1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)"

Transcriptie

1 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Address1 Address2 Address3 Address4 Address5 Address6 Luxemburg, 12 juli 2013 Wijzigingen in JPMorgan Investment Funds (het "Fonds") Geachte belegger, Namens de raad van bestuur van het Fonds (de "Raad") deel ik u mede dat er in bepaalde sub-fondsen (elk een "Sub-fonds") en in het Prospectus van het Fonds (het "Prospectus") wijzigingen zijn aangebracht. Gelieve de informatie in deze brief zorgvuldig te lezen. 1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) Na het Sub-fonds met betrekking tot JPMorgan's multi-asset productaanbod te hebben onderzocht, is de Raad tot de bevinding gekomen dat het op lange termijn in het belang van de aandeelhouders is om de beleggingsstrategie van het Sub-fonds te herstructureren van een totaalrendement-strategie, waarbij wordt gestreefd naar een totaalrendement dat hoger is dan de rente die doorgaans op cash wordt betaald, naar een wereldwijde behoudende evenwichtige strategie waarbij getracht wordt op lange termijn inkomens- en vermogensgroei te realiseren met een voorkeur voor wereldwijde schuldbewijzen. Met ingang van 21 augustus 2013 worden in het Prospectus de volgende aanpassingen aangebracht: Het Sub-fonds wordt hernoemd tot JPMorgan Investment Funds Global Conservative Balanced Fund. De formulering van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid wordt volledig aangepast aan de herziene beleggingsstrategie, zoals in Bijlage 1 wordt toegelicht. De benchmark van dit Sub-fonds wordt gewijzigd in: 70% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR/ 30% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR. Ook het risicoprofiel van het Sub-fonds wordt gewijzigd. Bovengenoemde wijzigingen zijn niet van dien aard dat hierdoor de risico- en beloningscategorie zoals beschreven in de Essentiële Beleggersinformatie van het Sub-fonds veranderen. Beleggers worden erop geattendeerd dat er sinds 1 februari 2013 geen prestatievergoeding is geheven over het Sub-fonds, en dat deze is verwijderd uit het Prospectus.

2 Het voor het Sub-fonds specifieke deel van het Prospectus wordt aangepast aan deze wijzigingen, die zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze brief. Aandeelhouders die naar aanleiding van deze wijzigingen hun belegging in het Sub-fonds willen laten inkopen of omwisselen, is hiervoor bij geen enkele transactie die op of tussen de Waarderingsdagen 22 juli 2013 en 20 augustus 2013 moet worden uitgevoerd een inkoopprovisie of omwisselingsvergoeding verschuldigd. Alle overige in het Prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop blijven van toepassing. Mocht u willen doorgaan met beleggen volgens de huidige beleggingsstrategie, dan kunt u ervoor kiezen uw belegging over te hevelen naar het JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) EUR Hedged Share Classes. 2. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (USD) Beleggers worden erop geattendeerd dat er sinds 1 februari 2013 geen prestatievergoeding is geheven over het Sub-fonds, en dat deze is verwijderd uit het Prospectus. Er komen geen wijzigingen in de andere vergoedingen die op het Sub-fonds of het beheer ervan van toepassing zijn. Indien u vragen hebt over de aangebrachte wijzigingen of andere aspecten van het Fonds, verzoeken wij u contact op te nemen met de Statutaire Zetel van het Fonds of met uw gebruikelijke tussenpersoon. Hoogachtend, Berndt May Director De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website

3 Bijlage I JPMorgan Investment Funds Global Conservative Balanced Fund Referentievaluta Euro (EUR) Benchmark 70% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR/ 30% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR. Benchmark voor afgedekte Aandelenklassen 70% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to CHF/ 30% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to CHF voor in CHF afgedekte Aandelenklassen. 70% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to SEK/ 30% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to SEK voor in SEK afgedekte Aandelenklassen. 70% JPM Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to USD / 30% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to USD voor in USD afgedekte Aandelenklassen. Beleggingsdoelstelling Op lange termijn beleggingsopbrengsten en vermogensgroei genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden en overheidsinstanties en in bedrijven, waarbij gebruik kan worden gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Beleggingsbeleid Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandeelbewijzen of schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door staten of staatsinstellingen wereldwijd. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in bedrijfsobligaties. Emittenten van de effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. De Vermogensbeheerder past de vermogens- en landenallocatie van tijd tot tijd aan aan marktomstandigheden en -kansen. Het Sub-fonds kan tussen 10% en 50% van zijn vermogen (met uitzondering van cash en cashequivalenten) in aandelen, en tussen 50% en 90% van zijn vermogen (met uitzondering van cash en cashequivalenten) in schuldbewijzen, waaronder converteerbare obligaties, aanhouden. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Schuldpapier heeft doorgaans echter een gemiddelde kredietkwaliteit van investment grade volgens de beoordeling van een onafhankelijk ratingbureau als bijvoorbeeld Standard & Poor's. Om het rendement op de investeringen te verhogen kan de vermogensbeheerder zowel longals short-posities (verkregen door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten) gebruiken om zijn blootstelling aan te passen aan marktomstandigheden en -kansen. Het Sub- Fonds kan dan ook van tijd tot tijd een netto long of een netto short blootstelling hebben aan bepaalde markten, sectoren en/of valuta's.

4 Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, kan het Sub-Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Deze instrumenten kunnen onder meer omvatten: futures, opties, termijncontracten op financiële instrumenten en opties op deze contracten, kredietgerelateerde instrumenten, swapcontracten en andere vastrentende, valuta- en kredietderivaten. De netto-marktblootstelling van het Sub-fonds kan door afdekking en efficiënt portefeuillebeheer meer dan 100% bedragen. Op aanvullende basis kunnen cash en cashequivalenten worden aangehouden. Het Sub- Fonds kan ook beleggen in ICBE's en ICB's. De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro (EUR), maar de activa kunnen ook in andere valuta s luiden. De valutablootstelling in dit Sub-Fonds kan afgedekt worden. Bovengenoemde beleggingen worden gedaan met inachtneming van de in "Bijlage II - Beleggingsbeperkingen en -bevoegdheden" uiteengezette restricties. Beleggersprofiel Dit Sub-fonds kan geschikt zijn voor beleggers die uitzien naar een bron van inkomsten en vermogensgroei door middel van blootstelling aan een evenwichtige portefeuille waarbij de focus ligt op internationaal schuldpapier. Beleggers in dit Sub-Fonds dienen een beleggingshorizon van ten minste drie tot vijf jaar te hebben. Risicoprofiel De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd. De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen ten gevolge van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden. De waarde van schuldbewijzen kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van de economische omstandigheden, de rentestand en de kredietwaardigheid van de emittent. Emittenten van schuldbewijzen kunnen mogelijk niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen of de creditrating van schuldbewijzen kan worden verlaagd. Deze risico s zijn in de regel hoger voor schuldpapier uit opkomende markten en schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade). Opkomende markten kunnen bovendien onderhevig zijn aan meer politieke, regelgevings- en economische instabiliteit, minder ontwikkelde praktijken op het gebied van bewaring en vereffening, matige transparantie en grotere financiële risico s. Valuta s van opkomende landen kunnen onderhevig zijn aan volatiele koersbewegingen. Schuldpapier uit opkomende markten en schuldpapier met een lagere kredietwaardigheid (below investment grade) kunnen ook onderhevig zijn aan hogere volatiliteit en lagere liquiditeit dan respectievelijk schuldpapier uit niet-opkomende markten en investmentgrade-schuldpapier. De kredietwaardigheid van schuldbewijzen zonder rating wordt niet ingeschat op basis van het oordeel van een onafhankelijk ratingbureau. Converteerbare obligaties zijn onderworpen aan de bovengenoemde krediet-, rente- en marktrisico's die verbonden zijn aan zowel schuld- als aandeelbewijzen en aan risico s die specifiek zijn voor converteerbare effecten. Converteerbare obligaties kunnen ook minder liquide zijn dan de onderliggende aandeelbewijzen.

5 De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn. Dit komt doordat een kleine mutatie in de waarde van de onderliggende belegging een grote mutatie in de waarde van het afgeleide financiële instrument kan veroorzaken; beleggen in dergelijke instrumenten kan daarom leiden tot verliezen die hoger zijn dan het door het Sub-Fonds belegde bedrag. Het mogelijke verlies uit hoofde van het innemen van een short-positie op een actief kan oneindig groot zijn omdat de koers van het actief onbeperkt kan stijgen. Het shorten van beleggingen ("short selling") kan onderworpen zijn aan veranderingen in regelgeving, wat een ongunstige invloed kan hebben op het rendement voor beleggers. Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol. Nadere informatie over risico's is te vinden in de "Appendix IV Risicofactoren". Vergoedingen en kosten Aandelenklasse Balanced A Balanced B Balanced C Balanced D Balanced I Balanced T Balanced X Initiële Kosten Nabetaling (Contingen t Deferred Sales Charge) Jaarlijkse Beheersen Advieskost en Operationele en Administratie ve Kosten Inkoo p- kosten 5,00% Nihil 1,25% 0,20% 0,50% Nihil Nihil 0,75% 0,20% Nihil Nihil Nihil 0,60% 0,15% Nihil 5,00% Nihil 1,70% 0,20% 0,50% Nihil Nihil 0,60% Maximaal Nihil 0,11% Nihil 3,00% 1,70% 0,20% Nihil Nihil Nihil Nihil Maximaal 0,10% Nihil Aanvullende informatie De algehele blootstelling van het Sub-fonds wordt gemeten met behulp van de relatievevar-methode.de referentieportefeuille is de benchmark van het Sub-fonds. De verwachte hefboomwerking van het Sub-fonds bedraagt 125% van de intrinsieke waarde van het Sub-fonds. Het is echter mogelijk dat de hefboomwerking van tijd tot tijd aanzienlijk hoger ligt. In deze context wordt het hefboomeffect berekend als de som van de notionele blootstelling van de gebruikte financiële afgeleide instrumenten, zoals vastgesteld in hoofdstuk "2.1 VaR Methodology" in "Appendix II Investment Restrictions and Powers". Tegen wisselkoersschommelingen afgedekte aandelenklassen trachten het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub-Fonds en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse te minimaliseren. De benchmark is een referentiepunt waaraan het rendement van het Sub-fonds kan worden afgemeten. Het Sub-fonds zal enige gelijkenis vertonen met de benchmark.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014

Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 2014 Is het te laat om vandaag te gaan beleggen? Vincent Juvyns Global Market Strategist Paul Baas Client Advisor Nederland 25 april 214 Economische & financiële actualiteit 1 Omslagpunten Amerikaanse S&P 5

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Brons Mn Services Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Brons Mn Services 6 2.1

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie