TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund"

Transcriptie

1 TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 31 maart 2014

2 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM 3 2. TOELICHTING AGENDAPUNTEN Het voorstel tot wijziging van de voorwaarden van 4 beheer en bewaring (agendapunt 2) 2.2 Het voorstel tot opheffing (agendapunt 3) De uitvoering van de opheffing Goedkeuring van de wijze van vereffening (agendapunt 4) Fiscale gevolgen van de opheffing Kosten opheffing Overige informatie 9 Bijlage Concept wijziging voorwaarden van beheer en bewaring

3 1. Doel toelichtend informatiememorandum Dit informatiememorandum is opgesteld door Insinger de Beaufort Asset Management N.V., de beheerder (de Beheerder ) van het fonds voor gemene rekening Insinger de Beaufort Income Plus Fund ( Income Plus ). Het informatiememorandum is opgesteld om participanten van Income Plus nader te informeren over het hierna beschreven voorstel tot opheffing en de daarmee verband houdende voorstellen die zijn geagendeerd voor de vergadering van participanten van Income Plus (de Participantenvergadering ). De Participantenvergadering zal op 25 april 2014 worden gehouden in Amsterdam. Op 31 maart 2014 is de oproeping van de Participantenvergadering in een landelijk verspreid Nederlands dagblad bekendgemaakt. Tevens is de oproeping op de website van de Beheerder (www.insinger.com) geplaatst. Dit informatiememorandum en overige informatie zijn verkrijgbaar bij: Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Herengracht BV Amsterdam alsmede op de website: De Beheerder heeft alle in redelijkheid van haar te verlangen zorg en aandacht besteed aan dit informatiememorandum en is van mening dat hetgeen in dit informatiememorandum is beschreven in elk materieel opzicht juist is en dat er geen materiële feiten onvermeld zijn gebleven die bij vermelding daarvan afbreuk zouden hebben gedaan aan de informatie vervat in dit informatiememorandum. Participanten wordt aangeraden kennis te nemen van de inhoud van dit informatiememorandum en eventueel hun eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen. Dit informatiememorandum mag niet worden opgevat als een aanbod van participaties in Income Plus of het in het vooruitzicht stellen daarvan. 2. Toelichting agendapunten De voorstellen die zijn geagendeerd voor de Participantenvergadering houden verband met het voorstel tot opheffing van Income Plus en de transacties die daarmee verband houden. 3

4 2.1 Het voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring (agendapunt 2) Op grond van de voorwaarden van beheer en bewaring van Income Plus (de Fondsvoorwaarden ) draagt de Beheerder zorg voor de vereffening van het vermogen van Income Plus na een besluit tot opheffing van Income Plus. Om mogelijk te maken dat de Beheerder het opheffingsoverschot in het kader van de vereffening anders dan in geld kan uitkeren, wordt in agendapunt 2 voorgesteld de Fondsvoorwaarden te wijzigen (de Voorwaardenwijziging ). Een concept van de Voorwaardenwijziging is als bijlage aan dit informatiememorandum gehecht. De Voorwaardenwijziging houdt verband met de beoogde opheffing en vereffening van Income Plus zoals hierna omschreven in paragraaf Het voorstel tot opheffing (agendapunt 3) In agendapunt 3 wordt op voorstel van de Beheerder en Bewaarbedrijf Ameuro N.V. (de Bewaarder ) voorgesteld Income Plus per 30 juni 2014 op te heffen overeenkomstig artikel 16 van de Fondsvoorwaarden (de Opheffing ). De achtergrond van de Opheffing is gelegen in het feit dat de al maar stijgende kosten steeds te moeilijker door het fonds te dragen zijn. Met de implementatie van de AIFMD (de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen) zullen de kosten per juli 2014 nog verder omhoog gaan. Daarom is de Beheerder van mening dat het nu het moment is aangebroken om Income Plus op te heffen en beleggers de mogelijkheid te bieden om te investeren in een andere beleggingsinstelling met een enigszins vergelijkbaar profiel. Bij de vereffening van Income Plus is het de bedoeling dat aandelen in Insinger de Beaufort Multi-Manager Balanced (EUR klasse) ("Balanced") en liquiditeiten worden uitgekeerd aan de huidige participanten van Income Plus. Balanced is een subfonds van Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV. ("Manager Selection ), ofwel dat gedeelte van het vermogen van Manager Selection dat wordt toegerekend aan de aandelen in haar kapitaal die worden aangeduid met de naam Insinger de Beaufort Multi-Manager BaIanced. Balanced belegt zijn vermogen in beleggingsinstellingen die zijn gespecialiseerd in het direct of indirect beleggen in aandelen, obligaties, grondstoffen, onroerend goed of bepaalde specifieke geografische regio s. Ook kunnen de beleggingsinstellingen waarin door Balanced belegd wordt investeren in index trackers of andere fondsen die alternatieve beleggingsstrategieën kunnen hanteren (zogenaamde hedgefondsen). Daarnaast kan Balanced beleggen in beleggingsinstellingen die door de Beheerder worden beheerd. 4

5 Verdere informatie over Balanced wordt verschaft in het basisprospectus van Manager Selection en de specifieke bijlage betreffende Balanced, alsmede in de essentiële beleggersinformatie die is opgesteld met betrekking tot aandelen in Balanced. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder en tevens beschikbaar op de website van de Beheerder 2.3 De uitvoering van de opheffing Op grond van de Fondsvoorwaarden en het prospectus van Income Plus wordt een besluit tot opheffing en vereffening van Income Plus genomen op voorstel van de Beheerder met medeweten van vergadering van participanten. Het besluit dient genomen te worden op voorstel van de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk. De Beheerder dient op grond van de Fondsvoorwaarden zorg te dragen voor de vereffening van het vermogen van Income Plus. Alvorens tot uitkering wordt overgegaan aan de participanten, dient de Beheerder rekening en verantwoording af te leggen aan de participanten over de wijze van vereffening. De wijze van vereffening is omschreven in Goedkeuring van de wijze van vereffening (agendapunt 4) Het voornemen bestaat om in het kader van de vereffening de participaties die Income Plus houdt ten behoeve van de participanten uit te keren anders dan in geld aan de participanten in de verhouding die overeenkomst met de gehouden participaties in Income Plus door de betreffende participant. Het restant van het vermogen van Income Plus zal in cash worden uitgekeerd. De Beheerder zal rekening en verantwoording afleggen op de participantenvergadering op 25 april 2014 en de conversiekoers en het bedrag dat per participatie zal worden uitgekeerd op de dag van opheffing publiceren op haar website. 2.5 Fiscale gevolgen van de opheffing NEDERLANDSE BELASTINGHEFFING De informatie in dit hoofdstuk is van algemene aard en niet bedoeld om een compleet beeld te verschaffen van alle aspecten van het Nederlandse belastingrecht die relevant zijn en/of kunnen zijn voor een participant. Participanten wordt daarom geadviseerd hun belastingadviseur te raadplegen over de specifieke belastingconsequenties. Dit overzicht is gebaseerd op het Nederlandse belastingrecht zoals gepubliceerd en van toepassing op het moment van uitbrengen van dit informatiememorandum, zoals vastgelegd in de wet en geïnterpreteerd in de Nederlandse jurisprudentie, zonder 5

6 rekening te houden met mogelijke wijzigingen die worden geïntroduceerd op een later moment en al dan niet worden geïmplementeerd met terugwerkende kracht. Voor het doel van dit hoofdstuk betekent de term "Nederlandse Belastingen", belastingen van welke aard dan ook, geheven door of namens de Staat der Nederlanden, een lagere Nederlandse overheid of een ander Nederlands orgaan met de bevoegdheid om belastingen te heffen, waarbij geldt dat de termen Nederland en Nederlands uitsluitend betrekking hebben op het deel van Nederland dat in Europa is gelegen Belastingheffing Income Plus Vennootschapsbelasting Income Plus kwalificeert voor Nederlandse fiscale doeleinden als besloten fonds voor gemene rekening. Als gevolg is het fonds niet onderworpen aan de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting. Hierdoor heeft de Opheffing en de daarmee samenhangende overdracht van vermogen geen heffing van vennootschapsbelasting tot gevolg Dividendbelasting Geen dividendbelasting hoeft te worden ingehouden ter zake van de Opheffing, aangezien Income Plus kwalificeert als besloten fonds voor gemene rekening voor toepassing van de dividendbelasting BTW De Opheffing heeft geen gevolgen voor de heffing van BTW Belasting over inkomen en vermogenswinsten bij de participant Income Plus kwalificeert als besloten fonds voor gemene rekening voor Nederlandse belastingdoeleinden. Dit betekent dat voor de gevolgen van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting de participanten worden geacht rechtstreeks in de onderliggende stukken te participeren. De beschrijving van de Nederlandse belastingconsequenties in dit hoofdstuk zijn alleen van toepassing op de volgende participanten: (i) natuurlijke personen die in Nederland wonen of geacht worden in Nederland te wonen; (ii) natuurlijke personen die ervoor gekozen hebben als inwoner van Nederland aangemerkt te worden voor de toepassing van de Nederlandse belastingheffing ((i) en (ii) samen ("Natuurlijke Personen"); en 6

7 (iii) in Nederland gevestigde lichamen ("Lichamen") die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting ingevolge de Wet Vpb 1969 en die inwoner zijn of geacht worden inwoner te zijn van Nederland voor de toepassing van de Wet Vpb 1969, met uitzondering van: 1. Pensioenfondsen en andere entiteiten die (volledig) zijn vrijgesteld van de Nederlandse vennootschapsbelasting; 2. Vrijgestelde beleggingsinstellingen ex art. 6a Wet Vpb 1969; en 3. Fiscale beleggingsinstellingen ex art. 28 Wet Vpb In deze paragraaf zijn niet de fiscale consequenties beschreven welke relevant kunnen zijn voor participanten die een (fictief) aanmerkelijk belang hebben in de onderliggende stukken van Income Plus (verwezen zij naar paragraaf 2.4) in de zin van Hoofdstuk 4 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 ( Wet IB 2001 ) Inkomstenbelasting Natuurlijke Personen die (geacht worden) winst uit onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden (te) genieten (Box I). Natuurlijke Personen zijn in principe onderworpen aan inkomstenbelasting tegen een progressief belastingtarief dat kan oplopen tot maximaal 52% over voordelen (met inbegrip van de vermogenswinst gerealiseerd bij vervreemding) die verkregen worden of geacht worden te zijn verkregen uit de onderliggende stukken van de participaties, die: 1. toerekenbaar zijn aan een onderneming waaruit de Natuurlijke Persoon als ondernemer of medegerechtigde tot het vermogen van die onderneming (anders dan als ondernemer of aandeelhouder) voordelen geniet in de zin van artikel 3.8 Wet IB 2001; of 2. toerekenbaar zijn aan inkomsten uit overige werkzaamheden in de zin van artikel 3.90 Wet IB Belastingheffing ten gevolge van de Opheffing van Income Plus Als gevolg van de Opheffing van Income Plus, ontvangen de participanten aandelen in het kapitaal van Balanced. Een eventuele vermogenswinst of een eventueel vermogensverlies wordt in beginsel bij de participant in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken in Box I. Deze vermogenswinst of dit verlies wordt berekend als het verschil tussen de bij de participant opgenomen balanswaardering van de onderliggende stukken van de participaties Income Plus direct voorafgaande aan de Opheffing, en de waarde per verkrijgingsdatum van de verkregen aandelen in het kapitaal Balanced. 7

8 Natuurlijke Personen kunnen onderzoeken of toepassing van de ruilarresten mogelijk is met als gevolg uitstel van heffing van inkomstenbelasting ter zake van een eventuele vermogenswinst. Natuurlijke personen die niet (geacht worden) winst uit onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden (te) genieten (Box III) Natuurlijke Personen die participaties in Income Plus niet tot hun ondernemingsvermogen rekenen of voor wie het bezit van de participaties niet leidt tot belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in de zin van artikel 3.90 Wet IB 2001, dienen de waarde van de participaties tot de bezittingen te berekenen voor het bepalen van de rendementsgrondslag voor inkomen uit sparen en beleggen (Box III). De omvang van het totaal aan inkomsten wordt gesteld op een forfaitair bedrag van 4% per jaar van de rendementsgrondslag. De rendementsgrondslag is de waarde van de bezittingen minus de daarmee verbonden schulden aan het begin van het kalenderjaar. De werkelijk genoten inkomsten (met inbegrip van de vermogenswinst gerealiseerd bij vervreemding) worden als zodanig niet betrokken in de heffing van inkomstenbelasting. Het thans geldende tarief onder het regime voor sparen en beleggen is 30%. De verkrijging van aandelen in het kapitaal van Balanced als gevolg van de Opheffing van Income Plus zal bij de Natuurlijk Personen dientengevolge niet tot directe belastingheffing leiden, omdat de rendementsgrondslag voor inkomen uit sparen en beleggen niet toe- of afneemt Vennootschapsbelasting Nederlandse Lichamen zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting tegen een tarief tot maximaal 25% over voordelen die zijn verkregen of geacht worden te zijn verkregen uit de onderliggende stukken van de participatie in Income Plus. Belastingheffing ten gevolge van de Opheffing van Income Plus Als gevolg van de Opheffing van Income Plus, ontvangen de Lichamen aandelen in het kapitaal van Balanced. Een eventuele vermogenswinst of een eventueel vermogensverlies wordt in beginsel bij het Nederlandse Lichaam in de heffing van de vennootschapsbelasting betrokken. Deze vermogenswinst of dit verlies wordt berekend als het verschil tussen de bij het Lichaam opgenomen balanswaardering van de onderliggende stukken van de participaties Income Plus direct voorafgaande aan de Opheffing, en de waarde per verkrijgingsdatum van de verkregen aandelen in het kapitaal van Balanced. 8

9 Lichamen kunnen onderzoeken of toepassing van de ruilarresten mogelijk is met als gevolg uitstel van heffing van vennootschapsbelasting ter zake van een eventuele vermogenswinst. 2.6 Kosten opheffing De totale kosten verbonden aan de opheffing van Income Plus waaronder (de voorbereidende werkzaamheden die samenhangen met) de uitkering van het vermogen van Income Plus aan de participanten zullen naar verwachting rond de EUR ,- bedragen. Deze kosten betreffen onder meer de kosten van de juridische en fiscale adviseurs, accountants en de kosten voor het plaatsen van advertenties. De Beheerder acht het redelijk dat de Beheerder 50% van de bovengenoemde kosten op zich neemt. Het restant van de kosten komt ten laste van Income Plus. 2.7 Overige informatie De in dit informatiememorandum toegelichte voorstellen tot Voorwaardenwijziging en Opheffing zijn bekend gemaakt in een landelijk verspreid Nederlandse dagblad, alsmede op de website van de Beheerder (www.insinger.com). De Voorwaardenwijziging en de Opheffing zijn door middel van dit informatiememorandum op de website van de Beheerder toegelicht. De Autoriteit Financiële Markten (de AFM ) is gelijktijdig met de bekendmaking van de voorstellen tot Voorwaardenwijziging en Opheffing in kennis gesteld. De Beheerder onderschrijft het belang van de Voorwaardenwijziging en Opheffing en nodigt u uit de Participantenvergadering te bezoeken alwaar het voorstel zal worden gepresenteerd. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigd besluit tot voorwaardenwijziging zal niet separaat worden bekendgemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op beschikbaar zijn uiterlijk per 25 april Participanten kunnen tot 30 juni 2014 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. De laatste handelsdag voor transacties in participaties in Income Plus zal 25 juni 2014 zijn. *** 9

10 Bijlage - Concept wijziging voorwaarden van beheer en bewaring Aan de Participantenvergadering wordt voorgesteld artikel 16 van de voorwaarden van beheer en bewaring als volgt te wijzigen: Liquidatie Artikel 16 Een besluit tot opheffing kan slechts worden genomen op voorstel van de beheerder en met medeweten van de vergadering van participanten. Van een dergelijk voorstel worden participanten in kennis gesteld in een landelijk verspreid dagblad alsmede op de website van de beheerder. De beheerder draagt zorg voor de vereffening van het Fonds en legt daarvan aan de participanten rekening en verantwoording af alvorens tot uitkering aan de participanten over te gaan. De uitkering kan zowel in contanten als in natura geschieden. 10

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam NOTA BENE: In de oproepadvertentie voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 3 juni 2014 in het Financieele Dagblad verscheen, staat abusievelijk dat de vergadering onder meer

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

SNS ParticipatieCertificaat

SNS ParticipatieCertificaat 13 mei 2002 Betreffende aanbieding door SNS bank N.V. (statutair gevestigd te Utrecht) van een achtergestelde obligatielening uitgegeven door SNS bank N.V. onder de naam SNS ParticipatieCertificaat Iedere

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Goud Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Goud Metaal & Techniek

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie