2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT"

Transcriptie

1 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Luxemburg, 19 april 2013 Fusie van Fund (het "Fuserende Compartiment") met JPMorgan Funds US Dynamic 130/30 Fund (het "Ontvangende Compartiment") en naamswijziging van het Ontvangende Compartiment Geachte aandeelhouder, Omdat u aandeelhouder bent van het Fuserende Compartiment, stel ik u hierbij namens de Raad van Bestuur (het "Bestuur") van JPMorgan Funds (de "SICAV") op de hoogte van de fusie van het Fuserende Compartiment met het Ontvangende Compartiment, beide compartimenten van de SICAV, en van de naamswijziging van het Ontvangende Compartiment. In deze brief wordt, in overeenstemming met het huidige prospectus van de SICAV (het "Prospectus") en de statuten van de SICAV (de "Statuten"), de fusie beschreven die met ingang van 31 mei 2013 (de "Ingangsdatum") van kracht wordt. Het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment worden beide beheerd door JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (de "Beheermaatschappij"), een gereglementeerde Luxemburgse beheermaatschappij. 1. REDENEN EN VOORDELEN VAN DE FUSIE Na aanzienlijke uitstromen uit het Fuserende Compartiment heeft het Bestuur goedkeuring verleend aan de fusie om de aandeelhouders van het Fuserende Compartiment de mogelijkheid te bieden te beleggen in een compartiment dat in het verleden betere resultaten heeft laten zien 1 en vooruitzichten biedt op sterkere portefeuillegroei in de toekomst. 2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment met het Ontvangende Compartiment. Omdat de activa van het Ontvangende Compartiment rechtstreeks of via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten worden belegd, is het fonds blootgesteld aan extra risico's: De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn. Dit komt doordat een kleine verandering in de waarde van het onderliggende actief een grote verandering in de waarde van het afgeleide financiële instrument kan veroorzaken. Daarom kunnen beleggingen in dergelijke instrumenten leiden tot verliezen die groter zijn dan het door het Ontvangende Compartiment belegde bedrag. 1 Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In bijlage de Essentiële Beleggersinformatie voor beide het Fuserende als het Ontvangende Compartiment.

2 Het mogelijke verlies dat voortvloeit uit een shortpositie in een effect kan onbeperkt zijn, omdat er geen bovengrens is aan de koers van het effect. Het shortsellen van beleggingen kan onderhevig zijn aan veranderingen in wet- en regelgeving, die een negatieve impact kunnen hebben op het rendement voor beleggers. Er is geen garantie dat het gebruik van long- en shortposities leidt tot een beter beleggingsrendement. Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het Ontvangende Compartiment een prestatievergoeding in rekening brengt. In bijlage 1 vindt u hierover meer informatie. Raadpleeg het volledige prospectus voor informatie over de methode voor de berekening van de prestatievergoeding. 3. RECHTEN VAN AANDEELHOUDERS Op de Ingangsdatum ontvangt u aandelen van het Ontvangende Compartiment op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van uw bestaande aandelenklasse en de intrinsieke waarde per aandeel van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Compartiment zoals berekend op de Ingangsdatum. De specifieke kenmerken van de desbetreffende aandelenklassen worden uiteengezet in bijlage 1 bij deze brief. Om eventuele twijfel hierover te voorkomen, willen wij erop wijzen dat u blijft profiteren van de algemene ICBE-beleggersbescherming, aangezien u blijft beleggen in dezelfde SICAV. Tevens kunt u blijven deelnemen aan vergaderingen van aandeelhouders en daar uw stemrecht blijven uitoefenen, en op alle waarderingsdagen een verzoek tot inkoop of conversie van aandelen indienen (zoals beschreven in het Prospectus). Als u naar aanleiding van de fusie uw aandelen in het Fuserende Compartiment wilt laten inkopen, worden de gebruikelijke inkoopkosten niet in rekening gebracht, mits uw verzoek hiertoe uiterlijk op 28 mei 2013 (de "Uiterste Inkoopdatum") om uur MET is ontvangen. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw inkoopopdracht ten laatste om uur MET op de Uiterste Inkoopdatum door ons is ontvangen. Inkoopopdrachten worden in overeenstemming met de voorwaarden in het Prospectus uitgevoerd. U kunt ook verzoeken uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment dat door de Beheermaatschappij wordt beheerd. Voor dergelijke opdrachten zijn de minimuminlegbedragen van toepassing die in het desbetreffende prospectus worden vermeld. Bovendien moet het desbetreffende compartiment in uw rechtsgebied voor verkoop zijn toegelaten. Uw omruilverzoek moet uiterlijk om uur MET op de Uiterste Inkoopdatum door ons zijn ontvangen. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw beleggingsopdrachten op of vóór uur MET op de Uiterste Inkoopdatum door ons zijn ontvangen. De omruiling wordt uitgevoerd in overeenstemming met de reguliere voorwaarden die in het Prospectus worden vermeld ten aanzien van omruilingen van aandelen in een ander compartiment dat door de Beheermaatschappij wordt beheerd, met dat verschil dat de Maatschappij voor deze omruilingen geen conversiekosten in rekening brengt. Aanvragen tot inkoop of omruiling die na uur MET op de Uiterste Inkoopdatum worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

3 Buitengewone omstandigheden daargelaten worden na uur MET op 19 april 2013 geen inschrijvingen en omruilingen ter verwerving van aandelen in het Fuserende Compartiment meer geaccepteerd. Wij raden u aan de fiscale gevolgen van omruiling van uw aandelen voor aandelen in een ander compartiment te bespreken met uw eigen professionele adviseurs. Deze omruilingen kunnen namelijk een belastingheffing tot gevolg hebben. Houders van aandelen in de T-aandelenklasse die ervoor kiezen hun aandelen naar aanleiding van de fusie te laten inkopen, kunnen dit doen zonder dat zij CDSC (Contingent Deferred Sales Charge, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten) hoeven te betalen. Als houders van aandelen in de T-aandelenklasse ervoor kiezen hun aandelen in een T-aandelenklasse geheel of gedeeltelijk om te ruilen tegen aandelen in een T-aandelenklasse van een ander compartiment, wordt voor deze omruilingen geen CDSC in rekening gebracht, maar wordt de resterende CDSC doorgeschoven naar de nieuwe T-aandelenklasse. Wij raden u aan de hoofdstukken in het Prospectus te raadplegen die betrekking hebben op inkopen en conversies. U dient ook kennis te nemen van de van toepassing zijnde risico's die in het Prospectus worden beschreven. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of met het hoofdkantoor van de SICAV of bij de financiële dienst in België. Overeenkomstig de voorwaarden in het Prospectus moeten transactieverzoeken tot aandelentransacties naar aanleiding van het bovenstaande worden verzonden naar het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij: European Bank & Business Center, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Als u twijfelt over wat u nu moet doen, moet u advies inwinnen bij uw beleggingsadviseur. 4. HERIJKING VAN DE PORTEFEUILLE EN WERKWIJZE TEN AANZIEN VAN OPGEBOUWDE INKOMSTEN Het Fuserende Compartiment draagt zijn activa op de Ingangsdatum over aan het Ontvangende Compartiment. Na de fusie moet het Ontvangende Compartiment zijn portefeuille herijken om deze weer in overeenstemming te brengen met zijn beleggingsstrategie. Opgebouwde inkomsten in het Fuserende Compartiment ten tijde van de fusie worden meegenomen in de berekening van de intrinsieke eindwaarde van dit compartiment. Na de fusie worden deze opgebouwde inkomsten op continue basis meegenomen in de berekeningen van de intrinsieke waarde per aandeel van het Ontvangende Compartiment. Dit is niet van invloed op inkomsten die voorafgaand aan de fusie in het Ontvangende Compartiment zijn opgebouwd. 5. VOORWAARDEN EN PROCEDURE Op de Ingangsdatum draagt het Fuserende Compartiment al zijn activa en passiva over aan het Ontvangende Compartiment, waarna het Fuserende Compartiment ophoudt te bestaan.

4 Vanwege de op handen zijnde fusie heeft het Bestuur besloten dat, buitengewone omstandigheden daargelaten, na uur MET op 19 april 2013 geen inschrijvingen en omruilingen ter verwerving van aandelen in het Fuserende Compartiment meer worden geaccepteerd. Op de Ingangsdatum ontvangt u aandelen van de overeenkomstige aandelenklasse van het Ontvangende Compartiment op basis van de intrinsieke waarde per aandeel van de bestaande aandelenklasse en de intrinsieke waarde per aandeel van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Compartiment zoals berekend op de Ingangsdatum. De waarde van uw aandelenbezit in het Ontvangende Compartiment zal identiek zijn aan de waarde van het aandelenbezit dat u op de Ingangsdatum had in het Fuserende Compartiment. Het omruilen van de aandelen in het Fuserende Compartiment geschiedt in overeenstemming met de boekhoudkundige procedures op basis van de conversieverhouding die op de Ingangsdatum is berekend. Bij de implementatie van de fusie worden er geen kosten in rekening gebracht voor aandelen in het Ontvangende Compartiment die worden uitgegeven in ruil voor aandelen van het Fuserende Compartiment. Raadpleeg "Fusiekosten" hieronder voor meer informatie over kosten. De eerste handelsdag voor uw nieuwe aandelen is 3 juni FUSIEKOSTEN Alle juridische, administratieve en advieskosten die samenhangen met de voorbereiding en uitvoering van de fusie, worden gedragen door de SICAV. Transactiekosten, zegelrechten of transactiebelastingen die zijn gerelateerd aan activaoverdrachten ten gevolge van de fusie, worden gedragen door het Fuserende Compartiment. Transactiekosten, zegelrechten of transactiebelastingen die zijn gerelateerd aan vereiste herijkingen van het Ontvangende Compartiment, worden gedragen door het Ontvangende Compartiment. Wij raden u aan de fiscale gevolgen van de fusie onder de wetgeving van het land van uw nationaliteit, uw woonland, uw vestigingsland of het land van uw statutaire zetel, te bespreken met uw eigen professionele adviseurs. 7. NAAMSWIJZIGING VAN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT Op de Ingangsdatum wordt de naam van het Ontvangende Compartiment gewijzigd in JPMorgan Funds - US Equity Plus Fund. Het bestuur heeft besloten tot een naamswijziging van compartimenten met "130/30" in de naam, omdat is gebleken dat de term "130/30" verwarrend is voor aandeelhouders. De term "Equity Plus" in de naam van het Ontvangende Compartiment verwijst naar het extra rendement dat het Ontvangende Compartiment nastreeft zowel ten opzichte van zijn benchmark als ten opzichte van traditionele strategieën die niet de mogelijkheid hebben om shortposities aan te houden.

5 Deze wijziging heeft geen invloed op de wijze waarop het Ontvangende Compartiment wordt beheerd. Beschikbaarheid van documenten Op verzoek zijn de volgende documenten kosteloos verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van de SICAV. - het gemeenschappelijke fusievoorstel - het nieuwste Prospectus - exemplaren van het accountantsrapport van de SICAV inzake de fusie - documenten met essentiële beleggersinformatie ("KIID") van het Ontvangende Compartiment Exemplaren van belangrijke overeenkomsten van de SICAV kunnen gratis worden verkregen of ingezien bij het hoofdkantoor van de SICAV. Bijgevoegd vindt u een exemplaar van het van toepassing zijnde KIID van het Ontvangende Compartiment. Wij wijzen erop dat dit document pas met ingang van de Ingangsdatum van kracht wordt. Hoogachtend, In opdracht van de Raad van Bestuur Contactgegevens Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met de maatschappelijke zetel van de SICAV, met de intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België, of met uw gebruikelijke adviseur. De SICAV heeft JPMorgan Chase Bank N.A., met kantoor in Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel, aangesteld als intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België. De meest recente versie van het Prospectus met inbegrip van het Belgische addendum, de essentiële beleggersinformatie, alle documenten vertaald in één van de nationale talen, alsook het meest recente jaar- en/of halfjaarverslag en de vergoedingenkaders voor de SICAV genoemd in dit document, zijn gratis verkrijgbaar bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel, alsook via onze website De intrinsieke waardes zijn beschikbaar in de krant L Echo, de BEAMA website of onze website als ook bij onze intermediair die instaat voor de financiële dienstverlening in België: JPMorgan Chase Bank N.A., vestiging Brussel, 1 Koning Albert II laan, 1210 Brussel.

6 BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN TUSSEN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT Wij raden u aan de Prospectussen te raadplegen voor meer informatie over de respectievelijke kenmerken van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. Tenzij anders vermeld worden de termen in deze Bijlage gebruikt zoals deze in het Prospectus zijn gedefinieerd. PRODUCTKENMERKEN Officiële naam Fund 130/30 Fund Fund. 130/30 Fund. I. OPERATIONELE DETAILS Waarderingsdagen Dagelijks Dagelijks Koersberekening aandelen van Op basis van de intrinsieke waarde van elke Aandelenklasse op elke Waarderingsdag in de valuta van de desbetreffende Aandelenklasse. Op basis van de intrinsieke waarde van elke Aandelenklasse op elke Waarderingsdag in de valuta van de desbetreffende Aandelenklasse. II. BELEGGINGSDOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICO'S Beleggingsdoelstelling en Kapitaalgroei op lange termijn beleggingsbeleid maximaliseren door voornamelijk te beleggen in een offensief beheerde portefeuille van Amerikaanse bedrijven. Ten minste 67% van de activa van het Compartiment (exclusief cash en daaraan gelijkwaardige middelen) worden belegd in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd in, of met het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten in de VS. Het Compartiment kan ook beleggen in Canadese bedrijven. Het Compartiment gebruikt een actief beleggingsproces dat is gebaseerd op het systematisch beleggen in aandeleneffecten met specifieke stijlkenmerken, zoals waarde en dynamiek, die zijn verbonden aan sterke prestaties op lange termijn ten Het bieden van kapitaalgroei op lange termijn door blootstelling aan Amerikaanse bedrijven via directe beleggingen in effecten van dergelijke bedrijven en door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De portefeuille wordt offensief beheerd. Ten minste 67% van de activa van het Compartiment (exclusief cash en daaraan gelijkwaardige middelen) worden belegd, hetzij rechtstreeks of met gebruik van afgeleide financiële instrumenten, in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd in, of met het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten in de VS. Het Compartiment kan ook beleggen in Canadese bedrijven. Om de beleggingsrendementen te verbeteren past het Compartiment een 130/30-strategie toe, waarbij

7 PRODUCTKENMERKEN Fund gevolge van psychologische factoren die spelen op de aandelenmarkten. Op aanvullende basis kunnen schuldeffecten en daaraan gelijkwaardige middelen worden aangehouden. Het Compartiment kan ook beleggen in ICBE's en andere ICB's. Het Compartiment kan beleggen in activa luidend in elke valuta en de valutablootstelling kan worden gehedged. Het Compartiment kan voor hedgingdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. 130/30 Fund effecten worden gekocht die als ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden gezien en waarbij shortselling plaatsvindt van effecten die als overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden gezien, en waarbij, indien passend, wordt gebruikgemaakt van afgeleide financiële instrumenten. Het Compartiment houdt normaal gesproken longposities aan ter waarde van circa 130% van zijn netto activa en shortposities (via het gebruik van afgeleide financiële instrumenten) ter waarde van ongeveer 30% van zijn netto activa. Afhankelijk van de marktomstandigheden kan van deze doelpercentages worden afgeweken. Het Compartiment gebruikt een actief beleggingsproces dat is gebaseerd op het systematisch beleggen in aandeleneffecten met specifieke stijlkenmerken, zoals waarde en dynamiek, die zijn verbonden aan sterke prestaties op lange termijn ten gevolge van psychologische factoren die spelen op de aandelenmarkten. Het Compartiment belegt in afgeleide financiële instrumenten om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken. Dergelijke instrumenten kunnen ook voor hedgingdoeleinden worden gebruikt. Tot deze instrumenten kunnen behoren, maar deze zijn niet beperkt tot, futures, opties, contracts-for-difference, termijncontracten op financiële instrumenten en opties op dergelijke contracten, kredietgekoppelde instrumenten, door hypotheken gedekte TBA-effecten en onderhandse

8 PRODUCTKENMERKEN Beleggersprofiel Fund Dit is een offensief beheerd aandelencompartiment dat belegt in een portefeuille van Amerikaanse aandelen die zijn gekozen vanwege hun specifieke stijlkenmerken. Het Compartiment kan daarom geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een aandelenstrategie met een hoger risico als aanvulling op een bestaande kernportefeuille, of voor beleggers die hun langetermijnrendementen willen verbeteren, maar die daarbij de extra risico's voor lief nemen die inherent aan het Compartiment zijn verbonden. Het Compartiment kan geschikt zijn voor beleggers met een beleggingshorizon van ten minste vijf jaar. 130/30 Fund swapcontracten, en andere vastrentende, valuta- of kredietderivaten. Op aanvullende basis kunnenschuldeffecten, cash en daaraan gelijkwaardige middelen worden aangehouden. Het Compartiment kan ook beleggen in eenheden van ICBE's en ICB's, waaronder geldmarktfondsen. Hoewel USD de referentievaluta is van het Compartiment, kunnen activa luiden in andere valuta's. De blootstelling aan andere valuta's kan worden gehedged. Dit is een offensief beheerd Compartiment dat belegt in een portefeuille van Amerikaanse aandelen die zijn gekozen vanwege hun specifieke stijlkenmerken. Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt om blootstelling te verkrijgen aan gedekte long- en shortposities in dergelijke effecten. Het Compartiment kan geschikt zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een aandelenbelegging met mogelijkheden voor extra rendement. Beleggers moeten een beleggingshorizon van vijf jaar hebben. Synthetische risico-rendementsindicator 6 6 Risicofactoren De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt

9 PRODUCTKENMERKEN Fund terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. Omdat het Compartiment offensief wordt beheerd, kan de volatiliteit hoog zijn. De waarde van aandeleneffecten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de bedrijfsresultaten van afzonderlijke bedrijven en van de algemene marktsituatie. De ene markt waarin het Compartiment belegt, kan onderhevig zijn aan specifieke politieke en economische risico's en daardoor kan het Compartiment volatieler zijn dan breder gespreide fondsen. Wisselkoersontwikkelingen kunnen een ongunstig effect hebben op het rendement van uw belegging. De valutahedging die kan worden toegepast om het effect van valutakoersschommelingen te minimaliseren, hoeft niet altijd succesvol te zijn. 130/30 Fund dan u oorspronkelijk hebt belegd. Er is geen garantie dat het gebruik van long- en shortposities leidt tot een beter beleggingsrendement. Omdat het Compartiment offensief wordt beheerd, kan de volatiliteit hoog zijn. De waarde van aandeleneffecten kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de bedrijfsresultaten van afzonderlijke bedrijven en van de algemene marktsituatie. De ene markt waarin het Compartiment belegt, kan onderhevig zijn aan specifieke politieke en economische risico's en daardoor kan het Compartiment volatieler zijn dan breder gespreide fondsen. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn. Dit komt doordat een kleine verandering in de waarde van het onderliggende actief een grote verandering in de waarde van het afgeleide financiële instrument kan veroorzaken. Daarom kunnen beleggingen in dergelijke instrumenten leiden tot verliezen die groter zijn dan het door het Compartiment belegde bedrag. Het mogelijke verlies dat voortvloeit uit een shortpositie in een effect kan onbeperkt zijn, omdat er geen bovengrens is aan de koers van het effect. Het shortsellen van beleggingen kan onderhevig zijn aan veranderingen in wet- en regelgeving, die een negatieve impact kunnen hebben op het rendement voor beleggers. III. AANDELENKLASSEN EN MINIMUMBELEGGINGSBEDRAGEN

10 PRODUCTKENMERKEN Aandelenklassen Fund JPM US Dynamic A, B, C, D, I, T en X 130/30 Fund JPM US Dynamic 130/30 A, B, C, D, I, T, X en Y Minimuminstapbedrag A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag Minimumparticipatie A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag A-aandelen: USD B-aandelen: USD C-aandelen: USD D-aandelen: USD I-aandelen: USD T-aandelen: USD X-aandelen: op aanvraag IV. VERGOEDINGEN DIE AANDEELHOUDERS MOETEN BETALEN Instapkosten JPM US Dynamic A, D: 5% JPM US Dynamic 130/30 A, D: 5% CDSC JPM US Dynamic T: 3% JPM US Dynamic 130/30 T: 3% Conversiekosten Maximaal 1% Maximaal 1% Uitstapkosten JPM US Dynamic A, D: 0,50% 2 JPM US Dynamic 130/30 A- en D-aandelen: 0,50% 2 V. KOSTEN DIE UIT DE FONDSACTIVA WORDEN BETAALD Jaarlijkse beheervergoeding A-aandelen: 1,50% A-aandelen: 1,50% B-aandelen: 0,90% B-aandelen: 0,90% C-aandelen: 0,80% C-aandelen: 0,80% D-aandelen: 2,50% D-aandelen: 2,50% 2 Let op dat de uitstapkosten niet van toepassing zijn in België.

11 I-aandelen: 0,80% I-aandelen: 0,80% T-aandelen: 2,50% T-aandelen: 2,50% X-aandelen: geen X-aandelen: geen Operationele administratieve kosten en A-aandelen: 0,40% A-aandelen: 0,40% B-aandelen: 0,25% B-aandelen: 0,25% C-aandelen: 0,20% C-aandelen: 0,20% D-aandelen: 0,40% D-aandelen: 0,40% I-aandelen: max. 0,16% I-aandelen: max. 0,16% T-aandelen: 0,40% T-aandelen: 0,40% X-aandelen: max. 0,15% X-aandelen: max. 0,15% Lopende kosten A-aandelen: 1,90% B-aandelen: 1,15% C-aandelen: 1,00% D-aandelen: 2,90% I-aandelen: 0,96% T-aandelen: 2,90% X-aandelen: 0,15% A-aandelen: 1,90% B-aandelen: 1,15% C-aandelen: 1,00% D-aandelen: 2,90% I-aandelen: 0,96% T-aandelen: 2,90% X-aandelen: 0,15% Prestatievergoeding Niet van toepassing Voor alle bovengenoemde aandelenklassen geldt een prestatievergoeding van 10%. De berekeningsmethode wordt uitgelegd is beschreven in het volledige prospectus. 3 VI. VERMOGENSBEHEERDER Vermogensbeheerder J.P.Morgan Investment Management Inc., 270 Park Avenue, New York, NY 10167, Verenigde Staten Uitkeringen VII. OVERIGE INFORMATIE (dist)- en (inc)-aandelenklassen komen in aanmerking voor jaarlijkse dividenduitkeringen, maar deze worden normaal gesproken herbelegd. J.P.Morgan Investment Management Inc., 270 Park Avenue, New York, NY 10167, Verenigde Staten (dist)- en (inc)-aandelenklassen komen in aanmerking voor jaarlijkse dividenduitkeringen, maar deze worden normaal gesproken herbelegd. 3 willen u erop wijzen dat het Ontvangende Compartiment in het lopende jaar mogelijk al een prestatievergoeding heeft opgebouwd. Deze wordt op de Ingangsdatum Wij verwerkt in de berekening van de intrinsieke waarde van het Ontvangende Compartiment.

12 (acc)-aandelenklassen zijn kapitalisatieaandelenklassen. Bij deze aandelenklassen vinden in principe geen uitkeringen plaats. De aan deze aandelen toe te schrijven opbrengsten worden ingehouden, wat de waarde van de desbetreffende aandelen verhoogt. Benchmark Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) (acc)-aandelenklassen zijn kapitalisatieaandelenklassen. Bij deze aandelenklassen vinden in principe geen uitkeringen plaats. De aan deze aandelen toe te schrijven opbrengsten worden ingehouden, wat de waarde van de desbetreffende aandelen verhoogt. Standard & Poor's (S&P) 500 (Total Return Net) Basisvaluta US Dollar (USD) US Dollar (USD) [Voor gehedgede aandelenklassen: Standard & Poor s (S&P) 500 (Total Return Net) hedged into EUR voor de naar EUR gehedgede aandelenklassen]

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) SICAV Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 Threadneedle Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 SICAV opgericht naar Luxemburgs recht Dit

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

International Health Care Portfolio

International Health Care Portfolio AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 www.standardlifeinvestments.com Vereenvoudigd prospectus Standard Life Investments

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie