Algemeen reglement der verrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen reglement der verrichtingen"

Transcriptie

1 Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve i het hadelsregister va Frakfurt am Mai oder HRB ummer Deutsche Bak AG Bijkatoor Brussel heeft haar hoofdkatoor te Marixlaa 13-15, 1000 Brussel, België. Het is igeschreve bij het Rechtspersoeregister va Brussel, BTW BE Hoofdtelefooummer i België +32 (0) Website: Bakrekeig i België BE Deutsche Bak AG is gemachtigd om diverse fiaciële dieste te levere i België via haar Belgische bijkatoor. Deze dieste omvatte, oder adere, bakdieste, beleggigsdieste, verzekerigsbemiddelig (ummer verzekerigsbemiddelaar i Duitslad IHK D-H0AV-L0HOD-14), het toekee va hypothecaire krediete e het toekee va cosumetekrediet. Geregistreerd te Brussel, 6de katoor, 27 jauari Editie 9. april

2 Ihoudstafel I Algemee Hoofdstuk 1. Algemee bepalige 1 Oderhavig reglemet 2 Defiitie va Cliët 3 Hiërarchie va orme 4 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbake e toezichthoudede autoriteite 5 Keuze va wooplaats 6 Aasprakelijkheid va de Bak 7 Cotractuele vrijheid 8 Beroepsdiscretie Hoofdstuk 2. Door de Cliët verstrekte iformatie 9 Idetificatie va de Cliët 10 Specime va hadtekeig 11 Beschermig va de persoolijke levessfeer 12 Cliëte of volmachthouders die ee lik hebbe met de Vereigde State va Amerika 13 Miderjarige 14 Gehuwde persoe 15 Vruchtgebruik - Naakte eigedom 15.1 Opeig va de rekeige vruchtgebruik e aakte eigedom 15.2 Gezamelijke hadtekeig 15.3 Werkig va de rekeige 15.4 Eide va het vruchtgebruik 15.5 Beslag 15.6 Koste 15.7 Correspodetie Hoofdstuk 3. Door de Bak verstrekte iformatie 16 Taalkeuze 17 Ilichtige gevraagd door de Cliët 18 Ilichtige 19 Bakformuliere 20 Documete die ee verbiteis va de Bak ihoude Hoofdstuk 4. Volmachte 21 Algemee 22 Bevoegdhede va de volmachthouders 23 Herroepig va de volmacht 24 Adere maiere waarop de volmacht wordt beëidigd 25 Hoofdelijkheid e odeelbaarheid tusse de volmachtgever e de volmachthouder Hoofdstuk 5. Meerdere persoe 26 Bakproducte e -dieste i overdeeldheid of gezamelijk

3 Hoofdstuk 6. Correspodetie 27 Verzedig - terbeschikkigstellig i het agetschap - elektroische verzedig 28 Bewijs va verzedig 29 Gegeveswijzigig 30 Periodiciteit 31 Meerdere houders - meerdere rekeige Hoofdstuk 7. Istructies aa de Bak 32 Aard va de istructies 33 Opdracht va betalig, overdracht, overschrijvig of beschikbaarstellig 34 Uitvoerig va istructies waarvoor ee vervaldag bepaald is (BTW, belastige, ez.) 35 Opdrachte lags elektroische weg, per telefoo of fax 36 Wijzigig of herroepig va istructies aa de Bak 37 Rekeiguittreksels 38 Klachte 39 Rechtzettig va vergissige 40 Behadelig va klachte 41 Overhadigig va waarde Hoofdstuk 8. Waarborge te guste va de Bak 42 Eeheid va rekeig 43 Compesatie 44 Retetierecht 45 Blokkerig e verzet 46 Betalige 47 Oder gebruikelijk voorbehoud 48 Hoofdelijke medeschuldeaars e borge Hoofdstuk 9. Beschermig va de deposito s e fiaciële istrumete (art 49) Hoofdstuk 10. Tegoede die op vraag va de Cliët geblokkeerd worde als waarborg (art 50) Hoofdstuk 11. Tarieve, retevoete e voorwaarde ( art 51) Hoofdstuk 12. Overlijde (art 52) Hoofdstuk 13. Beëidigig va de relatie (art 53) Hoofdstuk 14. Aakoop e verkoop va vreemde valuta 54 Algemee 55 Termije Hoofdstuk 15. Aakoop e verkoop va goude of zilvere stave e mute 56 Algemee 57 Otvagsttermij 58 Betwistig Hoofdstuk 16. Verkoop op afstad (art 58bis) II REKENINGEN Hoofdstuk 1. Algemee bepalige 59 Verschillede soorte rekeige 60 Rekeige i vreemde valuta 61 Stortige 62 Opames 63 Rekeiguittreksels 64 Slapede rekeige

4 Hoofdstuk 2. De zichtrekeig 65 Doel e kemerke va de rekeig 66 Trasactierekeig 67 Basisbakdiest 68 Doorlopede opdrachte 69 De Europese Domiciliërig (SEPA Direct Debit Core e B2B) 70 Debetkaarte e kredietkaarte 71 Itreste 72 Sluitig 73 Cheques 74 Wisselbrieve e orderbrieve 75 Iigsoperaties 76 Bakkluis Hoofdstuk 3. De spaarrekeig 77 Werkigsmodaliteite Hoofdstuk 4. De termijrekeig 78 Liquiditeiterekeig 79 Looptijd 80 Aavag 81 Miimumbedrag 82 Itrestvoete 83 Vervroegde opames 84 Eide va de termij III EFFECTEN Hoofdstuk 1. Classificatie va de Cliët 85 Algemee 86 Iformatie over de klasse waari de Cliët is igedeeld 87 Bepalige die iet va toepassig zij op de professioele Cliëte e i aamerkig komede tegepartije 88 Wijzigig va klasse Hoofdstuk 2. Dieste aagebode door de Bak izake beleggige (art.89) Hoofdstuk 3. Werkig va de effecterekeig 90 Algemee 91 Vervalste effecte 92 Verzet op effecte 93 Effecte die terugbetaalbaar zij bij uitlotig 94 Liquiditeiterekeig 95 Oderbewaaremer 96 Fugibiliteit 97 Leverig va effecte e teruggave va effecte 98 Bewaarrechte 99 Koste 100 Niet-betalig 101 Overzicht effecterekeig 102 Iig - Krediet oder gebruikelijk voorbehoud 103 Sluitig va de effecterekeig

5 Hoofdstuk 4. Trasacties uitgevoerd door de Bak i het kader va de effecterekeig 104 Trasacties die automatisch door de Bak worde uitgevoerd 105 Trasacties waarvoor de keuze va de Cliët vereist is - iformatie aa de Cliët Hoofdstuk 5. Gemeeschappelijke bepalige voor alle trasacties 106 Fiaciële istrumete 107 Beleggersprofiel 108 Iformatie over fiaciële istrumete e evaluatie va de risico s 109 Beleggigsadvies 110 Discretioair portefeuillebeheer (vermogesbeheer) Hoofdstuk 6. Ischrijvig op de uitgifte va effecte 111 Algemee 112 Betalig 113 Uitgiftes i vreemde valuta 114 Collectieve beleggigsistellige Hoofdstuk 7. Verrichtige op fiaciële istrumete 115 Het optimaal uitvoerigsbeleid e de samevattig va het Beleid izake Belagecoflicte 116 Behadelig va de orders va de Cliëte 117 Orders 118 Ramige e koerse 119 Modaliteite voor het doorgeve va orders aa de Bak 120 Orders via fax of telefoo 121 Geldigheidsduur va de orders 122 Limiterig va de orders 123 Uitvoerigsmodaliteite va de orders 124 Verrichtige buite de gereglemeteerde markte of MTF (Over the Couter) 125 Uitvoerigstermij 126 Aakooporders 127 Verkooporders 128 Gedeeltelijke uitvoerig va orders 129 Orders i afwachtig va uitvoerig 130 Wijzigig va orders 131 Verrekeig va orders 132 Koste op trasacties 133 Idetiteit 134 Fiscale verplichtige 135 Overlijde va de opdrachtgever 136 Overmacht Hoofdstuk 8. De verschillede vorme va effecte 137 Ischrijvige op aam 138 Specifieke bepalige voor de leverig va effecte aa tooder Hoofdstuk 9. Kasbos 139 Algemee 140 Retevoete 141 Looptijd 142 Betalig va coupos 143 Vervaldag 144 Terugkoop va kasbos Hoofdstuk 10. Opties op aadele 145 Algemee 146 Risico s 147 Marktreglemete e bijzodere overeekomste

6 I. ALGEMEEN Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Oderhavig reglemet 1.1 Oderhavig reglemet vormt het cotractuele kader dat voortvloeit uit de zakerelaties tusse de Bak ( Deutsche Bak AG, 12, Tauusalage, Frakfurt am Mai, Duitslad, HR Frakfurt am Mai HRB r Deutsche Bak AG Bijkatoor Brussel, Marixlaa 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE , IBAN BE , IHK D-H0AV-L0HOD-14) e de Cliët. Het ligt ter beschikkig va de Cliëte i alle agetschappe va de Bak e ka geraadpleegd worde op de iteretsite 1.2 Elke Cliët die ee relatie aagaat met de Bak, stemt i met oderhavig reglemet. 1.3 De Bak behoudt zich het recht voor om oderhavig reglemet te alle tijde te wijzige of aa te vulle. De Cliët wordt va elke wijzigig i keis gesteld via Olie Bakig, per , per brief of omzedbrief, door ee bericht op zij rekeiguittreksels, door affiches of prospectusse i het agetschap, door ee bericht op per of via elk ader kaaal. 1.4 Behoudes wettelijke of reglemetaire verplichtige, worde de wijzigige aa oderhavig reglemet va kracht 30 dage a keisgevig aa de Cliët. Tijdes deze periode heeft de Cliët de mogelijkheid om, idie hij iet istemt met de voorgestelde wijzigige, de hem door de Bak geleverde producte e/of dieste op te zegge. Idie hij va deze mogelijkheid gee gebruik maakt, wordt de Cliët verodersteld i te stemme met de ieuwe voorwaarde. 1.5 Oderhavig reglemet treedt i werkig op 1 april Het reglemet is omiddellijk e volledig va toepassig op alle lopede e toekomstige verrichtige e relaties. Elke betwistig wordt geregeld op basis va het reglemet zoals het va kracht is op de datum dat het betwiste feit zich voordoet. 2 Defiitie va Cliët Met de term Cliët wordt bedoeld elke atuurlijke of rechtspersoo die medecotractat is va de Bak, eveals elke volmachthouder of wettelijke vertegewoordiger va ee medecotractat. 3 Hiërarchie va orme 3.1. De relaties tusse de Bak e de Cliët worde geregeld door de volgede bepalige, i volgorde va prioriteit: de bijzodere overeekomste tusse de Bak e de Cliët, de bijzodere reglemete, oderhavig algemee reglemet, desgevalled, het gemee recht e de atioale e iteratioale bakgebruike Idie ee va deze bepalige iet overeestemt met ee wettelijke of reglemetaire bepalig die ee bepaalde categorie va persoe beschermt, diet deze bepalig beschouwd te worde als iet va toepassig op deze persoe. 4 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbake e toezichthoudede autoriteite 4.1 De rechte e plichte va de Cliët e de Bak worde geregeld door het Belgisch recht. 4.2 I geval va betwistig zij uitsluited de Belgische rechtbake bevoegd, behoudes adersluidede wettelijke of covetioele bepalig. 6

7 4.3 Deutsche Bak AG is oderworpe aa het toezicht va de volgede toezichthoudede autoriteite: De Europese Cetrale Bak (ECB), Kaiserstrasse 29, Frakfurt am Mai, Duitslad De Budesastalt für Fiazdiestleistugsaufsicht (BaFi), Graurheidorfer Strasse 108, Bo, D u i t s l a d IHK Frakfurt am Mai, Börseplatz 4, Frakfurt am Mai, Duitslad. Daaraast is het Belgische bijkatoor bijkomed oderworpe aa het toezicht va de volgede atioale toezichtshouders: De Natioale Bak va België (NBB), de Berlaimotlaa 14, 1000 Brussel. De Autoriteit voor Fiaciële Dieste e Markte (FSMA), Cogresstraat 12-14, 1000 Brussel. 5 Keuze va wooplaats Voor de uitvoerig va oderhavig reglemet doet de Bak keuze va wooplaats op haar maatschappelijke zetel e de Cliët op het laatste aa de Bak meegedeelde adres. Idie de Cliët gee gekede verblijfplaats of wooplaats heeft, wordt hij geacht wooplaats te kieze bij het parket va de procureur des koigs, waar alle keisgevige rechtsgeldig kue worde beteked. De Bak behoudt zich teves het recht voor om rekeig te houde met de werkelijke wooplaats va de Cliët. 6 Aasprakelijkheid va de Bak 6.1 De Bak ka ekel aasprakelijk worde gesteld voor bedrog of zware fout, met uitsluitig va lichte foute bij de uitoefeig va haar beroepsactiviteite door haarzelf of haar medewerkers. 6.2 De Bak ka iet aasprakelijk worde gesteld voor de door haar Cliëte gelede schade als gevolg va overmacht of maatregele geome door Belgische of buiteladse overhede. Hetzelfde geldt voor schade veroorzaakt door gewapede aavalle, oorlogsdade, oproer, brad of overstromig, foute of vertragige toe te schrijve aa adere fiaciële istellige of adere derde, oderbrekige i telecommuicatieverbidige of computeretwerke, of als gevolg va stakige, met ibegrip va stakige va haar eige persoeel. 6.3 De Bak ka ekel aasprakelijk worde gesteld voor de rechtstreekse gevolge va haar fout. Ze ka iet istaa voor idirecte schade, och voor evetuele professioele, fiaciële of itrestverlieze door de Cliët. Bijgevolg ka de Cliët gee aaspraak make op ee vergoedig voor het verlies va ee verhoopte e iet gerealiseerde wist of voor ee verlies dat vermede had kue. 7 Cotractuele vrijheid 7.1 De cotractuele relatie tusse de Bak e de Cliët is gebaseerd op wederzijds vertrouwe. Bijgevolg zal de Bak ekel ee relatie aagaa met Cliëte die zij aavaardt. Zij ka ee aavraag weigere omwille va het egatieve verlede va de aavrager. 7.2 Oder voorbehoud va de uitzoderige volges welke de Bak gebode is te overstaa va bepaalde cosumete die ee zichtrekeig wese te opee zoals vermeld i art. 67, behoudt de Bak ee volledige cotractuele vrijheid e ka zij rechtmatig weigere om ee cotract aa te gaa zoder dat ze haar beslissig moet motivere. 7.3 Bij ee eerste cotact kue de aamaak va ee cliëtummer of ee rekeigummer of de uitvoerig va bepaalde verrichtige dezelfde dag iet beschouwd worde als ee aavaardig va de relatie. Desgevalled zal de Bak de Cliët meedele dat zij gee relatie met hem west aa te gaa. Het reglemet is va toepassig op verrichtige die odertusse uitgevoerd zoude zij. 8 Beroepsdiscretie 8.1 Met uitzoderig va de i art. 11 uiteegezette bepalige aagaade de verwerkig va persoosgegeves, zal de Bak gee ekele ilichtig over de Cliët doorgeve aa derde, behalve waeer de Cliët hiermee uitdrukkelijk istemt of idie deze mededelig wordt opgelegd door ee wettelijke of reglemetaire bepalig of waeer ze geëist wordt door ee gerechtelijke, admiistratieve of cotroleoverheid i België of 7

8 i het buitelad, of waeer ee rechtmatig belag dit rechtvaardigt. 8.2 Ee volmachthouder heeft recht op dezelfde ilichtige met betrekkig tot de tegoede als de Cliët zelf e dit gedurede de volledige geldigheidsduur va de volmacht. Eemaal deze volmacht igetrokke, heeft de volmachthouder gee toegag meer tot deze iformatie, zelfs iet voor de periode waarvoor hij volmacht had verkrege. 8.3 Coform de Europese Spaarrichtlij 2003/48/EG, zoals omgezet i Belgisch recht, is de Bak wettelijk verplicht om deel te eme aa het systeem va iformatie-uitwisselig, waarbij er ee rapporterig aa de fiscus gedaa wordt va iterestbetalige - zoals gedefiieerd i de Spaarrichtlij - aa Cliëte die hu fiscale wooplaats iet i België hebbe maar i ee ader lad dat valt oder het toepassigsgebied va de Spaarrichtlij. 8.4 Coform artikel 322, 3 va het Wetboek va de Ikomstebelastig 1992 e het ter uitvoerig va voormeld artikel geome Koiklijk Besluit va 17 Juli 2013 (hiera het Koiklijk Besluit ), is de Bak verplicht om elk jaar bepaalde gegeves izake haar cliëte e hu rekeige/cotracte over te make aa ee Cetraal Aaspreekput (hiera CAP ) dat deze gegeves zal registrere. Het CAP wordt gehoude door de Natioale Bak va België e is gevestigd op het volgede adres: Natioale Bak va België afdelig/diest Cetraal Cotactput, de Berlaimotlaa 14, 1000 Brussel, België. Het CAP moet de fiscale ambteare belast met de vestigig e ivorderig va de belastig i staat stelle om i bepaalde gevalle e volges strikt wettelijke procedures te kue agaa bij welke fiaciële istellige belastigplichtige rekeige of cotracte aahoude om aldus aa deze istellige hieromtret verdere iformatie te kue opvrage. De Bak zal elk jaar de volgede gegeves betreffede het vorige kalederjaar mededele aa het CAP: (i) voor cliëte die atuurlijke persoe zij: hu rijksregisterummer of bij otsteteis hierva de aam, de eerste officiële vooraam, de geboortedatum, de geboorteplaats of bij otsteteis hierva het geboortelad; (ii) voor cliëte die rechtspersoe igeschreve i de Kruisputbak va Oderemige zij: hu ischrijvigsummer bij de Kruisputbak va Oderemige; (iii) voor alle adere cliëte: de volledige beamig, de evetuele rechtsvorm e het lad va vestigig; (iv) de afsluitigsdatum va het betreffede kalederjaar waarop de meegedeelde gegeves betrekkig hebbe; (v) per cliët ee lijst va bepaalde rekeige waarva de cliët (mede)houder is geweest op om het eve welk ogeblik va het betreffede kalederjaar: de Bak moet deze lijst voor de eerste keer aa het CAP mededele i 2014 (betreffede bepaalde rekeige waarva de cliët (mede)houder is geweest op om het eve welk ogeblik va kalederjaar 2013) e bovedie is de Bak verplicht om i 2014 ook ee lijst va bepaalde rekeige waarva de cliët (mede)houder is geweest op om het eve welk ogeblik va de kalederjare 2010, 2011 e 2012 aa het CAP mede te dele; (vi) per cliët ee lijst va de categorië va bepaalde cotracte die met de cliët liepe op om het eve welk ogeblik va het betreffede kalederjaar: de Bak moet deze lijst voor de eerste keer aa het CAP mededele i 2015 (betreffede de soorte va bepaalde cotracte die met de cliët liepe op om het eve welk ogeblik va kalederjaar 2014). De Cliët heeft het recht om bij de Natioale Bak va België izage te verkrijge va de gegeves die door het CAP op zij aam zij geregistreerd. De Cliët diet daartoe ee aavraag aa de hoofdzetel va de Natioale Bak va België te richte met iachtemig va de i het Koiklijk Besluit opgeome vorm- e idetificatievoorwaarde. Igeval deze gegeves ojuist of te orechte zij geregistreerd, heeft de Cliët het recht om ze te late verbetere of te late verwijdere door de fiaciële istellig die de mededelig aa het CAP heeft gedaa. Is deze fiaciële istellig de Bak, da diet de Cliët daartoe ee aavraag aa de Bak te richte met iachtemig va de i het Koiklijk Besluit opgeome vorm- e idetificatievoorwaarde e met toevoegig va elk documet dat de gegrodheid va zij aavraag staaft. De meegedeelde gegeves worde maximaal acht jaar door het CAP bewaard te rekee vaaf de afsluitigsdatum va het laatste kalederjaar waari og gegeves over de Cliët e/of zij rekeige of cotracte werde meegedeeld. Hoofdstuk 2 DOOR DE CLIËNT VERSTREKTE INFORMATIE 9 Idetificatie va de Cliët 9.1 Bij de aavag va de relatie met de Cliët e telkes waeer de uitvoerig va ee verrichtig dit vereist, zal de Bak overgaa tot de voorafgaade idetificatie va de Cliët e het iwie va ilichtige of het verkrijge va documete met betrekkig tot de voorgeome verrichtig, dit overeekomstig de wetgevig tot voorkomig va het gebruik va het fiaciële stelsel voor het witwasse va geld e overeekomstig de 8

9 richtlije va de Autoriteit voor Fiaciële Dieste e Markte. Hierbij worde va de Cliët oder meer de volgede ilichtige, waarva de Cliët de meest recete versie zal meedele, geëist. Deze idetificatie geldt eveees voor volmachthouders e ecoomisch rechthebbede. 9.2 Zo lag de idetificatie iet is gebeurd, zal de Bak de relatie met de Cliët of de uitvoerig va ee order opschorte. 9.3 Vereiste documete: voor atuurlijke persoe: idetiteit, wooplaats, burgerlijke staat, rechtsbekwaamheid e huwelijksstelsel. Natuurlijke persoe diee ee geldige idetiteitskaart of paspoort (of ee ader evewaardig documet met foto) voor te legge. De Bak zal hierva ee recto verso kopie eme e beware. Cliëte met ee elektroische idetiteitskaart of paspoort worde gevraagd hu wooplaats te bewijze door middel va ee officieel documet zoals ee aa he gerichte brief va ee ziekefods, ee kiderbijslagkas, ee water-, gas- of elektriciteitsmaatschappij of ee door het gemeetebestuur afgeleverd documet. voor rechtspersoe: de oprichtigsakte of de meest recete versie va de gecoördieerde statute, elke akte die bepaalt welke persoe bevoegd zij om de rechtspersoo te vertegewoordige, eveals de laatste publicatie va hu beoemige i het Belgisch Staatsblad e ee kopie va hu idetiteitskaart, de BTW-registratie voor de BTW-plichtige, eveals het oderemigsummer. 9.4 De Bak ka op elk momet eise dat bijkomede idetificatiedocumete worde voorgelegd, idie zij dit oodzakelijk acht, e dat buiteladse documete worde vertaald op koste va de Cliët. 9.5 De Cliët moet de Bak schriftelijk op de hoogte stelle va elke wijzigig aa de gegeves of aa de haar overgemaakte documete. De Bak diet met deze wijzigige slechts rekeig te houde a otvagst va dit bericht, zelfs al zij de wijzigige odertusse gepubliceerd. 9.6 De Cliët zal veratwoordelijk zij voor elke schade als gevolg va het iet-overmake va de vereiste documete aa de Bak of het overmake va achterhaalde, valse of foutieve ilichtige of documete. 9.7 De Bak ka de uitvoerig va elke verrichtig odergeschikt make aa het verkrijge va de ilichtige, documete of bewijze die zij oodzakelijk acht. De Bak ka eveees de tegoede va de Cliët blokkere totdat zij deze ilichtige, documete of bewijze otvagt. 9.8 De Cliët geeft de Bak de toestemmig om zich bij publieke of privé-istaties te iformere over de echtheid va de documete e de juistheid va de gegeves. 9.9 Idie de Bak eraa twijfelt of de Cliët voor eige rekeig hadelt, ka ze bijkomede iformatie vrage over de idetiteit va de atuurlijke of rechtspersoe of groeperige waarvoor hij hadelt De aa de Bak toevertrouwde fodse moete altijd op aam va hu werkelijke eigeaar geplaatst worde. Het gebruik va leeame is verbode e is iet tegestelbaar aa de Bak. De Bak is iet verplicht rekeig te houde met aasprake va derde die krachtes de wet, ee overeekomst, hu huwelijksstelsel of op eige adere basis (mede-)eigeaars zij va tegoede die iet op hu aam werde geplaatst. Deze pricipes zij ook va toepassig op de huur va ee bakkluis De ecoomisch rechthebbede va ee iet beursgeoteerde veootschap, moete altijd geïdetificeerd worde. De Cliët zal de Bak eveees iformere over elke wijzigig va deze hoedaigheid. 10 Specime va hadtekeig 10.1 Bij de aavag va zij relatie met de Bak, legt de Cliët bij de Bak ee specime va hadtekeig eer. Hetzelfde geldt voor volmachthouders of wettelijke vertegewoordigers Voor rechtspersoe diee de specime va hadtekeig te worde eergelegd va de persoe die bevoegd zij om de rechtspersoo te vertegewoordige overeekomstig de statute of volmachte die geldig werde toegeked e gepubliceerd i het Belgisch Staatsblad (of ee evewaardige officiële publicatie i het buitelad). De Bak is iet verplicht terzake eig oderzoek te verrichte De Bak behoudt zich het recht voor om ekel het eergelegde specime va hadtekeig te erkee. Voorts beperkt ze zich tot het vergelijke va de hadtekeig met het eergelegde specime e is ze ekel aasprakelijk i geval va bedrog of zware fout. 9

10 10.4 Elke als specime eergelegde hadtekeig is geldig zolag ze iet wordt herroepe door middel va ee schriftelijke istructie va de Cliët, zelfs waeer de herroepig of de wijzigig va de bevoegdhede va de persoe va wie de hadtekeig is eergelegd, het voorwerp is geweest va ee maatregel tot opebaarmakig De herroepig va hadtekeig wordt va kracht op de 3de werkdag a keisame door de Bak. De Cliët is veratwoordelijk voor het iet uitvoere va deze herroepigsformaliteit. 11 Beschermig va de persoolijke levessfeer 11.1 Door i relatie te trede met de Bak, geeft de Cliët aa de Bak, veratwoordelijke voor de verwerkig, de toestemmig om zij persoosgegeves te verwerke i overeestemmig met huidig artikel De Cliët aavaardt dat de Bak de volgede persoosgegeves va de Cliët verwerkt: (i) idetiteitsgegeves zoals aam, adres, geboorteplaats e datum, geslacht, atioaliteit e burgerlijke stad; (ii) cotactgegeves zoals oder adere het telefooummer e het adres; (iii) de op hem betrekkig hebbede betaligsverrichtige, (iv) iformatie betreffede zij beroep e betrekkig, zij solvabiliteit, gezissamestellig, loo, zij opleidigs- e keisiveau e zij cosumptiegewoote; (v) rijksregisterummer (ekel voor zover toegestaa door of krachtes de wet), (vi) geluidsopames e video opames, (vii) registratie va elektroische commuicatie met de Bak, (viii) elektroische idetificatiegegeves iclusief de hadelige gesteld op olie bakig e (ix) alle overige ilichtige, gegeves e iformatie die oodzakelijk of uttig zij voor het verdere verloop va de relatie met de Bak De Cliët aavaardt dat de Bak zij persoosgegeves verwerkt voor de volgede doeleide: (i) het cetrale beheer va de rekeige e fiaciële portefeuille(s) va de Cliët, (ii) het beheer va e toezicht op de verrichtige, (iii) ter voorkomig e bestrijdig va misbruike e fraude, (iv) het cetraal beheer e globaal overzicht va de cliëte, (v) vermogesbeheer, (vi) het beheer e toekeig va krediete, (vii) het verrichte va makelaarsdieste, (viii) (direct) marketig e commerciële promotie voor bak-, verzekerigs- e adere fiaciële dieste e producte va de Bak, (ix) de beoordelig va kredietwaardigheid e solvabiliteit va de Cliët of va de met de Cliët verbode persoe (bv. borg) e (x) de cosolidatie e opvolgig va de rapporterig betreffede de fiaciële e boekhoudkudige gegeves e (xi) evetuele bijkomede doeleide waarvoor de Bak de persoosgegeves va de Cliët zal verwerke i het kader va de relatie met de Cliët, zoals deze weergegeve zulle worde i de aagiftes die de Bak bij de Commissie voor de beschermig va de persoolijke levessfeer zal doe, e die de Cliët zal kue raadplege op De Bak verkrijgt de persoosgegeves va de Cliët rechtstreeks. De Cliët stemt eveees toe dat de Bak zij persoosgegeves ook orechtstreeks verkrijgt via (i) adere veootschappe va haar groep; (ii) derde met wie de Bak ee overeekomst voor diestverleig sloot; (iii) de vzw Idetifi, (iv) de raadplegig va het Belgisch Staatsblad e (v) de Cetrale voor de Krediete aa Particuliere (CKP) e de ENR databak va de Natioale Bak va België (NBB), de Berlaimotlaa 14, 1000 Brussel I het kader va de oder 11.3 vermelde doeleide, ka de Bak de persoosgegeves va de Cliët meedele aa de volgede otvagers: (i) bieladse e buiteladse veootschappe va haar groep. Het volledige overzicht ka worde geraadpleegd op https://www.db.com/e/cotet/compay/global-network. htm; (ii) derde die optrede als verwerker voor de Bak of va de groep; (iii) derde met wie de Bak ee overeekomst sloot voor de afhadelig va betaligsverkeer zoals, maar iet beperkt tot, Swift, Visa, Master Card e Worldlie; (iv) door de Cliët aageduide derde, (v) de Cetrale voor Krediete aa Particuliere e ENR databak va de Natioale Bak va België (ekel voor de beoordelig va kredietwaardigheid e solvabiliteit); (vi) persoe of etiteite krachtes ee wettelijke of reglemetaire bepalig, op basis va ee verzoek va ee Belgische of buiteladse bevoegde overheid, ee gerechtelijke beslissig of ee gerechtvaardigd belag De Cliët heeft voor alle hierbove beschreve doeleide steeds ee recht op toegag tot zij persoosgegeves bij de veratwoordelijke voor de verwerkig e ka zij persoosgegeves doe verbetere. De Cliët ka zich steeds op zij verzoek e kosteloos verzette tege elke verwerkig va zij persoosgegeves voor direct marketig doeleide. De Cliët ka deze rechte steeds uitoefee door ee odertekede e gedateerde schriftelijke aavraag, same met ee fotokopie va zij idetiteitsbewijs, te richte aa Deutsche Bak AG Bijkatoor Brussel, Cliet Solutios, Marixlaa 13-15, 1000 Brussel Igeval de Bak persoosgegeves vraagt aa de Cliët e deze iet west te atwoorde, behoudt de Bak zich het recht voor om gee relatie aa te gaa met de Cliët, om ee bestaade relatie iet voort te zette of 10

11 om ee door de Cliët gevraagde verrichtig iet uit te voere De Cliët verklaart zich akkoord dat zij persoosgegeves kue worde doorgegeve aar lade buite de Europese Ecoomische Ruimte (EER), ook aar lade die gee passed beschermigsiveau biede (vb. doorgifte aar de V.S. i het kader va de mededelig va persoosgegeves va de Cliët aa Swift). De Bak zal hierbij steeds ee passed beschermigsiveau toepasse De lokale waartoe de Bak haar Cliëte toegag verleet, worde bewaakt door bewakigscamera s. De aldus vergaarde gegeves worde door de Bak verwerkt voor (i) veiligheidsdoeleide, (ii) teeide bewijze te verzamele va feite die ee misdrijf oplevere of schade veroorzake e (iii) om daders, ordeverstoorders, getuige of slachtoffers op te spore e te idetificere. De Cliët geeft de toestemmig om gefilmd te worde tijdes zij bezoeke aa deze lokale. Deze opames worde gedurede 1 maad bewaard, tezij deze ee bijdrage kue levere tot het bewijze va ee misdrijf of va schade of tot het idetificere va ee dader, ee ordeverstoorder, ee getuige of ee slachtoffer De Cliët gaat akkoord dat zij elektroische commuicatie e de daarmee verbad houdede verkeersgegeves met de Bak (bijvoorbeeld olie bakig) e/of de door haar aagestelde derde, met de agetschappe e met de itere e extere call ceters va de Bak kue worde geregistreerd e bewaard om de diestverleig va de Bak aar de Cliët te verbetere. De bewaartermij va de registratie bedraagt éé maad, tezij deze elektroische commuicatie lager moet worde bewaard voor bewijsdoeleide (zie verder). De Cliët gaat eveees akkoord dat de Bak deze elektroische commuicatie ka aawede om het bewijs te levere va commerciële trasacties of adere zakelijke commuicatie met de Bak waarbij de Cliët betrokke is, waaroder gegeve orders, keisgevige e klachte gericht aa de Bak. De registratie va de elektroische commuicatie heeft bewijskracht aagaade de ihoud, de datum e het uur va het gesprek. Deze bewijze worde geleverd door eeder welke reproductie va de registratie. De Bak zal de registratie va de elektroische commuicatie voor bewijsdoeleide beware tot het eide va de periode waarbie de trasactie of commuicatie ka worde aagevochte. Idie de periode waarbie de trasactie of commuicatie ka worde aagevochte korter is da 5 jaar e de Bak voor die trasactie of commuicatie door of krachtes de wet gehoude is tot ee bewaartermij va 5 jaar, zal de bewaartermij va de registratie 5 jaar zij. 12 Cliëte of volmachthouders die ee lik hebbe met de Vereigde State va Amerika 12.1 Naar aaleidig va bepaalde Amerikaase regelgevige met ee extraterritoriale werkig zal de Bak aa atuurlijke persoe die ee lik hebbe met de Vereigde State gee dieste va welke aard da ook (oder adere dieste met betrekkig tot zichtrekeige, spaarrekeige, termijrekeige, kaarte e fiaciële istrumete) meer aabiede. De lik met de Vereigde State ka bestaa uit volgede iet-limitatieve voorbeelde: het bezitte va de Amerikaase atioaliteit of het opgeve va ee telefooummer of ee wettelijk of correspodetieadres i de Vereigde State. Behoudes tegebewijs, zal de atuurlijke persoo geacht worde de Amerikaase atioaliteit te hebbe, idie hij gebore is i de Vereigde State Idie er toch ee rekeig of klaterelatie werd geoped, da zal de Bak aa de Cliët gee dieste meer aabiede e da behoudt de Bak zich het recht voor, adat de Cliët hierva op de hoogte werd gesteld e a ee termij va 60 kalederdage waari de Cliët de aagehoude tegoede e/of fiaciële istrumete ka overdrage aar ee adere fiaciële istellig, om de desbetreffede fiaciële istrumete aa hu marktwaarde te verkope of deze, evetueel same met de aagehoude tegoede, over te make aa de Deposito- e Cosigatiekas e de rekeig(e) af te sluite Idie a opeig va de rekeig of klaterelatie wijzigige i de persoolijke situatie va de Cliët leide tot ee lik met de Vereigde State va Amerika, zal de Bak aa de Cliët gee dieste meer aabiede e da behoudt de Bak zich het recht voor, adat de Cliët hierva op de hoogte werd gesteld e a ee termij va 60 kalederdage waari de Cliët de aagehoude tegoede e/of fiaciële istrumete ka overdrage aar ee adere fiaciële istellig, om de desbetreffede fiaciële istrumete aa hu marktwaarde te verkope of deze, evetueel same met de aagehoude tegoede, over te make aa de Deposito- e Cosigatiekas e de rekeig(e) af te sluite I het kader va haar dieste aabod, zal de Bak gee volmachte aavaarde aa atuurlijke persoe die ee lik hebbe met de Vereigde State. Elke volmacht aa deze persoe zal met omiddellijke igag stopgezet worde De Cliët eveals zij volmachthouders verbide zich ertoe de Bak omiddellijk op de hoogte te stelle idie wijzigige i de persoolijke situatie va de Cliët of de volmachthouder leide tot ee lik met de 11

12 Vereigde State De Cliët zal de Bak voor elke schade vrijware die het gevolg zou kue zij va zij alatigheid bij het akome va de verplichtige vermeld i dit artikel. 13 Miderjarige 13.1 Fodse e roerede waarde op rekeige geoped op aam va miderjarige kidere, worde beschouwd als he toebehored. De ouders verbide zich ertoe om deze goedere te behere i het exclusieve belag va het miderjarige kid, wat impliceert dat ze ekel i het belag va het kid kue worde opgevraagd of overgemaakt. De ouders verklare de volledige aasprakelijkheid op zich te eme aagaade de alevig va deze regel e zij vrijware de Bak hoofdelijk e odeelbaar tege alle schadelijke gevolge die te wijte zij aa hu evetuele foute De vervreemdig va roerede goedere is i pricipe odergeschikt aa de toestemmig va de vrederechter. De Bak aavaardt evewel bepaalde vervreemdige zoder deze toestemmig idie de opbregst va de verkoop omiddellijk wordt herbelegd op aam va de miderjarige, overeekomstig de criteria voor het beheer va ee goede huisvader I alle gevalle dat de Bak eraa twijfelt dat de fodse of roerede waarde worde gebruikt of herbelegd i het belag va de miderjarige, ka zij de verrichtig oderwerpe aa de voorafgaade toestemmig va de vrederechter De Bak gaat erva uit dat de ouders va miderjarige beide het recht uitoefee op het beheer va de goedere va deze kidere. Dit beteket dat de tussekomst va ee va de ouders de toestemmig va de adere ouder impliceert. Igeval va oeigheid tusse de ouders, diee zij de Bak hierover schriftelijk i te lichte. Zolag deze mededelig iet is gedaa, ka de Bak erva uitgaa dat de tussekomede ouder hadelt met toestemmig va de adere ouder, e ka de Bak bijgevolg iet aasprakelijk worde gesteld voor de gevolge erva Idie ee va de ouders de eige beheerder wordt va de goedere va het miderjarige kid, da diet deze ouder de Bak omiddellijk schriftelijk i keis te stelle met ee kopie va het vois dat hem als eige het gezag geeft over de persoo e/of de goedere va het miderjarige kid. Idie dit iet gebeurt, da ka de Bak iet aasprakelijk worde gesteld idie ee ouder, die obevoegd is om de goedere va het miderjarige kid te behere, toch over deze tegoede beschikt heeft I elk geval behoudt de Bak zich het recht voor om de toestemmig va beide ouders of va de vrederechter te vrage telkes waeer zij dit uttig acht De hierbove uiteegezette regels zij ook va toepassig op voogde voor zover hierva iet wordt afgeweke door de wet of ee gerechtelijke beslissig. 14 Gehuwde persoe 14.1 Ee rekeig op aam va beide echtgeote impliceert iet automatisch dat elk va he, allee optreded, alle dade va beheer e beschikkig ka stelle. Idie zij dit recht wese te geiete, diee zij wederzijds ee volmacht te verlee Gehuwde persoe zij hoofdelijk e odeelbaar gehoude tegeover de Bak tot de terugbetalig va alle bedrage e debetsaldo s die verschuldigd zij aa de Bak i hoofde va rekeige op aam va beide echtgeote, zelfs idie deze het gevolg zij va de tussekomst va ee volmachthouder. 15 Vruchtgebruik - Naakte eigedom 15.1 Opeig va de rekeige vruchtgebruik e aakte eigedom. Voor bepaalde dieste ka de Bak rekeig houde met het bestaa va ee vruchtgebruik op tegoede op rekeig of adere. Waeer ee deposito of ee effecterekeig wordt geoped met vermeldig va de aakte eigedom e het vruchtgebruik, of waeer dit voortvloeit uit de wet, da zal de Bak op verzoek va de Cliët ee rekeig aakte eigedom opee op aam va de aakte eigeaar e ee rekeig vruchtgebruik op aam va de vruchtgebruiker. 12

13 15.2 Gezamelijke hadtekeig Elke trasactie met betrekkig tot ee zichtrekeig, ee spaarrekeig of ee effecterekeig met de titel aakte eigedom, moet gezamelijk worde oderteked door de aakte eigeaar e de vruchtgebruiker, oder voorbehoud va bijzodere overeekomste die voorafgaadelijk e uitdrukkelijk aavaard zij door de Bak Werkig va de rekeige Rekeige aakte eigedom Behoudes adersluidede overeekomst e oder voorbehoud va de rechte va de vruchtgebruiker, wordt de rekeig va de aakte eigeaar gecrediteerd met bedrage zoals de opbregst va de terugbetalig va effecte op vervaldag, lote, premies, uitkerige va kapitaal of reserves, de verkoop va ischrijvigsrechte, scripts, boi, gratis toewijzigsrechte e verkoop va effecte. Idie de gratis toekeig voortvloeit uit iet- voorbehoude wiste, da moete de aakte eigeaar e de vruchtgebruiker i gezamelijk overleg de rekeig aaduide die gedebiteerd zal worde voor de aakoopprijs va de gratis toewijzigsrechte of gecrediteerd zal worde met de opbregst va de verkoop va deze rechte. Nieuwe effecte voortvloeied uit de uitoefeig va ischrijvigsrechte of gratis toewijzigsrechte of voortvloeied uit de uitkerig va dividede of coupos, worde op de effecterekeig geplaatst. Deze rekeig zal desgevalled gedebiteerd worde met het etto aakoopbedrag va de effecte, de ischrijvigsrechte of gratis toewijzigsrechte, eveals het makelaarsloo, de commissies e de koste met betrekkig tot de verrichtige op de effecte. Behoudes adersluidede overeekomst, debiteert de Bak deze rekeig met alle aa de Bak verschuldigde bedrage die betrekkig hebbe op deze effecterekeig, zoals bewarigsrechte, iigskoste e verzedkoste Rekeig vruchtgebruik Behoudes adersluidede overeekomst, zal de rekeig va de vruchtgebruiker periodiek gecrediteerd worde met de opbregst va de effecterekeige e spaarboekjes (dividede, itreste, gekapitaliseerde itreste die uitkeerbaar zij tijdes de periode va het vruchtgebruik). Itreste op spaar- e zichtrekeige worde iet steeds automatisch op de rekeig va de vruchtgebruiker gestort. De partije diee hiervoor hu expliciete e afzoderlijke istructies te geve Eide va het vruchtgebruik De Bak laat het vruchtgebruik bestaa totdat zij geïformeerd wordt dat er ee eide aa is gesteld of zal worde gesteld. Daartoe worde alle terzake dieede akte of feite overgemaakt aa de Bak. De Bak behoudt zich het recht voor zowel het kapitaal als de opbregst te blokkere i geval va oauwkeurigheid hieromtret. I ieder geval eidigt het vruchtgebruik met het overlijde va de vruchtgebruiker. I dit geval zij dezelfde algemee regels va toepassig voor de vrijgave va de tegoede als bij het overlijde va ee Cliët. I geval va beëidigig va het vruchtgebruik, is het de Bak toegestaa om de effecte i bewaargevig, e de aagehechte og iet betaalbare coupos te overhadige aa de aakte eigeaar. Zolag de Bak iet i keis is gesteld va de beëidigig va het vruchtgebruik, blijft dit geldig op alle herivesterige va het kapitaal dat iitieel i vruchtgebruik werd gegeve Beslag De blokkerig va de rekeig va de aakte eigeaar, ka ook leide tot de blokkerig va de verworve opbregste. I dat geval diee de aakte eigeaar e de vruchtgebruiker oderlig tot ee vergelijk te kome Koste De aakte eigeaar e de vruchtgebruiker zij hoofdelijk aasprakelijk voor alle koste met betrekkig tot de rekeig of de producte Correspodetie De rekeiguittreksels e de correspodetie worde verstuurd aa de vruchtgebruiker e de aakte eigeaar, tezij aders bepaald. Hoofdstuk 3 13

14 DOOR DE BANK VERSTREKTE INFORMATIE 16 Taalkeuze De door de Bak te levere iformatie is beschikbaar i het Nederlads of het Fras, aar keuze va de Cliët. Het is mogelijk dat bepaalde iformatie, met ame iformatie met ee fiacieel karakter, allee i het Egels beschikbaar is. De Cliët ka ook commuicere met de bak, hetzij i het Fras, hetzij i het Nederlads, hetzij i het Egels, dit aar keuze va de Cliët. 17 Ilichtige gevraagd door de Cliët 17.1 Waeer de Cliët ilichtige vraagt aa de Bak, da ka zij hieraa gevolg geve op voorwaarde dat haar professioele discretieplicht dit iet verhidert De Bak ka de opzoekigskoste volges de geldede tarieve debitere va de rekeig va de aavrager. Deze opzoekige worde slechts uitgevoerd idie de rekeig voldoede geprovisioeerd is. 18 Ilichtige 18.1 De door de Bak aa de Cliët verstrekte ilichtige, opiies of adere, worde igewoe door de Bak bij de beste broe, zoder dat de Bak evewel de juistheid of de volledigheid erva ka waarborge Deze ilichtige, opiies of adere zij slechts geldig op de datum waarop ze worde gegeve. De Bak zal i de mate va het mogelijke deze ilichtige bijwerke, zoder dat zij hiertoe evewel verplicht is. Deze ilichtige zij strikt vertrouwelijk e moge iet worde meegedeeld aa derde Zij vorme voor de Cliët slechts ee beoordeligselemet. De Cliët blijft vrij e veratwoordelijk voor elk gebruik dat hij maakt va de ilichtige e hij staat i voor alle gevolge va zij beslissige De Bak ka i het kader va haar relatie met de Cliët raad geve aa deze laatste met betrekkig tot de optimalisatie va dies vermoge. I dat geval diet de Cliet ee vragelijst i te vulle eveals ee overeekomst met betrekkig tot raad omtret fiaciële plaig te tekee. De Bak ka eveees raad geve die algemee, gestadaardiseerd of puctueel va aard zij. Voor dergelijke raad diet de Bak gee ekele gepersoaliseerde aalyse va de situatie va de Cliët uit te voere e zal de raad beperkt blijve tot bepaalde aspecte va het burgerlijk recht, het fiscaal recht e de fiscaliteit met betrekkig tot het gedeelte va het vermoge waaromtret de Cliët zich specifiek tot de Bak wedt. De Cliët gaat er i dat geval uitdrukkelijk mee akkoord dat de Bak i dat kader gebruik ka make va de iformatie die zij reeds overeekomstig huidig reglemet of adere specifieke reglemete ter beschikkig heeft omtret het vermoge va de Cliët. 19 Bakformuliere De Cliët zal de hem ter beschikkig gestelde formuliere met de grootste zorg beware e hij staat i voor alle gevolge va diefstal, verlies, verspreidig e verkeerd of bedrieglijk gebruik va deze documete. 20 Documete die ee verbiteis va de Bak ihoude De Bak is ekel gebode door de i haar aam aagegae verbiteisse idie zij vermeld worde op documete va haar afkomstig e/of oderteked door hiertoe gemachtigde persoe krachtes de statute of ee volmacht. De specimes va hadtekeig e de draagwijdte va het door de Bak aa deze persoe gegeve madaat, zij opgeome i de lijst va door de Bak gemachtigde hadtekeige die i de Bijlage va het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. 14

15 Hoofdstuk 4 VOLMACHTEN 21 Algemee 21.1 De houder va ee product of ee diest va de Bak ka ee schriftelijke volmacht toekee aa ee of meerdere derde, bie de door de wet of de reglemete voorgeschreve beperkige. Hiertoe houdt de Bak volmachtformuliere ter beschikkig. Idie de volmacht oder ee adere vorm wordt gegeve, da is de Bak iet verplicht om de istructies va de volmachthouder uit te voere. De volmachtformuliere worde i de Bak bewaard Behoudes adersluidede duidelijke e expliciete istructies vawege de Cliët, gelde volmachte steeds voor alle rekeige bie ee bepaald cliëteummer (Cliet Idetificatio Number (CIN): de rekeige bie éézelfde cliëteummer worde gekemerkt door dezelfde cijfercode). De Bak ka op elk ogeblik e om gegrode redee weigere gevolg te geve aa de volmacht zoder voorafgaade keisgevig of igebrekestellig. I geval va twijfel of oduidelijkheid behoudt de Bak zich eveees het recht voor om voorafgaadelijk aa de uitvoerig va ee verrichtig door ee volmachthouder, de bevestigig va de Cliët te vrage. 22 Bevoegdhede va de volmachthouders 22.1 De door de houder gegeve volmacht verleet bevoegdheid aa de volmachthouder om elke daad te stelle, i het kader va de door de Bak aagebode dieste, met betrekkig tot de i het volmachtformulier vermelde tegoede. De volmachthouder oefet dezelfde bevoegdhede izake beheer, beschikkig e opzeggig uit als de titularis zelf, e dit zowel voor het beheer op afstad, bie de beperkige va de bijzodere reglemete of specifieke overeekomste die deze dieste regele (telefoo, iteret, olie bakig), als voor verrichtige i het agetschap. Voor istructies per fax moet de volmachthouder zelf ee Telefax - overeekomst sluite met de Bak Elke overeekomst betreffede olie bakig geslote met de volmachthouder i zij hoedaigheid va rekeighouder, wordt geacht ook geslote te zij voor de tegoede waarvoor hij volmachthouder is De Bak is i gee geval verplicht om eige cotrole uit te oefee op de maier waarop de volmachthouder gebruik maakt va de hem toegekede bevoegdhede, hetzij i het belag va de Cliët, hetzij i zij eige belag De volmachthouder ka i gee geval voor de tegoede waarva hij volmachthouder is, op zij beurt volmacht geve aa ee derde e aldus zij bevoegdhede delegere. De volmachthouder ka evemi het ivesterigsprofiel, zoals bepaald i artikel 107 wijzige, dat wordt vastgelegd door de houder. De Bak ka bepaalde adere exclusieve bevoegdhede ekel voor de houder reservere. 23 Herroepig va de volmacht 23.1 De volmachte zij geldig tot herroepig door de volmachthouder of de volmachtgever, welke per aageteked schrijve of persoolijk i het agetschap worde meegedeeld aa de Bak. Elke keisgevig per gewoo schrijve gebeurt op risico va de Cliët De Bak zal zo sel mogelijk rekeig houde met de herroepig e i ieder geval vaaf de 3de werkdag volged op de otvagst va het bericht va herroepig. 24 Adere maiere waarop de volmacht wordt beëidigd 24.1 Volmachte houde op te bestaa i geval va overlijde, obekwaamverklarig, otbidig, faillissemet of keelijk overmoge va de volmachtgever of volmachthouder, zodra de Bak i keis wordt gesteld va de gebeurteis i kwestie. I dit opzicht is de Bak iet verplicht oderzoeksdade te stelle De volmachte eidige va rechtswege bij de beëidigig va de relatie waarmee ze zij verbode. 25 Hoofdelijkheid e odeelbaarheid tusse de volmachtgever e de volmachthouder 15

16 25.1 De volmachthouder is gebode door de bepalige va oderhavig reglemet, op dezelfde maier als de volmachtgever zelf, die overiges istaat voor alle dade die door de volmachthouder worde verricht i het kader va zij volmacht Zo zij de titularis e zij volmachthouder hoofdelijk e odeelbaar aasprakelijk voor het gebruik va ee product of diest te overstaa va de Bak De titularis moet de volmachthouder omiddellijk i keis stelle va de herroepig va de volmacht e is veratwoordelijk voor de recuperatie va alle werkigsistrumete va ee product of diest die ter beschikkig werde gesteld va de volmachthouder. Hoofdstuk 5 MEERDERE PERSONEN 26 Bakproducte e -dieste i overdeeldheid of gezamelijk De Bak ka aavaarde dat meerdere persoe gezamelijk itekee op ee product of diest. I dit geval is elke houder hoofdelijk e odeelbaar aasprakelijk voor het gebruik of misbruik va het product of de diest (zowel door ee houder als door ee volmachthouder) De verrichtige op ee overdeelde of gezamelijke rekeig of effecterekeig kue ekel worde uitgevoerd door alle houders die gezamelijk optrede, behalve i geval va wederzijdse volmacht, of door ee door alle houders aageduide volmachthouder De overdeelde of gezamelijke rekeig of effecterekeig wordt geoped op aam va de houders of, idie het meer da twee persoe betreft, evetueel oder de vermeldig overdeeldheid gevolgd door de aam va de houders De tegoede worde geacht i gelijke dele toe te behore aa elk va de houders, behalve waeer de Bak i keis wordt gesteld va ee adersluidede overeekomst Voor rekeige die geoped worde op aam va meerdere houders, moete de volmachte gegeve worde met istemmig va alle houders. Voor de herroepig va zo ee volmacht is eveees de toestemmig va elke houder vereist, behalve wat de wederzijdse volmacht betreft, waarbij de herroepig door éé ekele houder de beëidigig va alle wederzijdse volmachte op deze rekeig ihoudt. Hoofdstuk 6 CORRESPONDENTIE 27 Verzedig - terbeschikkigstellig i het agetschap - elektroische verzedig 27.1 De Bak zal i pricipe met elektroische middele met de Cliët correspodere, hetzij door ee te versture aar het door de Cliët aa de Bak meegedeelde adres, hetzij door ee bericht te sture aar het door de Cliët meegedeelde GSM-ummer, hetzij door middel va ee boodschap op de beveiligde website voor Olie Bakig. Deze elektroische correspodetie wordt als evewaardig beschouwd aa ee ormale schriftelijke correspodetie e wordt geacht otvage te zij te laatste 72 uur a de verzedig De Cliët stemt er specifiek mee i dat elke precotractuele e cotractuele iformatie betreffede producte e dieste aagebode door Deutsche Bak i pricipe door de Bak wordt verstrekt via elektroische weg (olie bakig, , sms) e/of via de website va Deutsche Bak (www.deutschebak.be), waar de actuele iformatie wordt bijgehoude e oafgebroke toegakelijk is gedurede ee redelijke termij. De Cliët wordt uitgeodigd deze iformatie te beware e/of af te prite. De Cliët erket dat de verstrekkig va iformatie op deze wijze past i de cotext waari hij met de Bak zake doet e hij egageert zich om voorafgaadelijk aa elke beleggigsbeslissig, deze iformatie te raadplege eveals op regelmatige tijdstippe i te logge op zij olie bakig e keis te eme va de door de Bak verstrekte iformatie Idie de correspodetie iet elektroisch wordt verstuurd, wordt de correspodetie op koste va 16

17 de Cliët volges de geldede tarieve, hetzij verstuurd aar zij wettelijk adres of aar het door hem meegedeelde correspodetieadres, hetzij ter beschikkig gehoude i het agetschap dat istaat voor het beheer va zij rekeig Idie de correspodetie ter beschikkig wordt gehoude i het agetschap, verbidt de Cliët zich ertoe om deze te miste eemaal per kwartaal af te hale. Hij wordt echter geacht er keis va geome te hebbe vaaf de 3de bakwerkdag a de op deze correspodetie vermelde datum. De Bak is iet aasprakelijk voor schade voortvloeied uit het iet of laattijdig afhale va de correspodetie i het agetschap. De Bak behoudt zich het recht voor de iet opgehaalde of teruggestuurde correspodetie te verietige a ee termij va ee jaar De Bak behoudt zich iettemi het recht voor om aar eige keuze de correspodetie elektroisch te versture of aar het wettelijk adres va de Cliët telkes waeer ee wettelijke of reglemetaire bepalig dit oplegt of waeer zij het uttig acht voor correspodetie die driged of belagrijk is of die ee sel atwoord va de Cliët vergt, om redee va itere cotrole of behoud va rechte, of waeer de Cliët zij correspodetie iet bie 3 maade heeft opgehaald Behoudes bewijs va bedrog of zware fout te wijte aa de Bak, gebeurt elke verzedig op risico va de Cliët. Om veiligheidsredee behoudt de Bak zich iettemi het recht voor bepaalde documete of istrumete iet te versture aa de Cliët, maar ze ter beschikkig te houde i het agetschap Op basis va ee akkoord tusse de Bak e de Cliët, ka alle relevate iformatie die op hem betrekkig heeft hem ter keis gebracht worde via de website va de Bak Deze iformatie wordt bijgehoude e is toegakelijk voor de Cliët gedurede ee redelijke termij, zodat hij erva keis ka eme. 28 Bewijs va verzedig 28.1 Het bewijs voor de verzedig va de correspodetie aa de Cliët e de ihoud erva wordt, behoudes bewijs va het tegedeel, voldoede geleverd door de voorleggig door de Bak va ee kopie va deze correspodetie Deze kopie ka ee adere vorm aaeme da het origieel idie ze het resultaat is va het gebruik va iformaticatechiek. De datum op de kopie va de bak wordt geacht de verzedigsdatum te zij, behoudes bewijs va het tegedeel. 29 Gegeveswijzigig 29.1 De Cliët verbidt er zich toe elke wijzigig va zij correspodetiegegeves schriftelijk aa de Bak mede te dele. I geval va adreswijzigig moet ee kopie va de ieuwe idetiteitskaart e, i geval va ee elektroische idetiteitskaart, same met ee kopie va de documete zoals vereist i art. 9.3, aa de Bak worde overgemaakt. De keisgevig va adreswijzigig wordt pas va kracht a de 3de werkdag volged op de otvagst De correspodetie wordt steeds geldig verstuurd aar het laatst meegedeelde ( ) adres of desgevalled GSM-ummer. De Bak is iet aasprakelijk voor evetuele schade gelede door de Cliët idie hij zou agelate hebbe zij wijzigig va correspodetiegegeves mee te dele of idie hij dit te laat zou hebbe gedaa Idie de Cliët gee geked adres meer heeft e de ispaige door de Bak om het cotact met de Cliët te herstelle gedurede te miste éé jaar osuccesvol ware, ka de Bak beslisse om de zicht- e (effecte) rekeig(e) va de Cliët te blokkere voor elke debiterig. De Bak behoudt zich i dat geval ook het recht voor om beheerskoste i rekeig te brege op het saldo va de betrokke zicht- e/of (effecte) rekeig(e). I dit geval ka de Bak de volgede acties odereme: de zicht- e spaarrekeige worde geblokkeerd; de bak- e kredietkaarte e de olie bakig dieste worde gedesactiveerd; op hu vervaldatum, zulle het kapitaal e de verworve itreste va termijrekeige overgeschreve worde aar hu bestemmigsrekeig, behalve waeer de Cliët geopteerd heeft voor ee 17

18 automatische verieuwig va zij/haar termijrekeig; de effecterekeig(e) worde geblokkeerd; de titels die hu vervaldag bereike worde geïd, hu kapitaal e redemet wordt gecrediteerd op de rekeig; idie deze titels optioele dividede geerere, zal de Bak optere voor betalig va die dividede; De effecterekeig wordt vereffed va zodra alle erop geboekte titels hu vervaldag bereike of geïd zij; de kluize zulle worde geoped coform de procedure voorzie i het reglemet va de kluize; de huurovereekomst voor de kluis wordt va rechtswege otbode; i fuctie va dies aard wordt de ihoud va de kluis gedepoeerd op ee zicht- of effecterekeig of i de cetrale kluis va de Bak. Behoudes zware fout door de Bak ka de Bak iet aasprakelijk gesteld worde voor de gevolge die aa deze beheersdade of aa het iet stelle va deze beheersdade zij verbode. 30 Periodiciteit Oder voorbehoud va wettelijke of reglemetaire bepalige, worde de rekeiguittreksels aa de Cliët meegedeeld volges de periodiciteit die hij zelf heeft gekoze of die bepaald wordt door het diesteaabod waarop hij itekede. 31 Meerdere houders - meerdere rekeige 31.1 De correspodetie met betrekkig tot ee gezamelijke rekeig wordt geldig verstuurd aa alle houders idie zij wordt verstuurd aar het door de houders i overleg meegedeelde adres. Idie ee dergelijk adres iet werd meegedeeld, da wordt de correspodetie geldig verstuurd aa alle houders waeer ze wordt verstuurd aar het adres va ee va he De rekeiguittreksels die betrekkig hebbe op meerdere rekeige, zelfs verschilled va aard, geoped op aam va dezelfde houder, kue same worde verstuurd De Bak behoudt zich het recht voor om rekeiguittreksels va rekeige waarvoor de geadresseerde tegelijk respectievelijk volmachthouder e houder is, same te versture. Hoofdstuk 7 INSTRUCTIES AAN DE BANK 32 Aard va de istructies 32.1 De Bak ka weigere ovolledige, oauwkeurige, keelijk ojuiste of iet-odertekede istructies of orders uit te voere. Zij behoudt zich eveees het recht voor istructies iet uit te voere idie deze gegeve worde zoder het gebruik va de daartoe bestemde formuliere De Bak aavaardt istructies per post e aa het loket. Ze aavaardt ook istructies per olie bakig, telefoo e/of fax idie daartoe ee specifieke overeekomst werd geslote. De Bak aavaardt gee istructies per elektroische post ( ) om voor de had liggede veiligheidsredee. 33 Opdracht va betalig, overdracht, overschrijvig of beschikbaarstellig 33.1 Voor alle opdrachte va betalig, overdracht, overschrijvig of beschikbaarstellig, behoudt de Bak zich het recht voor om, bij gebreke aa dwigede istructies va de Cliët, te beslisse over de uitvoerigswijze, bie de wettelijke greze, die ze geschikt acht om de goede afloop va de verrichtige te verzekere. De Bak kiest aargelag va de omstadighede de uitvoerigswijze die ze het meest aageweze acht voor ee tijdige uitvoerig Idie de Bak aasprakelijk zou worde gesteld voor ee vertragig i de uitvoerig va ee betalig, da ka zij, bij wijze va schadeloosstellig, te hoogste verplicht zij om de verwijlitreste te betale die op het laattijdig overgemaakte bedrag worde bereked tege de geldede itrestvoet voor de betreffede verrichtig Voor de uitvoerig va de opdrachte gaat de Bak i hoofdzaak uit va het betrokke rekeigummer. Behoudes i geval va wettelijke of reglemetaire bepalige, is de Bak iet verplicht om a te gaa of de 18

19 idetiteit va de opdrachtgever of de begustigde overeestemt met het ummer va de bakrekeig die gedebiteerd of gecrediteerd moet worde. Ze ka iet aasprakelijk worde gesteld voor ojuiste boekige die daarva het gevolg zoude zij De op de rekeig geboekte verrichtige, zowel i debet als i credit, zij slechts defiitief idie er gee tegeboekig is bie ee volges de gebruike i de sector redelijke termij Bij gebreke aa uitdrukkelijke istructies, kue de bedrage i ee vreemde mut aar keuze va de Bak: hetzij i euro ter beschikkig worde gesteld va de begustigde. I dat geval zal de verrekeig gebeure aa de koers op de datum va betalig aa de begustigde. hetzij worde geboekt op ee valutarekeig die werd geoped a uitdrukkelijke toestemmig va de Cliët (opgeheve) 33.7 Voor bieladse overschrijvige i euro, diet de Cliët het IBAN rekeigummer (Iteratioal Bak Accout Number) va de begustigde mee te dele. Voor gresoverschrijdede overschrijvige i euro bie de Europese Ecoomische Ruimte, diet de Cliët het IBAN rekeigummer (Iteratioal Bak Accout Number) va de begustigde e de BIC code (Busiess Idetifier Code) va de Bak va de begustigde mee te dele (BIC i pricipe ekel verplicht tot 1 februari 2016). Bij gebreke daaraa ka de bak va de begustigde of va de opdrachtgever de betalig weigere of terugsture. 34 Uitvoerig va istructies waarvoor ee vervaldag bepaald is (BTW, belastige, ez.) 34.1 De Bak zal volges de omstadighede de uitvoerigswijze kieze die zij het meest aageweze acht voor ee uitvoerig bie de termij Idie de istructies iet worde otvage te miste 5 bakwerkdage voor de vervaldag, of idie ze iet worde gegeve op de vereiste formuliere, of idie ze foute, weglatige, tegestrijdighede of dubbelziighede bevatte, da ka de Bak iet aasprakelijk worde gesteld voor de gevolge zoals verwijlitereste, koste, boetes, toepassig va ee strafbedig, e.a. te laste va de Cliët, waeer de fodse iet op het vooropgestelde tijdstip otvage worde Idie de Cliët de opdracht geeft om ee betalig op ee later tijdstip uit te voere, diet hij ee datum i het vak memodatum te vermelde. Deze memodatum is de uitvoerigsdatum va de verrichtig. De rekeig va de opdrachtgever wordt dus gedebiteerd op de dag va de memodatum. De memodatum moet zich te miste 1 werkdag e ka zich maximaal 90 werkdage i de toekomst bevide De Cliët legt tijdig op zij rekeig de odige provisie aa voor de uitvoerig va zij debetopdrachte. De Bak ka de uitvoerig va ee opdracht weigere idie er ovoldoede provisie aawezig is. Orders worde iet gedeeltelijk uitgevoerd I geval va meerdere opdrachte e ovoldoede provisie, beslist de Bak vrij welke opdrachte zij uitvoert, hetzij i volgorde va otvagst tot het beschikbare saldo is opgebruikt, hetzij de opdrachte waarva het totale bedrag gedekt is door het beschikbare saldo. 35 Opdrachte lags elektroische weg, per telefoo of fax 35.1 I uitvoerig va bijzodere overeekomste e specifieke reglemete die erop betrekkig hebbe, ka de Bak opdrachte lags elektroische weg (via de beveiligde website: olie bakig), per telefoo of fax aavaarde op volledige veratwoordelijkheid va de Cliët De ivoerig va ee PIN-code, ee geheime code of ee toegagscode, de ivoerig va ee debet of kredietbakkaart e de persoolijke code, de combiatie va ee rekeigummer e/of idetificatieummer e de persoolijke code, de combiatie va publieke e privé-sleutels worde beschouwd als ee elektroische hadtekeig die het bewijs vormt voor de verbiteis va de Cliët Voor wat de opdrachte per telefoo of fax betreft waarvoor gee overeekomst werd oderteked, ka de Bak ee schriftelijke e odertekede bevestigig va deze opdrachte vrage e hu uitvoerig tot bevestigig uitstelle. 19

20 35.4 I geval va tegestrijdigheid tusse de door de Bak otvage fax e het origieel, geldt de otvage fax. 36 Wijzigig of herroepig va istructies aa de Bak 36.1 Elke wijzigig of herroepig va istructies aa de Bak moet gebeure door ee schriftelijk e door de Cliët oderteked documet. Dit documet heeft pas uitwerkig op de 3de werkdag volged op de otvagst e voor zover de istructie of de opdracht odertusse iet werd uitgevoerd. Ee wijzigig of herroepig va ee opdracht via olie bakig heeft uitwerkig vaaf de eerste werkdag volged op de wijzigig of herroepig Elke wijzigig of herroepig va doorlopede opdrachte moet schriftelijk aa de Bak worde meegedeeld te miste 5 werkdage voor de vervaldag va de betalig e te miste 1 werkdag voor de vervaldag i het kader va ee wijzigig of herroepig overgemaakt via Olie Bakig Bij iet alevig va deze formaliteite is de Bak iet aasprakelijk voor evetuele door de Cliët opgelope schade Bijzodere reglemete kue adere termije bepale. 37 Rekeiguittreksels 37.1 De uitvoerig va opdrachte aa de Bak of de boekig va verrichtige op rekeig, is voldoede beweze door de vermeldig va de verrichtig op de rekeiguittreksels. De Bak hoeft gee adere bewijze te levere De rekeiguittreksels bevatte geregeld ook admiistratieve, iformatieve, commerciële of adere mededelige De Cliët die zij bakverrichtige op afstad uitvoert, ka via de diest Olie Bakig zelf zij rekeiguittreksels afprite. Op deze uittreksels staat de vermeldig elektroisch uittreksel. Tot bewijs va het tegedeel vorme deze elektroische uittreksels het bewijs va de verrichtige waarop ze betrekkig hebbe. Bij iet raadplegig va de elektroische rekeigafschrifte gedurede 6 maade, behoudt de Bak zich het recht voor deze op koste va de Cliët per post op te sture met ee driemaadelijkse periodiciteit De Cliët aavaardt dat het jouraal waari alle raadplegige e alle verrichtige geregistreerd worde (logs), het formele e voldoede bewijs vormt dat de uitgevoerde verrichtige correct geregistreerd e geboekt werde, dat ze iet beïvloed werde door ee pae of ee techisch defect e dat ze voorrag hebbe op alle adere bewijsmiddele die de Cliët zou kue late gelde. Ogeacht de drager waarop hij wordt weergegeve, heeft deze loggig voor de partije de bewijskracht va ee origieel De Cliët othoudt zich va alle owettelijke maipulaties va de via Olie Bakig opgevraagde rekeiguittreksels. I geval va verschil tusse de door de Cliët afgeprite rekeiguittreksels e de door de Bak afgeprite rekeiguittreksels (duplicata), hebbe deze laatste, die gebaseerd zij op de rekeigsituatie zoals ze voorkomt i de boeke e op de jouraalbad (logs) va de Bak, voorrag e vorme zij het formele bewijs va de door de Cliët uitgevoerde verrichtige I het kader va ee door de Bak tege de Cliët igeluide procedure, is ee authetiek documet dat de opeisbare vorderig vaststelt iet vereist. De productie va ee rekeiguittreksel dat door de Bak coform e echt wordt verklaard, volstaat zowel te overstaa va de houder als te overstaa va derde. Dit rekeiguittreksel zal ook als bewijs gelde va ee liquide, zekere e eisbare vorderig. 38 Klachte 38.1 Klachte met betrekkig tot ee door de Bak uitgevoerde verrichtig, moete schriftelijk worde overgemaakt bie 30 dage te rekee vaaf de verrichtig. Na die termij wordt de verrichtig beschouwd als correct e door de Cliët goedgekeurd De Cliët meldt op dezelfde maier e bie dezelfde termij alle foute of tegestrijdighede die hij zou vaststelle op documete - met ame op rekeiguittreksels - of alle adere berichte die door de Bak worde verspreid Elke klacht over de uitvoerig va ee opdracht met betrekkig tot ee roerede waarde, moet schriftelijk 20

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige FEBRUARI 2014 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen APRIL 2017

Algemeen reglement der verrichtingen APRIL 2017 Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2017 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve i het

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2016 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE, tweede afdelig Ee kapel, gelege Geraardsbergsestraat 160, gekadastreerd volges titel e volges kadastraal uittreksel va dertig jauari tweeduized vijftie sectie B, ummer 1630/d,

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

Toepassingsgebied Definities

Toepassingsgebied Definities I. BESCHRIJVING STAD NINOVE - vierde afdelig - GEMEENTE MEERBEKE Ee woohuis alle aahorighede op e grod e tui, gelege aa de Edigsesteeweg 59, gekadastreerd volges titel sectie A, deel va ummers 410/b e

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Ethiek en gedragscode

Ethiek en gedragscode Ethiek e gedragscode 2015 RELX Group Gedragscode e bedrijfsdeotologie 2 Ihoud Oze toewijdig aa itegriteit Ee bericht va oze Chief Executive Officer Oze bedrijfsfilosofie e waarde Gedragscode e bedrijfsdeotologie

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Guide to Doing Business on Bonaire

Guide to Doing Business on Bonaire Guide to Doig Busiess o Boaire Nederlads Voorwoord Graag preseteer ik ames VaEps Kuema VaDoore ee ieuwe versie i oze serie Doig Busiess Guides. Deze uitgave gaat over Boaire, het grootste va de drie

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.10.2013 COM(2013) 692 fial Voorstel voor ee BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffede de beschikbaarstellig va middele uit het Solidariteitsfods va de EU NL

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. September 2015 CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 September 2015 Vakbode e de cao Over de afsprake i deze cao oderhadele werkgeversorgaisaties e vakbode met elkaar. Uitzedkrachte kue ook ivloed uitoefee op de cao door

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

groen licht voor Autocall EUR/USD beleggen n Inspelen op mogelijke stijging van USD

groen licht voor Autocall EUR/USD beleggen n Inspelen op mogelijke stijging van USD belegge Autocall EUR/USD groe licht voor ee iteressate koers Ispele op mogelijke stijgig va USD Mogelijke eemalige coupo va 8% bruto i jaar 1 tot 40% bruto i jaar 5 100% kapitaalgaratie op vervaldag DE

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09217 Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...8 5. Bedieigselemete...9 6. Aasluitige...10

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

Lock-in Coupon. n Jaar 1-2: 6,5% bruto gegarandeerd. n Jaar 3-8: Potentiële coupon van 6,50% bruto

Lock-in Coupon. n Jaar 1-2: 6,5% bruto gegarandeerd. n Jaar 3-8: Potentiële coupon van 6,50% bruto belegge Lock-i Coupo De sleutel tot 2 mooie coupos of meer Jaar 1-2: 6,5% bruto gegaradeerd Jaar 3-8: Potetiële coupo va 6,50% bruto Mogelijke coversie aar 6,50% bruto vast tot vervaldag Ee looptijd va

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

Het Hypothecair kredietrecht 2.0. dr. Johan VANNEROM

Het Hypothecair kredietrecht 2.0. dr. Johan VANNEROM + Het Hypothecair kredietrecht 2.0 dr. Joha VANNEROM + Overzicht Gefaseerde iwerkigtredig Richtlij Woigkrediete Toepassigsgebied ratioe persoae & materiae Reclame e publicitaire verplichtige Koppel- vs.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN. Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie AIG FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemee Ispectie va de federale politie e va de lokale politie Jaarverslag voor de werkigsjare 2 e 22 Adres Triomflaa 74, 6 Brussel (Metro DELTA). Tel: 32 2

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015

2015 04 29 Rapport JCI survey az Sint-Blasius 20-24 april 2015 APR IPSG Vereiste voor deelame aa accreditatie APR.1 APR.2 APR.3 APR.4 APR.5 APR.6 APR.7 APR.8 APR.9 APR.10 APR.11 APR.12 Iteratioale doele voor patiëtveiligheid IPSG.1 IPSG.2 IPSG.2.1 IPSG.2.2 IPSG.3

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011

Corporate Governance in Nederland: Een Onderzoek naar de Stand van Zaken in het Boekjaar 2012 en de Ontwikkelingen ten opzichte van het Boekjaar 2011 Corporate Goverace i ederlad: Ee Oderzoek aar de Stad va Zake i het Boekjaar 2012 e de Otwikkelige te opzichte va het Boekjaar 2011 School of Ecoomics ad Maagemet Departmet of Orgaizatio ad Strategy 12

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie