Registratiedocument. Begrippenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratiedocument. Begrippenlijst"

Transcriptie

1 Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud worden bedoeld en vice versa. AFM: Stichting Autoriteit Financiële Markten Beheerder: BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V., de beheerder van Beleggingsinstellingen en ICBE s als bedoeld in artikel 2:65 en artikel 2:69b Wft Beleggingsinstelling: instelling voor collectieve belegging, op grond van artikel 2:65 Wft, die bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt om overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen Bewaarder van een ICBE: een rechtspersoon zoals opgenomen in de ICBErichtlijn (2009/65/EG), belast met de bewaring van de activa van een ICBE s De ICBE s onder beheer van BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. hebben geen bewaarder conform de ICBE-richtlijn (2009/65/EG), zoals geïmplementeerd in de Wft. ICBE: Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten, op grond van artikel 2:69b Wft, die bij een een reeks beleggers kapitaal ophaalt om overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen. Wft: Wet op het financieel toezicht Website: de website van de Beheerder, 1

2 1 Gegevens over de werkzaamheden van de Beheerder a. Activiteiten van de Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. is een 100% dochtermaatschappij van BNP Paribas Investment Partners NL Holding N.V. en treedt op als Beheerder van Beleggingsinstellingen en ICBE s in de zin van de Wft. Aan de Beheerder is door AFM een vergunning verleend uit hoofde van artikel 2:65 en artikel 2:69b Wft. De Beheerder is verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van het beleggingsbeleid van Beleggingsinstellingen en ICBE s. b. Soorten Beleggingsinstellingen of ICBE s die de Beheerder beheert of voornemens is te beheren De Beheerder beheert een zeer gevarieerd aanbod van open-end Beleggingsinstellingen en ICBE s, gericht op zowel institutionele als particuliere beleggers in binnen- en buitenland. De in Nederland aan particuliere beleggers aangeboden Beleggingsinstellingen en ICBE s zijn geregistreerd bij de AFM. Deze Beleggingsinstellingen en ICBE s richten zich op het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogensbestanddelen, in beginsel met toepassing van risicospreiding, om de aandeelhouders in de opbrengst van de beleggingen te doen delen. De beleggingen kunnen, direct of indirect, bestaan uit aandelen, vastrentende waarden, valuta s, commodities, vastgoed (direct en indirect), liquiditeiten, afgeleide instrumenten zoals opties, futures en swaps, en eventueel andere beleggingsobjecten in de ruimst mogelijke zin van het woord. Voor een aantal Beleggingsinstellingen en ICBE s staat de mogelijkheid open om te beleggen in andere Beleggingsinstellingen en ICBE s, waaronder begrepen Beleggingsinstellingen en ICBE s beheerd door (dochterondernemingen van) BNP Paribas Investment Partners S.A. Het risicogehalte van de Beleggingsinstellingen en ICBE s varieert. Bij sommige wordt leverage gehanteerd, waardoor een mogelijk hoger rendement gepaard gaat met een hoger risico, bij andere is het neerwaarts risico afgedekt door een garantie. 2

3 2 Gegevens over de personen die het (dagelijks) beleid van de Beheerder (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de Beheerder 2.1.a. Dagelijks beleidsbepalers Beheerder van een ICBE Het bestuur van de Beheerder bestaat uit: Drs J.L. Roebroek: Sinds 2002 CEO BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Voorheen werkzaam bij AEGON en ABN AMRO. Vanaf 1998 werkzaam bij (voorgangers van) BNP Paribas Investment Partners, tot 2002 voornamelijk op het gebied van institutioneel vermogensbeheer. Mevrouw Ir. M.P. Maagdenberg: Head of Global Fund Solutions Netherlands van BNP Paribas Investment Partners. Vanaf 1991 werkzaam in diverse functies bij (voorgangers van) BNP Paribas Investment Partners, met name op het gebied van productontwikkeling en maintenance van Beleggingsinstellingen en ICBE s. Drs D.M.J.M. van Ommeren: Head of Core Portfolios & Funds Multi Asset Solutions van BNP Paribas Investment Partners. Daarvoor sinds 1992 werkzaam bij (voorgangers van) BNP Paribas Investment Partners en in diverse functies verantwoordelijk voor het portefeuillebeheer van met name gemengde en gestructureerde institutionele portefeuilles alswel ICBEs en Beleggingsinstellingen. Mevrouw Mr E.C. Stienstra: Sinds 2008 Head of Legal, Netherlands van BNP Paribas Investment Partners. In 2006 in dienst getreden bij (voorgangers van) BNP Paribas Investment Partners als Senior Legal Counsel. Daarvoor 8 jaar werkzaam als advocaat. 2.1.b. (Mede)beleidsbepalers Beheerder BNP Paribas Investment Partners NL Holding N.V., BNP Paribas Investment Partners BE Holding S.A., BNP Paribas Investment Partners S.A. en BNP Paribas S.A. zijn de (on)middellijke aandeelhouders van de Beheerder en worden als zodanig als mede-beleidsbepalers van de Beheerder beschouwd. 2.1.c. Leden van orgaan dat belast is met toezicht op Beheerder De Beheerder heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit de heren M. Diulius (sinds 15 oktober 2012) en M. Raynaud (sinds 10 september 2014), beiden werkzaam binnen de BNP Paribas Investment Partners organisatie. 2.2 Voornaamste activiteiten van personen genoemd onder 2.1 die verband houden met werkzaamheden van de Beheerder en/of de door hem beheerde Beleggingsinstelling of ICBE Hiervan is geen sprake. 3

4 3. Algemene gegevens betreffende de Beheerder 3.1 Naam en rechtsvorm van de Beheerder, statutaire zetel, plaats van hoofdkantoor alsmede oprichtingsdatum BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. is opgericht op 30 december 1966 als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (per 1 november 2008 omgezet in een naamloze vennootschap), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor houdend te 1017 CE Amsterdam, Herengracht 595. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 14 maart 2013 bij akte verleden voor een waarnemer van dr. T.P. van Duuren, notaris te Amsterdam. 3.2 Nummer van inschrijving van de Beheerder in het handelsregister en plaats van inschrijving BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel in Amsterdam onder nummer Beschrijving van de groep waartoe de Beheerder behoort De Beheerder maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie BNP Paribas Investment Partners S.A., welke organisatie thans opereert onder de handelsnaam BNP Paribas Investment Partners. De aandelen in BNP Paribas Investment Partners S.A. worden gehouden door BNP Paribas S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV en BGL BNP Paribas S.A. 4

5 Het organogram van de groep waartoe de Beheerder behoort ziet er als volgt uit: BNP PARIBAS S.A % Luxembourg State BAII Recouvrement 100% 34% % 66,56% + 1 share 0,11% 15,96% Minority Shareholders BNP Paribas Investment BGL BNP Paribas BNP Paribas Fortis SA Partners SA SA 0,065% 28,37% 4,96% 0,04% Minority shareholders 100% 50% + 1 share BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA 100% BNP Paribas Investment Partners NL Holding NV 100% BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) NV Op de Website onder Informatie Wet financieel toezicht / Overige informatie worden de bestuurders van de bovengenoemde rechtspersonen vermeld. 4. Financiële gegevens over de Beheerder 4.1 Verklaring van een accountant dat aan de eigen vermogenseis conform artikel 48, onderscheidenlijk artikel 63 Besluit prudentiële regels Wft is voldaan Op grond van artikel 63 Besluit prudentiële regels Wft moet de minimumomvang van het toetsingsvermogen van de Beheerder EUR , bedragen vermeerderd met 0,02 procent van het bedrag waarmee de waarde van het beheerde vermogen het bedrag van EUR , overstijgt, tot een vereist maximum van EUR ,-. Het eigen vermogen van de Beheerder voldoet aan de eisen van het Besluit prudentiële regels Wft. Voor de laatste verklaring van de externe accountant met betrekking tot het eigen vermogen van de Beheerder wordt verwezen naar de website onder Informatie Wet financieel toezicht. 5

6 4.2 Verklaring van een accountant dat de jaarrekening van de Beheerder is onderzocht De drie meest recente jaarrekeningen van de Beheerder voorzien van een controleverklaring van de externe accountant zijn opgenomen op haar Website onder Informatie Wet financieel toezicht. 5. Gegevens betreffende informatieverstrekking 5.1 Wijze waarop de Beheerder periodiek informatie verschaft Op de Website kunnen de volgende documenten worden geraadpleegd, waarvan de Beheerder op verzoek aan een ieder kosteloos een afschrift zal verstrekken: - de vergunning van de Beheerder; - de statuten van de Beheerder; - het prospectus inclusief de statuten respectievelijk de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de door haar beheerde Beleggingsinstellingen en ICBE s; - de Essentiële Beleggersinformatie van (de subfondsen respectievelijk aandelenklassen van) door haar beheerde Beleggingsinstellingen en ICBE s; - de laatste drie (half)jaarverslagen (inclusief de jaarrekening respectievelijk halfjaarcijfers) van de Beheerder en van de door haar beheerde Beleggingsinstellingen en ICBE s; - de maandelijks door de Beheerder gedane opgave overeenkomstig artikel 50, lid 2 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van (de subfondsen respectievelijk aandelenklassen van) de door haar beheerde Beleggingsinstellingen en ICBE s. Aan houders van aandelen of participaties in (subfondsen respectievelijk aandelenklassen van) de door de Beheerder beheerde Beleggingsinstellingen en ICBE s worden op verzoek de volgende documenten verstrekt: - afschrift van het uittreksel uit het handelsregister van de Beheerder en de door haar beheerde Beleggingsinstellingen en ICBE s (die beleggingsinstellingen zijn); - afschrift van een eventueel door de toezichthouder genomen besluit tot ontheffing met betrekking tot de Beheerder of met een door haar beheerde Beleggingsinstelling of ICBE. 6

7 5.2 Datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de Beheerder op grond van haar statuten of de wet moeten zijn afgesloten Het boekjaar van de Beheerder is gelijk aan het kalenderjaar. Op grond van artikel 4:52 lid 1 Wft is de Beheerder verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening of, als vaststelling (nog) niet heeft plaatsgevonden, de opgemaakte jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek, openbaar te maken. De Beheerder is verder verplicht om op grond van artikel 4:52 lid 2 Wft binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar de halfjaarcijfers openbaar te maken. 5.3 Vermelding van de plaats waar de statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Beheerder en de halfjaarcijfers van de Beheerder verkrijgbaar zijn De statuten, de laatste drie jaarverslagen en de laatste drie halfjaarverslagen van de Beheerder zijn voor iedereen te raadplegen via de Website onder Informatie Wet financieel toezicht en zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder. 6. Gegevens betreffende vervanging van de Beheerder 6.1 Regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de Beheerder Voor de Beleggingsinstellingen en ICBE s die beleggingsmaatschappijen zijn, geldt dat de Beheerder, tevens (lid van) de directie van de beleggingsmaatschappij, op ieder moment door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan worden geschorst of ontslagen. De procedure hiervoor is beschreven in de statuten van deze Beleggingsinstellingen en ICBE s. Wanneer de Beheerder zijn functie als (lid van de) directie van een beleggingsmaatschappij wil beëindigen en tevens de registratie van de Beleggingsinstelling of ICBE onder haar vergunning wil beëindigen, zal hij in principe zijn werkzaamheden gedurende een redelijke termijn blijven uitvoeren totdat een nieuw(e) (lid van de) directie, die in het bezit is van een vergunning op grond van artikel 2:65 en artikel 2:69b Wft en die de beleggingsinstelling of ICBE aanmeldt onder haar vergunning van de AFM, is aangesteld. 7

8 6.2 Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning Een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104 sub 1a van de Wft tot intrekking van de vergunning zal worden bekendgemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de Website. Amsterdam, 10 november

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M

I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M I N F O R M A T I E M E M O R A N D U M met betrekking tot agendapunt 2 van de vergadering van participanten van BNP Paribas Groen Fonds een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam die zal worden

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Rhoon Pendrecht Cortgene Prospectus B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V H E T P R O S P E C T U S Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE B.V.

INFORMATIEMEMORANDUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE B.V. INFORMATIEMEMORANDUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ RHOON, PENDRECHT EN CORTGENE B.V. 2015 Teslin Capital Management B.V. is de beheerder van het Fonds, en beschikt hiertoe over een vergunning op grond van artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011

Prospectus CFK - Hoofdpool 8 februari 2011 1. Belangrijke informatie Stichting Contractspelersfonds KNVB ( CFK ) is opgericht met als doelstelling profvoetballers in staat te stellen om na afloop van hun voetbalcarrière een nieuwe maatschappelijke

Nadere informatie

AANBEVOLEN BOD IN CONTANTEN VAN EUR 51,-PER AANDEEL

AANBEVOLEN BOD IN CONTANTEN VAN EUR 51,-PER AANDEEL DeAanmeldingstermijn van dit openbaar bod loopt, behoudens verlenging,af op16 december 2004,15:00 uurnederlandse tijd. Biedingsbericht > d.d. 15 november 2004 «AANBEVOLEN BOD IN CONTANTEN VAN EUR 51,-PER

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING. van AEB HOLDING N.V. 82033344 M 9760145 / 24 1 VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF AKTE VAN STATUTENWIJZIGING van AEB HOLDING N.V. 1 januari 2014 2 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING AEB HOLDING N.V. Heden, één januari tweeduizend veertien, verscheen

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie