Algemeen reglement der verrichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen reglement der verrichtingen"

Transcriptie

1 Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve i het hadelsregister va Frakfurt am Mai oder HRB ummer Deutsche Bak AG Bijkatoor Brussel heeft haar hoofdkatoor te Marixlaa 13-15, 1000 Brussel, België. Het is igeschreve bij het Rechtspersoeregister va Brussel, BTW BE Hoofdtelefooummer i België +32 (0) Website: Bakrekeig i België BE Deutsche Bak AG is gemachtigd om diverse fiaciële dieste te levere i België via haar Belgische bijkatoor. Deze dieste omvatte, oder adere, bakdieste, beleggigsdieste, verzekerigsbemiddelig (ummer verzekerigsbemiddelaar i Duitslad IHK D-H0AV-L0HOD-14), het toekee va hypothecaire krediete e het toekee va cosumetekrediet. Geregistreerd te Brussel, 6de katoor, 27 jauari Editie 9. april

2 Ihoudstafel I Algemee Hoofdstuk 1. Algemee bepalige 1 Oderhavig reglemet 2 Defiitie va Cliët 3 Hiërarchie va orme 4 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbake e toezichthoudede autoriteite 5 Keuze va wooplaats 6 Aasprakelijkheid va de Bak 7 Cotractuele vrijheid 8 Beroepsdiscretie Hoofdstuk 2. Door de Cliët verstrekte iformatie 9 Idetificatie va de Cliët 10 Specime va hadtekeig 11 Beschermig va de persoolijke levessfeer 12 Cliëte of volmachthouders die ee lik hebbe met de Vereigde State va Amerika 13 Miderjarige 14 Gehuwde persoe 15 Vruchtgebruik - Naakte eigedom 15.1 Opeig va de rekeige vruchtgebruik e aakte eigedom 15.2 Gezamelijke hadtekeig 15.3 Werkig va de rekeige 15.4 Eide va het vruchtgebruik 15.5 Beslag 15.6 Koste 15.7 Correspodetie Hoofdstuk 3. Door de Bak verstrekte iformatie 16 Taalkeuze 17 Ilichtige gevraagd door de Cliët 18 Ilichtige 19 Bakformuliere 20 Documete die ee verbiteis va de Bak ihoude Hoofdstuk 4. Volmachte 21 Algemee 22 Bevoegdhede va de volmachthouders 23 Herroepig va de volmacht 24 Adere maiere waarop de volmacht wordt beëidigd 25 Hoofdelijkheid e odeelbaarheid tusse de volmachtgever e de volmachthouder Hoofdstuk 5. Meerdere persoe 26 Bakproducte e -dieste i overdeeldheid of gezamelijk

3 Hoofdstuk 6. Correspodetie 27 Verzedig - terbeschikkigstellig i het agetschap - elektroische verzedig 28 Bewijs va verzedig 29 Gegeveswijzigig 30 Periodiciteit 31 Meerdere houders - meerdere rekeige Hoofdstuk 7. Istructies aa de Bak 32 Aard va de istructies 33 Opdracht va betalig, overdracht, overschrijvig of beschikbaarstellig 34 Uitvoerig va istructies waarvoor ee vervaldag bepaald is (BTW, belastige, ez.) 35 Opdrachte lags elektroische weg, per telefoo of fax 36 Wijzigig of herroepig va istructies aa de Bak 37 Rekeiguittreksels 38 Klachte 39 Rechtzettig va vergissige 40 Behadelig va klachte 41 Overhadigig va waarde Hoofdstuk 8. Waarborge te guste va de Bak 42 Eeheid va rekeig 43 Compesatie 44 Retetierecht 45 Blokkerig e verzet 46 Betalige 47 Oder gebruikelijk voorbehoud 48 Hoofdelijke medeschuldeaars e borge Hoofdstuk 9. Beschermig va de deposito s e fiaciële istrumete (art 49) Hoofdstuk 10. Tegoede die op vraag va de Cliët geblokkeerd worde als waarborg (art 50) Hoofdstuk 11. Tarieve, retevoete e voorwaarde ( art 51) Hoofdstuk 12. Overlijde (art 52) Hoofdstuk 13. Beëidigig va de relatie (art 53) Hoofdstuk 14. Aakoop e verkoop va vreemde valuta 54 Algemee 55 Termije Hoofdstuk 15. Aakoop e verkoop va goude of zilvere stave e mute 56 Algemee 57 Otvagsttermij 58 Betwistig Hoofdstuk 16. Verkoop op afstad (art 58bis) II REKENINGEN Hoofdstuk 1. Algemee bepalige 59 Verschillede soorte rekeige 60 Rekeige i vreemde valuta 61 Stortige 62 Opames 63 Rekeiguittreksels 64 Slapede rekeige

4 Hoofdstuk 2. De zichtrekeig 65 Doel e kemerke va de rekeig 66 Trasactierekeig 67 Basisbakdiest 68 Doorlopede opdrachte 69 De Europese Domiciliërig (SEPA Direct Debit Core e B2B) 70 Debetkaarte e kredietkaarte 71 Itreste 72 Sluitig 73 Cheques 74 Wisselbrieve e orderbrieve 75 Iigsoperaties 76 Bakkluis Hoofdstuk 3. De spaarrekeig 77 Werkigsmodaliteite Hoofdstuk 4. De termijrekeig 78 Liquiditeiterekeig 79 Looptijd 80 Aavag 81 Miimumbedrag 82 Itrestvoete 83 Vervroegde opames 84 Eide va de termij III EFFECTEN Hoofdstuk 1. Classificatie va de Cliët 85 Algemee 86 Iformatie over de klasse waari de Cliët is igedeeld 87 Bepalige die iet va toepassig zij op de professioele Cliëte e i aamerkig komede tegepartije 88 Wijzigig va klasse Hoofdstuk 2. Dieste aagebode door de Bak izake beleggige (art.89) Hoofdstuk 3. Werkig va de effecterekeig 90 Algemee 91 Vervalste effecte 92 Verzet op effecte 93 Effecte die terugbetaalbaar zij bij uitlotig 94 Liquiditeiterekeig 95 Oderbewaaremer 96 Fugibiliteit 97 Leverig va effecte e teruggave va effecte 98 Bewaarrechte 99 Koste 100 Niet-betalig 101 Overzicht effecterekeig 102 Iig - Krediet oder gebruikelijk voorbehoud 103 Sluitig va de effecterekeig

5 Hoofdstuk 4. Trasacties uitgevoerd door de Bak i het kader va de effecterekeig 104 Trasacties die automatisch door de Bak worde uitgevoerd 105 Trasacties waarvoor de keuze va de Cliët vereist is - iformatie aa de Cliët Hoofdstuk 5. Gemeeschappelijke bepalige voor alle trasacties 106 Fiaciële istrumete 107 Beleggersprofiel 108 Iformatie over fiaciële istrumete e evaluatie va de risico s 109 Beleggigsadvies 110 Discretioair portefeuillebeheer (vermogesbeheer) Hoofdstuk 6. Ischrijvig op de uitgifte va effecte 111 Algemee 112 Betalig 113 Uitgiftes i vreemde valuta 114 Collectieve beleggigsistellige Hoofdstuk 7. Verrichtige op fiaciële istrumete 115 Het optimaal uitvoerigsbeleid e de samevattig va het Beleid izake Belagecoflicte 116 Behadelig va de orders va de Cliëte 117 Orders 118 Ramige e koerse 119 Modaliteite voor het doorgeve va orders aa de Bak 120 Orders via fax of telefoo 121 Geldigheidsduur va de orders 122 Limiterig va de orders 123 Uitvoerigsmodaliteite va de orders 124 Verrichtige buite de gereglemeteerde markte of MTF (Over the Couter) 125 Uitvoerigstermij 126 Aakooporders 127 Verkooporders 128 Gedeeltelijke uitvoerig va orders 129 Orders i afwachtig va uitvoerig 130 Wijzigig va orders 131 Verrekeig va orders 132 Koste op trasacties 133 Idetiteit 134 Fiscale verplichtige 135 Overlijde va de opdrachtgever 136 Overmacht Hoofdstuk 8. De verschillede vorme va effecte 137 Ischrijvige op aam 138 Specifieke bepalige voor de leverig va effecte aa tooder Hoofdstuk 9. Kasbos 139 Algemee 140 Retevoete 141 Looptijd 142 Betalig va coupos 143 Vervaldag 144 Terugkoop va kasbos Hoofdstuk 10. Opties op aadele 145 Algemee 146 Risico s 147 Marktreglemete e bijzodere overeekomste

6 I. ALGEMEEN Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Oderhavig reglemet 1.1 Oderhavig reglemet vormt het cotractuele kader dat voortvloeit uit de zakerelaties tusse de Bak ( Deutsche Bak AG, 12, Tauusalage, Frakfurt am Mai, Duitslad, HR Frakfurt am Mai HRB r Deutsche Bak AG Bijkatoor Brussel, Marixlaa 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14) e de Cliët. Het ligt ter beschikkig va de Cliëte i alle agetschappe va de Bak e ka geraadpleegd worde op de iteretsite 1.2 Elke Cliët die ee relatie aagaat met de Bak, stemt i met oderhavig reglemet. 1.3 De Bak behoudt zich het recht voor om oderhavig reglemet te alle tijde te wijzige of aa te vulle. De Cliët wordt va elke wijzigig i keis gesteld via Olie Bakig, per , per brief of omzedbrief, door ee bericht op zij rekeiguittreksels, door affiches of prospectusse i het agetschap, door ee bericht op per of via elk ader kaaal. 1.4 Behoudes wettelijke of reglemetaire verplichtige, worde de wijzigige aa oderhavig reglemet va kracht 30 dage a keisgevig aa de Cliët. Tijdes deze periode heeft de Cliët de mogelijkheid om, idie hij iet istemt met de voorgestelde wijzigige, de hem door de Bak geleverde producte e/of dieste op te zegge. Idie hij va deze mogelijkheid gee gebruik maakt, wordt de Cliët verodersteld i te stemme met de ieuwe voorwaarde. 1.5 Oderhavig reglemet treedt i werkig op 1 april Het reglemet is omiddellijk e volledig va toepassig op alle lopede e toekomstige verrichtige e relaties. Elke betwistig wordt geregeld op basis va het reglemet zoals het va kracht is op de datum dat het betwiste feit zich voordoet. 2 Defiitie va Cliët Met de term Cliët wordt bedoeld elke atuurlijke of rechtspersoo die medecotractat is va de Bak, eveals elke volmachthouder of wettelijke vertegewoordiger va ee medecotractat. 3 Hiërarchie va orme 3.1. De relaties tusse de Bak e de Cliët worde geregeld door de volgede bepalige, i volgorde va prioriteit: de bijzodere overeekomste tusse de Bak e de Cliët, de bijzodere reglemete, oderhavig algemee reglemet, desgevalled, het gemee recht e de atioale e iteratioale bakgebruike Idie ee va deze bepalige iet overeestemt met ee wettelijke of reglemetaire bepalig die ee bepaalde categorie va persoe beschermt, diet deze bepalig beschouwd te worde als iet va toepassig op deze persoe. 4 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbake e toezichthoudede autoriteite 4.1 De rechte e plichte va de Cliët e de Bak worde geregeld door het Belgisch recht. 4.2 I geval va betwistig zij uitsluited de Belgische rechtbake bevoegd, behoudes adersluidede wettelijke of covetioele bepalig. 6

7 4.3 Deutsche Bak AG is oderworpe aa het toezicht va de volgede toezichthoudede autoriteite: De Europese Cetrale Bak (ECB), Kaiserstrasse 29, Frakfurt am Mai, Duitslad De Budesastalt für Fiazdiestleistugsaufsicht (BaFi), Graurheidorfer Strasse 108, Bo, D u i t s l a d IHK Frakfurt am Mai, Börseplatz 4, Frakfurt am Mai, Duitslad. Daaraast is het Belgische bijkatoor bijkomed oderworpe aa het toezicht va de volgede atioale toezichtshouders: De Natioale Bak va België (NBB), de Berlaimotlaa 14, 1000 Brussel. De Autoriteit voor Fiaciële Dieste e Markte (FSMA), Cogresstraat 12-14, 1000 Brussel. 5 Keuze va wooplaats Voor de uitvoerig va oderhavig reglemet doet de Bak keuze va wooplaats op haar maatschappelijke zetel e de Cliët op het laatste aa de Bak meegedeelde adres. Idie de Cliët gee gekede verblijfplaats of wooplaats heeft, wordt hij geacht wooplaats te kieze bij het parket va de procureur des koigs, waar alle keisgevige rechtsgeldig kue worde beteked. De Bak behoudt zich teves het recht voor om rekeig te houde met de werkelijke wooplaats va de Cliët. 6 Aasprakelijkheid va de Bak 6.1 De Bak ka ekel aasprakelijk worde gesteld voor bedrog of zware fout, met uitsluitig va lichte foute bij de uitoefeig va haar beroepsactiviteite door haarzelf of haar medewerkers. 6.2 De Bak ka iet aasprakelijk worde gesteld voor de door haar Cliëte gelede schade als gevolg va overmacht of maatregele geome door Belgische of buiteladse overhede. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door gewapede aavalle, oorlogsdade, oproer, brad of overstromig, foute of vertragige toe te schrijve aa adere fiaciële istellige of adere derde, oderbrekige i telecommuicatieverbidige of computeretwerke, of als gevolg va stakige, met ibegrip va stakige va haar eige persoeel. 6.3 De Bak ka ekel aasprakelijk worde gesteld voor de rechtstreekse gevolge va haar fout. Ze ka iet istaa voor idirecte schade, och voor evetuele professioele, fiaciële of itrestverlieze door de Cliët. Bijgevolg ka de Cliët gee aaspraak make op ee vergoedig voor het verlies va ee verhoopte e iet gerealiseerde wist of voor ee verlies dat vermede had kue. 7 Cotractuele vrijheid 7.1 De cotractuele relatie tusse de Bak e de Cliët is gebaseerd op wederzijds vertrouwe. Bijgevolg zal de Bak ekel ee relatie aagaa met Cliëte die zij aavaardt. Zij ka ee aavraag weigere omwille va het egatieve verlede va de aavrager. 7.2 Oder voorbehoud va de uitzoderige volges welke de Bak gebode is te overstaa va bepaalde cosumete die ee zichtrekeig wese te opee zoals vermeld i art. 67, behoudt de Bak ee volledige cotractuele vrijheid e ka zij rechtmatig weigere om ee cotract aa te gaa zoder dat ze haar beslissig moet motivere. 7.3 Bij ee eerste cotact kue de aamaak va ee cliëtummer of ee rekeigummer of de uitvoerig va bepaalde verrichtige dezelfde dag iet beschouwd worde als ee aavaardig va de relatie. Desgevalled zal de Bak de Cliët meedele dat zij gee relatie met hem west aa te gaa. Het reglemet is va toepassig op verrichtige die odertusse uitgevoerd zoude zij. 8 Beroepsdiscretie 8.1 Met uitzoderig va de i art. 11 uiteegezette bepalige aagaade de verwerkig va persoosgegeves, zal de Bak gee ekele ilichtig over de Cliët doorgeve aa derde, behalve waeer de Cliët hiermee uitdrukkelijk istemt of idie deze mededelig wordt opgelegd door ee wettelijke of reglemetaire bepalig of waeer ze geëist wordt door ee gerechtelijke, admiistratieve of cotroleoverheid i België of 7

8 i het buitelad, of waeer ee rechtmatig belag dit rechtvaardigt. 8.2 Ee volmachthouder heeft recht op dezelfde ilichtige met betrekkig tot de tegoede als de Cliët zelf e dit gedurede de volledige geldigheidsduur va de volmacht. Eemaal deze volmacht igetrokke, heeft de volmachthouder gee toegag meer tot deze iformatie, zelfs iet voor de periode waarvoor hij volmacht had verkrege. 8.3 Coform de Europese Spaarrichtlij 2003/48/EG, zoals omgezet i Belgisch recht, is de Bak wettelijk verplicht om deel te eme aa het systeem va iformatie-uitwisselig, waarbij er ee rapporterig aa de fiscus gedaa wordt va iterestbetalige - zoals gedefiieerd i de Spaarrichtlij - aa Cliëte die hu fiscale wooplaats iet i België hebbe maar i ee ader lad dat valt oder het toepassigsgebied va de Spaarrichtlij. 8.4 Coform artikel 322, 3 va het Wetboek va de Ikomstebelastig 1992 e het ter uitvoerig va voormeld artikel geome Koiklijk Besluit va 17 Juli 2013 (hiera het Koiklijk Besluit ), is de Bak verplicht om elk jaar bepaalde gegeves izake haar cliëte e hu rekeige/cotracte over te make aa ee Cetraal Aaspreekput (hiera CAP ) dat deze gegeves zal registrere. Het CAP wordt gehoude door de Natioale Bak va België e is gevestigd op het volgede adres: Natioale Bak va België afdelig/diest Cetraal Cotactput, de Berlaimotlaa 14, 1000 Brussel, België. Het CAP moet de fiscale ambteare belast met de vestigig e ivorderig va de belastig i staat stelle om i bepaalde gevalle e volges strikt wettelijke procedures te kue agaa bij welke fiaciële istellige belastigplichtige rekeige of cotracte aahoude om aldus aa deze istellige hieromtret verdere iformatie te kue opvrage. De Bak zal elk jaar de volgede gegeves betreffede het vorige kalederjaar mededele aa het CAP: (i) voor cliëte die atuurlijke persoe zij: hu rijksregisterummer of bij otsteteis hierva de aam, de eerste officiële vooraam, de geboortedatum, de geboorteplaats of bij otsteteis hierva het geboortelad; (ii) voor cliëte die rechtspersoe igeschreve i de Kruisputbak va Oderemige zij: hu ischrijvigsummer bij de Kruisputbak va Oderemige; (iii) voor alle adere cliëte: de volledige beamig, de evetuele rechtsvorm e het lad va vestigig; (iv) de afsluitigsdatum va het betreffede kalederjaar waarop de meegedeelde gegeves betrekkig hebbe; (v) per cliët ee lijst va bepaalde rekeige waarva de cliët (mede)houder is geweest op om het eve welk ogeblik va het betreffede kalederjaar: de Bak moet deze lijst voor de eerste keer aa het CAP mededele i 2014 (betreffede bepaalde rekeige waarva de cliët (mede)houder is geweest op om het eve welk ogeblik va kalederjaar 2013) e bovedie is de Bak verplicht om i 2014 ook ee lijst va bepaalde rekeige waarva de cliët (mede)houder is geweest op om het eve welk ogeblik va de kalederjare 2010, 2011 e 2012 aa het CAP mede te dele; (vi) per cliët ee lijst va de categorië va bepaalde cotracte die met de cliët liepe op om het eve welk ogeblik va het betreffede kalederjaar: de Bak moet deze lijst voor de eerste keer aa het CAP mededele i 2015 (betreffede de soorte va bepaalde cotracte die met de cliët liepe op om het eve welk ogeblik va kalederjaar 2014). De Cliët heeft het recht om bij de Natioale Bak va België izage te verkrijge va de gegeves die door het CAP op zij aam zij geregistreerd. De Cliët diet daartoe ee aavraag aa de hoofdzetel va de Natioale Bak va België te richte met iachtemig va de i het Koiklijk Besluit opgeome vorm- e idetificatievoorwaarde. Igeval deze gegeves ojuist of te orechte zij geregistreerd, heeft de Cliët het recht om ze te late verbetere of te late verwijdere door de fiaciële istellig die de mededelig aa het CAP heeft gedaa. Is deze fiaciële istellig de Bak, da diet de Cliët daartoe ee aavraag aa de Bak te richte met iachtemig va de i het Koiklijk Besluit opgeome vorm- e idetificatievoorwaarde e met toevoegig va elk documet dat de gegrodheid va zij aavraag staaft. De meegedeelde gegeves worde maximaal acht jaar door het CAP bewaard te rekee vaaf de afsluitigsdatum va het laatste kalederjaar waari og gegeves over de Cliët e/of zij rekeige of cotracte werde meegedeeld. Hoofdstuk 2 DOOR DE CLIËNT VERSTREKTE INFORMATIE 9 Idetificatie va de Cliët 9.1 Bij de aavag va de relatie met de Cliët e telkes waeer de uitvoerig va ee verrichtig dit vereist, zal de Bak overgaa tot de voorafgaade idetificatie va de Cliët e het iwie va ilichtige of het verkrijge va documete met betrekkig tot de voorgeome verrichtig, dit overeekomstig de wetgevig tot voorkomig va het gebruik va het fiaciële stelsel voor het witwasse va geld e overeekomstig de 8

9 richtlije va de Autoriteit voor Fiaciële Dieste e Markte. Hierbij worde va de Cliët oder meer de volgede ilichtige, waarva de Cliët de meest recete versie zal meedele, geëist. Deze idetificatie geldt eveees voor volmachthouders e ecoomisch rechthebbede. 9.2 Zo lag de idetificatie iet is gebeurd, zal de Bak de relatie met de Cliët of de uitvoerig va ee order opschorte. 9.3 Vereiste documete: voor atuurlijke persoe: idetiteit, wooplaats, burgerlijke staat, rechtsbekwaamheid e huwelijksstelsel. Natuurlijke persoe diee ee geldige idetiteitskaart of paspoort (of ee ader evewaardig documet met foto) voor te legge. De Bak zal hierva ee recto verso kopie eme e beware. Cliëte met ee elektroische idetiteitskaart of paspoort worde gevraagd hu wooplaats te bewijze door middel va ee officieel documet zoals ee aa he gerichte brief va ee ziekefods, ee kiderbijslagkas, ee water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij of ee door het gemeetebestuur afgeleverd documet. voor rechtspersoe: de oprichtigsakte of de meest recete versie va de gecoördieerde statute, elke akte die bepaalt welke persoe bevoegd zij om de rechtspersoo te vertegewoordige, eveals de laatste publicatie va hu beoemige i het Belgisch Staatsblad e ee kopie va hu idetiteitskaart, de BTW-registratie voor de BTW-plichtige, eveals het oderemigsummer. 9.4 De Bak ka op elk momet eise dat bijkomede idetificatiedocumete worde voorgelegd, idie zij dit oodzakelijk acht, e dat buiteladse documete worde vertaald op koste va de Cliët. 9.5 De Cliët moet de Bak schriftelijk op de hoogte stelle va elke wijzigig aa de gegeves of aa de haar overgemaakte documete. De Bak diet met deze wijzigige slechts rekeig te houde a otvagst va dit bericht, zelfs al zij de wijzigige odertusse gepubliceerd. 9.6 De Cliët zal veratwoordelijk zij voor elke schade als gevolg va het iet-overmake va de vereiste documete aa de Bak of het overmake va achterhaalde, valse of foutieve ilichtige of documete. 9.7 De Bak ka de uitvoerig va elke verrichtig odergeschikt make aa het verkrijge va de ilichtige, documete of bewijze die zij oodzakelijk acht. De Bak ka eveees de tegoede va de Cliët blokkere totdat zij deze ilichtige, documete of bewijze otvagt. 9.8 De Cliët geeft de Bak de toestemmig om zich bij publieke of privé-istaties te iformere over de echtheid va de documete e de juistheid va de gegeves. 9.9 Idie de Bak eraa twijfelt of de Cliët voor eige rekeig hadelt, ka ze bijkomede iformatie vrage over de idetiteit va de atuurlijke of rechtspersoe of groeperige waarvoor hij hadelt De aa de Bak toevertrouwde fodse moete altijd op aam va hu werkelijke eigeaar geplaatst worde. Het gebruik va leeame is verbode e is iet tegestelbaar aa de Bak. De Bak is iet verplicht rekeig te houde met aasprake va derde die krachtes de wet, ee overeekomst, hu huwelijksstelsel of op eige adere basis (mede-)eigeaars zij va tegoede die iet op hu aam werde geplaatst. Deze pricipes zij ook va toepassig op de huur va ee bakkluis De ecoomisch rechthebbede va ee iet beursgeoteerde veootschap, moete altijd geïdetificeerd worde. De Cliët zal de Bak eveees iformere over elke wijzigig va deze hoedaigheid. 10 Specime va hadtekeig 10.1 Bij de aavag va zij relatie met de Bak, legt de Cliët bij de Bak ee specime va hadtekeig eer. Hetzelfde geldt voor volmachthouders of wettelijke vertegewoordigers Voor rechtspersoe diee de specime va hadtekeig te worde eergelegd va de persoe die bevoegd zij om de rechtspersoo te vertegewoordige overeekomstig de statute of volmachte die geldig werde toegeked e gepubliceerd i het Belgisch Staatsblad (of ee evewaardige officiële publicatie i het buitelad). De Bak is iet verplicht terzake eig oderzoek te verrichte De Bak behoudt zich het recht voor om ekel het eergelegde specime va hadtekeig te erkee. Voorts beperkt ze zich tot het vergelijke va de hadtekeig met het eergelegde specime e is ze ekel aasprakelijk i geval va bedrog of zware fout. 9

10 10.4 Elke als specime eergelegde hadtekeig is geldig zolag ze iet wordt herroepe door middel va ee schriftelijke istructie va de Cliët, zelfs waeer de herroepig of de wijzigig va de bevoegdhede va de persoe va wie de hadtekeig is eergelegd, het voorwerp is geweest va ee maatregel tot opebaarmakig De herroepig va hadtekeig wordt va kracht op de 3de werkdag a keisame door de Bak. De Cliët is veratwoordelijk voor het iet uitvoere va deze herroepigsformaliteit. 11 Beschermig va de persoolijke levessfeer 11.1 Door i relatie te trede met de Bak, geeft de Cliët aa de Bak, veratwoordelijke voor de verwerkig, de toestemmig om zij persoosgegeves te verwerke i overeestemmig met huidig artikel De Cliët aavaardt dat de Bak de volgede persoosgegeves va de Cliët verwerkt: (i) idetiteitsgegeves zoals aam, adres, geboorteplaats e datum, geslacht, atioaliteit e burgerlijke stad; (ii) cotactgegeves zoals oder adere het telefooummer e het adres; (iii) de op hem betrekkig hebbede betaligsverrichtige, (iv) iformatie betreffede zij beroep e betrekkig, zij solvabiliteit, gezissamestellig, loo, zij opleidigs- e keisiveau e zij cosumptiegewoote; (v) rijksregisterummer (ekel voor zover toegestaa door of krachtes de wet), (vi) geluidsopames e video opames, (vii) registratie va elektroische commuicatie met de Bak, (viii) elektroische idetificatiegegeves iclusief de hadelige gesteld op olie bakig e (ix) alle overige ilichtige, gegeves e iformatie die oodzakelijk of uttig zij voor het verdere verloop va de relatie met de Bak De Cliët aavaardt dat de Bak zij persoosgegeves verwerkt voor de volgede doeleide: (i) het cetrale beheer va de rekeige e fiaciële portefeuille(s) va de Cliët, (ii) het beheer va e toezicht op de verrichtige, (iii) ter voorkomig e bestrijdig va misbruike e fraude, (iv) het cetraal beheer e globaal overzicht va de cliëte, (v) vermogesbeheer, (vi) het beheer e toekeig va krediete, (vii) het verrichte va makelaarsdieste, (viii) (direct) marketig e commerciële promotie voor bak-, verzekerigs- e adere fiaciële dieste e producte va de Bak, (ix) de beoordelig va kredietwaardigheid e solvabiliteit va de Cliët of va de met de Cliët verbode persoe (bv. borg) e (x) de cosolidatie e opvolgig va de rapporterig betreffede de fiaciële e boekhoudkudige gegeves e (xi) evetuele bijkomede doeleide waarvoor de Bak de persoosgegeves va de Cliët zal verwerke i het kader va de relatie met de Cliët, zoals deze weergegeve zulle worde i de aagiftes die de Bak bij de Commissie voor de beschermig va de persoolijke levessfeer zal doe, e die de Cliët zal kue raadplege op De Bak verkrijgt de persoosgegeves va de Cliët rechtstreeks. De Cliët stemt eveees toe dat de Bak zij persoosgegeves ook orechtstreeks verkrijgt via (i) adere veootschappe va haar groep; (ii) derde met wie de Bak ee overeekomst voor diestverleig sloot; (iii) de vzw Idetifi, (iv) de raadplegig va het Belgisch Staatsblad e (v) de Cetrale voor de Krediete aa Particuliere (CKP) e de ENR databak va de Natioale Bak va België (NBB), de Berlaimotlaa 14, 1000 Brussel I het kader va de oder 11.3 vermelde doeleide, ka de Bak de persoosgegeves va de Cliët meedele aa de volgede otvagers: (i) bieladse e buiteladse veootschappe va haar groep. Het volledige overzicht ka worde geraadpleegd op https://www.db.com/e/cotet/compay/global-network. htm; (ii) derde die optrede als verwerker voor de Bak of va de groep; (iii) derde met wie de Bak ee overeekomst sloot voor de afhadelig va betaligsverkeer zoals, maar iet beperkt tot, Swift, Visa, Master Card e Worldlie; (iv) door de Cliët aageduide derde, (v) de Cetrale voor Krediete aa Particuliere e ENR databak va de Natioale Bak va België (ekel voor de beoordelig va kredietwaardigheid e solvabiliteit); (vi) persoe of etiteite krachtes ee wettelijke of reglemetaire bepalig, op basis va ee verzoek va ee Belgische of buiteladse bevoegde overheid, ee gerechtelijke beslissig of ee gerechtvaardigd belag De Cliët heeft voor alle hierbove beschreve doeleide steeds ee recht op toegag tot zij persoosgegeves bij de veratwoordelijke voor de verwerkig e ka zij persoosgegeves doe verbetere. De Cliët ka zich steeds op zij verzoek e kosteloos verzette tege elke verwerkig va zij persoosgegeves voor direct marketig doeleide. De Cliët ka deze rechte steeds uitoefee door ee odertekede e gedateerde schriftelijke aavraag, same met ee fotokopie va zij idetiteitsbewijs, te richte aa Deutsche Bak AG Bijkatoor Brussel, Cliet Solutios, Marixlaa 13-15, 1000 Brussel Igeval de Bak persoosgegeves vraagt aa de Cliët e deze iet west te atwoorde, behoudt de Bak zich het recht voor om gee relatie aa te gaa met de Cliët, om ee bestaade relatie iet voort te zette of 10

11 om ee door de Cliët gevraagde verrichtig iet uit te voere De Cliët verklaart zich akkoord dat zij persoosgegeves kue worde doorgegeve aar lade buite de Europese Ecoomische Ruimte (EER), ook aar lade die gee passed beschermigsiveau biede (vb. doorgifte aar de V.S. i het kader va de mededelig va persoosgegeves va de Cliët aa Swift). De Bak zal hierbij steeds ee passed beschermigsiveau toepasse De lokale waartoe de Bak haar Cliëte toegag verleet, worde bewaakt door bewakigscamera s. De aldus vergaarde gegeves worde door de Bak verwerkt voor (i) veiligheidsdoeleide, (ii) teeide bewijze te verzamele va feite die ee misdrijf oplevere of schade veroorzake e (iii) om daders, ordeverstoorders, getuige of slachtoffers op te spore e te idetificere. De Cliët geeft de toestemmig om gefilmd te worde tijdes zij bezoeke aa deze lokale. Deze opames worde gedurede 1 maad bewaard, tezij deze ee bijdrage kue levere tot het bewijze va ee misdrijf of va schade of tot het idetificere va ee dader, ee ordeverstoorder, ee getuige of ee slachtoffer De Cliët gaat akkoord dat zij elektroische commuicatie e de daarmee verbad houdede verkeersgegeves met de Bak (bijvoorbeeld olie bakig) e/of de door haar aagestelde derde, met de agetschappe e met de itere e extere call ceters va de Bak kue worde geregistreerd e bewaard om de diestverleig va de Bak aar de Cliët te verbetere. De bewaartermij va de registratie bedraagt éé maad, tezij deze elektroische commuicatie lager moet worde bewaard voor bewijsdoeleide (zie verder). De Cliët gaat eveees akkoord dat de Bak deze elektroische commuicatie ka aawede om het bewijs te levere va commerciële trasacties of adere zakelijke commuicatie met de Bak waarbij de Cliët betrokke is, waaroder gegeve orders, keisgevige e klachte gericht aa de Bak. De registratie va de elektroische commuicatie heeft bewijskracht aagaade de ihoud, de datum e het uur va het gesprek. Deze bewijze worde geleverd door eeder welke reproductie va de registratie. De Bak zal de registratie va de elektroische commuicatie voor bewijsdoeleide beware tot het eide va de periode waarbie de trasactie of commuicatie ka worde aagevochte. Idie de periode waarbie de trasactie of commuicatie ka worde aagevochte korter is da 5 jaar e de Bak voor die trasactie of commuicatie door of krachtes de wet gehoude is tot ee bewaartermij va 5 jaar, zal de bewaartermij va de registratie 5 jaar zij. 12 Cliëte of volmachthouders die ee lik hebbe met de Vereigde State va Amerika 12.1 Naar aaleidig va bepaalde Amerikaase regelgevige met ee extraterritoriale werkig zal de Bak aa atuurlijke persoe die ee lik hebbe met de Vereigde State gee dieste va welke aard da ook (oder adere dieste met betrekkig tot zichtrekeige, spaarrekeige, termijrekeige, kaarte e fiaciële istrumete) meer aabiede. De lik met de Vereigde State ka bestaa uit volgede iet-limitatieve voorbeelde: het bezitte va de Amerikaase atioaliteit of het opgeve va ee telefooummer of ee wettelijk of correspodetieadres i de Vereigde State. Behoudes tegebewijs, zal de atuurlijke persoo geacht worde de Amerikaase atioaliteit te hebbe, idie hij gebore is i de Vereigde State Idie er toch ee rekeig of klaterelatie werd geoped, da zal de Bak aa de Cliët gee dieste meer aabiede e da behoudt de Bak zich het recht voor, adat de Cliët hierva op de hoogte werd gesteld e a ee termij va 60 kalederdage waari de Cliët de aagehoude tegoede e/of fiaciële istrumete ka overdrage aar ee adere fiaciële istellig, om de desbetreffede fiaciële istrumete aa hu marktwaarde te verkope of deze, evetueel same met de aagehoude tegoede, over te make aa de Deposito- e Cosigatiekas e de rekeig(e) af te sluite Idie a opeig va de rekeig of klaterelatie wijzigige i de persoolijke situatie va de Cliët leide tot ee lik met de Vereigde State va Amerika, zal de Bak aa de Cliët gee dieste meer aabiede e da behoudt de Bak zich het recht voor, adat de Cliët hierva op de hoogte werd gesteld e a ee termij va 60 kalederdage waari de Cliët de aagehoude tegoede e/of fiaciële istrumete ka overdrage aar ee adere fiaciële istellig, om de desbetreffede fiaciële istrumete aa hu marktwaarde te verkope of deze, evetueel same met de aagehoude tegoede, over te make aa de Deposito- e Cosigatiekas e de rekeig(e) af te sluite I het kader va haar dieste aabod, zal de Bak gee volmachte aavaarde aa atuurlijke persoe die ee lik hebbe met de Vereigde State. Elke volmacht aa deze persoe zal met omiddellijke igag stopgezet worde De Cliët eveals zij volmachthouders verbide zich ertoe de Bak omiddellijk op de hoogte te stelle idie wijzigige i de persoolijke situatie va de Cliët of de volmachthouder leide tot ee lik met de 11

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

werken aan zuiver water

werken aan zuiver water werke aa zuiver water Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Ihoud 3 Verslag va de raad va bestuur over het boekjaar 2011 21 Jaarrekeig 1 2 Gecosolideerde jaarrekeig 2011 Verslag va de raad va bestuur over het

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Van leegstand naar inkomsten

Van leegstand naar inkomsten Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg 140 1096 AT Amsterdam postbus 10491 1001 EL Amsterdam T +31 (0)20 7700845 ifo@wolfhuisvestigsgroep.l

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit?

Toekomstbeeld AWBZ 2013. Hoe ziet de uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars per 1 januari 2013 eruit? Toekomstbeeld AWBZ 2013 Hoe ziet de uitvoerig AWBZ door zorgverzekeraars per 1 jauari 2013 eruit? Versie: jauari 2012 Ihoudsopgave Voorwoord 3 1 Ileidig 4 2 Het procesmodel AWBZ 2013 7 2.1 Procesmodel

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Rijksheren in het moderne crisismanagement P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Rijkshere i het modere crisismaagemet Rijkshere i het modere crisismaagemet juli 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoud 5 Voorwoord 7 Ileidig 9 1

Nadere informatie

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit

Minerva : de digitale leeromgeving van de Universiteit E-LEEROMGEVINGEN & MINERVA 1 & 1 Mierva : de digitale leeromgevig va de Uiversiteit Get Josephia Leaerts Willem Wieme ICTO expertisecetrum, Uiversiteit Get 1. De oderwijsvisie va de Uiversiteit Get e de

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving. Werkbladen. Zesde, herziene druk. Nelleke Koot. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Bagage Keis va de Nederladse samelevig Werkblade Zesde, herziee druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i h o c bussum 2011 Deze werkblade hore bij de zesde, herziee uitgave va Bagage. Keis va de

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV ALGEMENE BANKVOORWAARDEN VAN DELTA LLOYD BANK NV Zetel van de vennootschap: Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel BTW BE 0404.140.107 RPR Brussel Bankrekening: 635-0020000-69 Geregistreerd te Brussel, zesde

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel - CBFA 026256 A Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV - Havenlaan 2-1080 Brussel - België BTW BE 0462.920.226 - RPR Brussel Een onderneming van de KBC-groep Tel. KBC-Telecenter: 078

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie