TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:"

Transcriptie

1 TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds Serie 3 Allianz Selectie Fonds Serie 5 Allianz Pacific Aandelen Fonds Serie 10 Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Serie 11 Allianz Europa Aandelen Fonds Serie 14 Allianz Geldmarkt Fonds 16 oktober 2015

2 I N H O U D I. Doel toelichting II. Korte beschrijving van Allianz Paraplufonds N.V. III. Beschrijving van de voorgenomen introductie van ALOF IV. Beschrijving aanpassingen beleggingsbeleid Fondsen V. Tijdstip van effectuering VI. Publicaties en kennisgeving AFM VII. Kosten introductie ALOF BIJLAGEN Bijlage A: Basisprospectus Allianz Paraplufonds Bijlage B: Aanvullend prospectus Allianz Langlopend Obligatie Fonds Bijlage C: Essentiële beleggersinformatie Allianz Europa Langlopende Obligaties Fonds Bijlage D: Concept aanvullend prospectus Allianz Amerika Aandelen Fonds Bijlage E: Concept essentiële beleggersinformatie Allianz Amerika Aandelen Fonds Bijlage F: Concept aanvullend prospectus Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Bijlage G: Concept essentiële beleggersinformatie Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Bijlage H: Advertentie aankondiging voorgenomen wijzigingen Bijlage I: Goedkeuring AFM master-feederstructuren 2

3 I. Doel toelichting Deze toelichting is opgesteld door Allianz Paraplufonds N.V. ( Allianz Paraplufonds ) om vergadergerechtigden (zijnde de houders van aandelen in het kapitaal van Allianz Paraplufonds van de series 1, 2, 3, 5, 10, 11 en 14 nader te informeren over de volgende handelingen: (a) De introductie van een nieuw Fonds binnen Allianz Paraplufonds (te noemen het Allianz Langlopend Obligatie Fonds) per 21 september 2015, alsmede enkele overige wijzigingen ter gelegenheid van de fondsintroductie; en (b) De voorgenomen wijziging van het beleggingsbeleid van de volgende Fondsen in het kapitaal van Allianz Paraplufonds: (i) (ii) Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 10 Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds, in welk kader eveneens het aanvullend prospectus van de genoemde fondsen zal worden gewijzigd evenals het basisprospectus van Allianz Paraplufonds zelf. Deze toelichting is eveneens verkrijgbaar bij het kantooradres van Allianz Paraplufonds, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, alsmede op de website: Houders van aandelen wordt aangeraden kennis te nemen van de volledige inhoud van deze toelichting en de bijlagen en eventueel hun eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen in het geval van vragen (dan wel in het geval van interesse tot het verkrijgen van aandelen in het nieuwe fonds). 3

4 II. Korte beschrijving van Allianz Paraplufonds Paraplustructuur Allianz Paraplufonds is een naamloze vennootschap in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit laatste betekent dat, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, Allianz Paraplufonds geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Allianz Paraplufonds heeft een zogenaamde paraplustructuur, hetgeen betekent dat de gewone aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series aandelen, waarbij elke serie aandelen correspondeert met een afzonderlijk Fonds (een Fonds ). Een Fonds is een administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van Allianz Paraplufonds waartoe de houders van een bepaalde serie aandelen economisch gerechtigd zijn. Elke serie aandelen vertegenwoordigt de gerechtigdheid tot het vermogen van een bepaald Fonds. Het in elk Fonds te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het vermogen van het Fonds wordt overeenkomstig een specifiek beleggingsbeleid belegd. Elk Fonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Voorts wordt voor elk Fonds een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een Fonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van het desbetreffende Fonds. Dit komt tot uitdrukking in de intrinsieke waarde van een aandeel van de serie aandelen die de gerechtigdheid tot het desbetreffende Fonds vertegenwoordigt. Deze waarde per aandeel van een Fonds wordt berekend door de waarde van het vermogen van het desbetreffende Fonds te delen door het aantal aandelen van het desbetreffende Fonds dat op dat moment bij anderen dan Allianz Paraplufonds is geplaatst. Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting per Fonds wordt verwezen naar het basisprospectus van Allianz Paraplufonds, alsmede naar de aanvullende prospectussen die zijn opgesteld voor elk Fonds (tezamen: het Prospectus ) waarin specifieke informatie wordt verstrekt over elk Fonds waarvan aandelen zijn geplaatst. Allianz Paraplufonds is sinds 15 juli 2014 in het bezit van een vergunning als intern beheerde instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe") als bedoeld in artikel 2:69b onder b van de Wet op het financieel toezicht en is als zodanig een instelling voor collectieve belegging in effecten zoals bedoeld in de Richtlijn Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (Richtlijn 2009/65/EC). Beleggingen van Allianz Paraplufonds Voor ieder Fonds van Allianz Paraplufonds bestaat een afzonderlijk beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid is omschreven in het aanvullend prospectus van het betreffende Fonds. 4

5 Vergunning Allianz Paraplufonds houdt een vergunning als maatschappij voor collectieve belegging in effecten (icbe) zonder een aparte beheerder als bedoeld in artikel 2:69 lid 1 onder b Wet op het financieel toezicht en staat als zodanig onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (de AFM ) en De Nederlandsche Bank. Inschrijving Allianz Paraplufonds is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: Verkrijgbaarstelling stukken De statuten van Allianz Paraplufonds zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Allianz Paraplufonds, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, telefoonnummer Het Prospectus en de (half)jaarverslagen van Allianz Paraplufonds, alsmede de essentiële beleggersinformatie, maandelijkse opgaven en overige informatie is tevens te vinden op de websites: en/of III. Mededeling van de voorgenomen introductie van Allianz Langlopend Obligatie Fonds Introductie nieuw Fonds Teneinde het aanbod van beleggingsfondsen binnen Allianz Paraplufonds uit te breiden, heeft Allianz Nederland Asset Management (zijnde de directeur van Allianz Paraplufonds) besloten tot het introduceren van een nieuw Fonds binnen Allianz Paraplufonds dat zich zal richten op het bieden van een pensioenoplossing aan beoogde deelnemers. Het nieuwe Fonds heeft de naam Allianz Langlopend Obligatie Fonds gekregen ("ALOF"), en richt zich op beleggers met een defensief profiel. Momenteel is ALOF in de opstartfase, en wordt de plaatsing van aandelen bij externe beleggers voorbereid. Naar verwachting zullen aandelen in ALOF kunnen worden verkregen per 21 september De aandelen in ALOF worden uitgegeven in serie 4 in het kapitaal van Allianz Paraplufonds (het uitgeven van aandelen in serie 4, alsmede de bijbehorende handelingen ter gelegenheid van de introductie van ALOF hierna samen de "Introductie"). Beschikbare documentatie Zoals opgenomen in het prospectus met betrekking tot Allianz Paraplufonds, zal, indien een Fonds wordt geïntroduceerd door uitgifte van aandelen van de desbetreffende serie, bij die gelegenheid een aanvullend prospectus worden opgesteld met daarin opgenomen de specifieke kenmerken van dat Fonds. Het aanvullend prospectus met betrekking tot ALOF is opgenomen als Bijlage B. Tevens zal essentiële beleggersinformatie met betrekking tot een nieuw Fonds worden 5

6 opgesteld; de essentiële beleggersinformatie met betrekking tot ALOF is opgenomen als Bijlage C. IV. Beschrijving voorgenomen wijzigingen beleggingsbeleid Daarnaast heeft Allianz Nederland Asset Management B.V. het voornemen om het beleggingsbeleid van enkele Fondsen van Allianz Paraplufonds te wijzigen, nu zij deze wijzigingen in het belang van de beleggers in de Fondsen acht. Master-feeder structuur Zoals hierboven uiteen gezet houdt Allianz Paraplufonds een vergunning als maatschappij voor collectieve belegging in effecten (icbe) zonder een aparte beheerder als bedoeld in artikel 2:69 lid 1 onder b Wft (welk artikel dient ter uitvoering van richtlijn 2011/65/EC (de "UCITS Richtlijn")). Onder de UCITS Richtlijn dient een icbe te voldoen aan bepaalde vereisten ten aanzien van spreiding en liquiditeit van beleggingen. In de regel betekent dit dat een icbe niet meer dan 20% van haar beheerde vermogen mag beleggen in één andere icbe; indien een icbe een groter percentage van haar beheerd vermogen wil beleggen in één andere icbe, gelden op basis van de UCITS Richtlijn aanvullende vereisten met betrekking tot informatieverschaffing aan aandeelhouders en informatieuitwisseling tussen de beheerders en accountants van de betreffende icbe's. Daarnaast is de goedkeuring van de AFM vereist voor het beleggen van meer dan 20% van het vermogen van een Fonds (de"feeder") in een andere icbe (de "master"). Allianz Nederland Asset Management B.V. is voornemens op een master-feeder structuur te implementeren op het niveau van het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds. Ten aanzien van het Allianz Amerika Aandelen Fonds bestaat een dergelijke structuur al, maar wordt voorgesteld om het fonds waarin wordt doorbelegd (de master) te wijzigen. Onderstaand wordt deze voorgenomen wijziging per Fonds nader beschreven. IV.I. Serie 1: Allianz Amerika Aandelen Fonds Het Allianz Amerika Aandelen Fonds ("AAAF") geeft momenteel uitvoering aan haar beleggingsbeleid door ten minste 85% of meer van haar vermogen te beleggen in Allianz US Equity Fund, een subfonds van de Luxemburgse parapluvennootschap Allianz Global Investors Fund SICAV. Allianz Global Investors Fund is overeenkomstig de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten in Luxemburg toegelaten en staat daar derhalve onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de Luxemburgse toezichthoudende instantie). Allianz Nederland Asset Management B.V. is echter voornemens per medio november 2015 uitvoering te geven aan het beleggingsbeleid van AAAF door middel van het beleggen van meer dan 85% van haar vermogen in Allianz Best Styles US Equity, zijnde een ander subfonds van Allianz Global Investors Fund. Allianz Global Investors Fund beschikt over 6

7 een zogenaamd Europees paspoort voor de aanbieding van rechten van deelneming in Nederland (waaronder Allianz Best Styles US Equity, welk fonds per 7 oktober 2014 is genotificeerd in Nederland). De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van Allianz Amerika Aandelen Fonds zullen per de datum van de invoering van het gewijzigde beleggingsbeleid identiek zijn aan dat van Allianz Best Styles US Equity F share. Verdere informatie over Allianz Best Styles US Equity F share wordt verschaft in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Allianz Best Styles US Equity F share. Deze documenten alsmede een afschrift van de overeenkomst tot uitwisseling van informatie, het jaarverslag en de halfjaarcijfers van Allianz Best Styles US Equity F share zijn kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders van Allianz Amerika Aandelen Fonds via Allianz Nederland Asset Management B.V. en zijn tevens beschikbaar op de website van Allianz Nederland Asset Management B.V., en per de datum van deze toelichting. In het kader van voorbedoelde wijziging worden ook het aanvullend prospectus en de essentiële beleggersinformatie van AAAF gewijzigd; een concept van het aanvullend prospectus en de essentiële beleggersinformatie zoals deze zullen luiden na de wijziging is aan deze toelichting gehecht als Bijlage D respectievelijk Bijlage E. Voor de wijziging van het beleggingsbeleid (inhoudende een aanpassing van de masterfeederstructuur) is de voorafgaande goedkeuring van de AFM vereist. Een verklaring waaruit van de goedkeuring van de AFM blijkt is raadpleegbaar op de website van Allianz Paraplufonds en is als Bijlage H aan deze toelichting gehecht. IV.II. Serie 10: Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds ("ADWAF") geeft momenteel uitvoering aan haar beleggingsbeleid door middel van een combinatie van een duurzaamheidstoets en fundamenteel beleggen waarbij de groei, waardering en kwaliteit van het management beoordeeld worden door financieel analisten van Allianz Global Investors (UK branche). Voor de bepaling van deze analyses wordt gebruik gemaakt van de analisten die ook input leveren voor de andere producten die door Allianz Global Investors (UK branche) worden beheerd. Allianz Nederland Asset Management B.V. is echter voornemens per medio november 2015 uitvoering te geven aan het beleggingsbeleid van ADWAF door middel van het beleggen van meer dan 85% van haar vermogen in Allianz Global Sustainability - F-share, zijnde een aandelenklasse binnen subfonds van Allianz Global Investors Fund, een parapluvennootschap opgericht naar het recht van Luxemburg. Allianz Global Investors Fund is overeenkomstig de richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten in Luxemburg toegelaten en staat daar derhalve onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de Luxemburgse toezichthoudende instantie). Allianz Global Investors Fund beschikt over een zogenaamd Europees paspoort voor de aanbieding van rechten van deelneming in Nederland (waaronder Allianz Global Sustainability - F-share, welk fonds per 20 april 2006 is genotificeerd in Nederland). 7

8 De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van ADWAF zullen per de datum van de invoering van het gewijzigde beleggingsbeleid identiek zijn aan dat van Allianz Global Sustainability - F-share. Verdere informatie over Allianz Global Sustainability - F-share wordt verschaft in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Allianz Global Sustainability - F-share. Deze documenten alsmede een afschrift van de overeenkomst tot uitwisseling van informatie, het jaarverslag en de halfjaarcijfers van Allianz Global Sustainability - F-share zijn kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders van ADWAF via Allianz Nederland Asset Management B.V. en zijn tevens beschikbaar op de website van Allianz Nederland Asset Management B.V., en per de datum van deze toelichting. In het kader van voorbedoelde wijziging worden ook het aanvullend prospectus en de essentiële beleggersinformatie van ADWAF gewijzigd; een concept van het aanvullend prospectus en de essentiële beleggersinformatie zoals deze zullen luiden na de wijziging is aan deze toelichting gehecht als Bijlage F respectievelijk Bijlage G. Voor de wijziging van het beleggingsbeleid (inhoudende een aanpassing van de masterfeederstructuur) is de voorafgaande goedkeuring van de AFM vereist. Een verklaring waaruit van de goedkeuring van de AFM blijkt is raadpleegbaar op de website van Allianz Paraplufonds en is als Bijlage I aan deze toelichting gehecht. IV.III. Wijziging overige documentatie Allianz Nederland Asset Management, zijnde de statutair directeur van Allianz Paraplufonds, maakt van de introductie van ALOF gebruik om ook wijzigingen aan te brengen in het basisprospectus met betrekking tot Allianz Paraplufonds (waarbij het gaat om een update van dit prospectus aan de huidige wet- en regelgeving, alsmede enkele verduidelijkingen van dit basisprospectus. Het basisprospectus, zoals dit zal luiden na wijziging, is aan deze toelichting gehecht als Bijlage A. In het prospectus zijn enkele tekstuele en verduidelijkende wijzigingen aangebracht. Daarnaast wordt een bijlage opgenomen waaruit het huidige aanbod van Fondsen binnen Allianz Paraplufonds blijkt. V. Tijdstip van effectuering Introductie De Introductie is op 8 september 2015 goedgekeurd door de AFM. Het plaatsen van de aandelen in ALOF is op 21 september 2015 van start gaan; de documentatie met betrekking tot de Introductie zal op de website van Allianz Paraplufonds worden geplaatst. Voorgenomen wijzigingen beleggingsbeleid ter doorvoering master-feeder structuur Het voornemen bestaat om de doorvoering van master-feeder structuren in AAAF en ADWAF medio november 2015 te doen plaatsvinden (te weten één maand na publicatie van deze toelichting). 8

9 Tot een maand na bekendmaking van het voorstel tot het wijzigen van het beleggingsbeleid (ook inhoudende de invoering van de master-feeder structuren) kunnen de aandeelhouders in AAAF en ADWAF onder de gebruikelijke (ongewijzigde) voorwaarden uittreden. De voorgestelde wijziging van het prospectus van Allianz Paraplufonds kwalificeert als een niet-bezwarende voorwaardenwijziging als bedoeld in artikel 4:47 Wft. Allianz Nederland Asset Management heeft van de voorgenomen wijziging, alsmede van de publicatie van deze toelichting, mededeling gedaan in het landelijk verspreid dagblad Trouw. Een kopie van die advertentie is als Bijlage I aan deze toelichting gehecht. De wijziging van het basisprospectus is doorgevoerd per 15 september 2015; de gewijzigde versie is raadpleegbaar op de website van Allianz Paraplufonds. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging wordt niet separaat bekendgemaakt, maar wordt onverwijld na effectuering van de Introductie als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de website van Allianz Paraplufonds beschikbaar gesteld. Gelijktijdig met de publicatie van de gewijzigde aanvullende prospectussen met betrekking tot AAAF en ADWAF zullen ook de overige vereiste documenten (te weten de essentiële beleggersinformatie met betrekking tot zowel de AAAF en ADWAF als de bijbehorende master-icbe's, alsmede het prospectus met betrekking tot de mastericbe's) op de website van Allianz Paraplufonds worden geplaatst. VI. Publicaties en instemming AFM De voorgenomen Introductie, alsmede de voorgenomen wijziging van het beleggingsbeleid van AAAF en ADWAF is bekend gemaakt op de website van Allianz Paraplufonds Allianz Nederland Asset Management heeft van de voorgenomen wijzigingen mededeling gedaan in het landelijk verspreid dagblad Trouw. De AFM is in kennis gesteld van de voorgenomen Introductie en heeft hieraan haar goedkeuring verleend als bedoeld in artikel 4:50 Wft. De AFM is daarnaast in kennis gesteld van de voorgenomen implementatie van een master-feeder structuur binnen AAAF en ADWAF en is gevraagd hieraan haar goedkeuring te verlenen. Een verklaring waaruit van de goedkeuring van de AFM blijkt is opgenomen op de website van Allianz Paraplufonds en is eveneens als Bijlage I aan deze toelichting gehecht. VII. Kosten 9

10 De kosten verbonden aan de Introductie van ALOF en het wijzigen van het beleggingsbeleid van AAAF en ADWAF zullen worden gedragen door Allianz Nederland Asset Management B.V., de statutaire directeur van Allianz Paraplufonds. Die kosten betreffen onder meer: de kosten van advertenties, kosten van het opstellen van documentatie met betrekking tot de doorvoering van de master-feeder structuur en ALOF en de kosten van de notaris, accountant en fiscaal adviseur. 10

11 Bijlage A: Basisprospectus Allianz Paraplufonds 11

12 Bijlage B: Aanvullend prospectus Allianz Langlopend Obligatie Fonds 12

13 Bijlage C: Essentiële beleggersinformatie Allianz Langlopend Obligatie Fonds 13

14 Bijlage D: Concept aanvullend prospectus Allianz Amerika Aandelen Fonds 14

15 Bijlage E: Concept essentiële beleggersinformatie Allianz Amerika Aandelen Fonds 15

16 Bijlage F: Concept aanvullend prospectus Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 16

17 Bijlage G: Concept essentiële beleggersinformatie Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 17

18 Bijlage H: Advertentie Trouw: aankondiging voorgenomen wijzigingen AANKONDIGING WIJZIGING VOORWAARDEN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. ("ANAM"), handelend in haar hoedanigheid van enig bestuurder van Allianz Paraplufonds N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, statutair gevestigd te Rotterdam (de "Vennootschap") kondigt hierbij aan dat zij voornemens is het prospectus met betrekking tot de Vennootschap (het "Prospectus"), alsmede het aanvullend prospectus met betrekking tot de aandelen van de volgende series, te wijzigen: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds ("AAAF") Serie 10 Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds ("ADWAF") Voor een nadere omschrijving van de voorgenomen wijzigingen wordt verwezen naar de door ANAM opgestelde toelichting op de door te voeren wijzigen (de "Toelichting"). Het voornemen bestaat om het beleggingsbeleid van AAAF en ADWAF te wijzigen, waarbij (i) het vermogen van beide subfondsen voor meer dan 85% zal worden belegd in een andere icbe en (ii) het beleggingsbeleid van deze fondsen zal worden gewijzigd in het beleggingsbeleid dat van toepassing is op de andere, onderliggende icbe. Het beleggingsbeleid van deze subfondsen wordt gewijzigd in verband met de eisen die aan beleggingen van een icbe worden gesteld en de vereenvoudiging van de structuur van de onderliggende beleggingen van de Vennootschap. Dit is verder beschreven in de Toelichting. De Toelichting, waarin eveneens de introductie van een nieuw fonds (zijnde het Allianz Langlopend Obligatiefonds, bestaande uit aandelen in serie 4 van het kapitaal van de Vennootschap) binnen de Vennootschap wordt toegelicht, ligt vanaf heden ter inzage ten kantore van de Vennootschap (Coolsingel 139 te Rotterdam, contactpersoon mevrouw mr. M. Alma, telefoonnummer ) en ten kantore van KAS BANK N.V. (Nieuwezijds Voorburgwal 225, afdeling Income Collection, Global Proxy & Agent Services, telefoonnummer of via Afschriften van De Toelichting, alsmede de daarin bedoelde stukken, zijn kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders. Tevens zijn deze documenten en De Toelichting beschikbaar op de website: De wijziging van het beleggingsbeleid houdt een wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de Vennootschap in; voor aandeelhouders houden de wijzigingen geen extra rechten en dan wel verplichtingen in. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is daarom in kennis gesteld van de hiervoor beschreven wijzigingen en is gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen wijzigingen in het beleggingsbeleid van AAF en ADWAF (eveneens inhoudende de doorvoering van een master-feeder structuur als nader uiteengezet in de Toelichting). De verklaring waaruit blijkt dat de AFM heeft ingestemd met de doorvoering van de wijziging in het beleggingsbeleid, waardoor een grotere concentratie van beleggingen per subfonds zal ontstaan, is raadpleegbaar via de website. Gedurende een maand na de datum van deze bekendmaking kunnen aandeelhouders onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Een ten opzichte van het voorstel ongewijzigde voorwaardenwijziging wordt niet separaat bekendgemaakt, maar wordt onverwijld als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de website beschikbaar gemaakt. De voorgenomen wijzigingen in het beleggingsbeleid van AAAF en ADWAF worden per 16 november 2015 effectief. 18

19 Bijlage I: Goedkeuring AFM master-feederstructuren 19

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN

Nadere informatie

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren. Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van Beleggingsfondsen N.V., -Novib Microkredietfonds en Groenprojectenfonds maakt hierbij het voornemen bekend om genoemde entiteiten te herstructureren,

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM

INFORMATIEMEMORANDUM INFORMATIEMEMORANDUM Behorend bij de gecombineerde buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) en SNS

Nadere informatie

Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. De ondergetekende:, een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Registratiedocument Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft. In dit Registratiedocument wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2013 I

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2013 I Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement Rendementsoverzicht 2013 I Toelichting rendementsoverzicht Dit rendementsoverzicht biedt u inzicht in de rendementen van onze Allianz Fondsen vanaf de

Nadere informatie

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100% dochtermaatschappij

Nadere informatie

Herstructurering Beleggingsfondsen. van Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Herstructurering Beleggingsfondsen. van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Herstructurering Beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Herstructurering beleggingsfondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. gerealiseerd op 14 juni 2008 Algemeen Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018 REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018 Het Commodity Discovery Fund (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2016 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2016... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Algemene toelichting:

Algemene toelichting: Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable North America Index Fund (subfonds van het Index Umbrella Fund) d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2012 IV

Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2012 IV Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement Rendementsoverzicht 2012 IV Toelichting rendementsoverzicht Dit rendementsoverzicht biedt u inzicht in de rendementen van onze Allianz Fondsen vanaf de

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april 2018 1. Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Bij het handelsregister zijn ter inzage gelegd de door de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Bijlage B Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100%

Nadere informatie

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017 DELTA LLOYD AZIË DEELNEMINGEN FONDS N.V. i.l. DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V. DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

Registratiedocument FINLES N.V.

Registratiedocument FINLES N.V. Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V.... 3 1.2 Activiteiten van Finles N.V.... 3 1.3 Aan derden uitbestede

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam NOTA BENE: In de oproepadvertentie voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 3 juni 2014 in het Financieele Dagblad verscheen, staat abusievelijk dat de vergadering onder meer

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Amerika Aandelen Fonds aandelen serie 1 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Amerika Aandelen Fonds aandelen serie 1 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Addendum. Prospectus van 28 maart 2019 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.

Addendum. Prospectus van 28 maart 2019 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. Addendum Prospectus van 28 maart 2019 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. 19 april 2019 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 3, Structuur, paragraaf 3.13.2, 'Gelieerde partijen' 3 2 Wijziging Hoofdstuk 11, 'Supplementen'

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies te houden op 22 februari 2011, om 11.00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Jaarrekening 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel verslag 1.1 Fiscale positie 3 2. Jaarverslag

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2008

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2008 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2008 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Statutaire doelstelling en personalia 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2008 en staat van baten en

Nadere informatie

Nieuwsbericht. 18 februari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.

Nieuwsbericht. 18 februari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 18 februari 2009 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie