Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen"

Transcriptie

1 . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is uitsluitend aan de lezer uit te maken in hoeverre hij van deze informatie gebruik maakt. De Sub-Fondsen weergegeven kunnen in uw rechtsgebied misschien niet zijn toegestaan of het aanbieden ervan kan aan beperkingen onderworpen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van elke lezer, zich ervan te vergewissen dat alle wet- en regelgeving van zijn rechtsgebied is nageleefd voorafgaand aan het openbaar maken van informatie in landen waar de publieke verkoop van de Sub-Fondsen niet geauthoriseerd is of aan restricties gebonden 1 Wat is er aan de hand? Op 12 mei 2014 om 15:00 uur vindt een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van JPMorgan Series II Funds (de "Vennootschap") plaats op de statutaire zetel van de Vennootschap. Op de vergadering wordt de voor 6 juni 2014 na sluitingstijd voorgestelde fusie van de Vennootschap met JPMorgan Funds besproken en ter stemming gebracht. De voorgestelde fusie is goedgekeurd door respectievelijk de raden van bestuur, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, de Luxemburgse toezichthouder) en is nu in afwachting van goedkeuring door de aandeelhouders. Goedkeuring van de fusie zal leiden tot de fusie van het resterende sub-fonds van de Vennootschap, JPMorgan Series II Funds USD, met JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund. Over te nemen vennootschap Over te nemen sub-fonds JPMorgan Series II Funds ( de Vennootschap ) Beheerd vermogen over te nemen sub-fonds USD 429,1 mln op 28/02/14 Overnemende vennootschap Overnemend sub-fonds JPMorgan Series II Funds USD, het resterende sub-fonds in de Vennootschap JPMorgan Funds Hieronder volgt een overzicht van de verschillende stappen. 1 april 2014: Verzending voorstel tot fusie aan cliënten (JPMorgan Series II Funds USD) JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund, een nieuw opgericht sub-fonds 12 mei 2014: Stemming aandeelhouders over fusie van de Vennootschap op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (BAAV) --> goedkeuring 6 juni 2014: Fusie tussen Sub-Fondsen. 2 Waarom worden deze sub-fondsen gefuseerd? Het voorstel tot fusie van JPMorgan Series II Funds USD en JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund is gedaan naar aanleiding van een analyse van het fondsenaanbod, waaruit bleek dat beide beleggingsmaatschappijen geldmarktsubfondsen aanbieden. De vooruitzichten van introductie van nieuwe sub-fondsen door de vennootschap van het fonds of een uitbreiding van de distributie van het paraplufonds en uw sub-fonds zijn beperkt. 3 Door wie is het fusievoorstel goedgekeurd? De fusie van de Vennootschap is goedgekeurd door respectievelijk de raden van bestuur van JPMorgan Series II Funds en JPMorgan Funds, en tevens door de CSSF. De fusie van de Vennootschap en, in het verlengde daarvan, van de onderliggende sub-fondsen dienen echter door de aandeelhouders te worden goedgekeurd. NB: ook als de raad van bestuur de fusie van het sub-fonds al heeft goedgekeurd moeten de aandeelhouders er toch over stemmen, omdat de fusie betrekking heeft op het enige overgebleven sub-fonds van JPMorgan Series II Funds. 4 Wanneer lichten we de aandeelhouders over de fusie in? Aangezien de fusie van de Vennootschap pas na goedkeuring van de BAAV kan worden doorgevoerd, is er op 1 april 2014 een brief (met volmachtformulier) aan de aandeelhouders van het over te nemen subfonds verzonden. De BAAV zal plaatsvinden op 12 mei 2014 om 15:00 uur. Indien goedgekeurd wordt de fusie op 6 juni 2014 doorgevoerd, waarmee de Vennootschap opgaat in JPMorgan Funds. 1

2 5 Is de goedkeuring van de aandeelhouders van het over te nemen fonds vereist om de fusie door te voeren? Ja, de aandeelhouders van de Vennootschap moeten hun goedkeuring geven aan de fusie. Zij moeten worden geraadpleegd en de gelegenheid krijgen om te stemmen. Als het besluit tot fusie van de Vennootschap niet door de BAAV wordt aangenomen, kunnen wij de sub-fondsen niet laten fuseren. Het is daarom van groot belang dat de aandeelhouders hun stemrecht gebruiken; als een aandeelhouder contact met u opneemt, moet u dit nadrukkelijk vermelden. Als de fusie wordt aangenomen, is deze bindend voor alle aandeelhouders van de Vennootschap, ongeacht hun deelname aan de BAAV-stemming. Als de fusie niet wordt aangenomen kan JPMorgan Series II Funds - USD niet fuseren en zal het fonds verder in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling worden beheerd. 6 Hebben wij de goedkeuring van de aandeelhouders van het overnemende fonds nodig? Het overnemende sub-fonds heeft geen aandeelhouders, aangezien het speciaal voor de fusie zal worden geactiveerd. 7 Wat gebeurt er op de fusiedatum? Op de ingangsdatum van de fusie (6 juni 2014) ontvangen de cliënten die in JPMorgan Series II Funds - USD (het over te nemen sub-fonds) beleggen in ruil voor hun aandelen kosteloos aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund (het overnemende sub-fonds), op basis van de intrinsieke waarde per aandeel die op die dag geldt voor elk van beide sub-fondsen. Het fonds JPMorgan Series II Funds USD houdt daarna op te bestaan. Vervolgens ontvangen de cliënten binnen 10 dagen na de ingangsdatum van de fusie een fusieverklaring. 8 Wat is de inhoud van de fusieverklaring? De fusieverklaring is een verklaring voor de aandeelhouders van het over te nemen sub-fonds met een overzicht van de aandelen die zij na de fusie in het overnemende sub-fonds bezitten. Wij wijzen u erop dat het overnemende sub-fonds geen aandeelhouders heeft, omdat dit fonds speciaal voor de fusie zal worden geactiveerd. 9 Worden de transacties van aandeelhouders in de sub-fondsen beïnvloed door de fusie? Overnemend sub-fonds: Het overnemende sub-fonds heeft geen aandeelhouders, aangezien dit fonds speciaal voor de fusie zal worden geactiveerd. Over te nemen sub-fonds: De gevolgen voor de transacties van aandeelhouders in JP Morgan Series II Funds - USD zijn als volgt: De bestaande beleggers in dit fonds kunnen tot uiterlijk 3 juni 2014 vóór uur op de gebruikelijke wijze om inkoop of omwisseling verzoeken. Verzoeken van nieuwe beleggers in het sub-fonds worden met ingang van 1 april 2014 niet meer in behandeling genomen. Moeten de aandeelhouders die akkoord gaan met de fusie iets doen? Aandeelhouders die instemmen met de fusie hoeven met betrekking tot hun participatie niets te ondernemen. Wat zijn de mogelijkheden van de aandeelhouders als zij niet akkoord gaan met de fusie? Aandeelhouders die niet akkoord gaan met een fusie kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden: Hun participaties overhevelen naar andere sub-fondsen uit de fondsenreeks van J.P. Morgan Asset Management. Hun participatie in het sub-fonds laten inkopen en zich de opbrengst laten uitkeren. Stemmen op de BAAV Worden er kosten in rekening gebracht als een aandeelhouder kiest voor omwisseling of inkoop? Het over te nemen sub-fonds is tot de fusiedatum vrijgesteld van omwisselings- of inkoopkosten, mochten deze ontstaan. Alle overige in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop blijven van toepassing. Hoe kan een aandeelhouder vóór de fusie aandelen omwisselen of laten inkopen? Uw omwisselings- of inkoopaanvragen met betrekking tot JPMorgan Series II Funds - USD (het over te nemen subfonds) dienen uiterlijk 3 juni 2014 vóór uur ontvangen te zijn door uw gebruikelijke tussenpersoon of door de Beheermaatschappij. 2

3 14 Wat zijn de belangrijkste data bij deze verandering? Datum Fase 8 november 2013 Goedkeuring van de fusie door de CSSF 1 april 2014 Datum mailing*/ Opschorting van inschrijvingen van nieuwe beleggers in de fuserende sub-fondsen 12 mei 2014 BAAV 14 mei 2014 Publicatie uitkomst BAAV 3 juni 2014 (voor 14:30 uur) Laatste transacties van aandeelhouders in JPMorgan Series II Funds USD* 6 juni 2014 Fusiedatum (na sluitingstijd)* 9 juni 2014 Eerste transactiedag voor de nieuwe aandelen* Rond 16 juni 2014 De fusieverklaring wordt verstuurd (naar de aandeelhouders van het over te nemen sub-fonds) * ervan uitgaand dat de BAAV akkoord gaat met de fusie van JPMorgan Series II Funds Wat zijn de fiscale gevolgen van de fusie voor de aandeelhouders? Beleggers wordt geadviseerd om advies in te winnen over juridische, het toezicht betreffende en fiscale gevolgen van de fusie. J.P.Morgan Asset Management geeft geen fiscaal advies en de inhoud van dit document bevat geen fiscaal advies. Beleggers zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van hun fiscale positie. Wat gebeurt er met eventuele inkomsten uit het over te nemen sub-fonds op de fusiedata? Dit sub-fonds bevat geen uitkerende aandelenklasse. Wie draagt de kosten van deze verandering? Alle gerechtelijke, advies- en administratiekosten die verbonden zijn aan de voorbereiding en de voltrekking van de fusies komen ten laste van de Beheermaatschappij, J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Sommige, eenmalige, aan de fusie verbonden kosten komen ten laste van uw sub-fonds. Waar vind ik nadere bijzonderheden over de fusie? De fusies worden uitvoeriger besproken op: 19 Mocht de BAAV het besluit niet aannemen, wat wordt dan de volgende stap? Op 28 mei 2014: Kostenloze transacties (inkopen, omwisselen) zullen niet meer mogelijk zijn Het sub-fonds zal inschrijvingen van nieuwe en bestaande beleggers accepteren. 3

4 Specifieke productinformatie 1 Waarom willen wij deze sub-fondsen fuseren en wat zijn de mogelijke voordelen voor onze cliënten? De Fusie van de Vennootschap maakt deel uit van een alomvattende strategische herziening van de gehele fondsenreeks van J.P. Morgan Asset Management. De bedoeling is om het aanbod te vereenvoudigen en te verbeteren en er zo voor te zorgen dat de aandeelhouders toegang hebben tot een breed gespreid en innovatief productaanbod. Na de fusie zal het sub-fonds deel uitmaken van een beleggingsmaatschappij met een bredere distributie, wat naar onze mening betere kansen op toekomstige vermogensgroei biedt en waardoor de fondsen en de operationele en administratieve middelen efficiënter kunnen worden beheerd. 2 In hoeverre wijkt de strategie van het overnemende sub-fonds af van de strategie van het over te nemen sub-fonds? Volgens het beleggingsbeleid van het overnemende sub-fonds mag de gewogen gemiddelde looptijd van effecten niet meer dan 60 dagen bedragen. Het over te nemen sub-fonds staat weliswaar een gewogen gemiddelde looptijd van maximaal 12 maanden toe, maar in de praktijk blijft deze veelal beperkt tot 60 dagen. Aanvullende informatie: Het beleggingsbeleid van het overnemende sub-fonds voorziet in het gebruik van terugkoopovereenkomsten Deze beleggingen bedragen maximaal 30% van het vermogen. 3 Zijn de risicoprofielen van beide sub-fondsen identiek? De risico/rendementsindicator in de EBI s valt voor de aandelenklassen van het overnemende en het over te nemen sub-fonds in dezelfde categorie. Van beide fondsen zijn de aandelenklassen gerubriceerd in categorie 1. Deze rubricering is gebaseerd op de historische volatiliteit van de intrinsieke waarde over de laatste vijf jaar en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De risico/ opbrengstcategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. 4 Blijft de benchmark hetzelfde? De benchmark van JP Morgan Series II Funds - USD (over te nemen sub-fonds) is de 7 day US Dollar LIBID, terwijl JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund (overnemend sub-fonds) de BBA 1 Week USD LIBID als benchmark heeft. De lopende kosten blijven hetzelfde of zullen lager uitvallen. Zie onderstaande tabel voor nadere informatie: JPMorgan Series II Funds USD Kosten die verschillen bij de Sub-Fondsen conversiekosten Nihil 1,00% Kosten die gelijk zijn voor beide Sub-Fondsen instapkosten uitstapkosten Allemaal: Nihil Allemaal: Nihil Lopende kosten JPM USD: 0,65% JPMorgan USD: 0,47% 6 Wat zijn de eventuele verschillen tussen de twee subfondsen? Prestatievergoeding Geen JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund JPM A: 0,65% JPMorgan A: 0,47% 7 Hoe wordt de conversieverhouding berekend? De aandelen van het over te nemen sub-fonds zullen worden omgewisseld volgens de boekhoudregels en de conversieverhouding zoals bepaald op de ingangsdatum, gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel van de aandelenklassen van het over te nemen subfonds en de eerste laatkoers van de vergelijkbare aandelenklassen van het overnemende sub-fonds. De aandelen van het over te nemen sub-fonds zullen zonder kosten worden omgewisseld in aandelen van de overeenkomstige aandelenklasse van het overnemende subfonds, op basis van de intrinsieke waarde per aandeel die op die dag geldt voor beide sub-fondsen. De waarde van de aandelen die de aandeelhouders in het over te nemen sub-fonds bezitten zal gelijk zijn aan de waarde van de nieuwe aandelen die zij in het overnemende sub-fonds zullen ontvangen. Het aantal aandelen kan echter afwijken. 8 Blijft het einde van het boekjaar hetzelfde? Het boekjaar wordt afgesloten op: 31 juli - JPMorgan Series II Funds USD 30 juni - JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund 5 Worden er veranderingen aangebracht in het US Dollar Money Market Fund? Nee. Dit sub-fonds is nog niet geactiveerd en zal worden geïntroduceerd voor het opnemen van de activa uit de over te nemen sub-fondsen en hun aandeelhouders. 4

5 Specifieke productinformatie Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij uw gebruikelijke tussenpersoon van J.P. Morgan Asset Management of bij de Beheermaatschappij (JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.) op onderstaand adres: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, handelsregister (RCS) Luxemburg B 8478 Het prospectus en de meest recente (half)jaarverslagen zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar op bovenvermeld adres. ALLEEN BEDOELD VOOR PROFESSIONELE KLANTEN. NIET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS OF PUBLIEKE VERSPREIDING J.P. Morgan Asset Management is wereldwijd de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en dochterondernemingen. Wij wijzen erop dat uw telefoongesprekken met J.P. Morgan Asset Management van rechtswege, om veiligheidsredenen en in het kader van opleidingen kunnen worden opgenomen en beluisterd. Wij wijzen er tevens op dat J.P. Morgan Asset Management de informatie en gegevens uit communicatie met u opslaat en verwerkt conform de privacyvoorschriften van EMEA die u kunt inzien op de navolgende website: Uitgegeven in continentaal Europa door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, handelsregister (RCS) Luxemburg B 27900, maatschappelijk kapitaal EUR De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website LV JPM6488 (NL) 03/14 5

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Singapore Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, waarvan

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds PRIVATE BANK FUNDS I 5 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Omdat de algemene vergadering van 29 augustus 2017 geen rechtsgeldige besluiten kon nemen over

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Hong Kong Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Plus Fund, waarvan

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Hong Kong Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds [Type text] [Type text] [Type text] JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 3 APRIL 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Markets Bond Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund, waarvan u aandelen bezit,

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund, waarvan u aandelen bezit,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

Volmachtformulier Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 23 mei 2018 om uur.

Volmachtformulier Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 23 mei 2018 om uur. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 23 mei 2018 om 18.00 uur. DE VERGADERING Plaats Statutaire zetel van het Fonds Datum en tijdstip 25 mei 2018 om 11.30

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 29 AUGUSTUS 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Volmachtformulier Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 16 oktober 2017 om uur.

Volmachtformulier Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 16 oktober 2017 om uur. JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 16 oktober 2017 om 18.00 uur. DE VERGADERING Plaats Statutaire zetel van het Fonds Datum en tijdstip 18 oktober

Nadere informatie

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort.

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort. Parijs, 13 september 2011 Geachte aandeelhouder, Betreft: samenvoeging van 13 subfondsen van BNP Paribas Plan Target Click Fund BNP Paribas Plan Target Click Fund 2043 / 2044 / 2045 / 2046 / 2047 / 2048

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 3 SEPTEMBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u over wijzigingen in het sub-fonds JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund (het

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 14 MEI 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced Fund, waarvan u

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel : gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT. Luxemburg, 18 mei 2016

OPROEPINGSBERICHT. Luxemburg, 18 mei 2016 MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op 11

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

OPROEPING. 17 januari 2018 om uur. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

OPROEPING. 17 januari 2018 om uur. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxemburg, 22 december 2017 De aandeelhouders

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2016 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2016... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N

Nadere informatie