Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds"

Transcriptie

1 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met een bestaand sub-fonds van JPMorgan Funds. U hoeft niets te ondernemen, maar u hebt wel een aantal keuzemogelijkheden. Deze worden hieronder uitgelegd. Wij verzoeken u even de tijd te nemen voor onderstaande belangrijke informatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke tussenpersoon. Jacques Elvinger Namens de Raad van Bestuur Fusie Sub-Fonds de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 23 april 2015 om uur Highbridge Statistical Market Neutral Fund Reden van de fusie Gezien de recente terugkooptransacties en het in het verleden behaalde rendement op lange termijn is de Raad van Bestuur van mening dat het sub-fonds nog weinig nieuwe beleggers zal aantrekken. UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 1 Geen actie ondernemen. Uw aandelen worden automatisch omgezet in aandelen van het overnemende sub-fonds. Aandelen van het subfonds die u na de uiterste datum nog bezit, zullen worden omgezet. 2 Uw belegging onderbrengen bij aan ander sub-fonds. Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen. Lees in elk geval het document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI) voor sub-fondsen waarnaar u overweegt over te stappen, en voor nadere informatie het prospectus. 3 Uw belegging laten inkopen. Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de genoemde datum ontvangen. Wellicht is het verstandig deze keuzemogelijkheden te bespreken met uw belastingadviseur en uw financieel adviseur. Alle keuzemogelijkheden kunnen fiscale gevolgen hebben. Waar u ook voor kiest, er worden geen inkoop- of omwisselingskosten in rekening gebracht mits wij uw transactieverzoeken vóór de genoemde uiterste datum ontvangen. DE FUSIE Fusiedatum 28 april 2015 Uiterste ontvangstdatum voor omwisselings-/inkoopverzoeken 23 april 2015 om uur Uw sub-fonds JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund Overnemend sub-fonds (sub-fonds waarin uw sub-fonds opgaat) JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund UW FONDS Naam JPMorgan Investment Funds Rechtsvorm SICAV Soort fonds UCITS Statutaire zetel 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg Telefoon Fax Handelsregisternummer (RCS Luxemburg) B Beheermaatschappij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. U ontvangt binnen 10 dagen na de fusiedatum een fusieverklaring. Aanvullende informatie, zoals het fusierapport van de accountant van de Maatschappij, het EBI-document, het prospectus en de meest recente jaarverslagen van beide sub-fondsen zijn beschikbaar op of bij de statutaire zetel. Een digitaal exemplaar van deze kennisgeving vindt u op de website: Pagina 1 van 6 Bericht wordt vervolgd

2 Tijdschema en gevolgen van de fusie Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie. Meer informatie kunt u vinden in de gedetailleerde vergelijking van de subfondsen hierna en in het desbetreffende prospectus en de toepasselijke documenten met essentiële beleggersinformatie. Gemakshalve vindt u in de bijlage een EBI-document van het overnemende sub-fonds. Tijdschema 23 april 2015 om uur Uw sub-fonds accepteert geen verzoeken om aankoop, omwisseling of inkoop van aandelen meer. 28 april 2015, na sluitingstijd De fusietransactie vindt plaats. Uw aandelen worden omgezet. 29 april 2015 Uw nieuwe aandelen zijn beschikbaar voor omwisseling en inkoop. Wanneer de fusietransactie plaatsvindt, worden alle waarden op de balans van uw sub-fonds overgeboekt naar het overnemende sub-fonds, waarna uw sub-fonds ophoudt te bestaan. In ruil voor alle aandelen die op de fusiedatum nog in uw sub-fonds zitten, ontvangt u zonder kosten aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van het overnemende sub-fonds, op basis van de intrinsieke waarde per aandeel die op die dag geldt voor beide sub-fondsen. De berekening van de conversieverhouding wordt gecontroleerd en gedocumenteerd in het fusierapport van PricewaterhouseCoopers, dat u op verzoek wordt verstrekt. De waarde van de aandelen die u in uw sub-fonds bezit en de nieuwe aandelen die u ontvangt in het overnemende subfonds zal gelijk zijn, maar mogelijk ontvangt u een ander aantal aandelen. Gevolgen Belangrijkste verschillen tussen het beleggingsbeleid van uw sub-fonds en dat van het overnemende sub-fonds Mogelijke voordelen Mogelijke nadelen Andere aandachtspunten De doelstelling van uw sub-fonds is via een marktneutrale strategie in alle marktomstandigheden een totaalrendement te generen dat boven het rendement op kortlopende instrumenten ligt. Volgens het beleggingsbeleid kan waar nodig gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële instrumenten om posities in te nemen op hoofdzakelijk Europese en Amerikaanse aandeelbewijzen. Het overnemende sub-fonds streeft naar het genereren van totaalrendement door long- en shortposities in Europese bedrijven in te nemen terwijl de blootstelling aan de markt laag gehouden wordt, en dit door direct in deze bedrijven te beleggen of aan de hand van afgeleide financiële instrumenten. Uw sub-fonds is blootgesteld aan Amerikaanse en Europese aandelen (per 31 december 2014 was het sub-fonds voor 40% blootgesteld aan Europese aandelen), terwijl het overnemende sub-fonds hoofdzakelijk aan Europese aandelen is blootgesteld. Bij de uitvoering van de beleggingsstrategie maakt uw sub-fonds gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het overnemende sub-fonds belegt daarnaast ook direct in aandelen. Het overnemende sub-fonds is naar verwachting volatieler en kenmerkt zich door een lage marktblootstelling; de maximale netto-marktblootstelling bedraagt echter ongeveer 40%. Uw sub-fonds maakt geen gebruik van de "swing pricing"-bijstellingsmethode die in het prospectus van JPMorgan Investment Funds wordt vermeld. Het overnemende sub-fonds past de "swing pricing"- bijstellingsmethode die in het prospectus van JPMorgan Funds wordt vermeld, wel toe. De fusie biedt u de kans om te beleggen in een sub-fonds: met een lagere prestatievergoeding (zie de onderstaande rubriek "Kosten"); en een lage maar flexibele marktblootstelling. Vanwege het gebruik van derivaten in uw sub-fonds worden de activa, voordat ze op de fusiedatum naar het overnemende sub-fonds worden overgeboekt, omgezet in contanten. Als de fusiedatum nadert, zal uw sub-fonds dan ook afwijken van zijn beleggingsbeleid om het fusieproces vlotter te laten verlopen. Eenmalige kosten van het verhandelen, overdragen en herbeleggen van de activa van uw sub-fonds worden gedragen door uw sub-fonds. Op de fusiedatum en tijdens de twee hieraan voorafgaande werkdagen is het intekenen op en het omwisselen en inkopen van aandelen niet mogelijk. Aan de fusie zijn voor uw sub-fonds geen verdere juridische, administratieve of advieskosten verbonden. De kosten van het overnemende sub-fonds zullen gelijk of lager zijn dan die van uw sub-fonds. Zowel uw sub-fonds als het overnemende sub-fonds brengen een prestatievergoeding in rekening (zie onder "Kosten"). Verschuldigde prestatievergoedingen worden dagelijks berekend en verrekend in de intrinsieke waarde. Als u besluit uw participatie te laten inkopen en uw sub-fonds op de fusie- of inkoopdatum een prestatievergoeding berekent, wordt deze op die dag ingeprijsd in de intrinsieke waarde. Als u aandeelhouder in het overnemende sub-fonds wordt, wordt een eventuele prestatievergoeding die vóór de fusiedatum in het overnemende sub-fonds berekend was op de fusiedatum in de intrinsieke Pagina 2 van 6

3 waarde ingeprijsd. U draagt pas vanaf de fusiedatum bij aan de berekening van een prestatievergoeding in het overnemende sub-fonds. Uw sub-fonds en het overnemende sub-fonds zijn sub-fondsen van verschillende beleggingsmaatschappijen die worden beheerd door dezelfde Beheermaatschappij. Beide beleggingsmaatschappijen zijn ICBE-fondsen in de zin van Richtlijn 2009/65/EG en genieten aldus dezelfde rechten en bescherming voor beleggers. De in het verleden behaalde resultaten van uw sub-fonds vindt u in het desbetreffende EBI-document of factsheet, die beschikbaar zijn in het documentenarchief op Pagina 3 van 6

4 Vergelijking van de sub-fondsen In deze tabel wordt de relevante informatie over uw sub-fonds vergeleken met die over het overnemende sub-fonds. Tenzij anders vermeld, hebben termen uit deze tabel dezelfde betekenis als in het desbetreffende prospectus. Informatie die slechts in één kolom staat, betreft alleen het sub-fonds dat bovenaan die kolom vermeld wordt. Informatie die in beide kolommen staat, geldt voor beide sub-fondsen. Beleggingen en risico's Doelstelling en beleggingsbeleid JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund De doelstelling van het Sub-Fonds is via een marktneutrale strategie in alle marktomstandigheden een totaalrendement te generen dat boven het rendement op kortlopende instrumenten ligt. Er zal waar nodig gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële instrumenten om posities in te nemen op hoofdzakelijk Europese en Amerikaanse aandeelbewijzen. Het Sub-Fonds belegt zijn vermogen voornamelijk in liquide middelen en kortlopende instrumenten, onder meer, maar niet uitsluitend, in door overheden of ondernemingen uitgegeven effecten en spaardeposito's. Het Sub-Fonds zal, hoofdzakelijk door het gebruik van aandelenswaps, posities innemen op aandeelbewijzen van ondernemingen die gevestigd zijn in de VS of Europa of daar het belangrijkste deel van hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan ook rechtstreeks in aandeelbewijzen beleggen. JPMorgan Funds Europe Equity Absolute Alpha Fund Het Sub-Fonds streeft naar het genereren van totaalrendement door long- en shortposities in Europese bedrijven in te nemen terwijl de blootstelling aan de markt laag gehouden wordt, en dit door direct in deze bedrijven te beleggen of aan de hand van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van de activa van het Sub-Fonds bestaan, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, uit posities in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een Europees land of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Deze blootstelling kan worden bereikt door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten); dit kan tot gevolg hebben dat het Sub-Fonds tot 100% van zijn nettovermogen in cash, kortlopende geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen belegt. Het Sub-Fonds maakt gebruik van longen shortposities om de beleggingsdoelstelling te bereiken, d.w.z. het kopen van effecten die ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden geacht en het "shorten" of verkopen van effecten (door middel van afgeleide financiële instrumenten) die overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden geacht. Het Sub-Fonds zal normaliter niet meer dan 130% van het netto-vermogen in longposities aanhouden en niet meer dan 130% van het netto-vermogen in shortposities. Het Sub-Fonds hanteert een marktneutrale strategie, d.w.z. dat effecten die ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden geacht rechtstreeks worden gekocht en dat effecten die overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden geacht "short" worden verkocht door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. De strategie is bedoeld om marktneutraal te blijven. Het Sub-Fonds zal proberen een positief rendement te behalen, ongeacht of de markten stijgen of dalen. Het Sub-Fonds streeft naar een lage netto blootstelling aan de Europese aandelenmarkten. De nettomarktblootstelling van het Sub-Fonds (door middel van directe beleggingen en financiële afgeleide instrumenten) varieert gewoonlijk tussen -40% en 40% van het netto-vermogen van het Sub-Fonds. Pagina 4 van 6

5 De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro (EUR), maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden. Een substantieel deel van de activa van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de euro. De euro is de referentievaluta van het Sub-Fonds, maar activa kunnen ook in andere valuta's luiden en de valutapositie kan worden afgedekt. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Indicator risicoen opbrengstprofie l Opmerking: het risico wordt gemeten op een schaal van 1 tot 7, waarbij categorie 1 wijst op een lager risico (wat niet wil zeggen dat er geen risico is) en potentieel lagere opbrengsten en categorie 7 wijst op een hoger risico en potentieel hogere opbrengsten. Categorie 3 voor alle aandelenklassen van uw sub-fonds, behalve voor JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) USD en JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) USD, die onder categorie 5 vallen, en JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) GBP, JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) GBP (hedged), JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) USD (hedged) en JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) EUR, die onder categorie 4 vallen. Categorie 3 voor alle aandelenklassen van het overnemende sub-fonds. Risicofactoren Het is mogelijk dat de door het Sub- Fonds gebruikte marktneutrale strategie niet de beoogde resultaten oplevert. Het Sub-Fonds profiteert misschien niet van de opbrengst uit zijn beleggingen in liquide middelen en kortlopende instrumenten, aangezien deze beleggingen in de eerste plaats zullen dienen als onderpand voor afgeleide financiële instrumenten (hoofdzakelijk swaps). Aangezien het Sub-Fonds streeft naar een lage blootstelling aan de Europese aandelenmarkten, bestaat de mogelijkheid dat het Sub-Fonds niet profiteert van een marktstijging. Het Sub-Fonds kan beleggen in effecten van kleinere bedrijven, die minder liquide en volatieler kunnen zijn en meestal een groter financieel risico met zich meebrengen dan effecten van grotere bedrijven. Benchmark*** De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd. De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen ten gevolge van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn, hetgeen kan leiden tot verliezen die hoger zijn dan het door het Sub-Fonds belegde bedrag. Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol. "Short" verkopen kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving en verliezen uit short-posities kunnen onbeperkt zijn. Nadere informatie over de risico's is te vinden in "Appendix IV Risicofactoren" van het prospectus. Niet-afgedekte aandelenklassen EONIA ICE 1 Month EUR LIBOR In CHF afgedekte aandelenklassen Geen in CHF afgedekte aandelenklassen ICE 1 Month CHF LIBOR In GBP afgedekte aandelenklassen ICE Overnight GBP LIBOR ICE 1 Month GBP LIBOR In SEK afgedekte aandelenklassen STIBOR Tomorrow Next Offered Rate STIBOR 1 Month Offered Rate In USD afgedekte aandelenklassen ICE Overnight USD LIBOR ICE 1 Month USD LIBOR Pagina 5 van 6

6 Basisvaluta Kosten Euro (EUR) Lopende kosten C (perf): 1,00%; I (perf):max. 0,96% C (perf): 0,95%; I (perf): Max. 0,91% Prestatievergoeding** 20% 15% Maximale instapkosten* Maximale uitstapkosten A (perf): 5,00%; B (perf): Nihil; C (perf): Nihil; D (perf): 5,00%; I (perf): Nihil; T(perf): 3,00%; X (perf): Nihil; X Nihil A (perf): 0,50%; B (perf): Nihil; C (perf): Nihil; D (perf): 0,50%; I (perf): Nihil; T (perf): Nihil; X (perf): Nihil; X: Nihil Maximale conversiekosten 1,00% Lopende kosten A (perf): 1,90%; B (perf): 1,15%; D (perf): 2,65%; T (perf): 2,65%; X (perf): Max. 0,15% X: Maximaal 0,15% * De instapkosten voor aandelenklasse T worden geïnd in de vorm van een nabetaling (Contingent Deferred Sales Charge, "CDSC"), indien de aandelen binnen de eerste drie jaar worden ingekocht. ** Er zal een prestatievergoeding worden berekend voor alle aandelenklassen, met uitzondering van aandelenklasse X. *** JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund en JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund hanteren bij de berekening van de prestatievergoeding verschillende benchmarks. Structuur Einde boekjaar 31 december 30 juni Beleggingsmaatschappij JPMorgan Investment Funds JPMorgan Funds Datum van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersverg adering Laatste vrijdag van april om uur 's middags (of, indien deze dag geen werkdag is in Luxemburg, op de eerstvolgende werkdag). De derde woensdag van november om uur (of, indien deze dag geen werkdag is in Luxemburg, op de eerstvolgende werkdag). VOLGENDE STAPPEN Om uw aandelen om te wisselen in aandelen van het overnemende sub-fonds: u hoeft geen actie te ondernemen. Alle aandelen van uw sub-fonds die u op de fusiedatum in uw bezit hebt, worden automatisch omgezet. Om (een deel van) uw aandelen om te wisselen of in te kopen: geef uw transactieverzoeken op de gebruikelijke wijze door of stuur ze direct naar de statutaire zetel (contactgegevens op pagina 1). Houd er rekening mee dat alle overige in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop zelfs tijdens de vrijstellingstermijn voor omwisselings- en inkoopvergoeding van toepassing blijven. Voor meer informatie: kunt u gratis exemplaren van het algemene ontwerp van de fusievoorwaarden, het fusierapport van de accountant, het prospectus en de laatste jaarverslagen en EBI-documenten aanvragen per naar of bij de statutaire zetel (contactgegevens op pagina 1). Tijdschema 23 april 2015 om uur Uiterste ontvangstdatum voor alle transactieverzoeken. 28 april 2015 Datum fusie; aandelen worden omgezet. 29 april 2015 Nieuwe aandelen beschikbaar voor transactieverzoeken. De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website Pagina 6 van 6

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds(en): Robeco Divirente Robeco Euro Obligaties Dividend Robeco High

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie