Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd."

Transcriptie

1 Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen in werking getreden. Die nieuwe richtlijn is onder andere geïmplementeerd door wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht ( Wft ). Beheerders van beleggingsinstellingen die op die datum al een vergunning hadden moeten uiterlijk op 22 juli 2014 (een jaar later dus) aan de nieuwe Europese richtlijn voldoen. Ook dient het prospectus van een beleggingsinstelling uiterlijk op 22 juli 2014 aan de nieuwe richtlijn te voldoen. De inwerkingtreding van bovenstaande Europese richtlijn heeft tot gevolg dat het prospectus van het Index Umbrella Fund met ingang van 22 juli is gewijzigd. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om het prospectus aan te passen aan de nieuwe Amerikaanse belastingbepalingen. Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Samengevat hebben de wijzigingen betrekking op het volgende: De taken en verantwoordelijkheden van de bewaarder zijn veranderd (en verzwaard) zodat deze (meer) toezicht houdt op de nakoming van de verplichtingen in het belang van de participanten. De oude bewaarder, KAS Trust Bewaarder Index Umbrella Fund B.V., is daarom vervangen door de nieuwe bewaarder KAS Trust & Depositary Services B.V. (een 100% deelneming van KAS Bank N.V.). KAS Trust Bewaarder Index Umbrella Fund B.V. blijft wel de juridisch eigenaar van de liquiditeiten en beleggingen van het fonds. (KAS Trust Bewaarder Index Umbrella Fund B.V. is een 100% deelneming van KAS Trust & Depositary Services B.V. De voorwaarden van beheer en bewaring die nog in het vorig prospectus waren opgenomen zijn geïntegreerd in het prospectus en niet langer een bijlage bij het prospectus. Voorheen waren deze voorwaarden wettelijk verplicht; thans is dat niet meer zo. Deze wijziging heeft gezorgd dat de leesbaarheid van het prospectus is verbeterd. Participanten die wonen in of de nationaliteit hebben van de Verenigde Staten van Amerika kunnen niet op eigen naam in het fonds deelnemen. Dat kan alleen met tussenkomst van een bancaire instelling waarmee de beheerder van het fonds (TG Fund Management B.V.) een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Er is een hoofdstuk over de terugvordering bronbelasting door het fonds toegevoegd. Hierin wordt toegelicht dat, hoewel de Beheerder en de Custodian zich inspannen zoveel mogelijk bronbelasting terug te vorderen, niet kan worden gegarandeerd dat alle terug te vorderen bedragen daadwerkelijk door de betreffende (buitenlandse) belastingdienst worden uitbetaald. Wijzigingen per onderdeel: Hieronder wordt per onderdeel van het prospectus aangegeven wat de wijzigingen zijn. (De nummers of titels verwijzen naar de paragraafnummers.) Belangrijke informatie: De verwijzing naar de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is vervallen. 1. DEFINITIES:

2 De navolgende definities zijn gewijzigd, toegevoegd of verwijderd: AIFMD (de bovenstaande Europese richtlijn) is toegevoegd. Bewaarder is gewijzigd Custodian is toegevoegd Gegevensdocument is toegevoegd Juridisch Eigenaar is toegevoegd Voorwaarden van Beheer en Bewaring is verwijderd 2. ALGEMENE INFORMATIE: De verwijzing naar Voorwaarden van Beheer en Bewaring is verwijderd De naam van de Bewaarder is gewijzigd. De Juridisch Eigenaar is toegevoegd. 3. STRUCTUUUR EN FONDSOMVANG 3.1 Fond voor gemene rekening: In verband met de nieuwe taken van de bewaarder en de afsplitsing van de taken van de juridisch eigenaar is deze paragraaf gewijzigd: Bewaarder is vervangen door Juridisch Eigenaar. 3.2 Umbrella Fund, Subfondsen Als gevolg van de wijziging van de Wft wordt nu verwezen naar artikel 4:37j in plaats van artikel 4:45 Wft. 3.5 Uitgifte en inkoop van Participaties: De verwijzing naar Voorwaarden van Beheer en Bewaring is verwijderd. Toegevoegd is dat Participanten die in de Verenigde Staten van Amerika wonen of die nationaliteit hebben niet op eigen naam in het fonds kunnen deelnemen. Dat kan alleen met tussenkomst van een bancaire instelling waarmee de beheerder van het fonds (TG Fund Management B.V.) een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. De reden van deze wijziging is gelegen in de overeenkomst die Nederland heeft gesloten met de Verenigde Staten van Amerika ter verbetering van de internationale nakoming van belasting. 3.8 Bewaarder; 3.9 Juridisch Eigenaar: Voorheen was de bewaarder tevens juridisch eigenaar van de bezittingen van het fonds. Die taak is nu afgesplitst van de bewaarder en bij de Juridisch Eigenaar neergelegd. Dit is in overeenstemming met de nieuwe toepasselijke regelgeving. De verwijzing naar Voorwaarden van Beheer en Bewaring is verwijderd Accountant: De taak van de accountant is toegevoegd. De bepaling dat de accountant door de Beheerder wordt aangesteld is overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring). 4 BEHEERDER:

3 4.1 De Beheerder: Als taak van de Beheerder is het risicobeheer van het fonds toegevoegd. Dit is geen nieuwe taak maar wordt nu explicieter in het prospectus vermeld. De verwijzing naar het Registratiedocument (met informatie over de Beheerder en de Bewaarder) is vervangen door de verwijzing naar het Gegevensdocument (met informatie over de Beheerder en de Bewaarder). De reden va deze wijziging is dat een Registratiedocument niet meer wettelijk vereist is. 4.2 Directie Beheerder, Raad van Commissarissen van de Beheerder: De verwijzing naar het Registratiedocument (met informatie over de Beheerder en de Bewaarder) is vervangen door de verwijzing naar het Gegevensdocument (met informatie over de Beheerder en de Bewaarder). 4.3 Eigen vermogen Beheerder, jaarrekening Beheerder: Er is informatie over het eigen vermogen van de Beheerder toegevoegd. De termijn waarbinnen de jaarrekening van de Beheerder zal worden gepubliceerd is verlengd van vier naar zes maanden na het einde van het boekjaar. 4.4 Aansprakelijkheid Beheerder: De bepaling over aansprakelijkheid van de Beheerder is overgezet van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar het prospectus. 4.5 Terugtreden en benoeming nieuwe Beheerder: De bepalingen over de terugtreding en benoeming van een beheerder zijn overgezet van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar het prospectus. 4.6 Gegevensdocument Het Registratiedocument is vervangen door het Gegevensdocument. 5 BEWAARDER, JURIDISCH EIGENAAR EN CUSTODIAN A. DE BEWAARDER: De oude bewaarder, KAS Trust Bewaarder Index Umbrella Fund B.V., is vervangen door de nieuwe bewaarder: KAS Trust & Depositary Services B.V. De gegevens, taken en bevoegdheden van de Bewaarder zijn aangepast en overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Tevens is informatie over de bewaarderovereenkomst, eigen vermogen, jaarrekening en statuten van de nieuwe bewaarder toegevoegd. Ook is de bepaling over de aansprakelijkheid van de bewaarder uitgebreid en zijn de bepalingen over het terugtreden en de benoeming van een nieuwe bewaarder overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. B. DE JURIDISCH EIGENAAR:

4 De informatie over de Juridisch Eigenaar is toegevoegd. De Juridisch Eigenaar is KAS Trust Bewaarder Index Umbrella Fund B.V. (deze vennootschap was voorheen de Bewaarder). C. DE CUSTODIAN: De Custodian is KAS Bank N.V. Dat is geen wijziging doch de gegevens over de Custodian (KAS Bank N.V.) zijn toegevoegd. Deze informatie betreft de taak, de beursnotering en omgang met belangenconflicten van de Custodian. 9 PARTICIPANTEN, REGISTER EN VERGADERINGEN: De bepalingen over de rechten, aansprakelijkheid, behandeling, register, vergaderingen en stemrecht van participanten zijn overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar dit hoofdstuk WAARDERINGSGRONDSLAGEN, VASTSTELLING NETTO VERMOGENSWAARDE, UITGIFTE EN INKOOP VAN PARTICIPATIES Vaststelling van de Netto Vermogenswaarde: Toegevoegd is dat de tijdstippen en frequentie waarop de Netto Vermogenswaarde wordt vastgesteld is opgenomen in het Aanvullend Prospectus van het betreffende Subfonds. De gevallen waarin de Netto Vermogenswaarde kan worden opgeschort zijn overgezet van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf Uitgifte: De bepaling, dat de tijdstippen en frequentie waarop de uitgifte van Participaties plaatsvindt is opgenomen in het Aanvullend Prospectus van het betreffende Subfonds, is overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf Toegevoegd is dat Participanten die in de Verenigde Staten van Amerika wonen of die nationaliteit hebben niet op eigen naam in het fonds kunnen deelnemen. Dat kan alleen met tussenkomst van een bancaire instelling waarmee de beheerder van het Fonds (TG Fund Management B.V.) een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. De reden van deze wijziging is gelegen in de overeenkomst die Nederland heeft gesloten met de Verenigde Staten van Amerika ter verbetering van de internationale nakoming van belasting Inkoop, waarborgen: De bepaling, dat de tijdstippen en frequentie waarop de inkoop van Participaties plaatsvindt is opgenomen in het Aanvullend Prospectus van het betreffende Subfonds, is overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf De bepaling omtrent de bevoegdheid van de Beheerder, om een verzoek tot inkoop af te wijzen of de mogelijkheid tot inkoop te beperken of te wijzigen, is overgenomen uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf Toegevoegd is hoe de Beheerder omgaat met het liquiditeitsrisico. Dat beleid houdt in dat de beleggingen van het fonds bestaan uit courante aandelen die in zeer korte tijd kunnen worden verkocht zonder een grote invloed te hebben op de koers Opschorten/weigering inkoop of uitgifte:

5 De bepalingen omtrent het opschorten of weigeren van inkoop of uitgifte van Participaties zijn overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf Overdracht van Participaties; Gemeenschap: De bepalingen omtrent overdracht van Participaties en gemeenschappelijk bezit van Participaties zijn overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf FISCALE ASPECTEN B. De Participanten Er is informatie toegevoegd over de fiscale behandeling van Box 1 producten (levensloopregeling, beleggingsrecht eigen woning, lijfrentebeleggingen of stamrechtbeleggingsrechten). Vermeld is dat voor inkomsten uit aanmerkelijk belang tot in 2014 een verlaagd tarief van 22% per persoon geldt. 13 TERUGVORDERING BRONBELASTING DOOR HET UMBRELLA FUND Er is een hoofdstuk over de terugvordering bronbelasting door het fonds toegevoegd. Hierin wordt toegelicht dat hoewel de Beheerder en de Custodian zich inspannen zoveel mogelijk bronbelasting terug te vorderen, niet kan worden gegarandeerd dat alle terug te vorderen bedragen daadwerkelijk door de betreffende (buitenlandse) belastingdienst worden uitbetaald. 14 DIVIDENDBELEID Toegevoegd is dat, indien voor een Participant (na tijdige instructie door die Participant) het netto dividend wordt herbelegd in Participaties, die Participant geen recht heeft op een afslag (t.o.v. de Netto Vermogenswaarde). 15 LOOPTIJD VAN HET UMBRELLA FUND, BEËINDIGING EN VEREFFENING De bepalingen omtrent de opheffing of ontbinding van het fonds zijn overgezet van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar dit hoofdstuk VERSLAGGEVING EN INFORMATIEVERSTREKKING 16.1 Jaarverslag De termijn waarbinnen de jaarrekening van het fonds zal worden gepubliceerd is verlengd van vier naar zes maanden na het einde van het boekjaar. Toegevoegd is dat in of bij de toelichting op de jaarrekening informatie zal worden verstrekt over eventuele bijzondere regelingen vanwege illiquide beleggingen, het beheer van liquiditeiten, het risicoprofiel en de risicobeheersystemen Informatie ten behoeve van Belastingaangifte:

6 Deze bepaling omtrent informatieverschaffing ten behoeve van de belastingaangifte van de Participant is overgezet uit de Voorwaarden voor Beheer en Bewaring naar deze paragraaf Gelieerde partijen: Toegevoegd is dat de Custodian, die tevens de Administrateur is, en de Juridisch Eigenaar gelieerd zijn aan de Bewaarder en aan elkaar. 17 WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT 17.3 Toepasselijkheid en wijziging Prospectus en Aanvullend Prospectus. De bepalingen over de toepasselijkheid en wijzigingen in het prospectus of een aanvullend prospectus, waaronder begrepen een wijziging van een beleggingsbeleid, zijn overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf OVERIGE GEGEVENS 18.3 Oproepingen en mededelingen De bepalingen over oproepingen en mededelingen zijn overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf Toepasselijk recht en bevoegde rechter De bepalingen over het toepasselijk recht en de bevoegde rechter zijn overgezet uit de Voorwaarden van Beheer en Bewaring naar deze paragraaf 18.5.

Prospectus. Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam

Prospectus. Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam Prospectus Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam Index Umbrella Fund 17 juli 2014 BELANGRIJKE INFORMATIE Potentiële beleggers in elke serie Participaties van het Index Umbrella Fund (het Umbrella

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus. Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam

Prospectus. Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam Prospectus Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam Index Umbrella Fund 7 augustus 2018 BELANGRIJKE INFORMATIE Potentiële beleggers in elke serie Participaties van het Index Umbrella Fund worden er nadrukkelijk

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring Een beleggingsfonds gevestigd te Amsterdam Index Umbrella Fund 11 januari 2010 Belangrijke informatie Potentiële beleggers in elke serie Participaties van

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2016 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2016... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018 REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018 Het Commodity Discovery Fund (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse vergadering van participatiehouders van het BND Paraplufonds, het BND Paraplufonds I en het BND Paraplufonds II

Notulen jaarlijkse vergadering van participatiehouders van het BND Paraplufonds, het BND Paraplufonds I en het BND Paraplufonds II Notulen jaarlijkse vergadering van participatiehouders van het BND Paraplufonds, het BND Paraplufonds I en het BND Paraplufonds II Plaats: Amsterdam Datum: 15 mei 2018 Tijd: 14.00 uur Aanwezig: A.J.T.

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Addendum. Prospectus van 2 mei 2018 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Addendum. Prospectus van 2 mei 2018 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Addendum Prospectus van 2 mei 2018 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. 9 oktober 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Personalia 3 2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities' 4 3 Wijziging Hoofdstuk 3, 'Structuur', paragraaf

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Fountain Umbrella Fund

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Fountain Umbrella Fund HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Finles Fountain Umbrella Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Finles Fountain Umbrella Fund... 4 Verslag van

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2017 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2017... 3 WINST-

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Bond Fund

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Bond Fund HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Finles Bond Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers... 4 Verslag van de beheerder... 5 Halfjaarcijfers... 6 Balans...

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede

Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Notulen Participantenvergadering Index Garant Klikfonds d.d. 15 februari 2011 te Heemstede Voorzitter: mr R.J. Kuperus (tevens notulist) Aanwezig: Namens beheerder: Index Garant Management B.V.: mr R.J.

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2

SynVest Beleggingsfondsen nv. Halfjaarcijfers Bestuursverslag Verslag directie 2 AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1 1.1 Verslag directie 2 2. Halfjaarcijfers 3 2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2018 4 2.2 Samengestelde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2008

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2008 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2008 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Statutaire doelstelling en personalia 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2008 en staat van baten en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L.

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L. Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Finles Multi Strategy Hedge Fund I.L....

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017 DELTA LLOYD AZIË DEELNEMINGEN FONDS N.V. i.l. DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V. DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OVMK PARAPLUFONDS

VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OVMK PARAPLUFONDS BIJLAGE IV VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OVMK PARAPLUFONDS Artikel 1 - Begripsomschrijving. 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: aanvullend prospectus: de informatie ten aanzien van een

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Registratiedocument FINLES N.V.

Registratiedocument FINLES N.V. Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V.... 3 1.2 Activiteiten van Finles N.V.... 3 1.3 Aan derden uitbestede

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Fondsreglement LYNX Rendement Fonds. Versie mei 2015

Fondsreglement LYNX Rendement Fonds. Versie mei 2015 Fondsreglement LYNX Rendement Fonds Versie mei 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Naam, zetel en duur... 6 Artikel 3 Doel, fiscale status en aard... 6 Artikel 4 Samenstelling van het

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2017 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V.

FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. FUND GOVERNANCE MONOLITH N.V. I. INLEIDING Monolith Investment Management B.V. (de MIM ) voert de directie over Monolith N.V. ( MNV ) en is daarmee beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN PASSADEHAVEN BV

HOF HOORNEMAN PASSADEHAVEN BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN PASSADEHAVEN BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman PassadeHaven BV ( PassadeHaven ). Datum informatiememorandum: 1 mei 2015. Belangrijke

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

Concept Voorwaarden van beheer ASN Groenprojectenfonds

Concept Voorwaarden van beheer ASN Groenprojectenfonds Concept Voorwaarden van beheer ASN Groenprojectenfonds Artikel 1 Definities AIF-beheerder: AIFM-richtlijn: Beursdag: Beheerder: Bewaarder: Centraal Instituut: Deelgenoot: FBI-criteria: Fonds: Fondsvermogen:

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Halfjaarverslag 2016 SYNVEST. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS tot en met 30 juni 2016 Pagina 1 Directie verslag 2 2 Halfjaar cijfers

Nadere informatie

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van Beleggingsfondsen N.V., -Novib Microkredietfonds en Groenprojectenfonds maakt hierbij het voornemen bekend om genoemde entiteiten te herstructureren,

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

Addendum bij prospectus 18 juli Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

Addendum bij prospectus 18 juli Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Addendum bij prospectus 18 juli 2018 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen 1 november 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Personalia 3 2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities' 4 3 Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur',

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV

HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Houdstermaatschappij BV ( Houdstermaatschappij BV ). Datum informatiememorandum:

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN PASSADE BV

HOF HOORNEMAN PASSADE BV INFORMATIEMEMORANDUM HOF HOORNEMAN PASSADE BV Bestemd voor certificaathouders en geïnteresseerden in Hof Hoorneman Passade BV ( Passade ). Datum informatiememorandum: 8 juni 2017. Belangrijke informatie

Nadere informatie

BND Paraplufonds. Halfjaarverslag BND Paraplufonds

BND Paraplufonds. Halfjaarverslag BND Paraplufonds Halfjaarverslag 2015 Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2015 en de

Nadere informatie

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren)

Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Achtergrondinformatie Coöperaties halen veelal geld op binnen besloten kring. Een kring bestaande uit personen

Nadere informatie