De nieuwsbrief van uw accountant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van uw accountant"

Transcriptie

1 De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel is uw woig waard i box 3? Forse bijbetaligsverplichtig voor oude werkgever waardeoverdracht pesioe Hoe verwerkt u ee teruggaaf Zorgverzekerigswet?! Btw-heffig bij vrijgestelde oderemers iet waterdicht Hoeveel is uw woig waard i box 3? Waeer u ee woig heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde va die woig opgeve i box 3. Sids 1 jauari 2010 gelde ieuwe regels voor de waarderig va verhuurde e verpachte woige. Regels voor de verhuurde woig Ee verhuurde woig is mider waard i het ecoomisch verkeer da ee iet-verhuurde woig. Om te voorkome dat de waardebepalig voor box 3 va ee verhuurde woig te hoog uitpakt, mag u de waarde corrigere door slechts ee percetage te eme va de WOZwaarde. Leegwaarderatio Het percetage is afhakelijk va de hoogte va de huur i verhoudig tot de WOZ-waarde. De jaarhuur, twaalfmaal de kale maadhuur, bepaalt hoeveel lager de waarde is. Dit wordt de leegwaarderatio geoemd. Deze leegwaarderatio leidt tot ee waarderig va 60% tot 85% va de WOZ-waarde. Waarderig i de praktijk Stel, u verhuurt ee woig voor 750 per maad. De verhuurde woig heeft ee WOZwaarde va Om de leegwaarderatio te bepale, moet u allereerst uitgaa va de jaarlijkse huur (12 x 750 = 9.000). De jaarlijkse huur, gedeeld door de WOZ-waarde, levert ee percetage op va 2%. Hier hoort ee leegwaarderatio bij va 68%. De waarde va de verhuurde woig i box 3 is u 68% x = Lees verder op pagia 8 Let op: Huur voor stofferig, meubels of i de huur begrepe bedrage voor gas, water e/of elektriciteit telle iet mee i de jaarhuur. Er geldt ee vast percetage va de WOZ-waarde waeer u bijvoorbeeld te weiig of te veel huur vraagt voor de woig. De huurder va de verhuurde woig moet recht hebbe op huurbeschermig. De woig moet i Nederlad ligge. De regelig is allee va toepassig op waarderig va woige e iet op die va bijgebouwe die zakelijk gebruikt worde. Stregere hypotheekregels per 1 augustus Fiscale vooruitblik 2012 Bedrijfsopvolgigsregelig, ook als echtgeo(o)t(e) oderemer overlijdt Fiscale subsidie bij iovatie! Forfaitaire berekeig Veel leesplezier! Iteratioaal samewerked i het verbad va JHI. 1

2 Forse bijbetaligsverplichtig voor oude werkgever bij waardeoverdracht pesioe Ee werkemer die veradert va werkgever, heeft het recht om zij opgebouwde pesioeaasprake mee te eme aar de pesioeregelig va zij ieuwe werkgever. Hij moet dit da wel bie zes maade aageve. Deze waardeoverdracht ka voor u als voormalig werkgever behoorlijke fiaciële cosequeties hebbe waeer de pesioeregelig is odergebracht bij ee verzekeraar. Recht op waardeoverdracht Bij beëidigig of aavag va ee pesioeregelig is de oude of ieuwe werkgever verplicht om de werkemer metee i te lichte over het recht op waardeoverdracht va het pesioe. Waardeoverdracht hagt overiges af va het soort baawissel va de werkemer. Blijft de werkemer bie dezelfde bedrijfstak werke waar voor iederee dezelfde pesioeregelig geldt, da is waardeoverdracht iet odig. Bovedie levert ee waardeoverdracht voor de werkemer lag iet altijd voordeel op. Goed overleg is daarom verstadig! Wat maakt waardeoverdracht zo duur? De waardeoverdracht ka u als oud-werkgever veel geld koste. Dit doet zich voor als de werkemer overstapt va de ee aar de adere pesioeverzekeraar e er sprake is va ee middelloo- of eidlooregelig. Bij ee waardeoverdracht moet de waarde va de pesioeaaspraak worde vastgesteld tege de huidige rekerete (2011: 2,9%). Veel verzekeraars hatere echter ee hogere rete. Dit ka bij u tot aazielijke koste leide, wat het verschil moet door u als oud-werkgever worde bijbetaald. De regels bij waardeoverdracht schrijve amelijk voor dat als de waarde va het gefiacierde deel va de aasprake bij de oude pesioeuitvoerder kleier is da de overdrachtswaarde, dit tekort te laste komt va de oudwerkgever. Als het gaat om ee regelig bij ee pesioefods, leidt waardeoverdracht iet tot probleme. Pesioefodse moete deze laste zelf drage. Variat 1: Gee recht op waardeoverdracht zolag ee werkgever door de bijbetaligslaste aatoobaar i substatiële fiaciële probleme zou kome te verkere. Variat 2: Het stelle va ee bepaalde gres aa de hoogte va de bijbetaligslast, waarbove ee pesioeuitvoerder iet verplicht is om mee te werke aa ee verzoek om waardeoverdracht. Beide variate verge aapassig va de Pesioewet e moete og ader worde verked e uitgewerkt. Miister Kamp streeft aar ivoerig va de gewijzigde regels per 1 jauari Mogelijke oplossige Er gaa steeds meer stemme op om het wettelijk recht va de werkemer op waardeoverdracht va pesioee aa te passe. Miister Kamp va Sociale Zake e Werkgelegeheid heeft de Tweede Kamer imiddels geïformeerd over mogelijkhede om de bijbetaligsproblematiek op te losse. Bie de bestaade pesioewetgevig is het u al mogelijk om de bijbetaligsproblematiek te beperke, maar va deze mogelijkhede wordt iet veel gebruikgemaakt. De miister komt daarom met ee tusseoplossig i de vorm va twee variate: Gee krediet bij slechte voorbereidig Maar liefst 60% va de oderemers krijgt gee krediet bij de bak. Dit komt omdat ze bij de bak ovoldoede voorbereid aakloppe voor geld, zo blijkt uit ee ivetarisatie va kredietbemiddelaar Credio over tie jaar kredietaavrage. Veel oderemers, zo blijkt uit de ivetarisatie, ivestere vauit emotie, zoder doordacht pla. Credio adviseert om ee gedege fiacierigspla te make met ee exter adviseur, zoals ee accoutat. Hoe verwerkt u ee teruggaaf Zorgverzekerigswet? Heeft u ee werkemer die voor meerdere werkgevers werkt, of aast zij diestbetrekkig éé of meer uitkerige otvagt, da ka het zij dat u te veel aa ikomesafhakelijke bijdrage Zvw hebt igehoude e afgedrage. I dat geval betaalt de Belastigdiest het te veel betaalde bedrag over 2010 i het derde kwartaal va 2011 automatisch aa u terug. De teruggaaf va de bijdrage Zvw vergt ogal wat hadelige i de looadmiistratie e vaak is de teruggaaf iet meer da 14 per werkemer

3 444 Daarom is er voor de teruggaaf 2009 ee eevoudige regelig getroffe e die regelig geldt ook voor de jare 2010, 2011 e U mag zelf kieze of u de teruggaaf wel of iet verwerkt i de looadmiistratie, mits u zich maar aa de spelregels houdt. Teruggaaf iet verwerke i de looadmiistratie Ee teruggaaf va de bijdrage Zvw tot e met 14 per werkemer per teruggaaf hoeft u iet i de looadmiistratie te verwerke e mag u etto doorbetale aa uw werkemer zoder dat dit gevolge heeft voor de looheffige. Bedraagt de teruggave meer da 14, da bet u verplicht de teruggaaf etto door te betale aa uw werkemer. Ook die doorbetalig heeft da gee gevolge voor de looheffige. Btw-heffig bij vrijgestelde oderemers iet waterdicht Waeer u als oderemer vrijgestelde prestaties levert, betaalt u gee btw over uw omzet e kut u ook gee btw aftrekke die aa u i rekeig wordt gebracht. Door de itegratieheffig moet u echter wel btw betale als u goedere i uw oderemig gebruikt die u zelf heeft gemaakt of als u goedere laat make e hiervoor materiale beschikbaar stelt. De Hoge Raad twijfelt of de itegratieheffig voldoet aa de Europese regels. De kas bestaat dat de btw-heffig voor vrijgestelde oderemers aagepast wordt. Itegratieheffig i het kort De itegratieheffig heeft als doel cocurretie te voorkome tusse vrijgestelde oderemers die zelfgemaakte goedere gebruike e vrijgestelde oderemers die dit iet doe. Met ame waeer u als vrijgestelde oderemer ee bedrijfspad laat bouwe op eige grod, komt de itegratieheffig om de hoek kijke. Itegratieheffig i praktijk Stel, u heeft ee stuk grod met ee waarde va Door ee aaemer laat u hierop ee bedrijfspad bouwe voor , exclusief btw. I uw bedrijf heeft u allee vrijgestelde omzet. Door de itegratieheffig moet u u btw betale, omdat u de grod voor bedrijfsdoeleide gebruikt. De aa de aaemer verschuldigde btw va mag u volledig aftrekke. Bij igebruikame va het pad moet u aa btw betale ( waarde grod waarde bedrijfspad x 19% btw). Let op! Mocht de grod bij opleverig i waarde zij gestege, da moet de btw over deze hogere waarde worde bereked! Teruggaaf wel verwerke i de looadmiistratie Verwerkt u de teruggaaf wel i de looadmiistratie, da hoeft u dit bedrag iet door te betale aa uw werkemer. Uw werkemer heeft dat bedrag immers i de loop va het jaar al va u vergoed gekrege. Over de vergoedig Zvw heeft de werkemer og wel te veel looheffig betaald. Om dit recht te trekke, boekt u de teruggaaf Zvw als egatief loo voor de loobelastig/premie volksverzekerige (kolom 13 va de loostaat). Dit moet u doe i het aagiftetijdvak waari u de terugbetalig va de Belastigdiest otvagt. U mag dat ook i het eerstvolgede aagiftetijdvak doe als dat i hetzelfde kalederjaar valt. Betaalt u de teruggaaf toch aa uw werkemer door, da is dat loo voor alle looheffige. De daarover verschuldigde looheffige moet u op de ormale maier ihoude e afdrage. Opheffe cocurretievervalsig Zoder itegratieheffig betaalt u btw aa de aaemer die u iet kut aftrekke als voorbelastig. U bet immers ee vrijgestelde oderemer. Ee vrijgestelde oderemer i ee vergelijkbare situatie maar zoder eige grod, betaalt aa de aaemer. De aaemer bereket i dat geval amelijk btw over het bedrijfspad iclusief de grod. Ee verschil dus va ( ) tusse u e de adere vrijgestelde oderemer. Om dit te voorkome, geldt de itegratieheffig va 19% over de waarde va de grod ad , oftewel Twijfels Hoge Raad De Hoge Raad twijfelt of er wel btw mag worde geheve als ee oderemer ee oroered goed i gebruik eemt voor vrijgestelde doeleide e hij dit oroered goed iet zelf heeft vervaardigd, maar heeft late vervaardige door ee derde (i bovestaad voorbeeld de aaemer). Bovedie zij er twijfels of er wel btw ka worde geheve over de waarde va de eige grod, als i het verlede iet eerder aftrek va btw is geote voor deze grod. Kleiebaeregelig afgeschaft Dakzij de kleiebaeregelig hoeft u gee premies werkemersverzekerige te betale voor werkemers joger da 23 jaar die mider verdiee da ogeveer de helft va het wettelijk miimumloo. Looheffig moet u wel ihoude, maar de ikomesafhakelijke bijdrage Zorgverzekerigswet is ul, zodat u hiervoor ook gee vergoedig hoeft te geve. Het blijkt dat de kleiebaeregelig iet aa de verwachtige voldoet e daarom wordt de regelig a 1 jauari 2012 iet lager verlegd. 3

4 Stregere hypotheekregels per 1 augustus Bake e verzekeraars voere met igag va 1 augustus va dit jaar stregere hypotheekregels i. De ieuwe gedragscode hypotheekfiacierige heeft iet allee gevolge als u ee ieuw huis wilt kope, maar ook als u geld wilt lee om uw huis te verbouwe. Alle bestaade hypotheekcotracte blijve overiges oaagetast. Starters e eemaszake Startede oderemers e eemaszake (zzp ers) kue rekee op maatwerk waeer zij ee hypotheek wille eme. Bake moge ee ruimere hypotheek verschaffe da de code vereist, maar ze moete het wel uitlegge aa de Autoriteit Fiaciële Markte. Eigewoigrete De stregere hypotheekregels staa los va de fiscale regels voor aftrek va de hypotheekrete. De eigewoigrete is e blijft gewoo aftrekbaar. Aflossigsvrije deel gemaximeerd Het aflossigsvrije deel va de hypotheekleig wordt begresd tot maximaal 50% va de aakoopwaarde va de woig. De rest moet u bijvoorbeeld via ee spaarhypotheek fiaciere. Dit beteket dat u miimaal de hypotheek bove de helft va de waarde va de woig verplicht i dertig jaar moet aflosse. Adere hoofdbestaddele va de ieuwe gedragscode zij: De hypotheek mag bij aaschaf va ee woig iet meer da 110% (104% plus 6% overdrachtsbelastig) va de aakoopwaarde bedrage. Ook de hoogte va de rete is va belag voor de maximale leig die u kut krijge. Hoe hoger de rete, des te mider u kut lee. Het wordt moeilijker voor hypotheekverstrekkers om af te wijke va de ieuwe, stregere fiacierigsorme. Er komt ee betere afstemmig tusse de hypotheekleig e dat wat u als cosumptief krediet opeemt voor bijvoorbeeld ee auto of ee boot. Hoogte ikome telt mee De leig blijft afhakelijk va de hoogte va het ikome. Het Nibud stelt hiervoor orme op. Het zij dezelfde tabelle die het Nibud jaarlijks opstelt voor de Natioale Hypotheekgaratie (NHG). De mogelijkhede die bake tot u toe hadde om af te wijke va de ikomesorm worde hiermee kleier. Verbouwige Bij elke ieuwe fiacierig, al da iet bij dezelfde bak, houde bake rekeig met de eerdere fiacierig voor de hoogte va de verplichte aflossig e opbouw va vermoge. U kut dus ook met de ieuwe regels worde gecofroteerd als u bijvoorbeeld uw huidige woig wilt verbouwe. Bovedie moet vaaf augustus bij ee verbouwig de marktwaarde va de woig a de verbouwig worde vastgesteld door ee taxateur. Bak aasprakelijk voor beleggigsverlies dga Olags heeft Rechtbak De Haag ee bak veroordeeld vawege het iet akome va haar zorgplicht over belegde pesioegelde. De bak had amelijk ee directeur-grootaadeelhouder (dga) geadviseerd om via de pesioe-bv zij pesioegelde voor ee groot deel te belegge i éé product. Volges de rechter heeft de bak als professioele diestverleer ee bijzodere zorgplicht om haar klate te bescherme tege de gevare va eige lichtvaardigheid of gebrek aa izicht. De bak zal de door de dga gelede schade moete vergoede. Het gaat hier om ee idividueel geval, maar deze uitspraak toot wel aa dat voorzichtig moet worde omgegaa met het belegge va het pesioe i eige beheer. Bij het bereike va de pesioegerechtigde leeftijd moet teslotte wel voldoede vermoge i de bv aawezig zij om het pesioe ook uit te kere. Fiscale vooruitblik 2012 Het jaar 2012 lijkt og ver weg, maar daar dekt het kabiet heel aders over. Ee aatal plae voor volged jaar is amelijk u al beked gemaakt. Daarom alvast ee vooruitblik op wat u mogelijk kut verwachte i Zelfstadigeaftrek wordt basisaftrek De zelfstadigeaftrek zal worde omgezet i ee vaste basisaftrek va circa Daarbove blijft de mkb-wistvrijstellig gelde. Reteaftrekbeperkig voor overameholdigs Er komt ee aftrekbeperkig voor retelaste bij overames. Nu ka ee overameholdig forse schulde aagaa voor de overame va ee veootschap

5 444 Door vervolges ee fiscale eeheid aa te gaa, ka de overameholdig de retelaste die samehage met de overame verrekee met de wiste va de overgeome veootschap. Vaaf 2012 kue deze retelaste allee og worde verreked met eige wiste va de overameholdig. Overames va voor 1 jauari 2007 worde otzie. Het deel va de fiacierigslast dat te laste va de overgeome veootschap komt, is i pricipe iet aftrekbaar. Maar allee voor zover de iet-aftrekbare rete de drempel va te bove gaat. Als dat het geval is, wordt vervolges gekeke of a de overame sprake is va ee gezode fiacierigsverhoudig. Maatregele kidgebode budget Het kidgebode budget is ee tegemoetkomig i de koste voor kidere voor ouders met ee laag ikome. Ook bie deze regelig is ee aatal bezuiigige te verwachte. Zo wordt het kidgebode budget i 2012 beperkt tot twee kidere. Maatregele op zorguitgave Het kabiet eemt ook maatregele om zorguitgave te beperke. Zo worde fysiotherapiebehadelige vaaf 2012 pas vergoed bij meer da twitig behadelige per aadoeig. Het stoppe-met-rokeprogramma e dieetadviserig gaa uit het basispakket. Dat geldt ook voor maagzuurremmers, maar voor chroisch zieke wordt ee uitzoderig gemaakt. Tot slot zij er ook bezuiigige aagekodigd op het gebied va de geestelijke gezodheidszorg. Objectvrijstellig voor vaste irichtige Er komt ee objectvrijstellig voor vaste irichtige, vergelijkbaar met de deelemigsvrijstellig voor deelemige. De resultate (positief of egatief) uit ee buiteladse vaste irichtig behore da iet lager tot de Nederladse heffigsgrodslag. Er wordt allee ee uitzoderig gemaakt voor defiitieve stakigsverlieze. Tariefverlagig veootschapsbelastig Het tarief voor wist bove de is op dit momet 25%. I 2012 wordt dit percetage verlaagd aar 24. Kidregelige i de ikomstebelastig Het kabiet is va pla om i 2012 de kidertoeslag i box 3 e de ouderschapsverlofkortig te schrappe. Daaraast zal de aftrek va de koste voor levesoderhoud va kidere vaaf 2012 i fases worde afgeschaft. Btw-heffig privégebruik auto va de zaak aagepast De btw-heffig voor het privégebruik va ee auto va de zaak is vaaf 1 juli aastaade iet lager gekoppeld aa de hoogte va de bijtellig e ottrekkig i de loo- e ikomstebelastig. Het privégebruik wordt voortaa, als deze kosteloos ter beschikkig wordt gesteld, als fictieve diest belast aar het werkelijke privégebruik va de auto. Daarbij wordt woowerkverkeer gezie als privégebruik. Om de admiistratieve laste e uitvoerigskoste te vermidere, mag ee forfaitair percetage va de catalogusprijs (iclusief btw e bpm) va de auto als btw-correctie i aamerkig worde geome. Dit percetage wordt omstreeks 1 juli beked gemaakt. Om te voorkome dat de btw-heffig otgaa ka worde door de auto iet kosteloos, maar tege ee te lage vergoedig ter beschikkig te stelle voor het privégebruik, zal ee atimisbruikmaatregel getroffe worde. 5

6 Bedrijfsopvolgigsregelig, ook als echtgeo(o)t(e) oderemer overlijdt Om het voortbestaa va ee oderemig iet i gevaar te brege, ket de Successiewet de bedrijfsopvolgigsregelig. Kort gezegd komt de regelig erop eer dat degee die oderemigsvermoge erft of geschoke krijgt oder voorwaarde gee erf- of schekbelastig hoeft te betale. Eé va de voorwaarde is dat het oderemigsvermoge moet worde verkrege va ee oderemer. Maar wat u als iet de oderemer overlijdt, maar zij of haar echtgeo(o)t(e)? Voorwaarde bedrijfsopvolgigsregelig Zo moet Has al miimaal éé jaar voor het overlijde va Kari eigeaar (oderemer) zij va zij eemaszaak. Zij oderemig moet hij a het overlijde va Kari og miimaal vijf jaar voortzette. Uitstel voor de oderbedeligsvorderig Uit het voorbeeld blijkt dat de kidere ee oderbedeligsvorderig hebbe op Has, omdat het oderemigsvermoge aa hem is toegedeeld. Zij moete hierover erfbelastig betale, maar kue maximaal tie jaar uitstel va betalig krijge. Waeer zij de erfbelastig uiteidelijk betale, is er wel ook ivorderigsrete verschuldigd. Overlede echtgeo(o)t(e) is gee oderemer Has e Kari zij getrouwd i gemeeschap va goedere e hebbe twee kidere. Has heeft ee eemaszaak e Kari werkt parttime i diestverbad. Zij hebbe ooit ee testamet op late make. Da overlijdt Kari plotselig. Oderemig valt i huwelijksgoederegemeeschap De oderemig hoort volges het civiele recht tot de huwelijksgoederegemeeschap. Dat beteket dat de helft va de oderemig va Has is e blijft e dat de adere helft va de oderemig tot de alateschap va Kari behoort. Deze overdeelde helft wordt toegedeeld aa Has. Zij kidere krijge ee oderbedeligsvorderig op hem. Liever gee erfbelastig Kari was gee odereemster, dus volges de letter va de wet zou Has u gee gebruik kue make va de bedrijfsopvolgigsregelig. Het ka dus zomaar zij dat Has erfbelastig moet betale over ee gedeelte va de waarde va zij eige oderemig. Omdat dit oredelijk zou zij, ka Has toch kieze voor de bedrijfsopvolgigsregelig. Er moet da wel worde voldaa aa de overige voorwaarde va de regelig. Fiscaal voordeel zuiige auto verdwijt Het kabiet wil i de toekomst allee og de aaschaf e het gebruik va de meest zuiige auto s stimulere. Ee aatal drastische maatregele is aagekodigd: De vrijstellig va motorrijtuigebelastig (MRB) voor zeer zuiige auto s eidigt op 1 jauari Voor auto s die maximaal 50 gr CO2/km uitstote, blijft de vrijstellig tot e met 2015 gelde. De verlaagde bijtellig voor zuiige (20%) e zeer zuiige auto s (14%) blijft gehadhaafd. Wel worde de CO2-greze die bij deze tarieve hore voortaa jaarlijks aar beede aagepast.de eerste aapassig is vaaf juli Tot e met 2015 geldt ee ulbijtellig voor auto s die maximaal 50 gr CO2/km uitstote. I de aaschafbelastig (BPM) wordt vaaf 2015 gee oderscheid meer gemaakt tusse de aakoop va ee bezie- of dieselauto, afgezie va de dieseltoeslag. De u og verschillede CO2-greze groeie de komede jare lagzaam aar elkaar toe. I 2015 geldt de vrijstellig va de BPM allee voor auto s die per gerede kilometer mider uitstote da 83 gr CO2. Fiscale subsidie bij iovatie! Het aatal bedrijve dat gebruikmaakt va de Wet Bevorderig Speur- e Otwikkeligswerk (WBSO) eemt fors toe. De WBSO is dé fiscale stimulerigsregelig voor iovatie. Misschie ook ee kas voor u om fors mider looheffig af te drage! Met de WBSO kut u de lookoste voor speur- e otwikkeligswerk bie uw bedrijf verlage. Het is ee fiscale subsidie waarmee u de afdracht va looheffig over de lookoste vermidert. Het budget dat de overheid beschikbaar stelt is ruim: voor ml. WBSO ook voor zelfstadige Ook als zelfstadig oderemer kut u gebruikmake va de WBSO. U moet da wel 500 ure of meer per jaar i S&O-werk steke

7 444 Welke projecte kome i aamerkig? Oder de WBSO valle vier verschillede type projecte: otwikkelig va (oderdele va) producte, processe of programmatuur; techisch-weteschappelijk oderzoek; aalyse va de techische haalbaarheid va eige S&O e techisch oderzoek aar verbeterig va uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur. U kut maximaal drie keer per jaar ee aavraag idiee e de periode va de aavraag is te miste drie maade e te hoogste zes maade. Bet u zelfstadig oderemer, da geldt dit maximum iet. U kut tot uiterlijk 30 september 2011 ee aavraag idiee. Iedere aavraag moet uiterlijk éé volledige kaledermaad voordat de projectperiode begit, zij igedied. Forfaitaire berekeig De verschuldigde btw over het privégebruik mag worde vastgesteld via ee forfaitaire berekeig. De verschuldigde btw bedraagt da 2,7% va de catalogusprijs (iclusief btw e bpm) va de betreffede auto. Als va deze goedkeurig gebruik wordt gemaakt beteket dit het volgede: a) De oderemer bregt alle btw op gemaakte autokoste i aftrek; b) De oderemer moet eemaal per jaar e wel i het laatste belastigtijdvak va het kalederjaar btw aageve voor het privé-gebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt da 2,7% va de catalogusprijs va de betreffede auto. Uiteraard wordt dit percetage aar tijdsgelag bereked (het aatal dage dat de auto mede voor privé doeleide ter beschikkig staat). De goedkeurig geldt zowel voor oderemers als voor werkemers die ee auto ook voor privédoeleide gebruike. Oder privédoeleide valt ook het zogeoemde woo-werkverkeer. Dit geldt ook voor oderemers. Wat levert het op? Voor werkgevers biedt de WBSO i 2011 ee vermiderig op de totaal af te drage looheffig (dus alle S&O-medewerkers bij elkaar). De zogehete S&O-afdrachtvermiderig bedraagt i % va de eerste va het totale S&O-loo e 18% va het resterede S&O-loo. Er geldt ee maximum voor de S&O-afdrachtvermiderig va 14 ml per kalederjaar. De S&O-aftrek voor zelfstadige bedraagt i Extra budget voor startede oderemige Werkgevers die als starter worde aagemerkt, krijge ee S&Oafdrachtvermiderig va 64% i plaats va 50% over de eerste va het totale S&O-loo. Zelfstadige die starte, krijge ee extra S&O-aftrek va S&O-admiistratie U bet verplicht om ee S&O-admiistratie bij te houde va de uitvoerig va de projecte. Uit deze admiistratie moet blijke welke S&O-werkzaamhede zij verricht e hoeveel tijd daaraa is besteed. Agetschap NL voert de regelig uit ames het miisterie va Ecoomische Zake, Ladbouw e Iovatie. Alle iformatie over de WBSO vidt u terug op de website Kideropvagtoeslag uitgekleed De kideropvagtoeslag wordt vaaf volged jaar gekoppeld aa het aatal ure dat de ouders of verzorgers va het kid werke. Uitgagsput hierbij is het aatal gewerkte ure va de mist werkede parter. Bij dagopvag (0-4 jarige) hebbe de ouders of verzorgers recht op kideropvagtoeslag voor maximaal 140% va het aatal gewerkte ure. Zo worde ook de reistijd e (middag)pauzetijd va de ouders of verzorgers gecompeseerd. Voor de buiteschoolse opvag (4-12 jarige) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70% va hu gewerkte ure kue declarere als opvagure. Tot slot kue ouders i de toekomst maximaal 230 uur per kid per maad declarere voor alle soorte opvag same. 7

8 444 Vervolg va pagia 1 Regels voor verpachte woige De waarderig va verpachte woige gebeurt op dezelfde basis als voor verhuurde woige, waarbij da uiteraard wordt uitgegaa va de jaarlijkse pacht. De verpachtig maakt de woig immers ook mider waard. Het moet wel gaa om duurzaam verpachte woige. I afwachtig va defiitieve wetgevig is de regelig voor verpachte woige allee geldig voor het belastigjaar C O L O F O N Dit is ee uitgave va Stees & Parters Accoutats e Adviseurs. Voor iformatie over de i deze uitgave geoemde oderwerpe e over regelmatige toezedig va deze uitgave kut u cotact opeme met: Stees & Parters Accoutats e Adviseurs Thomas Maplaats 311 Postbus GD Rotterdam Telefoo: Fax: Deze uitgave verschijt vier keer per jaar e is i samewerkig met het SRA (Samewerkede Registeraccoutats e Accoutat Admiistratiecosulete) tot stad gekome. De uitgever heeft bij de samestellig va deze uitgave aar uiterste betrouwbaarheid e zorgvuldigheid gestreefd, maar ka echter iet aasprakelijk worde gesteld voor evetueel voorkomede ojuisthede e de gevolge hierva Niets uit deze uitgave mag worde vermeigvuldigd of gekopieerd zoder toestemmig va de uitgever. Verlaagde btw-tarief op verbouwige verlegd Oderemers e cosumete krijge tot 1 oktober va dit jaar de tijd om va het lage btw-tarief voor reovatie e herstel va de woig gebruik te make. De werkzaamhede moete wel voor 1 juli zij begoe e voor 1 oktober zij afgerod. De woig moet ouder zij da twee jaar. Uit de admiistratie va de oderemer moet blijke dat de werkzaamhede daadwerkelijk zij aagevage vóór 1 juli va dit jaar. Dat beteket dat het verlaagde tarief iet va toepassig is als allee ee overeekomst is geslote voor de klus. Beter gewaped tege cotroledrift Belastigdiest Belastigispecteurs hebbe gegeves odig om het juiste bedrag aa verschuldigde belastig te bepale. Het ka dus zij dat u ee verzoek om iformatie krijgt. Als het gaat om ee ormaal iformatieverzoek, da moet u gewoo meewerke. Het verzoek ka ook buiteproportioeel zij. Op dit momet kut u hier iet zoveel aa doe, maar dat gaat veradere. Burgers e oderemige krijge i de toekomst de mogelijkheid om de rechter te late toetse of ee iformatieverzoek wel of iet redelijk is. Bij ee orechtmatig iformatieverzoek is bovedie ee itegrale kostevergoedig mogelijk. Beperkig tewerkstelligsverguige Miister Kamp va Sociale Zake wil vaaf 1 juli 2011 de afgifte va het aatal tewerkstelligsverguige tot het uiterste beperke. Vaaf die datum wordt aa werkgevers allee i uitzoderigsgevalle og ee verguig verleed. Er is veel verzet vauit ladbouworgaisaties tege deze maatregel. Werkgevers zie vooral de lad- e tuibouw i de kel kome omdat i deze sector veel Roemee e Bulgare werke. Kamp stelt echter dat er geoeg mese i Nederlad zij om het werk te kue doe. Zoder bezwaar gee beroep Bet u het iet ees met ee beslissig va de Belastigispecteur, da kut u i de meeste gevalle digitaal of schriftelijk bezwaar make. U heeft hiervoor zes weke de tijd. De ispecteur zal vervolges zij beslissig op uw bezwaarschrift schriftelijk aa u meedele. Bet u het iet ees met deze beslissig, da kut u daara beroep aatekee bij de rechtbak. Ee ma wilde deze procedure iet helemaal doorlope. Nadat hij telefoisch zij bezware had geuit, stelde hij direct beroep i. Zij beroep werd door de rechtbak iet-otvakelijk verklaard. Eerst bezwaar dus, e da pas beroep. Per 1 juli verscherpte cotroles op rechtspersoe Vaaf 1 juli heeft u iet lager ee verklarig va gee bezwaar odig als u ee bv wilt oprichte of bij statutewijzigig va de bestaade bv. Er komt ee ieuw systeem va doorlopede cotrole va rechtspersoe. Het ieuwe systeem va doorlopede cotrole richt zich iet allee op v s e bv s, maar ook op stichtige e buiteladse oderemige. I de toekomst breidt het toezicht zich uit aar coöperaties, oderlige waarborgmaatschappije, vereigige met volledige rechtsbevoegdheid e Europese rechtsvorme die volges de statute hu zetel i Nederlad hebbe. Flexibele bv e ieuwe Wet persoeveootschappe uitgesteld aar 2012 I de eerste ieuwsbrief va dit jaar heeft u kue leze dat u i de toekomst seller e eevoudiger ee bv kut oprichte e dat u meer vrijheid krijgt om uw bedrijf aar eige wese i te richte. Dit alles wordt mogelijk als het wetsvoorstel vereevoudigig e flexibiliserig bv-recht i werkig treedt. Dit is aar verwachtig iet eerder da 1 jauari Hetzelfde geldt voor het wetsvoorstel Persoeveootschappe. Dit wetsvoorstel heeft vooramelijk gevolge voor de veootschap oder firma (vof), de commaditaire veootschap (cv) e voor opebare maatschappe. 8

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3?

HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3? HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3. Sinds 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor de

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Ex-echtgeote

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS SRA-NIEUWSBRIEF (DERDE KWARTAAL 2011) ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1/ 19 Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3.

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011

Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011 Nieuwsflits Kwartaal 3 2011 Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011 Alle belastingplichtigen 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 27 juni 2011 Onderwerp Nieuwsbrief 3 e kwartaal 2011. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 27 juni 2011 Onderwerp Nieuwsbrief 3 e kwartaal 2011. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 27 juni 2011 Onderwerp Nieuwsbrief 3 e kwartaal 2011 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief van het derde kwartaal 2011 aan. Een aantal onderwerpen is

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 3 e kwartaal 2011

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief - 3 e kwartaal 2011 10-12 TIPS 2 3 4 5 6 7 8 9 INHOUD Hoeveel is uw woning waard in box 3? Forse bijbetalingsverplichting voor oude werkgever bij waardeoverdracht pensioen Hoe verwerkt u een teruggaaf Zorgverzekeringswet?

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage

Vlottrekken Bouwprojecten Samenvattende rapportage Vlottrekke Bouwprojecte Samevattede rapportage Opdrachtgevers: Miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties e Bouwed Nederlad Februari 2015 Ihoud Hoofdlije e advieze 4 1. Over dit rapport 7 Vlottrekke

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie