Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen"

Transcriptie

1 . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet worden beschouwd als advies of aanbeveling beleggingen of belangen te kopen of te verkopen. Het is uitsluitend aan de lezer uit te maken in hoeverre hij van deze informatie gebruik maakt. De Sub-Fondsen weergegeven kunnen in uw rechtsgebied misschien niet zijn toegestaan of het aanbieden ervan kan aan beperkingen onderworpen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van elke lezer, zich ervan te vergewissen dat alle wet- en regelgeving van zijn rechtsgebied is nageleefd voorafgaand aan het openbaar maken van informatie in landen waar de publieke verkoop van de Sub-Fondsen niet geauthoriseerd is of aan restricties gebonden 1 Wat is er aan de hand? Op 12 mei 2014 om 15:00 uur vindt een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van JPMorgan Series II Funds (de "Vennootschap") plaats op de statutaire zetel van de Vennootschap. Op de vergadering wordt de voor 6 juni 2014 na sluitingstijd voorgestelde fusie van de Vennootschap met JPMorgan Funds besproken en ter stemming gebracht. De voorgestelde fusie is goedgekeurd door respectievelijk de raden van bestuur, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, de Luxemburgse toezichthouder) en is nu in afwachting van goedkeuring door de aandeelhouders. Goedkeuring van de fusie zal leiden tot de fusie van het resterende sub-fonds van de Vennootschap, JPMorgan Series II Funds USD, met JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund. Over te nemen vennootschap Over te nemen sub-fonds JPMorgan Series II Funds ( de Vennootschap ) Beheerd vermogen over te nemen sub-fonds USD 429,1 mln op 28/02/14 Overnemende vennootschap Overnemend sub-fonds JPMorgan Series II Funds USD, het resterende sub-fonds in de Vennootschap JPMorgan Funds Hieronder volgt een overzicht van de verschillende stappen. 1 april 2014: Verzending voorstel tot fusie aan cliënten (JPMorgan Series II Funds USD) JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund, een nieuw opgericht sub-fonds 12 mei 2014: Stemming aandeelhouders over fusie van de Vennootschap op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (BAAV) --> goedkeuring 6 juni 2014: Fusie tussen Sub-Fondsen. 2 Waarom worden deze sub-fondsen gefuseerd? Het voorstel tot fusie van JPMorgan Series II Funds USD en JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund is gedaan naar aanleiding van een analyse van het fondsenaanbod, waaruit bleek dat beide beleggingsmaatschappijen geldmarktsubfondsen aanbieden. De vooruitzichten van introductie van nieuwe sub-fondsen door de vennootschap van het fonds of een uitbreiding van de distributie van het paraplufonds en uw sub-fonds zijn beperkt. 3 Door wie is het fusievoorstel goedgekeurd? De fusie van de Vennootschap is goedgekeurd door respectievelijk de raden van bestuur van JPMorgan Series II Funds en JPMorgan Funds, en tevens door de CSSF. De fusie van de Vennootschap en, in het verlengde daarvan, van de onderliggende sub-fondsen dienen echter door de aandeelhouders te worden goedgekeurd. NB: ook als de raad van bestuur de fusie van het sub-fonds al heeft goedgekeurd moeten de aandeelhouders er toch over stemmen, omdat de fusie betrekking heeft op het enige overgebleven sub-fonds van JPMorgan Series II Funds. 4 Wanneer lichten we de aandeelhouders over de fusie in? Aangezien de fusie van de Vennootschap pas na goedkeuring van de BAAV kan worden doorgevoerd, is er op 1 april 2014 een brief (met volmachtformulier) aan de aandeelhouders van het over te nemen subfonds verzonden. De BAAV zal plaatsvinden op 12 mei 2014 om 15:00 uur. Indien goedgekeurd wordt de fusie op 6 juni 2014 doorgevoerd, waarmee de Vennootschap opgaat in JPMorgan Funds. 1

2 5 Is de goedkeuring van de aandeelhouders van het over te nemen fonds vereist om de fusie door te voeren? Ja, de aandeelhouders van de Vennootschap moeten hun goedkeuring geven aan de fusie. Zij moeten worden geraadpleegd en de gelegenheid krijgen om te stemmen. Als het besluit tot fusie van de Vennootschap niet door de BAAV wordt aangenomen, kunnen wij de sub-fondsen niet laten fuseren. Het is daarom van groot belang dat de aandeelhouders hun stemrecht gebruiken; als een aandeelhouder contact met u opneemt, moet u dit nadrukkelijk vermelden. Als de fusie wordt aangenomen, is deze bindend voor alle aandeelhouders van de Vennootschap, ongeacht hun deelname aan de BAAV-stemming. Als de fusie niet wordt aangenomen kan JPMorgan Series II Funds - USD niet fuseren en zal het fonds verder in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling worden beheerd. 6 Hebben wij de goedkeuring van de aandeelhouders van het overnemende fonds nodig? Het overnemende sub-fonds heeft geen aandeelhouders, aangezien het speciaal voor de fusie zal worden geactiveerd. 7 Wat gebeurt er op de fusiedatum? Op de ingangsdatum van de fusie (6 juni 2014) ontvangen de cliënten die in JPMorgan Series II Funds - USD (het over te nemen sub-fonds) beleggen in ruil voor hun aandelen kosteloos aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund (het overnemende sub-fonds), op basis van de intrinsieke waarde per aandeel die op die dag geldt voor elk van beide sub-fondsen. Het fonds JPMorgan Series II Funds USD houdt daarna op te bestaan. Vervolgens ontvangen de cliënten binnen 10 dagen na de ingangsdatum van de fusie een fusieverklaring. 8 Wat is de inhoud van de fusieverklaring? De fusieverklaring is een verklaring voor de aandeelhouders van het over te nemen sub-fonds met een overzicht van de aandelen die zij na de fusie in het overnemende sub-fonds bezitten. Wij wijzen u erop dat het overnemende sub-fonds geen aandeelhouders heeft, omdat dit fonds speciaal voor de fusie zal worden geactiveerd. 9 Worden de transacties van aandeelhouders in de sub-fondsen beïnvloed door de fusie? Overnemend sub-fonds: Het overnemende sub-fonds heeft geen aandeelhouders, aangezien dit fonds speciaal voor de fusie zal worden geactiveerd. Over te nemen sub-fonds: De gevolgen voor de transacties van aandeelhouders in JP Morgan Series II Funds - USD zijn als volgt: De bestaande beleggers in dit fonds kunnen tot uiterlijk 3 juni 2014 vóór uur op de gebruikelijke wijze om inkoop of omwisseling verzoeken. Verzoeken van nieuwe beleggers in het sub-fonds worden met ingang van 1 april 2014 niet meer in behandeling genomen. Moeten de aandeelhouders die akkoord gaan met de fusie iets doen? Aandeelhouders die instemmen met de fusie hoeven met betrekking tot hun participatie niets te ondernemen. Wat zijn de mogelijkheden van de aandeelhouders als zij niet akkoord gaan met de fusie? Aandeelhouders die niet akkoord gaan met een fusie kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden: Hun participaties overhevelen naar andere sub-fondsen uit de fondsenreeks van J.P. Morgan Asset Management. Hun participatie in het sub-fonds laten inkopen en zich de opbrengst laten uitkeren. Stemmen op de BAAV Worden er kosten in rekening gebracht als een aandeelhouder kiest voor omwisseling of inkoop? Het over te nemen sub-fonds is tot de fusiedatum vrijgesteld van omwisselings- of inkoopkosten, mochten deze ontstaan. Alle overige in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop blijven van toepassing. Hoe kan een aandeelhouder vóór de fusie aandelen omwisselen of laten inkopen? Uw omwisselings- of inkoopaanvragen met betrekking tot JPMorgan Series II Funds - USD (het over te nemen subfonds) dienen uiterlijk 3 juni 2014 vóór uur ontvangen te zijn door uw gebruikelijke tussenpersoon of door de Beheermaatschappij. 2

3 14 Wat zijn de belangrijkste data bij deze verandering? Datum Fase 8 november 2013 Goedkeuring van de fusie door de CSSF 1 april 2014 Datum mailing*/ Opschorting van inschrijvingen van nieuwe beleggers in de fuserende sub-fondsen 12 mei 2014 BAAV 14 mei 2014 Publicatie uitkomst BAAV 3 juni 2014 (voor 14:30 uur) Laatste transacties van aandeelhouders in JPMorgan Series II Funds USD* 6 juni 2014 Fusiedatum (na sluitingstijd)* 9 juni 2014 Eerste transactiedag voor de nieuwe aandelen* Rond 16 juni 2014 De fusieverklaring wordt verstuurd (naar de aandeelhouders van het over te nemen sub-fonds) * ervan uitgaand dat de BAAV akkoord gaat met de fusie van JPMorgan Series II Funds Wat zijn de fiscale gevolgen van de fusie voor de aandeelhouders? Beleggers wordt geadviseerd om advies in te winnen over juridische, het toezicht betreffende en fiscale gevolgen van de fusie. J.P.Morgan Asset Management geeft geen fiscaal advies en de inhoud van dit document bevat geen fiscaal advies. Beleggers zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van hun fiscale positie. Wat gebeurt er met eventuele inkomsten uit het over te nemen sub-fonds op de fusiedata? Dit sub-fonds bevat geen uitkerende aandelenklasse. Wie draagt de kosten van deze verandering? Alle gerechtelijke, advies- en administratiekosten die verbonden zijn aan de voorbereiding en de voltrekking van de fusies komen ten laste van de Beheermaatschappij, J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Sommige, eenmalige, aan de fusie verbonden kosten komen ten laste van uw sub-fonds. Waar vind ik nadere bijzonderheden over de fusie? De fusies worden uitvoeriger besproken op: 19 Mocht de BAAV het besluit niet aannemen, wat wordt dan de volgende stap? Op 28 mei 2014: Kostenloze transacties (inkopen, omwisselen) zullen niet meer mogelijk zijn Het sub-fonds zal inschrijvingen van nieuwe en bestaande beleggers accepteren. 3

4 Specifieke productinformatie 1 Waarom willen wij deze sub-fondsen fuseren en wat zijn de mogelijke voordelen voor onze cliënten? De Fusie van de Vennootschap maakt deel uit van een alomvattende strategische herziening van de gehele fondsenreeks van J.P. Morgan Asset Management. De bedoeling is om het aanbod te vereenvoudigen en te verbeteren en er zo voor te zorgen dat de aandeelhouders toegang hebben tot een breed gespreid en innovatief productaanbod. Na de fusie zal het sub-fonds deel uitmaken van een beleggingsmaatschappij met een bredere distributie, wat naar onze mening betere kansen op toekomstige vermogensgroei biedt en waardoor de fondsen en de operationele en administratieve middelen efficiënter kunnen worden beheerd. 2 In hoeverre wijkt de strategie van het overnemende sub-fonds af van de strategie van het over te nemen sub-fonds? Volgens het beleggingsbeleid van het overnemende sub-fonds mag de gewogen gemiddelde looptijd van effecten niet meer dan 60 dagen bedragen. Het over te nemen sub-fonds staat weliswaar een gewogen gemiddelde looptijd van maximaal 12 maanden toe, maar in de praktijk blijft deze veelal beperkt tot 60 dagen. Aanvullende informatie: Het beleggingsbeleid van het overnemende sub-fonds voorziet in het gebruik van terugkoopovereenkomsten Deze beleggingen bedragen maximaal 30% van het vermogen. 3 Zijn de risicoprofielen van beide sub-fondsen identiek? De risico/rendementsindicator in de EBI s valt voor de aandelenklassen van het overnemende en het over te nemen sub-fonds in dezelfde categorie. Van beide fondsen zijn de aandelenklassen gerubriceerd in categorie 1. Deze rubricering is gebaseerd op de historische volatiliteit van de intrinsieke waarde over de laatste vijf jaar en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De risico/ opbrengstcategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. 4 Blijft de benchmark hetzelfde? De benchmark van JP Morgan Series II Funds - USD (over te nemen sub-fonds) is de 7 day US Dollar LIBID, terwijl JPMorgan Funds - US Dollar Money Market Fund (overnemend sub-fonds) de BBA 1 Week USD LIBID als benchmark heeft. De lopende kosten blijven hetzelfde of zullen lager uitvallen. Zie onderstaande tabel voor nadere informatie: JPMorgan Series II Funds USD Kosten die verschillen bij de Sub-Fondsen conversiekosten Nihil 1,00% Kosten die gelijk zijn voor beide Sub-Fondsen instapkosten uitstapkosten Allemaal: Nihil Allemaal: Nihil Lopende kosten JPM USD: 0,65% JPMorgan USD: 0,47% 6 Wat zijn de eventuele verschillen tussen de twee subfondsen? Prestatievergoeding Geen JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund JPM A: 0,65% JPMorgan A: 0,47% 7 Hoe wordt de conversieverhouding berekend? De aandelen van het over te nemen sub-fonds zullen worden omgewisseld volgens de boekhoudregels en de conversieverhouding zoals bepaald op de ingangsdatum, gebaseerd op de intrinsieke waarde per aandeel van de aandelenklassen van het over te nemen subfonds en de eerste laatkoers van de vergelijkbare aandelenklassen van het overnemende sub-fonds. De aandelen van het over te nemen sub-fonds zullen zonder kosten worden omgewisseld in aandelen van de overeenkomstige aandelenklasse van het overnemende subfonds, op basis van de intrinsieke waarde per aandeel die op die dag geldt voor beide sub-fondsen. De waarde van de aandelen die de aandeelhouders in het over te nemen sub-fonds bezitten zal gelijk zijn aan de waarde van de nieuwe aandelen die zij in het overnemende sub-fonds zullen ontvangen. Het aantal aandelen kan echter afwijken. 8 Blijft het einde van het boekjaar hetzelfde? Het boekjaar wordt afgesloten op: 31 juli - JPMorgan Series II Funds USD 30 juni - JPMorgan Funds US Dollar Money Market Fund 5 Worden er veranderingen aangebracht in het US Dollar Money Market Fund? Nee. Dit sub-fonds is nog niet geactiveerd en zal worden geïntroduceerd voor het opnemen van de activa uit de over te nemen sub-fondsen en hun aandeelhouders. 4

5 Specifieke productinformatie Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij uw gebruikelijke tussenpersoon van J.P. Morgan Asset Management of bij de Beheermaatschappij (JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.) op onderstaand adres: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, handelsregister (RCS) Luxemburg B 8478 Het prospectus en de meest recente (half)jaarverslagen zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar op bovenvermeld adres. ALLEEN BEDOELD VOOR PROFESSIONELE KLANTEN. NIET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS OF PUBLIEKE VERSPREIDING J.P. Morgan Asset Management is wereldwijd de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co en dochterondernemingen. Wij wijzen erop dat uw telefoongesprekken met J.P. Morgan Asset Management van rechtswege, om veiligheidsredenen en in het kader van opleidingen kunnen worden opgenomen en beluisterd. Wij wijzen er tevens op dat J.P. Morgan Asset Management de informatie en gegevens uit communicatie met u opslaat en verwerkt conform de privacyvoorschriften van EMEA die u kunt inzien op de navolgende website: Uitgegeven in continentaal Europa door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, handelsregister (RCS) Luxemburg B 27900, maatschappelijk kapitaal EUR De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website LV JPM6488 (NL) 03/14 5

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam

BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam NOTA BENE: In de oproepadvertentie voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 3 juni 2014 in het Financieele Dagblad verscheen, staat abusievelijk dat de vergadering onder meer

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015

MULTI ASSET STRATEGIC FUND A-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Het fonds wordt beheerd aan de hand van een teamgerichte aanpak die ernaar streeft via spreidingsselectie waarde toe te voegen. De spreidingsselectie is een door onderzoek gedreven

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Mix Fonds N.V. Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de aandelen in het Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie