Handleiding. EasySound maxi. Art.nr Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. EasySound maxi. Art.nr. 43-09217. Soundmodule voor de stationaire inbouw. tams elektronik"

Transcriptie

1 Hadleidig Art.r Soudmodule voor de statioaire ibouw tams elektroik

2 Ihoudsopgave 1. Starte Veiligheidsvoorschrifte Werkig Techische gegeves Bedieigselemete Aasluitige Opslaa va de geluidsbestade Afroepe va de soudbestade Checklist voor storige Garatieverklarig EU-coformiteitsverklarig Verklarige bij AEEA- e RoHS- richtlije /2013 Tams Elektroik GmbH Alle rechte voorbehoude. Niets uit deze publicatie mag worde vermeig-vuldigd opgeslage of opebaar gemaakt, zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig va Tams Elektroik GmbH. Techische wijzigige voorbehoude. Pagia 2

3 1. Starte Hoe deze hadleidig u verder helpt Deze hadleidig helpt u stap voor stap bij het ibouwe e het i bedrijf eme va de apparaat. Voor u met het i bedrijf stelle begit, rade wij u aa deze hadleidig geheel te leze, i het bijzoder de veiligheidsvoorschrifte e het hoofdstuk over mogelijke foute e hu oplossige. U weet da, waar u op moet lette om foute, die vaak allee met veel ispaig weer te verhelpe zij, te vermijde. Bewaar deze hadleidig zorgvuldig, opdat u later bij evetuele storige de werkig weer kut herstelle. Idie u de apparaat aa ee ader doorgeeft, geef da ook de hadleidig door. Gebruiksvoorschrifte De is geschikt om volges deze voorschrifte te worde gebruikt i de modelbouw, i t beijzoder i ee modelspoorweg. Ieder ader gebruik is iet toegestaa, hierdoor verloopt de garatie overeekomst. De is iet geschikt om door kidere oder de 14 jaar te worde igebouwd. Bij de gebruiksvoorschrifte behoort ook het leze, begrijpe e volge va deze hadleidig. Ihoud cotrolere Cotroleer a het uitpakke of alles compleet is: ee soudmodule, ee SD-card of ee microsd-card met adapter, ee CD (met hadleidig e adere iformatie). Aawijzig: luidspreker iet bijgeslote. Pagia 3

4 Beodigde materiale Voor het aasluite va de booster heeft u het volgede odig: Draad, aabevole doorsede: > 0,25 mm² voor het aasluite va de spaig e de luidspreker, > 0,14 mm² voor alle overige aasluitige. Voor de weergave heeft u odig: ee of twee luidsprekers met ee miimum impedatie va 8 Ohm e ee ormbelastig va mistes 8 Watt. Waeer u de weergave va de souddata hadmatig wilt gebruike: schakelaars 1xUm (bv. art. r ) e/of drukkoppe 1 x sluite (bv. art. r )e/of reedcotacte 1 x sluite (bv. art. r ) e permaete magete e /of Hallsesore (bv. art. r ) e permaete magete e/of ee adere voorschakel aasturig. Aawijzig: schakelaar e drukkop (resp. oderdeel of aasturig, waarva de werkig vergelijkbaar is) hebbe i combiatie met de verschillede weergave modi ee verschillede uitwerkig op de methode e maier waarop de souddata wordt afgespeeld (zie daarvoor hfst. 8, paragraaf "Hadbedrijf"). Pagia 4

5 2. Veiligheidsvoorschrifte Mechaische gevare Afgekipte drade e uiteide kue scherpe pute hebbe, die bij ovoorzichtig vastpakke huidverwodige kue oplevere. Pas daarom op voor scherpe pute bij het vastpakke. Zichtbare beschadigige va oderdele kue tot iet calculeerbare gevare leide. Bouw beschadigde oderdele iet i, maar verwijder deze zoals voorgeschreve e vervag ze door ieuwe. Elektrische gevare Aarake va oder spaig staade dele, aarake va geleidede dele, die i geval va foute oder spaig staa, kortsluitige e aasluite aa ee iet geschikte spaig, otoelaatbaar hoge luchtvochtigheid e vormig va codeswater ka tot gevaarlijke lichaamsstrome leide e daardoor verwodige aarichte. Voorkom dit gevaar door de volgede maatregele te eme: Voer bedradigwerkzaamhede allee uit i ee spaigsloze toestad. Het ibouwe ka allee gedaa worde i geslote, schoe e droge ruimtes. Vermijd i de werkomgevig vocht e attigheid. Gebruik voor het apparaat allee lage spaige zoals aagegeve i de techische gegeves. Gebruik daarvoor uitsluited goedgekeurde trasformatore. Steek de etstekker va trasformatore allee i goed geïstalleerde wadcotactdoze. Let bij het make va elektrische verbidige op de juiste draaddoorsede. Na de vormig va codeswater diet u voor het werk tot 2 uur acclimatiserigtijd i acht te eme. Gebruik bij reparatiewerkzaamhede uitsluite origiele reserveoderdele. Pagia 5

6 3. Werkig De soudmodule is geschikt voor de statioaire ibouw i aaloog of digitaal aagestuurde modelspoorwege. De weergave va de opgeslage geluide wordt door digitale wisselopdrachte of hadmatig, b.v. door drukkop of schakelaar i gag gezet. Dataopslag Als dataopslag voor de geluide, die door de worde weergegeve, diet ee geïtegreerde SD-card. De kaarte kue elke geweste capaciteit voor dataopslag hebbe. Geluidsopame, die als audio bestad i de Waveform Audio File Format opgeslage zij (extesie "wav"), worde via de PC op de SDcard opgeslage (bv. va ee geluid CD, uit ee iteret soudarchief of ee eige opame). Met behulp va ee soud bewerkigsprogramma kue audio bestade aar behoefte worde aagepast of persoolijk worde samegesteld. Afspele va de soudbestade via wisselopdrachte De weergave va de op de SD-card opgeslage audio bestade kue via wisselopdrachte worde afgespeeld. Max. 253 soudbestade worde aa de wisseladresse door overeekomstige bestadsame e het vastlegge va ee basisadres toegeweze e kue los va elkaar worde afgespeeld. Door het overeekomstig programmere va de wisseladresse kue de geluide b.v. tegelijk met ee bepaalde bewegig, die door ee servodecoder i gag wordt gezet, worde afgespeeld. Pagia 6

7 Hadmatige afspele va de soudbestade Als alteratief voor de aasturig via de wisselopdrachte kue 8 soudbestade via schakelaars, drukkoppe, reedcotacte, Hallsesore of voorgeschakelde aasturige worde afgespeeld. Zo is het b.v. mogelijk, ee statiosmeldig, die bij de bierijdede trei hoort, via ee overeekomstige RailCom detector (b.v. RCD-2) worde afgespeeld. Weergave va de soudbestade De heeft twee luidsprekeruitgage, die geschikt zij voor het aasluite va luidsprekers met ee impedatie va mistes 8 Ohm e ee ormbelastig va mistes 8 Watt. De weergave is i stereo. De geluidssterkte wordt m.b.v. ee trimpot igesteld. Voor de weergave zij 4 verschillede modi ter beschikkig die vast aa de ekele soudbestade worde toegeweze: eemalig afspele met de mogelijkheid tot afbrekig. eemalig afspele zoder de mogelijkheid tot afbrekig. eidloze weergave met de mogelijkheid tot afbrekig. Bij het uitschakele wordt de weergave direct afgebroke. eidloze weergave met de mogelijkheid tot afbreke. Bij het uitschakele wordt het bestad tot aa het eide afgespeeld e de weergave daara afgebroke. Extra schakeluitgag De soudmodule heeft ee extra schakeluitgag, waarover b.v. verlichtig geschakeld ka worde. De uitgag wordt via ee wisselopdracht geschakeld. Met behulp va de wisselstraat opdrachte kue verschillede sceario s va geluide e de op de schakeluitgag aageslote besturige worde gerealiseerd. Pagia 7

8 4. Techische gegeves Bedrijfsspaig 12 tot 18 V wisselspaig of 15 tot 24 V gelijkspaig Digitaalformat DCC, Motorola Max. aatal soudbestade i digitaalbedrijf i hadmatig bedrijf Aatal luidsprekeruitgage 2 Weergave Stereo Impedatie va de luidspreker > 8 Ohm Normbelastig va de luidspreker > 8 Watt Aatal schakeligage 8 Aatal extra schakeluitgage 1 Maximale stroom va de extra schakeluitgag 500 ma Stroomopame ca ma Beschermwijze IP 00 Omgevigstemperatuur i bedrijf C Omgevigstemperatuur i opslag C Toegestae relatieve luchtvochtigheid max. 85 % Afmetige (ca.) 100 x 100 x 42 mm Gewicht (ca.) 116 g Pagia 8

9 5. Bedieigselemete Fig. 1: Bedieigelemete 1 Trimpot voor het istelle va het volume 2 Rode LED: weergave bedrijfsmode e foutidicatie 3 Groee LED: statusweergave bij het programmere va het basis wisseladres. 4 Programeertoets Pagia 9

10 6. Aasluitige Fig. 2 : Aasluitige Aasluitpute Opmerkige Aasluite oodzakelijk L1 L2 Luidspreker. Impedatie > 8 Ohm / ormbelastig > 8 Watt ja ee ~ / TR Voedigsspaig voor (e extere schakelige aa A) 12 tot 18 V wisselspaig of 15 tot 24 V gelijkspaig Aawijzig: De soudmodule mag iet gevoed worde door de digitaalspaig. I dit geval kue er storige optrede, de de kwaliteit va de geluide behoorlijk beïvloede. ja Pagia 10

11 Aasluitpute Opmerkige Aasluite oodzakelijk A Extra schakeluitgag voor het aasluite va extere schakelige ee De uitgag schakelt iter tege massa e heeft daardoor gee extra massa aasluitig odig. Als voedigsspaig ka de trafo worde gebruikt die ook wordt gebruikt voor de voedig va de EasySoud. Het aasluite op de voedigsspaig moet gedaa worde via twee diodes overeekomstig het aasluitschema va fig. 2. Te schakele via wisselopdrachte. EXT Extere schakelig, geschakeld via A ee D1 D2 Diodes, b.v. 1N4002 ja (als A is belegd) T1 t/m T8 Schakeligage voor het aasluite va drukkoppe, schakelaars, reedcotacte, hallsesore of extere schakelige voor het hadmatig starte va geluide. ee ^ Massa aasluitig voor T1 t/m T8 ja Railaasluitig voor digitaalbedrijf voor hadbedrijf ja ee Pagia 11

12 7. Opslaa va de geluidsbestade I digitaalbedrijf kue 253 verschillede geluidsbestade via wisselopdrachte worde opgeroepe, hadmatig (via drukkoppe, schakelaars, etc.) 8 verschillede geluidsbestade. Bestadsame De ame va de geluidsbestade bestaa uit drie cijfers e twee letters e aar behoefte meerdere tekes, die bij gebruikt de ihoud va het geluidsbestad verklare. Same met het basis wisseladres e wisselstad geeft de bestadsaam aa, bij welk wisseladres of wisselstad het betreffede bestad ka worde afgespeeld. Bovedie wordt i de bestadsaam de weergave mode gedefiieerd. Voorbeeld va ee bestadsaam: 010gE_Rockbad.wav (Bestadsummer 010 wisselstad voor soudbestad: rechtuit Weergavemode "E" Verklarig bestadsextesie) Bestadsummer Het bestadsummer moet altijd driecijferig zij: 001, 002, 003, Aawijzig: I de bestadsaam wordt iet het werkelijke wisseladres opgeslage, waarmee de weergave va het soudbestad wordt igeschakeld (zie "Basis-wisseladres".) Wisselstad voor soudbestad r: rod g: recht Weergavemode E: ee maal. Direct afbreke mogelijk. I: ee maal. Afbreke iet mogelijk. R: o stop. Direct afbreke mogelijk. L: o stop. Afbreke mogelijk, waarbij het bestad tot het eide wordt afgespeeld. Verdere tekes Voor verklarig va de ihoud va het soudbestad Bestadsextesie.wav (adere extesie is iet toegestaa) Pagia 12

13 Basis-wisseladres Het wisseladres e de wisselstad, waarmee ee soudbestad wordt afgespeeld, wordt samegesteld uit het basis wisseladres e basis wisselstad e de i het bestad gedefiieerde ummer e wisselstad. Hierdoor is het mogelijk, aa de ieuwe wisseladresse toe te wijze, zoder dat de verschillede soudbestade omgeoemd behoeve te worde. Het is aa te rade, als basis wisselstad i pricipe "Afbuige" te programmere. Bij het programmere va de basis wisselstad "recht" is het opzette va het wisseladres, waarmee ee soudbestad moet worde gestart oodig gecompliceerd. Voorbeelde: Basiswisseladres Basiswisselstad Nummer va het soudbestad Wisselstad va het soudbestad Wisseladres e stad voor het afspele va het bestad 1 rod 001 r 2 rod 1 rod 001 g 2 recht 25 rod 010 g 35 recht 49 rod 020 r 69 rod Let op, dat het laagste wisseladres, waarmee u ee soudbestad kut afroepe, het adres 2 afbuige is, daar het basisadres voor het schakele va de extra uitgag wordt gebruikt. Pagia 13

14 Programmere va het basis-wisseladres Voor het programmere va het basisadres gaat u als volgt te werk: Programmeertoets idrukke De groee LED kippert. à De module is aar programmeermode omgeschakeld. Basis-wisseladres op de digitale cetrale istelle. De basiswisselstad door ivoer va de betreffede schakelopdracht (Aa te rade: "rod") voor het betreffede adres vastlegge. De groee LED kippert korte tijd seller e gaat da uit. à De module heeft het basiswisseladres otvage e beëidigd de programmeermode. Beperkig va het adresgebied U kut vast legge, wat het hoogste wisseladres moet zij, die de weergave va ee soudbestad start. U kut ook de wisseladresse, die voor actueel iet beodigde soudbestade odig zij, zoder de betreffede bestade va de SD-card te verwijdere gebruike voor adere doeleide. Maak daarvoor ee tekstbestad (deze ka leeg zij) aa, die als aam het hoogste dataummer e de daarbij behorede wisselstad krijgt, waarop de moet reagere. Voorbeeld: 012r.txt à Alle wisseladresse, die hoger zij da basis-adres e basis-wisselstad + bestadsummer 012, wisselstad "rod", worde door de geegeerd. Omdat bestad "012r" op ee wisselopdracht wordt afgespeeld, wordt het bestad "012g" (e alle bestade met ee hoger ummer) iet afgespeeld. Pagia 14

15 Hadmatig starte va de soudbestade 8 geluide kue hadmatig via drukkoppe, schakelaars, etc, die op de schakeligage T1 t/m T8 zij aageslote, worde gestart. De bestadsame va de geluide zij vast toegeweze aa de schakeligage: Schakeligag Soudbestad Schakeligag Soudbestad T1 001r T5 008g T2 001g T6 016g T3 002g T7 064g T4 004g T8 032g Pagia 15

16 8. Afroepe va de soudbestade U kut de weergave va de soudbestade door wisselopdrachte i DCC- of Motorola-format starte of hadmatig vis drukkoppe, schakelaars, reedcotacte, hallsesore of adere voorschakelige. I digitaalbedrijf kue maximaal 253 verschillede geluide worde opgeroepe, hadmatig maximaal 8. Digitaalbedrijf I digitaalbedrijf wordt voor het starte va ee geluid ee wisseladres e wisselstad gekoze, dat i de bestadsaam ee ummer e ee wisselstad heeft toegeweze gekrege. Het wisseladres e de wisselstad, waarmee u het geluid op de digitale cetrale start, wordt met verkrege met het berekee va het basiswisseladres e de wisselstad (meer daarover i paragraaf 7 "opslaa va de geluidsbestade"). Voor u het afspele va ee bestad kut herhale, moet eerst ee ader bestad of leeg bestad via ee wisselopdracht zij afgespeeld. Om het afspele va soudbestade, waaraa de bedrijfsmodi E, L of R zij toegeweze, te oderbreke, kut u ee ader soudbestad of ee leeg soudbestad via ee wisselopdracht oproepe of het basis-wisseladres e de basis-wisselstad + 127g als wisselopdracht op de cetrale ivoere. Pagia 16

17 Voorbeelde: Basiswisseladres Basiswisselstad + Wisselopdracht voor het afbreke va de weergave 1 rod 127 g 128 recht 24 rod 127 g 151 recht 49 rod 127 g 176 recht Let op, de opdracht voor het afbreke va de weergave i de verschillede bedrijfsmodi heeft telkes ee adere uitwerkig. De bedrijfsmode I ka iet worde afgebroke. Gemegd bedrijf digitaal - hadmatig Waeer u soudbestade zowel digitaal via wisselopdrachte e hadmatig wilt starte, moet me bij het wissele va digitaalbedrijf aar hadbedrijf eerst de weergave va de soudbestade door het ivoere va ee overeekomstige wisselopdracht (+ 127g) beëidige. Wordt de weergave i digitaalbedrijf iet beëidigd, da wordt a het idrukke va ee schakelaar of drukkop op éé va de acht schakeligage het soudbestad iet afgespeeld. I dit geval wordt het soudbestad afgespeeld, waarva de code overeekomt met de som va de codes va het digitaal afgespeelde soudbestad e het soudbestad dat is toegeweze aa de igedrukte schakelaar of drukkop. Hadbedrijf U kut schakelaars, drukkoppe, maar ook reedcotacte, hallsesore of adere schakelige gebruike. Het is aa te rade de soudbestade met de verschillede bedrijfsmodi als volgt te starte: Pagia 17

18 Mode Starte via Fuctie E Drukkop (of compoete met ee vergelijkbare werkig) Eemalige weergave a het idrukke va de drukkop. De weergave wordt afgebroke zodra ee ader soudbestad wordt gestart. I Drukkop (of compoete met ee vergelijkbare werkig) Eemalige weergave a het idrukke va de drukkop. Gee mogelijkheid tot afbreke. R Schakelaar (of compoete met ee vergelijkbare werkig) Het soudbestad wordt et zolag herhaald zolag de schakelaar geslote blijft. Na het opee va de schakelaar wordt de weergave direct afgebroke. L Schakelaar (of compoete met ee vergelijkbare werkig) Het soudbestad wordt et zolag herhaald zolag de schakelaar geslote blijft. Na het opee va de schakelaar wordt het soudbestad tot het eide afgespeeld e da afgebroke. Gelijktijdig sluite va meerdere schakeligage Bij hadbedrijf is het mogelijk dat meerdere va de acht schakeligage gelijktijdig geslote zij. Dat is b.v. het geval waeer: Soudbestade, waarva de bedrijfsmode E of I (eemalig afspele) is igesteld, via schakelaars worde afgeroepe e a het afspele va het bestad iet meer worde geoped; Voor het afbreke va de weergave va ee soudbestad i de bedrijfsmode E ee adere schakelaar of drukkop wordt igedrukt. I dit geval wordt iet ee soudbestad afgespeeld, die aa de 8 igage is toegeweze, maar dat soudbestad dat overeekomt met Pagia 18

19 de code va die otstaat bij het optelle va alle codes va de geslote igage. Istelle va het volume Het volume wordt igesteld via de trimpot (zie fig. 1). Gebruik ee kleie schroevedraaier, die u i de spleet va de trimpot steekt. Door het aar liks draaie wordt het volume verhoogd, door het aar rechts draaie verlaagd. Aasture va de extra schakeluitgag De extra schakeluitgag wordt via het basisadres aagestuurd: bij wisselstad "recht" wordt de uitgag igeschakeld, bij wisselstad "rod" uit. LED-weergave De rode LED geeft de bedrijfsmode e de evetueel optredede storig aa. rode LED Betekeis uit gee weergave aa weergave va ee soudbestad 2-maal kippere (cotiu herhaald) fout bij het leze va de SD-card 3-maal kippere (cotiu herhaald) gee bestad met het gekoze wisseladres beschikbaar Aazwijzig: De groee LED geeft de status weer tijdes het programmere va het wisseladres (zie hfst. 7). Pagia 19

20 9. Checklist voor storige Oderd worde heet e / of begie te roke.! Verbreek direct de verbidig met het et!! Mogelijke oorzaak: De module is defect. Stuurt u de schakelig ter reparatie op. Na het oproepe va ee wisseladres is gee geluid te hore. Mogelijke oorzaak: de luidspreker is iet goed aageslote. à Cotroleer de aasluitige. Mogelijke oorzaak: Het bijbehorede soudbestad is leeg. I dit geval licht de rode LED op. Mogelijke oorzaak: Het bijbehorede soudbestad is iet aawezig. De rode LED laat dit zie door telkes 3 keer kippere. à Cotroleer de bestadsaam e het basis-wisseladres. Na het oproepe va ee wisseladres wordt het verkeerde soudbestad afgespeeld. Mogelijke oorzaak: I de bestadsaam staat ee fout (b.v. de wisselstad). à Cotroleer de bestadsaam. Mogelijke oorzaak: Het basis-wisseladres of de wisselstad is aders da gedacht. à Cotroleer het basis-wisseladres of wisselstad e bepaal het wisseladres voor het afspele va ee bepaald soudbestad opieuw. Bij hadbedrijf wordt het verkeerde soudbestad afgespeeld. Mogelijke oorzaak: De bestadsaam komt iet overee met die, die aa de schakeligag is toegeweze. à Cotroleer de bestadsame. Mogelijke oorzaak: Er zij meerdere schakeligage geslote. à Cotroleer de stad va de schakelaars (of de vergelijkbare oderdele). Pagia 20

21 Hotlie Bij probleme met uw module ka oze hotlie u helpe (mail-adres op de laatste pagia). Reparaties: Ee defecte module kut u voor reparatie aar os toezede (adres op de laatste pagia). Schade die oder de garatie valt wordt gratis gerepareerd. Bij schade, die iet oder de garatie valle, berekee wij maximaal 50 % va de actuele verkoopsprijs volges oze geldede prijslijst. Wij hebbe het recht, de reparatie va ee module te weigere, waeer deze techisch of ecoomisch iet mogelijk is. Stuur ee reparatiezedig iet ogefrakeerd op. I ee garatiegeval vergoede wij de verzedkoste tot de hoogte, die wij volges oze geldede prijslijst bij de leverig va het product zoude moete berekee. Bij reparaties, die iet oder de garatie valle, draagt u de koste voor porto. Pagia 21

22 10. Garatieverklarig Op dit product wordt twee jaar garatie gegeve vaaf de datum va aakoop aa de eerste koper, met ee maximum va drie jaar a de productie va het product. De eerste koper is de gebruiker die als eerste het product bij os gekocht heeft, bij ee wikelier of ee ader, juridisch gezie, persoo, die het product i het kader va zij zelfstadige beroep doorverkoopt of ibouwt. De garatie bestaat aast de wettelijke garatiebepalige, uit de afsprake die de gebruiker met de verkoper is overeegekome. De garatie omvat ee gratis reparatie va gebreke, die aatoobaar terug te voere zij op materiaal of fabricage ozerzijds. Bij bouwsets aavaarde wij de veratwoordelijkheid voor de volledigheid e staat va de compoete, eveals de karakteristieke fucties va de oderdele i ogebouwde toestad. Wij garadere de alevig va de techische gegeves waeer de schakelig volges de hadleidig is samegesteld e zoals is voorgeschreve i gebruik werd geome. Wij behoude het recht va reparatie, verbeterige, reserve leverige of teruggave va de koopprijs. Verdergaade aasprake zij uitgeslote. Vorderige tot vergoedig va gevolgschade of productaasprakelijkheid worde allee aar wettelijke voorschrifte erket. Voor waarde voor de aasprakelijkheid op garatie is de alevig va de hadleidig. Aasprake op garatie vervalle ook i de avolgede gevalle: bij eigemachtige veraderig va de schakelig, bij reparatiepogige aa de kat e klare schakelig, bij schade door derde, bij foutief bediee of schade door ee verkeerde behadelig of misbruik. Pagia 22

23 11. EU-coformiteitsverklarig Dit product voldoet aa de EG- richtlije 2004/108/EG izake elektromagetische compatibiliteit e heeft hiervoor het CE certificaat. Het werd i overeestemmig met de harmoiseerde Europese orme EN e EN otwikkelt e getest. Om de elektromagetische verdraagzaamheid bij gebruik te garadere diet u de volgede voorzorgsmaatregele i acht te eme: Sluit de trasformator allee aa op ee door ee erkede istallateur geïstalleerde e beveiligde wadcotactdoos. Breg gee wijzigige aa i de origiele oderdele e volg de aawijzige, de aasluitplae e prit lay-out va deze hadleidig auwkeurig op. Gebruik bij reparatie allee origiele reserve oderdele. 12. Verklarige bij AEEA- e RoHS- richtlije DE Dit product voldoet aa de EG- richtlije 2002/96/EG betreffede afgedakte elektrische e elektroische apparatuur (AEEA) e 2002/95/EG betreffede beperkig va het gebruik va bepaalde gevaarlijke stoffe i elektrische e elektroische apparatuur (RoHS). De firma Tams Elektroik GmbH is overeekomstig 6 lid 2 va de Duitse wet voor Electro bij de hiervoor erkede Stichtig Elektrische Apparate (Stiftug Elektro-AltgeräteRegister EAR) oder ummer WEEE-Nummer DE geregistreerd. Verwijder dit product iet via het huisvuil, maar via ee oderemig voor hergebruik. Pagia 23

24 Actuele iformatie e tips: Tams Elektroik GmbH Fuhrberger Straße 4 DE Haover fo: +49 (0)511 / fax: +49 (0)511 / DE Garatie e service:

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig SK-2 Art. 71-02021 2-polige stromübertragede Kuppluge 2 pole curret trasmittig coupligs Attelages coducteurs de courat à 2 pôles 2-polige stroomvoerede koppelige SK-4

Nadere informatie

Handleiding RCA-1. Artikel-Nr voudig RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-1. Artikel-Nr voudig RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02016 1-voudig RailCom-display tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Achtergrod iformatie: RailCom...6 4. Werkig va de...8 5. Techische gegeves...9

Nadere informatie

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Revio-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Revio-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309 306 Nr. 18 100.5001/0505 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding RCD-8. Artikel-Nr voudige RailCom-detector met geïntegreerde 8-voudige railbezetmelder.

Handleiding RCD-8. Artikel-Nr voudige RailCom-detector met geïntegreerde 8-voudige railbezetmelder. Hadleidig Artikel-Nr. 45-01086 45-01087 8-voudige RailCom-detector met geïtegreerde 8-voudige railbezetmelder tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Achtergrod iformatie:

Nadere informatie

tams elektronik Light Computer Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding

tams elektronik Light Computer Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig Light Computer el ek tro i k Art. 53-02015 - 53-02236 ta m s Für alle Bausätze ud Bausteie der LC-Serie. For all kits ad ready-built modules of the LC series. Pour

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Handleiding. s88-bidib-link. Artikel-Nr PC-Interface voor de s88-bus en/of BiDiB-Interface. tams elektronik

Handleiding. s88-bidib-link. Artikel-Nr PC-Interface voor de s88-bus en/of BiDiB-Interface. tams elektronik Hadleidig s88-bidib-lik Artikel-Nr. 44-05106 44-05107 PC-Iterface voor de s88-bus e/of BiDiB-Iterface tams elektroik Nederlads s88-bidib-lik Ihoudsopgave 1. Begripsverklarig...3 2. Starte...4 3. Veiligheidsvoorschrifte...6

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores

GEIGER-GJ56..e met elektronische einduitschakeling Voor jaloezieën en raffstores Jaloezieaadrijvig: GEGER-GJ56..e met elektroische eiduitschakelig Voor jaloezieë e rastores DE EN CZ NO Origial-Motage- ud Betriebsaleitug Origial assembly ad operatig istructios Návod a motáž a obsluhu

Nadere informatie

Handleiding. EasySound mini. Art.nr Soundmodule met SUSI-interface. tams elektronik

Handleiding. EasySound mini. Art.nr Soundmodule met SUSI-interface. tams elektronik Hadleidig Art.r. 43-09200 Soudmodule met SUSI-iterface tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9 5. Techische gegeves...12 6.

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Handleiding. Booster B-3. Art.nr tams elektronik. tams elektronik. n n n

Handleiding. Booster B-3. Art.nr tams elektronik. tams elektronik. n n n Hadleidig Booster B-3 Art.r. 40-19327 Nederlads Booster B-3 Ihoudsopgave 1. Waarom ee Booster?...3 2. Starte...4 3. Veiligheidsvoorschrifte...6 4. De B-3...7 5. De modelspoorbaa verdele...11 6. De booster

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4

11.1 Aansluiting externe connectoren Elan 4 11.1 Aasluitig extere coectore Aasluitige coectore 1. Extere cotacte - Deze cotacte worde gebruikt om extere apparate op het toestel aa te sluite. Positie 1 e 2 - Dit is ee schakelcotact voor de koelig.

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP

HENCO INSTALLATIEHANDLEIDING COMPOSIET VERDELER MET POMPGROEP HENCO NSTALLATEHANDLEDNG COMPOSET VERDELER MET POMPGROEP Composiet verdeler met pompgroep troductie De composiet verdeler met pompgroep wordt gebruikt om het medium i istallaties voor vloerverwarmig e

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD

Centrifugaal ventilatoren DRAE / DRAD / DHAE / DHAD Cetrifugaal vetilatore DRAE / DRAD / DHAE / DHAD ihoudsopgave 2 ileidig 3 Ileidig De directgedreve cetrifugaal vetilatore met buitepoolmotor va Roseberg staa voor kwaliteit. Omdat zowel de motore, schoepewiele

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket

Voorwaarden ABN AMRO Studenten Pakket Voorwaarde ABN AMRO Studete Pakket Bestaade uit: Algemee Voorwaarde ABN AMRO Bak N.V. Algemee Voorwaarde Toegag ABN AMRO Algemee Voorwaarde Toegagscode Particulier Voorwaarde Betaaldieste Particuliere

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Handleiding RL-2. Artikel-Nr / tams elektronik. Relaisprint. tams elektronik. n n n

Handleiding RL-2. Artikel-Nr / tams elektronik. Relaisprint. tams elektronik. n n n Hadleidig RL-2 Artikel-Nr. 72-00055 / 72-00056 Relaisprit Nederlads RL-2 Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9 5. Techische gegeves...9

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Handleiding. LC-Box. Artikel-Nr tams elektronik. Voor all versies van de LC-Box. tams elektronik. n n n

Handleiding. LC-Box. Artikel-Nr tams elektronik. Voor all versies van de LC-Box. tams elektronik. n n n Hadleidig Artikel-Nr. 53-02017 - 53-02237 Voor all versies va de Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Werkig...6 4. Techische gegeves...13 5. De aasluite...14 6. De 16

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging belegge Best Strategy 2012 Het beste sceario voor uw beleggig Gediversifieerde beleggig Eemalige coupo va 0% tot 50% bruto* op vervaldag Korte looptijd: 4,5 jaar 100% kapitaalbeschermig De voordele voor

Nadere informatie

tams elektronik Servoplatine tams elektronik Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Servo PCB Platine pour servomoteur Servoprint Art.

tams elektronik Servoplatine tams elektronik Anleitung Manual Mode d emploi Handleiding Servo PCB Platine pour servomoteur Servoprint Art. Aleitug Maual Mode d emploi Hadleidig Servoplatie Art. 70-05900 Servo PCB Platie pour servomoteur Servoprit tams elektroik tams elektroik 07/2014 Tams Elektroik GmbH Alle Rechte, isbesodere das Recht der

Nadere informatie

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren!

elero Lumo-868 Bedieningshandleiding Gelieve deze bedieningshandleiding te bewaren! Lumo-868 elero Bedieigshadleidig Gelieve deze bedieigshadleidig te beware! elero GmbH Atriebstechik Lisehofer Str. 59 63 D-72660 Beure ifo@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.5101/0205 Ihoudsopgave

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Deutsche Bak Algemee reglemet der verrichtige APRIL 2015 Deutsche Bak AG is ee kredietistellig aar Duits recht, waarva de zetel is gevestigd te Tauusalage 12, 60325 Frakfurt am Mai, Duitslad. Zij is igeschreve

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd

Product-Data-Blad. Tzerra NIEUW! Nu ook in CW5. De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd Product-Data-Blad Tzerra NIEUW! Nu ook i CW5 De HR-ketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Met de Tzerra zet Remeha opieuw de stadaard i kwaliteit.

Nadere informatie

tams elektronik LED Control LED Control Basic FB-11 FB-12 FB-13 ZSB-2 Handleiding LED-constante stroombron Maschinistenhuisverlichting

tams elektronik LED Control LED Control Basic FB-11 FB-12 FB-13 ZSB-2 Handleiding LED-constante stroombron Maschinistenhuisverlichting Hadleidig LED Cotrol LED Cotrol Basic LED-costate stroombro Artikel-Nr. 53-00100 FB-11 FB-12 FB-13 Maschiistehuisverlichtig Artikel-Nr. 53-00110 53-00120 53-00130 ZSB-2 Sluitverlichtig Artikel-Nr. 53-00180

Nadere informatie

tams elektronik Knipperlichten tams elektronik WBA-1 WBA-2 WBA-3 Handleiding Artikel-Nr Artikel-Nr

tams elektronik Knipperlichten tams elektronik WBA-1 WBA-2 WBA-3 Handleiding Artikel-Nr Artikel-Nr Hadleidig Kipperlichte WBA-1 Artikel-Nr. 53-03015 53-03016 WBA-2 Artikel-Nr. 53-03020 WBA-3 Artikel-Nr. 53-03035 53-03036 Nederlads WBA-1 WBA-2 WBA-3 Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database

eid kaarten inlezen vanuit uw FileMaker database Productfiche RoadByte eid FileMaker plugi eid kaarte ileze vauit uw FileMaker database RoadByte Solutios stelt het RoadByte eid FileMaker plugi product voor. Hiermee gebruikt u de gegeves va de igebrachte

Nadere informatie

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM

GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM GAZELLE HANDLEIDING MET IMPULSE EM SPEED SYSTEEM 2 GAZELLE HANDLEIDING INHOUD INLEIDING 4 1 VEILIGHEID 5 1.1 ALGEMEEN 5 1.2 WETTELIJKE BEPALINGEN 5 1.2.1 Betekeis voor de gebruiker 6 1.3 ACCU 6 1.4 MOTOR

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Handleiding SD-34. Artikel-Nr voudige Schakeldecoder. tams elektronik

Handleiding SD-34. Artikel-Nr voudige Schakeldecoder. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 44-01345 44-01346 44-01347 4-voudige Schakeldecoder MM DCC RailCom tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Q - Classic innovaties

Q - Classic innovaties Veiligheidskaste voor de opslag va gevaarlijke stoffe Veiligheidskaste met draaideure Q - Classic iovaties iovatie door Asecos Uw voordele: 6 3 4 1 Mobiliteit / flexibiliteit Geïtegeerde sokkel met vrije

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 io

Afstandsbediening Telis 1 io Afstadsbedieig Telis 1 io Bedieigshadleidig Telis 1 io Pure Art.r. 1810658 Telis 1 io Silver Art.r. 1810751 Telis 1 io Pearl Art.r. 1810713 Afstadsbedieig Telis 1 io Te combiere met alle io-homecotrol

Nadere informatie

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT

Solartechnologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT Solartechologie 2013/2014 EEN GOED KLIMAAT ee beter leve De tijd is rijp voor Solar techologie Ga met de toekomst tegemoet Ook waeer de zo bij os iet elke dag tevoorschij komt, verzorgt ze os e oze leefwereld

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344

Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 en 4.1300.1344 Release Notes: IPROX-modules 4.1300.1340 e 4.1300.1344 (oktober 2013) Ileidig IPROX-module-releases 4.1300.1340 e 4.1300.1344 bette elk ee aatal verieuwige voor de cofigureerbare stijlset. Daaraast is

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind 1 Meewid paraplufods duurzame eergieprojecte Prospectus Meewid paraplufods & Aavulled prospectus Subfods Zeewid 1 Datum 28 juli 2014 Beheerder: Seawid Capital Parters B.V. Bewaarder: SGG Depositary B.V.

Nadere informatie

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS).

Om met Giga Pocket te kunnen werken, moet u de D:\- partitie van de harde schijf gebruiken (bestandssysteem NTFS). Wat is? Wat is? is ee softwaretoepassig va Soy waarmee u op ee VAIO aaloge televisieprogramma's kut bekijke e opeme die u via de kabel of de atee otvagt. Wilt u ee film opeme terwijl u zelf iet thuis bet?

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Release Notes: IPROX-CMS 4.2

Release Notes: IPROX-CMS 4.2 Release Notes: IPROX-CMS 4.2 (april 2011) Ileidig IPROX-CMS 4.2 bet circa 50 wijzigige e fixes waar ee aatal omgrijk zij e ee grote impact hebbe op de implemetatie. Door IfoProjects zij moduletests, systeemtests,

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

Handleiding WD-34. Artikel-Nr voudige Wisseldecoder. tams elektronik

Handleiding WD-34. Artikel-Nr voudige Wisseldecoder. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 44-02345 44-02346 44-02347 4-voudige Wisseldecoder MM DCC RailCom tams elektroik Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...5 3. Goed e degelijk soldere...7 4. Werkig...9

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Designradiatoren op maat Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Prijzen en techniek 2014/2015. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Desigradiatore op maat Zehder Staa & Zehder Staa Neo Prijze e techiek 2014/2015 Verwarmig Koelig Vetilatie Filterig Zehder alles voor ee comfortabel, gezod e eergiezuiig bieklimaat Verwarmig, koelig, vetilatie

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

FO Bedrijven. register. 7 December 2012. Concept Release 12.12. Created with Axure RP Pro

FO Bedrijven. register. 7 December 2012. Concept Release 12.12. Created with Axure RP Pro FO Bedrijve 7 December 2012 register Cocept Release 12.12 Created with Axure RP Pro FO Bedrijve register 12/7/12 Ihoudsopgave 1. Scherme... 4 1.1. Bedrijveregister - Zoekscherm +... 4 1.1.1. Getood scherm...

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

industriële meet- en regeltechniek

industriële meet- en regeltechniek idustriële meet- e regeltechiek Meet- e Regeltechiek NEDERLAND Itercotrol Meet- & Regeltechiek B.V. T +31.26.4425204 F +31.26.4461294 ifo@itercotrol.eu www.itercotrol.eu Itercotrol Scheepvaart- & Trasporttechiek

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie