JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )"

Transcriptie

1 JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke informatie over het Sub-Fonds. Als u meer informatie wil vóór u gaat beleggen, raadpleeg dan het volledige prospectus. Details over de participaties in het Sub-Fonds vindt u in het recentste jaarverslag of halfjaarverslag van het Fonds. De rechten en plichten van de belegger evenals de wettelijke relatie met het Sub-Fonds worden beschreven in het volledige prospectus. Het volledige prospectus en het periodieke verslag kunnen gratis worden aangevraagd bij JPMorgan Asset Management. In geval van enige inconsistentie of ambiguïteit met betrekking tot de betekenis van enig woord of zinsnede in enige vertaling zal de Engelse versie prevaleren.

2 jpmorgan funds Europe Equity Fund Risicoprofiel van het Sub-Fonds Dit aandelen Sub-Fonds belegt voornamelijk in een portefeuille van Europese aandelen inclusief het VK. Aangezien het Sub-Fonds in aandelen belegt, worden beleggers blootgesteld aan schommelingen van de effectenbeurs en de financiële prestatie van de ondernemingen die in de portefeuille van het Sub-Fonds worden gehouden. Daarom kunnen beleggers de waarde van hun belegging dagelijks zowel zien dalen als stijgen en kunnen zij minder terugkrijgen dan zij oorspronkelijk hadden belegd. De wisselvalligheid van het Sub-Fonds is echter beperkt door haar spreiding over een groot aantal ondernemingen en bedrijfsgroepen. Daarbij wordt er getracht door zorgvuldige risicobeheersing en een hoog niveau van aandelendiversificatie van het Sub-Fonds zorg te dragen voor lage wisselvalligheid in vergelijking met de benchmark index. Zodoende zijn rendementen niet afhankelijk van het nemen van grote risico's tegen de benchmark van het Sub-Fonds. Het Sub-Fonds wordt uitgedrukt in EUR, maar wordt aan non-eur valuta blootgesteld. Profiel van de gemiddelde belegger Dit is een kern aandelen Sub-Fonds bedoeld om brede markt exposure te geven aan Europese effectenbeurzen. Omdat het Sub-Fonds verspreid is over een aantal markten, kan het geschikt zijn voor beleggers die zoeken naar een kern aandelen belegging die het hart van hun portefeuille vormt, of als een opzichzelf staande belegging gericht op het genereren van vermogensgroei op de lange termijn. Beleggingsdoelstelling Het realiseren van vermogenstoename op lange termijn door voornamelijk te beleggen in Europese gewone aandelen. Algemeen beleggingsbeleid voor alle aandelen Sub-Fondsen De aandelen Sub-Fondsen zijn gericht op vermogensgroei op lange termijn via beleggingen in een gevarieerde reeks aandelen in de desbetreffende regio of sector. Wat betreft regionale of landen Sub- Fondsen kan het Sub-Fonds beleggen in geselecteerde bedrijven die hun kernactiviteiten verrichten in de regio s/landen gespecificeerd door de naam van het Sub-Fonds, of die zijn georganiseerd onder de ter plaatse geldende wetten, of die, naar de opinie van de Beheerder, het belangrijkste deel van hun omzet of winst ter plaatse behalen, zelfs als ze elders staan genoteerd. Aandelenposities kunnen in voorkomende gevallen worden ingenomen via beleggingen in certificaten van aandelen (depositary receipts), en Aandelen, converteerbare obligaties en index- en participatieobligaties en notes waarvan de waarde gekoppeld is aan de waarde van aandelen (equity- linked notes), voor zover dit toegestaan is door Appendix II van het volledige Prospectus. Deze Sub-Fondsen kunnen incidenteel ook beleggen in niet-genoteerde aandelen of UCITS (instellingen voor collectieve belegging in effecten, ICBE) en andere collectieve beleggingsinstellingen overeenkomstig de beperkingen zoals uiteengezet in Appendix II van het volledige Prospectus. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan op aanvullende basis ook worden belegd in obligaties en warrants. Wanneer er in warrants wordt gehouden, kan de Intrinsieke Waarde per Aandeel meer gaan schommelen dan anders het geval zou zijn vanwege de grotere wisselvalligheid van warrantprijzen. Ter afdekking en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer (zie Appendix II van het volledige Prospectus) kan daarnaast gebruik worden gemaakt van opties en futures. Er kan tevens gebruik worden gemaakt van valutatermijncontracten met inachtneming van Appendix II van het volledige Prospectus. De Sub-Fondsen zullen voornamelijk beleggen in die aandelen die de doelstelling van het Sub-Fonds weerspiegelen. Incidenteel en in beperkte mate kan de Beheerder, indien de juiste beleggingsmogelijkheden zich niet voordoen, elders beleggen. Bovendien mogen, wanneer op beperkte schaal of ter aanvulling beleggingen worden gedaan die niet direct verband houden met de naam van het Sub-Fonds, dergelijke beleggingen niet meer bedragen dan eenderde van de portefeuille. Op basis van interne richtlijnen kunnen dergelijke beleggingen echter verder worden gelimiteerd. Jaarlijks rendement (enkel voor gelanceerde aandelenklassen) JPM Europe Equity A (dist) - EUR JPM Europe Equity D (acc) - EUR JF Europe Equity A (dist) - USD JPM Europe Equity A (dist) - USD 22,5% 21,7% 17,9% 16,7% 16,6% 16,7% 30,4% 30,8% 33,3% 34,3% 46,5% 31,1% Lanceerdatum van het Sub-Fonds Totaal van de activa EUR 3.758,7m op Beleggingsbeheerder Benchmark JPMorgan Asset Management (UK) Limited MSCI Europe (Total Return Net) 2005/ / ,4% -15,1% -1,9% 2003/ ,7% -3,2% -2,9% -17,2% -17,6% 2002/ ,2% 2001/ 2000/ Voortschrijdend gemiddeld rendement over 12 maanden op 30 juni Alle rendementsgegevens zijn biedkoers tegen biedkoers waarbij het brutorendement wordt herbelegd. Bron: JPM/JPMorgan Chase. -4,1% 1999/ / / / 1995

3 Vergoedingen en Kosten Aandelenklasse Minimale Initiële Jaarlijkse Bedrijfs- en Aflossing basisbelegging kosten beheer- en adminis- (USD of advies- tratieequivalent) vergoeding vergoeding JPM Europe Equity A (acc) - EUR ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Equity A (dist) - EUR ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Equity A (dist) - USD ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JF Europe Equity A (dist) - USD ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Equity B (acc) - EUR Nihil 1,05% 0,25% Nihil JPM Europe Equity C (acc) - EUR Nihil 0,65% 0,20% MaxA Nihil JPM Europe Equity D (acc) - EUR ,00% 2,25% 0,40% 0,50% JPM Europe Equity X (acc) - EUR Op aanvraag Nihil Nihil 0,15% MaxA Nihil Alle vergoedingen zijn een percentage van de NIW. Bedrijfs- en administratiekosten zijn inclusief maar niet beperkt tot bewaar- en administratievergoedingen. A Dit is een maximumcijfer. Als de bedrijfs- en administratiekosten minder bedragen dan het vermelde percentage, zullen de vergoedingen worden verminderd met het bedrag van het tekort. Vergoedingen en Kosten Er worden kosten berekend aan beleggers wanneer er aandelen in het Sub-Fonds worden gekocht of verkocht. De maximum initiële kosten voor het Sub-Fonds bedragen 5% en de maximum inkoopkosten bedragen 0,5%. Er kunnen conversiekosten tot 1% van de nieuwe Aandelenklasse worden berekend. Indien de Aandeelhouder omwisselt naar een Aandelenklasse met hogere initiële kosten, en indien hij die hogere kosten niet reeds heeft betaald, kunnen deze extra initiële kosten voor die Aandelenklasse alsnog in rekening gebracht worden. De jaarlijkse beheersvergoeding en advieskosten, en operationele en administratiekosten worden betaald uit de activa van het Sub-Fonds en worden volledig weergegeven in de aandelenkoers, met uitzondering van X-Klasse aandelen, voor deze klasse worden de jaarlijkse beheersvergoeding en advieskosten apart gefactureerd. De hoogte van de kosten en onkosten is afhankelijk van de Aandelenklasse. De operationele en administratiekosten voor de A-, B- en D-aandelenklassen bestaan uit vastgestelde tarieven. De Beheerder betaalt het bedrag dat dergelijke kosten te boven gaat en houdt omgekeerd enig bedrag in waarbij de vergoeding hoger is dan de werkelijke kosten. De operationele en administratiekosten voor de C- en X-aandelenklassen worden gelimiteerd en daarom kunnen de werkelijke kosten die berekend worden lager zijn dan de tarieven zoals boven vermeld. Behandeling van Inkomen Al die Aandelenklassen met het achtervoegsel (dist) zullen tenminste 85% van de netto beleggingsopbrengst (verminderd met de kosten) uitkeren die toe te schrijven zijn aan deze Aandelenklassen. Die Aandelenklassen met het achtervoegsel (acc) zullen geen dividenden uitkeren. Interim-dividenden op uitkerende Aandelenklassen in aandelen Sub-Fondsen zullen normaliter elk jaar in september worden uitbetaald. Interim-dividenden van uitkerende aandelenklassen in obligatie- en gemengde Sub-Fondsen zullen normaliter elk jaar in juli worden uitbetaald. De definitieve jaarlijkse dividenden worden vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Dividenden worden normaliter automatisch herbelegd in meer Aandelen van dezelfde klasse, tenzij aandeelhouders er schriftelijk voor kiezen om een dividend uitkering te ontvangen. Belangrijke aanvullende informatie Einde van het boekjaar van het Fonds Structuur Het Fonds runt afzonderlijke Sub-Fondsen, die elk worden vertegenwoordigd door één of meer Aandelenklassen. De Sub-Fondsen worden gekenmerkt door hun specifiek beleggingsbeleid of enige andere specifieke kenmerken. Het volledige Prospectus omvat een beschrijving van alle Sub-Fondsen. Juridische Structuur Sub-Fonds van de SICAV JPMorgan Funds onderworpen aan Deel 1 van de Luxemburgse wet van 20 december Oprichtingsdatum van het Fonds Beheerder, Houder van het Register en Transferagent en Promotor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank and Business Centre, 6 route de Statutaire Zetel European Bank and Business Centre, 6 route de Prijzen van aandelen zijn beschikbaar op het adres van de Statutaire Zetel van het Fonds. Toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier, Bewaarder J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6 route de Onafhankelijk Accountant Deloitte S.A., 560 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Groothertogdom Belastingheffing van het Fonds Het Fonds is niet onderworpen aan enige belasting in Luxemburg op inkomsten of winsten. De enige belasting waaraan het Fonds in Luxemburg onderworpen is, is de "taxe d'abonnement" tot een tarief van 0,05% per jaar van de intrinsieke waarde toegekend aan elke Aandelenklasse (0,01% in het geval van Aandelenklasse X) aan het eind van het desbetreffende kwartaal. Deze belasting wordt per kwartaal achteraf berekend en betaald. Door het Fonds ontvangen rente- en dividendinkomsten kunnen onderworpen zijn aan niet terug te vorderen bronbelastingen in de landen van oorsprong.

4 Belastingheffing van de Aandeelhouder De Raad van de Europese Unie heeft op 3 juni 2003 een Richtlijn van de Raad 2003/48/EG met betrekking tot belasting van spaarinkomen in de vorm van rentebetalingen aangenomen (de "Richtlijn"). De Richtlijn was in Luxemburg ingevoerd door middel van een wet van 21 juni 2005 (de "EUSD Wet"). Krachtens de EUSD Wet, dividend en/of aflossingsopbrengsten van aandelen van een Sub-Fonds betaald aan individuen kunnen onderworpen worden aan bronbelasting of aanleiding geven tot informatie uitwisseling tussen belasting autoriteiten. Of de EUSD Wet van toepassing is in een specifiek geval en de implicaties die als gevolg hiervan ontstaan hangt af van verschillende factoren, zoals de activaklasse van het betreffende Sub-Fonds, de locatie van de gebruikte paying agent en de fiscale vestigingsplaats van de betrokken aandeelhouders. Meer gegevens over de implicaties van de Richtlijn en de EUSD Wet zijn opgenomen in het volledige prospectus, en beleggers wordt aangeraden om ook advies in te winnen van hun financiële of belastingadviseur. De invloed van een belegging in het Sub-Fonds op de individuele belastingdruk van een belegger hangt af van de fiscale regelgeving die van toepassing is in dit speciale geval. Het wordt daarom aangeraden een plaatselijke belastingadviseur te raadplegen. Hoe aandelen te kopen, verkopen en te converteren Direct bij de Beheerder of via uw plaatselijke Distributeur, met inachtneming van de minimum eerste belegging voor de Aandelenklasse. De opdrachten voor inschrijvingen, inkopen en conversies dienen door de Beheerder ontvangen te zijn op een Dag van Waardebepaling B vóór uur Luxemburgse tijd. Gekochte aandelen worden normaliter uitgegeven tegen de betreffende laatkoers van die dag. Ingekochte aandelen worden verkocht voor de relevante biedkoers van die dag. De laatkoers is de intrinsieke waarde vermeerderd met de initiële kosten, indien van toepassing, en de biedkoers is de intrinsieke waarde verminderd met, eventuele, inkoopkosten, in beide gevallen onderworpen aan afrondingen (gelieve deel 2.3 van het volledige Prospectus te raadplegen voor meer informatie over de berekening van de prijzen). Opdrachten om te converteren tussen Sub- Fondsen binnen het Fonds zullen normaal gesproken worden verwerkt op de eerste gezamenlijke Dag van Waardebepaling voor beide Sub-Fondsen na ontvangst van de opdrachten, normaliter op een biedkoers tot NIW basis, plus conversiekosten en enige extra initiële kosten die kunnen ontstaan wanneer er tussen aandelen met verschillende initiële kosten wordt geconverteerd. Om de kans op fouten en fraude te verlagen, kan het nodig zijn voor de Houder van het Register en Transferagent om de betalingsinstructies van de aandeelhouder met betrekking tot wederinkoopaanvragen en dividendbetalingen te verifiëren, bevestigen of verduidelijken. B Een Dag van Waardebepaling is een werkdag behalve, met betrekking tot de beleggingen van een Sub-Fonds, een dag waarop enige beurs of markt waarop een aanzienlijk deel van de beleggingen van het betreffende Sub-Fonds wordt verhandeld, is gesloten of waar verhandelingen op een dergelijke beurs of markt beperkt of opgeschort zijn. Een werkdag is een doordeweekse dag behalve Oudejaarsdag, Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Kerstdag, de dag voorafgaand aan en volgend op Kerstdag, of indien deze dagen niet op een doordeweekse dag vallen, de vrije dagen ter vervanging van deze dagen.

5 Meer informatie, inclusief het volledige prospectus voor het Fonds, kan u vinden op of neem contact op met: De Beheerder JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Tel: (352) Fax: (352) Of Dit beknopte prospectus bevat enkel basisinformatie over het Sub-Fonds en de SICAV. Inschrijvingen mogen enkel gebaseerd zijn op het recentste beschikbare prospectus en het lokale biedingsdocument (indien van toepassing) van de relevante Sub-Fondsen, die meer informatie bevatten over de kosten, instapvergoedingen en de minimumbelegging. De voorbije prestaties zijn geen richtlijn voor de toekomst en de kans bestaat dat beleggers de volledige belegging nooit meer terugkrijgen. Als u belegt in een groeimarktfonds, moet u er rekening mee houden dat groeimarkten volatieler kunnen zijn en dat het risico voor uw kapitaal groter is. Voor gedetailleerdere informatie kan u het recentste volledige prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen aanvragen, die vrij verkrijgbaar zijn op het volgende adres: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, of rechtstreeks op de volgende website: DU H462 09/05

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004)

FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Levob Toekomstvermogen Levob Bank N.V. postbus 432 3830 AL Leusden NL tel. 033 434 49 06 fax 033 434 42 91 FINANCIËLE BIJSLUITER (versiedatum 06-02-2004) Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie

Nadere informatie

Risico s van financiële instrumenten

Risico s van financiële instrumenten Risico s van financiële instrumenten Informatie voor Particuliere Cliënten Appendix 2 1. Inleiding Het functie van dit document is om beleggers enig inzicht te geven in de typen risico s die verbonden

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie