Registratiedocument FINLES N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratiedocument FINLES N.V."

Transcriptie

1 Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Doel Registratiedocument Finles N.V Activiteiten van Finles N.V Aan derden uitbestede taken Juridische structuur Finles Groep Contactgegevens met betrekking tot de Beheerder en Bewaarder De Beheerder De Bewaarders Diverse (controle)verklaringen Controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening van de Beheerder Controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening van de Bewaarder Verklaring met betrekking tot het Eigen vermogen van de Beheerder Verklaring met betrekking tot het Eigen vermogen van de Bewaarder Informatieverstrekking Finles N.V Verslaggeving Finles N.V Verslaggeving Bewaarder Regels en voorwaarden betreffende de vervanging van de Beheerder en de Bewaarder

3 1 Inleiding 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V. Het registratiedocument geeft de belegger informatie over de activiteiten en verantwoordelijkheden van de Beheerder, Finles N.V., de soorten beleggingsinstellingen die Finles beheert dan wel voornemens is te beheren en algemene informatie met betrekking tot de Beheerder en de Bewaarder van de Finles Fondsen. Voor deze activiteiten is Finles N.V. in het bezit van een vergunning uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De vergunning is beschikbaar op de website van Finles: ( en een afschrift daarvan kan kosteloos worden opgevraagd bij de Beheerder. Een wijziging van de inhoud van het registratiedocument dient te worden voorgelegd aan de Autoriteit Financiële Markten ten behoeve van haar instemming. Wijzigingen van de voorwaarden, die gelden tussen de beleggingsinstelling en de deelnemers (bijvoorbeeld het prospectus of het reglement van Beheer en Bewaring dan wel de statuten), maakt Finles N.V. bekend aan het adres van iedere participant afzonderlijk dan wel in een landelijk verspreid dagblad alsmede op de website van Finles N.V. 1.2 Activiteiten van Finles N.V. De Beheerder, Finles N.V. heeft een AFM vergunning ingevolge de Wft (wet op het financieel toezicht). Finles N.V. biedt financiële diensten aan ten behoeve van institutionele en professionele partijen op het gebied van (collectief) vermogensbeheer door middel van beleggingsinstellingen en mandaten. Finles N.V. opereert zowel landelijk als internationaal en heeft een brede cliëntenkring in de zakelijke en particuliere markt. Er kan ondermeer worden belegd in beleggingsinstellingen, waaronder single manager- en multi manager fondsen en hedge fondsen. Laatstsgenoemde fondsen passen uiteenlopende strategieën en stijlen toe. Voorbeelden hiervan zijn convertible arbitrage, long/short equity, event-driven en fixed income arbitrage. Bij het uitvoeren van deze strategieën kunnen tal van instrumenten gebruikt worden zoals aandelen, obligaties, opties, futures, swaps en andere derivaten. Daarnaast mag een aantal door Finles beheerde beleggingsinstellingen direct in beleggingsinstrumenten zoals aandelen en/of obligaties beleggen. Iedere door Finles beheerde beleggingsinstelling beschikt over een prospectus. Hierin is het beleggingsbeleid beschreven en aangegeven aan welke restricties de betreffende beleggingsinstellingen dienen te voldoen. De prospectussen zijn kosteloos beschikbaar ten kantore van Finles N.V. of op de website ( Finles N.V. heeft de volgende beleggingsinstellingen onder beheer: - Paraplufonds Finles beleggingsfondsen met de subfondsen: Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. - Finles Lotus Fonds - Finles EMS Top-Rentefonds - Finles Multi Strategy Hedge Fund - Finles Liquid Macro Fund - Finles Fountain Umbrella Fund met het subfonds Finles Fountain Fund - Chatham European Equities Fund - Finles Global Opportunities Fund B.V. - Accenta Capital Fund Side Pocket 3

4 - Market Neutral Selector Fund 1.3 Aan derden uitbestede taken Een aantal taken met betrekking tot de Finles beleggingsinstellingen is uitbesteed aan derden. Deze partijen worden hieronder nader toegelicht. Administratie TMF Fundadministrators B.V. Het voeren van de administratie (beleggingsadministratie, participantenadministratie en financiële administratie) van de hieronder door Finles beheerde fondsen is uitbesteed aan TMF Fundadministrators B.V te Rotterdam. Onderdeel van de administratie is de berekening van de Intrinsieke Waarde (NAV ofwel Net Asset Value) van deze beleggingsinstellingen. - Paraplufonds Finles beleggingsinstellingen met de subfondsen: Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer In Liquidatie - Finles Lotus Fonds - Finles EMS Top-Rentefonds - Finles Multi Strategy Hedge Fund - Finles Liquid Macro Fund - Chatham European Equities Fund - Finles Global Opportunities Fund B.V. Circle Investment Support Services B.V. Het voeren van de administratie (beleggingsadministratie, participantenadministratie en financiële administratie) van het Finles Fountain Fund is uitbesteed aan Circle Investment Support Services B.V. te Amersfoort. Onderdeel van de administratiewerkzaamheden is de berekening van de Intrinsieke Waarde (NAV) van deze beleggingsinstelling. Assetcare B.V. Het voeren van de administratie (beleggingsadministratie, participantenadministratie en financiële administratie) van het Accenta Capital Fund Side Pocket en het Market Neutral Selector Fund is uitbesteed aan Assetcare B.V. te Amsterdam. Onderdeel van de administratiewerkzaamheden is de berekening van de Intrinsieke Waarde (NAV) van deze beleggingsinstelling. Depotbank en order settlement ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. fungeert als depotbank en heeft effecten in bewaring van het Finles Fountain Fund. Betalingsverkeer en order settlement van Finles Fountain Fund wordt uitgevoerd door ABN AMRO Bank N.V. KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. fungeert als depotbank en heeft effecten in bewaring van de volgende Finles beleggingsfondsen: - Paraplufonds Finles beleggingsinstellingen met de subfondsen: Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. 4

5 - Finles Lotus Fonds - Finles EMS Top-Rentefonds - Finles Multi Strategy Hedge Fund - Finles Liquid Macro Fund Betalingsverkeer en order settlement van deze beleggingsfondsen wordt uitgevoerd door KAS BANK N.V. Nomura International PlC Nomura International PLC te London UK fungeert als depotbank en heeft effecten in bewaring van het Chatham European Equities Fund. Betalingsverkeer en ordersettlement van het Chatham European Equities Fund wordt uitgevoerd door Nomura International PLC. Depotbank Finles Global Opportunities Fund B.V. ING Bank fungeert als depotbank en heeft effecten in bewaring van het Finles Global Opportunities Fund B.V. Betalingsverkeer en order settlement van Finles Global Opportunities Fund B.V. wordt uitgevoerd door ING Bank. Bewaring KAS-Trust B.V. Het beleggingsbeleid van de hiernavolgende Finles fondsen wordt getoetst door Kastrust B.V. in haar functie van bewaarder in de zin van de Wft. - Paraplufonds Finles beleggingsinstellingen met de subfondsen Subfonds Finles Collectief Beheer en Subfonds Finles Collectief Beheer I.L. - Finles Lotus Fonds - Finles EMS Top-Rentefonds - Finles Multi Strategy Hedge Fund - Finles Liquid Macro Fund De bewaring van de vermogenswaarden van de fondsen is belegd bij KAS-Trust B.V. Zij voert hiertoe een administratie van de waarden en mutaties in de beleggingen en liquide middelen. Maandelijks vindt door KAS- Trust B.V. toetsing plaats van deze waarden met de administratie van de fondsen. Tevens controleert de Bewaarder of de activa van de Finles fondsen worden belegd conform de richtlijnen en voorschriften van het beleggingsbeleid en dat kosten worden betaald conform het prospectus. Stichting Bewaarbedrijf Hermes II Als Bewaarder van het Finles Fountain Fund treedt op Stichting Bewaarbedrijf Hermes II. De Bewaarder behartigt de belangen van de Participanten, fungeert als juridisch eigenaar van de bezittingen van het Finles Fountain Fund waarbij de activa van het Fonds gescheiden gehouden worden van het vermogen van de Beheerder, ziet erop toe dat het vermogen van het Finles Fountain Fund wordt beheerd in overeenstemming met wat daarover in het Prospectus en in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald. De Bewaarder ziet er tevens op toe dat de uitgaande geldstromen van het Finles Fountain Fund overeenkomen met de daadwerkelijk gemaakte kosten en controleert of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen. Stichting Bewaarder Chatham European Equities Fund Het bestuur van de Stichting Bewaarder Chatham European Equities Fund wordt uitgevoerd door Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. 5

6 Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. is de Bestuurder van Bewaarders van beleggingsinstellingen, zoals gedefinieerd in de Wet op het Financieel Toezicht. Als Bestuurder van de Bewaarders voert zij ondermeer alle Bewaardertaken uit. Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. is een op 28 oktober 1936 naar Nederlands recht en voor onbepaalde tijd opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam. Zij is volledig onafhankelijk van enige Beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het Financieel Toezicht. In haar statuten is vastgelegd dat Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. zich uitsluitend bezighoudt met het uitoefenen van de Bewaarderfunctie voor beleggingsinstellingen zoals gedefinieerd in de Wet op het Financiële Toezicht. Zij heeft daarmee een ruime expertise opgebouwd. De statuten liggen ter inzage bij Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. Een afschrift van de statuten is tegen kostprijs verkrijgbaar. Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. is onderdeel van Equity Fund Services (Holdings) Limited, een joint-venture binnen de TMF Group. De TMF Group is een wereldwijd opererende, onafhankelijke verlener van management en administratieve diensten. In Nederland staan enkele operationele entiteiten van TMF Group op grond van de Wet Toezicht Trustkantoren onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Voor verdere informatie over TMF Group, zie de website: Het Bestuur van Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. bestaat uit de heren: M. Hedderman en W.H. Kamphuijs. De Raad van Commissarissen van Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. bestaat uit de heren: J.C.W. van Burg en F. van der Rhee. Assetcare Bewaarder Services B.V. Als Bewaarder van het Accenta Capital Fund Side Pocket en het Market Neutral Selector Fund treedt op Assetcare Bewaarder Services B.V. De Bewaarder behartigt de belangen van de Participanten, fungeert als juridisch eigenaar van de bezittingen van de fondsen waarbij de activa van het Fonds gescheiden gehouden worden van het vermogen van de Beheerder en ziet erop toe dat het vermogen van de fondsen wordt beheerd in overeenstemming met hetgeen daarover in het Prospectus en in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald. De Bewaarder ziet er tevens op toe dat de uitgaande geldstromen van de fondsen overeenkomen met de daadwerkelijk gemaakte kosten en controleert of toetredende Participanten het juiste aantal Participaties ontvangen. 6

7 1.4 Juridische structuur Finles Groep L.J.B. Management & Consultancy B.V. Cosimo International B.V. 50% 50% Finles Holding B.V. Finles Management Services Vof 100% Finles N.V. L.J.B. Management & Consultancy B.V. en Cosimo International B.V. zijn de managementvennootschappen van respectievelijk de heren J.A.M. van der Holst en R.J. van Kuijk. Finles N.V. is met Finles Management Services v.o.f. een managementovereenkomst aangegaan ter zake van de verstrekking van diensten op het gebied van management en directievoering. De managementovereenkomst wordt uitgevoerd door Cosimo International B.V. en L.J.B. Management & Consultancy B.V. in de persoon van respectievelijk de heren R.J. van Kuijk en J.A.M. van der Holst. Genoemde percentages geven het procentuele aandelenbezit weer. 7

8 2 Contactgegevens met betrekking tot de Beheerder en Bewaarder 2.1 De Beheerder Finles N.V. Bezoekadres: Euclideslaan BS UTRECHT Postadres: Postbus GP UTRECHT Website: Telefoon: Finles N.V. is ingeschreven in het Handelsregister Utrecht onder nummer , opgericht d.d. 29 augustus 1997 voor onbepaalde tijd. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. De statuten, de jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens) en de halfjaarcijfers liggen ter inzage ten kantore van de Beheerder. Deze zijn tevens beschikbaar op de website van de Beheerder ( Een samenvatting van de statuten is bijgevoegd in bijlage II in het prospectus van de Finles beleggingsinstellingen. Directie Finles N.V. De directie van Finles N.V. bestaat uit de heren Drs. J.A.M. van der Holst, R.J. van Kuijk en J.P.P.A. van Oudvorst BA RA. Geen van de directieleden oefenen buiten de Beheerder en de door haar beheerde beleggingsinstellingen activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Beheerder en de door haar beheerde beleggingsinstellingen anders dan directievoering van Finles Holding B.V. en Finles N.V. Aandeelhouders De aandelen van Finles N.V. worden volledig gehouden door Finles Holding B.V. Aandeelhouders van Finles Holding B.V. zijn Cosimo International B.V. en L.J.B. Management en Consultancy B.V., ieder voor 50%. Deze vennootschappen zijn de managementvennootschappen van de directieleden van Finles N.V. R.J. van Kuijk respectievelijk drs. J.A.M. van der Holst. Zowel de heer Van Kuijk als de heer Van der Holst zijn de enige bestuurder alsmede de enige aandeelhouder van hun respectieve management vennootschappen. Raad van Commissarissen Finles N.V. De raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden: Dr. B.R. Bot (voorzitter) Drs. P.H.M. Hendriks Mr. D. van der Weij De leden van de Raad van Commissarissen van Finles N.V. houden toezicht op de Beheerder en hebben een adviserende functie ten aanzien van het beleggingsbeleid van de door Finles beheerde fondsen. De Raad van Commissarissen ziet toe op het door de Beheerder geformuleerde beleggingsbeleid overeenkomstig de doelstellingen en restricties, zoals vastgelegd in het prospectus van de betreffende Finles beleggingsinstelling. Samen met de Beheerder worden strategie en uitvoering van het beleggingsbeleid periodiek beoordeeld. 8

9 Naast de hierboven vermelde activiteiten oefenen geen van de leden van de Raad van Commissarissen activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Beheerder en de door haar beheerde beleggingsinstellingen. 2.2 De Bewaarders KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer , opgericht d.d. 19 november 2005 voor onbepaalde tijd. De statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam. KAS-Trust Bewaarder Finles Lotus Fonds B.V. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer , opgericht d.d. 19 november 2005 voor onbepaalde tijd. De statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam. KAS-Trust Bewaarder Finles EMS Top-Rentefonds B.V. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer , opgericht d.d. 19 november 2005 voor onbepaalde tijd. De statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam. KAS-Trust Bewaarder Finles Multi Strategy Hedge Fund B.V. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer , opgericht d.d. 19 november 2005 voor onbepaalde tijd. De statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam. KAS-Trust Bewaarder Finles Liquid Macro Fund B.V. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer , opgericht d.d. 8 november 2006 voor onbepaalde tijd. De statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam. Bezoekadres: Nieuwezijds Voorburgwal RL Amsterdam Postadres: Postbus RL AMSTERDAM De hiervoor genoemde Bewaarders zijn 100% dochter van Kas-Trust B.V. Kas-Trust B.V. is op haar beurt 100% dochter van KAS BANK N.V. De directie van de Bewaarders wordt gevoerd door KAS-Trust B.V. De directie van Kas-Trust B.V. wordt gevoerd door de heer J.N.P. Laan, de heer S.F. Plesman en de heer R.F. Kok. Geen van de directieleden oefenen naast de bewaarderfunctie activiteiten uit die verband houden met de werkzaamheden van de Bewaarders. De directie van KAS BANK N.V. wordt gevoerd door de heer R.J. Kooijman, de heer S.A.J. van Katwijk en de heer A.A. Röell. De bestuurders van KAS-Trust B.V. en KAS BANK N.V. ontvangen geen vergoedingen die ten laste van de beleggingsinstellingen komen. De Beheerder en Bewaarder ontvangen een vergoeding zoals vermeld in de kostenparagraaf van de prospectussen van de Finles fondsen. 9

10 KAS BANK N.V. beschikt over een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van KAS BANK N.V. heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Stichting Bewaarbedrijf Hermes II, Bewaarder van het Finles Fountain Fund Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer , opgericht d.d. 8 juni 2009 voor onbepaalde tijd. De statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amersfoort. Bezoekadres: Utrechtseweg 31D, 3811 NA Amersfoort Postadres: Postbus CB Amersfoort Het bestuur van de Bewaarder bestaat uit de heer E.A. Kuyl en de heer P.J. van der Pols. De bestuurders van de Bewaarder ontvangen geen vergoedingen die ten laste van de beleggingsinstellingen komen. De Beheerder en Bewaarder ontvangen een vergoeding zoals vermeld in de kostenparagraaf van het prospectus van de betreffende beleggingsinstellingen. Assetcare Bewaarder Services B.V, Bewaarder van het Accenta Capital Fund Side Pocket en het Market Neutral Selector Fund Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer De statuten liggen ter inzage bij de Kamer van Koophandel Amsterdam. De statutaire zetel alsmede het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam. Bezoekadres: Strawinskylaan 1221 WTC Toren A-, 1077 XX Amsterdam Postadres: Strawinskylaan 1221 WTC Toren A-, 1077 XX Amsterdam Het bestuur van de Bewaarder bestaat uit de heer B. Schrijver en de heer R van Oostinjen. De bestuurders van de Bewaarder ontvangen geen vergoedingen die ten laste van de beleggingsinstellingen komen. De Beheerder en Bewaarder ontvangen een vergoeding zoals vermeld in de kostenparagraaf van het prospectus van de betreffende beleggingsinstellingen. Stichting Depositary Chatham European Equities Fund Het bestuur van de Stichting Depositary Chatham European Equities Fund wordt uitgevoerd door Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. is de Bestuurder van Bewaarders van beleggingsinstellingen, zoals gedefinieerd in de Wet op het Financieel Toezicht. Als Bestuurder van de Bewaarders voert zij ondermeer alle Bewaardertaken uit. Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. is een op 28 oktober 1936 naar Nederlands recht en voor onbepaalde tijd opgerichte besloten vennootschap, statutair gevestigd te 10

11 Amsterdam. Zij is volledig onafhankelijk van enige Beheerder, zoals gedefinieerd in de Wet op het Financieel Toezicht. In haar statuten is vastgelegd dat Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. zich uitsluitend bezighoudt met het uitoefenen van de Bewaarderfunctie voor beleggingsinstellingen zoals gedefinieerd in de Wet op het Financiële Toezicht. Zij heeft daarmee een ruime expertise opgebouwd. De statuten liggen ter inzage bij Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. Een afschrift van de statuten is tegen kostprijs verkrijgbaar. Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. is onderdeel van Equity Fund Services (Holdings) Limited, een joint-venture binnen de TMF Groep. De TMF Group is een wereldwijd opererende, onafhankelijke verlener van management en administratieve diensten. In Nederland staat TMF Groep op grond van de Wet op het Toezicht Trustkantoren onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. Het Bestuur van Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. bestaat uit de heren: J.P. Everwijn, M. Hedderman, Mr. W.H. Kamphuijs, Mr. W.P. Ruoff. De Raad van Commissarissen van Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. bestaat uit de heren Mr. J.C.W. van Burg en Mr. F. van der Rhee. 11

12 3 Diverse (controle)verklaringen 3.1 Controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening van de Beheerder De Beheerder verklaart te beschikken over een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de meest recente jaarrekening van de Beheerder. Deze verklaring is tezamen met de jaarrekeningen van de Beheerder en de fondsen terug te vinden op Controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening van de Bewaarder De Beheerder verklaart te beschikken over een verklaring van de accountant met betrekking tot de jaarrekening van de Bewaarder. Deze verklaring is op aanvraag verkrijgbaar bij de Beheerder, Finles N.V. 3.3 Verklaring met betrekking tot het eigen vermogen van de Beheerder De Beheerder verklaart overeenkomstig de meest recente Balans en W&V rekening te voldoen aan de vereisten van artikel 3:53 en 3:57 van de Wft met betrekking tot het vermogen en de solvabiliteit van de Beheerder. 3.4 Verklaring met betrekking tot het eigen vermogen van de Bewaarder De Beheerder verklaart dat de Bewaarders, overeenkomstig de meest recente jaarrekeningen, voldoen aan de vereisten van artikel 3:53 en 3:57 van de Wft met betrekking tot het vermogen en de solvabiliteit van de Bewaarders. 12

13 4 Informatieverstrekking Finles N.V. 4.1 Verslaggeving Finles N.V. Binnen vier maanden na het einde van het boekjaar wordt de jaarrekening van Finles N.V. opgemaakt en worden de jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens) van Finles N.V. openbaar gemaakt. De jaarrekening wordt door een externe registeraccountant gecontroleerd. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring die in de overige gegevens bij de jaarstukken wordt opgenomen. Binnen negen weken na het einde van de eerste helft van het boekjaar, maakt de Beheerder de halfjaarrekening op. Zowel de jaarrekening als de halfjaarrekening zijn kosteloos beschikbaar ten kantore van de Beheerder en zijn tevens beschikbaar op de website van de Beheerder ( In de nieuwsbrief voor beleggers informeert de Beheerder de participanten in de Finles beleggingsinstellingen dat de jaarstukken van Finles N.V. en de Finles beleggingsinstellingen kosteloos verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen ten kantore van Finles N.V. Daarnaast worden de jaarstukken van de beleggingsinstellingen op verzoek kosteloos aan belanghebbenden verstrekt. Deze zijn tevens beschikbaar op de website van de Beheerder ( Op de website van Finles N.V. is tevens vermeld dat haar statuten en jaarstukken kosteloos aan belanghebbenden worden verstrekt dan wel ter inzage liggen op het kantoor van Finles N.V. Deze zijn tevens beschikbaar op de website van de Beheerder ( 4.2 Verslaggeving Bewaarder De jaarrekeningen van de Bewaarders van de Finles beleggingsinstellingen worden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt en worden tezamen met de jaarverslagen en de overige gegevens openbaar gemaakt. Gelijktijdig met de openbaarmaking meldt Finles N.V. aan het adres van alle participanten in de Finles beleggingsinstellingen dat de jaarstukken van de Bewaarders van de beleggingsinstellingen kosteloos verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen ten kantore van Finles N.V. Deze zijn tevens beschikbaar op de website van de Beheerder ( Op de website van de Beheerder ( zijn tevens de inschrijving van de Kamer van Koophandel en statuten van de individuele Bewaarders beschikbaar. Daarnaast zijn deze statuten kosteloos beschikbaar ten kantore van de Beheerder. 4.3 Regels en voorwaarden betreffende de vervanging van de Beheerder en de Bewaarder Finles N.V. beschikt over een vergunning om als Beheerder voor beleggingsinstellingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op te treden. Indien deze vergunning wordt ingetrokken of indien door de Beheerder, als houder van de vergunning, daartoe een verzoek wordt gedaan in de zin van artikel 1:104 eerste lid onderdeel a van de Wet financieel toezicht, verplicht de Beheerder zich dit mede te delen aan elk van de participanten op de bij de Beheerder bekende adressen alsmede op de website van de Beheerder. Indien de Beheerder en/of de Bewaarder te kennen geeft voornemens te zijn haar functie neer te leggen, is de Beheerder bevoegd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen van Finles N.V. een externe Beheerder of Bewaarder aan te stellen. Binnen een termijn van vier weken wordt een vergadering van participanten gehouden ter benoeming van een nieuwe Beheerder en/of Bewaarder. 13

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Mede beleidsbepalers van de beheerder: De beheerder kent geen mede beleidsbepalers

Mede beleidsbepalers van de beheerder: De beheerder kent geen mede beleidsbepalers Bepalingen uit Toelichtingen Bijlage D art 117 1 Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder 1a De activiteiten van de beheerder De activiteiten van de beheerder bestaan uit het beheren van vermogens,

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2014 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Bijlage B Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100%

Nadere informatie

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100% dochtermaatschappij

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Registratiedocument Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft. In dit Registratiedocument wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011

Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 Finles N.V. Halfjaarverslag 2011 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015

STICHTING CIRCLE DEPOSITARY SERVICES AMERSFOORT JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening per 31 december 2015 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V.

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder Het doel van de Beheerder, Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V., is het optreden

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op bet financieel

Nadere informatie

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren. Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm.

AFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm. AFM Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM Datum 25 juni 2015 Ons kenmerk DaVe-14 122509 Pagina 1 van 6 Kopie aan DNB Telefoon 020 - Email Betreft 797 2760 Remco.de.Heijafm.NL

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV

Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV Registratiedocument MPREM BV (001).doc GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Algemeen MeesPierson Real Estate Management BV (de Beheerder)

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 Algemeen Dit is het registratiedocument van Wereldhave N.V. ( Wereldhave ) als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ( de Wft ). Dit document

Nadere informatie

Registratiedocument Nova Capital B.V.

Registratiedocument Nova Capital B.V. Registratiedocument Nova Capital B.V. Dit is het registratiedocument van Nova Capital B.V. (hierna Nova Capital of beheerder ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De inhoud

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

LONG/SHORT TRADING FUND

LONG/SHORT TRADING FUND LONG/SHORT TRADING FUND Frog Capital Management B.V. Van Weedestraat 3 3761 CA Soest +31 (0)35 6039201 info@frogfund.nl www.frogcapitalmanagement.com Frog Capital Management B.V. Opgericht maart 2002 Tot

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Verslag van de directie

Verslag van de directie Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2012... 4 ALGEMENE TOELICHTING EN GRONDSLAGEN... 6 1. ALGEMEEN... 6 2. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Belangrijke informatie... 3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen... 3 1.3 Waarschuwing... 4 1.4 Finles N.V....

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management

1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management ACCENTA PARTICIPANTENVERGADERING TE UTRECHT OP 5 OKTOBER 2012 AGENDA 1. Opening door Finles Capital Management: Aanleiding en achtergrond Finles Capital Management 2. Werkzaamheden tot nu toe en toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie