VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN"

Transcriptie

1 DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN BOND FUND SUBFONDSEN VAN DE DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA, HIERNA SUBFONDSEN Voorstel tot wijziging van de voorwaarden van deelname De beheerder, bewaarder en juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van de subfondsen van de Delta Lloyd Fixed Income Umbrella (hierna te noemen het fonds ) hebben gezamenlijk besloten om, overeenkomstig artikel 19 van de voorwaarden van beheer & bewaring, de voorwaarden van deelname van het fonds te wijzigen met ingang van 1 september De wijziging omvat: - SMART formuleren beleggingsdoel - doorbelasting toezichthouderskosten & update kosten toevoeging Code Vermogensbeheerders - aanpassing openbaarmaking jaarrekening - aanpassing bevoegdheid tot het nemen van een besluit - bestuurswisseling juridische eigenaar - algemene tekstuele verbeteringen Hieronder leggen wij concreet uit wat wijzigt en lichten wij de wijzigingen verder toe. Wat wijzigt er in de voorwaarden van deelname? In hoofdstuk 4 van deel 1 van het prospectus is onderstaande tekst aangescherpt/verduidelijkt: Waar mag het fonds in beleggen? Let op: naast het in dit hoofdstuk vermelde beleggingsbeleid kent elk subfonds zijn ook eigen beleggingbeleid met restricties. Deze vermelden wij per subfonds in deel 2 van dit prospectus. Een subfonds kan beleggen in obligaties, leningen, gestructureerde financiële producten (met inbegrip van asset-backed securities), (synthetische) converteerbare obligaties, aandelen, repo s, andere beleggingsfondsen (met inbegrip van gelieerde fondsen) en geldmarktfondsen. Wij kunnen afgeleide financiële instrumenten toepassen voor een efficiënt portefeuillebeheer, dat houdt in dat financiële risico s kunnen worden afgedekt en dat actieve posities kunnen worden ingenomen. Indien het subfonds derivaten gebruikt voor duration-, valuta- inflatie en/of creditaanpassingen, respecteren wij bij aankoop van het derivaat altijd het beleggingsbeleid van het subfonds. Het kopen of verkopen van beursgenoteerde en over-the-counter fixed income of FX derivaten is toegestaan. Voorbeelden van toegestane afgeleide financiële instrumenten zijn onder andere: futures, opties, forwards en swaps (inclusief, maar niet gelimiteerd tot renteswaps, credit default swaps inclusief indices zoals ITRAXX en cross currency swaps). Bij gebruik van derivaten voldoet het subfonds te allen tijde aan de wettelijke bepalingen.

2 Wij kunnen geen shortposities in effecten nemen of overeenkomsten inzake het uitlenen van effecten aangaan In deel 2 van het prospectus zijn de beleggingsdoelen van de subfondsen verduidelijkt: Delta Lloyd Collateralized Bond Fund De algemene doelstelling van dit subfonds is, om met een proactief beleggingsbeleid vermogensgroei en inkomsten te behalen. Hierbij komt risicomanagement op de eerste plaats. De iboxx Euro Collateralized Delta Lloyd Corporate Bond Fund De algemene doelstelling van dit subfonds is, om met een proactief beleggingsbeleid, vermogensgroei en inkomsten te behalen. Hierbij komt risicomanagement op de eerste plaats. De iboxx Euro Corporate Delta Lloyd Sovereign Bond Fund De algemene doelstelling van dit subfonds is om met een proactief beleggingsbeleid vermogensgroei en inkomsten te behalen. Hierbij komt risicomanagement op de eerste plaats. De iboxx Euro Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer<AA Cap) index (de benchmark) hanteren wij als uitgangspunt voor de mate waarin risico s worden genomen. Binnen dit risicobudget streeft het subfonds ernaar om over een periode van drie jaar een hoger totaal Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund De algemene doelstelling van dit subfonds is om met een proactief beleggingsbeleid, vermogensgroei en inkomsten te behalen. Hierbij komt risicomanagement op de eerste plaats. De iboxx Euro Sub & Sovereign 5+ ex BBB index (de benchmark) hanteren wij als uitgangspunt voor de mate waarin risico s worden genomen. Binnen dit risicobudget streeft het subfonds ernaar om over een periode van drie een hoger totaal Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund De algemene doelstelling van dit subfonds is, om met een proactief beleggingsbeleid, vermogensgroei en inkomsten te behalen. Hierbij komt risicomanagement op de eerste plaats. De iboxx Euro Sub & Sovereign 15+ AAA/AA index (de benchmark) hanteren wij als uitgangspunt voor de mate waarin risico s worden genomen. Binnen dit risicobudget streeft het subfonds ernaar om over een periode van drie jaar een hoger totaal Delta Lloyd Sub sovereign Bond fund De algemene doelstelling van dit subfonds is om, met een proactief beleggingsbeleid, vermogensgroei en inkomsten te behalen. Hierbij komt risicomanagement op de eerste plaats. De iboxx Euro Subsovereign

3 In hoofdstuk 5 van deel 1 van het prospectus is de kostenparagraaf voor toezicht aangepast: Kosten voor toezicht Financiële ondernemingen betalen mee aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Deze kosten komen ten laste van elk subfonds De bedragen van alle relevante kosten hebben wij geactualiseerd en vermeld in de supplementen in deel 2 van het prospectus. In hoofdstuk 11 van deel 1 van het prospectus zijn onderstaande teksten gewijzigd: Hoe gaan wij om met de Code Vermogensbeheerders? De Code Vermogensbeheerders is op 1 oktober 2014 vastgesteld door DUFAS, de brancheorganisatie van de vermogensbeheersector die in Nederland actief is. Deze gedragscode geeft antwoord op de vraag wat de klanten van hun vermogensbeheerder mogen verwachten. Dit is in een tiental principes voor vermogensbeheerders vormgegeven. Deze principes gaan vooral over het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, helder, eerlijk en integer zaken doen en rendementen en kosten transparant weergeven. Wij staan achter deze principes en leggen jaarlijks verantwoording af hoe wij deze principes hebben toegepast. Welke informatie verstekken wij over het fonds? De jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens van de Juridisch Eigenaar, de Bewaarder en van de Beheerder. Deze stukken zijn binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar. Hoe informeren wij u over een wijziging in de voorwaarden van deelname en wat zijn uw rechten bij een wijziging in de voorwaarden van deelname? De beheerder en de juridisch eigenaar kunnen gezamenlijk besluiten tot wijziging van de voorwaarden van deelname. Een voorstel of besluit tot wijziging van de voorwaarden van deelname maken wij bekend via een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of versturen wij aan het adres van iedere participant. Dit voorstel of besluit tot wijziging en de bijbehorende toelichting vindt u ook op de website. Als de gewijzigde voorwaarden van deelname afwijken van het eerder gepubliceerde voorstel, informeren wij u hierover op dezelfde wijze als bij een voorstel tot wijziging. Hoe wordt het fonds opgeheven? De beheerder en de juridisch eigenaar kunnen gezamenlijk een besluit nemen om het fonds of één van haar subfondsen op te heffen. Een besluit tot opheffing vermelden wij via een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en/of versturen wij aan het adres van iedere participant. Ook publiceren wij het besluit op de website. Wij zorgen ervoor dat het fonds wordt opgeheven en de participanten hun deel van het liquidatiesaldo ontvangen. Tijdens de opheffing blijven de voorwaarden van beheer en bewaring zo veel mogelijk gelden. In hoofdstuk 13 van deel 1 van het prospectus is de bestuurder van de juridische eigenaar aangepast: Bestuurder van de juridisch eigenaar Delta Lloyd Asset Management N.V.

4 Toelichting voorstel wijziging voorwaarden van deelname Algemeen beleggingsbeleid Wij hebben het beleggingsbeleid in hoofdstuk 4 van deel 1 tekstueel aangescherpt en SMART gemaakt. Onder het kopje Waar mag het fonds in beleggen hebben wij de criteria voor de aankoop van derivaten verduidelijkt. Ook hebben wij de omvang van deze derivatenposities meetbaar gemaakt en gelijk gesteld met ons interne beleid. Op deze manier is het voor de participant duidelijk wanneer en voor hoeveel er in derivaten kan worden belegd. SMART formuleren beleggingsdoel Wij hebben ervoor gekozen om het beleggingsdoel voor alle subfondsen te herschrijven en SMART te formuleren. Zo wordt het voor de participant duidelijker welk doel een subfonds heeft en hoe dit gemeten wordt. Doorbelasting financieel toezicht en update kosten Wij hebben besloten om de kosten voor financieel toezicht ten laste van de subfondsen te brengen. De wetgever geeft te kennen dat het fonds en haar participanten in het bijzonder substantieel profijt hebben van dit toezicht. Daarnaast vermelden wij de meest actuele kosten in het prospectus en zijn de bedragen geüpdate. Code Vermogensbeheerders Wij staan achter de principes van de Code Vermogensbeheerders welke op 1 oktober 2014 is vastgesteld door DUFAS. Wij hebben dit opgenomen in het prospectus. In onze jaarverslaglegging vermelden wij hoe wij deze principes hebben toegepast. Openbaarmaking jaarrekening van de beheerder, juridisch eigenaar en bewaarder Wij hebben de tekst over de openbaarmaking van het jaarverslag aangepast. Met de aanpassing brengen wij de deponeringsverplichting in lijn met geldende wet- en regelgeving. De jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens van de Juridisch Eigenaar, de Bewaarder en van de Beheerder worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Wij maken het jaarverslag van de subfondsen binnen 4 maanden openbaar. Bevoegdheid tot het nemen van een besluit Wij hebben deze paragraaf in lijn gebracht met de geldende wet- en regelgeving. De beheerder en juridische eigenaar kunnen gezamenlijk een besluit nemen tot wijziging van de voorwaarden van deelname. De bewaarder neemt dit besluit niet, maar ziet toe dat alle procedures correct gevolgd worden. Deze wijziging geldt eveneens voor het besluit voor het opheffen van het fonds of een van de subfondsen. De voorwaarden van beheer & bewaring passen wij op dit punt ook aan. Bestuurder juridisch eigenaar Passend bij de huidige taken van juridisch eigenaar en bewaarder hebben wij ervoor gekozen om Kas Trust te vervangen door Delta Lloyd Asset Management N.V. als bestuurder van de juridisch eigenaar. Wij passen dit aan in hoofdstuk 11. Daarnaast zijn alle nevenfuncties geüpdate in dit hoofdstuk. Algemene tekstuele verbeteringen Wij hebben een aantal tekstuele verbeteringen aangebracht waaronder de beschrijving van het renterisico, distributiekosten en op- en afslag. Op deze manier is de tekst duidelijker en sluit beter aan bij de tekst de essentiële beleggersinformatie. Wij hebben het renterisico specifieker omschreven. Ook

5 hebben wij bij de subfondsen met een bovengemiddeld hoge duration het renterisico toegevoegd aan de subfondsspecifieke risico s. De fiscale paragraaf is herschreven zodat deze minder onderhavig is aan wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij maken dit voorstel tot wijziging van de voorwaarden van deelname bekend op onze website en in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad. Omdat de wijziging van de voorwaarden van deelname onder meer toewijzing van kosten inhoudt, zal de wijziging één maand na bekendmaking in werking treden. Dit betekent dat de gewijzigde voorwaarden van deelname vanaf 1 september 2015 van kracht worden. Participanten kunnen tussen het moment van bekendmaking en 1 september 2015 onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Indien het besluit tot voorwaardenwijziging niet afwijkt van dit voorstel, maken wij de nieuwe voorwaarden van deelname niet separaat bekend, maar stellen deze beschikbaar op de website als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden van deelname vanaf 1 september De aangepaste voorwaarden van deelname stellen wij vanaf 1 september 2015 beschikbaar op onze website. Voor elk subfonds is een document beschikbaar met informatie over het fonds, de kosten en de risico's (de essentiële beleggersinformatie). Vraag er om en lees deze voordat u in (één van de) de subfondsen belegt. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V. en zijn ook te downloaden via Hebt u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen via Amsterdam, 31 juli 2015 De beheerder Delta Lloyd Asset Management

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Brons Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Metaal & Techniek Versienummer: 3.1.2 (231209) Levensloop Metaal & Techniek (en haar subfondsen) is één van de namen waaronder het Mn

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund ( Fonds C ), (Aandelen serie Fonds C) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 4 A. Inleiding 4 B. Algemeen 4 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Investment Fund N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Investment

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund (Fonds F) (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Staal Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Staal Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014

Dufas Code Vermogensbeheerders. Verslag over 2014 Dufas Code Vermogensbeheerders Verslag over 2014 Inhoud 1. Over dit verslag 3 2. Algemene principes 4 2.1 Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten 4 2.2 Vermogensbeheerders kennen hun

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie