De nieuwsbrief van uw accountant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van uw accountant"

Transcriptie

1 De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel is uw woig waard i box 3? Forse bijbetaligsverplichtig voor oude werkgever waardeoverdracht pesioe Hoe verwerkt u ee teruggaaf Zorgverzekerigswet?! Btw-heffig bij vrijgestelde oderemers iet waterdicht Hoeveel is uw woig waard i box 3? Waeer u ee woig heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde va die woig opgeve i box 3. Sids 1 jauari 2010 gelde ieuwe regels voor de waarderig va verhuurde e verpachte woige. Regels voor de verhuurde woig Ee verhuurde woig is mider waard i het ecoomisch verkeer da ee iet-verhuurde woig. Om te voorkome dat de waardebepalig voor box 3 va ee verhuurde woig te hoog uitpakt, mag u de waarde corrigere door slechts ee percetage te eme va de WOZwaarde. Leegwaarderatio Het percetage is afhakelijk va de hoogte va de huur i verhoudig tot de WOZ-waarde. De jaarhuur, twaalfmaal de kale maadhuur, bepaalt hoeveel lager de waarde is. Dit wordt de leegwaarderatio geoemd. Deze leegwaarderatio leidt tot ee waarderig va 60% tot 85% va de WOZ-waarde. Waarderig i de praktijk Stel, u verhuurt ee woig voor 750 per maad. De verhuurde woig heeft ee WOZwaarde va Om de leegwaarderatio te bepale, moet u allereerst uitgaa va de jaarlijkse huur (12 x 750 = 9.000). De jaarlijkse huur, gedeeld door de WOZ-waarde, levert ee percetage op va 2%. Hier hoort ee leegwaarderatio bij va 68%. De waarde va de verhuurde woig i box 3 is u 68% x = Lees verder op pagia 8 Let op: Huur voor stofferig, meubels of i de huur begrepe bedrage voor gas, water e/of elektriciteit telle iet mee i de jaarhuur. Er geldt ee vast percetage va de WOZ-waarde waeer u bijvoorbeeld te weiig of te veel huur vraagt voor de woig. De huurder va de verhuurde woig moet recht hebbe op huurbeschermig. De woig moet i Nederlad ligge. De regelig is allee va toepassig op waarderig va woige e iet op die va bijgebouwe die zakelijk gebruikt worde. Stregere hypotheekregels per 1 augustus Fiscale vooruitblik 2012 Bedrijfsopvolgigsregelig, ook als echtgeo(o)t(e) oderemer overlijdt Fiscale subsidie bij iovatie! Forfaitaire berekeig Veel leesplezier! Iteratioaal samewerked i het verbad va JHI. 1

2 Forse bijbetaligsverplichtig voor oude werkgever bij waardeoverdracht pesioe Ee werkemer die veradert va werkgever, heeft het recht om zij opgebouwde pesioeaasprake mee te eme aar de pesioeregelig va zij ieuwe werkgever. Hij moet dit da wel bie zes maade aageve. Deze waardeoverdracht ka voor u als voormalig werkgever behoorlijke fiaciële cosequeties hebbe waeer de pesioeregelig is odergebracht bij ee verzekeraar. Recht op waardeoverdracht Bij beëidigig of aavag va ee pesioeregelig is de oude of ieuwe werkgever verplicht om de werkemer metee i te lichte over het recht op waardeoverdracht va het pesioe. Waardeoverdracht hagt overiges af va het soort baawissel va de werkemer. Blijft de werkemer bie dezelfde bedrijfstak werke waar voor iederee dezelfde pesioeregelig geldt, da is waardeoverdracht iet odig. Bovedie levert ee waardeoverdracht voor de werkemer lag iet altijd voordeel op. Goed overleg is daarom verstadig! Wat maakt waardeoverdracht zo duur? De waardeoverdracht ka u als oud-werkgever veel geld koste. Dit doet zich voor als de werkemer overstapt va de ee aar de adere pesioeverzekeraar e er sprake is va ee middelloo- of eidlooregelig. Bij ee waardeoverdracht moet de waarde va de pesioeaaspraak worde vastgesteld tege de huidige rekerete (2011: 2,9%). Veel verzekeraars hatere echter ee hogere rete. Dit ka bij u tot aazielijke koste leide, wat het verschil moet door u als oud-werkgever worde bijbetaald. De regels bij waardeoverdracht schrijve amelijk voor dat als de waarde va het gefiacierde deel va de aasprake bij de oude pesioeuitvoerder kleier is da de overdrachtswaarde, dit tekort te laste komt va de oudwerkgever. Als het gaat om ee regelig bij ee pesioefods, leidt waardeoverdracht iet tot probleme. Pesioefodse moete deze laste zelf drage. Variat 1: Gee recht op waardeoverdracht zolag ee werkgever door de bijbetaligslaste aatoobaar i substatiële fiaciële probleme zou kome te verkere. Variat 2: Het stelle va ee bepaalde gres aa de hoogte va de bijbetaligslast, waarbove ee pesioeuitvoerder iet verplicht is om mee te werke aa ee verzoek om waardeoverdracht. Beide variate verge aapassig va de Pesioewet e moete og ader worde verked e uitgewerkt. Miister Kamp streeft aar ivoerig va de gewijzigde regels per 1 jauari Mogelijke oplossige Er gaa steeds meer stemme op om het wettelijk recht va de werkemer op waardeoverdracht va pesioee aa te passe. Miister Kamp va Sociale Zake e Werkgelegeheid heeft de Tweede Kamer imiddels geïformeerd over mogelijkhede om de bijbetaligsproblematiek op te losse. Bie de bestaade pesioewetgevig is het u al mogelijk om de bijbetaligsproblematiek te beperke, maar va deze mogelijkhede wordt iet veel gebruikgemaakt. De miister komt daarom met ee tusseoplossig i de vorm va twee variate: Gee krediet bij slechte voorbereidig Maar liefst 60% va de oderemers krijgt gee krediet bij de bak. Dit komt omdat ze bij de bak ovoldoede voorbereid aakloppe voor geld, zo blijkt uit ee ivetarisatie va kredietbemiddelaar Credio over tie jaar kredietaavrage. Veel oderemers, zo blijkt uit de ivetarisatie, ivestere vauit emotie, zoder doordacht pla. Credio adviseert om ee gedege fiacierigspla te make met ee exter adviseur, zoals ee accoutat. Hoe verwerkt u ee teruggaaf Zorgverzekerigswet? Heeft u ee werkemer die voor meerdere werkgevers werkt, of aast zij diestbetrekkig éé of meer uitkerige otvagt, da ka het zij dat u te veel aa ikomesafhakelijke bijdrage Zvw hebt igehoude e afgedrage. I dat geval betaalt de Belastigdiest het te veel betaalde bedrag over 2010 i het derde kwartaal va 2011 automatisch aa u terug. De teruggaaf va de bijdrage Zvw vergt ogal wat hadelige i de looadmiistratie e vaak is de teruggaaf iet meer da 14 per werkemer

3 444 Daarom is er voor de teruggaaf 2009 ee eevoudige regelig getroffe e die regelig geldt ook voor de jare 2010, 2011 e U mag zelf kieze of u de teruggaaf wel of iet verwerkt i de looadmiistratie, mits u zich maar aa de spelregels houdt. Teruggaaf iet verwerke i de looadmiistratie Ee teruggaaf va de bijdrage Zvw tot e met 14 per werkemer per teruggaaf hoeft u iet i de looadmiistratie te verwerke e mag u etto doorbetale aa uw werkemer zoder dat dit gevolge heeft voor de looheffige. Bedraagt de teruggave meer da 14, da bet u verplicht de teruggaaf etto door te betale aa uw werkemer. Ook die doorbetalig heeft da gee gevolge voor de looheffige. Btw-heffig bij vrijgestelde oderemers iet waterdicht Waeer u als oderemer vrijgestelde prestaties levert, betaalt u gee btw over uw omzet e kut u ook gee btw aftrekke die aa u i rekeig wordt gebracht. Door de itegratieheffig moet u echter wel btw betale als u goedere i uw oderemig gebruikt die u zelf heeft gemaakt of als u goedere laat make e hiervoor materiale beschikbaar stelt. De Hoge Raad twijfelt of de itegratieheffig voldoet aa de Europese regels. De kas bestaat dat de btw-heffig voor vrijgestelde oderemers aagepast wordt. Itegratieheffig i het kort De itegratieheffig heeft als doel cocurretie te voorkome tusse vrijgestelde oderemers die zelfgemaakte goedere gebruike e vrijgestelde oderemers die dit iet doe. Met ame waeer u als vrijgestelde oderemer ee bedrijfspad laat bouwe op eige grod, komt de itegratieheffig om de hoek kijke. Itegratieheffig i praktijk Stel, u heeft ee stuk grod met ee waarde va Door ee aaemer laat u hierop ee bedrijfspad bouwe voor , exclusief btw. I uw bedrijf heeft u allee vrijgestelde omzet. Door de itegratieheffig moet u u btw betale, omdat u de grod voor bedrijfsdoeleide gebruikt. De aa de aaemer verschuldigde btw va mag u volledig aftrekke. Bij igebruikame va het pad moet u aa btw betale ( waarde grod waarde bedrijfspad x 19% btw). Let op! Mocht de grod bij opleverig i waarde zij gestege, da moet de btw over deze hogere waarde worde bereked! Teruggaaf wel verwerke i de looadmiistratie Verwerkt u de teruggaaf wel i de looadmiistratie, da hoeft u dit bedrag iet door te betale aa uw werkemer. Uw werkemer heeft dat bedrag immers i de loop va het jaar al va u vergoed gekrege. Over de vergoedig Zvw heeft de werkemer og wel te veel looheffig betaald. Om dit recht te trekke, boekt u de teruggaaf Zvw als egatief loo voor de loobelastig/premie volksverzekerige (kolom 13 va de loostaat). Dit moet u doe i het aagiftetijdvak waari u de terugbetalig va de Belastigdiest otvagt. U mag dat ook i het eerstvolgede aagiftetijdvak doe als dat i hetzelfde kalederjaar valt. Betaalt u de teruggaaf toch aa uw werkemer door, da is dat loo voor alle looheffige. De daarover verschuldigde looheffige moet u op de ormale maier ihoude e afdrage. Opheffe cocurretievervalsig Zoder itegratieheffig betaalt u btw aa de aaemer die u iet kut aftrekke als voorbelastig. U bet immers ee vrijgestelde oderemer. Ee vrijgestelde oderemer i ee vergelijkbare situatie maar zoder eige grod, betaalt aa de aaemer. De aaemer bereket i dat geval amelijk btw over het bedrijfspad iclusief de grod. Ee verschil dus va ( ) tusse u e de adere vrijgestelde oderemer. Om dit te voorkome, geldt de itegratieheffig va 19% over de waarde va de grod ad , oftewel Twijfels Hoge Raad De Hoge Raad twijfelt of er wel btw mag worde geheve als ee oderemer ee oroered goed i gebruik eemt voor vrijgestelde doeleide e hij dit oroered goed iet zelf heeft vervaardigd, maar heeft late vervaardige door ee derde (i bovestaad voorbeeld de aaemer). Bovedie zij er twijfels of er wel btw ka worde geheve over de waarde va de eige grod, als i het verlede iet eerder aftrek va btw is geote voor deze grod. Kleiebaeregelig afgeschaft Dakzij de kleiebaeregelig hoeft u gee premies werkemersverzekerige te betale voor werkemers joger da 23 jaar die mider verdiee da ogeveer de helft va het wettelijk miimumloo. Looheffig moet u wel ihoude, maar de ikomesafhakelijke bijdrage Zorgverzekerigswet is ul, zodat u hiervoor ook gee vergoedig hoeft te geve. Het blijkt dat de kleiebaeregelig iet aa de verwachtige voldoet e daarom wordt de regelig a 1 jauari 2012 iet lager verlegd. 3

4 Stregere hypotheekregels per 1 augustus Bake e verzekeraars voere met igag va 1 augustus va dit jaar stregere hypotheekregels i. De ieuwe gedragscode hypotheekfiacierige heeft iet allee gevolge als u ee ieuw huis wilt kope, maar ook als u geld wilt lee om uw huis te verbouwe. Alle bestaade hypotheekcotracte blijve overiges oaagetast. Starters e eemaszake Startede oderemers e eemaszake (zzp ers) kue rekee op maatwerk waeer zij ee hypotheek wille eme. Bake moge ee ruimere hypotheek verschaffe da de code vereist, maar ze moete het wel uitlegge aa de Autoriteit Fiaciële Markte. Eigewoigrete De stregere hypotheekregels staa los va de fiscale regels voor aftrek va de hypotheekrete. De eigewoigrete is e blijft gewoo aftrekbaar. Aflossigsvrije deel gemaximeerd Het aflossigsvrije deel va de hypotheekleig wordt begresd tot maximaal 50% va de aakoopwaarde va de woig. De rest moet u bijvoorbeeld via ee spaarhypotheek fiaciere. Dit beteket dat u miimaal de hypotheek bove de helft va de waarde va de woig verplicht i dertig jaar moet aflosse. Adere hoofdbestaddele va de ieuwe gedragscode zij: De hypotheek mag bij aaschaf va ee woig iet meer da 110% (104% plus 6% overdrachtsbelastig) va de aakoopwaarde bedrage. Ook de hoogte va de rete is va belag voor de maximale leig die u kut krijge. Hoe hoger de rete, des te mider u kut lee. Het wordt moeilijker voor hypotheekverstrekkers om af te wijke va de ieuwe, stregere fiacierigsorme. Er komt ee betere afstemmig tusse de hypotheekleig e dat wat u als cosumptief krediet opeemt voor bijvoorbeeld ee auto of ee boot. Hoogte ikome telt mee De leig blijft afhakelijk va de hoogte va het ikome. Het Nibud stelt hiervoor orme op. Het zij dezelfde tabelle die het Nibud jaarlijks opstelt voor de Natioale Hypotheekgaratie (NHG). De mogelijkhede die bake tot u toe hadde om af te wijke va de ikomesorm worde hiermee kleier. Verbouwige Bij elke ieuwe fiacierig, al da iet bij dezelfde bak, houde bake rekeig met de eerdere fiacierig voor de hoogte va de verplichte aflossig e opbouw va vermoge. U kut dus ook met de ieuwe regels worde gecofroteerd als u bijvoorbeeld uw huidige woig wilt verbouwe. Bovedie moet vaaf augustus bij ee verbouwig de marktwaarde va de woig a de verbouwig worde vastgesteld door ee taxateur. Bak aasprakelijk voor beleggigsverlies dga Olags heeft Rechtbak De Haag ee bak veroordeeld vawege het iet akome va haar zorgplicht over belegde pesioegelde. De bak had amelijk ee directeur-grootaadeelhouder (dga) geadviseerd om via de pesioe-bv zij pesioegelde voor ee groot deel te belegge i éé product. Volges de rechter heeft de bak als professioele diestverleer ee bijzodere zorgplicht om haar klate te bescherme tege de gevare va eige lichtvaardigheid of gebrek aa izicht. De bak zal de door de dga gelede schade moete vergoede. Het gaat hier om ee idividueel geval, maar deze uitspraak toot wel aa dat voorzichtig moet worde omgegaa met het belegge va het pesioe i eige beheer. Bij het bereike va de pesioegerechtigde leeftijd moet teslotte wel voldoede vermoge i de bv aawezig zij om het pesioe ook uit te kere. Fiscale vooruitblik 2012 Het jaar 2012 lijkt og ver weg, maar daar dekt het kabiet heel aders over. Ee aatal plae voor volged jaar is amelijk u al beked gemaakt. Daarom alvast ee vooruitblik op wat u mogelijk kut verwachte i Zelfstadigeaftrek wordt basisaftrek De zelfstadigeaftrek zal worde omgezet i ee vaste basisaftrek va circa Daarbove blijft de mkb-wistvrijstellig gelde. Reteaftrekbeperkig voor overameholdigs Er komt ee aftrekbeperkig voor retelaste bij overames. Nu ka ee overameholdig forse schulde aagaa voor de overame va ee veootschap

5 444 Door vervolges ee fiscale eeheid aa te gaa, ka de overameholdig de retelaste die samehage met de overame verrekee met de wiste va de overgeome veootschap. Vaaf 2012 kue deze retelaste allee og worde verreked met eige wiste va de overameholdig. Overames va voor 1 jauari 2007 worde otzie. Het deel va de fiacierigslast dat te laste va de overgeome veootschap komt, is i pricipe iet aftrekbaar. Maar allee voor zover de iet-aftrekbare rete de drempel va te bove gaat. Als dat het geval is, wordt vervolges gekeke of a de overame sprake is va ee gezode fiacierigsverhoudig. Maatregele kidgebode budget Het kidgebode budget is ee tegemoetkomig i de koste voor kidere voor ouders met ee laag ikome. Ook bie deze regelig is ee aatal bezuiigige te verwachte. Zo wordt het kidgebode budget i 2012 beperkt tot twee kidere. Maatregele op zorguitgave Het kabiet eemt ook maatregele om zorguitgave te beperke. Zo worde fysiotherapiebehadelige vaaf 2012 pas vergoed bij meer da twitig behadelige per aadoeig. Het stoppe-met-rokeprogramma e dieetadviserig gaa uit het basispakket. Dat geldt ook voor maagzuurremmers, maar voor chroisch zieke wordt ee uitzoderig gemaakt. Tot slot zij er ook bezuiigige aagekodigd op het gebied va de geestelijke gezodheidszorg. Objectvrijstellig voor vaste irichtige Er komt ee objectvrijstellig voor vaste irichtige, vergelijkbaar met de deelemigsvrijstellig voor deelemige. De resultate (positief of egatief) uit ee buiteladse vaste irichtig behore da iet lager tot de Nederladse heffigsgrodslag. Er wordt allee ee uitzoderig gemaakt voor defiitieve stakigsverlieze. Tariefverlagig veootschapsbelastig Het tarief voor wist bove de is op dit momet 25%. I 2012 wordt dit percetage verlaagd aar 24. Kidregelige i de ikomstebelastig Het kabiet is va pla om i 2012 de kidertoeslag i box 3 e de ouderschapsverlofkortig te schrappe. Daaraast zal de aftrek va de koste voor levesoderhoud va kidere vaaf 2012 i fases worde afgeschaft. Btw-heffig privégebruik auto va de zaak aagepast De btw-heffig voor het privégebruik va ee auto va de zaak is vaaf 1 juli aastaade iet lager gekoppeld aa de hoogte va de bijtellig e ottrekkig i de loo- e ikomstebelastig. Het privégebruik wordt voortaa, als deze kosteloos ter beschikkig wordt gesteld, als fictieve diest belast aar het werkelijke privégebruik va de auto. Daarbij wordt woowerkverkeer gezie als privégebruik. Om de admiistratieve laste e uitvoerigskoste te vermidere, mag ee forfaitair percetage va de catalogusprijs (iclusief btw e bpm) va de auto als btw-correctie i aamerkig worde geome. Dit percetage wordt omstreeks 1 juli beked gemaakt. Om te voorkome dat de btw-heffig otgaa ka worde door de auto iet kosteloos, maar tege ee te lage vergoedig ter beschikkig te stelle voor het privégebruik, zal ee atimisbruikmaatregel getroffe worde. 5

6 Bedrijfsopvolgigsregelig, ook als echtgeo(o)t(e) oderemer overlijdt Om het voortbestaa va ee oderemig iet i gevaar te brege, ket de Successiewet de bedrijfsopvolgigsregelig. Kort gezegd komt de regelig erop eer dat degee die oderemigsvermoge erft of geschoke krijgt oder voorwaarde gee erf- of schekbelastig hoeft te betale. Eé va de voorwaarde is dat het oderemigsvermoge moet worde verkrege va ee oderemer. Maar wat u als iet de oderemer overlijdt, maar zij of haar echtgeo(o)t(e)? Voorwaarde bedrijfsopvolgigsregelig Zo moet Has al miimaal éé jaar voor het overlijde va Kari eigeaar (oderemer) zij va zij eemaszaak. Zij oderemig moet hij a het overlijde va Kari og miimaal vijf jaar voortzette. Uitstel voor de oderbedeligsvorderig Uit het voorbeeld blijkt dat de kidere ee oderbedeligsvorderig hebbe op Has, omdat het oderemigsvermoge aa hem is toegedeeld. Zij moete hierover erfbelastig betale, maar kue maximaal tie jaar uitstel va betalig krijge. Waeer zij de erfbelastig uiteidelijk betale, is er wel ook ivorderigsrete verschuldigd. Overlede echtgeo(o)t(e) is gee oderemer Has e Kari zij getrouwd i gemeeschap va goedere e hebbe twee kidere. Has heeft ee eemaszaak e Kari werkt parttime i diestverbad. Zij hebbe ooit ee testamet op late make. Da overlijdt Kari plotselig. Oderemig valt i huwelijksgoederegemeeschap De oderemig hoort volges het civiele recht tot de huwelijksgoederegemeeschap. Dat beteket dat de helft va de oderemig va Has is e blijft e dat de adere helft va de oderemig tot de alateschap va Kari behoort. Deze overdeelde helft wordt toegedeeld aa Has. Zij kidere krijge ee oderbedeligsvorderig op hem. Liever gee erfbelastig Kari was gee odereemster, dus volges de letter va de wet zou Has u gee gebruik kue make va de bedrijfsopvolgigsregelig. Het ka dus zomaar zij dat Has erfbelastig moet betale over ee gedeelte va de waarde va zij eige oderemig. Omdat dit oredelijk zou zij, ka Has toch kieze voor de bedrijfsopvolgigsregelig. Er moet da wel worde voldaa aa de overige voorwaarde va de regelig. Fiscaal voordeel zuiige auto verdwijt Het kabiet wil i de toekomst allee og de aaschaf e het gebruik va de meest zuiige auto s stimulere. Ee aatal drastische maatregele is aagekodigd: De vrijstellig va motorrijtuigebelastig (MRB) voor zeer zuiige auto s eidigt op 1 jauari Voor auto s die maximaal 50 gr CO2/km uitstote, blijft de vrijstellig tot e met 2015 gelde. De verlaagde bijtellig voor zuiige (20%) e zeer zuiige auto s (14%) blijft gehadhaafd. Wel worde de CO2-greze die bij deze tarieve hore voortaa jaarlijks aar beede aagepast.de eerste aapassig is vaaf juli Tot e met 2015 geldt ee ulbijtellig voor auto s die maximaal 50 gr CO2/km uitstote. I de aaschafbelastig (BPM) wordt vaaf 2015 gee oderscheid meer gemaakt tusse de aakoop va ee bezie- of dieselauto, afgezie va de dieseltoeslag. De u og verschillede CO2-greze groeie de komede jare lagzaam aar elkaar toe. I 2015 geldt de vrijstellig va de BPM allee voor auto s die per gerede kilometer mider uitstote da 83 gr CO2. Fiscale subsidie bij iovatie! Het aatal bedrijve dat gebruikmaakt va de Wet Bevorderig Speur- e Otwikkeligswerk (WBSO) eemt fors toe. De WBSO is dé fiscale stimulerigsregelig voor iovatie. Misschie ook ee kas voor u om fors mider looheffig af te drage! Met de WBSO kut u de lookoste voor speur- e otwikkeligswerk bie uw bedrijf verlage. Het is ee fiscale subsidie waarmee u de afdracht va looheffig over de lookoste vermidert. Het budget dat de overheid beschikbaar stelt is ruim: voor ml. WBSO ook voor zelfstadige Ook als zelfstadig oderemer kut u gebruikmake va de WBSO. U moet da wel 500 ure of meer per jaar i S&O-werk steke

7 444 Welke projecte kome i aamerkig? Oder de WBSO valle vier verschillede type projecte: otwikkelig va (oderdele va) producte, processe of programmatuur; techisch-weteschappelijk oderzoek; aalyse va de techische haalbaarheid va eige S&O e techisch oderzoek aar verbeterig va uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur. U kut maximaal drie keer per jaar ee aavraag idiee e de periode va de aavraag is te miste drie maade e te hoogste zes maade. Bet u zelfstadig oderemer, da geldt dit maximum iet. U kut tot uiterlijk 30 september 2011 ee aavraag idiee. Iedere aavraag moet uiterlijk éé volledige kaledermaad voordat de projectperiode begit, zij igedied. Forfaitaire berekeig De verschuldigde btw over het privégebruik mag worde vastgesteld via ee forfaitaire berekeig. De verschuldigde btw bedraagt da 2,7% va de catalogusprijs (iclusief btw e bpm) va de betreffede auto. Als va deze goedkeurig gebruik wordt gemaakt beteket dit het volgede: a) De oderemer bregt alle btw op gemaakte autokoste i aftrek; b) De oderemer moet eemaal per jaar e wel i het laatste belastigtijdvak va het kalederjaar btw aageve voor het privé-gebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt da 2,7% va de catalogusprijs va de betreffede auto. Uiteraard wordt dit percetage aar tijdsgelag bereked (het aatal dage dat de auto mede voor privé doeleide ter beschikkig staat). De goedkeurig geldt zowel voor oderemers als voor werkemers die ee auto ook voor privédoeleide gebruike. Oder privédoeleide valt ook het zogeoemde woo-werkverkeer. Dit geldt ook voor oderemers. Wat levert het op? Voor werkgevers biedt de WBSO i 2011 ee vermiderig op de totaal af te drage looheffig (dus alle S&O-medewerkers bij elkaar). De zogehete S&O-afdrachtvermiderig bedraagt i % va de eerste va het totale S&O-loo e 18% va het resterede S&O-loo. Er geldt ee maximum voor de S&O-afdrachtvermiderig va 14 ml per kalederjaar. De S&O-aftrek voor zelfstadige bedraagt i Extra budget voor startede oderemige Werkgevers die als starter worde aagemerkt, krijge ee S&Oafdrachtvermiderig va 64% i plaats va 50% over de eerste va het totale S&O-loo. Zelfstadige die starte, krijge ee extra S&O-aftrek va S&O-admiistratie U bet verplicht om ee S&O-admiistratie bij te houde va de uitvoerig va de projecte. Uit deze admiistratie moet blijke welke S&O-werkzaamhede zij verricht e hoeveel tijd daaraa is besteed. Agetschap NL voert de regelig uit ames het miisterie va Ecoomische Zake, Ladbouw e Iovatie. Alle iformatie over de WBSO vidt u terug op de website Kideropvagtoeslag uitgekleed De kideropvagtoeslag wordt vaaf volged jaar gekoppeld aa het aatal ure dat de ouders of verzorgers va het kid werke. Uitgagsput hierbij is het aatal gewerkte ure va de mist werkede parter. Bij dagopvag (0-4 jarige) hebbe de ouders of verzorgers recht op kideropvagtoeslag voor maximaal 140% va het aatal gewerkte ure. Zo worde ook de reistijd e (middag)pauzetijd va de ouders of verzorgers gecompeseerd. Voor de buiteschoolse opvag (4-12 jarige) geldt dat ouders of verzorgers maximaal 70% va hu gewerkte ure kue declarere als opvagure. Tot slot kue ouders i de toekomst maximaal 230 uur per kid per maad declarere voor alle soorte opvag same. 7

8 444 Vervolg va pagia 1 Regels voor verpachte woige De waarderig va verpachte woige gebeurt op dezelfde basis als voor verhuurde woige, waarbij da uiteraard wordt uitgegaa va de jaarlijkse pacht. De verpachtig maakt de woig immers ook mider waard. Het moet wel gaa om duurzaam verpachte woige. I afwachtig va defiitieve wetgevig is de regelig voor verpachte woige allee geldig voor het belastigjaar C O L O F O N Dit is ee uitgave va Stees & Parters Accoutats e Adviseurs. Voor iformatie over de i deze uitgave geoemde oderwerpe e over regelmatige toezedig va deze uitgave kut u cotact opeme met: Stees & Parters Accoutats e Adviseurs Thomas Maplaats 311 Postbus GD Rotterdam Telefoo: Fax: Deze uitgave verschijt vier keer per jaar e is i samewerkig met het SRA (Samewerkede Registeraccoutats e Accoutat Admiistratiecosulete) tot stad gekome. De uitgever heeft bij de samestellig va deze uitgave aar uiterste betrouwbaarheid e zorgvuldigheid gestreefd, maar ka echter iet aasprakelijk worde gesteld voor evetueel voorkomede ojuisthede e de gevolge hierva Niets uit deze uitgave mag worde vermeigvuldigd of gekopieerd zoder toestemmig va de uitgever. Verlaagde btw-tarief op verbouwige verlegd Oderemers e cosumete krijge tot 1 oktober va dit jaar de tijd om va het lage btw-tarief voor reovatie e herstel va de woig gebruik te make. De werkzaamhede moete wel voor 1 juli zij begoe e voor 1 oktober zij afgerod. De woig moet ouder zij da twee jaar. Uit de admiistratie va de oderemer moet blijke dat de werkzaamhede daadwerkelijk zij aagevage vóór 1 juli va dit jaar. Dat beteket dat het verlaagde tarief iet va toepassig is als allee ee overeekomst is geslote voor de klus. Beter gewaped tege cotroledrift Belastigdiest Belastigispecteurs hebbe gegeves odig om het juiste bedrag aa verschuldigde belastig te bepale. Het ka dus zij dat u ee verzoek om iformatie krijgt. Als het gaat om ee ormaal iformatieverzoek, da moet u gewoo meewerke. Het verzoek ka ook buiteproportioeel zij. Op dit momet kut u hier iet zoveel aa doe, maar dat gaat veradere. Burgers e oderemige krijge i de toekomst de mogelijkheid om de rechter te late toetse of ee iformatieverzoek wel of iet redelijk is. Bij ee orechtmatig iformatieverzoek is bovedie ee itegrale kostevergoedig mogelijk. Beperkig tewerkstelligsverguige Miister Kamp va Sociale Zake wil vaaf 1 juli 2011 de afgifte va het aatal tewerkstelligsverguige tot het uiterste beperke. Vaaf die datum wordt aa werkgevers allee i uitzoderigsgevalle og ee verguig verleed. Er is veel verzet vauit ladbouworgaisaties tege deze maatregel. Werkgevers zie vooral de lad- e tuibouw i de kel kome omdat i deze sector veel Roemee e Bulgare werke. Kamp stelt echter dat er geoeg mese i Nederlad zij om het werk te kue doe. Zoder bezwaar gee beroep Bet u het iet ees met ee beslissig va de Belastigispecteur, da kut u i de meeste gevalle digitaal of schriftelijk bezwaar make. U heeft hiervoor zes weke de tijd. De ispecteur zal vervolges zij beslissig op uw bezwaarschrift schriftelijk aa u meedele. Bet u het iet ees met deze beslissig, da kut u daara beroep aatekee bij de rechtbak. Ee ma wilde deze procedure iet helemaal doorlope. Nadat hij telefoisch zij bezware had geuit, stelde hij direct beroep i. Zij beroep werd door de rechtbak iet-otvakelijk verklaard. Eerst bezwaar dus, e da pas beroep. Per 1 juli verscherpte cotroles op rechtspersoe Vaaf 1 juli heeft u iet lager ee verklarig va gee bezwaar odig als u ee bv wilt oprichte of bij statutewijzigig va de bestaade bv. Er komt ee ieuw systeem va doorlopede cotrole va rechtspersoe. Het ieuwe systeem va doorlopede cotrole richt zich iet allee op v s e bv s, maar ook op stichtige e buiteladse oderemige. I de toekomst breidt het toezicht zich uit aar coöperaties, oderlige waarborgmaatschappije, vereigige met volledige rechtsbevoegdheid e Europese rechtsvorme die volges de statute hu zetel i Nederlad hebbe. Flexibele bv e ieuwe Wet persoeveootschappe uitgesteld aar 2012 I de eerste ieuwsbrief va dit jaar heeft u kue leze dat u i de toekomst seller e eevoudiger ee bv kut oprichte e dat u meer vrijheid krijgt om uw bedrijf aar eige wese i te richte. Dit alles wordt mogelijk als het wetsvoorstel vereevoudigig e flexibiliserig bv-recht i werkig treedt. Dit is aar verwachtig iet eerder da 1 jauari Hetzelfde geldt voor het wetsvoorstel Persoeveootschappe. Dit wetsvoorstel heeft vooramelijk gevolge voor de veootschap oder firma (vof), de commaditaire veootschap (cv) e voor opebare maatschappe. 8

SRA-Nieuwsbrief 3 e kwartaal 2011

SRA-Nieuwsbrief 3 e kwartaal 2011 SRA-Nieuwsbrief 3 e kwartaal 2011 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3. Sinds 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor

Nadere informatie

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS

BOUWER & OFFICIER ACCOUNTANTS SRA-NIEUWSBRIEF (DERDE KWARTAAL 2011) ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning

Nadere informatie

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1/ 19 Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2011 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3.

Nadere informatie

Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011

Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011 Nieuwsflits Kwartaal 3 2011 Nieuwsflits 2 e kwartaal 2011 Alle belastingplichtigen 1. Hoeveel is uw woning waard in box 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde

Nadere informatie

HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3?

HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3? HOEVEEL IS UW WONING WAARD IN BOX 3? Wanneer u een woning heeft die u geheel of gedeeltelijk verhuurt, moet u de waarde van die woning opgeven in box 3. Sinds 1 januari 2010 gelden nieuwe regels voor de

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

aan de slag met alex plus

aan de slag met alex plus hadleidig aa de slag met alex plus INHOUD Ileidig 4 1 Alex Plus istallere e ilogge 5 Dowloade e istallere va Alex Plus 5 Ilogge 7 2 Alex Plus i vogelvlucht 8 Stadaard schermidelig 8 Koerse 9 Nieuwe watchlist

Nadere informatie