OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar"

Transcriptie

1 Jaa rov erzi cht Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar

2 Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste Brad/vadalisme/overig Groot molest Iterest verzekerigsactiviteite Totaal omzet Bedrijfsresultaat Ziektekoste Brad/vadalisme/overig Groot molest Techisch resultaat Iterest eige vermoge Techisch resultaat a iterest, voor belastig Belastig resultaat uit gewoe bedrijfsuitoefeig Netto resultaat Balas per 31 december Activa Beleggige Immateriële vaste activa Vorderige Liquide middele Passiva Eige vermoge Techische voorzieige Schulde Dit zij de samegevoegde cijfers va OOM Verzekerige. OOM Verzekerige is de hadelsaam va OOM Holdig N.V., OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekerig N.V. e O.O.M. Oderlige Molestverzekerig-Maatschappij U.A.. Verwachtig voor 2014 Wij verwachte dat het aatal polisse i oze Buitelad-portefeuille blijft groeie, waardoor ook de omzet uit deze portefeuille zal blijve groeie. Wij merke dat het voor oderemers zware tijde zij waardoor de omzet va de brad- e vadalismeverzekerige licht zal dale. Teves zal het techisch resultaat over 2014 lager zij da over 2013, omdat i 2013 eemalige bate zij gerealiseerd. Het vermoge is ruim voldoede om aa alle eise va solvabiliteit te voldoe. Jaaroverzicht 2013 OOM verzekerige

3 OOM Verzekerige 2013 stod voor OOM Verzekerige i het teke va doorotwikkele e vormgeve. I 2012 itroduceerde wij al ieuwe buitelad- e bradverzekerige. Met de itroductie va ieuwe verzekerige voor studete e au pairs i 2013 is os assortimet u compleet verieuwd. Wij leue u echter iet achterover, maar blijve alle otwikkelige e behoeftes volge. I dit jaaroverzicht leest u meer over wat wij i 2013 hebbe gedaa e wat oze tussepersoe e verzekerde daarmee kue. Otwikkelige OOM Verzekerige Naamsbekedheid We blijve doorbouwe aa oze aamsbekedheid. Het grootste complimet dat we als orgaisatie krege is de mod-tot-modreclame. We krijge steeds meer sigale dat mese bij os kome op advies va vriede e bekede die os kee uit eige ervarig of va hore zegge. Klattevredeheidsoderzoeke Met de uitkomste va de klattevredeheidsoderzoeke houde we goed viger aa de pols of er verbeterpute zij. Zo bleek dat het voor veel mese iet altijd duidelijk is dat wij gee reguliere zorgverzekeraar zij e ook de Nederladse basisverzekerig iet voere. Dit legge we u duidelijker uit aa de telefoo e paste we aa op oze website. E als ee ader oderzoek door experts of artse iets lager duurt da gebruikelijk da commuicere we eerder. Zo blijve klate beter op de hoogte va de voortgag va hu schademeldig of declaratie. Marga Purvis-Wagemaker Algemee directeur De tijd vliegt voorbij I 2014 is het alweer 5 jaar gelede dat Arje e ik als directieteam bij OOM Verzekerige va start gige. E wat is er veel gebeurd sidsdie. We hebbe geluisterd. Naar u als oze klate e ook aar oze eige medewerkers. Met als resultaat ee verdere otwikkelig va oze productlije. Op uw verzoek is het u ook mogelijk om digitaal declaraties bij os i te diee voor de ziektekosteverzekerige. E we zij er og iet ook i 2014 gaa we verder met verieuwe e moderisere. Zo kut u og meer digitale mogelijkhede verwachte i het cotact met os. Kortom: elke dag is voor os weer ee ieuwe uitdagig om u als oze klat og meer cetraal te stelle! Verhuizig De locatie i Rijswijk waar OOM Verzekerige jarelag zat, was imiddels erg verouderd e te klei geworde. Daarom verhuisde wij i 2013 aar ee ruimer pad aa de overkat va de Vliet i Rijswijk. Dit gebouw heeft et als OOM zelf ee bijzodere historie e is ee stuk represetatiever. Het postadres e alle overige gegeves bleve hetzelfde. OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar

4 Buiteladverzekerige OOM Verzekerige biedt bijzodere e uieke verzekerige voor mese die lagere tijd i het buitelad verblijve. Maar ook voor buiteladers die tijdelijk aar Nederlad kome met ee visum of zich tijdelijk moete verzekere. Afhakelijk va de duur e rede va het verblijf ka me de verzekerig kieze die het beste past bij zij of haar behoefte. Het aabod bestaat uit ziektekoste- e schadeverzekerige. Voor Nederladers i het buitelad Otwikkelige buiteladverzekerige 2013 Nieuwe verzekerige voor buiteladse studete e au pairs i Nederlad I 2013 itroduceerde wij ieuwe verzekerige voor studete e au pairs. We breidde het aatal dekkige uit, veraderde de premiegrodslage e beperkte het aatal eige risicovariate. Ook biede we u iederee de mogelijkheid om de tadartsdekkig te kieze of juist uit te sluite. Studete e au pairs die verplicht zij de Nederladse basiszorgverzekerig te hebbe, krijge kortig op de premie va oze ziektekosteverzekerige. Digitaal declarere Oze verzekerde kue u hu ziektekostedeclaraties gemakkelijk e direct idiee via ee computer of tablet. Waar ze zich ook ter wereld bevide. Zo zij de rekeige seller bij os bie e krijge de verzekerde eerder hu geld. Ook kue zij voortaa sel e eevoudig olie hu polis e polisvoorwaarde izie. Deze dieste breide wij i 2014 uit. Deelame Emigratiebeurs I februari vod weer de grootste emigratiebeurs va Nederlad i Houte plaats. Dit jaar stod oze stad i het teke va Holladse zekerheid tijdes uw buiteladse avotuur. Alles was uitgevoerd i het Delfts blauw (zie de spreuketegels i dit jaaroverzicht). We merkte dat bezoekers steeds beter de weg aar os vide e steeds meer gerichte vrage stelle. Door oze aawezigheid droege we bij aa ee betere voorbereidig op de toekomstplae i het buitelad. We hebbe met oze aawezigheid zelfs de Suriaamse televisie gehaald. Mese die voor lagere tijd aar het buitelad gaa of zelfs gaa emigrere moete de odige zake op verzekerigsgebied regele. Vaak zij de reguliere verzekerige bedoeld voor Nederladers die slechts eve op vakatie gaa. OOM Verzekerige gaat verder. Wij biede zowel oplossige voor ziektekoste als voor de reis, aulerig, iboedel, rechtsbijstad, aasprakelijkheid of persoolijke ogevalle. Waarom ee ziektekosteverzekerig? Wie aar het buitelad vertrekt ziet al sel redee om ee verzekerig bij OOM af te sluite: Het recht op de Nederladse basisverzekerig voor ziektekoste ka vervalle. De basisverzekerig biedt lag iet geoeg dekkig voor het lad va bestemmig (bijvoorbeeld Amerika). De kat krijgt da kortig op oze ziektekostepremie. Het is iet altijd mogelijk om direct ee verzekerig i het ieuwe woolad te sluite. De alarmcetrale biedt 24/7 hulp op de momete waarop die hulp odig is. Commuicatie met OOM e de alarmcetrale is gewoo i de eige taal. Bij spoedeisede medisch oodzakelijke behadelige stelt het gerust om i Nederlad behadeld te kue worde als er i de directe omgevig gee mogelijkhede zij. Als er oluste of relle uitbreke da zij ook deze medische koste gedekt (molestdekkig). Dit is uitgeslote op de Nederladse basisverzekerig. Jaaroverzicht 2013 OOM verzekerige

5 Waarom schadeverzekerige? Laat iemad ee eige huis of iboedel i Nederlad achter? Wat als er geschille met bure of huurders otstaa tijdes iemads afwezigheid? Ka iemad obezorgd de wereld over reize of op vakatie gaa vauit het ieuwe thuislad? E ka iemad terug aar Nederlad als ee (groot)ouder, kid of adere direct familielid erstig ziek wordt of overlijdt? Allemaal redee om ee verzekerig af te sluite voor de reis, aulerig, iboedel, rechtsbijstad, aasprakelijkheid of persoolijke ogevalle. Verzekerigsoplossige Bovestaade situaties zij slechts voorbeelde. Afhakelijk va de situatie, de verblijfsduur e de geweste dekkig biedt OOM de volgede verzekerigsoplossige: OOM Tijdelijk i het Buitelad-verzekerig OOM Woe i het Buitelad-verzekerig OOM Studere i het Buitelad-verzekerig Voor studete e au pairs biede we ee ziektekosteverzekerig e schadepakket voor ee speciaal studetetarief. Voor mese die aar Nederlad kome Arje Korteweg Fiacieel directeur I 2013 boekte we weer goede vooruitgag. Ik dek dat het belagrijk is dat we er alles aa doe om oze huidige e toekomstige klate ee zo goed mogelijk product te blijve biede. E iet te vergete service op ee hoog iveau. Dat vergt cotiue aapassige aa producte e verbeterig va processe. Zo is i 2013 gestart met de mogelijkheid dat verzekerde hu ziektekostedeclaraties digitaal kue idiee. Dit ee grote stap i ee og betere service. Ook maakte we het afgelope jaar oze systeme e processe SEPA-proof. Zo blijve we costat zorge dat we oze klate beter kue helpe. Wat daar zij we als verzekeraar voor: dige mogelijk make. Risico s beperke voor oderemers die bijvoorbeeld met bijzodere bedrijve of verkoopwages hu bedrijf rue. E mese verzekere als zij kieze voor ee buitelads avotuur. Ook i 2014 blijve we dat doe! Waarom i Nederlad verzekere? Wie ee Schegevisum odig heeft om op familiebezoek of op vakatie aar Nederlad te kome is verplicht ee speciale ziektekosteverzekerig af te sluite. Aders wordt simpelweg het visum iet verstrekt. OOM Verzekerige biedt ee ziektekosteverzekerig die aa de gestelde eise voldoet, zoder medische acceptatie. Belagrijk is wel om te wete dat koste door bestaade kwale e klachte zij uitgeslote. De klat ka kieze om ook ee aasprakelijkheidsverzekerig bij te sluite. Voor mese die wachte op ee verblijfsverguig of i bezit zij va ee machtigig tot voorlopig verblijf, biede we ee uitgebreidere ziektekosteverzekerig. Acceptatie is op basis va gezodheidsvrage. Daaraast ka de klat og tadartskoste meeverzekere e ee aasprakelijkheidsverzekerig bijsluite. Voor buiteladse studete e au pairs biede we ee ziektekosteverzekerig e schadepakket voor ee speciaal studetetarief. Verzekerigsoplossige Afhakelijk va de situatie, de verblijfsduur e de geweste dekkig biedt OOM de volgede verzekerigsoplossige: OOM Schege Visitor-verzekerig OOM Voorlopig Verblijf Nederlad-verzekerig OOM Studyig i the Netherlads Isurace Collectieve mogelijkhede Voor de volgede doelgroepe biede wij collectieve ziektekosteverzekerige op maat: Bedrijve e istellige die ee groep medewerkers lagere tijd aar het buitelad uitzede. Uiversiteite e hogeschole met i het buitelad studerede Nederladse studete. Uiversiteite e hogeschole met buiteladse studete die i Nederlad studere. OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar

6 Otwikkelige bradverzekerige 2013 Deelame Verzekerigsbrachedag I ovember vod weer de jaarlijkse Verzekerigsbrachedag plaats i Utrecht. Deze brachedag is ee otmoetigsplaats voor iederee die i de verzekerigsbrache werkt. Het thema va deze brachedag was Same. I dat kader herhaalde wij weges eorm succes va vorig jaar, de samewerkig met ee oderemer uit oze doelgroep. Met het thema: Waarom moeilijk doe als het same ka? deelde we weer broodjes hotdog uit die iederee zelf aar wes ko samestelle. Net als bij oze OOM Combiatiepolis voor bradverzekerige. Bradverzekerige OOM Verzekerige biedt vaak verzekerigsoplossige voor de bijzodere of moeilijk te verzekere pade of zake die ee reguliere bradverzekeraar iet verzekert. OOM Verzekerige werkt aavulled aa de reguliere verzekeraars. Zakelijke klate Zoveel verschillede oderemers, zoveel verschillede bedrijve. Oderemers uit alle braches kue bij OOM Verzekerige terecht voor het verzekere va zowel hu (mobiele) zaak, ivetaris, goedere als ihoud va bedrijfswages. Belagrijke modules als Brad e Ibraak zij essetieel, maar ook de modules die goed aasluite bij de brache e omstadighede va de oderemer. Ekele voorbeelde: Horecaoderemers Voor ee horecaoderemer zij het horecapad, de complete ivetaris, het terrasmeubilair, de markieze, de geluidsistallatie e de eoreclame belagrijk. De modules Waterschade e Koelschade zij ee welkome aavullig ter beschermig va de fiaciële risico s. Nieuwe otwikkelige bradverzekerige Vorig jaar itroduceerde wij ee verieuwde OOM Combiatiepolis. De ieuwe modulaire opbouw e de mogelijkheid om zelf ee selle premieberekeig te make werde positief otvage. I 2013 werkte we achter de scherme door aa ee verdere otwikkelig. I 2014 itroducere wij de resultate bij oze verzekerigsadviseurs. Stradpaviljoehouders Sommige stradpaviljoes zij met verguig het hele jaar ope, de meeste allee i de periode maart-oktober. Naast de modules Vadalisme, Storm, Waterschade e Koelschade is de module Zeewater & Trasport uitermate geschikt voor stradpaviljoehouders. Advertere voor grafmoumete Ee aatal gemeete stelt ee Afscheidswijzer beschikbaar met iformatie over alle thema s rodom ee uitvaart i de eige regio. Dit boekje is voor iederee gratis verkrijgbaar. OOM wilde daaraa bijdrage e adverteerde i ee aatal edities met oze grafmoumeteverzekerig. Jaaroverzicht 2013 OOM verzekerige

7 Wikeliers Wikels zij er i allerlei soorte e mate, zoals bel- e iteretwikels, kledigzake, coffeeshops, growshops etc. Het pad, de wikelirichtig, de goedere, de zoescherme e de eoreclame zij voor deze oderemers belagrijk. De beodigde modules zij afhakelijk va het soort wikel. De feestverlichtig die i de witerperiode bove de wikelstrate hagt verdiet zeker de module Storm. Oderemers met ee mobiele kraam of wage Met allerlei soorte verkoopwages zoals oliebolle-, poffertjes-, vis- e sackkrame trekke oderemers door heel Nederlad. Zij staa wekelijks op vaste plaatse of bij speciale eveemete. Krame e blokhutte vorme vaak de stadaarduitrustig va markte e braderieë. Kermisexploitate bezitte vaak éé of meerdere eige kermisattracties e bijbehorede woowages e trailers. De modules Vadalisme e Storm zij da ee veilige aavullig. Overzicht va de modules: Basismodules: Brad Ibraak Vadalisme Aavullede modules: Storm Varia Opruimigskoste Bedrijfsschade Vereigige Clubhuize e katies va (sport)vereigige ligge vaak afgelege. De modules Brad, Ibraak e Vadalisme voorzie i ee belagrijke behoefte. De (sport)vereigige wille ook a ee schade graag de club late voortbestaa. Ovoorziee koste Iductie & Overspaig Waterschade Glasbreuk Koelschade Zeewater & Trasport Orgaisatore va eveemete Bij eveemete hure orgaisatore vaak feesttete, feestverlichtig, toiletwages, sprigkusses, kraampjes e dergelijke. Tijdes grote (sport)eveemete plaatse zij grote tv-scherme op pleie of terreie om gezamelijk deze eveemete te volge. Oderemers met seizoesgebode zake Sommige wikeliers verhoge i december hu omzet met het verkope va vuurwerk e slaa daarvoor het vuurwerk op. De modules Brad e Ibraak zij da ee veilige keuze. De mobiele ijsbae die de pleie ee sfeervol titje i de witer geve zij vaak extra verzekerd met de modules Vadalisme e Storm. Particuliere klate Ook particuliere klate kue bij OOM Verzekerige terecht voor ee bradverzekerig. Dek bijvoorbeeld aa stradhuisjes, (recreatie)woige e tuihuisjes i Nederlad. Het huis zelf maar ook de ihoud is te verzekere. Het maakt hierbij iet uit of het huis wordt verhuurd aa adere. De aavrage gaa et als voor de zakelijke klate via de aavraagmodule op Na het aageve dat het om ee particuliere eigeaar gaat, blijve allee de relevate vrage over. Ambassades e cosulate Bedrijve e istellige die samewerke met cotacte i lade waar de oorlogsdreigig groot is, lope meer risico op het gebied va molest. Dek hierbij aa bijvoorbeeld ambassades e cosulate. Dit geldt ook voor pade i de buurt va politiek gevoelige locaties. Oze molestverzekerig is da ee uitkomst. Nabestaade kue bij OOM terecht voor het verzekere va grafmoumete of ure va hu dierbare overledee. Zij verzekere zich daarmee tege de fiaciële gevolge va bijvoorbeeld vadalisme e stormschade. Ook deze grafmoumeteverzekerig is eevoudig aa te vrage via oze website. OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar

8 I 2014 plukt u de vruchte va oze ispaige achter de scherme. We zette de laatste putjes op de i i het streve aar og meer klatgerichtheid e kwaliteit. Wij blijve daarbij uitgaa va oze kracht: deskudig, flexibel, klatgericht e persoolijk. U merkt dat door meer mogelijkhede voor eigetijdse commuicatie, iformatie e betale zoals het u e uw klate het beste uitkomt. Daaraast bereide we os voor op os 75-jarig bestaa i 2015! Colofo OOM Verzekerige Postbus GA Rijswijk Telefoo +31 (0) Fax +31 (0) Uitgave jui 2014 De hadelsaam OOM Verzekerige wordt gebruikt door OOM Holdig N.V., OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekerig N.V. e O.O.M. Oderlige Molestverzekerig-Maatschappij U.A., alle statutair gevestigd te De Haag e katoorhouded te Rijswijk e igeschreve bij de K.v.K. De Haag oder de ummers , , e PEFC Certified Dit product komt uit duurzaam beheerd bos, gecotroleerde broe PEFC/ Jaaroverzicht 2012 OOM verzekerige