De nieuwsbrief van uw accountant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwsbrief van uw accountant"

Transcriptie

1 De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer va ivesterigsaftrek i 2010 Dek aa aftrek levesoderhoud voor kidere Pad doorschuive va privé aar de BV Profiteer va ivesterigsaftrek i 2010 Ivesteert u i 2010 voor meer da i bedrijfsmiddele, maak da gebruik va de ivesterigsaftrek. Dit is ee extra aftrekpost ter grootte va ee deel va het ivesterigsbedrag. Drie soorte ivesterigsaftrek De ivesterigsaftrek bestaat uit drie oderdele: De kleischaligheidsivesterigsaftrek (KIA). Bedoeld voor ivesterige i ieuwe of gebruikte bedrijfsmiddele. De KIA is i 2010 fors uitgebreid. De eergie-ivesterigsaftrek (EIA). Ivesterige i ieuwe bedrijfsmiddele die vermeld staa op de zogeoemde Eergielijst va de Belastigdiest. Zie: eergielijst/. De milieu-ivesterigsaftrek (MIA). Ivesterige i ieuwe bedrijfsmiddele die vermeld staa op de zogeoemde Milieulijst MIA/ VAMIL va de Belastigdiest. Zie:www. seterovem.l/vamil_mia/milieulijst/. U kut voor dezelfde ivesterig gee eergieivesterigsaftrek é milieu-ivesterigsaftrek tegelijk krijge. Ee combiatie met de kleischaligheidsivesterigsaftrek mag wel. Kleischaligheidsivesterigsaftrek De kleischaligheidsaftrek is vaaf 2010 ruimer. De KIA geldt voor de eemaszaak, BV, VOF e De koste va ee eergie-advies kome ook voor aftrek i aamerkig. CV. Het aftrekpercetage is gerelateerd aa de totale ivesterige i ee jaar. Het hoogste percetage is verhoogd aar 28%. De oderemer ka va de KIA profitere met ivesterige tot Nieuw is ook dat zeer zuiige persoeauto s, waaroder elektrische auto s, met igag va 1 jauari 2010 i aamerkig kome voor de KIA. De ivesterigsaftrek geldt overiges iet voor alle ivesterige. Vraag uw adviseur va Stees & Parters aar de beperkige e mogelijkhede. Verkoopt u de ivesterig weer bie vijf jaar da ka het zo zij dat u de aftrek deels moet terugbetale. Dit heet desivesterigsbijtellig. Eergie-ivesterigsaftrek. Oderemers die ivestere i eergiezuiige techieke kue belastigvoordeel behale met de EIA. Va deze bedrijfsmiddele is 44% extra aftrekbaar va de wist waeer het bedrag aa eergie-ivesterige miimaal is. Uiteraard moet het bedrijfsmiddel op de Eergielijst staa e is het og iet eerder gebruikt. 444 Lees verder op pagia 8 Gresoverschrijdede prestaties: dek aa ICP-opgaaf! Ma e vrouw i de oderemig? Let op de taakverdelig! Belastigdiest streger met boetes Fiscaal vriedelijk aadele scheke Fiscale actualiteite eige woig Veel leesplezier! Iteratioaal samewerked i het verbad va JHI. 1

2 Dek aa aftrek levesoderhoud voor kidere Draagt u bij aa koste voor bijvoorbeeld voedig e kledig va kidere die joger zij da dertig jaar? Dit ka u ee aftrekpost bij de fiscus oplevere. Om hierva te profitere mag u als ouder gee kiderbijslag otvage e mag het kid gee eige ikome hebbe, zoals studiefiacierig. Bovedie moet u op kwartaalbasis miimaal 408 i de koste bijdrage. Wie kome i aamerkig? I aamerkig kome bijvoorbeeld gescheide ouders die kidere hebbe oder de 18 jaar of ouders va kidere bove de 18 jaar die studere e gee studiefiacierig hebbe. De aftrek is mogelijk waeer uw kid: aa het begi va ee kwartaal joger is da 30 jaar; i dat kwartaal iet zelf ko voorzie i zij levesoderhoud e; gee studiefiacierig, tegemoetkomig i de studiekoste of ee vergelijkbare (buiteladse) regelig kreeg. Bovedie: iemad i uw huishoude i dat kwartaal kiderbijslag of ee vergelijkbare buiteladse uitkerig voor dit kid kreeg; uw uitgave voor levesoderhoud i dat kwartaal miimaal 408 per kid ware. Wat is aftrekbaar? Als u aa het begi va ee kwartaal aa al deze voorwaarde voldoet, da mag u va de uitgave voor levesoderhoud ee vast bedrag aftrekke. Het bedrag dat afgetrokke mag worde is miimaal 290 (2010: 295) e maximaal (2010: 1.065) per kid per kwartaal. Hoe hoog het vaste aftrekbedrag is, hagt af va de leeftijd va uw kid e uw uitgave voor levesoderhoud. Uitgave voor levesoderhoud Dit zij bijvoorbeeld uitgave voor kledig, voedig, huur, kost e iwoig, verzekerig, cotributies, schoolgeld e sobere irichtigskoste. Ook aftrekbaar zij de koste va kideralimetatie e de koste va het hale e brege va het kid waeer het aar u of de adere ouder gaat. Ziektekoste zij i de regel iet aftrekbaar omdat hier ee aparte aftrekregelig voor bestaat. Sommige koste, zoals ee bril voor uw kid, kue toch oder levesoderhoud valle omdat deze koste vaaf 1 jauari 2009 zij uitgeslote va de aftrekregelig voor ziektekoste. Tip Voor de uitgave levesoderhoud geldt gee drempel voor aftrek! De vaste aftrekbedrage zij steeds geheel aftrekbaar, als voldaa is aa bovestaade voorwaarde. Belastigdiest houdt u i de gate De Belastigdiest gaat dit jaar extra cotrolere op belastigaagifte waari de aftrekpost voor uitgave aa het levesoderhoud voor kidere oder de 30 jaar wordt opgevoerd. De extra cotrole beteket dat de fiscus zeker wil wete of u wel recht hebt op deze aftrek e of u de berekeig juist hebt uitgevoerd. Het is da ook verstadig om bewijsstukke te beware waarmee u kut aatoe te voorzie i het levesoderhoud va uw kid. Pad doorschuive va privé aar de BV Veel directeur-grootaadeelhouders (dga s) verhure ee pad i privé aa hu BV. Is dat bij u het geval da heeft u te make met de terbeschikkigstelligsregelig. Dit beteket dat de huurikomste e de waardestijgig va het pad bij u belast zij i box 1. Daar staat tegeover dat de jaarlijkse koste e de afschrijvig op het pad i diezelfde box aftrekbaar zij. Deze regelig is iet altijd aatrekkelijk, bijvoorbeeld vawege de admiistratieve laste. Om die rede geldt i 2010 ee fiscale faciliteit. U kut het pad doorschuive aar de BV, zoder heffig va ikomstebelastig e overdrachtsbelastig. Wat zij de voorwaarde? Maximaal drie maade heffigsrete Het percetage heffigsrete e ivorderigsrete is voor het eerste kwartaal 2010 vastgesteld op 2,50%. Over de door de Belastigdiest i rekeig te brege heffigsrete, heeft de Hoge Raad i september 2009 ee belagrijke uitspraak gedaa. Door deze uitspraak mag de Belastigdiest u voortaa iet méér da drie maade heffigsrete i rekeig brege als u ee (voorlopige) aaslag moet betale. Doorschuivig va de boekwaarde Het pad moet worde igebracht i de BV, door middel va doorschuivig va de boekwaarde. De met het pad samehagede schuld moet dus ook worde igebracht i dezelfde BV. U heeft hiervoor de medewerkig odig va de fiacierder (uw bak). Ibreg tege uitreikig va aadele De ibreg moet i pricipe plaatsvide tege uitreikig va aadele i de BV. Ee beperkte crediterig va is wel mogelijk. Ook ee agiostortig is mogelijk e bet u eig aadeelhouder da is de ibreg tege uitreikig va aadele iet vereist. Er ka da worde volstaa met ee iformele kapitaalstortig. Voorwaarde is wel dat u de aadele iet vervreemdt gedurede drie jare a de ibreg. Deze voorwaarde geldt ook bij agiostortig

3 444 Miimaal voor 90% aadeelhouder Na de ibreg moet u direct of idirect voor temiste 90% va het totaal geplaatste aadelekapitaal aadeelhouder zij va de BV. Deze voorwaarde ka probleme oplevere bij mede-eigedom. I sommige gevalle moet ee ieuwe BV worde opgericht. Echtgeote die i algehele gemeeschap va goedere zij gehuwd hoeve dat iet, mits het pad e de aadele i dezelfde verhoudig op aam va beide staa. Ibreg allee i 2010 De ibreg moet plaatsvide i 2010, dus vóór 1 jauari Bovedie moet u same met uw BV bij de Belastigdiest ee verzoek idiee om de ibregfaciliteit. Er is ee ibregbeschrijvig odig oderteked door het bestuur va de BV e ee verklarig va uw Stees & Parters Accoutat. Tot slot moet het pad worde getaxeerd. I de meeste gevalle is het verstadig om het pad met terugwerkede kracht i te brege per 1 jauari Zorg i dat geval tijdig voor ee itetieverklarig/ voorovereekomst. Gresoverschrijdede prestaties: dek aa ICP-opgaaf! Oderemer Bet u als oderemer gresoverschrijded bezig da heeft u ee listig-verplichtig. Dit houdt i dat u periodiek ee apart formulier moet idiee bij de Belastigdiest, waarop de gresoverschrijdede dieste of leverige aa adere oderemers i de EU zij vermeld. Doet u dit iet, da riskeert u ee boete va maximaal Eé opgaaf voor itracommuautaire prestaties Oderemers die goedere levere aa ee ader EU-lad zij al jare beked met de opgaaf itracommuautaire leverige (ICL). Omdat voortaa ook diestverleers met gresoverschrijdede dieste ee opgaaf moete doe is de ICL vervage door de opgaaf itracommuautaire prestaties (ICP). Gresoverschrijdede dieste Met igag va 1 jauari 2010 is de plaats va diest voor de omzetbelastig veraderd. I de meeste gevalle geeft de oderemer die de dieste afeemt, de btw aa i eige lad. Dit beteket dat u als diestverleer voortaa facture zoder btw verstuurt aa uw buiteladse afemer (oderemer). Wel moet u op de factuur vermelde dat de btw is verlegd e heeft u het btw-idetificatieummer va de afemer odig. Dit ummer moet u ook op de factuur vermelde e heeft u odig voor de opgaaf ICP. Termije voor opgaaf ICP U moet periodiek de opgaaf ICP idiee. Dit ka via het beveiligde gedeelte va de iteretsite va de Belastigdiest. Nadat u bet igelogd, vidt u de opgaaf terug oder de overige formuliere. Ook Stees & Parters ka de opgaaf voor u verzorge. I dat geval gaat de opgaaf via ee zogeoemd BAPI-kaaal. Bij ee ovolledige of ojuiste opgaaf ICP otvagt u ee mededelig waari u wordt verzocht om de otbrekede of ojuiste gegeves aa te vulle of te herstelle. Waeer u opgaaf ICP moet doe hagt af va uw situatie: Vrijstellig voor de overdrachtsbelastig Voor de overdrachtsbelastig geldt als extra voorwaarde dat u het pad al vóór 1 september 2009 ter beschikkig stelde. De ibregvrijstellig wordt teruggeome als het pad e/of de verkrege aadele bie drie jaar a de ibreg worde vervreemd. Wel of iet ibrege? Deze vraag is iet met ee simpel ja of ee te beatwoorde. Zo is vaaf dit jaar 12% va het resultaat uit ee terbeschikkigstellig vrijgesteld va ikomstebelastig. Ook mag u voortaa bie de terbeschikkigstelligsregelig ee herivesterigs- e kosteegalisatiereserve vorme. Aa de adere kat moet ormaal gesproke bij beëidigig va de terbeschikkigstellig va het pad direct worde afgereked e daarvoor zij iet altijd de fiaciële middele beschikbaar. Bovedie is de vrijstellig i de overdrachtsbelastig ee aatrekkelijke rede om gebruik te make va de eemalige ibregfaciliteit. Al deze afwegige spele ee rol; oderzoek wat i uw situatie de beste optie is. 444 Lees verder op pagia 4 Dwagsom als de Belastigdiest te laat beslist Alle Als u ee aavraag of ee bezwaar tege ee aaslag bij de Belastigdiest idiet, da moet u bie de wettelijke termij ee beslissig otvage. Gebeurt dit iet, da kut u de Belastigdiest i gebreke stelle e ee dwagsom eise. Op de site va de Belastigdiest ( kut u het formulier Dwagsom bij iet tijdig beslisse dowloade. Met dit formulier verzoekt u de Belastigdiest om alsog bie 2 weke ee beslissig te eme e geeft u aa dat u ee dwagsom eist, als u iet bie deze termij ee beslissig otvagt. De dwagsom ka oplope tot maximaal

4 444 Itracommuautaire dieste e leverige Omzet itracommuautaire prestaties per kwartaal Termij ICP-opgaaf Dieste.v.t. Per maad, maar mag ook per kwartaal Leverige < Per kwartaal > Per maad Heeft u i de tweede maad va het kwartaal de gres va aa itracommuautaire leverige overschrede? Da doet u eemalig a twee maade opgaaf e vervolges maadelijks. Is deze omzet per jaar lager da , da mag u oder voorwaarde de ICP-opgaaf per jaar doe. Als er sprake is va zo ogebruikelijk samewerkigsverbad, ka dat betekee dat éé parter iet i aamerkig komt voor de zelfstadigeaftrek e adere oderemersfaciliteite. Of hierva sprake is, hagt af va de werkzaamhede die de parters verrichte. Er wordt oderscheid gemaakt tusse hoofdactiviteite, iet-odersteuede werkzaamhede e overige werkzaamhede, die eigszis gelijk verdeeld moete zij. Waeer ee parter bijvoorbeeld allee admiistratief werk i ee kwekerij doet, is dat iet voldoede. Ma e vrouw moete allebei gelijkwaardig bezig zij met het bedrijf, allebei oderemer zij. Ee ma/vrouw-firma tusse bijvoorbeeld ee tadarts e ee tadartsassistete wordt hiermee fiscaal gezie ogebruikelijk. De tadartsassistete krijgt i dit voorbeeld iet de zelfstadigeaftrek. De opgaaf ICP is pas vaaf half april 2010 beschikbaar via het beveiligde iteretgedeelte va de Belastigdiest. Dit beteket dat u op dit momet og gee maadopgaaf ICP kut doe. Over het eerste kwartaal va 2010 mag u daarom ee kwartaalopgaaf doe, ook als u i die periode de gres va heeft overschrede. Wordt er via het BAPI-kaaal opgaaf ICP gedaa, da is de maadopgaaf wel vereist. Ma e vrouw i de oderemig? Let op de taakverdelig! Als oderemer heeft u recht op de oderemersaftrek als u voldoet aa het urecriterium. Dit houdt i dat u miimaal 1225 ure besteedt aa de oderemig e voor meer da 50% va uw totale arbeidstijd. Het urecriterium bepaalt of u recht heeft op de zelfstadigeaftrek. Bij ee samewerkigsverbad tusse echtgeote, bijvoorbeeld i ee ma/vrouw-firma, kut u hierva beide profitere. Maar let op, er zitte addertjes oder het gras! Ogebruikelijk samewerkigsverbad Sommige werkzaamhede telle amelijk iet mee voor het urecriterium. Samewerkigsverbade va echtgeote kue zo zij igericht dat ze ogebruikelijk zoude zij voor iet-echtgeote. Deeltijd-WW verlegd tot 1 april 2010 De deeltijd-ww wordt verlegd tot 1 april 2010, maar de regelig stopt eerder als het beschikbare geld op is. Dat heeft miister Doer va Sociale Zake beked gemaakt. Met behulp va de deeltijd-ww krijge gezode bedrijve, die tijdelijk mider werk hebbe, de mogelijkheid om hu vakkrachte te behoude. Wilt u meer wete over de regelig, kijk da ees op de site va het Miisterie va Sociale Zake e Werkgelegeheid (www. miszw.l). Werkzaamhede Waar moet u aa deke bij de juiste verdelig aa hoofdwerkzaamhede e odersteuede activiteite? Tot de odersteuede werkzaamhede behore o.a. het voere va de admiistratie, schoomaakwerkzaamhede e het oppakke va de telefoo. Bij hoofdactiviteite moet u deke aa het make va offertes, het aatrekke va werkemers e de commuicatie met klate e leveraciers. Het is raadzaam de taakverdelig gelijk te verdele e op papier te zette. Daaruit moet blijke wie welke take heeft bie de firma. Bij ee evetueel meigsverschil met de fiscus ligt de bewijsvoerig bij de firma

5 444 Voorbeeld Dat de ispecteur e de rechter zwaar tille aa goed bewijsmateriaal laat ee zaak zie die olags diede voor het gerechtshof i Leeuwarde. Ma, vrouw e zoo zij met hu drieë i firmaverbad eigeaar va ee sloopbedrijf e groothadel i atieke bouwmateriale. De vrouw, het visitekaartje va het bedrijf, ko aa de rechter iet duidelijk make dat zij voldoede ure aa de hoofdactiviteite besteedde. Zij ko gee gespecificeerde ureadmiistratie overlegge maar slechts ee eevoudige opsommig va werkzaamhede. Hoewel deze vrouw ogetwijfeld meer da uur i het bedrijf stak, kreeg ze gee zelfstadigeaftrek! Te laat idiee va de aagifte ikomste- e veootschapsbelastig Als het de eerste keer is dat ee oderemer iet of iet op tijd aagifte veootschapsbelastig doet, is de fiscus de helft milder: (was 567). Toch og altijd ee fors bedrag. Bij de ikomstebelastig blijft de Belastigdiest voor vroege overtreders hetzelfde beleid voere: bij de eerste keer ee boete va 226. De tweede keer bedraagt de boete 984. Voortaa worde deze boetes elke vijf jaar aagepast aa de iflatie. Ook als u de verschuldigde belastig iet of iet op tijd betaalt ka de Belastigdiest ee boete oplegge. Het miisterie va Fiacië heeft voor speciale groepe belastigplichtige waaroder de automobiliste e zwartspaarders aparte boetebedrage of percetages vastgesteld. Gee pardo voor zwartspaarders Met igag va 1 juli 2009 is de boete voor het iet aageve va bezittige i box 3, zoals spaargeld of huize i het buitelad, verhoogd tot maximaal 300 procet va de verschuldigde belastig. Dit is ee zogehete vergrijpboete, omdat de belastigplichtige opzettelijk ee te lage aagifte doet. Belastigplichtige die gebruik make va de zogeoemde ikeerregelig, waarbij vrijwillig het zwart vermoge wordt aagegeve, kode tot 1 jauari 2010 ee boete vermijde. Maar sids die datum ka ee boete va 15 procet (va de verschuldigde belastig) worde opgelegd. Ee belastigplichtige heeft og slechts twee jaar de tijd om zoder boete opeheid va zake te geve a het doe va ee te lage aagifte ikomstebelastig, veootschapsbelastig of erf- e schekbelastig. Boete bij iet aageve va de bijtellig privégebruik auto va de zaak Als er te orechte gee bijtellig heeft plaatsgevode voor het privégebruik auto va de zaak ka ee boete va maximaal worde opgelegd. Daaraast is er de mogelijkheid tot ee og hogere boete bij otduike va grote bedrage door bijvoorbeeld het vervalse va ee ritteadmiistratie. Tot slot Heeft de Belastigdiest u ee boete opgelegd, eem da zo sel mogelijk cotact op met uw adviseur va Stees & Parters. Hij of zij ka beoordele of de boete iet te hoog is e zo odig bezwaar make. Dek aa aftrek levesoderhoud Belastigdiest streger met boetes De Belastigdiest heeft haar boetebeleid aagescherpt. De boete voor het iet of iet op tijd doe va de belastigaagifte is vaaf 1 jauari 2010 fors omhoog gegaa. Oderemer e particulier betale voortaa bij dit verzuim tot maximaal (was 1.134). Nieuw is dat de Belastigdiest voortaa ook ee boete ka oplegge als er te orechte gee bijtellig heeft plaatsgevode voor het privégebruik va de auto va de zaak. Btw-privégebruik auto: maak tijdig bezwaar Rijdt u of uw persoeel i ee auto va de zaak, da heeft u i de laatste btw-aagifte va het jaar ee correctie voor het privégebruik moete opgeve. I de meeste gevalle bedraagt de correctie 12% x 25% x cataloguswaarde va de auto. I 2008 heeft de Hoge Raad aa het Europese Hof va Justitie gevraagd of Nederlad de correctie op deze maier wel mag toepasse. Tot u toe is hier og gee duidelijkheid over. Om uw rechte te behoude, is het daarom verstadig om tijdig bezwaar te make. 5

6 Fiscaal vriedelijk aadele scheke Waeer u aadele i uw BV schekt, da moest u i het verlede 25% ikomstebelastig (box 2) betale over de waarde va de aadele vermiderd met de verkrijgigsprijs. Vaaf 2010 is i de ikomstebelastig ee doorschuiffaciliteit opgeome. De verschuldigde ikomstebelastig hoeft iet direct te worde afgereked, maar de claim mag oder voorwaarde worde doorgeschove aar de verkrijger va de aadele. bedrag is opgebouwd uit wat betrekkig heeft op de materiële oderemig e 5% va , oftewel Er is amelijk beleggigsvermoge aawezig e daarom mag hiervoor 5% va de waarde va het oderemigsvermoge worde meegeome. Vader zou dus moete afrekee over ( waarde va de aadele ). Omdat hier de verkrijgigsprijs va op i miderig mag worde gebracht, hoeft vader dus iet af te rekee i box 2. Wat zij de voorwaarde? Het doorschuive va de claim ka allee als de BV waari de aadele worde verkrege ee materiële oderemig drijft. I de oderemig moete daadwerkelijk bedrijfsactiviteite plaatsvide i plaats va allee maar vermogesbeheer. Wel mag het i de oderemig aawezige beleggigsvermoge meegeome worde tot ee maximum va 5% va de waarde va het oderemigsvermoge. De doorschuiffaciliteit bestaat al lager bij verervig va aadele. Vaaf 2010 wordt ook hier de eis gesteld dat de BV ee materiële oderemig moet drijve. Aavullede eise aa de verkrijger De verkrijger moet ee bieladse particulier zij. Daaraast geldt de eis dat de verkrijger al drie jaar voor de schekig bij de BV i diestbetrekkig is of al drie jaar statutair bestuurder va de BV. Oder voorwaarde ka ook gebruik worde gemaakt va de doorschuiffaciliteit als de verkrijger i diestbetrekkig is bij de werk-bv e de aadele i de holdig worde geschoke. Vereevoudigd voorbeeld doorschuiffaciliteit Stel, vader heeft ee BV e wil zij aamerkelijk belagaadele scheke aa zij zoo. De verkrijgigsprijs va de aadele was e de aadele zij op dit momet waard. Va dit bedrag heeft betrekkig op de materiële oderemig e op het beleggigsvermoge. De doorschuiffaciliteit mag u worde toegepast op Dit Diesteloket va start op Atwoord voor bedrijve De cetrale oderemerssite va de overheid, Atwoord voor Bedrijve ( heeft het Diesteloket geoped. Het Diesteloket maakt het voor oderemers mogelijk om via de zogehete Berichtebox vrage te stelle e verguige aa te vrage i Nederlad e adere Europese lidstate. Het diesteloket is ee gevolg va de Europese Diesterichtlij. Doel va deze richtlij is dat diestverleers gemakkelijk overal i de EU aa de slag kue. De richtlij eemt belemmerige zoals regelgevig, admiistratieve laste e hoge koste, weg of vermidert ze. Alle lidstate zij teves verplicht ee elektroisch loket i te richte waar diestverleers iformatie vide e procedures af kue wikkele die odig zij om i ee lad aa de slag te kue. Nederlad is het eerste lad i de EU wat ee dergelijk loket heeft igericht. De doorschuiffaciliteit i combiatie met doorschuive tbs-pad aar de BV I deze ieuwsbrief vidt u ook ee artikel over het doorschuive va ee terbeschikkig gesteld pad aar de BV. Maakt u va deze mogelijkheid gebruik da valt dit pad i het oderemigsvermoge va de BV. De doorschuiffaciliteit bij schekig va de aadele ziet da ook op de waarde va het pad. U moet het pad da wel hebbe igebracht i ee materiële oderemig. Heeft u het pad igebracht i ee ieuw opgerichte BV waari verder gee activiteite plaatsvide, da kut u gee gebruik make va de doorschuiffaciliteit. Verzoek aa de Belastigdiest Wilt u gebruik make va de doorschuiffaciliteit, da moet u same met de verkrijger ee schriftelijk verzoek idiee bij de Belastigdiest. 6

7 Fiscale actualiteite eige woig Als eigewoigbezitter wilt u atuurlijk op de hoogte blijve va alle otwikkelige rodom de eige woig. I 2010 is ee aatal fiscale regels gewijzigd. Hoog tijd voor ee update! Eigewoigforfait hoger voor dure woige Eigewoigbezitters moete het eigewoigforfait bij hu ikome telle. Daar staat tegeover dat u bepaalde koste, zoals de hypotheekrete, i aftrek kut brege. Het eigewoigforfait is ee percetage va de woz-waarde. Ligt deze tusse de e , da is het percetage 0,55%. Is de woz-waarde hoger, da is het eigewoigforfait ,80% va de woz-waarde bove Woz-waarde steeds belagrijker Zowel bij de bepalig va het eigewoigforfait, als voor de waarderig va woige i box 3, is de woz-waarde bided. Deze waarde wordt dus steeds belagrijker. Bie acht weke a aavag va het jaar, otvagt u va de gemeete de woz-beschikkig. Vaak is deze verwerkt i het aaslagbiljet gemeetelijke belastige. Bet u het iet ees met de vastgestelde waarde, maak da tijdig (bie zes weke) bezwaar. I de meeste gevalle is bezwaar pas aatrekkelijk als de werkelijke waarde te miste lager is. Bijleeregelig eige woig i 2010 eevoudiger Door de bijleeregelig bet u verplicht om de overwaarde die u behaald bij de verkoop va uw woig te gebruike voor u ieuw aagekochte woig. De bijleeregelig is u op drie pute vereevoudigd. De termij voor de eigewoigreserve is va vijf jaar aar drie jaar gegaa. De bijleeregelig is hierdoor mider vaak va toepassig. De goedkoperwoeregelig is afgeschaft. De reteaftrek voor meegefiacierde koste wordt uitgebreid. Ook doorstromers op de woigmarkt moge voortaa de rete over meegefiacierde koste (bijvoorbeeld afsluitprovisie, otaris- e taxatiekoste) aftrekke. De witerschilder mag weer kome Het schildere, stukadore e aabrege va behag aa woige va twee jaar of ouder, valle sids 15 september 2009 oder het verlaagde btw-tarief va 6%. Het lage tarief geldt ook bij het late aabrege va isolatiemateriaal aa dak, muur e vloere va woige ouder da twee jaar. Vaaf 2010 valt ook het schoomaakwerk i de woig oder het verlaagde tarief. Voor schoomaakwerkzaamhede aa de buitekat va woige, zoals gevelreiigig e glazewasse, e voor specifieke schoomaakdieste bie woige zoals schoorsteevege e CV-reiigig, geldt het algemee btw-tarief va 19%. Hypotheekreteaftrek a tijdelijke verhuur Door de ecoomische crisis is het og steeds moeilijk om ee huis te verkope. Steeds meer huiseigeare besluite da ook om hu oude woig te gaa verhure. De woig verhuist iclusief eigewoigschuld aar box 3 e u heeft voor deze woig gee recht meer op hypotheekreteaftrek. Speciaal voor deze situatie is u ee tegemoetkomig geregeld. Als de woig a de verhuurperiode opieuw leegstaat, da is weer hypotheekreteaftrek voor deze woig mogelijk. De hypotheekrete ka og worde afgetrokke tot maximaal twee jaar a het kalederjaar waari u zelf de woig heeft verlate. De tegemoetkomig geldt ook i situaties waari de verhuur al vóór 1 jauari 2010 is aagevage. Pesioe-BV mag ook i EU-lidstaat gevestigd zij Als directeur-grootaadeelhouder heeft u de mogelijkheid om uw pesioe i eige beheer uit te voere, dat wil zegge i uw eige BV of i ee aparte pesioe-bv. Aa eige beheer worde wel ee aatal voorwaarde gesteld. Wilt u wete welke dit zij, eem da cotact op met uw SRA-Adviseur. Vaaf 2010 mag ee pesioe-bv ook zij gevestigd i ee adere lidstaat va de Europese Uie, of i ee bij miisteriële regelig aageweze adere staat bie de Europese Ecoomische Ruimte. 7

8 444 Vervolg va pagia 1 I 2010 is het voor oderemers aatrekkelijk om i eergiebesparig va hu bedrijfsgebouwe te ivestere. Hier valle bijvoorbeeld diverse istallaties voor verlichtig oder. Ook klimaatbesparigssysteme e warmte-terugwiigsistallaties staa op de Eergielijst. Milieu-ivesterigsaftrek Oderemers kue i 2010 weer fiscaal voordelig ivestere i milieuvriedelijke techieke als zij gebruik make va de Milieuivesterigsaftrek (MIA) e Willekeurige Afschrijvig Milieu-ivesterige (Vamil). Het bedrijfsmiddel moet op de milieulijst staa e voor de MIA geldt bovedie dat het bedrag aa milieu-ivesterige miimaal bedraagt. De aftrek ka hier oplope tot 40% va het ivesterigsbedrag. Met de Vamil kut u ee ivesterig op ee willekeurig momet afschrijve. Door ee sellere afschrijvig behaalt u rete- e liquiditeitsvoordeel. I verliessituaties ka het uitstelle va afschrijvig juist gustig zij. Verselde afschrijvig ook i 2010 Oderemers moge ook i 2010 verseld afschrijve (maximaal 50 procet per jaar) op hu ivesterige i dat jaar. Het gaat om ee tijdelijke overheidsmaatregel die ook i 2009 geldt. Door verseld af te schrijve kut u de belastbare wist i 2010 e 2011 verlage e hoeft u daardoor mider belastig te betale. Iovatiebox vervagt octrooibox De huidige octrooibox wordt omgevormd tot iovatiebox. De wist die wordt behaald met oderzoek e otwikkelig wordt i 2010 og maar tege 5 procet veootschapsbelastig belast e de huidige drempel- e plafodbedrage worde geschrapt. Verlieze op iovatieve activiteite worde aftrekbaar tege het ormale veootschapsbelastigtarief va 25,5 procet. Dit is slechts ee greep uit de voorgestelde plae. Wilt u wete wat alle plae uit de Miljoeeota u kue oplevere, eem da cotact op met uw adviseur va Stees & Parters. COLOFON Dit is ee uitgave va Stees & Parters Accoutats e Adviseurs. Voor iformatie over de i deze uitgave geoemde oderwerpe e over regelmatige toezedig va deze uitgave kut u cotact opeme met: Stees & Parters Accoutats e Adviseurs Thomas Maplaats 311 Postbus GD Rotterdam Telefoo: Fax: Deze uitgave verschijt vier keer per jaar e is i samewerkig met het SRA (Samewerkede Registeraccoutats e Accoutat Admiistratiecosulete) tot stad gekome. De uitgever heeft bij de samestellig va deze uitgave aar uiterste betrouwbaarheid e zorgvuldigheid gestreefd, maar ka echter iet aasprakelijk worde gesteld voor evetueel voorkomede ojuisthede e de gevolge hierva Niets uit deze uitgave mag worde vermeigvuldigd of gekopieerd zoder toestemmig va de uitgever. Wajog-adviesvouchers voor mkb-bedrijve Mkb-bedrijve kue vaaf 15 februari 2010 ee Wajogadviesvoucher aavrage. Ee re-itegratiebedrijf ka met de voucher voor ee werkgever oderzoeke of er mogelijkhede zij ee jogehadicapte ee baa bij ee reguliere werkgever aa te biede. Het miisterie va Sociale Zake vergoedt de koste va het oderzoek tot ee maximum va Bedrijve kue de voucher aavrage bij SeterNovem (www. liovatie.l/wajog-vouchers). Er zij tot 14 februari 2011 duized adviesvouchers beschikbaar. Aftrek alimetatieverplichtige aa bade Staatssecretaris De Jager heeft de dubbele aftrek va alimetatieverplichtige e periodieke gifte gerepareerd. Vaaf 30 december 2009 is het iet meer mogelijk om de toekomstige alimetatieverplichtig e de verplichtig tot ee periodieke gift als schuld i box 3 op te eme. Deze verplichtige kue og wel als ee box 3-schuld op waardepeildatum 1 jauari 2009 worde opgevoerd, maar iet meer op waardepeildatum 31 december Uiteraard mag u de door u betaalde parteralimetatie wel als persoosgebode aftrekpost i aamerkig blijve eme e ook de jaarlijkse gift blijft aftrekbaar i box 1. Check uw bradstofverbruik e cataloguswaarde De Rijksdiest voor het Wegverkeer ( heeft haar olie-service uitgebreid. Vaaf jauari 2010 treft u, als u het keteke va de auto igeeft, aast de techische e milieugegeves va het voertuig, voortaa ook de catalogusprijs. Het gaat allee om voertuige die vaaf 1 jauari 2010 voor het eerst op aam zij gezet. Voor oudere auto s moet u, voor de cataloguswaarde, og steeds uitgaa va de historische prijslijste va de officiële importeurs. De Rijksdiest voor het Wegverkeer heeft ook het bradstofverbruiksboekje 2010 gepubliceerd. I het boekje staat het verbruik e de CO2-uitstoot va vrijwel alle ieuwe auto s op ee rij. Het boekje ka u, als koper, helpe bij de keuze voor ee ieuwe, zuiige e milieuvriedelijke auto e is gratis te dowloade. Kleiebaeregelig voor joge werkloze Met de kleiebaeregelig, doet de regerig ee pogig om jeugdwerkloosheid te bestrijde. De regelig houdt i dat, ee werkgever, voor ee werkemer joger da 23 jaar met ee kleie baa, gee premies werkemersverzekerige hoeve te worde betaald. Ook wordt voor die werkemer de ikomesafhakelijke bijdrage Zorgverzekerigswet op ul gezet. U hoeft als werkgever da ook gee vergoedig voor de ikomesafhakelijke bijdrage te geve. U moet wél gewoo looheffig ihoude. Va ee kleie baa is sprake als het loo voor ee 22-jarige iet meer bedraagt da maximaal 600 per maad. Voor lagere leeftijde gelde lagere bedrage. De regelig geldt (voorlopig) voor éé jaar, dus tot 1 jauari Studerede werkemers de moeite waard De afdrachtvermiderig oderwijs is bedoeld om oderwijs te stimulere. Deze afdrachtvermiderig is i 2010 uitgebreid met de afdrachtvermiderig oderwijs voor opleidig tot startkwalificatieiveau. Bovedie is er met igag va 1 jauari 2010 ee ieuwe afdrachtvermiderig oderwijs: de afdrachtvermiderig voor verhogig va het opleidigsiveau va de werkemer. Deze afdrachtvermiderig bedraagt 500 per werkemer, geldt voor éé jaar, voor opleidige die i 2010 zij gestart. 8

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2009 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme weer leuk i

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l GEACHTE RELATIE I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Werkkosteregelig: ee

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2012 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Profiteer

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

U moet direct weer aan de slag!

U moet direct weer aan de slag! jaargag 8 > ummer 1 > JANUARI 2010 Opstartprobleme 5 Heffig op u eme 9 Lagere afdracht 22 Foutje, bedakt! 28 Weet u precies wat u allemaal moet doe om dit jaar goed va start te late gaa? Diverse aadachtspute

Nadere informatie

Blaak & Breederveld Accountants 1 e Nieuwsbrief 2010

Blaak & Breederveld Accountants 1 e Nieuwsbrief 2010 1. PROFITEER VAN INVESTERINGSAFTREK IN 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een extra aftrekpost ter grootte van een deel

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Ex-echtgeote

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 1 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 27 mei 2011 tijdsduur: 90 miute (10.00-11.30 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Is er leven na kinderbijslag? Aftrekpost uitgaven levensonderhoud. pagina 3. Drie soorten investeringsaftrek

Is er leven na kinderbijslag? Aftrekpost uitgaven levensonderhoud. pagina 3. Drie soorten investeringsaftrek Is er leven na kinderbijslag? Aftrekpost uitgaven levensonderhoud Echtelijke samenwerking Ondernemersaftrek in gevaar! Privé-pand in de BV? terbeschikkingsregeling Belastingaangifte op tijd De fiscus is

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

heronderzoeksformulier WWB

heronderzoeksformulier WWB bijtadcategorie: gehuwde/geregitreerde parter alleetaade ouder alleetaade cliëtummer: datum vorig oderzoek: datum otvagt: 1a heroderzoekformulier WWB belagrijk: peroogegeve lee deze algemee toelichtig

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB

GPS rittenregi stratie. Berijder/MKB Berijder Berijder/ MKB Berijders Vergelijkig ritregistratiesysteme Algemee Bet u op zoek aar ee ritregistratiesysteem? Da is het verstadig om te begie met de beslissig of u ee igebouwd systeem wilt of ee los systeem. Leveraciers:

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010

NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010 NIEUWSBRIEF 1 e KWARTAAL 2010 1. Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Ondernemer Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is een

Nadere informatie

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2010

Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2010 1/ 20 Westpark Highlights - 1 e kwartaal 2010 1. Profiteer van investeringsaftrek in 2010 Investeert u in 2010 voor meer dan 2.200 in bedrijfsmiddelen, maak dan gebruik van de investeringsaftrek. Dit is

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift

Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen - verzoekschrift arafrekeig servicekoste e utsvoorzieige - verzoekschrift voor verhuurders Waarom dit formulier? Uw huurder is het iet ees met de door u gestuurde jaarafrekeig. Met dit formulier vraagt u de Huur commissie

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Werktekst 1: Een bos beheren

Werktekst 1: Een bos beheren Werktekst : Ee bos behere Berekeige met rije op het basisscherm Op ee perceel staa 3000 kerstbome. Ee boomkweker moet beslisse hoeveel bome er jaarlijks gekapt kue worde e hoeveel ieuwe aaplat er odig

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040. Nota over de actuariële neutraliteit. Bijlage III Commissie Pesioehervormig 00-040 Nota over de actuariële eutraliteit Bijlage III. I het kader va de ivoerig va ee «deeltijds pesioe» wordt de kwestie va de actuariële correctie va de uitkerige i geval

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS

HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS hadleidig coditioele orders HANDLEIDING CONDITIONELE ORDERS Ee coditioele order kut u vergelijke met ee istructie die u geeft aa uw wekkerradio: als het 7.30 uur is, wil ik dat de radio aagaat e ik gewekt

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie