Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket"

Transcriptie

1 Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere Voorwaarde Creditcard Particuliere Voorwaarde Direct Spare Voorwaarde Direct Kwartaal Spare Voorwaarde Vermoges Spaarrekeig Algemee Voorwaarde ABN AMRO Stad-By Service augustus 2010

2 Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. bestaade uit: I. Algemee Bakvoorwaarde II. Voorwaarde Cliëtrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemee bakvoorwaarde zij tot stad gekome i overleg tusse de Nederladse Vereigig va Bake e de Cosumetebod i het kader va de Coördiatiegroep Zelfregulerigsoverleg va de Sociaal-Ecoomische Raad e trede i werkig per 1 ovember Over overige (product)voorwaarde die va toepassig kue zij, heeft gee overleg plaatsgevode*. De Cosumetebod behoudt zich het recht tot collectieve actie voor met betrekkig tot dergelijke voorwaarde. Artikel 1: Werkigsfeer Deze algemee bakvoorwaarde gelde voor alle bestaade e toekomstige rechtsverhoudige tusse de bak e de cliët, voor zover daarva iet is afgeweke i overeekomste e/of i bijzodere voorwaarde. Algemee voorwaarde die ee buiteladse vestigig va de bak gebruikt voor haar rechtsverhoudige met de cliët hebbe voor die rechtsverhoudige, voor zover er oderlige strijdigheid is, voorrag op deze algemee bakvoorwaarde. Als door of ames ee cliët adere algemee voorwaarde va toepassig zij of worde verklaard, gelde die iet i de rechtsverhoudig met de bak, tezij de bak daarmee schriftelijk heeft igestemd. Artikel 2: Zorgplicht bak e cliët 1. De bak eemt bij haar diestverleig de odige zorgvuldigheid i acht e houdt daarbij aar beste vermoge rekeig met de belage va de cliët. Gee va de bepalige va deze algemee bakvoorwaarde of va de door de bak gebruikte bijzodere voorwaarde ka aa dit begisel afbreuk doe. 2. De cliët eemt jeges de bak de odige zorgvuldigheid i acht e houdt daarbij aar beste vermoge rekeig met de belage va de bak. De cliët stelt de bak i staat haar wettelijke e cotractuele verplichtige a te kue kome e haar diestverleig correct uit te voere. De cliët mag va de dieste e/of producte va de bak gee oeigelijk of orechtmatig gebruik (late) make, waaroder mede begrepe gebruik dat strijdig is met wet- e regelgevig, diestbaar is aa strafbare feite of schadelijk is voor de bak of haar reputatie of voor de itegriteit va het fiaciële stelsel. Artikel 3: Activiteite e doeleide De cliët verschaft de bak, met iachtemig va de geldede privacywetgevig, op haar eerste verzoek iformatie over zij activiteite e doeleide e over de redee va (voorgeome) afame va dieste e/of producte va de bak. De cliët deelt desgevraagd aa de bak de herkomst mee va bij de bak gestorte of te storte gelde, odergebrachte of oder te brege waardepapiere e va i (ope) bewarig gegeve of te geve zake. Artikel 4: Niet-opebare iformatie De bak hoeft bij haar diestverleig gee gebruik te make va iet-opebare iformatie, waaroder koersgevoelige iformatie. Artikel 5: Ischakelig derde 1. De bak mag bij haar diestverleig gebruikmake va derde e mag werkzaamhede (deels) uitbestede. De bak mag zake, waardepapiere, effecte of fiaciële istrumete va de cliët, al da iet op aam va de bak, aa derde i bewarig geve of door derde late behere. 2. Als de cliët de bak ee opdracht of volmacht geeft, mag de bak ter uitvoerig daarva ook hadele met zichzelf als wederpartij, e mag zij die opdracht of volmacht ook aa ee derde geve. 3. De bak eemt bij de keuze va derde de odige zorgvuldigheid i acht. Als de cliët zelf ee derde heeft igeschakeld of aageweze, zij de gevolge va die keuze voor rekeig va de cliët. Artikel 6: Risico va verzedige Als de bak i opdracht va de cliët gelde of fiaciële istrumete, waaroder effecte, aa de cliët of aa derde zedt, geschiedt de verzedig voor risico va de bak. Als de bak i opdracht va de cliët adere zake of waardepapiere aa de cliët of aa derde zedt, geschiedt die verzedig voor risico va de cliët. Artikel 7: Cliëtgegeves De cliët e zij vertegewoordigers zij verplicht aa de bak alle medewerkig te verlee e iformatie te verstrekke voor het vaststelle e verifiëre va oder meer hu idetiteit, burgerserviceummer, geboortedatum, burgerlijke staat, hadeligsbekwaamheid e -bevoegdheid, huwelijks- of parterschapsgoedereregime, rechtsvorm, woo- e/of (statutaire) vestigigsplaats e voor zover va toepassig hu ischrijvigsummer i het hadelsregister e/of adere registers e hu BTW-ummer. Wijzigige i deze gegeves moete zo spoedig mogelijk schriftelijk aa de bak worde meegedeeld. De bak mag va documete waaruit deze gegeves blijke, kopieë make, de gegeves registrere e beware. Als de cliët ee rechtspersoo of samewerkigsverbad is, zij de cliët e zij vertegewoordigers teves verplicht op eerste verzoek va de bak izicht te verschaffe i de eigedoms- e zeggeschapsstructuur va de rechtspersoo of het samewerkigsverbad. Artikel 8: Hadtekeig De cliët e zij vertegewoordigers depoere op eerste verzoek va de bak ee voorbeeld va hu hadgeschreve hadtekeig bij de bak op ee wijze e/of i ee vorm als door de bak bepaald. Het va ee persoo verkrege *) Toelichtig bak: de Voorwaarde Cliëtrelatie vorme ee voorbeeld va dergelijke overige voorwaarde. voorbeeld geldt tegeover de bak als weergave va zij actuele hadgeschreve hadtekeig, ogeacht de hoedaigheid waari hij tegeover de bak hadelt, totdat de bak va ee wijzigig i keis is gesteld. Artikel 9: Volmacht e vertegewoordigigsbevoegdheid 1. De cliët mag aa ee derde volmacht geve om ames hem met de bak te hadele. De gevolmachtigde is iet bevoegd de aa hem verleede volmacht door te geve aa ee derde. De cliët is tegeover de bak aasprakelijk voor het akome va verplichtige die zij aagegaa door de gevolmachtigde. De bak ka verlage dat ee volmacht op ee bepaalde wijze e/of i ee bepaalde vorm e/of volges ee bepaalde procedure wordt gegeve. De bak hoeft iet met ee gevolmachtigde te (blijve) hadele. 2. Als de bevoegdheid va ee vertegewoordiger va de cliët eidigt of als zich i verbad met die bevoegdheid ee wijzigig voordoet, is de cliët verplicht, ogeacht ischrijvig i opebare registers of opebaarmakig daarva, dat eide of die wijzigig zo spoedig mogelijk schriftelijk aa de bak mee te dele. De bak mag opdrachte die aa haar zij gegeve door ee vertegewoordiger voordat of kort adat de bak die mededelig va het eide of de wijzigig heeft otvage, rechtsgeldig (blijve) uitvoere als zij die uitvoerig redelijkerwijs iet ka voorkome. 3. De algemee bakvoorwaarde e alle overige tusse de cliët e de bak toepasselijke bepalige, regels e beperkige zij va overeekomstige toepassig op de vertegewoordiger i verbad met de uitoefeig va zij vertegewoordigig. De cliët is veratwoordelijk voor de alevig daarva door zij vertegewoordiger e zal ervoor zorge dat de cliët e de vertegewoordiger elkaar volledig geïformeerd houde over al hetgee voor he als cliët e vertegewoordiger va belag is of ka zij. Artikel 10: Persoosgegeves De bak mag persoosgegeves va de cliët e va dies vertegewoordigers, alsmede gegeves met betrekkig tot door de cliët afgeome producte e dieste, verwerke met iachtemig va de geldede wet- e regelgevig e de bak bidede gedragscodes e deze bie de groep waartoe de bak behoort uitwissele voor het beheer va de relatie met de cliët, ter voorkomig e bestrijdig va crimialiteit e voor commerciële doeleide. Persoosgegeves kue ook worde uitgewisseld met derde die de bak ischakelt bij haar bedrijfsvoerig of de uitvoerig va bakdieste. Dit ka, oder meer i het kader va het betaligsverkeer, doorgifte meebrege aa derde i lade die iet hetzelfde beschermigsiveau kee als Nederlad. Persoosgegeves kue zowel tijdes als a de verwerkig voorwerp zij va oderzoek door bevoegde atioale autoriteite va de lade waar dergelijke gegeves zich vawege het verwerkigsproces bevide. Artikel 11: (Beeld- e geluid)opame De bak mag bie de greze va de toepasselijke wet- e regelgevig (beeld- e geluid)opame make te behoeve va doeleide als ee goede bedrijfsvoerig, bewijsleverig, crimialiteitsbestrijdig e kwaliteitsbewakig. Als de cliët akomig door de bak verlagt va ee verplichtig tot afgifte va ee kopie of trasscriptie va ee opame, moet hij eerst de relevate specificaties opgeve zoals relevate datum, tijdstip e locatie. Artikel 12: Cotiuïteit i diestverleig De bak stelt zich het adequate fuctioere va voorzieige te behoeve va haar diestverleig (bijvoorbeeld apparatuur, programmatuur, systeme, ifrastructuur, etwerke) te doel, maar staat er iet voor i dat deze voorzieige cotiu actief e storigsvrij zulle zij. De bak streeft eraar oderbrekig/storig, voor zover dit bie haar ivloedsfeer ligt, bie redelijke greze te vermijde of aders de oderbrekig/storig bie redelijke tijd te verhelpe. Artikel 13: Overlijde cliët 1. De bak moet zo spoedig mogelijk schriftelijk i keis worde gesteld va het overlijde va de cliët. Zolag de bak iet op deze wijze i keis is gesteld va het overlijde va de cliët, mag zij door of ames hem gegeve opdrachte (blijve) uitvoere. De bak mag opdrachte die aa haar zij gegeve voordat of kort adat de bak i keis is gesteld va het overlijde va ee cliët rechtsgeldig (blijve) uitvoere als zij die uitvoerig redelijkerwijs iet ka voorkome. 2. Na het overlijde va de cliët ka de bak verlage dat degee() die stelt/ stelle bevoegd te zij (rechts)hadelige met betrekkig tot de alateschap va de cliët te verrichte te bewijze daarva ee verklarig va erfrecht, afgegeve door ee Nederladse otaris, e/of adere door de bak acceptabel geoordeelde documete aa de bak overlegt/overlegge. 3. De bak is iet verplicht opieuw iformatie te verschaffe over hadelige e trasacties die zij verricht voor het momet va het overlijde va de cliët. Artikel 14: Naam e adres va de cliët 1. De cliët deelt de bak mee aar welk adres voor hem bestemde documete e/of iformatie kue worde gezode. De cliët deelt aams- e adres wijzigige zo spoedig mogelijk schriftelijk aa de bak mee. Als het adres va de cliët door zij toedoe iet (meer) bij de bak beked is, ka de bak oderzoek doe aar het adres va de cliët zoder daartoe verplicht te zij. De koste va ee dergelijk oderzoek kome voor rekeig va de cliët. De cliët die gee bij de bak beked adres heeft, wordt geacht zij postadres te hebbe gekoze op het adres waar de bak gevestigd is, tezij aders overeegekome. 2. Als ee product of diest va de bak door twee of meer persoe wordt afgeome, zedt de bak de documete e/of iformatie aar het adres dat door die persoe aa de bak is opgegeve. Als daarover gee overeestemmig (meer) bestaat tusse die persoe, mag de bak zelf kieze aar welk adres va die persoe zij de documete e/of iformatie zedt. Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 1 va 15

3 Artikel 15: Nederladse taal De commuicatie tusse de bak e de cliët geschiedt i het Nederlads, tezij schriftelijk aders is overeegekome. De bak ka verlage dat de cliët documete die luide i ee adere taal da het Nederlads, te geoege va haar op koste va de cliët i het Nederlads of i ee adere door de bak akkoord bevode taal laat vertale door ee daartoe aar het oordeel va de bak bekwaam persoo. Ee i de desbetreffede taal i Nederlad beëdigde vertaler is i ieder geval daartoe bevoegd. Artikel 16: Gebruik va commuicatiemiddele De cliët is verplicht i het verkeer met de bak zo rgvuldig e veilig om te gaa met het gebruik va iteret, fax, , post of adere commuicatiemiddele. Artikel 17: Gegeves e opdrachte 1. De cliët draagt er zorg voor dat de bak tijdig beschikt over alle gegeves waarva de bak aageeft of waarva de cliët redelijkerwijs moet begrijpe dat deze oodzakelijk zij voor ee correcte diestverleig door de bak. De cliët draagt er zorg voor dat tot de bak of tot ee door de bak aageweze derde gerichte verklarige, zoals opdrachte, opgave e mededelige aa de bak, duidelijk e volledig zij e de juiste gegeves bevatte. De cliët houdt zich daarbij aa door de bak gegeve voorschrifte e aawijzige. 2. De cliët maakt bij zij tot de bak, of tot ee door de bak aageweze derde, gerichte verklarige gebruik va door de bak voorgeschreve of goedgekeurde gegevesdragers of commuicatiemiddele. De cliët gebruikt deze met iachtemig va door de bak gegeve voorschrifte e aawijzige. 3. De bak mag de uitvoerig va opdrachte opschorte of weigere als deze iet op ee correcte wijze zij gegeve. De bak mag i bijzodere omstadighede weigere ee door of ames de cliët gegeve opdracht uit te voere of ee gevraagde diest te verrichte. Artikel 18: Bewijskracht e bewaartermij bakadmiistratie Tegeover de cliët strekt ee uittreksel uit de admiistratie va de bak tot volledig bewijs, behoudes door de cliët geleverd tegebewijs. De bak hoeft haar admiistratie iet lager te beware da de wettelijke bewaartermije. Artikel 19: Cotrole va door de bak verschafte gegeves e uitgevoerde opdrachte 1. De cliët moet de door de bak aa hem verzode of op ee adere wijze aa hem ter beschikkig gestelde bevestigige, rekeigafschrifte, ota`s of adere opgave of adere gegeves zo spoedig mogelijk a otvagst cotrolere. Als de bak aa de cliët dergelijke berichte elektroisch ter beschikkig stelt, moet de cliët de gegeves zo spoedig mogelijk cotrolere adat zij aa hem ter beschikkig zij gesteld. Als datum va verzedig of terbeschikkigstellig geldt de datum va verzedig of terbeschikkigstellig zoals die blijkt uit kopieë, verzedlijste of aderszis uit de admiistratie va de bak. De cliët moet zo spoedig mogelijk cotrolere of de bak door of ames hem gegeve opdrachte juist e volledig heeft uitgevoerd. Als de cliët gee bericht va de bak otvagt, terwijl hij weet of zou moete wete dat hij ee bericht va de bak ka verwachte, stelt hij de bak daarva zo spoedig mogelijk schriftelijk i keis. 2. Als de cliët ee ojuistheid of ovolledigheid costateert, moet hij de bak daarva zo spoedig mogelijk schriftelijk i keis stelle e alle redelijke maatregele eme ter voorkomig va (verdere) schade. Als de bak costateert dat zij ee fout of vergissig heeft gemaakt, herstelt zij die zo spoedig mogelijk. De bak stelt de cliët zo spoedig mogelijk i keis va de gecostateerde fout of vergissig. 3. De bak is bevoegd ee fout of vergissig zoder istemmig va de cliët te herstelle e om ee oterechte boekig ogedaa te make. De bak is bevoegd om de crediterig va ee rekeig va de cliët igevolge ee door ee beschikkigsobevoegde of hadeligsobekwame persoo gegeve opdracht ogedaa te make. 4. Als de cliët ee kopie vraagt va al eerder door de bak aa hem verstrekte gegeves, zal de bak die bie redelijke termij e tege vergoedig va door de bak te make redelijke koste aa de cliët verschaffe, tezij de bak de gegeves iet meer heeft of ee redelijke grod heeft om iet aa het verzoek te voldoe. Artikel 20: Goedkeurig opgave bak Als de cliët de ihoud va de door of ames de bak aa hem gezode of ter beschikkig gestelde bevestigige, rekeigafschrifte, ota`s, adere opgave of adere gegeves va de bak aa de cliët iet schriftelijk heeft betwist bie dertie maade adat die gegeves door of ames de bak aa de cliët ter beschikkig zij gesteld, geldt de ihoud va die gegeves i elk geval e overmiderd de voor de cliët uit artikel 19 voortvloeiede verplichtige als door de cliët te zij goedgekeurd. Als i die gegeves rekefoute voorkome, herstelt de bak die, ook adat de termij va dertie maade is verstreke. Artikel 21: Bewaar- e geheimhoudigsplicht 1. De cliët moet aa hem ter beschikkig gestelde middele zoals formuliere, iformatiedragers, commuicatie- e beveiligigsmiddele, passe, pi- e toegagscodes e wachtwoorde zorgvuldig beware e behadele. De cliët moet met persoolijke pi- e toegagscodes e dergelijke zorgvuldig omgaa e deze geheim houde voor adere persoe. De cliët houdt zich aa de door de bak gegeve beveiligigsvoorschrifte. 2. Als de cliët weet of redelijkerwijze ka vermoede dat door of ames de bak aa hem ter beschikkig gestelde middele i hade va ee obevoegde zij geraakt of dat daarmee misbruik is of ka worde gemaakt of dat ee obevoegde zij pi- e/of toegagscode(s) ket, moet hij daarva terstod mededelig doe aa de bak. Artikel 22: Provisies, rete e koste 1. De bak bregt voor haar diestverleig provisies, rete e koste i rekeig. De bak mag de hoogte hierva wijzige, tezij schriftelijk aders is overeegekome. Als de hoogte va die provisies, rete e koste iet vooraf tusse de cliët e de bak is overeegekome, zal de bak de bij haar gebruikelijke provisies, rete e koste i rekeig brege. 2. I haar diestverleig iformeert de bak de cliët zo veel als redelijkerwijs mogelijk over de hoogte va haar tarieve (provisies, rete, koste). De bak draagt er zorg voor dat iformatie hierover op eevoudige wijze verkrijgbaar is. 3. De bak mag de door de cliët aa haar verschuldigde provisies, rete e koste debitere te laste va ee rekeig va de cliët bij de bak zoder voorafgaade keisgevig aa de cliët. Als door de debiterig ee ogeoorloofde debetstad op de rekeig otstaat, moet de cliët die debetstad omiddellijk aazuivere zoder dat daartoe ee igebrekestellig door de bak vereist is. Artikel 23: Crediterig oder voorbehoud Bij crediterig va ee te guste va de cliët (te) otvage bedrag geldt als voorbehoud dat de bak dit bedrag daadwerkelijk, defiitief e ovoorwaardelijk, otvagt. Als hieraa iet is voldaa, mag de bak de crediterig zoder voorafgaade keisgevig door debiterig va ee gelijk bedrag, met terugwerkede kracht, ogedaa make. Als het (te) otvage bedrag bij crediterig is omgezet i ee adere valuta, da mag de bak de debiterig uitvoere i die adere valuta tege de wisselkoers op het momet va uitvoerig. I verbad met de ogedaamakig gemaakte koste kome voor rekeig va de cliët. Artikel 24: Padrecht 1. Door het va toepassig worde va deze algemee bakvoorwaarde heeft de cliët: a. zich verbode de volgede goedere met ibegrip va de daarbij behorede everechte aa de bak te verpade tot zekerheid va al hetgee de bak op eig momet, uit welke hoofde ook, va hem te vordere heeft of verkrijgt: I. alle (geld)vorderige die de cliët, uit welke hoofde ook, op de bak heeft of verkrijgt; II. alle zake, waardepapiere, effecte e adere fia-ciële istrumete die de bak of ee derde voor haar, uit welke hoofde ook, va of voor de cliët oder zich heeft of verkrijgt; III. alle aadele i verzameldepots die de bak oder haar beheer heeft of verkrijgt; IV. alle goedere die i de plaats va de goedere oder I, II,of III (zulle) trede; b. voor zover rechtes mogelijk, de sub a bedoelde goedere aa de bak i pad gegeve; c. de bak oherroepelijk volmacht gegeve, met het recht va substitutie, om die goedere ames de cliët, evetueel steeds herhaald, aa zichzelf te verpade, e alles te doe wat diestig is voor de verpadig. 2. De cliët staat ervoor i dat hij tot de verpadig bevoegd is e dat de desbetreffede goedere vrij (zulle) zij va rechte e aasprake va adere da de bak. 3. De bak zal de verpade goedere, als de cliët daarover wil beschikke, vrijgeve idie de waarde va de daara resterede verpade goedere voldoede dekkig biedt voor al hetgee zij, uit welke hoofde ook, va de cliët te vordere heeft of zal krijge. De bak mag pas tot uitwiig va het verpade overgaa als zij ee opeisbare vorderig heeft op de cliët e de cliët met de akomig daarva i verzuim is. De bak zal iet meer va het verpade uitwie da odig is voor de voldoeig va de schuld va de cliët. Nadat de bak va haar uitwiigs-bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, zal zij de cliët daarva zo spoedig mogelijk schriftelijk i keis stelle. Artikel 25: Verrekeig De bak mag altijd hetgee zij al da iet opeisbaar of oder voorwaarde va de cliët te vordere heeft, verrekee met al da iet opeisbare tegevorderige va de cliët op de bak, ogeacht de valuta waari de vorderige e tegevorderige luide. Als de vorderig va de bak op de cliët of de tegevorderig va de cliët op de bak og iet opeisbaar is, maakt de bak als de vorderig va de bak e de tegevorderig va de cliët i dezelfde valuta luide va haar verrekeigsbevoegdheid gee gebruik tezij op de tegevorderig beslag wordt gelegd of daarop aderszis verhaal wordt gezocht, daarop ee beperkt recht wordt gevestigd, de cliët zij tegevorderig oder bijzodere titel overdraagt, de cliët failliet wordt verklaard of i surseace va betalig geraakt of als ee adere isolvetieregelig of ee wettelijke schuldsaerig op de cliët va toepassig wordt. Vorderige i vreemde valuta worde verreked tege de koers va de dag va verrekeig. De bak stelt de cliët zo mogelijk voorafgaad aa de verrekeig daarva i keis. Artikel 26: Zekerhede 1. Door het va toepassig worde va deze algemee bakvoorwaarde heeft de cliët zich jeges de bak verbode om voor alle bestaade e alle toekomstige vorderige va de bak op de cliët, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek va de bak, te geoege va de bak, (aavullede) zekerheid te stelle. Deze diet steeds zodaig te zij, e daartoe zo odig door de cliët te geoege va de bak te worde vervage e/of aagevuld, dat de bak gelet op het risicoprofiel va de cliët, de dekkigswaarde va de zekerhede e evetuele adere voor de bak relevate factore, doorloped voldoede zekerheid heeft e zal hebbe. De bak zal op verzoek va de cliët de rede va die zekerheidstellig, of de vervagig of aavullig daarva, meedele. De omvag va de gevraagde zekerheid moet i ee redelijke verhoudig staa tot de verplichtige va de cliët. 2. Pad- e hypotheekrechte va de bak strekke voor het geval ee adere bakistellig als haar rechtsopvolgster oder algemee titel de bakrelatie va de bak met de cliët, geheel of gedeeltelijk, voortzet mede te guste va die adere bakistellig alsof deze de bak zelf was. 3. De bak ka haar pad- of hypotheekrechte op ieder momet, geheel of gedeeltelijk, door opzeggig beëidige. 4. Vestigig va ee (ieuwe) zekerheid te guste va de bak strekt iet tot vervagig of vrijgave va (bestaade) zekerhede. 5. Als deze algemee bakvoorwaarde tegeover de cliët worde gebruikt ter wijzigig, aavullig e/of vervagig va eerdere algemee (bak) voorwaarde, blijve alle uit hoofde va die eerdere algemee (bak) Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 2 va 15

4 voorwaarde bestaade zekerhede, rechte op zekerhede e verrekebevoegdhede, overkort va kracht aast de overeekomstige rechte e bevoegdhede uit hoofde va deze algemee bakvoorwaarde. Artikel 27: Omiddellijke opeisbaarheid Als de cliët i verzuim is met de akomig va eige verplichtig jeges de bak, mag de bak haar vorderige op de cliët door opzeggig omiddellijk opeisbaar make, tezij dit gelet op de gerige betekeis va het verzuim iet gerechtvaardigd is. Ee dergelijke opzeggig geschiedt schriftelijk met vermeldig va de rede. Artikel 28: Bijzodere koste 1. Als de bak wordt betrokke bij ee beslag, geschil of procedure tusse de cliët e ee derde, da zal de cliët de daaruit voor de bak voortvloeiede koste (bijvoorbeeld rechtsbijstadskoste) volledig aa haar vergoede. 2. Alle overige bijzodere koste va de bak voortvloeied uit de relatie met de cliët kome voor rekeig va de cliët voor zover dit redelijk is. Artikel 29: Belastige e heffige Alle belastige, heffige e dergelijke oder welke aam da ook e door wie ook geheve die betrekkig hebbe op de relatie tusse de cliët e de bak kome voor rekeig va de cliët, tezij schriftelijk aders is overeegekome of ee bepalig va dwiged recht aders voorschrijft. Artikel 30: Vorm mededelige Mededelige aa de bak moete schriftelijk worde gedaa, tezij uitdrukkelijk met de bak ee adere wijze va commuicere is overeegekome. Artikel 31: Icidete e calamiteite Als zich bij (de uitvoerig va) ee overeekomst tusse de bak e de cliët ee icidet of calamiteit dreigt voor te doe, voordoet of heeft voorgedaa, moet de cliët op verzoek va de bak alles doe of alate wat de bak i verbad daarmee redelijkerwijs oodzakelijk acht. Artikel 32: Partiële ietigheid of verietigbaarheid Mocht ee bepalig i deze algemee bakvoorwaarde ietig of verietigbaar zij, da heeft dit iet tot gevolg dat ee adere bepalig daarva (deels) ietig of verietigbaar is. Als ee bepalig i deze algemee bakvoorwaarde ietig of verietigbaar mocht zij, wordt zij vervage door ee geldige bepalig die het meest de strekkig va de ietige of verietigbare bepalig beadert. Artikel 33: Toepasselijk recht Op de relatie tusse de bak e de cliët is Nederlads recht va toepassig, tezij dwiged recht aders bepaalt of aders is overeegekome. Artikel 34: Klachte e geschille 1. Als de cliët iet tevrede is over de diestverleig va de bak, moet hij zich eerst wede tot de bak, met iachtemig va de bij de bak daarvoor geldede procedure. 2. Geschille tusse de cliët e de bak worde uitsluited voorgelegd aa de bevoegde Nederladse rechter, behoudes dwiged recht e het volgede: a. De cliët ka ee geschil ook voorlegge aa de bevoegde geschille- e klachtecommissies. b. De bak ka ee geschil ook voorlegge aa de voor de cliët i aamerkig komede buiteladse rechter. Artikel 35: Opzeggig va de relatie Zowel de cliët als de bak ka de relatie tusse he schriftelijk geheel of gedeeltelijk opzegge. Als de bak de relatie opzegt, deelt zij desgevraagd de rede va de opzeggig aa de cliët mee. Na opzeggig va de relatie worde de tusse de cliët e de bak bestaade idividuele overeekomste zo spoedig mogelijk afgewikkeld met iachtemig va de daarvoor geldede termije. Tijdes de afwikkelig blijve deze algemee bakvoorwaarde e de op de idividuele overeekomste toepasselijke specifieke voorwaarde va toepassig. Artikel 36: Cotractsoveremig Door het va toepassig worde va deze algemee bakvoorwaarde heeft de cliët, voor het geval va (gedeeltelijke) overdracht va de oderemig va de bak, er bij voorbaat medewerkig aa verleed dat zij rechtsverhoudig met de bak i het kader va die (gedeeltelijke) overdracht (gedeeltelijk) op ee derde overgaat. Artikel 37: Wijzigige e aavullige va de algemee bakvoorwaarde Wijzigige e aavullige va deze algemee bakvoorwaarde worde iet va kracht da adat met represetatieve Nederladse cosumete- e oderemersorgaisaties overleg is gepleegd over die wijzigige e aavullige e over de wijze waarop die wijzigige e aavullige ter keis va de cliët worde gebracht. De wijzigige e aavullige worde gedepoeerd ter griffie va de rechtbak te Amsterdam. De wijzigige e aavullige zulle iet eerder va kracht worde da zestig dage a de datum va depoerig. De tekst va deze algemee bakvoorwaarde is op 27 juli 2009 door de Nederladse Vereigig va Bake gedepoeerd oder ummer 61/2009 ter griffie va de rechtbak te Amsterdam. II) Voorwaarde Cliëtrelatie 1. DEFINITIES I deze voorwaarde worde de volgede defiities gebruikt: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V.: het geheel dat bestaat uit de Algemee Bakvoorwaarde e de Voorwaarde Cliëtrelatie va de bak Bakdiest: diest, product, advies of voorzieig (i hu ruimste betekeis) va de bak te behoeve va éé of meer va haar cliëte Commuicatie: mededelig, verklarig of (adere) iformatie-uitwisselig Commuicatiekaaal: kaaal of methode waardoor ee Commuicatie ka plaatsvide (bijvoorbeeld telefoie, iteret, post, modelig cotact) Elektroisch Klatdomei: door de bak per idividuele cliët gefaciliteerde beveiligde elektroische omgevig die ka diee voor uitwisselig va Commuicaties tusse die cliët e de bak Formulier: door de bak i papiere of elektroische vorm beschikbaar gesteld gestadaardiseerd documet, te gebruike bij ee Commuicatie aa de bak Klatherkeigsmiddel: middel waarmee ee atuurlijke persoo of rechtspersoo zich als cliët of vertegewoordiger va ee cliët bij ee Commuicatie herkebaar ka make (waarbij oder meer valt te deke aa wachtwoorde, codes, hadtekeige, wettelijke idetificatiebewijze, adere gegeves, kemerke e/of procedures, al da iet i combiatie) Opgave: Commuicatie waarmee de bak aa de cliët opgave doet va trasacties, boekige e/of va overige door de bak betreffede de cliët geadmiistreerde gegeves Voorwaarde Cliëtrelatie: deze voorwaarde I de Voorwaarde Cliëtrelatie gebruikte begrippe i ekelvoud omvatte ook het meervoud e omgekeerd (tezij uit de strekkig duidelijk aders blijkt). 2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN De Voorwaarde Cliëtrelatie gelde voor alle bestaade e toekomstige rechtsverhoudige tusse de bak e de cliët, voor zover daarva iet is afgeweke i overeekomste e/of i specifieke voorwaarde. Idie de relatie tusse de bak e de cliët eidigt, blijve de Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. op de afwikkelig daarva va toepassig. Op Bakdieste zij ook de door de bak voor de desbetreffede Bakdiest gebruikte specifieke voorwaarde va toepassig. Deze specifieke voorwaarde worde i het kader va de desbetreffede Bakdiest aa de cliët ter beschikkig gesteld. De bak mag weigere Bakdieste aa de cliët te verlee e mag ook aa het verlee erva adere voorwaarde verbide. Tezij aders is overeegekome, ka de bak Bakdieste beëidige of de daarvoor geldede specifieke voorwaarde wijzige. Idie ee overeekomst betreffede ee Bakdiest eidigt, blijve de toepasselijke specifieke voorwaarde op de afwikkelig va toepassig. Voor zover er oderlige strijdigheid is, gaa bepalige va toepasselijke specifieke voorwaarde voor, gevolgd door achtereevolges die va de Voorwaarde Cliëtrelatie e die va de Algemee Bakvoorwaarde. De bak bepaalt via welke va haar katore of overige verkoopkaale zij Bakdieste verleet e is gerechtigd daaromtret adere regels of beperkige te stelle e deze va tijd tot tijd te wijzige. 3. OPDRACHTEN, VERPLICHTINGEN EN PRESTATIES De bak zal, tezij aders overeegekome, haar opeisbare verplichtige uit opdracht uitvoere bie ee redelijke termij adat de cliët om uitvoerig heeft gevraagd. De cliët ka ee verklarig waari hij de bak uitvoerig va ee opdracht vraagt, allee geldig itrekke met medewerkig va de bak. Idie de cliët de bak vraagt ee opdracht iet uit te voere zal de bak, voor zover dit redelijkerwijs va haar gevergd ka worde, probere de uitvoerig te voorkome. Slaagt de bak hieri iet, da is de uitvoerig die toch plaatsvidt voor rekeig e risico va de cliët. Opdrachte tot uitvoerig va ee boekig aar of op ee rekeig, ka de bak i ieder geval akome door de boekig te verrichte aar of op de rekeig met het door de cliët opgegeve ummer, ogeacht of dit ummer correspodeert met evetueel door de cliët opgegeve adere gegeves (zoals de teaamstellig va die rekeig). De bak is i ieder geval iet verplicht tot de uitvoerig va opdrachte e het levere va overige prestaties idie: I. de bak er op redelijke grod aa ka twijfele of zij zich door die prestatie bevrijdt va ee voor haar bestaade opeisbare verplichtig (zoals twijfel over het bestaa of de omvag va ee schuld of twijfel over idetiteit of bevoegdheid va degee die betalig vraagt); e/of II. de cliët met betrekkig tot die prestatie gebruik diet te make va ee bepaald Klatherkeigsmiddel, e dit Klatherkeigsmiddel iet (behoorlijk) fuctioeert of de bak redelijke grod heeft om aa te eme dat er obevoegd gebruik va dat Klatherkeigsmiddel wordt of ka worde gemaakt. 4. SCHULDVERHOUDING, BANKREKENING EN VALUTAWISSEL De bak mag haar vorderige op e schulde aa de cliët admiistrere i ee rekeig-courat (bakrekeig) op aam va de cliët. Crediterig va de rekeig-courat beteket dat de cliët voor dit bedrag ee vorderig op de bak heeft verkrege of dat ee schuld va hem aa de bak hiermee is afgeome. Debiterig beteket dat de bak voor dit bedrag ee vorderig op de cliët heeft verkrege of dat ee schuld va haar aa de cliët hiermee is afgeome. De bak ka foutieve boekige herstelle. De cliët is iet gerechtigd tot debetstade op zij bakrekeig, behoudes voor zover hij va tevore uitdrukkelijk aders met de bak is overeegekome. De cliët diet steeds te zorge voor voldoede saldo op de rekeig ter voorkomig dat er door ee debiterig (bijvoorbeeld weges ee uitgevoerde opdracht) ee debetstad otstaat waartoe de cliët iet gerechtigd is. Idie er toch ee dergelijke debetstad otstaat, zal de cliët deze ook zoder igebrekestellig terstod aazuivere. Idie door uitvoerig va ee opdracht ee debetstad otstaat waartoe de cliët iet gerechtigd is, is de bak gerechtigd de uitvoerig te weigere of ogedaa te make. Vorderige va de cliët op de bak zij iet vatbaar voor overdracht of voor verpadig aa ee ader da de bak, behoudes voorafgaade schriftelijke toestemmig va de bak. Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 3 va 15

5 Idie de bak meer da éé vorderig op de cliët heeft, ka zij zelf kieze i welke volgorde zij creditbedrage daarop i miderig bregt, tezij de cliët aa de bak ee betalig doet e daarbij zelf bepaalt welke vorderig hij voldoet. Valutawissel geschiedt op basis va de door de bak vastgestelde koers zoals die te tijde va de uitvoerig va de valutawissel geldt. De bak mag op ee bakrekeig te admiistrere bedrage die iet i de valuta va die rekeig luide door valutawissel omzette i de valuta va die bakrekeig. 5. VOLMACHT BANKREKENING Idie de cliët te aazie va ee bakrekeig ee iet ader gespecificeerde volmacht heeft verstrekt, mag de bak erva uitgaa dat de gevolmachtigde te aazie va die rekeig i ieder geval volledig bevoegd is tot de volgede hadelige: I. gebruikmake va de op de rekeig aawezige betaalruimte ogeacht of deze er is uit hoofde va ee creditsaldo of ee krediet; II. keiseme va alle Opgave die de bak betreffede de rekeig verstrekt, voor zover dit gebeurt via ee voor de gevolmachtigde opestaad Commuicatiekaaal; III. orders geve tot aa- of verkoop va effecte bie de voor de cliët zelf geldede voorwaarde e limiete. 6. COMMUNICATIEKANALEN De cliët ka gebruikmake va alle door de bak voor hem opegestelde Commuicatiekaale. Ee vertegewoordiger va de cliët ka gebruikmake va dezelfde Commuicatiekaale als de cliët, behoudes voor zover de cliët aders met de bak overeekomt. De bak mag, al da iet op verzoek va de cliët, bepaalde Commuicatiekaale voor de cliët of de vertegewoordiger blokkere of daaraa beperkige stelle. 7. KLANTHERKENNING, KLANTHERKENNINGSMIDDELEN EN AKKOORDVERKLARING Idie de bak dit vraagt, diet de cliët (of dies vertegewoordiger) zich bij Commuicatie met de bak als cliët (of dies vertegewoordiger) te geoege va de bak herkebaar te make e de bak i staat te stelle zij idetiteit te verifiëre. De cliët zal daartoe gebruikmake va door de bak aa te wijze Klatherkeigsmiddele, zoals wettelijke idetificatiebewijze e door de bak verstrekte Klatherkeigsmiddele. Verstrekkig door de bak va ee Klatherkeigsmiddel ka mede ihoude dat de bak ee bepaalde wijze va herkeig va de cliët faciliteert of het mogelijk maakt dat de cliët zelf het Klatherkeigsmiddel (mede) aamaakt (bijvoorbeeld door keuze va ee wachtwoord). Tezij aders wordt overeegekome, is het gebruik va ee door de bak verstrekt Klatherkeigsmiddel, met ibegrip va (vaste of tijdelijke) wachtwoorde of codes, strikt persoolijk e allee toegestaa aa degee die tusse de cliët e de bak als gebruiker is overeegekome (de cliët zelf of dies vertegewoordiger). Deze overeegekome gebruiker diet steeds wachtwoorde e codes geheim te houde e alle door de bak betreffede het Klatherkeigsmiddel gestelde regels a te leve. Als obevoegd gebruik va ee door de bak verstrekt Klatherkeigsmiddel wordt i ieder geval ook aagemerkt ieder gebruik va het Klatherkeigsmiddel, met i begrip va (vaste of tijdelijke) wachtwoorde e/of codes, door ee ader da de overeegekome gebruiker zelf, ogeacht of dit gebruik geschiedt met istemmig va de cliët. Ook het (late) make of gebruike va ee kopie va ee Klatherkeigsmiddel of va daarva deel uitmakede geheime gegeves, is iet toegestaa e geldt als obevoegd gebruik. Idie bij ee Commuicatie ee door de bak aa de cliët (of dies vertegewoordiger) verstrekt Klatherkeigsmiddel wordt gebruikt, wordt die Commuicatie aa de cliët toegereked. Ee aldus door de bak verstrekt Klatherkeigsmiddel (bijvoorbeeld ee bakpas met picode) ka, idie de bak dit faciliteert, ook worde gebruikt om ee elektroische hadtekeig te plaatse of aderszis akkoord aa ee verklarig te geve. Ee elektroische hadtekeig heeft da dezelfde rechtsgevolge als ee hadgeschreve hadtekeig. De bak mag vorme va elektroische hadtekeige die iet tusse de cliët e de bak zij overeegekome, weigere te acceptere. 8. INTREKKING EN VERVANGING VAN KLANTHERKENNINGSMIDDEL De bak mag ee door haar verstrekt Klatherkeigsmiddel, ook idie de geldigheidsduur daarva og iet is verstreke, vervroegd itrekke e vervage door ee ader. De bak mag voorts i de volgede gevalle ee door haar verstrekt Klatherkeigsmiddel (late) blokkere of itrekke: I. i geval va ojuist gebruik va het Klatherkeigsmiddel; II. igeval de bak redelijke grod heeft om aa te eme dat er obevoegd gebruik va dat Klatherkeigsmiddel wordt of ka worde gemaakt; III. i geval va beslag te laste va de cliët oder de bak, va aavraag of uitspreke va ee faillissemet, surseace, wettelijke schuldsaerig of adere isolvetieregelig betreffede de cliët, odercuratelestellig of overlijde va de cliët, of aderszis ee omstadigheid waardoor de cliet beheer of beschikkig over zij vermoge (gedeeltelijk) verliest; IV. i geval va beëidigig va de relatie tusse de cliët e de bak; V. i geval va aawezigheid va ee adere redelijke grod. Zodra de bak gee grod meer heeft voor blokkerig of itrekkig va het Klat - herkeigsmiddel, zal de bak dit op verzoek va de cliët vrijgeve of vervage. 9. GEBRUIK VAN FORMULIEREN De cliët mag gee obevoegd gebruik (late) make va op aam gestelde Formuliere die de bak hem (of zij vertegewoordiger) verstrekt. Als obevoegd gebruik va ee door de bak verstrekt Formulier wordt (mede) aagemerkt ieder gebruik va het Formulier door ee ader da de overeegekome gebruiker zelf, ogeacht of dit gebruik geschiedt met istemmig va de cliët. 10. ELEKTRONISCH KLANTDOMEIN Idie tusse de cliët e de bak gebruik va het Elektroisch Klatdomei wordt overeegekome, kue zij over e weer het Elektroisch Klatdomei gebruike voor Commuicaties aa elkaar. Voor het gebruik va het Elektroisch Klatdomei gelde da teves de volgede regels: I. Het gebruik va het Elektroisch Klatdomei is strikt persoolijk. De cliët (of dies vertegewoordiger) mag als overeegekome gebruiker va het Elektroisch Klatdomei daarva allee zelf, e met iachtemig va de daarvoor door de bak gestelde regels, gebruikmake, zoder tussekomst va iet door de bak toegestae derde. Ieder ader gebruik va het Elektroisch Klatdomei geldt als obevoegd gebruik, ogeacht of dit adere gebruik geschiedt met istemmig va de cliët. II. De cliët zal zelf zorge voor de voor gebruik va het Elektroisch Klatdomei beodigde apparatuur met toebehore. Om het Elektroisch Klatdomei te opee ( ilogge ) maakt de cliët zich herkebaar met ee door de bak aageweze Klatherkeigsmiddel. Na gebruik va het Elektroisch Klatdomei zal de cliët het Elektroisch Klatdomei sluite ( uitlogge ). Gebruik tusse opeig e sluitig va het Elektroisch Klatdomei geldt als gebruik door de cliët e wordt volledig aa de cliët toegereked. Zolag het Elektroisch Klatdomei is geoped, zal de cliët de daarbij gebruikte apparatuur iet obeheerd late ter voorkomig dat adere daarva gebruik kue make. III. De cliët stemt ermee i dat de bak hem Opgave e/of adere Commuicaties beschikbaar ka stelle door deze voor hem toegakelijk te make op het Elektroisch Klatdomei. Zodra de bak ee Opgave of adere Commuicatie op het Elektroisch Klatdomei voor de cliët toegakelijk heeft gemaakt, geldt die Opgave of Commuicatie als door de cliët otvage. De cliët stemt er uitdrukkelijk mee i dat de bak het Elektroisch Klatdomei ook ka gebruike ter keisgevig aa de cliët va de tekst va bestaade of toekomstige versies va de Algemee Bakvoorwaarde, Voorwaarde Cliëtrelatie of overige (specifieke) voorwaarde. IV. Het is de cliët allee toegestaa het Elektroisch Klatdomei voor Commuicaties aa de bak te gebruike idie hij dit voor het doel va de Commuicatie met de bak is overeegekome of idie hij gebruikmaakt va ee Formulier dat de bak voor het doel va de Commuicatie bie het Elektroisch Klatdomei voor hem beschikbaar heeft gesteld. V. Ee Commuicatie via het Elektroisch Klatdomei heeft dezelfde rechtsgevolge als ee schriftelijke Commuicatie. De cliët ka voor Commuicaties aa de bak hierop allee ee beroep doe idie hij de regels voor Commuicatie via het Elektroisch Klatdomei i acht eemt. 11. BEWAREN, VERWERKINGSTIJD EN BEWIJS VAN COMMUNICATIE De cliët is zelf veratwoordelijk voor het beware e/of afdrukke va door hem met de bak gewisselde Commuicaties. Waeer de cliët lags elektroische weg ee overeekomst met de bak sluit, zal de cliët deze overeekomst met bijbehorede voorwaarde voor toekomstig gebruik opslaa e/of prite, e behoeft de bak deze iet i elektroische vorm voor de cliët toegakelijk te houde. De cliët accepteert dat de bak ee redelijke periode odig heeft voor het gevolg geve aa Commuicaties va de cliët e voor het opeme va actuele iformatie i ee Opgave of adere Commuicatie aa de cliët. De door de bak opgeslage weergave va ee Commuicatie strekt tegeover de cliët tot volledig bewijs va die Commuicatie, behoudes tegebewijs. 12. NADERE COMMUNICATIEREGELS De bak is gerechtigd adere (gebruiks-, veiligheids- of procedure)regels e/of beperkige te stelle met betrekkig tot Commuicatie e (het gebruik va) Commuicatiekaale, Klatherkeigsmiddele, Formuliere of iformatiedragers, e deze va tijd tot tijd te wijzige. Deze regels/beperkige kue mede ihoude dat de cliët bij (bepaalde) Commuicaties gebruik of juist gee gebruik zal make va ee bepaald Commuicatiekaaal, e/of gebruik zal make va ee door haar aageweze Klatherkeigsmiddel, (elektroische) hadtekeig, Formulier, iformatiedrager of ader hulpmiddel e/of daarbij bepaalde gegeves vermeldt e procedures of voorschrifte opvolgt. De bak ka hierbij ook oderscheid make aar oderwerp, cliëtegroep of adere door haar te bepale factore. De cliët (e dies vertegewoordiger) zal alle regels e beperkige va de bak betreffede Commuicatie e (het gebruik va) Commuicatiekaale, Klatherkeigsmiddele, Formuliere of iformatiedragers aleve. De cliët accepteert dat de gevolge va iet-alevig voor zij risico kome, waaroder het risico dat ee Commuicatie iet of met vertragig door de bak i behadelig wordt geome. 13. COMMUNICATIE EN VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN CLIËNT De cliët (e dies vertegewoordiger) heeft i ieder geval de volgede veiligheidsverplichtige tegeover de bak: I. De cliët zal de redelijkerwijs va hem te verge maatregele treffe ter voorkomig dat er, door welke oorzaak ook, op zij aam ee opdracht of adere Commuicatie ojuist e/of buite zij wil aa de bak wordt overgebracht e dat er schade als gevolg va zo ee Commuicatie otstaat. De cliët zal zich beked houde met alle (adere) door de bak met betrekkig tot Commuicatie e (het gebruik va) Commuicatiekaale, Klatherkeigsmiddele, Formuliere of iformatiedragers gestelde (gebruiks-, veiligheids- e procedure)regels e zal deze stipt aleve. II. De cliët zal zorgvuldig e veilig omgaa met Commuicaties e Commuicatiekaale (met ibegrip va het Elektroisch Klatdomei), alsmede bij Commuicatie via het Elektroisch Klatdomei e bij overige elektroische Commuicatie allee gebruikmake va geschikte, veilige Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 4 va 15

6 apparatuur e programmatuur met toepassig va de meest actuele veiligheidsmaatregele, ativirusprogrammatuur e firewall(s), tege virusse, spyware, phishig e ader misbruik. III. De cliët zal veilig e zorgvuldig omgaa met hulpmiddele zoals Klatherkeigsmiddele e op aam gestelde Formuliere e obevoegd gebruik daarva voorkome, alsmede (vaste of tijdelijke) wachtwoorde e codes va Klatherkeigsmiddele geheim houde e iet door obevoegde late gebruike, e Klatherkeigsmiddele of daarva deel uitmakede geheime gegeves iet (late) kopiëre. IV. De cliët zal zodra hij weet of behoort te vermoede dat er ee Commuicatie op zij aam ojuist e/of buite zij wil aa de bak wordt of ka worde overgebracht, dit terstod aa de bak melde. De cliët zal die meldig i ieder geval ook make, zodra hij weet of behoort te vermoede dat er (mogelijk) obevoegd gebruik va ee op aam gesteld Formulier of ee Klatherkeigsmiddel wordt of ka worde gemaakt, of dat er (mogelijk) ee wachtwoord of code va ee Klatherkeigsmiddel beked is aa of gebruikt ka worde door ee obevoegde, of dat er (mogelijk) ee kopie is gemaakt va ee Klatherkeigsmiddel of daarva deel uitmakede geheime gegeves, of dat er zich eig ader veiligheidsicidet voordoet. De cliët zal adere regels va de bak hierbij opvolge, eveals aawijzige va de bak ter schadebeperkig. De cliët zal bovedie meewerke aa ophelderig va de toedracht e op verzoek va de bak aagifte doe. 14. COMMUNICATIE EN VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN BANK De bak heeft i ieder geval de volgede veiligheidsverplichtige tegeover de cliët: I. De bak zal de redelijkerwijs va haar te verge maatregele treffe ter voorkomig dat zij afgaat op ee opdracht of adere Commuicatie op aam va de cliët die ojuist e/of buite dies wil aa haar wordt overgebracht. II. De bak zal bij Commuicatie via het Elektroisch Klatdomei ervoor zorge dat het Elektroisch Klatdomei, mede gelet op het daarva te make gebruik, aa de re-delijkerwijs daaraa te stelle veiligheidsorme voldoet. III. De bak zal ervoor zorge dat door de bak verstrekte Klatherkeigsmiddele, mede gelet op het daarva te make gebruik, aa de redelijkerwijs daaraa te stelle veiligheidsorme voldoe. IV. De bak zal zodra zij ee i artikel 13 sub (IV) bedoelde meldig otvagt, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is terstod door passede maatregele (verder) obevoegd gebruik voorkome. De bak mag er bij de uitvoerig va deze veiligheidsverplichtige va uitgaa dat de cliët zij i artikel 13 bedoelde veiligheidsverplichtige aar behore akomt. 15. RISICOVERDELING Schade die otstaat doordat de bak afgaat op ee opdracht of adere Commuicatie op aam va de cliët die ojuist of buite de wil va de cliët aa de bak wordt overgebracht, wordt behoudes dwiged recht volges de volgede regels verdeeld: I. Idie de bak tegeover de cliët i ee (veiligheids)verplichtig is tekortgeschote, komt de schade voor rekeig e risico va de bak voor zover deze als gevolg daarva aa de bak ka worde toegereked. II. Idie de cliët tegeover de bak i ee (veiligheids)verplichtig is tekortgeschote, komt de schade voor rekeig e risico va de cliët voor zover deze als gevolg daarva aa de cliët ka worde toegereked. III. De schade komt voorts, op voorwaarde dat de bak aa haar desbetreffede (veiligheids)verplichtige heeft voldaa, i ieder geval voor rekeig e risico va de cliët idie: bij de Commuicatie (obevoegd) gebruik is gemaakt va ee door de bak aa de cliët (of zij vertegewoordiger) verstrekt Klatherkeigsmiddel, op aam gesteld papiere Formulier e/of het Elektroisch Klatdomei; e/of de bak erop mocht vertrouwe dat de Commuicatie juist e overeekomstig de wil va de cliët aa haar is overgebracht. 16. INDIRECTE SCHADE EN GEVOLGSCHADE Idirecte schade e gevolgschade va de cliët zij i ieder geval voor eige rekeig e risico va de cliët e iet toerekebaar aa de bak. De bak ka hierop echter gee beroep doe idie zij opzet of grove schuld heeft. 17. REGISTRATIE EN INFORMATIE De bak eemt deel aa registratiestelsels, zoals stelsels ter registratie va krediete e betaligsachterstade of va fraude. De cliët ka jeges de bak gee beroep doe op va de bak afkomstige algemee iformatie die iet specifiek op de cliët betrekkig heeft. De bak mag het verstrekke va dergelijke iformatie op ieder momet stopzette. 18. RECHTEN, BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN Overeegekome rechte, bevoegdhede of verplichtige doe iet af aa (wettelijke of overeegekome) rechte, bevoegdhede of verplichtige die daaraast (kue) bestaa. Rechte of bevoegdhede kue iet als verplichtig worde uitgelegd. Idie de bak haar rechte of bevoegdhede (tijdelijk) iet uitoefet, blijve die volledig va kracht e voor uitoefeig vatbaar. Idie de bak (tijdelijk) toelaat dat de cliët zij verplichtige iet akomt of ibreuk maakt op ee recht of bevoegdheid va de bak, ka de cliët daaraa gee recht of bevoegdheid tegeover de bak otlee. 19. HULPMIDDELEN Aa de cliët verstrekte hulpmiddele (bijvoorbeeld Formuliere of Klatherkeigsmiddele) blijve eigedom va de bak. De cliët zal deze op eerste verzoek va de bak aa haar teruggeve. 20. GEZAMENLIJKE CLIËNT Idie cliëte tezame ee Bakdiest va de bak afeme (bijvoorbeeld ee bakrekeig) e zij toepasselijkheid va dit artikel met de bak overeekome, geldt met betrekkig tot die Bakdiest het volgede: I. Defiities: I dit artikel wordt ieder va deze cliëte aageduid als Gezamelijke Cliët e de overeekomst met betrekkig tot de Bakdiest als Overeekomst. II. Rechte Gezamelijke Cliët: Steeds idie de bak de Gezamelijke Cliëte met betrekkig tot de Bakdiest ee prestatie verschuldigd is, heeft ieder va he voor het geheel ee eige e zelfstadig recht op die prestatie. De bak is die prestatie echter steeds maar eemaal verschuldigd, zodat zij door akomig jeges de ee ook jeges de adere wordt bevrijd. Zodra de Overeekomst voor ee Gezamelijke Cliët eidigt, verliest die Gezamelijke Cliët zij recht om voldoeig va ee evetueel tegoed va de bak te vordere e behoude allee de Gezamelijke Cliëte die de Overeekomst voortzette hu recht daarop. Idie de Overeekomst voor alle Gezamelijke Cliëte tegelijkertijd eidigt, behoudt echter ieder zij recht op voldoeig va ee evetueel tegoed. III. Rechtshadelige e (overige) Commuicaties Gezamelijke Cliët: Iedere Gezamelijke Cliët ka met betrekkig tot de Bakdiest zelfstadig, e ogeacht medewerkig of bezwaar va de adere(), alle rechtshadelige verrichte (bijvoorbeeld het geve va ee opdracht aa de bak of ee volmacht aa ee derde) e alle (overige) Commuicaties met de bak uitwissele. De rechtsgevolge va dergelijke rechtshadelige e Commuicaties bide iet allee de hadelede Gezamelijke Cliët maar ook de overige Gezamelijke Cliëte, ook idie hierdoor ee debetstad otstaat. De bak is echter steeds gerechtigd de istemmig va de adere Gezamelijke Cliëte te verlage alvores gevolg te geve aa dergelijke rechtshadelige of Commuicaties. Ee tusse de bak e ee va de Gezamelijke Cliëte uitgewisselde Commuicatie geldt als uitgewisseld tusse de bak e ieder va de Gezamelijke Cliëte. De Gezamelijke Cliëte zulle, voor zover odig, elkaar geïformeerd houde. IV. Hoofdelijke aasprakelijkheid: Steeds idie de bak gerechtigd is met betrekkig tot de Bakdiest ee prestatie va de Gezamelijke Cliëte te vordere (bijvoorbeeld weges ee debetstad), is ieder va he voor het geheel va de verschuldigde prestatie hoofdelijk aasprakelijk. De Gezamelijke Cliëte zij die prestatie echter maar eemaal verschuldigd, zodat akomig door de éé ook de adere() bevrijdt. Idie de Overeekomst voor ee Gezamelijke Cliët eidigt, geldt die hoofdelijke aasprakelijkheid voor hem og slechts voor die verplichtige die bij het eide va de Overeekomst al bestaa of voortvloeie uit ee da al bestaade rechtsverhoudig. De Gezamelijke Cliëte doe afstad va alle verweermiddele toekomed aa ee hoofdelijk verbode schuldeaar. V. Oderlige afrekeig Gezamelijke Cliëte De Gezamelijke Cliëte zulle de gevolge va (uit-voerig va) de Overeekomst voor hu oderlige verhoudig, voor zover odig, zelf met elkaar afrekee. VI. Eide/voortzettig Overeekomst Iedere Gezamelijke Cliët ka i afwijkig va het sub (III) bepaalde de Overeekomst allee voor zichzelf beëidige. I geval va ee dergelijke beëidigig wordt de Overeekomst tusse de adere Gezamelijke Cliët(e) e de bak voortgezet, tezij de bak deze voortzettig weigert. De bak ka ook aa voortzettig voorwaarde of beperkige verbide. 21. WIJZIGING VOORWAARDEN CLIËNTRELATIE De bak ka de Voorwaarde Cliëtrelatie op ieder momet wijzige e/of aavulle e de ieuwe versie tegeover de cliët va toepassig verklare. De bak zal tegeover de cliët ee iwerkigtredigstermij i acht eme va te miste twee maade. De cliët wordt per het eide va die iwerkigtredigstermij aa de ieuwe versie gebode, tezij hij de relatie met de bak uiterlijk per die datum aa de bak heeft opgezegd. NADERE INFORMATIE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS De bak e de veootschappe bie haar groep verwerke de persoosgegeves va (potetiële) cliëte zorgvuldig e met iachtemig va wet- e regelgevig e de bak bidede gedragscodes ter beschermig va persoosgegeves e de persoolijke levessfeer. De verwerkig geschiedt i het kader va ee efficiëte e effectieve bedrijfsvoerig, i het bijzoder gericht op de volgede activiteite: I. het beoordele e acceptere va (potetiële) cliëte, het aagaa e uitvoere va overeekomste met ee (potetiële) cliët e het afwikkele va betaligsverkeer; II. het verrichte va aalyses va persoosgegeves te behoeve va statistische e weteschappelijke doeleide; III. het uitvoere va (gerichte) marketigactiviteite teeide ee relatie met ee (potetiële) cliët tot stad te brege e/of i stad te houde da wel uit te breide; IV. het waarborge va de veiligheid e itegriteit va de fiaciële sector, daaroder mede begrepe het opspore, vaststelle, bestrijde e voorkome va (pogige tot) (strafbare of ogeweste) gedragige gericht tege de bak, haar veootschappelijke groep e haar cliëte e medewerkers, alsmede het gebruik va e de deelame aa waarschuwigs systeme; V. het voldoe aa wettelijke verplichtige; VI. het behere va de relatie met de cliët. ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 5 va 15

7 Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Defiities I deze voorwaarde wordt verstaa oder: ABN AMRO: ABN AMRO Bak N.V. Cliët: de atuurlijke of rechtspersoo die producte of dieste va ABN AMRO afeemt. Gevolmachtigde: degee aa wie door Cliët de bevoegdheid is gedelegeerd om ames Cliët jeges ABN AMRO bepaalde (rechts)hadelige te verrichte. Commuicatie: iedere uitwisselig va iformatie met ABN AMRO, waaroder begrepe het geve va opdrachte, het aagaa va overeekomste, het doe e acceptere va offertes. Toegagsmiddel: ee door of ames ABN AMRO ver strekt of geaccepteerd middel al da iet i de vorm va ee code e/of wachtwoord, dat allee of i combiatie met éé of meer adere Toegagsmiddele gebruikt ka worde om zich jeges ABN AMRO te idetificere of om ee Elektroische Hadtekeig te plaatse. Elektroische Hadtekeig: ee hadtekeig die bestaat uit elektro i sche gegeves die worde vast gehecht aa of logisch geassocieerd zij met adere elektroische gegeves e die worde gebruikt als middel voor autheticatie. Formulier: ee door ABN AMRO i papiere of elektro ische vorm beschikbaar gesteld gestadaardiseerd documet waarmee Cliët, door ivullig e/of oder tekeig, producte of dieste va ABN AMRO af ka eme, opdrachte aa ABN AMRO ka geve of bepaalde mededelige aa ABN AMRO ka doe. Algemee Voorwaarde: de Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Voorwaarde: deze Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO. Speciale Voorwaarde: de door ABN AMRO gehateerde voorwaarde voor specifieke producte of dieste. Artikel 1: Toepasselijke voorwaarde 1. De Voorwaarde zij va toepassig op alle (rechts)hadelige waarbij gebruik wordt gemaakt va ee Toegagsmiddel. De Voorwaarde doe iet af aa de toepasselijkheid va evetuele Speciale Voorwaarde. Daaraast zij de Algemee Voorwaarde va toepassig. 2. I geval va strijdigheid tusse diverse voorwaarde is de ragorde als volgt: de betreffede Speciale Voorwaarde, de Voorwaarde, de Algemee Voorwaarde. Artikel 2: Opgeve wijzigige door Cliët 1. Cliët is verplicht wijzigig va zij adres e/of adere relevate wijzigige betreffede Cliët e/of Gevolmachtigde direct aa ABN AMRO mede te dele met ee oderteked (elektroisch) documet. 2. Bij het opgeve va bedoelde wijzigige diet Cliët rekeig te houde met ee redelijke verwerkigstijd door ABN AMRO. 3. Het iet gebruik make va het door ABN AMRO voor de betreffede Commuicatie ter beschikkig gestelde Formulier ka leide tot erstige vertragig i de verwerkig e is geheel voor risico va Cliët. Artikel 3: Gevolmachtigde 1. Cliët ka Gevolmachtigde aawijze. ABN AMRO is iet verplicht haar medewerkig aa ee volmacht te geve idie deze iet is verstrekt door middel va ee door Cliët oderteked Formulier. 2. Cliët is voor het doe e alate va Gevolmachtigde veratwoordelijk e aasprakelijk op dezelfde wijze alsof het Cliëts eige doe of alate betreft. 3. Cliët diet Gevolmachtigde, voor zover dit i het kader va hu bevoegdhede relevat is, op de hoogte te stelle e te houde va de op zij cotractuele verhoudig met ABN AMRO va toepassig zijde voorwaarde, istructies, advieze, risicowaarschuwige e -voor zover va toepassigvoor hem geldede risicoprofiele. Artikel 4: Ihoud volmacht Idie de ihoud va de volmacht door Cliët iet ader is gespecificeerd mag ABN AMRO er va uitgaa dat de verleede volmacht de volgede ihoud heeft: - Gevolmachtigde kue ames Cliët via iedere methode va Commuicatie beschikke over de gelde op elke door Cliët op eig momet aagehoude rekeig(e) bij ABN AMRO alsmede voor zover va toepassig over het door ABN AMRO op deze rekeig(e) ter beschikkig gesteld krediet; - Gevolmachtigde kue ames Cliët effecteorders opgeve te laste of te guste va vooroemde rekeige(e); - Gevolmachtigde zij bevoegd tot izage i vooroemde rekeig(e) via iedere methode va Commuicatie. Ook zij Gevolmachtigde bevoegd tot het aavrage e gebruikmake va dieste va ABN AMRO om te worde igelicht waeer zich ee bepaald soort mutatie voordoet op vooroemde rekeig(e). Artikel 5: Toegag 1. Cliët e Gevolmachtigde hebbe toegag tot alle methode va Commuicatie. Waar ABN AMRO daartoe de mogelijkheid biedt, zulle bepaalde methode va Commuicatie op verzoek va Cliët worde geblokkeerd voor Cliët zelf e/of ee of meer Gevolmachtigde. 2. Tezij adrukkelijk aders is overeegekome gelde voor Cliët of Gevolmachtigde vastgestelde bevoegd hede voor iedere methode va Commuicatie. Dit laatste geldt iet idie de aard va de methode va Commuicatie (algemee) beperkige met zich mee bregt. 3. ABN AMRO is steeds gerechtigd bepaalde methode va Commuicatie voor Cliët e/of Gevolmachtigde te blokkere. Artikel 6: Idetificatie 1. Cliët e Gevolmachtigde diee zich i hu cotacte met ABN AMRO desgevraagd te idetificere door middel va ee wettelijk daartoe aageweze idetificatie bewijs. 2. Op door ABN AMRO te stelle voorwaarde ka idetificatie teves plaats vide met behulp va ee Toegags middel. 3. Iedere Commuicatie waarbij voor de idetificatie e/of odertekeig gebruik is gemaakt va ee Toegagsmiddel wordt geacht afkomstig te zij va de houder va dat Toegagsmiddel c.q door hem daadwerkelijk te zij voorzie va ee Elektroische Hadtekeig. Ee dergelijke Commuicatie zal worde toegereked aa Cliët. Artikel 7: Elektroische Hadtekeig 1. Ee Elektroische Hadtekeig op de door ABN AMRO voorgeschreve wijze geplaatst met behulp va ee Toegagsmiddel heeft dezelfde rechtsgevolge als ee hadgeschreve hadtekeig. 2. Adere vorme va Elektroische Hadtekeig worde door ABN AMRO slechts geaccepteerd idie deze vorme vooraf adrukkelijk door ABN AMRO zij erked e hebbe alsda eveees dezelfde rechtsgevolge als ee hadgeschreve hadtekeig. Artikel 8: Producte e Dieste 1. ABN AMRO stelt de voorwaarde e/of codities e/of limiete vast waaroder Cliët toegag ka krijge tot producte of dieste. 2. Idie Cliët via ee elektroische methode va Commuicatie producte of dieste afeemt, is Cliët zelf veratwoordelijk voor het desgewest opslaa e/of afdrukke va het door hem verzode Formulier waarmee het product of de diest werd afgeome e de Speciale Voorwaarde. ABN AMRO zal het dowloade c.q afdrukke va deze documete facilitere. 3. ABN AMRO is iet verplicht om ee door Cliët verzode Formulier e/of de toepasselijke Speciale Voorwaarde elektroisch voor Cliët toegakelijk te houde. 4. Tezij aders overeegekome ka ABN AMRO producte of dieste steeds wijzige, beëidige of de leverig erva opschorte. Waar dat voor Cliët va belag is zal ABN AMRO, idie dat mogelijk is, Cliët tevore iformere. Artikel 9: Opdrachte 1. ABN AMRO ka verlage dat opdrachte aa ABN AMRO op ee door de ABN AMRO aagegeve wijze verstrekt worde. 2. Iedere aa ABN AMRO gegeve opdracht die gegeve wordt tijdes ee Commuicatie waaraa voorafgaade idetificatie met ee Toegagsmiddel heeft plaatsgevode, heeft dezelfde juridische waarde als ee opdracht voorzie va ee hadgeschreve hadtekeig. 3. Ee door ABN AMRO otvage opdracht ka iet worde igetrokke of herroepe. Desodaks ka ABN AMRO verzocht worde ee opdracht iet uit te voere. ABN AMRO zal alsda beoordele of aa dat verzoek gehoor ka worde gegeve. Idie aa het verzoek gee gehoor meer ka worde gegeve blijft uitvoerig va de opdracht voor risico va Cliët. 4. Door ABN AMRO otvage opdrachte zulle pas a positieve fiatterig door ABN AMRO worde uitgevoerd. 5. ABN AMRO behoudt zich het recht voor om opdrachte die iet op de door ABN AMRO voorgeschreve wijze zij verstrekt, iet of pas a adere verificatie, uit te voere. Artikel 10: Commuicatie 1. ABN AMRO ka, oder meer met het oog op de veiligheid, voor bepaalde methode va Commuicatie e voor bepaalde producte of dieste ee specifieke vorm va idetificatie of odertekeig voorschrijve da wel aa bepaalde methode va Commuicatie beperkige verbide of adere eise stelle. 2. Idie Cliët toegag heeft tot elektroische toegagskaale va ABN AMRO is ABN AMRO bevoegd om voor Cliët bestemde mededelige uitsluited via die kaale te doe e voor Cliët bestemde iformatie elektroisch ter beschikkig te stelle. 3. Idie Cliët slechts toegag heeft tot elektroische toegagskaale via Gevolmachtigde is de i lid 2 bedoelde bevoegdheid va ABN AMRO beperkt tot algemee mededelige e iformatie betreffede het gebruik va het betreffede kaaal tezij met Cliët adrukkelijk aders is overeegekome. Artikel 11: Rekeigiformatie 1. Idie Cliët toegag heeft tot elektroische toegagskaale va ABN AMRO is ABN AMRO bevoegd om rekeigoverzichte uitsluited elektroisch beschikbaar te stelle. 2. Cliët is verplicht regelmatig, doch miimaal éémaal per dertig dage, dit rekeigoverzicht i te zie e te cotrolere. Ee elektroisch beschikbaar gesteld r ekeigoverzicht wordt, voor de toepassig va artikel 12 e 13 va de Algemee Voorwaarde, gelijkgesteld aa ee papiere rekeigafschrift. 3. Op verzoek va Cliët ka ABN AMRO ee duplicaat rekeigoverzicht op papier verstrekke. ABN AMRO is gerechtigd hiervoor koste i rekeig te brege. Artikel 12: Algemee iformatie Algemee iformatie die ABN AMRO ter beschikkig stelt e die iet specifiek op Cliët betrekkig heeft geeft ABN AMRO, tezij aders aagegeve, zoder eigerlei garatie voor de juistheid of actualiteit daarva. ABN AMRO is vrij op ieder momet het verstrekke va dergelijke iformatie bijvoorbeeld via haariteretsite te beëidige of te veradere. Artikel 13: Vergoedige 1. Cliët is gehoude tot betalig va door ABN AMRO vast te stelle vergoedige voor bepaalde methode va Commuicatie met ABN AMRO e voor door ABN AMRO te levere producte of dieste. 2. ABN AMRO is steeds bevoegd die vergoedige te wijzige. Iformatie daarover zal ABN AMRO tijdig aa Cliët ter beschikkig stelle. 3. De koste va telecommuicatie, zoals telefookoste, i het geval Cliët i cotact treedt met ABN AMRO zij iet voor rekeig va ABN AMRO. Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 6 va 15

8 Artikel 14: Bewijs 1. Bij telefoische Commuicatie ka ABN AMRO gesprekke opeme. Dit gebeurt odermeer voor bewijs va opdrachte, voor verificatie e oderzoek e/of kwaliteitsbewakig. 2. Elektroische Commuicatie wordt geacht te zij otvage op de dag va verzedig, tezij door de otvager het tegedeel wordt beweze. 3. De door ABN AMRO opgeslage versie va de Commuicatie zal tusse Cliët e ABN AMRO gelde als bewijs behoudes door Cliët te levere tegebewijs. Artikel 15: Privacy 1. Op de verwerkig va persoosgegeves va Cliët door ABN AMRO zij de Wet Beschermig Persoosgegeves e de Gedragscode Verwerkig Persoos - gegeves Fiaciële Istellige va toepassig. De verwerkig va deze per - soosgegeves door ABN AMRO zal i het kader va ee efficiëte e effec tieve bedrijfsvoerig plaatsvide, i het bijzoder gericht op de volgede activiteite: - het aagaa e uitvoere va overeekomste met ee Cliët e het afwikkele va betaligsverkeer; - het verrichte va aalyses va persoosgegeves te behoeve va statistische e weteschappelijke doel eide; - het uitvoere va (gerichte) marketigactiviteite teeide ee relatie met Cliët i stad te houde da wel uit te breide; - het waarborge va de veiligheid e itegriteit va de sector, daaroder begrepe het bestrijde, voorkome e opspore va (pogige tot) (strafbare) gedragige gericht tege ABN AMRO, haar cliëte e medewerkers, alsmede het gebruik va e de deelame aa waarschuwigssysteme; - het voldoe aa wettelijke verplichtige. 2. ABN AMRO ka i het kader va de i lid 1 geoemde activiteite derde partije, zowel i als buite de ABN AMRO Groep e zowel i als buite de EU, ischakele. I ieder geval worde bij de uitvoerig va betaligsopdrachte persoosgegeves va Cliët uit gewisseld met deze partije omdat tusse persoe e/of verwerkigscetra op verschillede locaties wereldwijd worde igeschakeld. Hierdoor kue opdracht gegeves, zowel tijdes als a de verwerkig, voorwerp zij va oderzoek door bevoegde atioale autoriteite va de lade waar deze gegeves zich te gevolge va het verwerkigsproces bevide. Artikel 16: Gebruik Toegagsmiddel 1. Ee Toegagsmiddel is uiek verbode aa ee atuurlijke persoo. Per Toegagsmiddel is steeds slechts éé persoo bevoegd (de houder) tot gebruik daarva e het Toegagsmiddel is iet overdraagbaar. Ee wachtwoord, ee PIN e dergelijke codes diee geheim te worde gehoude. 2. Ee Toegagsmiddel geeft aa Gevolmachtigde slechts toegag tot producte of dieste va Cliët voorzover dit past bie de door Cliët aa Gevolmachtigde verstrekte volmacht. 3. Ee Toegagsmiddel is iet uiek verbode aa de relatie tusse ABN AMRO e Cliët. Ee houder va ee Toegagsmiddel ka ee door hem i het kader va deze relatie te gebruike Toegagsmiddel ook gebruike bij de uitoefeig va hem toekomede bevoegdhede ames adere cliëte va ABN AMRO. Evezo ka bie de relatie tusse ABN AMRO e Cliet gebruikt gemaakt worde va Toegagsmiddele waarover de houder daarva uit hoofde va ee adere relatie tot ABN AMRO (reeds) beschikt. 4. Ee houder diet zorgvuldig met Toegagsmiddele om te gaa e diet zich te houde aa de voorwaarde, de aawijzige e istructies die op het gebruik va Toegagsmiddele e de daarmee te verkrijge toegag tot producte of dieste betrekkig hebbe. 5. Het kopiëre va ee Toegagsmiddel e/of va de ihoud va de bij ee Toegagsmiddel behorede iformatiedrager(s) is iet geoorloofd. 6. Cliët is zowel veratwoordelijk voor het gebruik va eige Toegagsmiddele als voor het gebruik va Toegagsmiddele va adere houders voorzover dit laatste gebruik plaats vidt ames Cliët. 7. ABN AMRO ka het gebruik va Toegagsmiddele voor toegag tot producte of dieste va Cliët terstod blokkere: - idie Cliët failliet gaat, surséace va betalig aavraagt, of te zije laste beslag oder ABN AMRO wordt gelegd, da wel hij op adere wijze het vrije beheer over zij vermoge of ikome geheel of gedeeltelijk verliest; - idie de relatie tusse Cliët e ABN AMRO wordt beëidigd; - bij overlijde of oder curatele stelle va de Cliët; - bij ee redelijk vermoede va misbruik. Artikel 17: Veiligheid 1. ABN AMRO zal Cliët zo goed mogelijk iformere over de te eme voorzorgsmaatregele ter beveiligig va Toegagsmiddele. 2. Cliët is verplicht regelmatig de iformatie te raad plege die ABN AMRO via ee door Cliët gebruikt elektroisch toegagskaaal ter beschikkig stelt over het gebruik va dat specifieke kaaal, de daarvoor geschikte Toegagsmiddele e de beveiligig daarva. 3. Cliët is veratwoordelijk voor de beveiligig va alle Toegagsmiddele e adere middele die hij of adere houders gebruike of oder hu beheer hebbe e die beut kue worde voor het gebruik va ee Toegagsmiddel ames Cliët. Misbruik va Toegagsmiddele e bedoelde adere middele is derhalve voor risico va Cliët. Dit risico eidigt zoals hiera i artikel 18 aagegeve. Oder bedoelde adere middele kue bijvoorbeeld telefootoestelle, computers e aa Cliët verstrekte paslezers valle. Artikel 18: Meldig va icidete 1. Als Cliët weet of rede heeft om te vermoede dat zij Toegagsmiddel of dat va adere houders die toegag hebbe tot zij producte of dieste is misbruikt of misbruikt zou kue worde door obevoegde, bijvoorbeeld i geval va verlies, diefstal of adere oregelmatighede, is hij verplicht hierva ogeblikkelijk mededelig aa ABN AMRO te doe. 2. Meldige kue worde gedaa door Cliët e iedere houder va ee Toegagsmiddel. ABN AMRO zal ee meldput voor telefoische meldige oderhoude dat permaet bemad is. ABN AMRO zal a meldig direct maatregele eme om misbruik te voorkome. Cliët zal iet meer aasprakelijk zij voor het gebruik va het betreffede Toegagsmiddel a de meldig. 3. Als de meldig iet schriftelijk is gedaa diet de meldig va of ames Cliët direct schriftelijk, per telefax of elektroisch te worde bevestigd. Cliët zal, bij het otbreke va adersluidede toepasselijke Speciale Voorwaarde, desgevraagd aagifte doe bij de politie idie ee strafbaar feit wordt vermoed. Teves zal Cliët desgevraagd aa ABN AMRO de medewerkig verlee die redelijkerwijs odig is om de omstadig hede rod ee icidet op te heldere. Artikel 19: Techische Ifrastructuur 1. ABN AMRO is iet veratwoordelijk voor e draagt iet het risico va de iet oder haar beheer staade techische ifrastructuur die odig is voor de Commuicatie met ABN AMRO, zoals het telefooet e de apparatuur va iteret providers. ABN AMRO is da ook iet aasprakelijk voor het iet bij haar aakome va berichte of vermikig va berichte. 2. ABN AMRO zal zich ispae om de ifrastructuur voor zover die wel oder haar beheer valt zodaig beschikbaar te houde dat Cliët bie de door ABN AMRO aagegeve tijde va beschikbaarheid i staat is tot elektroische e telefoische Commuicatie. ABN AMRO geeft evewel gee garatie voor de daadwerkelijke beschikbaarheid e aavaardt daarvoor gee aasprakelijkheid, behoudes het geval va grove alatigheid. I dat geval zal de aasprakelijkheid va ABN AMRO zij beperkt tot evetuele directe schade va Cliët. Artikel 20: Wijzigig e aavullig va de Voorwaarde ABN AMRO is bevoegd de Voorwaarde te wijzige of aa te vulle. De Voorwaarde i hu ieuwe vorm zulle voor ABN AMRO e Cliët bided zij 30 dage adat daarva mededelig is gedaa aa Cliët. Artikel 21: Geschilleregelig 1. Op de Voorwaarde is Nederlads recht va toepassig. 2. Geschille tusse Cliët e ABN AMRO worde aahagig gemaakt bij de bevoegde Nederladse rechter tezij op ABN AMRO toepasselijke regelgevig dwiged aders voorschrijft. 3. Cliët is i afwijkig va het voorgaade bevoegd geschille aahagig te make bij geschille- e klachteistaties aa wier bevoegdheid ABN AMRO zich heeft oderworpe, dit met iachtemig va de reglemete va dergelijke istaties. Artikel 22: Gedragscodes, Geschilleistaties 1. Op de iteretsite va ABN AMRO ( wordt iformatie beschikbaar gesteld over de bevoegde geschille- e klachteistaties alsmede de evetuele gedragscodes waaraa ABN AMRO zich heeft oder worpe. Teves wordt hier aagegeve op welke wijze toepasselijke reglemete e gedragscodes voor Cliët te raadplege zij. 2. De i lid 1 bedoelde iformatie wordt op aavraag teves beschikbaar gesteld i papiere vorm. ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Artikel 1: Begripsomschrijvige Dieste: de diest(e) waarva de Bak e de Rekeighouder(s) met elkaar zij overeegekome dat de oderhavige voorwaarde va toepassig zulle zij. De Toegagscode: de drie- of vijfcijferige code die toegag geeft tot de Dieste. De Bak: ABN AMRO Bak N.V. De Rekeighouder: De Rekeighouder dawel, igeval va ee gemeeschappelijke rekeig, de rekeighouders, aa wie de Toegagscode is toe geked. Met de Reke ighouder wordt, tezij aders aagegeve, elke rekeighouder afzoderlijk bedoeld. De Overeekomst: de overeekomst tusse de Rekeighouder e de Bak ter zake va het gebruik va (ee) Diest(e) waarvoor de Toegagscode beodigd is. De Voorwaarde: De Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Correspodetieadres: het adres waaraar de origiele rekeigoverzichte worde gezode. Artikel 2 De Voorwaarde zij va toepassig op de relatie tusse de Bak e de Rekeighouder met betrekkig tot het gebruik va Dieste. Naast de Voor - waarde zij teves de Algemee Voorwaarde va de Bak, waari de relatie tusse de Bak e haar cliëte i het algemee is geregeld, va toepassig, voorzover daarva i de Voorwaarde iet wordt afgeweke. Daaraast kue voor ee specifieke Diest aavullede voorwaarde va toepassig zij, welke de Rekeighouder otvagt bij het aagaa va die Diest. Artikel 3 De Toegagscode wordt door de Bak per gewoe post aar het Correspodetieadres gezode. Idie de Rekeighouder de Toegagscode otvagt i ee geopede evelop diet de Rekeighouder overwijld maatregele te eme zoals bepaald i artikel 10 va deze Voorwaarde. Per rekeig zal iet meer da éé Toegagscode va kracht zij. Het is slechts aa de Rekeighouder persoolijk toegestaa hadelige te verrichte met behulp va de Toegagscode. Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 7 va 15

9 Artikel 4 De Bak geeft bij Dieste aa of de Toegagscode vereist is voor ee opdracht. Teves geeft de Bak aa of de drie- of vijfcijferige Toegagscode vereist is. Iedere aa de Bak via de telefoo e/of adere iter actieve media gegeve opdracht, voorzie va de daarvoor vereiste Toegagscode heeft dezelfde juridische waarde e prioriteit als ee schriftelijk gegeve opdracht, voorzie va de odige rechtsgeldige hadtekeig(e). De Bak is gerechtigd iedere opdracht, voorzie va de daarvoor vereiste Toegagscode uit te voere. Artikel 5 De Bak zal te aazie va het gebruik va bepaalde Dieste door de Rekeighouder limiete per tijds eeheid stelle aa het aatal door de Rekeighouder te verrichte trasacties e/of hoogte va de bedrage waarover de Rekeighouder ka beschikke e deze daarva bij het aagaa va de Overeekomst dawel het aavrage va (ee) Diest(e) op de hoogte stelle. De Bak is te alle tijde gerechtigd om zwaarwegede redee deze voor de Rekeighouder geldede limiete te beperke. De Bak zal de Rekeighouder hierva zo spoedig mogelijk mededelig doe e desgevraagd de rede mededele. Artikel 6 Elk met betrekkig tot de Dieste va de Bak via de telefoo e/of adere iteractieve media gegeve opdracht, zal worde geregistreerd. Deze registratie zal voor de Bak als bewijs kue diee dat de opdracht, voorzie va de daarvoor vereiste Toegagscode is gegeve. Artikel 7 De Rekeighouder ka uitsluited door middel va het door de Bak vastgestelde formulier wijzigige e/of aavullige aabrege. Dit formulier diet, tezij aders aagegeve, oderteked te zij door alle Rekeighouders. Artikel 8 De Bak zal streve aar ee zoveel mogelijk ogestoord fuctioere va de oder haar beheer staade apparatuur e programmatuur. Artikel 9 De Rekeighouder diet zorgvuldig met zij Toegags-code om te gaa e deze strikt geheim te houde. De Rekeighouder is veratwoordelijk voor het gebruik va de Toegagscode. Artikel 10 Idie de Rekeighouder weet of vermoedt dat zij Toegagscode aa derde beked is, diet de Rekeig houder passede maatregele te eme. De Rekeighouder diet de Toegagscode te wijzige dawel de Toegagscode te blokkere door driemaal ee foutieve Toegagscode i te voere. I geval va misbruik diet de Rekeighouder bovedie de Bak schriftelijk hierva op de hoogte te stelle e desverzocht aagifte va misbruik te doe bij de politie. Artikel 11 De Overeekomst wordt voor obepaalde tijd aagegaa. De Overeekomst ka te alle tijde door de Rekeig houder e/of de Bak schriftelijk worde opgezegd met iachtemig va ee termij va miimaal éé week. De Bak is te alle tijde gerechtigd om om zwaarwegede redee het gebruik va de Dieste te beperke, te blokkere of te beëidige zoder de hiervoor geoemde termij i acht te eme. De Bak zal hierva zo spoedig mogelijk mededelig doe e desgevraagd de rede mededele. Artikel 12 De Bak heeft het recht wijzigige i e/of aavullige op de Voorwaarde aa te brege. Wijzigige i e/of aavullige op de Voorwaarde zulle voor de Rekeighouder bided zij dertig dage adat daarva mededelig is gezode aar het Correspodetieadres. Idie de Rekeighouder iet akkoord gaat met de wijzigige e/of aavullige is de rekeighouder gerechtigd de Overeekomst uiterlijk per datum waarop de gewijzigde Voorwaarde va kracht worde, op te zegge. Deze opzeggig diet schriftelijk te geschiede e diet de Bak bereikt te hebbe voor geoemde datum. ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde Betaaldieste Particuliere 1. DEFINITIES De Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. bestaa uit de Algemee Bakvoorwaarde e de Voorwaarde Cliëtrelatie va de bak. Artikel 1 va de Voorwaarde Cliëtrelatie e de daari opgeome defiities zij va overee komstige toepassig i deze voorwaarde. (De defiities begie met ee hoofdletter.) I aavullig hierop gelde i deze voorwaarde de volgede defiities: Bakpas: ee door de bak, oder welke beamig ook, uitgegeve bakpas, iet zijde ee creditcard Betaalrekeig: ee door de cliët als particulier bij de bak aagehoude bakrekeig, bestemd voor uitvoerig va Betaaltrasacties Betaaltrasactie: stortig va cotat geld, opame va cotat geld, overboekig, icasso, betalig via ee betaalautomaat (PIN, Maestro of Chipkip) e oplade of terugstorte va saldo op de Chipkip Iformatieblad Betaaldieste: het Iformatieblad Betaaldieste Particuliere waari de bak, schriftelijk of elektroisch, adere regels e iformatie bekedmaakt te aazie va, oder meer, de i deze Voorwaarde Betaaldieste geregelde oderwerpe Iteretsite: de iteretsite va de bak ( Opdrachtdatum: de datum waarop de bak ee opdracht tot uitvoerig va ee uitgaade Betaaltrasactie otvagt, met iachtemig va hetgee is bepaald i artikel 5a Picode: ee door de cliët i combiatie met de Bakpas te gebruike persoolijk idetificatieummer SEPA-gebied: de Sigle Euro Paymets Area 1 Voorwaarde Betaaldieste: deze voorwaarde Werkdag: iedere dag waarop de relevate betaaldiestaabieder va de betaler of de betaaldiestaabieder va de begustigde die betrokke is bij de uitvoerig va ee Betaaltrasactie ope is voor de daarvoor vereiste werkzaamhede 2. TOEPASSELIJKHEID De Voorwaarde Betaaldieste zij, i aavullig op de Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V., va toepassig op de Betaalrekeig va de cliët, zij Bakpas e zij Betaaltrasacties e op alle daarmee verbad houdede bestaade of toekomstige rechtsverhoudige tusse de cliët e de bak. 3. BETAALREKENING De cliët ka zij Betaalrekeig gebruike te behoeve va Betaaltrasacties. De Betaalrekeig heeft daaraast de fuctie va rekeig-courat waari vorderige e schulde die de cliët e de bak op elkaar hebbe worde geadmiistreerd e met elkaar worde verreked. ee dergelijke debetstad otstaat, zal de cliët deze ook zoder igebrekestellig terstod aazuivere. Idie door uitvoerig va ee opdracht ee debetstad waartoe de cliët iet gerechtigd is otstaat, is de bak gerechtigd de uitvoerig te weigere of ogedaa te make. Het is de cliët allee toegestaa de Betaalrekeig te gebruike i de hoedaigheid va atuurlijke persoo die hadelt buite de uitoefeig va beroep of bedrijf. Bij iet-toegestaa gebruik ka de cliët op deze Voorwaarde Betaaldieste gee beroep doe. 4. BANKPAS Aa ee Bakpas is ee Picode gekoppeld. De Bakpas met Picode of met hadtekeig is ee i de Voorwaarde Cliëtrelatie ader geregeld Klatherkeigsmiddel. De Bakpas met Picode ka ook worde gebruikt om ee elektroische hadtekeig te plaatse of aderszis akkoord aa ee verklarig te geve. 5. OPDRACHT BETAALTRANSACTIE a. Uitvoerigstermij I geval va ee bie de Europese Ecoomische Ruimte (EER) 2 te laste va de Betaalrekeig uit te voere Betaaltrasactie i euro s of ee valuta va ee lad va de EER, zal de bak ervoor zorge dat het te betale bedrag i ieder geval bie drie Werkdage a de Opdrachtdatum volledig door de bak (of adere betaaldiestaabieder) va de begustigde zal zij otvage. Deze termij is maximaal vier Werkdage idie de opdracht schriftelijk wordt verstrekt. Voor uitvoerig va overige Betaaltrasacties geldt ee redelijke termij a de Opdrachtdatum. Als Opdrachtdatum geldt de datum waarop de bak de opdracht tot uitvoerig va de Betaaltrasactie feitelijk otvagt, met de volgede correcties: I. Igeval de dag va feitelijke otvagst gee Werkdag is, verschuift de Opdrachtdatum aar de eerstvolgede Werkdag. II. De bak ka ee uiterste tijdstip vaststelle voor verstrekkig va opdrachte (evetueel oderscheided aar soort Betaaltrasactie, Commuicatiekaaal of overige omstadighede). Idie de bak de opdracht otvagt a het toepas selijke uiterste tijdstip geldt de eerstvolgede Werkdag als Opdrachtdatum. III. I geval de opdracht strekt tot uitvoerig op ee bepaalde i de toekomst gelege datum geldt die datum als de Opdrachtdatum. Idie dit gee Werkdag is, verschuift de Opdrachtdatum aar de eerstvolgede Werkdag. Bij ee periodieke overboekig i de zi va artikel 10 va deze Voorwaarde Betaaldieste verschuift echter de Opdrachtdatum aar de voorafgaade Werkdag idie de eerstvolgede Werkdag i ee adere maad valt da de i de opdracht aagegeve datum va uitvoerig. De cliët is iet gerechtigd tot debetstade op zij Betaalrekeig, behoudes voor zover hij va tevore uitdrukkelijk aders met de bak is overeegekome. De cliët diet steeds te zorge voor voldoede saldo op de rekeig ter voorkomig dat er door ee debiterig (bijvoorbeeld weges ee uitgevoerde opdracht) ee debetstad otstaat waartoe hij iet gerechtigd is. Idie er toch 1 De Sigle Euro Paymets Area bestaat per uit het gebied va de Europese Uie, alsmede de lade IJslad, Noorwege, Liechtestei e Zwitserlad. 2 EER-lade zij per de lidstate va de Europese Uie alsmede de lade IJslad, Noorwege e Liechtestei. Idie de cliët op de volges het vorige lid bepaalde datum ovoldoede betaalruimte heeft voor uitvoerig va de opdracht, verschuift de Opdrachtdatum maximaal vijfmaal aar de eerstvolgede Werkdag teeide de bak de mogelijkheid te biede opieuw te beoordele of de opdracht voor uitvoerig i aamerkig komt. De bak is tot deze herbeoordelig iet verplicht. De bak ka overkort ee beroep doe op evetuele grode om ee opdracht te weigere of de uitvoerig op te schorte. b. Niet-uitvoerig I geval va iet-uitvoerig va ee opdracht (bijvoorbeeld weges weigerig va Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 8 va 15

10 de opdracht of ouitvoerbaarheid va de opdracht) zal de bak de cliët hierva i keis stelle. Idie de begustigde de opgedrage betalig iet (tijdig) heeft otvage, ka de bak het bedrag va de opgedrage betalig allee da voor rekeig va de cliët brege idie zij aatoot dat de betalig de bak (of adere betaaldiestaabieder) va de begustigde heeft bereikt. Buite dat geval zal de bak ee evetuele debiterig die reeds heeft plaatsgevode met iachtemig va de oorsprokelijke retedatum ogedaa make. c. Limiete De bak ka limiete stelle aa de voor de cliët uit te voere Betaaltrasacties (bijvoorbeeld aa de omvag of aatalle daarva). Afhakelijk va het soort Betaaltrasactie, het Commuicatiekaaal e/of overige omstadighede kue deze limiete verschille. d. Valutawissel e rete De bak mag op de Betaalrekeig te admiistrere bedrage die iet i de valuta va die rekeig luide door valutawissel omzette i de valuta va die rekeig. Valutawissel wordt bij uitgaade betalige uitgevoerd op de Opdrachtdatum e bij ikomede betalige op de datum va crediterig, op basis va de door de bak vastgestelde koers zoals die te tijde va de uitvoerig va de valutawissel geldt. I het Iformatieblad Betaaldieste is vermeld hoe deze wisselkoerse, alsmede de voor de Betaalrekeig toepasselijke actuele retes bij de bak kue worde opgevraagd. De bak ka wisselkoerse e retepercetages, ook zoder voorafgaade keisgevig aa de cliët e met omiddellijke igag, wijzige. 6. OPGAVEN De cliët otvagt miimaal maadelijks ee Opgave (als bedoeld i de Voorwaarde Cliëtrelatie) met de relevate iformatie over de Betaaltrasacties e evetuele overige boekige die te laste of te guste va de Betaalrekeig hebbe plaatsgevode. Op verzoek va de cliët ka de bak additioele Opgave verstrekke tege betalig va de daarvoor geldede tarieve. 7. VEILIGHEID EN RISICOVERDELING De cliët zal steeds alle (gebruiks-, veiligheids- e procedure)regels va de bak aleve die volges de Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. of het Iformatieblad Betaaldieste gelde voor Commuicaties e (het gebruik va) Commuicatiekaale, Klatherkeigsmiddele (bijvoorbeeld zij Bakpas), Formuliere of iformatiedragers. Hiertoe behore oder meer alle veiligheidsverplichtige va de cliët krachtes art. 13 Voorwaarde Cliëtrelatie, met ibegrip va de daari ader uitgewerkte verplichtig om (mogelijk) obevoegd gebruik va ee Klatherkeigsmiddel (bijvoorbeeld zij Bakpas) of ee op aam gesteld Formulier terstod aa de bak te melde. Betaaltrasacties die zoder (geldige) opdracht te laste va de Betaalrekeig worde uitgevoerd, kome i afwijkig va de risicoverdelig i de Voorwaarde Cliëtrelatie volledig voor risico va de bak behoudes de volgede uitzoderige. I. I geval va obevoegd gebruik va ee verlore of gestole Klatherkeigsmiddel of alatigheid va de cliët om de veiligheid va de gepersoaliseerde veiligheidskemerke va het Klatherkeigsmiddel te waarborge, kome Betaaltrasacties i de periode voor de i de eerste aliea bedoelde meldig tot ee maximum va EUR 150,- voor rekeig e risico va de cliët (behoudes de gevalle sub II. e III.). II. I geval va grove alatigheid va de cliët i de stipte alevig va de i de eerste aliea va dit artikel bedoelde (gebruiks-, veiligheids-, e procedure) regels kome Betaaltrasacties i de periode voor de i de eerste aliea bedoelde meldig volledig voor rekeig e risico va de cliët (behoudes het geval sub III.). III. I geval va fraude of opzet va de cliët kome de Betaaltrasacties steeds volledig voor zij eige rekeig e risico. 8. INDIRECTE SCHADE EN GEVOLGSCHADE Idirecte schade e gevolgschade va de cliët zij i ieder geval voor eige rekeig e risico va de cliët e iet toerekebaar aa de bak. De bak ka hierop echter gee beroep doe idie zij opzet of grove schuld heeft. 9. OPNAME EN STORTING a. Opame Ee opame is ee Betaaltrasactie waarbij de bak ee bedrag aa cotat geld aa de cliët betaalt te laste va dies Betaalrekeig. Opames va cotat geld zij mogelijk bij daarvoor bestemde geldautomate e bij katore va de bak die opames facilitere (gedurede de opeigstijde). De cliët zal bij opames gebruikmake va zij Bakpas met Picode e/of adere door de bak voorgeschreve Klatherkeigsmiddele. Opames bij geldautomate i het buitelad zij mogelijk met ee Bakpas met Maestro-logo bij automate die voorzie zij va ee Maestro- of Cirrus-logo. b. Stortig Ee stortig is ee Betaaltrasactie waarbij de bak ee bedrag aa cotat geld otvagt ter crediterig va de Betaalrekeig va de cliët. Stortige va cotat geld zij mogelijk bij katore va de bak die stortige facilitere of bij geldautomate met stortigsfuctie va de bak. 10. OVERBOEKING a. Uitgaade/biekomede overboekig Bij ee uitgaade overboekig zorgt de bak er, voor rekeig va de cliët, voor dat de bak (of adere betaaldiestaabieder) va de begustigde het bedrag va de betalig otvagt. Bij ee biekomede overboekig eemt de bak het bedrag te behoeve va de cliët i otvagst. Acceptgiro- e ideal-betalige zij overboekige waarbij de cliët gebruikmaakt va ee reeds igevuld papiere respectievelijk elektroisch opdrachtformulier. Ee periodieke overboekig is ee overboekig die de bak periodiek uitvoert op grod va ee eemaal door de cliët gegeve opdracht. Ee SEPA-overboekig is ee bijzodere soort (bieladse of iteratioale) overboekig i euro s, tusse rekeige aagehoude bij deelemede bake bie het SEPA-gebied. De bak verstrekt iformatie over deelemede bake op de Iteretsite. Bij de SEPA-overboekig otvagt de begustigde de betalig bie drie Werkdage a de Opdrachtdatum. De cliët ka de bak vrage ee overboekig als spoedoverboekig uit te voere. I dat geval vidt de uitvoerig zo spoedig mogelijk plaats. b. Opdracht tot overboekig Idie de cliët ee uitgaade overboekig wil late verrichte, geeft hij daartoe opdracht aa de bak. De bak is iet gehoude de juistheid va de i de betaalopdracht vermelde gegeves te verifiëre e ka de opdracht uitvoere op basis va het door de cliët opgegeve rekeigummer va de begustigde. Bij ee iteratioale overboekig i euro s bie de EER of ee SEPA-overboekig diet de cliët het IBAN (Iteratioal Bak Accout Number) va de begustigde e de BIC (Bak Idetifier Code) va de bak va de begustigde i de opdracht te vermelde. 11. INCASSO a. Machtigig/itrekkig machtigig Ee icasso is ee (uitgaade) overboekig vaaf de Betaalrekeig waarbij de begustigde, als icassat, de betaalopdracht geeft krachtes ee door de cliët aa de begustigde verstrekte (icasso)machtigig. Deze machtigig geldt teves als aa de bak gerichte istemmig va de cliët met de betaalopdracht. Ee SEPA-icasso is ee bijzodere soort (bieladse of iteratioale) icasso i euro s tusse rekeige aagehoude bij deelemede bake bie het SEPA- gebied. De bak verstrekt iformatie over deelemede bake op de Iteretsite. Itrekkig va ee machtigig geschiedt door mededelig va de cliët aa de begustigde. b. Terugboekig zoder opgave va rede Idie ee doorlopede machtigig het te icassere bedrag iet oemt, ka de cliët het krachtes die machtigig geïcasseerde bedrag zoder opgave va rede door de bak op zij Betaalrekeig late terugboeke. Hiertoe is vereist dat de cliët bie acht weke a de datum waarop zij Betaalrekeig is gedebiteerd, de bak om terugboekig vraagt. Dit recht tot terugboekig bestaat teves bij ee doorlopede machtigig waari het bedrag wel is geoemd, echter met uitzoderig va de Doorlopede Machtigig Kasspele. c. Terugboekig weges otbreke machtigig Idie ee geldige machtigig voor de uitgevoerde icasso otbreekt, ka de cliët het geïcasseerde bedrag op zij Betaalrekeig late terugboeke. Hiertoe is vereist dat de cliët zo spoedig mogelijk e uiterlijk bie dertie maade a de datum va debiterig de bak va het otbreke va die machtigig i keis stelt e haar om terugboekig vraagt. De bak zal da zo spoedig mogelijk agaa of de icassat ee geldige machtigig ka toe e bij gebreke daarva tot terugboekig overgaa. Idie de cliët weges het otbreke va ee machtigig om terugboekig vraagt terwijl ook terugboekig zoder opgave va rede mogelijk is, ka de bak de terugboekig ook op die laatste grod uitvoere. d. Icassoblokkade De cliët heeft de volgede mogelijkhede om zij Betaalrekeig te late blokkere voor bieladse (iet-sepa)icasso s: a) blokkade va alle bieladse (iet-sepa)icasso s; b) selectieve blokkade va alle bieladse (iet-sepa)icasso s te guste va ee bepaald rekeigummer va ee bepaalde icassat. Ee verzoek tot blokkade va alle bieladse (iet-sepa)icasso s diet twee Werkdage va tevore te worde gedaa. De cliët heeft de volgede mogelijkhede om zij Betaal-rekeig te late blokkere voor SEPA-icasso s: a) blokkade va alle SEPA-icasso s; b) selectieve blokkade va alle SEPA-icasso s va ee bepaalde icassat; dit ka allee idie de bak al eerder ee opdracht va die icassat heeft otvage; c) selectieve blokkade va alle SEPA-icasso s krachtes ee bepaalde machtigig; dit ka allee idie de bak reeds eerder ee opdracht krachtes die machtigig heeft otvage; d) eemalige blokkade (weigerig) va ee specifieke SEPA-icasso; dit ka allee idie de bak de specifieke icasso-opdracht reeds otvage heeft. Ee verzoek tot blokkade va SEPA-icasso s diet uiterlijk op de Werkdag voor de Opdrachtdatum va de desbetreffede icasso te worde gedaa, oder opgave va de geweste blokkerigsvorm e de vereiste gegeves. De cliët ka teves, met iachtemig va geoemde tijdlije, aa de bak verzoeke ee door de cliët opgegeve icassoblokkade weer te late vervalle. De bak behoeft de cliët iet i keis te stelle va ee krachtes de blokkade geweigerde uitvoerig va ee icasso. 12. BETALING VIA BETAALAUTOMAAT a. Wijze va betale De cliët ka via ee betaalautomaat te laste va de Betaalrekeig de volgede betalige late uitvoere: Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 9 va 15

11 - PIN: Met ee Bakpas met PIN-logo e Picode ka ee cliët bie Nederlad bij ee PIN acceptered bedrijf of istellig via ee betaalautomaat goedere e/of dieste betale. - MAESTRO: Met ee Bakpas met Maestro-logo e Picode ka ee cliët i het buitelad bij ee Maestro acceptered bedrijf of istellig via ee betaalautomaat goedere e/of dieste betale. Voor zover het gebruik va ee Picode iet is vereist, diet de cliët de door de betaalautomaat verstrekte trasactiebo te odertekee. b. Niet vaststaad bedrag Idie het precieze bedrag va ee Betaaltrasactie via ee Betaalautomaat bij het accordere va die trasactie og iet beked is, ka de bak ee fictief bedrag te laste va de Betaalrekeig reservere/debitere. Zodra het werkelijke bedrag beked is, wordt de reserverig/debiterig va het fictieve bedrag gewijzigd i debiterig va het werkelijke bedrag. 13. BETALING VIA BETAALAUTOMAAT MET CHIPKNIP De Chipkip is de fuctioaliteit om de Bakpas te lade met elektroisch geld waarmee de cliët betalige ka doe aa ee Chipkip acceptered bedrijf of istellig met ee daarvoor geschikte betaalautomaat. Voor Chipkip geldt: I. Het lade va de Chipkip geschiedt met gebruikmakig va de Picode via door de bak toegelate apparatuur. II. Het bedrag waarmee de Chipkip wordt gelade, komt bij het lade te laste va de Betaalrekeig. III. Ee betalig met Chipkip vidt plaats te laste va het saldo op de Chipkip, zoder gebruik va de Picode. IV. Het is iet mogelijk om het saldo waarmee de Chipkip is gelade door de bak te late blokkere. De cliët draagt het volledige risico va verlies of obevoegd gebruik va dit saldo. V. De apparatuur voor het lade va de Chipkip ka ook worde gebruikt om ee og ogebruikt Chipkip-saldo op de Betaalrekeig terug te storte. VI. De cliët otvagt gee Opgave va zij betalige met de Chipkip. VII. Idie de Chipkip-fuctie obruikbaar is geworde, ka de cliët de Bakpas bij de bak ilevere. Idie de bak i staat is met haar apparatuur vast te stelle of er ee ogebruikt Chipkip-saldo is, zal zij dit evetuele saldo aa de cliët vergoede door crediterig op dies Betaalrekeig. Idie vaststellig lags die weg iet mogelijk blijkt e er tusse de laatste laad- of betaalhadelig e de ileverig va de Bakpas iet meer da twaalf maade zij verstreke, zal de bak het evetuele Chipkip-saldo berekee aa de had va de laad- e betaalgegeves va de Chipkip, e dit creditere op de Betaalrekeig va de cliët. 14. INFORMATIEBLAD BETAALDIENSTEN/TOEZENDING INFORMATIE I het Iformatieblad Betaaldieste verstrekt de bak adere regels e iformatie over de Bakpas, evetuele overige te gebruike Klatherkeigsmiddele, de Betaalrekeig, Betaaltrasacties, Werkdage, limiete, tarieve, wisselkoerse e Opgave. Deze regels e iformatie zij bided voor de cliët. De cliët ka de bak verzoeke om de Voorwaarde Betaaldieste of het Iformatieblad Betaaldieste opieuw te verstrekke. 15. WIJZIGING/BEËINDIGING De bak ka steeds de Voorwaarde Betaaldieste e/of het Iformatieblad Betaaldieste door keisgevig aa de cliët wijzige e/of aavulle met iachtemig va ee termij va twee maade. De cliët is aa de wijzigig e/ of aavullig gebode, tezij hij de Bakdieste waarop de Voorwaarde Betaaldieste va toepassig zij voor de datum va iwerkigtredig va de wijzigig opzegt. De cliët ka de Bakdieste waarop de Voorwaarde Betaaldieste va toepassig zij door opzeggig aa de bak beëidige. De beëidigig gaat i per de laatste dag va de maad waari de opzeggig de bak bereikt. De bak ka de Bakdieste waarop de Voorwaarde Betaaldieste va toepassig zij door opzeggig aa de cliët beëidige met iachtemig va ee opzegtermij va te miste twee maade. ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde Creditcard Particuliere 1. Defiities/toepasselijkheid De Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. bestaa uit de Algemee Bakvoorwaarde e de Voorwaarde Cliëtrelatie, va de bak. De Voorwaarde Creditcard zij, i aavullig op de Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V., va toepassig op de Kaart, de betaaltrasacties met de Kaart e op alle daarmee verbad houdede bestaade e toekomstige rechtsverhoudige tusse de Kaarthouder e de bak. Artikel 1 va de Voorwaarde Cliëtrelatie e de daari opgeome defiities, zij va overee komstige toepassig i deze voorwaarde. (De defiities begie met ee hoofdletter.) I aavullig hierop gelde i deze voorwaarde de volgede defiities: Bestedigsruimte: ruimte die de Kaarthouder heeft voor betaaltrasacties met de Kaart Hoofdkaarthouder: degee die het gebruik va ee Kaart met de bak is overeegekome Iformatieblad Betaaldieste: het Iformatieblad Betaaldieste Particuliere waari de bak, schriftelijk of elektroisch, adere regels e iformatie beked maakt te aazie va, oder meer, de i de Voorwaarde Creditcard geregelde oderwerpe Iteretsite: iteretsite va de bak ( Kaart: door de bak uitgegeve creditcard (waaroder ook te verstaa ee evetuele Nevekaart) Kaarthouder: Hoofdkaarthouder e/of Nevekaarthouder Kaartrekeig: rekeig va de Hoofdkaarthouder ter admiistratie va hetgee hij met betrekkig tot de Kaart aa de bak verschuldigd is e/of va de bak te vordere heeft Limiet: maximaal toegestaa debetsaldo op de Kaartrekeig Maadopgave: per maadperiode opgestelde Opgave betreffede de Kaartrekeig, met daari de debiterige e crediterige alsmede het eidsaldo per het eide va die maadperiode Nevekaart: aa ee Nevekaarthouder verstrekte Kaart Nevekaarthouder: houder va ee Nevekaart Picode: door de Kaarthouder i combiatie met de Kaart te gebruike persoolijk idetificatieummer Voorwaarde Creditcard: deze voorwaarde 2. Kaart Aa ee Kaart is ee Picode gekoppeld. De Kaart met Picode of met hadtekeig is ee i de Voorwaarde Cliëtrelatie ader geregeld Klatherkeigsmiddel. De Kaart wordt gesteld op aam va de Kaarthouder. De Kaarthouder ka kieze hoe zij aam op de Kaart wordt vermeld, met iachtemig va door de bak evetueel te stelle adere regels/beperkige. De Kaarthouder zal de Kaart terstod a otvagst i de daarvoor bestemde ruimte va zij hadtekeig voorzie. 3. Betaaltrasacties De Kaart ka bij Kaart accepterede bedrijve, herkebaar aa het op de Kaart vermelde creditcard logo, worde gebruikt voor de volgede betaaltrasacties, voor zover het betrokke Kaart accepterede bedrijf dit toestaat: (i) betalig va goedere e/of dieste; (ii) opame va cotat geld (voor zover de bak dit i het desbetreffede geval faciliteert). Bij betaaltrasacties worde de gegeves va de Kaart geregistreerd. Ader gebruik va de Kaart da overeegekome gebruik is iet toegestaa. 4. Opdracht door Kaarthouder De Kaarthouder verricht ter accorderig va ee opdracht tot ee betalig of opame va cotat geld de volgede hadelige: (i) ivoerig va zij Picode i de daartoe bestemde apparatuur va het Kaart accepterede bedrijf; of (ii) plaatsig va zij hadtekeig op ee daartoe bestemd formulier va het Kaart accepterede bedrijf; of (iii) bij trasacties per telefoo of iteret: opgave va het ummer op de Kaart, de vervaldatum e de CVC-code op de achterzijde va de Kaart, evetueel aagevuld met ee extra veiligheidscode, of met gebruikmakig va ee ader Klatherkeigsmiddel. Ee gegeve opdracht is iet meer herroepbaar. 5. Limiet e Bestedigsruimte De bak ka de Limiet vaststelle op het door de Hoofdkaarthouder aagevraagde bedrag of op ee lager bedrag. De Limiet wordt vermeld i de Opgave met betrekkig tot de Kaartrekeig. De Hoofdkaarthouder diet er voor te zorge dat zij Limiet iet wordt overschrede. Op verzoek va de Hoofdkaarthouder ka de bak besluite de Limiet (tijdelijk) te verlage of verhoge. De Kaarthouder is slechts gerechtigd tot betaaltrasacties voor zover daartoe Bestedigsruimte aawezig is. De Bestedigsruimte wordt bereked door het bedrag va de Limiet: te vermeerdere met voor zover va toepassig het op de Kaartrekeig aawezige creditsaldo; e te vermidere met voor zover va toepassig het op de Kaartrekeig aawezige debetsaldo e de og daarop te boeke debetbedrage (met ibegrip va bedrage die de Kaarthouder te behoeve va ee Kaart acceptered bedrijf heeft gereserveerd voor ee evetueel op te drage betaaltrasactie). Ee Kaart acceptered bedrijf ka i het kader va betaaltrasacties va de Kaarthouder avraag doe aar de aawezigheid va voldoede Bestedigsruimte. De Hoofdkaarthouder ka ter vergrotig va de Bestedigsruimte ee creditbedrag op zij Kaartrekeig plaatse door dit bedrag over te boeke op ee hiertoe door de bak opgegeve betaalrekeig te ame va de bak. De Hoofdkaarthouder ka te laste va zij Bestedigsruimte ook bedrage over late boeke aar zij i artikel 9, eerste aliea, bedoelde betaalrekeig. De Hoofdkaarthouder accordeert ee opdracht daartoe door: (i) plaatsig va zij hadtekeig op ee daartoe bestemd Formulier; of (ii) bij opdracht via telefoo: opgave va de i artikel 14 bedoelde idetificatiecode. De bak ka Bestedigsruimte die iet gebaseerd is op de aawezigheid va ee creditsaldo op de Kaartrekeig, geheel of gedeeltelijk blokkere i geval va redelijke grod voor twijfel aa de akomig door de Hoofdkaarthouder va zij betaligsverplichtige met betrekkig tot de Kaart. Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 10 va 15

12 6. Betalig door bak De bak zal de door ee Kaarthouder met zij Kaart opgedrage betaaltrasacties e evetuele bijkomede koste voor rekeig va de Hoofdkaarthouder voldoe, behoudes evetuele grode voor weigerig of opschortig. De bak is gee partij bij overeekomste tusse de Kaarthouder e ee derde. De bak is iet aasprakelijk voor schade doordat (tijdige) betalig met de Kaart iet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld door weigerig va betalig door ee Kaart acceptered bedrijf, weigerig va de fucties va ee Kaart of va de bij betalig beodigde voorzieige). 7. Kaartvergoedig, rete e wisselkoerse De Hoofdkaarthouder is met betrekkig tot (het gebruik va) de Kaart vergoedige verschuldigd coform de tarievelijst i het Iformatieblad Betaaldieste. Het tarief voor de evetueel op grod va artikel 9 verschuldigde rete wordt gepubliceerd op de Iteretsite e ka bij de bak worde opgevraagd. De bak mag wisselkoerse e retetarieve met omiddellijke igag e zoder voorafgaade keisgevig wijzige. 8. Kaartrekeig De bak is gerechtigd de Kaartrekeig te debitere met: (i) alle bedrage die de bak met betrekkig tot de Kaart voor rekeig va de Hoofdkaarthouder betaalt; e (ii) alle bedrage die aderszis met betrekkig tot de Kaart voor rekeig va de Hoofdkaarthouder kome (bijvoorbeeld de vergoedig voor de Kaart). De bak crediteert de Kaartrekeig met die bedrage die de Hoofdkaarthouder haar met betrekkig tot de Kaart betaalt (i miderig op ee op de Kaartrekeig aawezig debetsaldo of ter vergrotig va de Bestedigsruimte). De Kaartrekeig is er iet voor bestemd om gebruikt te worde als betaalrekeig. De bak mag op de Kaartrekeig te admiistrere bedrage die iet i de valuta va de Kaartrekeig luide door valutawissel omzette i de valuta va de Kaartrekeig. Valutawissel geschiedt op basis va de door de bak vastgestelde koers zoals die te tijde va de uitvoerig va de valutawissel geldt. 9. Maadopgave e afrekeig De Hoofdkaarthouder diet voor de afrekeig va het saldo op zij Kaartrekeig ee daartoe aa de bak opgegeve betaalrekeig aa te houde. De Hoofdkaarthouder otvagt maadelijks va de bak ee Maadopgave. I die Maadopgave zij vermeld de i die maadperiode op de Kaartrekeig geboekte debet- e creditbedrage e het eidsaldo waarop de Kaartrekeig die maadperiode sluit. Idie dit eidsaldo ee debetsaldo is, is dit, behoudes overeegekome krediet, per de datum va die Maadopgave opeisbaar. De bak is gerechtigd dit debetsaldo, al da iet via ee icasso, te laste te boeke va de i de eerste aliea bedoelde betaalrekeig. De bak tracht het debetsaldo kort a de datum va die Maadopgave te icassere. Idie de icasso door ovoldoede saldo, of welke rede ook, iet tot stad komt of wordt ogedaa gemaakt, diet de Hoofdkaarthouder alsog zelf voor betalig aa de bak te zorge, e wel op de betaalrekeig va de bak die voor dit doel i de Maadopgave wordt vermeld. Idie het volges de Maadopgave opeisbare debetsaldo iet bie 14 dage a de datum va de Maadopgave defiitief e ovoorwaardelijk aa de bak is voldaa, is de Hoofdkaarthouder de bak hierover rete verschuldigd. Deze rete wordt als volgt bereked: over de voor rekeig va de Hoofdkaarthouder door haar betaalde bedrage is rete verschuldigd vaaf de datum va de betaaltrasactie; over adere debiterige op de Kaartrekeig is rete verschuldigd vaaf de boekdatum. Idie het volges de Maadopgave opeisbare debetsaldo iet bie 21 dage a de datum va de Maadopgave defiitief e ovoorwaardelijk aa de bak is voldaa, ka de bak de Hoofd kaarthouder, i aavullig op de rete, ee extra vergoedig i rekeig brege als vermeld i het Iformatieblad Betaaldieste. De bak mag de begi- e de eiddatum va de maadperiode waarover Maadopgave wordt verstrekt wijzige. De bak stelt teves Opgave va de Kaartrekeig elektroisch beschikbaar aa de Hoofd kaarthouder. De voor toegag tot de elektroische Opgave beodigde wachtwoorde e/codes zij i de Voorwaarde Cliëtrelatie ader geregelde Klatherkeigsmiddele. 10. Restitutie De bak zal ee voor rekeig va de Hoofdkaarthouder betaald e op de Kaartrekeig gedebiteerd bedrag creditere idie de Hoofdkaarthouder haar dit bie acht weke a die debiterig vraagt e de Hoofdkaarthouder aatoot dat aa beide avolgede voorwaarde is voldaa: (i) het precieze bedrag va de betalig was te tijde va de trasactie iet gespecificeerd; e (ii) het bedrag va de betalig ligt hoger da de Hoofdkaarthouder op grod va zij eerdere uitgavepatroo, de overeegekome voorwaarde e adere relevate omstadighede, iet verbad houded met valutawissel, redelijkerwijs had kue verwachte. De bak zal bie tie werkdage de gevraagde crediterig uitvoere of weigere. Zowel de uitvoerig als de weigerig is voorlopig tezij de bak aders aageeft. Ook zal de bak de Hoofdkaarthouder berichte i hoeverre zij adere iformatie e/of documetatie odig acht alvores ee defiitieve beoordelig te geve. De bak ka, aar haar vrije beoordelig, ook buite het i de eerste aliea geoemde geval besluite ee bedrag op de Kaartrekeig te creditere dat daarop eerder weges ee betaaltrasactie is gedebiteerd. Idie de Hoofdkaarthouder dit west diet hij dit schriftelijk e oder opgave va redee aa de bak vrage, uiterlijk bie dertig dage adat hem door ee Maadopgave mededelig va de debiterig is gedaa. Ee evetueel door de bak uitgevoerde crediterig is voorlopig, tezij de bak aders aageeft. 11. Veiligheid e risicoverdelig De Kaarthouder zal steeds alle (gebruiks-, veiligheids- e procedure-)regels va de bak aleve die volges de Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. of het Iformatieblad Betaaldieste gelde voor Commuicaties e (het gebruik va) Commuicatiekaale, Klatherkeigsmiddele (bijvoorbeeld zij Kaart), Formuliere of iformatiedragers. Hiertoe behore oder meer alle veiligheidsverplichtige va de Kaarthouder krachtes artikel 13 Voorwaarde Cliëtrelatie, met ibegrip va de daari ader uitgewerkte verplichtig om (mogelijk) obevoegd gebruik va ee Klatherkeigsmiddel (bijvoorbeeld zij Kaart) of ee op aam gesteld Formulier terstod aa de bak te melde. Die meldplicht bestaat i ieder geval mede idie de Kaart (mogelijk) door ee obevoegde ka worde gebruikt, idie er (mogelijk) ee wachtwoord of code (voor het gebruik) va de Kaart beked is aa of gebruikt ka worde door ee obevoegde, of er (mogelijk) ee kopie is gemaakt va ee Klatherkeigsmiddel of daarva deel uitmakede geheime gegeves, of er zich eig ader veiligheidsicidet voordoet. Betaaltrasacties die zoder (geldige) opdracht va de Kaarthouder worde uitgevoerd kome i afwijkig va de risicoverdelig i de Voorwaarde Cliët - relatie volledig voor risico va de bak behoudes de volgede uitzoderige: (i) i geval va grove alatigheid va de Kaarthouder i de stipte alevig va de i de eerste aliea va dit artikel bedoelde (gebruiks-, veiligheids- e procedure-)regels kome betaaltrasacties i de periode voor de i de eerste aliea bedoelde meldig volledig voor rekeig e risico va de Hoofdkaarthouder (behoudes het geval sub (ii)); (ii) i geval va fraude of opzet va de Kaarthouder kome de betaaltrasacties steeds volledig voor rekeig e risico va de Hoofdkaarthouder. 12. Idirecte schade e gevolgschade Idirecte schade e gevolgschade va de Kaarthouder zij i ieder geval voor eige rekeig e risico va de Hoofdkaarthouder e iet toerekebaar aa de bak. De bak ka hierop echter gee beroep doe idie zij opzet of grove schuld heeft. 13. Iformatieblad Betaaldieste I het Iformatieblad Betaaldieste verstrekt de bak adere (gebruiks-, veiligheids- e procedure-)regels betreffede de Kaart, alsmede (overige) regels/ iformatie over de Kaart, tarieve e wisselkoerse, e evetuele adere met de Kaart verbad houdede oderwerpe. Deze regels e iformatie zij bided voor de Kaarthouder. De Hoofdkaarthouder ka de bak verzoeke om de toepasselijke voorwaarde, waaroder de Voorwaarde Creditcard e het Iformatieblad Betaaldieste, opieuw te verstrekke. 14. Idetificatiecode De bak faciliteert dat de Kaarthouder gebruik ka make va ee idetificatiecode. De bak ka verlage dat de Kaarthouder zich (mede) met behulp va deze idetificatiecode herkebaar maakt bij zij (telefoische) Commuicatie met de bak. 15. Krediet Aa de Kaartrekeig ka ee krediet worde gekoppeld. Hiertoe diet ee kredietovereekomst tusse de Hoofdkaarthouder e de bak te worde geslote. 16. Nevekaart De bak ka op aavraag va de Hoofdkaarthouder ee Nevekaart verstrekke aa ee Neve kaarthouder. Het gebruik va de Nevekaart komt voor rekeig e risico va de Hoofdkaarthouder, e komt te laste va dies Bestedigsruimte e Kaartrekeig (op gelijke wijze als de Kaart va de Hoofdkaarthouder zelf). Het gebruik va de Nevekaart door de Nevekaarthouder geldt tegeover de bak als vertegewoordigig va de Hoofdkaarthouder. Door het aavrage va de Nevekaart stemt de Hoofdkaarthouder hiermee i e machtigt hij de Nevekaarthouder hiertoe. De Hoofdkaarthouder is veratwoordelijk voor de alevig va de toepasselijke voorwaarde door de Nevekaarthouder. 17. Geldigheidsduur Op de Kaart zij ee maad e ee jaar afgedrukt die het eide va de geldigheids duur va de Kaart weergeve. De bak verstrekt tijdig voor het eide ee ieuwe Kaart. 18. Wijzigige De bak ka de Voorwaarde Creditcard e/of het Iformatieblad Betaaldieste, met iachtemig va ee termij va te miste twee maade, wijzige e/of aavulle door keisgevig aa de Hoofdkaarthouder. De Hoofdkaarthouder wordt per de igagsdatum aa de ieuwe tekst gebode, tezij hij de overeekomst uiterlijk per die datum door opzeggig doet eidige. De bak ka weges ee zwaarwegede rede de gebruiksmogelijkhede va de Kaart met omiddellijke igag beperke, opschorte, wijzige da wel beëidige, e daarbij oderscheid make aar categorieë of omstadighede. De bak zal de Hoofdkaarthouder hierva zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk mededelig doe. 19. Beëidigig De Hoofdkaarthouder ka de overeekomst door opzeggig aa de bak beëidige. De beëidigig gaat i per de laatste dag va de maad waari de opzeggig de bak bereikt. De bak ka de overeekomst door opzeggig, met iachtemig va ee termij va te miste twee maade, doe eidige door ee daartoe strekkede keisgevig aa de Hoofdkaarthouder. Idie de overeekomst voor de Hoofdkaarthouder eidigt, vervalt daarmee ook de Nevekaart. De Neve kaart ka ook afzoderlijk worde opgezegd. De bevoegdheid tot opzeggig va de Nevekaart ka ook worde uitgeoefed door de Nevekaarthouder. Idie de overeekomst eidigt voor de vervalmaad va ee Kaart, diet de Hoofdkaarthouder de Kaart i tweeë te kippe e aa de bak te retourere. Idie de Hoofdkaarthouder hieri alatig is, ka de bak op koste va de Hoofdkaarthouder, al da iet met ischakelig va ee Kaart acceptered bedrijf, maatregele eme om de Kaart i te eme e de koste daarva aa de Hoofdkaarthouder i rekeig brege. Per het eide va de Kaart is de Kaarthouder iet meer bevoegd tot het gebruik Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 11 va 15

13 erva. Zolag de bak de Kaart iet heeft terugotvage blijft de Hoofdkaarthouder overkort de voor de Kaart i rekeig te brege vergoedig verschuldigd e aasprakelijk voor betaaltrasacties die met de Kaart worde gedaa. Over de periode a terugotvagst wordt ee vooruitbetaalde vergoedig voor de Kaart aar everedigheid gerestitueerd. ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde Direct Spare Wat is Direct Spare? Direct Spare is ee spaarrekeig waarbij u altijd uw spaargeld kut opeme. Het retepercetage hagt af va het saldo op de rekeig. Voor wie is Direct Spare? Direct Spare is ee spaarrekeig voor particuliere. Begrippe I deze voorwaarde bedoelt de Bak met: De Bak: ABN AMRO Bak N.V. Tegerekeig: Ee spaar- of betaalrekeig i euro s die u bij de Bak aahoudt. Opee va Direct Spare a. U kut maximaal éé Direct Spare rekeig opee. Hier zij gee koste aa verbode. b. Voor het opee is ee Tegerekeig odig. Spare op Direct Spare a. U kut altijd spare. b. Spare doet u door het overmake va ee bedrag i euro s aar uw Direct Spare rekeig. Opeme va Direct Spare a. U kut altijd uw spaargeld opeme. Hier zij gee koste aa verbode. b. Opeme doet u door het overmake va ee bedrag aar uw Tegerekeig. Rete op Direct Spare a. Uw retepercetage hagt af va het saldo op uw spaarrekeig. De Bak hateert hiervoor verschillede saldogreze. Als uw spaargeld bove ee saldogres komt, krijgt u over het gehele spaarsaldo ee hogere rete. b. De saldogreze e de actuele retepercetages, kut u vide op www. abamro.l/rete of bij de Bak opvrage. c. De retepercetages op Direct Spare staa iet vast. De Bak ka de retepercetages e de greze altijd wijzige. d. De Bak iformeert u over retewijzigige op ee va de volgede maiere: --bekedmakig op --ee schriftelijk of elektroisch bericht aa u. e. Uw rete wordt bereked over de dage dat uw spaargeld op de rekeig heeft gestaa. f. Het maximale saldo waarover u rete otvagt is EURO ,-. U otvagt gee rete als het retebedrag lager is da EUR 0,40. g. Uw rete wordt jaarlijks op 31 december op uw Direct Spare rekeig bijgeschreve. Voor u is dit a twee werkdage zichtbaar. Afschrifte Bie Iteret Bakiere zij digitale rekeigafschrifte beschikbaar. Hebt u gee Iteret Bakiere da otvagt u papiere rekeigafschrifte. Opheffe va Direct Spare a. U kut uw Direct Spare rekeig opheffe waeer u wilt. Hier zij gee koste aa verbode. b. Als er og spaargeld op uw Direct Spare rekeig staat maakt de Bak uw spaargeld over aar uw Tegerekeig. c. Uw rete otvagt u i de eerste helft va de volgede maad op uw Tegerekeig. d. Als uw Direct Spare rekeig is opgeheve ka de Bak gee opdrachte meer uitvoere voor deze rekeig. e. Als het overmake aar uw Tegerekeig iet mogelijk is, zal de Bak uw spaargeld beware op ee rekeig va de Bak zelf. Over dit spaargeld otvagt u gee rete. f. De Bak ka uw Direct Spare rekeig opheffe als u 12 maade gee spaargeld op deze rekeig heeft staa. Overige bepalige a. De Direct Spare rekeig is gee betaalrekeig. b. De Bak ka deze voorwaarde altijd wijzige. De Bak iformeert u hierover vooraf op ee va de volgede maiere: --bekedmakig op --ee schriftelijk of elektroisch bericht aa u. c. De Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. zij va toepassig op Direct Spare. d. Op de overeekomst e deze voorwaarde is Nederlads recht va toepassig. Hebt u ee klacht? De Bak wil dat u tevrede bet. Als u ee klacht heeft, laat dit da wete, via: of via (gratis). Voor elke klacht zoekt de Bak de beste oplossig. Bet u het iet ees met de uitkomst die de Bak u biedt? Schrijf da ee brief aar: ABN AMRO Bak N.V. Afdelig Klachtemaagemet (AA1416) Postbus EA Amsterdam De afdelig Klachtemaagemet zal uw klacht behadele. Bet u het iet ees met de uitkomst? Da hebt u drie maade de tijd om uw klacht voor te legge aa het Klachteistituut Fiaciële Diestverleig (Kifid): Postbus AG De Haag Tel: Fax: Meer iformatie kut u vide op Hebt u og ee vraag? U kut de Bak telefoisch bereike op (EUR 0,10 per miuut). ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde Direct Kwartaal Spare Wat is Direct Kwartaal Spare? Direct Kwartaal Spare is ee spaarrekeig waarbij u altijd uw spaargeld kut opeme. U krijgt altijd ee basisrete. Over het spaargeld dat ee heel kalederkwartaal op uw rekeig staat, krijgt u ook ee bousrete. Voor wie is Direct Kwartaal Spare? Direct Kwartaal Spare is ee spaarrekeig voor particuliere. Begrippe I deze voorwaarde bedoelt de Bak met: De Bak: ABN AMRO Bak N.V. tegerekeig: Ee spaar- of betaalrekeig i euro s die u bij de Bak aahoudt. Opee va Direct Kwartaal Spare a. U kut maximaal éé Direct Kwartaal Spare rekeig opee. Hier zij gee koste aa verbode. b. Voor het opee is ee Tegerekeig odig. Spare op Direct Kwartaal Spare a. U kut altijd spare. b. Spare doet u door het overmake va ee bedrag i euro s aar uw Direct Kwartaal Spare rekeig. c. Over het bedrag dat u tijdes ee kwartaal spaart, krijgt u allee de basisrete. Opeme va Direct Kwartaal Spare a. U kut altijd uw spaargeld opeme. Hier zij gee koste aa verbode. b. Opeme doet u door het overmake va ee bedrag aar uw Tegerekeig. c. Over het bedrag dat u tijdes ee kwartaal opeemt, krijgt u allee de basisrete. Rete op Direct Kwartaal Spare a. De retepercetages op Direct Kwartaal Spare staa iet vast. De Bak ka deze altijd wijzige. De actuele retepercetages kut u vide op www. abamro.l/rete of bij de Bak opvrage. b. U krijgt uw bousrete over het geld dat ee heel kwartaal op de spaarrekeig staat: Va 31 december tot 31 maart, va 31 maart tot 30 jui, va 30 jui tot 30 september e va 30 september tot 31 december. c. Over het spaargeld dat iet ee heel kalederkwartaal op uw rekeig staat, krijgt u de basisrete. d. De Bak iformeert u over retewijzigige op ee va de volgede maiere: --bekedmakig op --ee schriftelijk of elektroisch bericht aa u. e. Uw rete wordt bereked over de dage dat uw spaargeld op de rekeig heeft gestaa. f. Het maximale saldo waarover u rete otvagt is EURO ,-. U otvagt Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 12 va 15

14 gee rete als het retebedrag lager is da EURO 0,40. g. Uw rete wordt op de laatste dag va het kwartaal op uw Direct Kwartaal Spare rekeig bijgeschreve. Voor u, is dit a vijf werkdage zichtbaar. Afschrifte Bie Iteret Bakiere zij digitale rekeigafschrifte beschikbaar. Hebt u gee Iteret Bakiere da otvagt u papiere rekeigafschrifte. Opheffe va Direct Kwartaal Spare a. U kut uw Direct Kwartaal Spare rekeig opheffe waeer u wilt. Hier zij gee koste aa verbode. b. Als er og spaargeld op uw rekeig staat maakt de Bak uw spaargeld over aar uw Tegerekeig. c. Uw rete otvagt u i de eerste helft va de volgede maad op uw Tegerekeig. d. Als uw Direct Kwartaal Spare rekeig is opgeheve ka de Bak gee opdrachte meer uitvoere voor deze rekeig. e. Als het overmake aar uw Tegerekeig iet mogelijk is, zal de Bak uw spaargeld beware op ee rekeig va de Bak zelf. Over dit spaargeld otvagt u gee rete. f. De Bak ka uw Direct Kwartaal Spare rekeig opheffe als u 12 maade gee spaargeld op deze rekeig heeft staa. Overige bepalige a. De Direct Kwartaal Spare rekeig is gee betaalrekeig. b. De Bak ka deze voorwaarde altijd wijzige. De Bak iformeert u hierover vooraf op ee va de volgede maiere: --bekedmakig op --ee schriftelijk of elektroisch bericht aa u. c. De Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. zij va toepassig op Direct Kwartaal Spare. d. Op de overeekomst e deze voorwaarde is Nederlads recht va toepassig. Hebt u ee klacht? De Bak wil dat u tevrede bet. Als u ee klacht heeft, laat dit da wete, via: of via (gratis). Voor elke klacht zoekt de Bak de beste oplossig. Bet u het iet ees met de uitkomst die de Bak u biedt? Schrijf da ee brief aar: ABN AMRO Bak N.V. Afdelig Klachtemaagemet (AA1416) Postbus EA Amsterdam De afdelig Klachtemaagemet zal uw klacht behadele. Bet u het iet ees met de uitkomst? Da hebt u drie maade de tijd om uw klacht voor te legge aa het Klachteistituut Fiaciële Diestverleig (Kifid): Postbus AG De Haag Tel: Fax: Meer iformatie kut u vide op Hebt u og ee vraag? U kut de Bak telefoisch bereike op (EUR 0,10 per miuut). ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde Vermoges Spaarrekeig Wat is de Vermoges Spaarrekeig? De Vermoges Spaarrekeig is ee spaarrekeig, waarbij u altijd uw spaargeld ka opeme. U otvagt altijd ee basisrete. Over het spaargeld dat tot e met 30 december op de rekeig staat, krijgt u ook ee bousrete. Voor wie is de Vermoges Spaarrekeig? De Vermoges Spaarrekeig is ee spaarrekeig voor particuliere, stichtige, vereigige zoder wistoogmerk e kasgeldveootschappe. Begrippe I deze voorwaarde bedoelt de Bak met: De Bak: ABN AMRO Bak N.V. Tegerekeig: Ee spaar- of betaalrekeig i euro s die u bij de Bak aahoudt. Opee va uw Vermoges Spaarrekeig a. U kut maximaal éé Vermoges Spaarrekeig opee. Hier zij gee koste aa verbode. b. Voor het opee is ee Tegerekeig odig. Spare op uw Vermoges Spaarrekeig a. U kut op elk gewest momet geld spare. b. Spare doet u door het overmake va ee bedrag i euro s aar uw Vermoges Spaarrekeig. c. Over het bedrag dat u tijdes het jaar spaart e dat tot e met 30 december op de rekeig blijft staa, krijgt u de bousrete. Opeme va uw Vermoges Spaarrekeig a. U kut op elk gewest momet uw spaargeld opeme. Hier zij gee koste aa verbode. b. Opeme doet u door het overmake va ee bedrag aar uw Tegerekeig. c. Over het bedrag dat u tijdes het jaar opeemt, krijgt u allee de basisrete. Rete op uw Vermoges Spaarrekeig a. De retepercetages op de Vermoges Spaarrekeig staa iet vast. De Bak ka deze altijd wijzige. De actuele retepercetages kut u vide op www. abamro.l/rete of bij de Bak opvrage. b. U krijgt uw bousrete over het geld dat ee heel jaar op de spaarrekeig staat: Va 31 december tot e met 30 december. c. U krijgt uw bousrete ook over het geld dat a 31 december is gestort e op de rekeig blijft staa tot e met 30 december. d. De Bak iformeert u over retewijzigige op ee va de volgede maiere: --bekedmakig op --ee schriftelijk of elektroisch bericht aa u. e. Uw rete wordt bereked over de dage dat het saldo op de rekeig heeft gestaa. f. Het maximale saldo waarover u rete otvagt is EUR ,-. U otvagt gee rete als het retebedrag lager is da EUR 0,40. g. Uw rete wordt jaarlijks op 31 december op uw Vermoges Spaarrekeig bijgeschreve. Voor u, is dit a twee werkdage zichtbaar. Afschrifte Bie Iteret Bakiere zij digitale rekeigafschrifte beschikbaar. Hebt u gee Iteret Bakiere da otvagt u papiere rekeigafschrifte. Opheffe va uw Vermoges Spaarrekeig a. U kut uw Vermoges Spaarrekeig opheffe waeer u wilt. Hier zij gee koste aa verbode. b. Als er og spaargeld op uw rekeig staat maakt de Bak uw spaargeld over aar uw Tegerekeig. c. Uw rete otvagt u i de eerste helft va de volgede maad op uw Tegerekeig. d. Als uw Vermoges Spaarrekeig is opgeheve ka de Bak gee opdrachte meer uitvoere voor deze rekeig. e. Als het overmake aar uw Tegerekeig iet mogelijk is, zal de Bak uw spaargeld beware op ee rekeig va de Bak zelf. Over dit spaargeld otvagt u gee rete. f. De Bak ka uw Vermoges Spaarrekeig opheffe als u 12 maade gee spaargeld op deze rekeig heeft staa. Overige bepalige a. De Vermoges Spaarrekeig is gee betaalrekeig. b. De Bak ka deze voorwaarde altijd wijzige. De Bak iformeert u hierover vooraf op ee va de volgede maiere: --bekedmakig op --ee schriftelijk of elektroisch bericht aa u. c. De Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. zij va toepassig op de Vermoges Spaarrekeig. d. Op de overeekomst e deze voorwaarde is Nederlads recht va toepassig. Hebt u ee klacht? De Bak wil dat u tevrede bet. Als u ee klacht heeft, laat dit da wete, via: of via (gratis). Voor elke klacht zoekt de Bak de beste oplossig. Bet u het iet ees met de uitkomst die de Bak u biedt? Schrijf da ee brief aar: ABN AMRO Bak N.V. Afdelig Klachtemaagemet (AA1416) Postbus EA Amsterdam De afdelig Klachtemaagemet zal uw klacht behadele. Bet u het iet ees met de uitkomst? Da hebt u drie maade de tijd om uw klacht voor te legge aa het Klachteistituut Fiaciële Diestverleig (Kifid): Postbus AG De Haag Tel: Fax: Meer iformatie kut u vide op Hebt u og ee vraag? U kut de Bak telefoisch bereike op (EUR 0,10 per miuut). ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 13 va 15

15 , Algemee Voorwaarde ABN AMRO Stad-By Service Artikel 4. Diefstal, verlies, misbruik e VERVALsig va fiaciële kaarte Artikel 1. Begripsomschrijvige ABN AMRO: ABN AMRO Bak N.V.. ABN AMRO Stad-By Service: de aam waaroder ABN AMRO de hiera beschreve diestverleig aabiedt; Algemee Voorwaarde: deze Algemee Voorwaarde ABN AMRO Stad-By Service; Buitelad: de gehele wereld, met uitzoderig va het lad waar Cliët e/ of Gezislede wooachtig zij; Cliët: degee die zich heeft opgegeve om gebruik te kue make va de ABN AMRO Stad-By Service; Fiaciële kaart(e): bakpasse, Wereldpasse, giromaatpasse, credit cards, takpasse, Chipkip e adere chipkaarte e (klate)kaarte, uitgegeve door bieladse e buiteladse bake, wikels e/of adere istaties; Gezislede: de echtgeo(o)t(e)/geregistreerd parter va Cliët of de met hem/haar i gezisverbad samewoede perso(o)(e), voorzover opgegeve door Cliët; Houder: Cliët e/of Gezislede; Idetiteits bewijze: paspoort, rijbewijs, Europese idetiteitskaart; Mobiele telefoos: alle telefoos, iet zijde pre-paid, voorzie va SIM(Subcriber Idetity Module)-kaart; Persoolijke code: ee door Cliët opgegeve letter- of cijfercombiatie waarmee de geregistreerde gegeves opgevraagd kue worde; Reisdocumete: verplichte i-, door- e uitreisdocumete zoals paspoorte, laissez-passers, alsmede voor buiteladse reize oodzakelijke reisbiljette zoals vlieg-, boot- e treitickets; Waardevolle documete: lidmaatschapskaarte, garatie bewijze, cotracte, polisse, ummers zoals va (auto)sleutels e frame-ummers va fietse; Artikel 2. Algemee 2.1 Deze Algemee Voorwaarde zij va toepassig op de verhoudig tusse ABN AMRO e Cliët e Gezislede. 2.2 ABN AMRO is bevoegd om bij de uitvoerig va de ABN AMRO Stad-By Service gebruik te make va de dieste va derde. 2.3 Cliët staat er voor i dat de Gezislede hem ee oherroepelijke volmacht gegeve hebbe om he tegeover ABN AMRO te vertegewoordige. ABN AMRO zal voor Cliët e/of Gezislede bestemde mededelig(e) richte aa Cliët. 2.4 Alle commuicatie zowel schriftelijk als modelig zal plaatsvide via de door ABN AMRO beked gemaakte telefooummers e adresse. 2.5 Cliët is bij vooruitbetalig ee bijdrage verschuldigd. De op het registratieformulier aagegeve particuliere ABN AMRO betaalrekeig va Cliët zal worde belast voor deze bijdrage. Idie de afschrijvig iet va de particuliere ABN AMRO betaalrekeig ka plaatsvide, heeft ABN AMRO het recht de over - eekomst door opzeggig tege het eide va het lopede kwartaal te beëidige. 2.6 Wijzigige va het adres va Gezislede diet Cliët overwijld aa ABN AMRO mede te dele. I geval va adreswijzigig va ee Gezislid zal de overeekomst te aazie va dat Gezislid eidige op de dag va de verhuizig. Ee verzoek als hiervoor bedoeld ka schriftelijk of telefoisch bij de ABN AMRO worde igedied. Artikel 3. Registratie 3.1 ABN AMRO zal de op het registratieformulier igevulde Fiaciële kaarte, Mobiele telefoos, Idetiteitsbewijze, Waardevolle documete e Reis documete registrere. Cliët otvagt ee bevestigig va de op zij aam e die va Gezislede geregistreerde gegeves. Eerst a otvagst va deze bevestigig ka Cliët e/of kue Gezislede gebruik make va de diestverleig ABN AMRO heeft het recht om registratie va bepaalde Fiaciële kaarte e/ of adere door Cliët e/of Gezislede geweste gegeves zoder opgaaf va redee te weigere da wel te beëidige. 3.3 ABN AMRO is iet aasprakelijk idie de opgegeve gegeves ojuist e/of ovolledig blijke te zij. 3.4 ABN AMRO zal Cliët jaarlijks ee overzicht sture va alle va Cliët e/of Gezislede geregistreerde gegeves. Daaraast otvagt Cliët a iedere mutatie ee overzicht va alle alsda geregistreerde gegeves. De op de overzichte voorkomede geregistreerde gegeves gelde als juist e volledig, tezij Cliët e/of Gezislede overwijld a otvagst daarva ee gecorrigeerde opgave verstrekke. 3.5 Cliët e/of Gezislede hebbe te alle tijde het recht tot izage va de op hu aam geregistreerde gegeves. Cliët e/of Gezislede hebbe voorts te alle tijde het recht tot wijzige, aavulle of verwijdere va de op hu aam geregistreerde gegeves. Ee verzoek als hiervoor bedoeld ka schriftelijk of telefoisch bij de ABN AMRO worde igedied. 3.6 ABN AMRO is slechts tot het geve va izage i c.q. vrijgave va geregistreerde gegeves gehoude waeer degee die avraag doet, zich aar het oordeel va ABN AMRO, afdoede als degee wies gegeves geregistreerd zij heeft kue idetificere. Dit is oder meer het geval idie degee die avraag doet de Persoolijke code opgeeft. 3.7 Idie ee derde zich te behoeve va Cliët e/of Gezislede tot ABN AMRO wedt staat het ABN AMRO vrij, idie het aar haar oordeel aaemelijk is dat de derde i het belag va Cliët e/of Gezislede optreedt, om de gevraagde dieste, zoals het blokkere va Fiaciële kaarte, het geve va izage i e/ of vrijgave va geregistreerde gegeves te verlee. 3.8 Wijzigige i Fiaciële kaart(e), Mobiele telefoos, Idetiteitsbewijze, Waardevolle documete e Reis documete diet Cliët door te geve aa ABN AMRO. ABN AMRO is iet aasprakelijk voor door Cliët gelede schade, bijvoorbeeld bij fraude met passe of cards, idie Cliët gee zorg heeft gedrage voor het doorgeve va deze wijzigige aa ABN AMRO. 4.1 Cliët e/of Gezislede kue diefstal, verlies, misbruik of vervalsig va ee of meerdere Fiaciële kaarte melde bij ABN AMRO op het alarmummer Stad-By Service. Deze meldig wordt door ABN AMRO oder vermeldig va het tijdstip waarop deze meldig plaatsvod, schriftelijk aa Cliët bevestigd. Cliët e de Houder va de Fiaciële kaart(e) worde geacht akkoord te zij met het i de bevestigig geoemde tijdstip idie zij iet bie 30 dage a dagtekeig va deze bevestigig schriftelijk bezwaar hebbe gemaakt. 4.2 Na deze meldig is de Houder va de Fiaciële kaart(e) iet meer aasprakelijk voor de gevolge va obevoegd gebruik dat plaatsvidt a het momet va meldig, behoudes ozorgvuldigheid va de Houder va de Fiaciële kaart(e). Obevoegd gebruik va ee (elektro isch) tegoed c.q. ee (elektroische) waarde, sleutel of iformatie op ee Fiaciële kaart blijft echter voor risico e rekeig va de Houder va de Fiaciële kaart. 4.3 Cliët e Gezislede hebbe ABN AMRO last e volmacht tot wederopzeggig verleed om i geval va diefstal, verlies, misbruik of vervalsig va ee Fiaciële kaart de desbetreffede kaartuitgevede istatie i keis te stelle va de diefstal, het verlies, het misbruik of de vervalsig e haar te verzoeke de Fiaciële kaart met omiddellijke igag te blokkere. 4.4 Idie ABN AMRO keis heeft va het feit dat ee kaartuitgevede istatie bovebedoelde meldig allee accepteert va de Houder va de Fiaciële kaart zelf e ABN AMRO de Houder va de Fiaciële kaart hierva op de hoogte heeft gesteld, is ABN AMRO vaaf dat momet iet meer aasprakelijk e diet de Houder va de Fiaciële kaart zelf alle hadelige welke met de uitgevede istatie zij afgesproke te verrichte. 4.5 De meldigsplicht va ABN AMRO geldt allee voor de bij ABN AMRO geregistreerde Fiaciële kaarte. ABN AMRO is iet aasprakelijk voor de wijze waarop door de kaartuitgevede istellig actie wordt oderome aar aaleidig va door ABN AMRO verrichte meldige, tezij het tekortschiete va de reactie het gevolg is va keelijke ozorgvuldigheid i de meldig door ABN AMRO. 4.6 ABN AMRO zal aa de Houder va de Fiaciële kaart de schade vergoede die is opgetrede vóór het momet va meldig e die krachtes de voor de betreffede Fiaciële kaart geldede voorwaarde voor rekeig va de Houder komt (eige risico), mits de Houder va de Fiaciële kaart heeft gehadeld overeekomstig de voorwaarde die voor de betreffede Fiaciële kaart gelde. De vergoedig ter zake va Fiaciële kaarte vidt plaats met iachtemig va ee maximum va EUR 910,00 per gebeurteis. Hierbij geldt ee maximum va EUR 160,00 per Fiaciële kaart. Oder gebeurteis diet i dit verbad te worde verstaa de gemelde diefstal of het verlies, het misbruik of de vervalsig waaruit schade voortvloeit. Ee (elektroisch) tegoed of ee (elektroische) waarde op ee Fiaciële kaart wordt iet vergoed. 4.7 ABN AMRO zal slechts tot vergoedig va het eige risico aa de Houder va ee Fiaciële kaart overgaa idie e voor zover de Houder de zorgvuldigheidsverplichtige te opzichte va de desbetreffede kaartuitgevede istatie volledig is agekome. Teeide vast te stelle of dit het geval is, zal ABN AMRO zich late leide door de door de desbetreffede kaartuitgevede istellig igeome stadpute. 4.8 ABN AMRO zal voorts slechts tot vergoedig va het eige risico overgaa, idie de meldig va diefstal, verlies, misbruik of vervalsig bie 14 dage a het feit va verlies, diefstal da wel keisemig va misbruik of vervalsig door de Houder va ee Fiaciële kaart door ABN AMRO is otvage. De termij va 14 dage geldt echter iet i die gevalle waari de Houder va ee Fiaciële kaart met ee kaartuitgevede istellig ee kortere of lagere meldigstermij is overeegekome; i dit laatste geval geldt de overeegekome meldigstermij. 4.9 Los va eige regelig va ee kaartuitgevede istellig is ABN AMRO voorts iet gehoude tot vergoedig va het eige risico idie de schade is veroorzaakt door opzet va de Houder va ee Fiaciële kaart, de schade voortvloeit uit ee door de Houder va ee Fiaciële kaart gepleegd misdrijf of idie de schade het gevolg is va misbruik va ee Fiaciële kaart door de echt geo(o)t(e), levesparter, kidere of persoe die met de Houder va ee Fiaciële kaart samewoe. Artikel 5. Vervagede fiaciële kaart 5.1 ABN AMRO zal, a ee door haar uitgegeve Fiaciële kaart te hebbe geblokkeerd, kosteloos de betreffede Fiaciële kaart vervage. 5.2 Idie de Houder va ee door ABN AMRO uitgegeve credit card a verlies, diefstal, misbruik of vervalsig va deze credit card i het buitelad lager da vier dage i het Buitelad zal verblijve, zal ABN AMRO desgevraagd kosteloos zorgdrage voor toezedig va ee door haar uitgegeve emergecy replacemet credit card op het buiteladse verblijfadres va de Houder va deze credit card. 5.3 ABN AMRO zal de overige uitgevede istaties va Fiaciële kaarte, a blokkerig va ee Fiaciële kaart, verzoeke om de aamaak va ee vervagede kaart. Evetuele koste va deze Fiaciële kaart zij voor rekeig va de Houder va de Fiaciële kaart. ABN AMRO is iet aasprakelijk idie door ee uitgevede istatie gee uitvoerig wordt gegeve aa het verzoek va ABN AMRO ee vervagede kaart aa te make. Artikel 6. Diefstal e verlies va mobiele telefoo 6.1 Cliët e/of Gezislede kue diefstal of verlies va ee Mobiele telefoo melde bij ABN AMRO op het door haar aagegeve alarmummer. Deze meldig wordt door ABN AMRO oder vermeldig va het tijdstip waarop deze meldig plaatsvod, schriftelijk aa Cliët bevestigd. Cliët e Gezislede worde geacht akkoord te zij met het i de bevestigig geoemde tijdstip idie zij iet bie 30 dage a dagtekeig va deze bevestigig schriftelijk bezwaar hebbe gemaakt. Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 14 va 15

16 6.2 Cliët e Gezislede hebbe ABN AMRO last e volmacht tot wederopzeggig verleed om i geval va diefstal of verlies va ee Mobiele telefoo het desbetreffede belbedrijf i keis te stelle va de diefstal of het verlies e haar te verzoeke de Mobiele telefoo met omiddellijke igag te blokkere. 6.3 Idie ABN AMRO keis heeft va het feit dat ee belbedrijf bovebedoelde meldig allee accepteert va Cliët e/of Gezislid zelf e ABN AMRO Cliët e/of Gezislid hierva op de hoogte heeft gesteld, is ABN AMRO vaaf dat momet iet meer aasprakelijk e diet Cliët e/of Gezislid zelf alle hadelige welke met de uitgevede istatie zij afgesproke te verrichte. 6.4 De meldigsplicht va ABN AMRO geldt allee voor de bij ABN AMRO geregistreerde Mobiele telefoos. ABN AMRO is iet aasprakelijk voor de wijze waarop door het belbedrijf actie wordt oderome aar aaleidig va door ABN AMRO verrichte meldige, tezij het tekortschiete va de reactie het gevolg is va keelijke ozorgvuldigheid i de meldig door ABN AMRO. Artikel 7. Sigalerig va afloop Idie bij ABN AMRO rijbewijs, paspoort e/of Europese idetiteitskaart, oder opgave va de vervaldata zij geregistreerd, stuurt ABN AMRO Cliët uiterlijk twee maade voor het verlope va de geldigheid bericht va de opgegeve vervaldatum. Mocht ABN AMRO geoemd bericht iet of te laat versture, da ka Cliët daaraa gee aasprake jeges ABN AMRO otlee. Artikel 8. Sleutelhager traceer- e retourservice De bij ABN AMRO terugbezorgde geregistreerde sleutelhagers zulle i overleg met betrokke Cliët of Gezislid door ABN AMRO zo sel mogelijk weer i zij bezit worde gesteld. Verzedkoste tot ee maximum bedrag gelijk aa de ormale TPG Post tarieve voor verzedig bie Nederlad zij voor rekeig va ABN AMRO. Artikel 9. Hulpverleig buitelad 9.1 Cliët e/of Gezislede kue i het buitelad gebruik make va de i artikel 10 omschreve hulpverleig i het Buitelad. 9.2 Recht op hulpverleig e vergoedig va koste bestaat uitsluited idie vooraf telefoisch cotact is opgeome met ABN AMRO e de hulp i overleg met ABN AMRO is uitgevoerd. Verzoeke tot vergoedig va koste zulle slechts i behadelig worde geome idie zij voorzie zij va de daarop betrekkig hebbede origiele documete. 9.3 Idie door Cliët e/of Gezislede gee telefoisch cotact is opgeome met ABN AMRO vervalt het recht op vergoedig. Idie ABN AMRO va oordeel is dat er gee recht op vergoedig bestaat, doet zij daarva schriftelijk mededelig aa Cliët. Ieder (vermeed) recht op ee vergoedig vervalt waeer iet bie éé jaar a de bedoelde mededelig door Cliët e/of Gezislede ee verzoek tot vergoedig is igedied bij ABN AMRO Stad-By Service. 9.4 Cliët e/of Gezislede diee alles i het werk te stelle om schade te beperke. Recht op vergoedig vervalt idie Cliët e/of Gezislede iet de ormale voorzichtigheid i acht hebbe geome ter voorkomig va verlies e/of diefstal va Fiaciële kaarte e/of Reisdocumete. 9.5 Cliët e/of Gezislede diee ABN AMRO, i geval va betalig va koste e/of schadeloosstellig, alle rechte e vorderige va Cliët e/of Gezislede jeges aasprakelijke derde e/of (verzekerigs)maatschappije op haar eerste verzoek over te drage, alle origiele documete te overhadige e alle oodzakelijke formaliteite te vervulle. 9.6 De op het registratieformulier aagegeve particuliere ABN AMRO betaalrekeig va Cliët zal worde belast voor de door ABN AMRO verstrekte voorschotte. Artikel 10. Omvag va de hulpverleig i het buitelad 10.1 Alle i dit artikel vermelde maximale bedrage gelde als maximale vergoedig voor Cliët e/of Gezislede gezamelijk per gebeurteis ABN AMRO bemiddelt bij het doorgeve va drigede boodschappe die als gevolg va verlies of diefstal va Fiaciële kaarte e/of Reisdocumete bij ABN AMRO biekome ABN AMRO zal op verzoek va Cliët e/of Gezislede voorschotte verstrekke tot ee maximum bedrag va EUR 1.000,- per gebeurteis om de eerste uitgave te dekke i geval va urgete ziekehuisopame of overwachte oodsituaties i het Buitelad i geval va geldood te gevolge va verlies of diefstal va Fiaciële kaarte e/of Reisdocumete (dit moet uiteraard direct gemeld zij aa ABN AMRO e de plaatselijke politie). ABN AMRO ka op verzoek va Cliët e/of Gezislede cotact tot stad brege met de ziektekosteverzekeraar om te regele dat medische koste rechtstreeks worde voldaa, voor zover va toepassig I geval va overwachte e erstige probleme gedurede ee reis i het Buitelad te gevolge va verlies of diefstal va Fiaciële kaarte e/of Reisdocumete, zal ABN AMRO Cliët e/of Gezislede bijstaa i hu cotacte met ambassades, cosulate e overige officiële istaties. Zoodig e waar mogelijk zal ABN AMRO als tolk fugere. ABN AMRO zal, idie odig, Cliët e/of Gezislede bijstaa bij het verkrijge va vervagede Reisdocumete voor Cliët e/of Gezislede. De koste va vervagede Reisdocumete kome te laste va Cliët. ABN AMRO zal op verzoek va Cliët e/of Gezis lede de koste bij wijze va voorschot voldoe. De oodzakelijke extra te make koste voor vervagig va Reisdocumete worde vergoed tot ee maximum bedrag va EUR 115,- per gebeurteis Idie i het Buitelad te gevolge va verlies of diefstal va Fiaciële kaarte e/of Reisdocumete e als gevolg va hadelige va de daartoe bevoegde plaatselijke overheidsistaties overmijdelijk opothoud otstaat, zulle de daaruit voortvloeiede evetuele oodzakelijke extra koste door ABN AMRO tot ee bedrag va maximaal EUR 230,- per gebeurteis vergoed worde. Vergoedig va deze extra koste vidt uitsluited plaats idie het overmijdelijke opothoud aatoobaar is e otstaa is tijdes ee terugof doorreis, welke voor aavag va de reis i het Buitelad is vastgelegd I geval bij ABN AMRO gemeld wordt dat bagage is terug gevode, zal ABN AMRO zorgdrage voor verzedig va de bagage aar het door Cliët e/of Gezislede op te geve adres. De koste va verzedig kome te laste va Cliët. Voorts zal ABN AMRO Cliët e/of Gezislede behulpzaam zij bij het opspore va bagage i geval va vermissig va bagage gedurede ee reis i het Buitelad. Cliët e/of Gezislede diee altijd zelf ter plaatse de daartoe passede maatregele te treffe e de betrokke vervoersmaatschappije e (luchthave) autoriteite omiddellijk te iformere over vertragig of vermissig va hu bagage ABN AMRO vergoedt alle oodzakelijke, door Cliët e/of Gezislede gemaakte telecommuicatiekoste (telefoo-, telex, iteret e faxkoste) tot ee maximum va EUR 115,- per gebeurteis, voor zover betrekkig hebbede op de gebode hulpverleig. Voor zover deze koste zij gemaakt om cotact op te eme met de ABN AMRO Stad-By Service worde zij ook bove het maximum bedrag uitgekeerd. Artikel 11. Duur e beëidigig 11.1 De geldigheidsduur va de overeekomst is voor obepaalde tijd I geval va opzeggig door Cliët diet het schriftelijk bericht uiterlijk 15 kalederdage voor het eide va het lopede kwartaal door ABN AMRO te zij otvage. Gezislede kue de overeekomst iet beëidige ABN AMRO heeft het recht om te alle tijde op grod va zwaarwegede redee met omiddellijke igag de overeekomst met Cliët op te zegge I geval va beëidigig door ABN AMRO of Cliët ka Cliët gee aaspraak make op restitutie va de reeds betaalde bijdrage, overmiderd het i artikel 12.2 bepaalde Na beëidigig va de overeekomst zal ABN AMRO de geregistreerde gegeves verietige. Artikel 12. Aavullige e wijzigige 12.1 ABN AMRO is te alle tijde bevoegd de op de ABN AMRO Stad-By Service toepasselijke voorwaarde aa te vulle e/of te wijzige e/of de bijdrage te wijzige Aavullige op e/of wijzigige i de op de ABN AMRO Stad-By Service toepasselijke voorwaarde e/of wijzigige va de bijdrage zulle voor Cliët bided zij dertig dage adat daarva mededelig is gedaa aa Cliët. Idie Cliët iet akkoord gaat met de aa vullige e/of wijzigige diet Cliët dit bie dertig dage a de mededelig schriftelijk aa ABN AMRO mede te dele. Restitutie va de reeds betaalde bijdrage zal plaatsvide aar rato va de pro resto looptijd. Artikel 13. Geschille 13.1 Op de relatie tusse Cliët e ABN AMRO is Nederlads recht va toepassig. Geschille kue aahagig worde gemaakt bij de bevoegde Nederladse rechter Geschille kue ook voorgelegd worde aa de Geschillecommissie Bakzake coform de regels va het voor deze commissie geldede reglemet. ABN AMRO Bak N.V., gevestigd te Amsterdam Hadelsregister K.v.K. Amsterdam, r Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket, Blad 15 va 15

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Duokoop B.V.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Duokoop B.V. 1. Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Duokoop : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duokoop BV, statutair gevestigd te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Voorwaarden Verenigingen & Stichtingen Pakket

Voorwaarden Verenigingen & Stichtingen Pakket Voorwaarden Verenigingen & Stichtingen Pakket Bestaande uit: algemene voorwaarden toelichting algemene voorwaarden voorwaarden betaaldiensten informatieblad betaaldiensten voorwaarden businesscard voorwaarden

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE, tweede afdelig Ee kapel, gelege Geraardsbergsestraat 160, gekadastreerd volges titel e volges kadastraal uittreksel va dertig jauari tweeduized vijftie sectie B, ummer 1630/d,

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Privé Pakket. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren. Voorwaarden Gemeenschappelijke Rekening

Privé Pakket. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren. Voorwaarden Gemeenschappelijke Rekening voorwaarden Privé Pakket Januari 2015 Bestaande uit: Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Voorwaarden Betaaldiensten Particulieren Algemene Voorwaarden ABN AMRO en ABN AMRO MeesPierson Card Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 2009

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 2009 ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 2009 Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Ethiek en gedragscode

Ethiek en gedragscode Ethiek e gedragscode 2015 RELX Group Gedragscode e bedrijfsdeotologie 2 Ihoud Oze toewijdig aa itegriteit Ee bericht va oze Chief Executive Officer Oze bedrijfsfilosofie e waarde Gedragscode e bedrijfsdeotologie

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Prestige Pakket. voorwaarden

Prestige Pakket. voorwaarden voorwaarden Prestige Pakket September 2011 Bestaande uit: Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden Toegang ABN AMRO Algemene Voorwaarden Toegangscode Particulier Voorwaarden Betaaldiensten

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE - vierde afdelig - GEMEENTE MEERBEKE Ee woohuis alle aahorighede op e grod e tui, gelege aa de Edigsesteeweg 59, gekadastreerd volges titel sectie A, deel va ummers 410/b e

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Naam en adres van de cliënt

Naam en adres van de cliënt ALGEMENE bankvoorwaarden Delta Lloyd Bank NV INHOUD Artikel 1 Werkingssfeer Artikel 2 Zorgplicht bank en cliënt Artikel 3 Activiteiten en doeleinden Artikel 4 Niet-openbare informatie Artikel 5 Inschakeling

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden 2009. Nederlandse Vereniging van Banken

Algemene Bankvoorwaarden 2009. Nederlandse Vereniging van Banken Algemene Bankvoorwaarden 2009 Nederlandse Vereniging van Banken Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Guide to Doing Business on Bonaire

Guide to Doing Business on Bonaire Guide to Doig Busiess o Boaire Nederlads Voorwoord Graag preseteer ik ames VaEps Kuema VaDoore ee ieuwe versie i oze serie Doig Busiess Guides. Deze uitgave gaat over Boaire, het grootste va de drie

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

13. BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE VAN PAYINCONTROL 14. CONTROLE VAN DOOR WHE VERSCHAFTE GEGEVENS EN UITGEVOERDE OPDRACHTEN

13. BEWIJSKRACHT EN BEWAARTERMIJN ADMINISTRATIE VAN PAYINCONTROL 14. CONTROLE VAN DOOR WHE VERSCHAFTE GEGEVENS EN UITGEVOERDE OPDRACHTEN 1 ALGEMEN VOORWAARDEN PAYINCONTROL 1. DEFINITIES 2. ZORGPLICHT WHE EN GEBRUIKER 3. ACTIVITEITEN EN DOELEINDEN 4. INSCHAKELING DERDEN 5. GEGEVENS GEBRUIKER 6. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 7. VOLMACHT EN

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie