alles wat wij doe. Ze vorme de basis va oze ambities voor de komede jare die per thema i oze orgaisatie spele. Missie, visie & drijfvere RESPONZ Strategische thema s Impact op oderdele - Oderwijs - Medewerkers - Orgaisatie - Opbregste e kwaliteit - Middele - Parters SBP breed besproke De grote lije va het SBP zij uitgezet door bestuurder e directeure. Vervolges zij de plae e ambities besproke met de Raad va Toezicht (RvT), de (Gemeeschappelijke) Medezeggeschapsraad e maagemet e medewerkers va schole. I december 2015 hebbe de GMR e RvT igestemd met de defiitieve versie va dit pla. I deze Passer staa oze herijkte visie e missie, drijfvere e ambities. Het gehele Strategisch Beleidspla is te leze op oze website. Visie, missie e drijfvere De visie, missie e drijfvere va RESPONZ zij het fudamet oder de plae voor Visie- waar gelove we i? Ieder kid is uiek e otwikkelt zich same met adere, op zij eige iveau e tempo. Iederee is waardevol e heeft het recht ee uitdaged bestaa te leide, passed bij zij of haar mogelijkhede. Omdat ieder talet telt, hebbe kidere met complexe odersteuigsvrage recht op ee uitsteked, passed e stimulered oderwijs- e oderwijsodersteuigsaabod. Missie- waar wij voor gaa RESPONZ biedt speciaal e voortgezet speciaal oderwijs met gespecialiseerde oderwijsodersteuig. Os aabod is op maat e erop gericht dat kidere zich optimaal e i samewerkig met adere otwikkele e hu talete otdekke. Wij gaa ervoor dat kidere bij het verlate va de school op ee passede plek terechtkome, waar verdere otwikkelig mogelijk is. Hoe wij dat doe I samewerkig met oze keteparters biede wij oderwijs, zorg e oderwijsodersteuig va hoge kwaliteit. De rol va RESPONZ staat hiera putsgewijs aagegeve. RESPONZ biedt speciaal e voortgezet speciaal oderwijs, met ee doorgaade leerlij va 4-20 jaar. Het oderwijsaabod sluit aa bij het iveau e de otwikkelig va de leerlig e is gericht op de toekomst, same leve e same lere. Iedere leerlig heeft ee otwikkeligsperspectief. 2

3 Oze medewerkers zij betrokke, gedreve e gespecialiseerd. Zij biede de leerlige ee veilige, aatrekkelijke e ispirerede omgevig. Ee omgevig waari kidere ervare dat zij moge zij wie zij zij e steeds uitgedaagd worde hu greze te verlegge. Verbide e verbode zij e blijve staat cetraal bij alles wat wij doe. Same zij we tot meer i staat. Lere e otwikkele doe we i verbidig met elkaar e met adere: leerlige, ouders, medewerkers, oze keteparters (Sophia Revalidatie e Middi), samewerkigsverbade e adere orgaisaties i de regio waarmee wij samewerke, zoals (medisch) kiderdagverblijve, gemeete, MEE e het Cetrum voor Jeugd e Gezi. Drijfvere Waar wij voor gaa e hoe wij dat doe, is same te vatte i drie drijfvere, die als leidede pricipes os hadele sture. Ieder talet telt Maximale zelfstadigheid, miimale afhakelijkheid Same beter, beter same Ieder talet telt I os oderwijs gaa wij uit va kase e mogelijkhede: we richte os op de idividuele mogelijkhede va iedere leerlig. We dage leerlige uit hu greze voortdured te verlegge e streve aar het hoogst haalbare uitstroomiveau. Ook ieder talet va oze medewerkers telt. Oze medewerkers zij verschilled e hu expertise vult elkaar aa. RESPONZ biedt medewerkers maximale mogelijkhede tot otwikkelig e otplooiig. Maximale zelfstadigheid, miimale afhakelijkheid Os aabod is erop gericht, dat leerlige zo zelfstadig mogelijk kue lere e leve. Ook i oze orgaisatiestructuur geldt dit pricipe; veratwoordelijkhede ligge zo laag mogelijk i de orgaisatie, RESPONZ creëert ee professioele cultuur die uitdaagt tot zelfstadig fuctioere e otwikkele. Same beter, beter same Iederee is aders, iederee is uiek. We vulle elkaar aa, same zij we beter. Wij gelove dat we collega's e medewerkers va adere schole e orgaisaties odig hebbe om oze leerlige ee passed e stimulered aabod te biede. 3

4 Oze ambities Bie RESPONZ hebbe we te make met verschillede orgaisatiethema s: Oderwijs Medewerkers Orgaisatie Middele Parters I deze Passer vid je oze ambities per thema op hoofdlije samegevat. Lees het goed door, wat de ambities e geweste resultate geve richtig aa het hadele va al oze medewerkers. Same make we de ambities waar e geve we cocreet ihoud aa de plae. We late zie waar RESPONZ voor staat: ee omisbare, specialistische parter i het oderwijsveld! oderwijs Resultate e idicatore Leerlige voele zich veilig, otdekke hu talet e worde uitgedaagd zich optimaal te otwikkele e hu greze voortdured te verlegge. RESPONZ biedt gespecialiseerd oderwijs met ee duidelijk oderscheided profiel. Het aabod is eigetijds. Optimale otwikkelig e opbregste voor leerlige; Wij kue os gespecialiseerde aabod toelichte; Aabod is afgestemd op uitstroommogelijkhede; We otwerpe verieuwede arragemete; We gebruike modere leer- e werkvorme. medewerkers Medewerkers va RESPONZ zij specialiste e hebbe ee professioele houdig. Zij voele zich veilig e make optimaal gebruik va elkaars expertise e kwaliteite. RESPONZ is ee lerede orgaisatie: medewerkers krijge e eme de ruimte om dige aders te doe als het de otwikkelig va leerlige te goede komt. Resultate e idicatore Medewerkers: passe aabod aa op odersteuigsvrage; hebbe keis va actuele otwikkelige e vertale deze aar de oderwijspraktijk; zij erop gericht os aabod te verbetere; hebbe ee professioele houdig; eme iitiatief voor otwikkelig e professioaliserig; make optimaal gebruik va elkaars expertise e kwaliteite; RESPONZ biedt mogelijkhede voor overleg e uitwisselig. 4

5 orgaisatie Resultate e idicatore De orgaisatie is zodaig igericht, dat wij kwaliteit e cotiuïteit blijve biede e flexibel i kue spele op toekomstige otwikkelige. Heldere rol- e taakverdelig; Medewerkers krijge e eme ruimte; Kwaliteit va os werk is hoog; Borgig keis, expertise e etwerke (o.a. bestuur, directie e AB); Leiderschapsotwikkelig; Ivlechtig VSO; Samewerkig met adere besture oderzoeke; Samewerkig tuse RESPONZ-schole oderzoeke. kwaliteit Resultate e idicatore RESPONZ staat voor gespecialiseerd oderwijs va goede kwaliteit. We werke systematisch e cyclisch. Wij zij e blijve gericht op verbeterig e otwikkelig va oze opbregste e orgaisatie. Keurmerk Kwaliteitsorm Speciaal Oderwijs (KSO); Voortgag va doele volge; Veratwoordig aflegge over opbregste; Tevredeheidspeilige over de belevig va oze kwaliteit. 5

6 middele Resultate e idicatore De orgaisatie is zodaig igericht, dat wij kwaliteit e cotiuïteit biede e flexibel kue ispele op toekomstige otwikkelige. Begrotige zij ihoudsrijk, gebaseerd op oze doelstellige e worde gerealiseerd; Miimaal 80% wordt besteed aa primaire proces; Wij hebbe izicht i e aticipere op risico s; Huisvestigsbeleid is gericht op kwaliteit va os aabod; We hebbe goed zicht op mogelijkhede e wetgevig rod fiacierig va oderwijs, aabod e odersteuig. parters Resultate e idicatore Ouders zij parters e actief betrokke bij het oderwijs e de oderwijsodersteuig va hu kid. Parters zie e betrekke RESPONZ als specialist i oderwijs e oderwijsodersteuig aa kidere met complexe odersteuigsvrage. Wij zorge voor ee actieve verbidig tusse de maatschappij e oze leerlige. Wij zij actief betrokke bij otwikkelige e samewerkigsvorme i de regio; Goede samewerkig met keteparters Middi e Sophia Revalidatie; Schole e parters i de regio wete wie wij zij e wat wij doe; Wij zij betrokke bij aavrage voor arragemete e plaatsig i het (V)SO; RESPONZ is actief betrokke bij de ker-samewerkigsverbade ; Buurtbewoers kee oze schole e zij betrokke bij os oderwijs. 6

7 Wat hebbe we bereikt vauit het vorige SBP? De meeste doele va het huidige Strategisch Beleidspla (SBP) zij behaald. Sommige worde verder uitgewerkt i de strategische ambities voor de periode Oderwijs Odaks alle veraderige i orgaisatie e wetgevig hebbe we oze focus op het primaire proces behoude. Alle medewerkers hebbe de afgelope jare hard gewerkt, we hebbe de leerlige het oderwijs e de zorg gebode die zij odig hebbe. I het kader va passed oderwijs hebbe we de schoolodersteuigsprofiele geactualiseerd. Medewerkers We hebbe gewerkt aa 'RESPONZ-persoeelsbeleid'. Dek aa het actualisere va het hadboek, ivoere va de fuctiemix, oderzoek aar ICT-vaardighede e het mobiliteitsbeleid. De medewerkers zij goed geïformeerd over de ivoerig va de ieuwe cao. Ook hebbe we gekoze voor het RPM (competetiemaagemetsysteem), om expertise va medewerkers beter izichtelijk te make e otwikkelig te stimulere. Orgaisatie Verschillede processe e beleidsplae zij op bestuursiveau otwikkeld e/of i beeld gebracht. Ook zij we gestart met ee oderzoek aar de effectiviteit va oze orgaisatie. Aabevelige e verbeterpute verwerke we i oze ieuwe plae. I het kader va passed oderwijs hebbe we succesvol de verbidig gezocht met adere besture i de regio, om ee formele rol i de samewerkigsverbade te krijge. Ook zij stappe gezet voor toetredig tot de Ambulate Educatieve Diest i Leide. Opbregste e kwaliteit We hebbe os igezet om het keurmerk Kwaliteitsorm Speciaal Oderwijs te verkrijge. Ee keurmerk versterkt het vertrouwe va ouders, leerlige e stakeholders, zodat zij gebruik blijve make va oze dieste. Diverse medewerkers hebbe ee audittraiig gevolgd. I het ajaar va 2015 is de eerste fase va het kwaliteitsoderzoek afgerod. Verder hebbe we ee kwaliteitsslag gerealiseerd i oze Pla Do Check Act-cyclus. Oder meer door de otwikkelig va de stoplichtrapportage e het AO/IB, ee istrumet voor itere cotrole. Middele I samewerkig met Stichtig Speciaal Oderwijs i Leide hebbe we ee risicoaalyse uitgevoerd. Daaraast is hard gewerkt aa goede huisvestig, ook voor de toekomst. De Witte Vogel krijgt ieuwbouw, de plae hiervoor zij de afgelope jare gemaakt. Met de gemeete Zoetermeer zij goede afsprake gemaakt over de (ver-)ieuwbouw bij De Keerkrig. Parters We hebbe itesief geparticipeerd i de vormig va samewerkigsverbade. Imiddels zij we oderdeel va twaalf samewerkigsverbade. We biede oderwijs aa specifieke groepe leerlige e zij iet meer weg te deke uit de regio. We participere i diverse vereigige e orgaisaties (LECSO, VGN, oudervereigige etc.) e overlegge regelmatig met partije als gemeete. We hebbe ee overzicht gemaakt va oze extere parters e de overlegvorme waaraa wij deeleme. 7

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

We vertrekken vanuit gedeeld en participatief leiderschap. De cirkels representeren de diverse overlegorganen en functies binnen onze school.

We vertrekken vanuit gedeeld en participatief leiderschap. De cirkels representeren de diverse overlegorganen en functies binnen onze school. Same voor kwaliteitsvol oderwijs Op de volgede pagia s ka u het competetieprofiel voor adjuct-directeur GO! Lyceum Get vide. Deze adjuct-directeur zie we als gelijkwaardig lid bie ee directieteam. Het

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015 Schoolsca Uic Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Schoolsca Uic jui 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc HBOspiegel.l

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Vathorst Online Evaluatie Instrument mei 2013

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Vathorst Online Evaluatie Instrument mei 2013 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolsca Vathorst mei 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2013 DigiDoc Schoolsca Vathorst: Algemee Pagia 1 va 11 Algemee Eigeschappe

Nadere informatie

Veilige voornemens voor 2018

Veilige voornemens voor 2018 Veilige vooremes voor 2018 Axel Eisses, Keiset 8 februari 2018 Itroductie Persoosgegeves zij iet weg te deke uit het oderwijs. Je ka iet zoder ze e ze make ieuwe otwikkelige als gepersoaliseerd oderwijs

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Soweto Care System Nederland

Beleidsplan Stichting Soweto Care System Nederland Beleidspla 208-202 Stichtig Soweto Care System Nederlad Ihoudsopgave Algemee ileidig e historisch perspectief 3 2 Visie e missie va Soweto Care System 3 3 Ambities voor de komede 3 jaar 4 4 SWOT Aalyse

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Krachtig & Verbindend Leiderschap

Krachtig & Verbindend Leiderschap Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 62231472 Krachtig & Verbided Leiderschap Hoe beut ik mij persoolijke kracht e ispireer ik adere richtig gezamelijke doele?

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Odersteuigsprofiel 1. Ileidig. Het odersteuigsprofiel (OSP) is ee istrumet om de odersteuig die schole biede e de kwaliteit erva op ee eevoudige maier i beeld te brege. De mogelijkhede va de school voor

Nadere informatie

Schoolplan De Keerkring: samen bouwen!

Schoolplan De Keerkring: samen bouwen! Schoolpla 2017-2020 De Keerkrig: same bouwe! Same Talet Kase SCHOOLGEGEVENS School: De Keerkrig Briummer: 15KH Adres: Hoofdlocatie (vaaf 2019 teves adres SO) Afdelig VSO Chaplistrook 2-4 2726 SK Zoetermeer

Nadere informatie

Overall hetzelfde, Overal anders

Overall hetzelfde, Overal anders Dyamiek Scholegroep Postbus 6162 5960 AD Horst tel. 077-4678020 ifo@dyamiek.u www.dyamiek.u vormgevig dim vormgevig e commuicatie, Tegele Overall hetzelfde, Overal aders Beleidspla Dyamiek Scholegroep

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Smart Urban Innovation. Samenwerken in een Kennisalliantie rondom Agenda Stad en City Deal

Smart Urban Innovation. Samenwerken in een Kennisalliantie rondom Agenda Stad en City Deal Smart Urba Iovatio Samewerke i ee Keisalliatie rodom Ageda Stad e City Deal Maatschappelijke uitdagige Utrecht otwikkelt zich sterk e sel, met allerlei kase e bedreigige De veraderkracht va de stedelijke

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht

Versterk je persoonlijke kracht Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 62231472 Versterk je persoolijke kracht Wil je je persoolijke kracht otdekke e jezelf verder otwikkele? Versterk je persoolijke

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Wennen op Avonturijn

Wennen op Avonturijn WWW.AVONTURIJN.NL Wee op Avoturij 2 3 Weprocedure Kideropvag Avoturij Kideropvag Avoturij hateert bij plaatsig va de kidere ee weprocedure: ee oderdeel va het Kwaliteitshadboek va Avoturij. De wijze waarop

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

FUSIERAPPORT. Beter samen SSOL E.O. EN RESPONZ

FUSIERAPPORT. Beter samen SSOL E.O. EN RESPONZ FUSIERAPPORT Beter same SSOL E.O. EN RESPONZ 6 december 2017 1 Stichtig Speciaal Oderwijs Leide e.o. Sumatrastraat 201 2315 BD Leide T 071 528 10 10 E admiistratie@st-sol.l www.st-sol.l Nieuw adres per

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument

**Een goed plan is het halve werk** *Intern beleid *Externe communicatie *Als vakinhoudelijk instrument **Ee goed pla is het halve werk** *Iter beleid *Extere commuicatie *Als vakihoudelijk istrumet Wie be ik e wat doe ik zoal? Christel Kema: Boekhoudig bouwbedrijf (maadag) MediaCoach; mediawijsheid groep

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016 Oudertevredeheid ods 't Gijmik Pagia 1 va 7 www. Olie Evaluatie Istrumet OBS 't Gijmik Oudertevredeheid ods 't Gijmik maart 2016 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2016 DigiDoc Pagia 1 va 7 Oudertevredeheid

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Naar een breder nascholingsbegrip voor ICTintegratie

Naar een breder nascholingsbegrip voor ICTintegratie VLAAMSE OVERHEID & NASCHOLING 1 & 1 Naar ee breder ascholigsbegrip voor ICTitegratie i de klaspraktijk Jo Todeur Marijke De Smet Weteschappelijk medewerkers aa de Vakgroep Oderwijskude Uiversiteit Get

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CS De Hoven (Frans van Son) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CS De Hoven (Frans van Son) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CS De Hove (Fras va So) Pagia 1 va 11 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CS De Hove (Fras va So) jui 2014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993)

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993) Notitie vormgevig werkgevers- e werkzoekede diestverleig. Samewerke maakt Sterker Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dase (va het album bi j Normaal thuus 1993) 1 Ileidig: I deze otitie wordt de

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

+ Luc Van den Bossche ( ) n socialist. n klemtoon op kwaliteitsnormen & rationalisering

+ Luc Van den Bossche ( ) n socialist. n klemtoon op kwaliteitsnormen & rationalisering De verschillede miisters (boek Ee kwarteeuw oderwijs i eige beheer : hoofdstuk 4 4.1) De verschillede miisters De beleidscyclus Rechte & plichte va ouders e leerlige SESSIE 2 2 Daiël Coes (1988-1992) Luc

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Burgerpeiling Gemeente Emmen - wijk Angelslo. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Burgerpeiling Gemeente Emmen - wijk Angelslo. Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Burgerpeilig Gemeete Emme - wijk Agelslo Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Burgerpeilig Gemeete Emme - wijk Agelslo Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Loet Verhoeve MSc drs. Kari du Log Het PON Colofo

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Wij helpen slachtoffers vandaag verder

Wij helpen slachtoffers vandaag verder Wij helpe slachtoffers vadaag verder Jaarlijks wordt 1 op de 5 Nederladers gecofroteerd met ee misdrijf, verkeersogeval, vermissig of calamiteit. Deze slachtoffers hebbe baat bij odersteuig op verschillede

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Wat moet je weten over... informatiebeveiliging en privacy (IBP)? Axel Eissens (Kennisnet)

Wat moet je weten over... informatiebeveiliging en privacy (IBP)? Axel Eissens (Kennisnet) Wat moet je wete over... iformatiebeveiligig e privacy (IBP)? Axel Eisses (Keiset) Programma 1. Risicoaalyse 2. Classificatie 3. Verwerkige 4. DPIA 5. Bewaartermije 6. Bewustwordig 7. Dataregister Bewustwordig

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Uw bedrijf toegankelijk houden is ons werk

Uw bedrijf toegankelijk houden is ons werk Uw bedrijf toegakelijk houde is os werk Serviceovereekomste voor uw toegagssysteme ASSA ABLOY Etrace Systems The global leader i door opeig solutios 02 ASSA ABLOY Etrace Systems Service ASSA ABLOY Etrace

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS

MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE. inter VISUAL SYSTEMS MEDICAL SYSTEMS INNOVATE WITH CARE inter VISUAL SYSTEMS MEDISCHE VISUALISATIE OPLOSSINGEN, ONZE ZORG! I multidiscipliaire teams tot de beste behadelplae kome; zoveel mogelijk miimaal ivasief operere voor

Nadere informatie

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011

p r o v i n c i e n o o r d - h o l l a n d Krachtig, in Balans Collegeprogramma 2007-2011 p r o v i c i e o o r d h o l l a d Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 Krachtig, i Balas Collegeprogramma 20072011 VVD PvdA CDA GroeLiks 5 april 2007 Ihoud 3 Preambule 4 Ruimtelijke irichtig 14

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan

Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Proviciaal Verkeers- e Vervoerpla Actualisatie va het PVVP 2007-2013 Vastgesteld door Proviciale

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 4. stofomschrijving

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Nederlands VWO 4. stofomschrijving Programma va Toetsig e Afsluitig 08-09 Vak: Nederlads VWO j / of tt mt 0 Presetatie literair thema De leerlige leze twee modere prozawerke. I ee leesgroep wordt vastgesteld welke twee werke dit zulle zij.

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie