Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds"

Transcriptie

1 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met een bestaand sub-fonds van JPMorgan Funds. U hoeft niets te ondernemen, maar u hebt wel een aantal keuzemogelijkheden. Deze worden hieronder uitgelegd. Wij verzoeken u even de tijd te nemen voor onderstaande belangrijke informatie. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de statutaire zetel of uw gebruikelijke tussenpersoon. Jacques Elvinger Namens de Raad van Bestuur Fusie Sub-Fonds de mogelijkheid om actie te ondernemen loopt af op 23 april 2015 om uur Highbridge Statistical Market Neutral Fund Reden van de fusie Gezien de recente terugkooptransacties en het in het verleden behaalde rendement op lange termijn is de Raad van Bestuur van mening dat het sub-fonds nog weinig nieuwe beleggers zal aantrekken. UW KEUZEMOGELIJKHEDEN 1 Geen actie ondernemen. Uw aandelen worden automatisch omgezet in aandelen van het overnemende sub-fonds. Aandelen van het subfonds die u na de uiterste datum nog bezit, zullen worden omgezet. 2 Uw belegging onderbrengen bij aan ander sub-fonds. Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de in de rechterkolom genoemde datum ontvangen. Lees in elk geval het document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI) voor sub-fondsen waarnaar u overweegt over te stappen, en voor nadere informatie het prospectus. 3 Uw belegging laten inkopen. Wij moeten uw transactieverzoeken uiterlijk op de genoemde datum ontvangen. Wellicht is het verstandig deze keuzemogelijkheden te bespreken met uw belastingadviseur en uw financieel adviseur. Alle keuzemogelijkheden kunnen fiscale gevolgen hebben. Waar u ook voor kiest, er worden geen inkoop- of omwisselingskosten in rekening gebracht mits wij uw transactieverzoeken vóór de genoemde uiterste datum ontvangen. DE FUSIE Fusiedatum 28 april 2015 Uiterste ontvangstdatum voor omwisselings-/inkoopverzoeken 23 april 2015 om uur Uw sub-fonds JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund Overnemend sub-fonds (sub-fonds waarin uw sub-fonds opgaat) JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund UW FONDS Naam JPMorgan Investment Funds Rechtsvorm SICAV Soort fonds UCITS Statutaire zetel 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxembourg Telefoon Fax Handelsregisternummer (RCS Luxemburg) B Beheermaatschappij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. U ontvangt binnen 10 dagen na de fusiedatum een fusieverklaring. Aanvullende informatie, zoals het fusierapport van de accountant van de Maatschappij, het EBI-document, het prospectus en de meest recente jaarverslagen van beide sub-fondsen zijn beschikbaar op of bij de statutaire zetel. Een digitaal exemplaar van deze kennisgeving vindt u op de website: Pagina 1 van 6 Bericht wordt vervolgd

2 Tijdschema en gevolgen van de fusie Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie. Meer informatie kunt u vinden in de gedetailleerde vergelijking van de subfondsen hierna en in het desbetreffende prospectus en de toepasselijke documenten met essentiële beleggersinformatie. Gemakshalve vindt u in de bijlage een EBI-document van het overnemende sub-fonds. Tijdschema 23 april 2015 om uur Uw sub-fonds accepteert geen verzoeken om aankoop, omwisseling of inkoop van aandelen meer. 28 april 2015, na sluitingstijd De fusietransactie vindt plaats. Uw aandelen worden omgezet. 29 april 2015 Uw nieuwe aandelen zijn beschikbaar voor omwisseling en inkoop. Wanneer de fusietransactie plaatsvindt, worden alle waarden op de balans van uw sub-fonds overgeboekt naar het overnemende sub-fonds, waarna uw sub-fonds ophoudt te bestaan. In ruil voor alle aandelen die op de fusiedatum nog in uw sub-fonds zitten, ontvangt u zonder kosten aandelen in de overeenkomstige aandelenklasse van het overnemende sub-fonds, op basis van de intrinsieke waarde per aandeel die op die dag geldt voor beide sub-fondsen. De berekening van de conversieverhouding wordt gecontroleerd en gedocumenteerd in het fusierapport van PricewaterhouseCoopers, dat u op verzoek wordt verstrekt. De waarde van de aandelen die u in uw sub-fonds bezit en de nieuwe aandelen die u ontvangt in het overnemende subfonds zal gelijk zijn, maar mogelijk ontvangt u een ander aantal aandelen. Gevolgen Belangrijkste verschillen tussen het beleggingsbeleid van uw sub-fonds en dat van het overnemende sub-fonds Mogelijke voordelen Mogelijke nadelen Andere aandachtspunten De doelstelling van uw sub-fonds is via een marktneutrale strategie in alle marktomstandigheden een totaalrendement te generen dat boven het rendement op kortlopende instrumenten ligt. Volgens het beleggingsbeleid kan waar nodig gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële instrumenten om posities in te nemen op hoofdzakelijk Europese en Amerikaanse aandeelbewijzen. Het overnemende sub-fonds streeft naar het genereren van totaalrendement door long- en shortposities in Europese bedrijven in te nemen terwijl de blootstelling aan de markt laag gehouden wordt, en dit door direct in deze bedrijven te beleggen of aan de hand van afgeleide financiële instrumenten. Uw sub-fonds is blootgesteld aan Amerikaanse en Europese aandelen (per 31 december 2014 was het sub-fonds voor 40% blootgesteld aan Europese aandelen), terwijl het overnemende sub-fonds hoofdzakelijk aan Europese aandelen is blootgesteld. Bij de uitvoering van de beleggingsstrategie maakt uw sub-fonds gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Het overnemende sub-fonds belegt daarnaast ook direct in aandelen. Het overnemende sub-fonds is naar verwachting volatieler en kenmerkt zich door een lage marktblootstelling; de maximale netto-marktblootstelling bedraagt echter ongeveer 40%. Uw sub-fonds maakt geen gebruik van de "swing pricing"-bijstellingsmethode die in het prospectus van JPMorgan Investment Funds wordt vermeld. Het overnemende sub-fonds past de "swing pricing"- bijstellingsmethode die in het prospectus van JPMorgan Funds wordt vermeld, wel toe. De fusie biedt u de kans om te beleggen in een sub-fonds: met een lagere prestatievergoeding (zie de onderstaande rubriek "Kosten"); en een lage maar flexibele marktblootstelling. Vanwege het gebruik van derivaten in uw sub-fonds worden de activa, voordat ze op de fusiedatum naar het overnemende sub-fonds worden overgeboekt, omgezet in contanten. Als de fusiedatum nadert, zal uw sub-fonds dan ook afwijken van zijn beleggingsbeleid om het fusieproces vlotter te laten verlopen. Eenmalige kosten van het verhandelen, overdragen en herbeleggen van de activa van uw sub-fonds worden gedragen door uw sub-fonds. Op de fusiedatum en tijdens de twee hieraan voorafgaande werkdagen is het intekenen op en het omwisselen en inkopen van aandelen niet mogelijk. Aan de fusie zijn voor uw sub-fonds geen verdere juridische, administratieve of advieskosten verbonden. De kosten van het overnemende sub-fonds zullen gelijk of lager zijn dan die van uw sub-fonds. Zowel uw sub-fonds als het overnemende sub-fonds brengen een prestatievergoeding in rekening (zie onder "Kosten"). Verschuldigde prestatievergoedingen worden dagelijks berekend en verrekend in de intrinsieke waarde. Als u besluit uw participatie te laten inkopen en uw sub-fonds op de fusie- of inkoopdatum een prestatievergoeding berekent, wordt deze op die dag ingeprijsd in de intrinsieke waarde. Als u aandeelhouder in het overnemende sub-fonds wordt, wordt een eventuele prestatievergoeding die vóór de fusiedatum in het overnemende sub-fonds berekend was op de fusiedatum in de intrinsieke Pagina 2 van 6

3 waarde ingeprijsd. U draagt pas vanaf de fusiedatum bij aan de berekening van een prestatievergoeding in het overnemende sub-fonds. Uw sub-fonds en het overnemende sub-fonds zijn sub-fondsen van verschillende beleggingsmaatschappijen die worden beheerd door dezelfde Beheermaatschappij. Beide beleggingsmaatschappijen zijn ICBE-fondsen in de zin van Richtlijn 2009/65/EG en genieten aldus dezelfde rechten en bescherming voor beleggers. De in het verleden behaalde resultaten van uw sub-fonds vindt u in het desbetreffende EBI-document of factsheet, die beschikbaar zijn in het documentenarchief op Pagina 3 van 6

4 Vergelijking van de sub-fondsen In deze tabel wordt de relevante informatie over uw sub-fonds vergeleken met die over het overnemende sub-fonds. Tenzij anders vermeld, hebben termen uit deze tabel dezelfde betekenis als in het desbetreffende prospectus. Informatie die slechts in één kolom staat, betreft alleen het sub-fonds dat bovenaan die kolom vermeld wordt. Informatie die in beide kolommen staat, geldt voor beide sub-fondsen. Beleggingen en risico's Doelstelling en beleggingsbeleid JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund De doelstelling van het Sub-Fonds is via een marktneutrale strategie in alle marktomstandigheden een totaalrendement te generen dat boven het rendement op kortlopende instrumenten ligt. Er zal waar nodig gebruik worden gemaakt van afgeleide financiële instrumenten om posities in te nemen op hoofdzakelijk Europese en Amerikaanse aandeelbewijzen. Het Sub-Fonds belegt zijn vermogen voornamelijk in liquide middelen en kortlopende instrumenten, onder meer, maar niet uitsluitend, in door overheden of ondernemingen uitgegeven effecten en spaardeposito's. Het Sub-Fonds zal, hoofdzakelijk door het gebruik van aandelenswaps, posities innemen op aandeelbewijzen van ondernemingen die gevestigd zijn in de VS of Europa of daar het belangrijkste deel van hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Het Sub-Fonds kan ook rechtstreeks in aandeelbewijzen beleggen. JPMorgan Funds Europe Equity Absolute Alpha Fund Het Sub-Fonds streeft naar het genereren van totaalrendement door long- en shortposities in Europese bedrijven in te nemen terwijl de blootstelling aan de markt laag gehouden wordt, en dit door direct in deze bedrijven te beleggen of aan de hand van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van de activa van het Sub-Fonds bestaan, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, uit posities in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in een Europees land of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Deze blootstelling kan worden bereikt door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten); dit kan tot gevolg hebben dat het Sub-Fonds tot 100% van zijn nettovermogen in cash, kortlopende geldmarktinstrumenten en deposito's bij kredietinstellingen belegt. Het Sub-Fonds maakt gebruik van longen shortposities om de beleggingsdoelstelling te bereiken, d.w.z. het kopen van effecten die ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden geacht en het "shorten" of verkopen van effecten (door middel van afgeleide financiële instrumenten) die overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden geacht. Het Sub-Fonds zal normaliter niet meer dan 130% van het netto-vermogen in longposities aanhouden en niet meer dan 130% van het netto-vermogen in shortposities. Het Sub-Fonds hanteert een marktneutrale strategie, d.w.z. dat effecten die ondergewaardeerd of aantrekkelijk worden geacht rechtstreeks worden gekocht en dat effecten die overgewaardeerd of minder aantrekkelijk worden geacht "short" worden verkocht door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. De strategie is bedoeld om marktneutraal te blijven. Het Sub-Fonds zal proberen een positief rendement te behalen, ongeacht of de markten stijgen of dalen. Het Sub-Fonds streeft naar een lage netto blootstelling aan de Europese aandelenmarkten. De nettomarktblootstelling van het Sub-Fonds (door middel van directe beleggingen en financiële afgeleide instrumenten) varieert gewoonlijk tussen -40% en 40% van het netto-vermogen van het Sub-Fonds. Pagina 4 van 6

5 De referentievaluta van het Sub-Fonds is de euro (EUR), maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden. Een substantieel deel van de activa van het Sub-Fonds zal echter luiden in of afgedekt zijn naar de euro. De euro is de referentievaluta van het Sub-Fonds, maar activa kunnen ook in andere valuta's luiden en de valutapositie kan worden afgedekt. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt. Indicator risicoen opbrengstprofie l Opmerking: het risico wordt gemeten op een schaal van 1 tot 7, waarbij categorie 1 wijst op een lager risico (wat niet wil zeggen dat er geen risico is) en potentieel lagere opbrengsten en categorie 7 wijst op een hoger risico en potentieel hogere opbrengsten. Categorie 3 voor alle aandelenklassen van uw sub-fonds, behalve voor JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) USD en JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) USD, die onder categorie 5 vallen, en JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) GBP, JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) GBP (hedged), JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) USD (hedged) en JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) EUR, die onder categorie 4 vallen. Categorie 3 voor alle aandelenklassen van het overnemende sub-fonds. Risicofactoren Het is mogelijk dat de door het Sub- Fonds gebruikte marktneutrale strategie niet de beoogde resultaten oplevert. Het Sub-Fonds profiteert misschien niet van de opbrengst uit zijn beleggingen in liquide middelen en kortlopende instrumenten, aangezien deze beleggingen in de eerste plaats zullen dienen als onderpand voor afgeleide financiële instrumenten (hoofdzakelijk swaps). Aangezien het Sub-Fonds streeft naar een lage blootstelling aan de Europese aandelenmarkten, bestaat de mogelijkheid dat het Sub-Fonds niet profiteert van een marktstijging. Het Sub-Fonds kan beleggen in effecten van kleinere bedrijven, die minder liquide en volatieler kunnen zijn en meestal een groter financieel risico met zich meebrengen dan effecten van grotere bedrijven. Benchmark*** De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen en u kunt minder terugkrijgen dan u oorspronkelijk hebt belegd. De waarde van aandeelbewijzen kan zowel dalen als stijgen ten gevolge van de resultaten van afzonderlijke bedrijven en de algemene marktomstandigheden. De waarde van afgeleide financiële instrumenten kan volatiel zijn, hetgeen kan leiden tot verliezen die hoger zijn dan het door het Sub-Fonds belegde bedrag. Wisselkoersschommelingen kunnen het rendement van uw belegging negatief beïnvloeden. Valuta-afdekking, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het effect van wisselkoersschommelingen te minimaliseren, is mogelijk niet altijd succesvol. "Short" verkopen kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de regelgeving en verliezen uit short-posities kunnen onbeperkt zijn. Nadere informatie over de risico's is te vinden in "Appendix IV Risicofactoren" van het prospectus. Niet-afgedekte aandelenklassen EONIA ICE 1 Month EUR LIBOR In CHF afgedekte aandelenklassen Geen in CHF afgedekte aandelenklassen ICE 1 Month CHF LIBOR In GBP afgedekte aandelenklassen ICE Overnight GBP LIBOR ICE 1 Month GBP LIBOR In SEK afgedekte aandelenklassen STIBOR Tomorrow Next Offered Rate STIBOR 1 Month Offered Rate In USD afgedekte aandelenklassen ICE Overnight USD LIBOR ICE 1 Month USD LIBOR Pagina 5 van 6

6 Basisvaluta Kosten Euro (EUR) Lopende kosten C (perf): 1,00%; I (perf):max. 0,96% C (perf): 0,95%; I (perf): Max. 0,91% Prestatievergoeding** 20% 15% Maximale instapkosten* Maximale uitstapkosten A (perf): 5,00%; B (perf): Nihil; C (perf): Nihil; D (perf): 5,00%; I (perf): Nihil; T(perf): 3,00%; X (perf): Nihil; X Nihil A (perf): 0,50%; B (perf): Nihil; C (perf): Nihil; D (perf): 0,50%; I (perf): Nihil; T (perf): Nihil; X (perf): Nihil; X: Nihil Maximale conversiekosten 1,00% Lopende kosten A (perf): 1,90%; B (perf): 1,15%; D (perf): 2,65%; T (perf): 2,65%; X (perf): Max. 0,15% X: Maximaal 0,15% * De instapkosten voor aandelenklasse T worden geïnd in de vorm van een nabetaling (Contingent Deferred Sales Charge, "CDSC"), indien de aandelen binnen de eerste drie jaar worden ingekocht. ** Er zal een prestatievergoeding worden berekend voor alle aandelenklassen, met uitzondering van aandelenklasse X. *** JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund en JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund hanteren bij de berekening van de prestatievergoeding verschillende benchmarks. Structuur Einde boekjaar 31 december 30 juni Beleggingsmaatschappij JPMorgan Investment Funds JPMorgan Funds Datum van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersverg adering Laatste vrijdag van april om uur 's middags (of, indien deze dag geen werkdag is in Luxemburg, op de eerstvolgende werkdag). De derde woensdag van november om uur (of, indien deze dag geen werkdag is in Luxemburg, op de eerstvolgende werkdag). VOLGENDE STAPPEN Om uw aandelen om te wisselen in aandelen van het overnemende sub-fonds: u hoeft geen actie te ondernemen. Alle aandelen van uw sub-fonds die u op de fusiedatum in uw bezit hebt, worden automatisch omgezet. Om (een deel van) uw aandelen om te wisselen of in te kopen: geef uw transactieverzoeken op de gebruikelijke wijze door of stuur ze direct naar de statutaire zetel (contactgegevens op pagina 1). Houd er rekening mee dat alle overige in het prospectus opgenomen bepalingen betreffende omwisseling en inkoop zelfs tijdens de vrijstellingstermijn voor omwisselings- en inkoopvergoeding van toepassing blijven. Voor meer informatie: kunt u gratis exemplaren van het algemene ontwerp van de fusievoorwaarden, het fusierapport van de accountant, het prospectus en de laatste jaarverslagen en EBI-documenten aanvragen per naar of bij de statutaire zetel (contactgegevens op pagina 1). Tijdschema 23 april 2015 om uur Uiterste ontvangstdatum voor alle transactieverzoeken. 28 april 2015 Datum fusie; aandelen worden omgezet. 29 april 2015 Nieuwe aandelen beschikbaar voor transactieverzoeken. De meest recente versie van het prospectus is, afhankelijk van het geval, op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het hoofdkantoor van het fonds of bij de lokale contactpersoon van het fonds. Ook is de meest recente versie van het prospectus verkrijgbaar op de website Pagina 6 van 6

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Singapore Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Hong Kong Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Plus Fund, waarvan

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, waarvan

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Highbridge Europe STEEP Fund, waarvan u aandelen bezit,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Hong Kong Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat fuseren

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 29 AUGUSTUS 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 8 DECEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Income Opportunity Plus Fund, waarvan u aandelen bezit,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 15 OKTOBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Funds Emerging Markets Bond Fund, waarvan u aandelen bezit, gaat

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 14 MEI 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat het JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced Fund, waarvan u

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE COMPARTIMENT JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 3 SEPTEMBER 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u over wijzigingen in het sub-fonds JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund (het

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende Compartiment en het Ontvangende Compartiment. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds PRIVATE BANK FUNDS I 5 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Omdat de algemene vergadering van 29 augustus 2017 geen rechtsgeldige besluiten kon nemen over

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 European Opportunity Fund 1. Nordea 1 European Value Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 European Opportunity Fund 1. Nordea 1 European Value Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN Nordea 1 European Opportunity Fund 1 EN Nordea 1 European Value Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) De aandeelhouders van Nordea 1 European Opportunity Fund en Nordea

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Aanvullende informatie aan de België aandeelhouders: Belgische financiële dienst is CACEIS Belgium NV, Avenue du Port 86C Box 320, 1000 Brussel, België. Luxemburg, 23 januari

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds [Type text] [Type text] [Type text] JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 3 APRIL 2018 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 Global Value Fund 1. Nordea 1 Global Dividend Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 Global Value Fund 1. Nordea 1 Global Dividend Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN Nordea 1 Global Value Fund 1 EN Nordea 1 Global Dividend Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) De aandeelhouders van Nordea 1 Global Value Fund en Nordea 1 Global Dividend

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN Nordea Fund of Funds Value Masters Fund 1 EN Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged (SICAV naar Luxemburgse Recht) De aandeelhouders van Nordea Fund of Funds Value

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 16 mei 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Credit Suisse Nova (Lux) Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Kennisgeving over JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds verbeterde prospectussen

Kennisgeving over JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds verbeterde prospectussen Kennisgeving over JPMorgan s & JPMorgan vestment s verbeterde prospectussen gangsdatum 31/10/2018 De opzet van de prospectussen van JPMorgan s en JPMorgan vestment s is gewijzigd om ze voor de cliënten

Nadere informatie

Kennisgeving over JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds verbeterde prospectussen

Kennisgeving over JPMorgan Funds & JPMorgan Investment Funds verbeterde prospectussen Kennisgeving over JPMorgan s & JPMorgan vestment s verbeterde prospectussen gangsdatum 31/10/2018 De opzet van de prospectussen van JPMorgan s en JPMorgan vestment s is gewijzigd om ze voor de cliënten

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Volmachtformulier Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 23 mei 2018 om uur.

Volmachtformulier Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 23 mei 2018 om uur. JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS Slechts één stemoptie kiezen. Ondertekenen en terugsturen vóór 23 mei 2018 om 18.00 uur. DE VERGADERING Plaats Statutaire zetel van het Fonds Datum en tijdstip 25 mei 2018 om 11.30

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET FONDS) Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Global Strategic Bond Fund. JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) September 2015. JPMorgan Funds

Global Strategic Bond Fund. JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) September 2015. JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) September 2015 Overzicht van het fonds* Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Sub is een rendement te behalen dat

Nadere informatie

STRATEGIC BOND HEDGED

STRATEGIC BOND HEDGED Het beheersreglement van elk intern beleggingsfonds, dat volledig of gedeeltelijk met een individuele levensverzekeringsovereenkomst tak 23 BEOBANK PATRIMONIAL kan verbonden zijn, vult de algemene en bijzondere

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund. JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) 0,80 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM A (perf) (acc) - EUR (hedged) Juni 2015 Overzicht van het fonds* Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Sub is een rendement te behalen dat

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie