evaluatie in de goede toon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "evaluatie in de goede toon"

Transcriptie

1 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester

2

3 Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester

4 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

5 V oorwoord Geachte lezer, Voor u ligt ee hadreikig voor het voere va evaluerede gesprekke tusse raad e burgemeester. Als wij schrijve geachte lezer da bedoele we met lezer i de eerste plaats griffiers, raadslede e burgemeesters. Wat voor he is dit stuk bedoeld. Voor u ligt ee hadreikig. E dat is het da ook. Er is gee regelgevig op dit terrei die voorschrijft hoe het moet. We hebbe geprobeerd, a ee gedege verkeig va de huidige praktijk, ee verstadige lij eer te zette. E we hebbe geprobeerd, a aalyse va ee aatal dilemma s, suggesties te doe e mogelijke oplossige aa te reike. Soms zij deze oplossige als tips i de tekst gezet e soms hebbe we ervoor gekoze om deze als bijlage toe te voege. Zo treft u als bijlage ee voorbeeldverordeig aa. Het is geeszis de bedoelig dat iederee u ee verordeig gaat vaststelle. Oze gedachte is: mocht je als raad e burgemeester deze materie via ee verordeig wille regele, da is er ee voorbeeld bijgevoegd. Dat is efficiëter da iederee zelf het wiel late uitvide. Met deze gedachte i het achterhoofd moet deze hadreikig geleze worde. We realisere os dat het ee tamelijk uitgebreid verhaal is geworde. Dat was ook ee va de commetare die wij va de meelezede burgemeesters hebbe gekrege. Als leestip da ook de volgede suggestie: het stuk is zo opgebouwd dat de hoofdstukidelig e de kaders aa het begi va elke paragraaf de hoofdlij vorme. De tekste zij verdiepige e aavullige. Daaraast zij ekele bijlage toegevoegd die als selle checklist gebruikt kue worde. Het voorbeeldtijdpad is eveees goed bruikbaar als ee zeer verkorte samevattig. Om de leesbaarheid te vergrote, hebbe we allee i de maelijke persoosvorm geschreve. Overal waar de maelijke persoosvorm gebruikt wordt ka ook de vrouwelijke persoosvorm geleze worde. Deze hadreikig is het resultaat va de samewerkig tusse het kabiet va de commissaris va de Koigi i de provicie Noord-Hollad e ee represetatieve selectie va ervare (zowel ambtelijk als politieke/bestuurlijk) griffiers uit kleiere, middelgrote e grote gemeete uit alle dele va deze provicie. Zoder de kritische e vakkudige ibreg va oderstaade griffiers was deze hadreikig iet tot stad gekome. Daaraast is ee aatal burgemeesters uit deze provicie gevraagd het stuk te leze e va commetaar te voorzie. De burgemeesters zij specifiek gevraagd of de i de hadreikig eergezette lij er ee is waari me zich herket e i ka vide. Hu grodige commetaar, zowel op details als hoofdlije was va grote waarde. Oze collega Tim Duyff heeft het mauscript i korte tijd tot ee leesbaarder stuk gemaakt. Op deze plek dake wij iederee die zij/haar tijd, keis e ervarig beschikbaar heeft wille make om deze hadreikig te realisere. Desodaks zij wij bewust dat verbeterige mogelijk zij. De redactie houdt zich da ook aabevole voor opmerkige e suggesties va gebruikers. Deze kut u schrijve aar provicie Noord-Hollad, Kabiet, Postbus 123, 2000 MD Haarlem of maile aar met i het oderwerp hadreikig evaluatiegesprek. Names de redactie, R.A.P. Wortelboer E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N

6 De volgede griffiers hebbe aa de hadreikig meegewerkt: De heer E. Dijk griffier gemeete Waterlad Mevrouw P. Georgopoulou griffier gemeete Amstelvee De heer L. Heijlma griffier gemeete Ouder-Amstel Mevrouw V. Horstra griffier gemeete Castricum De heer M. Huisma griffier gemeete De Helder Mevrouw G. Kager griffier gemeete Heiloo Mevrouw J. Kammiga griffier gemeete Hoor, vaaf 1 december 2007 griffier gemeete Purmered De heer B. Nijma griffier gemeete Haarlem Mevrouw L. Radsdorp griffier gemeete Zaastad De heer N. Voogd griffier gemeete Schage De heer T. Zwemmer griffier gemeete Lare P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

7 Ihoudsopgave Evaluatiegesprek: wat e waarom 1.1 Aaleidig 1.2 Waarom evaluere relatie burgemeester e raad 1.3 Wat is evaluere? 2 Orgaisatie e procedure va het evaluatiegesprek 2.1 Vastlegge procedure 2.2 Het iitiatief 2.3 Samestellig, selectie e werkwijze evaluatiecommissie 2.4 Cyclus va de gesprekke 2.5 De voorzitter 2.6 Voorbereidig deelemers 2.7 Verslagleggig, archiverig e geheimhoudig 3 Ihoud evaluatiegesprek 3.1 Uitgagspute 3.2 Profielschets 3.3 Toekomstverkeige 4 Tot slot Bijlage: 1 Voorbeeld voor ee verordeig evaluatiegesprekke burgemeester e raad 2 Voorbeeld evaluatieverslag 3 Voorbeeld tijdpad 4 Aadachtspute griffier 5 Aadachtspute burgemeester 6 Aadachtspute afgevaardigde uit de raad/evaluatiecommissie 7 Bijkomede aadachtspute gespreksleider/voorzitter E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N

8 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

9 1 Evaluatiegesprek: wat e waarom 1.1 Aaleidig Evaluere het gebeurt steeds meer. Ook als het gaat om de verhoudig tusse raad e burgemeester. Evaluatiegesprekke zij er i allerlei vorme e mate. Om daaraa meer structuur te geve, otstod de behoefte aa ee leidraad. I oktober 2005 stuurde de commissaris va de Koigi va Noord-Hollad (cvdk) ee brief aa alle gemeeterade i Noord-Hollad over weselijkheid, ut e oodzaak va fuctie-oderhoud i de relatie tusse raad e burgemeester. I de loop va 2006 deed het miisterie va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties oderzoek dat uitmodde i het rapport De vallede burgemeester. Op dit momet worde de aabevelige uit dit rapport uitgewerkt door ee ladelijke werkgroep oder voorzitterschap va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties. Ee va de zake die de werkgroep oppakt is het thema fuctieoderhoud. Ee va de i het oog sprigede aspecte uit het rapport De vallede burgemeester was dat zowel het reflectered als het adaptief vermoge essetiële voorwaarde zij om i het ambt va burgemeester succesvol te kue zij e blijve. Maar het karakter va het ambt bregt met zich mee dat deze voorwaarde makkelijk op de achtergrod kue rake. Het burgemeestersambt is immers ee relatief eezame positie, op het sijvlak va raad, college e ambtelijke orgaisatie, e altijd als boegbeeld op de voorgrod. I het oderzoek is oder meer aagegeve dat ee goede e gestructureerde feedback vauit deze drie belagrijke oderdele va de gemeetelijke omgevig va groot belag is. Daarbij komt dat de gemeeteraad i zij rol va bestuursorgaa dat voordraagt tot beoemig, herbeoemig e otslag, hieri ee grote veratwoordelijkheid heeft gekrege. Dit beteket dat de gemeeteraad gezie ka worde als werkgever i materiële zi. Met de ivoerig va het duale bestel is er teves meer afstad otstaa tusse raad e college e tusse raad e ambtelijke orgaisatie (de raad heeft immers met de raadsgriffie zij eige odersteuig). Zowel vauit de optiek va de burgemeester, als vauit de optiek va de raad, is het structureel orgaisere va ee evaluatiegesprek belagrijk. De burgemeester wil immers costructieve feedback krijge, e de raad wil goed e zorgvuldig ivullig geve aa het materieel werkgeverschap. Feitelijk maakt ee evaluatiegesprek oderdeel uit va het reguliere fuctieoderhoud. Om aa geoemde twee elemete va het fuctieoderhoud ivullig te geve, is het oodzakelijk om periodiek evaluatiegesprekke tusse de burgemeester e de gemeeteraad te houde. I de meeste Noord-Holladse gemeete is i de laatste jare ee praktijk gegroeid va meer of mider regelmatige gesprekke i eigerlei vorm tusse burgemeester e gemeeteraad. Vauit de praktijk is de behoefte geuit om de ervarige te budele e te bezie of er va elkaar geleerd ka worde. E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N

10 1.2 Waarom evaluere relatie burgemeester e raad De positie va de burgemeester i Nederlad is ee bijzodere: ee burgemeester wordt door de Kroo beoemd, herbeoemd e otslage. Maar de gemeete betaalt het salaris va de burgemeester, e de gemeeteraad doet ee aabevelig aa de miister over de beoemig, de evetuele herbeoemig, e het otslag va de burgemeester. Dit beteket dat de Kroo (i.e. de Miister va Bieladse Zake e Koikrijksrelaties) werkgever i formele zi is e de gemeeteraad materieel werkgever va de burgemeester. Ee burgemeester heeft zogezegd twee werkgevers. Met de formele werkgever heeft elke burgemeester i ee ambtsperiode va zes jaar ee aatal gesprekke. Names de Miister is dit ee taak die de commissaris va de Koigi uitvoert. Ogeveer zes maade a de beoemig heeft de kabietschef va de cvdk ee eerste iformeel gesprek met de burgemeester. De cvdk spreekt a éé jaar, a drie jaar e a vijf jaar va de (her)beoemig met de burgemeester over zij fuctioere. I het laatste gesprek komt ook adrukkelijk ee evetuele herbeoemig aa de orde. Hoe de raad zij rol ivult, verschilt va gemeete tot gemeete. Omdat we i deze hadreikig ee breed gedrage kader wille biede, moet dat kader ruimte late voor zake als de lokale bestuurscultuur, de specifieke politieke settig, bijzodere omstadighede e actuele otwikkelige. Evaluatiegesprekke zij ee uiterst bruikbaar istrumet om de relaties bie het gemeetebestuur (raad, burgemeester, college) zakelijk e professioeel op iveau te houde e de bestuurskracht te versterke. De hierbove beschreve situatie maakt duidelijk dat de arbeidsverhoudige rod het ambt va burgemeester aders zij da bij ee ormale werkgevers - werkemers relatie. Er is sprake va ee gedeeld werkgeverschap e de betrokkee hebbe te make met bijvoorbeeld het politieke krachteveld e adere extere ivloede. I het evaluatiegesprek staa de uitvoerig va de profielschets va de burgemeester e de diverse rolle e take die de burgemeester vervult i de gemeete cetraal. Het doel va het gesprek is om te garadere dat de burgemeester goede feedback uit de raad krijgt over de wijze waarop de diverse rolle e take worde uitgevoerd, zodat deze zich daar op ka richte e zo odig zij fuctioere ka aapasse. Het evaluatiegesprek ket gee directe rechtspositioele gevolge. Om de hiervoor geoemde redee oeme we het gesprek ee evaluatiegesprek e gee fuctioerigsgesprek. Maar dat maakt de evaluatiegesprekke zeker gee loze gesprekke; er zij wel cosequeties. Iheret aa de systematiek va de beoemige e herbeoemige is dat voor iedere burgemeester geldt dat hij a zes jaar voor herbeoemig voorgedrage ka worde. De resultate va die gesprekke spele hierbij ee rol. Welke rol, hagt af va hoe de evaluatiegesprekke zij vormgegeve e wat de ihoud hierva is geweest. P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

11 1.3 Wat is evaluere? Het evaluatiegesprek is ee tweezijdig, wederzijds gelijkwaardig, gesprek tusse afvaardigig of delegatie va de raad e burgemeester waari aa de had va feitelijke costaterige, feedback wordt gegeve over de uitvoerig va de profielschets, te wete de werkwijze e het gedrag va de burgemeester. Aa de adere kat is het ee kas om het fuctioere va de raad te verbetere. Verbeterig va de cultuur bie de raad, gedragscode, reglemet va orde, traiig va raadslede e dergelijke kue besproke worde. De verbeterpute voor de raad waarover commissielede e burgemeester het ees zij, kue vervolges aa de adere fractievoorzitters worde voorgelegd. De afvaardigig of delegatie va de raad oeme we i deze hadreikig evaluatiecommissie. Evaluere is bedoeld om met e va elkaar te lere va de verwachtige e ervarige, om zo gezamelijk optimale politiek bestuurlijke verhoudige te behoude of de samewerkig te versterke. De oorsprokelijke wederzijdse verwachtige e toezeggige uit de profielschets e de beoemig worde aast de feitelijke ervarige gelegd. De evaluatiecommissie geeft feedback op het fuctioere va de burgemeester om de samewerkig goed te houde of verder te verbetere e als gemeetebestuur beter te kue fuctioere. De burgemeester aa de adere zijde ka de commissie feedback geve over het fuctioere va de raad. De burgemeester ka de raad vrage bij te drage aa het beter fuctioere va hemzelf e verbetersuggesties doe om het gemeetebestuur e de raadslede beter te late fuctioere. De commissielede e de griffier kue de besproke kelpute e mogelijke verbetervoorstelle vervolges met de fractievoorzitters of i de raad bespreke om de bestuurskracht va de gemeete te versterke. Het evaluatiegesprek is vertrouwelijk. I het algemee verloopt het als volgt: a ee korte beschrijvig va het doel va het gesprek bespreekt de evaluatiecommissie met de burgemeester aa de had va de profielschets de ervarige. Ook ka ervoor gekoze worde om de burgemeester te late begie met het schetse va zij eige ervarige e hem te late reflectere op zij eige fuctioere. Daaraast ka gesproke worde over mogelijke accetwijzigige i doelstellige va de gemeete e welke competeties va de burgemeester daar meer of mider adruk bij krijge. Afsluited kue er vervolgafsprake worde gemaakt. De profielschets is de basis voor het gesprek. Ee SMART geformuleerde profielschets is de beste basis voor het evaluatiegesprek. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch e Tijdgebode. Ee SMART-doelstellig is richtiggeved, het geeft aa waeer e op welke wijze me welke cocrete resultate wil bereike. Het SMART beoeme va afsprake is uiteraard ook va belag i het evaluatiegesprek. Commetaar geve e otvage is iet altijd eve gemakkelijk. Vele vide feedback cofrotered e gaa het bij voorkeur uit de weg. Ook vide mese het vaak moeilijk om op costructieve wijze feedback te geve. Zowel het geve als het otvage va complimete e kritiek voelt vaak ogemakkelijk. De kwaliteit va het evaluatiegesprek tusse E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N

12 burgemeester e de raad staat of valt daaraast met goede ope verhoudige tusse raad e zij burgemeester. Ee goede orgaisatie e voorbereidig va het gesprek zij belagrijke voorwaarde voor ee goed resultaat. Ee zorgvuldige e doordachte voorbereidig e uitvoerig zij essetieel. Va belag is verder ervoor te zorge dat de vertrouwelijkheid va de evaluatie wordt gewaarborgd; dat er ee goede e aasluitede follow-up volgt; dat betrokkee het proces als eerlijk e zorgvuldig ervare; dat het gee eemalige gebeurteis is, e, tot slot, dat er ee goede procesbegeleider is of desgewest dat er extere expertise igehuurd wordt. Wat iet verstadig is, is forcere: als iemad echt iet wil meewerke, is dat zij of haar goed recht. Verder is het va belag om u aa de spelregels te houde, bijvoorbeeld: als feedback allee bedoeld is voor otwikkelig, gebruik het da iet voor beoordelig. De voorbereidig op het evaluatiegesprek is op pute aders da bij de voorbereidig va ee (her)beoemig. Er is sprake va ee goede uitkomst va het evaluatiegesprek waeer alle wese e ervarige met goede e mider goede pute i beider fuctioere i opeheid bie het evaluatiegesprek besproke zij, e er heldere afsprake over evetuele verbeterpute e de toekomst gemaakt zij. Deze hadreikig geeft ee aatal praktische aawijzige, tips e structure die gebruikt kue worde voor het irichte va evaluatiegesprekke. Deze hadreikig richt zich vooral op de procedure e orgaisatie rod ee evaluatiegesprek e op de belagrijkste radvoorwaarde. I de praktijk zal de orgaisatie rod het evaluatiegesprek door de griffier gebeure. Deze hadreikig e met ame oderdele erva zij voor ee goed verloop va ee evaluatiegesprek ook oodzakelijke keis voor raadslede e burgemeester. Hoofdstuk 2 beschrijft met ame de procedure e radvoorwaarde rod ee evaluatiegesprek. Naast ekele specifieke aadachtspute voor de betrokkee geeft het ee badbreedte. De badbreedte bestaat uit ee weselijke lij, die i pricipe overal toepasbaar zou moete zij, e ee miimaal vereiste ispaig, die elke raad e burgemeester zou moete wille levere. Hoofdstuk 3 gaat over de ihoud va het evaluatiegesprek. Achteri de hadreikig zij ekele praktische hulpmiddele i de vorm va voorbeelde e checklists opgeome. 10 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

13 2 Orgaisatie e procedure va het evaluatiegesprek 2.1 Vastlegge procedure Badbreedte: raad e burgemeester legge afsprake vast over de procedure e de plaig va de evaluatiegesprekke i hu gemeete. Deze afsprake kue telkes a ee (her)beoemig vastgelegd worde i bijvoorbeeld ee protocol, maar de raad ka de procedure va ee evaluatiegesprek ook structureel regele i ee verordeig. Naast gesprekke over ihoudelijke oderwerpe is het voor het goed e effectief fuctioere va de gemeete va tijd tot tijd zivol om de samewerkig met elkaar te bespreke e de uitkomst vast te legge i ee verslag. Het evaluatiegesprek is bedoeld om aast de iformele momete va terugkoppelig e besprekig over elkaars fuctioere ee aatal vaste momete te hebbe om op ee meer structurele wijze stil te staa bij het fuctioere va de burgemeester e de ivloed hierva op het fuctioere va de gemeete. Om het evaluatiegesprek het juiste effect te late hebbe, amelijk het bevordere va de samewerkig i het gemeetebestuur e daarmee het vergrote va de effectiviteit va het gemeetebestuur, diet het evaluatiegesprek door de betrokkee zorgvuldig, professioeel e objectief voorbereid e gevoerd te worde. Om de zorgvuldigheid, professioaliteit e objectiviteit te waarborge, moete vooraf afsprake over de procedure e werkwijze gemaakt e vastgelegd te worde. De raad ka met de burgemeester ee maad a de beoemig of herbeoemig de procedure e data va de evaluatiegesprekke vastlegge. Mider tijdroved e duidelijker is het om i ee verordeig de procedure rod het evaluatiegesprek tusse raad e zij burgemeester vast te legge. Hierdoor is voor iederee helder waarom, op welke momete e op welke wijze deze gesprekke georgaiseerd worde i de gemeete, ogeacht de samestellig va de raad of de persoo va de burgemeester. Iederee i de raad is gehoude aa de afsprake, maar iet ieder afzoderlijk raadslid of politieke groeperig hoeft daadwerkelijk deel te eme aa het evaluatiegesprek. Vergelijkbaar met de werkwijze rod ee (her)beoemig ka ook de evaluatiecommissie uit lede va de raad worde samegesteld. Oderwerpe die vooraf i elk geval i ee afspraak of verordeig vastgelegd moete worde zij: Doel e de reikwijdte va het evaluatiegesprek. De procedure, werkwijze e voorbereidig va de deelemers aa het gesprek. E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N 11

14 Orgaisatie va de evaluatiegesprekke, wie het iitiatief eemt e op welke wijze de delegatie uit de raad samegesteld wordt. Waarborge va de gelijkwaardige ibreg va raadsdelegatie e burgemeester i het gesprek. De status, verslagleggig, archiverig e de wijze va geheimhoudig va de ihoud va het gesprek e op welke wijze dit gewaarborgd wordt. I de bijlage is ee voorbeeldverordeig opgeome. Deze hadreikig werkt bovestaade pute verder uit, geeft ekele praktische tips e schetst ekele mogelijke dilemma s waar me bij de voorbereidig rekeig mee ka houde. 2.2 Iitiatief e orgaisatie Het iitiatief voor het evaluatiegesprek ligt i eerste istatie bij de gemeeteraad. Daaraast ka de burgemeester het iitiatief eme om het evaluatiegesprek met de raad te agedere. I de praktijk ligt het voor de had dat de raad de griffier als orgaisator aawijst e dat de griffier als zodaig de eerste stappe, zoals de agederig, i gag zet. Dit sluit aa bij de dagelijkse rol va de griffier als ambtelijk odersteuer va de raad e bij zij positie dicht bij de burgemeester. I veel gemeete zal de griffier door de raad aageweze worde als orgaisator e secretaris voor het evaluatiegesprek. Badbreedte: i welke vorm de procedure rod het evaluatiegesprek ook wordt vastgelegd (schriftelijke afspraak of verordeig), helder moet zij wie, op welke momete de orgaisatie ter had eemt. I de meeste gemeete zal de raad zij griffier hiervoor aawijze, maar ook ka gekoze worde om de orgaisatie of dele daarva uit te bestede. Maar ook bij het uitbestede va (dele va) de orgaisatie blijft de griffier betrokke bij de procedure, orgaisatie e de archiverig. Daaraast zal de griffier i de meeste gemeete als vraagbaak diee voor vrage over de procedure, de voorbereidig e de (o)mogelijkhede va het gesprek. Niet alle raadslede of burgemeesters zulle immers op de hoogte zij va de vereiste die ee evaluatiegesprek aa de deelemers stelt. Voor de kwaliteit va het gesprek is het va belag dat de lede va de evaluatiecommissie zowel ihoudelijk als procedureel over voldoede keis e kude beschikke. De griffier ka de deelemers hieri odersteue e wegwijs make e ihoudelijk als klakbord e adviseur diee. De orgaisator i de persoo va de griffier ka daaraast de praktische zake regele, zoals het vaststelle va ee datum, regele va de faciliteite, opstelle e verspreide va de ageda, verzorge va de verslagleggig e de archiverig. Afhakelijk va de keuze i de reikwijdte e diepgag die de evaluatiecommissie met de burgemeester maakt, ka het odig zij budget aa de raad te vrage. Als idicatie voor de te make okoste ka het overzicht va de koste voor de orgaisatie rod ee 12 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

15 (her)beoemig diee. Koste voor bijvoorbeeld traiig va de delegatielede, vergaderkoste e mogelijke extere odersteuig zij, afhakelijk va de gemaakte keuze, mi of meer vergelijkbaar. De reikwijdte, de diepgag e het budget voor het evaluatiegesprek diee bij aavag va de voorbereidige daarom beked te zij. Ee belagrijke voorwaarde va ee effectief evaluatiegesprek is het orgaisere va de geheimhoudig. Dit waarborgt dat alle betrokkee i opeheid kue spreke. Daaraast is het waarborge va geheimhoudig e zorgvuldigheid voor het goed fuctioere va de burgemeester e het gemeetebestuur oodzakelijk. Als bestuurlijk teamleider e het gezicht va de gemeete vervult de burgemeester vele rolle die aast kwaliteit ook gezag vereise. Ee opebare discussie over zij fuctioere tast dit gezag oodig aa. Daaraast kue i het gesprek persoolijke zake aa de orde kome die de privacy va de deelemers rake. Vergelijkbaar met ee (her)beoemig diet de voorbereidig e het gesprek daarom i vertrouwelijkheid plaats te vide. Deze eis va geheimhoudig moet i de procedure e werkwijze igebakke zij. Die eis heeft met ame gevolge bij het vergare va iformatie i de voorbereidig e de wijze va woordvoerig over het gesprek. Paragraaf 2.7 beschrijft op welke wijze de geheimhoudig gewaarborgd ka worde. Het waarborge va de geheimhoudig va ee evaluatiegesprek komt overee met de orgaisatie rod ee (her)beoemig. Bij de voorbereidig va ee evaluatiegesprek komt er voor het waarborge va de geheimhoudig i de voorbereidig ee extra aadachtsput bij. De lede va de evaluatiecommissie kue voor de evaluatie gee vrage stelle aa iwoers, vereigige of oderemers. De kas op ee oterechte e verkeerde opebare discussie is daarvoor te groot. Commissielede diee zich te beperke tot eige keis e ervarige e schriftelijke stukke zoals de profielschets, verslag va het voorgaade evaluatiegesprek, burgerjaarverslag, vergaderverslage e iformatie uit zogeaamde opebare broe zoals dagblade. E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N 13

16 2.3 Samestellig, selectie e werkwijze evaluatiecommissie I eerste istatie is het evaluatiegesprek bedoeld als gesprek tusse de burgemeester e de raad. De profielschets va de burgemeester is daarbij het uitgagsput. De raad zal, afhakelijk va het aatal raadsfracties, ee kleie afvaardigig va drie tot vijf fractievertegewoordigers samestelle. Door ee beperkt aatal deelemers bij de voorbereidig e het gesprek wordt de duur va het gesprek verkort e krijgt iedere deelemer de kas om daadwerkelijk ee bijdrage te levere. De oderwerpe kue bovedie eevoudig oderlig verdeeld worde. Ee beperkt aatal raadslede zou met ee tijdig begoe gedege voorbereidig ee objectief e voldoede igekleurd beeld moete kue vorme va de verschillede rolle e het fuctioere va de burgemeester. Ee te grote delegatie vauit de raad vergroot de kas dat het ee eezijdig vraaggesprek wordt, terwijl het gesprek als doel heeft om Badbreedte: aa elk evaluatiegesprek eemt ee delegatie va drie tot vijf raadslede e de burgemeester deel. Daaraast ka gekoze worde om ook het fuctioere va de burgemeester i het college e de relatie aar de ambtelijke orgaisatie te betrekke door ibreg va wethouders e de secretaris i de evaluatie. Ee lid va de evaluatiecommissie zal tijdes het gesprek als gespreksleider fugere. Meestal is dit de voorzitter va de evaluatiecommissie, maar er ka ook gekoze worde voor ee extere gespreksleider. De griffier is aawezig voor de orgaisatie e de verslagleggig. Voor alle betrokkee bij de voorbereidig e het gesprek geldt de geheimhoudig. op basis va gelijkwaardigheid feedback te geve e te otvage e mogelijke verbeterige te bespreke. Bij de samestellig va de commissie gaat het vooral om lede die elkaar qua competeties goed aavulle e iet zozeer om de hiërarchische plaats i de partij. Daarbij heeft het ook bij ee raad met veel politieke groeperige de voorkeur om ee beperkt aatal va drie tot vijf raadslede af te vaardige. Af te vaardige raadslede zij bijvoorbeeld de fractievoorzitters, of ee afvaardigig va fractievoorzitters. De selectie ka al da iet i samespraak met de burgemeester plaatsvide. Ee beperkte afvaardigig is goed mogelijk, aagezie het gesprek het gezamelijk fuctioere betreft e iet vauit politieke overtuigige of persoolijke gevoeles gevoerd wordt. Het gesprek heeft immers gee politiek of beleidsmatig doel e ihoudelijke discussiepute diee da ook iet besproke te worde. Hoewel de raadsdelegatie i ee optimale situatie ee afspiegelig vormt va de raad, is dit gee oodzakelijke voorwaarde. Het gaat er immers om te bespreke op welke wijze de samewerkig verloopt e de gemeete zo optimaal mogelijk te late fuctioere. Voor het draagvlak e om alle meige zo goed mogelijk te verwoorde, is het wel aa te bevele i de afvaardigig ook de stem va de iet-collegepartije te borge. 14 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

17 Bovestaade beteket iet dat ee delegatielid ook de volgede evaluatiegesprekke diet te voere, dit ka uiteraard wissele. Voor de cotiuïteit wordt gezorgd als i de voorbereidig de delegatielede het verslag va het laatste evaluatiegesprek kue izie. Voor de samestellig va de evaluatiecommissie ka ee afzoderlijk raadsbesluit geome worde. Veelal wordt gekoze voor afvaardigig va de fractievoorzitters, of, als er veel fracties zij, voor ee afvaardigig uit de fractievoorzitters. Echter ee commissie samegesteld uit lede va wie de competeties elkaar aavulle, verdiet de voorkeur. I de commissie ka vervolges afgesproke worde wie als voorzitter fugeert. Paragraaf 2.5 beschrijft ekele specifieke take va de voorzitter va de evaluatiecommissie e va de gespreksleider va het evaluatiegesprek De raad ka vooraf beslisse op welke wijze met ziekte of afwezigheid va ee afgevaardigd raadslid wordt omgegaa. Dit ka bijvoorbeeld door ee raadslid als reserve aa te wijze of af te spreke dat er gee vervagig plaatsvidt. Naast de vertegewoordigig uit de raad e de burgemeester diet iemad de verslagleggig te verzorge. Veelal zal dit de griffier zij, maar er ka ook ee ervare deskudige worde igehuurd. Als ee extere aa de voorbereidig of bijvoorbeeld als otulist betrokke wordt, diet de geheimhoudig gewaarborgd te blijve, bijvoorbeeld door degee ee verklarig va geheimhoudig te late tekee. Aadachtsput bij de verslagleggig is dat het verslag gee woordelijke weergave hoeft te zij, maar wel helder e feitelijk het besprokee e de sfeer va het gesprek moet weergeve (zie bijlage 2 voorbeeld evaluatieverslag). Iformatievergarig Raadslede die deel uitmake va de delegatie moete bij het vergare va iformatie over het fuctioere va zij burgemeester met zorg voor itegriteit e vertrouwelijkheid te werk gaa. Voorkome moet worde dat het doel va het vergare va de iformatie kebaar aa derde wordt. Discussie over het ambt e het fuctioere va ee burgemeester bemoeilijkt immers het fuctioere va die burgemeester e het gemeetebestuur. Teslotte hoort het verbreke va de geheimhoudig ook iet i de te betrachte zorgvuldigheid jeges de privacy va de burgemeester. Dit beteket dat lede va de evaluatiecommissie het vergare va iformatie iet aa adere kue uitbestede; wel ka de griffier bij het verzamele va iformatie behulpzaam zij e wegwijs make, aagezie de griffier de commissielede odersteut e gehoude is aa de geheimhoudig. De commissielede hebbe voor hu voorbereidig de beschikkig over de profielschets e de lede moete temiste het voorgaade evaluatieverslag kue izie. Ee goed gebruik is om het voorgaade evaluatieverslag bij de griffier voor de commissielede e de burgemeester ter izage te legge. Burgemeester e commissielede kue er ook voor kieze om alle voorgaade evaluatieverslage i te late zie, waardoor er ee completer beeld otstaat. Bij elke keuze e stap i het evaluatieproces diee raad e burgemeester gezamelijk ee zorgvuldige e oderbouwde afwegig te make op welke wijze de iformatie vergaard ka E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N 15

18 worde zoder afbreuk te doe aa de oodzakelijke geheimhoudig va de ihoud va het gesprek. Ee goed uitgevoerde equête oder iwoers (schriftelijk of via iterviews), ka de meig e de wese va iwoers weliswaar bove tafel brege, maar leidt al sel tot ee opebare discussie, waardoor het gezag e de effectiviteit va het bestuur oodig worde aagetast. Uit ee ekele ervarig blijkt bovedie dat orgaisaties, vereigige of iwoers op zo vraag da ook gee atwoord wille geve. Voor dit doel igewoe iformatie va iwoers e orgaisaties geeft daardoor mogelijk ee iet betrouwbaar e represetatief beeld. Om bovegeoemde redee is het bevrage va derde voor dit doel uitgeslote. Gelet de cetrale positie e rol va de raadslede midde i de samelevig, is het ook oodig om voor dit doel iwoers te raadplege. Daaraast biede de eige ervarige va de commissielede i de raad e i commissies e iformatie uit verschillede opebare broe zoals vergaderverslage, jaarverslage e kratekipsels voldoede iformatie over het fuctioere i verschillede rolle va de burgemeester. Het college Het evaluatiegesprek hoeft zich echter iet geheel te beperke tot het fuctioere va de burgemeester i de raad e i zij publieke rolle. Naast dit gesprek kue raad e burgemeester er ook voor kieze het fuctioere i het college (wethouders e secretaris) e de relatie aar de ambtelijke orgaisatie (secretaris) i de evaluatie te betrekke. Complicered bij ibreg va het college i het evaluatiegesprek, is het waarborge va de duale verhoudige. Om vermegig te voorkome, ka het college zelf regelmatig op het eige fuctioere reflectere e hierover met de fractievoorzitters spreke. Hierdoor is er mider aaleidig om het college bij het evaluatiegesprek met de burgemeester te betrekke. Voordeel va het meeeme va de ervarige e meige va wethouders e de secretaris i het evaluatiegesprek, is dat het fuctioere va de burgemeester i het gemeetebestuur va alle zijde e i samehag besproke ka worde. Er zij drie maiere waarop de commissie iformatie over het fuctioere va de burgemeester i relatie tot het college e de ambtelijke orgaisatie ka betrekke. 1 Ee of meer delegatielede, mogelijk bijgestaa door de griffier, iterviewe ee of meer wethouders e de secretaris. Hiervoor is het raadzaam om vooraf ee vragelijst op te stelle. Resultate moete duidelijk worde vastgelegd, zodat ee objectieve e gestructureerde besprekig met de burgemeester mogelijk is. Door het resultaat op schrift vast te legge ka de geïterviewde zich bovedie vergewisse dat zij of haar meig juist verwoord is. Nadeel bij deze methode is dat als de burgemeester reageert op deze pute i het feitelijke evaluatiegesprek, er gee directe reactie e hoor e wederhoor meer op mogelijk is. 2 Ter voorbereidig op het evaluatiegesprek met de burgemeester vraagt de evaluatiecommissie de wethouders e de secretaris om schriftelijke iput. Dit diet bij voorkeur ook te geschiede aa de had va ekele cocrete vrage. Voordeel is dat de collegelede i 16 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

19 eige bewoordige hu iformatie kue geve. Ook hier geldt dezelfde beperkig als bij de voorgaade optie, dat er gee adere toelichtig e hoor- e wederhoor mogelijk is. 3 Ter voorbereidig op het evaluatiegesprek vraagt de evaluatiecommissie het college om schriftelijke iput die bie het college, iclusief burgemeester, is afgestemd. Ook dit diet te gebeure op basis va ekele heldere vrage. Voordeel hierva is dat het college (burgemeester, wethouders e secretaris) dit oderlig bespreke e er ee meer complete reactie aar de evaluatiecommissie gaat. Dit levert vauit het college als geheel ee uitgebalaceerd beeld op. Als de meig va het college i het evaluatiegesprek met de burgemeester betrokke wordt verdiet aar oze meig de laatste optie de voorkeur. Naast deze voorbereidig ka de commissie e burgemeester besluite om wethouder(s) e secretaris voor het gesprek uit te odige om de atwoorde og ader toe te lichte of vrage te beatwoorde. Voordeel va het persoolijk late deeleme va ee wethouder e secretaris aa ee deel va het evaluatiegesprek is dat de cotext va het gezegde voor alle betrokkee bove tafel blijft e hoor- e wederhoor ka plaatsvide. Nadeel va deelame aa het gesprek is dat mogelijk de aadacht i het gesprek va de samewerkig va de raad met de burgemeester verschuift aar het fuctioere va de duale verhoudige tusse de raad e het college. Om dit te voorkome ka ervoor gekoze worde om ee (afvaardigig va) het college ee vooraf afgesproke deel va de gesprekstijd te late aazitte. Als evaluatiecommissie e burgemeester kieze voor het betrekke va het college bij de evaluatie, diee de radvoorwaarde, zoals de geheimhoudig, voor de wethouders e secretaris vooraf expliciet helder gemaakt te worde. Behalve de reikwijdte met het aatal te bespreke oderwerpe e het wel of iet betrekke va het college, ka ook de diepgag va het evaluatiegesprek verschille. Zowel reikwijdte als diepgag hebbe ivloed op de mate va voorbereidig door alle deelemers. De zwaarste variat va feedback is de zogeoemde 360 grade feedback. De burgemeester ka daarbij zelf feedback orgaisere va verschillede partije, e dit commetaar meeeme i het evaluatiegesprek. De bruikbaarheid va de uitkomste is uiteraard afhakelijk va de opzet va die 360 grade evaluatie. Zelfs bij ee zorgvuldig vormgegeve 360 grade evaluatie diet voorkome worde dat er ee oterechte opebare discussie otstaat. I de volgede paragraaf gaa we i op de cyclus va de gesprekke e de mogelijke keuze te aazie va de diepgag va evaluatiegesprekke. E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N 17

20 2.4 Cyclus va de gesprekke Het evaluatiegesprek vidt structureel plaats om de samewerkig bie de gemeete zo effectief mogelijk te late verlope. Het vooraf vastlegge va de radvoorwaarde e data is trasparat e waarborgt het structureel verbetere va de werkwijze e effectiviteit va de raad e zij burgemeester. Ee goede orgaisatie e voorbereidig voorkomt zoveel mogelijk zogeaamde icidetpolitiek. Het evaluatiegesprek is immers bedoeld om structureel te verbetere e iet om icidete te bespreke. Met het vastlegge va de gespreksdata wordt het evaluatiegesprek structureel gemaakt. Badbreedte: ee evaluatiegesprek ka jaarlijks, maar diet miimaal drie maal i elke ambtsperiode va zes jaar plaats te vide. De te make keuze voor de reikwijdte e diepgag va de gesprekke, e de voorbereidig, zij mede afhakelijk va de fase i ee ambtsperiode. Ee eerste gesprek a het aatrede va ee ieuwe burgemeester zal vooramelijk gebruikt worde om zake te verduidelijke e toe te lichte. I ee latere fase ka ee uitgebreide evaluatie aa de orde zij terwijl aa het eid va de ambtsperiode het gesprek meer i het teke va ee evetuele herbeoemig e de toekomst va de gemeete zal staa. De evaluatiegesprekke kue jaarlijks geplad worde. Hierdoor wordt het evaluatiegesprek routie e zal de voorbereidig per gesprek mider tijd verge. Elke gemeeteraad zal echter gedurede de beoemigsperiode va ee burgemeester va zes jaar temiste drie maal ee evaluatiegesprek moete orgaisere om zich erva te verzekere dat de burgemeester voldoede feedback otvagt e goed zij werk ka blijve doe. De gemeete e de burgemeester hebbe met adere woorde recht op miimaal drie evaluatiegesprekke per ambtsperiode va zes jaar. Aasluitig va gesprekke Voor ee optimaal redemet diet het evaluatieverslag voorafgaad aa de formele voortgagsgesprekke va de commissaris va de Koigi met de burgemeester vastgesteld te zij. De commissaris heeft a éé, a drie e a vijf jaar zo formeel voortgagsgesprek met de burgemeester over zij fuctioere. De kwaliteit e de effectiviteit va het gemeetebestuur e de samewerkig va de burgemeester met de raad vorme i dit gesprek ee belagrijk oderwerp. I het laatste gesprek a vijf jaar komt ook ee evetuele wes tot herbeoemig aa de orde. Het evaluatieverslag ka i het gesprek met de commissaris ee goede bijdrage vorme om va gedachte te wissele over mogelijke verbeterige. Het is da ook aa te bevele om de evaluatiegesprekke voorafgaad aa de voortgagsgesprekke te late plaatsvide, zodat de uitkomste va het evaluatiegesprek door de commissaris e de burgemeester i hu gesprek ka worde meegeome. Zoodig ka dat aaleidig zij voor de commissaris om de burgemeester advies of odersteuig te biede tot e met ee gesprek va de commissaris met de raad. Hiermee zij de status e de afsprake va ee evaluatiegesprek ook buite de direct betrokke gespreksparters gewaarborgd. 18 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

21 Formeel: voortgagsgesprek burgemeester met commissaris va de Koigi gesprek burgemeester met kabietschef Beoemig 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar 5 e jaar 6 e jaar (her)beoemig Evetueel tussetijdse gesprekke Materieel: evaluatiegesprek raad met burgemeester De reikwijdte e de diepgag (e de voorbereidig) va het evaluatiegesprek kue per gemeete e per fase tijdes ee ambtsperiode va ee burgemeester verschille. Afhakelijk va de aa het begi door de evaluatiecommissie e burgemeester gekoze reikwijdte e diepgag ka ee ischattig gemaakt worde va ieders bijdrage i de voorbereidig e het gesprek e de beodigde tijdsispaig, koste e mogelijke traiig of extere begeleidig. Fase Globaal gezegd, kue er i ee ambtsperiode va zes jaar drie fase oderscheide worde die voor het evaluatiegesprek va belag zij: 1 e fase: a miimaal 100 dage of maximaal ee jaar hebbe raad e burgemeester met elkaar de eerste ervarige opgedaa e kue deze met de verwachtige vergeleke worde. Dit is ee goed momet voor ee eerste gesprek, waari bijvoorbeeld de raad pute uit het profiel ka verduidelijke of cocreet ka make e aa de adere kat de burgemeester zij werkwijze e ivalshoek ka uitlegge. De burgemeester ka kieze om de evetuele otwikkelpute uit de voor zij beoemig mogelijk gehoude assessmet i te brege. Ook ka me i het gesprek gezamelijk adere afsprake make e aa de had daarva fiaciële of orgaisatorische radvoorwaarde afspreke. Na ee herbeoemig is zo gesprek over de eerste ervarige uiteraard iet odig e ka het gesprek als ee reguliere evaluatie igevuld worde. 2 e fase: i ogeveer het 3 e jaar a aatrede va ee burgemeester is ee evaluatiegesprek i de vorm va ee zogeaamde midtermreview op zij plaats. Raad e burgemeester werke geruime tijd same e de burgemeester heeft zich i de gemeete kue presetere e zij plaats kue vide. Ee goed momet om te bezie op welke wijze de burgemeester ivullig heeft gegeve aa het profiel e op welke wijze de samewerkig met de raad verloopt. Daaraast zulle er i de gemeete de odige veraderige hebbe plaatsgevode. Naast het evaluatiegesprek ka de burgemeester de evaluatiecommissie verzoeke mee te E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N 19

22 werke aa ee zogeaamde 360 grade feedback. Hiervoor ka de burgemeester ook adere over zij of haar fuctioere late bevrage e de uitkomste erva meeeme i het evaluatiegesprek met de evaluatiecommissie va de raad. Dit is de meest uitgebreide variat om iemads fuctioere te evaluere. Istrumete voor het uitvoere va zo 360 grade evaluatie zij i otwikkelig e zulle biekort beschikbaar zij. De keuze voor de diepgag e de reikwijdte va het gesprek (e de voorbereidig) ka al bij de eerste afsprake al da iet i de vorm va ee coveat worde vastgelegd met de optie dat burgemeester e delegatie bij aavag va de voorbereidig va ee gesprek alsog ee adere keuze i reikwijdte of diepgag te make. 3 e fase: i het 5 e jaar verschuift de aadacht i het evaluatiegesprek va het fuctioere va de burgemeester te aazie va de oorsprokelijke profielschets aar het fuctioere e meegroeie i de ieuwe behoefte va de gemeete. Naast de uitvoerig va de profielschets wordt de uitvoerig va de lopede afsprake uit het voorgaade evaluatiegesprek besproke. Daaraast zal het gesprek meer da voorhee gaa over de mogelijk veraderede omgevig e de eise die dit stelt aa het profiel e de competeties va het gemeetebestuur e de burgemeester. De kas bestaat dat de deelemers aa het gesprek hiermee ee voorschot eme op de profielschets voor ee evetuele herbeoemig of beoemig va ee ieuwe burgemeester. Het evaluatiegesprek is echter iet de plaats om het profielschets bij te stelle; de profielschets wordt slechts opgesteld te behoeve va ee beoemig, of icideteel bij ee herbeoemig. Het otwikkel- e groeiproces va bestuur e gemeete moete juist hu vertalig krijge via afsprake die i verslage va evaluatiegesprekke geborgd worde. Bij de plaig va de data voor de gesprekke is het raadzaam rekeig te houde met de verkiezigsdata va de komede raadsverkiezige. I de weke voor e a deze verkiezige zal weiig aimo bestaa om veel tijd te steke i het voorbereide va het evaluatiegesprek, waardoor het effect erva mogelijk beperkter is. De samewerkig is og va korte duur of er is te weiig ervarig met elkaars fuctioere. Bij ee wisselig ka de burgemeester bijvoorbeeld og met vertrekkede raadslede e/of met ieuwe raadslede over wederzijdse ervarige c.q. verwachtige spreke. Om geoemde redee is het echter aa te bevele ruim rod de verkiezige te plae. Zoals eerder al beschreve, levere de verslage va de evaluaties ee bijdrage aa de voortgagsgesprekke va de commissaris met de burgemeester. Daarom is het va belag om de evaluatiegesprekke ekele weke voorafgaad aa de voortgagsgesprekke va de commissaris te late plaatsvide. De griffier ka de plaig afstemme met de data va de voortgagsgesprekke. Uiteraard blijft het altijd mogelijk dat er tussetijds ee ieuw college, raad of burgemeester aatreedt. Op die momete ka me da i oderlig overleg afwijke e ieuwe data vastlegge. 20 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

23 2.5 De voorzitter De persoo va voorzitter bij het evaluatiegesprek ka i de verordeig aar fuctie vastgelegd zij of telkes door de afgevaardigde va de raad oderlig of i samespraak met de burgemeester worde afgesproke. De voorzitter ka de orgaisatie va het evaluatiegesprek vaaf de start va de voorbereidig tot e met de archiverig aasture. De voorzitter waarborgt als procesbegeleider ee zorgvuldige e gedege voorbereidig. Met zij commissielede bepaalt de voorzitter de ageda e de gespreksduur per oderwerp. Badbreedte: de fuctie va voorzitter va de evaluatiecommissie ka door ee ervare fractievoorzitter vervuld worde. Meestal zal de voorzitter teves als gespreksleider va het evaluatiegesprek fugere, idie odig voor dit doel getraid. Er ka echter ook gekoze worde voor ee extere, professioele gespreksleider. Hiermee diee zowel de delegatielede als de burgemeester vooraf i te stemme e de geheimhoudig moet gewaarborgd blijve. Het evaluatiegesprek gaat primair over het fuctioere e de samewerkig va de raad e zij burgemeester. Uitgagspute voor de deelemers aa het gesprek zij wederzijds respect e gelijkwaardigheid. De voorzitter moet i de begifase va de voorbereidig de commissielede e de burgemeester uitodige om bespreekpute aa te levere. Bij de uitodigig diet aagegeve te zij tot welke datum e op welke wijze de iformatie aageleverd ka worde. De ageda diet tijdig opgesteld te worde, aagezie alle betrokkee zich goed moet kue voorbereide. Ee effectief evaluatiegesprek zal circa ee uur dure. Ee eutrale zakelijke omgevig waar me ogestoord bij elkaar ka zitte, is het meest geschikt om ope te spreke. Bij voorkeur vidt het gesprek iet op het gemeetehuis plaats. De geheimhoudig va het gesprek is da optimaal gewaarborgd e gee va de deelemers aa het gesprek hoeft zich, als gastheer, belemmerd te voele. Hoewel de voorzitter ames de evaluatiecommissie voor deze orgaisatorische radvoorwaarde als veratwoordelijke aageweze ka worde, ka de voorzitter deze orgaisatorische zake uiteraard bij de griffier eerlegge. De geheimhoudig blijft da gewaarborgd. Als de evaluatie is afgerod, ka de voorzitter met de griffier e de burgemeester de orgaisatie e het proces evaluere om evetuele verbeterige voor de volgede evaluatie aa te brege. Veelal zal de voorzitter va de evaluatiecommissie teves als gespreksleider bij het evaluatiegesprek fugere. De gespreksleider waarborgt als procesbegeleider het ope e lerede karakter va het gesprek. Naast het leide va de vergaderig op de meer vergadertechische aspecte e het helpe scheppe va ee ope sfeer, diet de gespreksleider erop bedacht te zij om ee politieke ladig te herkee e uit het gesprek te hale. De gesprekleider moet ook de gelijkwaardigheid bewake e daarvoor bijvoorbeeld lette op ee gelijkwaardige verdelig va de spreektijd. Er ka voor worde gekoze om de burgemeester aa het begi het woord te geve of ee korte presetatie te late geve. De gespreksleider moet erop lette dat de burgemeester zij (eveees) met feite oderbouwde E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N 21

24 observaties e verbetersuggesties te aazie va het fuctioere va de raad e va hemzelf ka ibrege. Om de rol va gespreksleider te kue vervulle, diet deze over voldoede kude, ervarig e gezag te beschikke. Ee leidiggevede fuctie of bijvoorbeeld ervarig i het voere va fuctioerigsgesprekke, beteket iet automatisch ee goede gespreksleider i deze settig. Als gekoze wordt om ee delegatielid va de raad deze fuctie te late vervulle, verdiet het aabevelig deze hiervoor te traie. De positie va de deelemers aa het evaluatiegesprek e de omgevig verschille immers wezelijk va die i reguliere werksituaties of va de voorzittersrol i de raad, commissie of gespreksleider bij de (her)beoemig. Gelet op het beperkt aatal deelemers aa het gesprek, ka de gespreksleider uit de delegatie aast procesbegeleider ook ihoudelijk deeleme. Aagezie de burgemeester ihoudelijk aa het hele gesprek deeleemt, ka deze de rol va gespreksleider iet vervulle. Bij aavag va de voorbereidige kue evaluatiecommissie e burgemeester ervoor kieze om exter ee professioeel gespreksleider aa te zoeke. Die vervult da de rol va techisch gespreksleider. 2.6 Voorbereidig deelemers Het getuigt uiteraard va respect voor de gespreksparters als de vrage e oderwerpe vooraf goed worde voorbereid e de odige zorgvuldigheid i acht wordt geome bij het verzamele va iformatie e er ee gedege voorbereidig op het proces is. Badbreedte: goede voorbereidig beteket miimaal ervare of voor deze taak getraide commissielede. Het volge va ee specifieke gezamelijke traiig oder deskudige begeleidig vergroot de effectiviteit va het gesprek. Naast de eis va geheimhoudig bij het vergare va iformatie is het bij het iterpretere va iformatie va belag om meige e feite helder va elkaar te scheide. Feite diee met meer voorbeelde va feitelijk gedrag over ee lagere periode oderbouwd te worde. Het tijdig begie met de voorbereidig va het gesprek is va belag om voldoede oderzoek te kue doe. Hiermee wordt voorkome dat het gesprek allee gericht is op de actualiteit va de laatste weke. Daaraast diet me tijdes het gesprek vast te houde aa het pricipe va hoor e wederhoor. Er moet ruimte zij voor reflectie, als ee va de voorwaarde voor ee afgewoge oordeelsvormig. Voor de kwaliteit e de oderlige afstemmig va de vertegewoordigers va de raad is het aa te bevele om, vergelijkbaar met de werkwijze bij beoemigscommissies, ee cursus of traiig te volge i het voere va dit type evaluatiegesprekke. De oodzaak va traiig is uiteraard mede afhakelijk va de ervarig va de deelemer, aagezie fractievoorzitters mogelijk al traiig hebbe gehad voor ee beoemigsprocedure. Ee gezamelijke traiig ka aast het traie va idividuele vaardighede ook va ut zij om als delegatie tot grotere eeheid te kome. Voor evetueel betrokke wethouders e secretaris ligt de oodzaak va ee traiig gelet op hu rol als iformatiebro iet voor de had. 22 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

25 Voor ee efficiët verloop va het gesprek is het hadig als de raadslede aa het begi va de voorbereidig de take e gespreksoderwerpe oderlig verdele i tweetalle va primus e secudus. De primus ka bijvoorbeeld zij oderwerp met de secudus voorbereide, maar i het gesprek het woord over dit oderwerp voere. Uiteraard diet de voorzitter i het gesprek voldoede ruimte aa de adere raadsvertegewoordigers te biede om aavullede opmerkige of vrage rod het oderwerp te plaatse, zoder dat er oodige dubbelige optrede. Ee gedege voorbereidig beteket i pricipe dat de oderwerpe e vrage vooraf e zo mogelijk schriftelijk worde voorbereid, wat bijdraagt aa het bodig e helder formulere va vrage. Ook de burgemeester moet zich goed op het gesprek kue voorbereide. Hij ka ee met feite oderbouwd beeld formulere va zij eige fuctioere e samewerkig met de raad e evetueel i het college. Ook avolgig va, tijdes de (her)beoemig of het voorgaade evaluatiegesprek, gemaakte afsprake ka worde voorbereid. De burgemeester diet daaraast de door hem geweste bespreekpute te behoeve va de ageda aa te levere. Voor het gesprek ka de burgemeester bijvoorbeeld voorstelle om aa het begi va het evaluatiegesprek zij beeld aa de had va de opgegeve oderwerpe kort te presetere. Voor ee goed e efficiët verloop va het gesprek gelde algemee vergaderpricipes die bijvoorbeeld ook door ee vertrouwescommissie gevolgd worde. E V A L U A T I E I N D E G O E D E T O O N 23

26 2.7 Verslagleggig, archiverig e geheimhoudig Het evaluatieverslag bevat de feitelijke gegeves va tijd, plaats e rol va de aawezige bij het gesprek. Ee voorbeeld voor de vorm va het verslag is als bijlage toegevoegd. Het verslag behoeft gee woordelijk weergave te zij va het gesprek. Het verslag moet wel ee duidelijk e feitelijk beeld geve va wat er besproke is e i welke sfeer het gesprek heeft plaatsgevode. Daaraast moet helder zij wat de cotext va het gezegde is. Feite e meige moete i het gesprek e i het verslag helder oderscheide blijve. Is het ee meig va ee ekele deelemer of va meer deelemers. Is ee feit te herleide tot éé e het liefst tot meer gebeurteisse, of is het ee meig die iet tot ee gebeurteis te herleide is. Daaraast is het va belag om de meige e reacties va de burgemeester e gemaakte afsprake over verbeterpute eeduidig e zoveel mogelijk Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch e Tijdgebode (SMART) i het verslag te verwoorde. Het is teslotte raadzaam om het verslag af te sluite met ee samevattig met de coclusies e de gemaakte afsprake. Met het tekee va het verslag, stelt me het vast e geve de deelemers aa dat ze de ihoud erva erkee als ee feitelijke weergave va het besprokee. Het vaststelle va het verslag ka gebeure door odertekeig door de voorzitter e de burgemeester of bijvoorbeeld door vlak voor of a ee adere vergaderig de lede voor het leze e tekee bijee te roepe. Badbreedte: het verslag hoeft gee woordelijke weergave va het gesprek te zij, maar diet ee feitelijk beeld te geve va wat er besproke is e i welke sfeer het plaatsvod. Door het verslag te odertekee, geve de deelemers aa de ihoud te erkee als feitelijke weergave va het verslag. De ihoud va het gesprek diet vertrouwelijk te blijve e er mag gee ihoudelijke iformatie over aar buite gebracht worde. I de procedure ka echter wel door de raad vastgelegd worde dat over het verloop va de procedure e de sfeer va het gesprek aa de raad e evetueel het college teruggemeld wordt. Evaluatiecommissie e burgemeester make hierover da aa het eid va het evaluatiegesprek adere afsprake over wie als woordvoerder optreedt e welke iformatie verstrekt wordt. Het verslag is geheim. Ee exemplaar va het vastgestelde verslag gaat allee aar de burgemeester, i het persoeelsarchief va de commissaris va de Koigi e als geheim documet i ee verzegelde eveloppe i het archief i de gemeete. Te behoeve va de voorbereidig va het evaluatiegesprek ka door tussekomst va de griffier gekoze worde om alle voorgaade verslage of te miste het laatste evaluatieverslag ter izage te legge aa de burgemeester e de lede va de evaluatiecommissie. Als de burgemeester het iet ees is met het verwoorde i ee deel of zelfs het gehele coceptverslag, ka deze het verslag voor gezie tekee e zij eige zieswijze aa het verslag toevoege. Uit de stukke moet helder blijke dat deze zieswijze later is 24 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie