Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. o Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. o Delta Lloyd Europa Fonds N.V. o Delta Lloyd Donau Fonds N.V. o Delta Lloyd Investment Fund N.V. Luxemburgse sub Fondsen onder het DL L Sicav Fonds o Delta Lloyd L Water &Climate Fund o Delta Lloyd L New Energy Fund o Delta Lloyd L Health Development Fund o Delta Lloyd L Technology Trends Fund o Delta Lloyd L Equity Selection Fund o Delta Lloyd L Mid-Participation Fund o Delta Lloyd L European Participation Fund o Delta Lloyd L Asian Participation Fund o Delta Lloyd L Global Theme Fund 1

2 1. WAT IS DE DOELSTELLING VAN DIT MEMORANDUM? WAT IS DE REDEN VOOR DE HERSTRUCTURERING? IN NEDERLAND GEVESTIGDE FONDSEN Welke in Nederland gevestigde fondsen zijn betrokken bij de herstructurering? Hoe ziet de structuur van de Nederlandse fondsen eruit? Welke aandelenklassen zijn er? Wanneer worden de fusies uitgevoerd? Hoe ziet het nieuwe beleggingsbeleid eruit? Mogelijkheid tot uittreden onder gebruikelijke voorwaarden Wat zijn de fiscale gevolgen van de herstructurering? Publicaties en kennisgeving AFM Kosten van Herstructurering Beheervergoeding en Risicoclassificatie Toezicht IN LUXEMBURG GEVESTIGDE FONDSEN Welke in Luxemburg gevestigde fondsen zijn betrokken bij de herstructurering? Hoe ziet de structuur van de Luxemburgse Fondsen eruit? Welke aandelenklassen zijn er? Wanneer worden de fusies uitgevoerd? Hoe ziet het nieuwe beleggingsbeleid eruit? Mogelijkheid tot uittreden onder gebruikelijke voorwaarden Wat zijn de fiscale gevolgen van de herstructurering? Publicaties en kennisgeving CSSF Kosten van herstructurering Beheervergoeding en Risicoclassificatie Toezicht

3 1. Wat is de doelstelling van dit memorandum? Dit informatie memorandum is opgesteld door Delta Lloyd Asset Management, de beheerder van de beleggingsfondsen. De beleggingsfondsen zijn geregistreerd als Nederlandse beleggingsmaatschappijen of als Luxemburgse sicav. Dit memorandum is bedoeld om aandeelhouders en andere belanghebbenden nader te informeren over de wijzigingen die verband houden met de hierna te omschrijven herstructurering van de Delta Lloyd beleggingsfondsen. De herstructurering houdt in dat een aantal fondsen fuseren en dat van een aantal fondsen het beleggingsbeleid wordt aangepast. In dit informatie memorandum worden deze vennootschappen en sicav fondsen aangeduid als de fondsen respectievelijk het fonds. Indien een fonds is opgedeeld in meerdere shareclasses of compartimenten dan wordt dit aangeduid met de aandelenklassen respectievelijk de aandelenklasse. Dit informatie memorandum gaat in op de voorgenomen fusies van een aantal beleggingsfondsen en het aanpassen van beleggingsbeleid van een aantal fondsen. Voor gedetailleerde informatie per fonds verwijzen wij u naar het prospectus, de statuten en de essentiële beleggersinformatie. Deze kunt u vinden op de website deltalloydassetmanagement.com. In het memorandum worden eerst een aantal algemene zaken behandeld. Daarna de aspecten rond de fondsen die in Nederland zijn gevestigd als vennootschap. Afsluitend de fondsen die in Luxemburg zijn gevestigd als sicav. Dit informatie memorandum ligt ter inzage op het kantooradres van Delta Lloyd Asset Management, Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam en is kosteloos opvraagbaar bij Delta Lloyd Asset Management N.V., telefoonnummer en te raadplegen op de website onder fondswijzigingen. Hierna de website. 2. Wat is de reden voor de herstructurering? Het landschap voor aanbieders van beleggingsfondsen is de afgelopen periode snel veranderd, niet alleen economische tegenwind maar ook nieuwe regelgeving hebben er toe geleid dat vermogensbeheerders hun fondsenaanbod kritisch onder de loep hebben genomen. Delta Lloyd Asset Management N.V. heeft dat ook gedaan en kiest voor meer focus op core competenties. Delta Lloyd Asset Management N.V. heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op een aantal beleggingsstijlen waarin zij over een langere periode ervaring heeft opgebouwd. Dit zijn de beleggingsstijlen: Deelnemingen beleggen; Vastrentend beleggen; Cyrte beleggen. De Cyrte beleggingsfondsen stellen zich ten doel om een absoluut positief rendement te behalen. De hoeksteen van de Cyrte - filosofie is investeren in die bedrijven die profiteren van veranderend consumentengedrag als gevolg van het implementeren van nieuwe technologieën. De belangrijkste technologische aanjager in onze moderne tijd is het internet. Daarom belegt Cyrte in ondernemingen die mogelijkheden creëren en faciliteren om optimaal gebruik te kunnen maken van internetgerelateerde technieken. Delta Lloyd voert deze fondsen onder de fondsnaam Delta Lloyd L Cyrte. 3

4 Deze heroriëntatie leidt in een aantal gevallen tot aanpassingen van het beleggingsbeleid of tot fusies van fondsen. Om bedrijfseconomische redenen is het samenvoegen van fondsvermogen wenselijk. Het zo verkregen schaalvoordeel leidt tot efficiënt fondsbeheer. 3. In Nederland gevestigde fondsen 3.1 Welke in Nederland gevestigde fondsen zijn betrokken bij de herstructurering? Delta Lloyd Asset Management N.V. stelt de aandeelhouders van onderstaande fondsen de volgende fusies voor: Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. (verkrijgend fonds) Delta Lloyd Europa Fonds N.V. (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. (verkrijgend fonds) Delta Lloyd N.V. Donau Fonds N.V. (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. (verkrijgend fonds) Delta Lloyd Asset Management N.V. is voornemens het beleggingsbeleid van de volgende fondsen per 01 januari 2014 aan te passen: DL Azië Deelnemingen Fonds DL Deelnemingen Fonds DL Europees Deelnemingen Fonds DL Select Dividend Fonds Delta Lloyd Investment Fund N.V. 3.2 Hoe ziet de structuur van de Nederlandse fondsen eruit? De Nederlandse Fondsen zijn naamloze vennootschappen in de vorm van beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal zoals omschreven in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een open-end structuur. De Nederlandse NV s zijn beursgenoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam. 3.3 Welke aandelenklassen zijn er? Ieder fonds kan gebruik maken van de volgende aandelenklassen die verschillen van elkaar in de manier van kostenberekening, dividenduitkering en investeringsomvang/minimale inleg. Vanaf 1 januari 2014 kennen de fondsen voor de Nederlandse distributie de volgende aandelenklassen; Aandelenklasse A: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin geen distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met aandelenklasse B betreft de hoogte van de managementvergoeding en het feit dat aandelenklasse A dividend uitkeert. Aandelenklasse B: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin een distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële 4

5 ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met aandelenklasse A betreft de kosten- en vergoedingenstructuur waaronder een lagere managementvergoeding. Het verschil met aandelenklasse A is tevens dat aandelenklasse A wel dividend uitkeert en aandelenklasse B het dividend herbelegd. Aandelenklasse D: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin een distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse B betreft het feit dat dit fonds dividend uitkeert. Voor gedetailleerde toelichting op structuur, kenmerken en aandelenklassen van het genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus van het fonds met bijbehorende supplementen en naar de Essentiële Beleggerinformatie (Ebi) per aandelenklasse. Het prospectus en de Ebi zijn te raadplegen op de website. 3.4 Wanneer worden de fusies uitgevoerd? Op dinsdag 17 december 2013 aanstaande wordt een Buitengewone Algemene Aandeelhouders Vergadering gehouden op het kantoor van Delta Lloyd, Amstelplein 6, Amsterdam om het besluit tot fusie te nemen. Houders van gewone aandelen in het kapitaal van het verdwijnende fonds worden van rechtswege houder van de gewone aandelen in het verkrijgende fonds. De ruilverhouding is hierbij bepaald op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in de verdwijnende fonds kan worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in het kapitaal van het verkrijgende fonds. De ruilverhouding tussen de aandelen van de verdwijnende fondsen en van de verkrijgende fondsen zal worden berekend op basis van de intrinsieke waarde op 18 december 2013 na slot beurzen. De ruilverhouding voor elk fonds wordt berekend op 19 december Voorbeeld (fictieve koersen) U hebt 100 aandelen in het Delta Lloyd Europa Fonds die op moment van fusie bijvoorbeeld 32,20 noteren, dit is een totale waarde van 3.220,-. Deze beleggingsmaatschappij gaat op in het Delta Lloyd Select Dividend Fonds. De intrinsieke waarde van dit aandeel is bijvoorbeeld 13,15. Dit betekent dat u ontvangt: Intrinsieke waarde in het Delta Lloyd Europa Fonds/intrinsieke waarde 1 aandeel Delta Lloyd Select Dividend Fonds / 13,15 = 244,8669 (onafgeronde aandelen Delta Lloyd Select Dividend Fonds)=244 aandelen in het Delta Lloyd Select Dividend Fonds en 0,8669 x 13,15 = 11,40 in contanten of 244,8669 aandelen Delta Lloyd Select Dividend Fonds indien fracties kunnen worden geadministreerd. De waardering vindt plaats onder toepassing van in het maatschappelijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. Dit zijn de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW alsmede de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zoals deze uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de jaarrekening van Met betrekking tot de voorstellen tot fusie en de toelichtingen tot fusie heeft de beheerder de accountants van de fondsen gevraagd te verklaren dat de voorgestelde ruilverhoudingen van de 5

6 aandelen, mede gelet op de bijgevoegde stukken, naar hun oordeel redelijk is en verslagen te maken waarin zij een oordeel geven inzake de informatie met betrekking tot de methode waarop de ruilverhoudingen zijn bepaald in de toelichtingen op de fusievoorstellen. Verder dienen de accountants vast te stellen dat som van de eigen vermogens van de verdwijnende vennootschap tenminste gelijk is aan het nominale gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen die hun aandeelhouders vanwege de fusies krijgen. De verklaringen zijn inmiddels door de accountants afgegeven. 3.5 Hoe ziet het nieuwe beleggingsbeleid eruit? Delta Lloyd Asset Management N.V. is voornemens het beleggingsbeleid van de Delta Lloyd deelnemingen fondsen met elkaar in overeenstemming te brengen. Delta Lloyd Asset Management doet een voorstel voor de wijzigingen van het beleggingsbeleid voor de hieronder opgenomen Nederlandse fondsen. U leest hier een omschrijving van het voorgestelde beleid. Voor het huidige beleggingsbeleid van deze fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en de informatie op de website over deze fondsen. De voorstellen en een toelichting daarop worden op 29 november 2013 gepubliceerd en zijn te raadplegen op de website. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Het Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. streeft ernaar om door middel van actief beheer op langere termijn een aantrekkelijk totaalrendement te behalen bij een aanvaardbare mate van risico. De Beleggingsmaatschappij richt zich voornamelijk op het verkrijgen van 5% belangen in kleinere beursgenoteerde Aziatische ondernemingen. De ondernemingen in portefeuille worden onder meer geselecteerd op basis van hun waardering, bedrijfsmodel, management, financiële positie en dividenduitkeringen. De Beleggingsmaatschappij belegt in een beperkt aantal ondernemingen, wat tot gevolg heeft dat niet altijd het algemene beursklimaat wordt gevolgd. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. streeft ernaar om door middel van actief beheer op langere termijn een aantrekkelijk totaalrendement te behalen bij een aanvaardbare mate van risico. De Beleggingsmaatschappij richt zich voornamelijk op het verkrijgen van 5% belangen in kleinere beursgenoteerde Europese ondernemingen. De ondernemingen in portefeuille worden onder meer geselecteerd op basis van hun waardering, bedrijfsmodel, management, financiële positie en dividenduitkeringen. De Beleggingsmaatschappij belegt in een beperkt aantal ondernemingen, wat tot gevolg heeft dat niet altijd het algemene beursklimaat wordt gevolgd. Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. Het Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. streeft ernaar om door middel van actief beheer op langere termijn een aantrekkelijk totaalrendement te behalen bij een aanvaardbare mate van risico. De ondernemingen in portefeuille worden onder meer geselecteerd op basis van hun waardering, bedrijfsmodel, management, financiële positie en dividenduitkeringen. In het beleggingsbeleid van deze Beleggingsmaatschappij wordt geen benchmark gehanteerd. Voor het berekenen van de wordt gebruik gemaakt van de MSCI Europe index, EUR Net Total Return als referentie. De Beleggingsmaatschappij richt zich voornamelijk op het verkrijgen van belangen in beursgenoteerde Europese ondernemingen. De Beleggingsmaatschappij belegt in een beperkt aantal ondernemingen, wat tot gevolg heeft dat niet altijd het algemene beursklimaat wordt gevolgd. Delta Lloyd Investment Fund N.V. Het Delta Lloyd Investment Fund N.V. streeft ernaar om door middel van actief beheer op langere termijn een aantrekkelijk totaalrendement te behalen bij een aanvaardbare mate van risico. De ondernemingen in portefeuille worden onder meer geselecteerd op basis van hun waardering, bedrijfsmodel, management, financiële positie en dividenduitkeringen. In het beleggingsbeleid van deze Beleggingsmaatschappij wordt geen benchmark gehanteerd. Als lange termijn vergelijkingsmaatstaf wordt gebruik gemaakt van de MSCI World EUR Net Total Return Index. De Beleggingsmaatschappij richt zich op het verkrijgen van belangen in beursgenoteerde ondernemingen en hanteert daarbij een wereldwijd beleggingsuniversum. De Beleggingsmaatschappij belegt in een beperkt aantal ondernemingen, wat tot gevolg heeft dat niet altijd het algemene beursklimaat wordt gevolgd. 6

7 3.6 Mogelijkheid tot uittreden onder gebruikelijke voorwaarden Aandeelhouders van de verdwijnende fondsen die niet wensen deel te nemen in het verkrijgende fonds kunnen de verkoop van hun aandelen aanvragen tot de deadline van hun distributeur op 12 december De gebruikelijke aan- en verkoopkosten van uw distributeur zijn hierop van toepassing. 3.7 Wat zijn de fiscale gevolgen van de herstructurering? Fiscale gevolgen voor de Beleggingsfondsen: Door de fusies worden de vermogensbestanddelen van de verdwijnende fondsen overgedragen aan de verkrijgende fondsen. Deze overdracht leidt niet tot te betalen belastingen voor de verdwijnende fondsen of de verkrijgende fondsen. De fiscale neutraliteit voor de fondsen van de voorgenomen fusies van de in Nederland gevestigde beleggingsfondsen is bevestigd door de Belastingdienst. Fiscale gevolgen voor de aandeelhouder: Voor de in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders van de verdwijnende fonds die geen zogenoemd aanmerkelijk belang hebben en die de aandelen niet tot een ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen, heeft de fusie geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting. Na de fusies behoort de waarde van de aandelen van het verkrijgende fonds tot het belastbaar voordeel uit sparen en beleggen (Box III) voor de aangifte Inkomstenbelasting over Het belastbare voordeel uit sparen en beleggen wordt fictief gesteld op 4% van de waarde van het vermogen op 1 januari van elk kalenderjaar, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictief rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk bedraagt derhalve 1,2% van het gemiddelde vermogen. In voorkomende situaties gelden er specifieke regels, tarieven en vrijstellingen zoals bijvoorbeeld bij: in Nederland woonachtige aandeelhouders, die hun aandelen tot een ondernemingsvermogen (moeten) rekenen; in Nederland woonachtige aandeelhouders voor wie het houden van de aandelen - en de in verband daarmee verrichte werkzaamheden - moet worden aangemerkt als het rendabel maken van vermogensbestanddelen op een wijze die normaal vermogensbeheer te boven gaat (het zogenoemde resultaat uit overige werkzaamheden); in Nederland woonachtige aandeelhouders voor wie de aandelen een aanmerkelijk belang vormen; in Nederland gevestigde lichamen die aandelen houden; en buiten Nederland woonachtige aandeelhouders. Wij adviseren u om zo nodig te overleggen met uw fiscale adviseur om de fiscale gevolgen van uw specifieke situatie te bepalen. 3.8 Publicaties en kennisgeving AFM De advertentie met berichtgeving over de voorgenomen fusies inhoudende een oproep voor de BAVA is op 4 november 2013 gepubliceerd in het Financieele Dagblad. De fusievoorstellen en de toelichtingen daarop zijn tevens op 5 november 2013 bij het handelsregister gedeponeerd. Alle publicaties verband houdende met de herstructurering van de fondsen worden (ook) steeds op de website geplaatst. Ook dit informatie memorandum (inclusief eventuele aanvullingen daarop) is ter toelichting op de herstructurering op de website geplaatst. 7

8 Voor de actuele stand van zaken worden aandeelhouders en andere vergadergerechtigden geadviseerd om regelmatig de Website te raadplegen en kennis te nemen van de volledige inhoud van alle documenten en eventueel hun eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen. De AFM is in kennis gesteld van de herstructurering en zal door de Beheerder (doorlopend) op de hoogte worden gehouden van de actuele stand van zaken. 3.9 Kosten van Herstructurering Alle juridische, advies- en administratiekosten die verbonden zijn aan de voorbereiding en uitvoering van de fusies komen ten laste van de beheerder, Delta Lloyd Asset Management N.V Beheervergoeding en In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beheervergoedingen van de verdwijnende en verkrijgende fondsen. Bij de verkrijgende fondsen is de huidige beheervergoeding en de beheervergoeding zoals deze gaat gelden vanaf 01 januari 2014 weergegeven. De beheervergoedingen worden per 01 januari 2014 aangepast vanwege veranderende regelgeving rondom distributievergoeding aan distributeurs van beleggingsfondsen. Om administratieve redenen worden de fusies kort voor de jaarwisseling uitgevoerd. Verdwijnend fonds Beheervergoeding Verkrijgend fonds Huidige beheervergoeding DL Nederland Fonds 1,20% DL Deelnemingen Fonds A 1,25% + Beheervergoeding per * 0,625% + DL Europa Fonds 1,20% DL Select Dividend Fonds A 1,25% + 0,625% + DL Donau Fonds 1,25% + DL Select Dividend Fonds A 1,25% + 0,625% + Een kan worden berekend als een fonds beter presteert dan de index waarmee de prestaties van het fonds worden vergeleken. De voor de fondsen van Delta Lloyd wordt als volgt berekend. Indien een fonds in een boekjaar een positief absoluut rendement behaalt en tevens een outperformance realiseert ten opzichte van de index, wordt aan de Beheerder een uitgekeerd. Deze bedraagt 20% van het boven de index gerealiseerde rendement. Wanneer de index een negatief rendement heeft behaald terwijl de Beleggingsmaatschappij een positief rendement heeft behaald, dan wordt de beperkt tot 20% van het positief absoluut behaalde rendement Risicoclassificatie Om het risico dat u loopt met een belegging in een beleggingsfonds inzichtelijk te maken wordt in Nederland de risicometer gebruikt. De risicometer maakt onderdeel uit van de Essentiële beleggersinformatie. De risicometer laat zeven (1 = laag, 7 = hoog) risicocategorieën zien. De stand 8

9 van de risicometer wordt berekend op basis van de schommeling van het historisch rendement. Dit wordt ook wel volatiliteit genoemd. Hoe hoger de volatiliteit van het historische rendement, hoe hoger de stand van de risicometer. Iedere week wordt de risicometer opnieuw berekend. Als blijkt dat de risicoclassificatie zich in een periode van 18 weken buiten de bestaande klasse bevindt, dan wordt de classificatie aangepast. Omdat de berekening van de stand van de risicometer is gebaseerd op de volatiliteit, is het mogelijk dat niet alle aanwezige risico s worden gedekt door de risicometer. Een voorbeeld hiervan is het kredietrisico. Kredietrisico is het risico dat een beleggingsinstelling de beloofde betalingen niet nakomt of na kan komen. Voor meer informatie over risico s en rendementen van de ontvangende fondsen is het belangrijk dat u de Essentiele beleggersinformatie aandachtig doorleest. Deze kunt u van ieder fonds vinden op de website Toezicht Het is verboden om in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling over een vergunning beschikt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de vergunningverlenende instantie voor beheerders van beleggingsinstellingen. Delta Lloyd Asset Management N.V. staat daarmee als beheerder onder toezicht van de AFM, alsmede de verdwijnende en verkrijgende fondsen die in Nederland zijn gevestigd. Onder Europees recht zijn voor fondsen die worden aangeboden aan particuliere beleggers momenteel twee vormen van toezicht mogelijk: instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe s) instellingen voor collectieve belegging die niet als icbe kwalificeren (alternatieve beleggingsinstellingen of abi s). De ICBE-richtlijn reguleert (beheerders van een of meer) icbe s. De AIFM-richtlijn reguleert beheerders van een of meer abi s. De kenmerken van een icbe zijn vastgelegd in de ICBE-richtlijn (2009/65/EG). De belangrijkste kenmerken zijn kort gezegd: dat belegd wordt in liquide financiële activa met toepassing van het beginsel van risicospreiding dat het een open-end instelling is, en dat het de te beleggen gelden verkrijgt van het publiek. Een icbe biedt de belegger daarmee een aantal strikte voorwaarden voor liquiditeit en risicospreiding van de beleggingen. Als een beleggingsfonds niet als icbe kwalificeert, is in beginsel sprake van een abi. Een abi valt onder de AIFM richtlijn, waaronder minder stringente eisen aan de liquiditeit en risicospreiding worden gesteld. Een alternatieve beleggingsinstelling (abi) is een: instelling voor collectieve belegging, die 9

10 bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt, om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid, in het belang van deze beleggers te beleggen, en niet vergunningplichtig is uit hoofde van ICBE-richtlijn (2009/65/EG). In onderstaande tabel vindt u de risicocategorie en onder welke richtlijn de verdwijnende en ontvangende fondsen vallen. Voor advies verwijzen wij u naar de instelling waar u uw beleggingen aanhoudt. Verdwijnend fonds Risicoclassificatie Richtlijn Verkrijgend fonds Risicoclassificatie Richtlijn DL Nederland Fonds 6 icbe DL Deelnemingen Fonds A DL Europa Fonds 6 icbe DL Select Dividend Fonds A DL Donau Fonds 7 icbe DL Select Dividend Fonds A 7 abi 6 abi 6 abi 10

11 4. In Luxemburg gevestigde fondsen 4.1 Welke in Luxemburg gevestigde fondsen zijn betrokken bij de herstructurering? De Board of Directors van Delta Lloyd L heeft besloten tot de volgende fusies: Delta Lloyd L Water & Climate Fund (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd L Global Theme Fund * (verkrijgend fonds) Delta Lloyd L New Energy Fund (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd L Global Theme Fund * (verkrijgend fonds) Delta Lloyd L Health Development Fund (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd L Global Theme Fund*(verkrijgend fonds) Delta Lloyd L Technology Trend Fund (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd L Cyrte Global Fund(verkrijgend fonds) Delta Lloyd L Equity Selection Fund (verdwijnend fonds) met Delta Lloyd L Global Theme Fund*(verkrijgend fonds) * DL L Global Theme Fund, dit fonds ondergaat een naamswijziging naar DL L Global Fund per 19 december 2013 De Board of Directors van Delta Lloyd L stelt voor onderstaande fondsen een aanpassing in het beleggingsbeleid voor: Delta Lloyd L Mid-Participation Fund Delta Lloyd L European Participation Fund Delta Lloyd L Asian Participation Fund Delta Lloyd L Global Theme Fund 4.2 Hoe ziet de structuur van de Luxemburgse Fondsen eruit? De Luxemburgse fondsen zijn onderdeel van de zogenaamde paraplustructuur, Delta Lloyd L. Er zijn binnen de paraplustructuur meerdere fondsen, ook wel subfondsen genoemd. Een subfonds is een administratief afgescheiden gedeelte van het vermogen van de paraplu waarvoor een separaat beleggingsbeleid (met eigen risicoprofiel) wordt gevoerd. Het in elk subfonds te storten of daaraan toe te rekenen gedeelte van het vermogen van de paraplu wordt in overeenstemming met een specifiek beleggingsbeleid afzonderlijk belegd. Een subfonds bestaat vervolgens uit meerdere aandelenklassen. In dit memorandum worden subfondsen aangeduid als het fonds respectievelijk de fondsen. 11

12 4. 3 Welke aandelenklassen zijn er? Ieder fonds kan gebruik maken van de volgende aandelenklassen die verschillen van elkaar in de manier van kostenberekening, dividenduitkering en investeringsomvang/minimale inleg. Aandelenklasse A: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin geen distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse B betreft de hoogte van de managementvergoeding en het feit dat aandelenklasse A dividend uitkeert. Dit geldt alleen voor aandelenklassen die in Nederland worden gedistribueerd. Aandelenklasse B: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin een distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse A betreft de kosten- en vergoedingenstructuur waaronder een lagere managementvergoeding. Het verschil met aandelenklasse A is tevens dat aandelenklasse A wel dividend uitkeert en aandelenklasse B het dividend herbelegd. Aandelenklasse Cc: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarbij de kosten zijn gemaximeerd (capped). Het verschil met aandelenklasse Cd is dat dit fonds geen dividend uitkeert. Aandelenklasse Cd: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarbij de kosten zijn gemaximeerd (capped). Het verschil met aandelenklasse Cc is dat dit fonds dividend uitkeert. Aandelenklasse D: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur waarin een distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Het verschil met Aandelenklasse B betreft het feit dat dit fonds dividend uitkeert. Aandelenklasse Ic: aandelenklasse met een kosten- en vergoedingenstructuur, waarin geen distributievergoeding is verdisconteerd ten behoeve van distributeurs (banken of andere financiële ondernemingen) voor het verlenen van beleggingsdiensten aan beleggers. Deze aandelenklasse is specifiek geëind (geschikt voor/gericht op/beschikbaar voor) op institutionele beleggers en vereist een minimale inleg. Voor gedetailleerde toelichting op structuur, kenmerken en aandelenklassen van het genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus van de paraplu met bijbehorende supplementen en naar de Essentiële Beleggerinformatie (Ebi) per aandelenklasse. Het prospectus en de Ebi zijn te raadplegen op de website. 4.4 Wanneer worden de fusies uitgevoerd? Voor de Luxemburgse fusie heeft de Board of Directors ingestemd met de wijzigingen op 12 november De ruilverhouding tussen de aandelen van de verdwijnende fondsen en van de verkrijgende fondsen zal worden berekend op basis van de intrinsieke waarde van de verdwijnende fondsen van 19 december 2013 en de intrinsieke waarde van de verkrijgende fondsen van 19 december De ruilverhouding voor elke aandelenklasse wordt berekend op 20 december De ruilverhouding is hierbij bepaald op het aantal malen dat de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in de verdwijnende fonds kan worden gedeeld door de intrinsieke waarde per gewoon aandeel in het kapitaal van het verkrijgende fonds. 12

13 Voorbeeld (fictieve koersen) U hebt 100 aandelen in het Delta Lloyd Water & Climate Fund die op moment van fusie bijvoorbeeld 13,90 noteren,een totale waarde van 1.390,-. Dit beleggingsfonds gaat op in het Delta Lloyd L Global Fund. De intrinsieke waarde van dit aandeel is bijvoorbeeld 6,40. Dit betekent dat u ontvangt: Waarde in het Delta Lloyd Water & Climate Fund/ intrinsieke waarde Delta Lloyd L Global Fund / 6,40 = 217,1875 (aantal onafgeronde aandelen Delta Lloyd L Global Fund) =217 aandelen in het Delta Lloyd L Global Fund en 0,1875 x 6,40 = 1,20 in contanten of 217,1875 aandelen Delta Lloyd L Global Fund indien fracties kunnen worden geadministreerd. Per de datum van inwerkingtreding van de samenvoeging zullen alle per die datum aanwezige activa en verplichtingen van de verdwijnende aandelenklassen in rechte worden overgedragen aan de respectievelijke ontvangende aandelenklassen. Aan aandeelhouders wordt medegedeeld dat het de bedoeling is dat wordt begonnen met de aanpassing van de portefeuille voor de datum van inwerkingtreding van de samenvoeging. Het is niet de bedoeling dat de fusie grote gevolgen heeft voor de portefeuille van de ontvangende aandelenklasse. 4.5 Hoe ziet het nieuwe beleggingsbeleid eruit? Het beleggingsbeleid van de Delta Lloyd fondsen met een deelnemingen aanpak worden met elkaar in overeenstemming gebracht. De Board of Directors doet een voorstel voor de wijzigingen van het beleggingsbeleid voor de volgende Luxemburgse fondsen. Hieronder vindt u een omschrijving van het voorgestelde beleid. Voor het huidige beleggingsbeleid van deze fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en de informatie op de website over deze fondsen. Delta Lloyd L Mid Participation Fund * Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen. De selectie van ondernemingen is gebaseerd op factoren zoals waardering, bedrijfsmodel, management, balans en dividenduitkeringen. Het compartiment streeft ernaar belangen te verwerven in een beperkt aantal ondernemingen. De prestatie van het compartiment ontwikkelt zich daarom niet altijd in lijn met de algemene markttrends.als benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding zal voorts de MSCI Europe EUR Net Total Return Index worden gebruikt, in plaats van de MSCI Europe Small Cap Value EUR Net Total Return Index. Delta Lloyd L Asian Participation Fund Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in de regio Azië-Pacific. De selectie van ondernemingen vindt plaats op basis van factoren zoals waardering, bedrijfsmodel, management, balans en dividenduitkeringen. Het compartiment streeft ernaar aanzienlijke belangen te verwerven in een beperkt aantal kleine ondernemingen. De prestatie van het compartiment ontwikkelt zich daarom niet altijd in lijn met de algemene markttrends. DL L Global Theme Fund ** Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen zonder beperkingen ten aanzien van de geografische, sector- of valuta-allocatie. De selectie van ondernemingen is gebaseerd op factoren zoals waardering, bedrijfsmodel, management, balans en dividenduitkeringen. Het compartiment belegt in een beperkt aantal ondernemingen. De prestatie van het compartiment ontwikkelt zich daardoor niet altijd in lijn met de algemene markttrends. DL L European Participation Fund Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde Europese ondernemingen. De selectie van ondernemingen vindt plaats op basis van factoren zoals waardering, bedrijfsmodel, management, balans en 13

14 dividenduitkeringen. Het compartiment streeft ernaar aanzienlijk belangen te verwerven in een beperkt aantal kleine ondernemingen. De prestatie van het compartiment ontwikkelt zich daarom niet altijd in lijn met de algemene markttrends. * DL L Mid Participation Fund, dit fonds ondergaat een naamswijziging naar DL L European Fund per 1 januari 2014 ** DL L Global Theme Fund, dit fonds ondergaat een naamswijziging naar DL L Global Fund per 19 december Mogelijkheid tot uittreden onder gebruikelijke voorwaarden Vanaf 12 november 2013 zullen geen orders voor inschrijvingen op of omwisseling naar de verdwijnende aandelenklassen meer worden geaccepteerd. Aandeelhouders van de verdwijnende aandelenklassen die niet willen toetreden tot de verkrijgende aandelenklasse kunnen tussen 12 november 2013 en 12 december :00 uur (de Uiterste Datum ) een verzoek indienen voor inkoop of omwisseling van hun aandelen zonder dat aan de beheerder inkoop- of omwisselingsprovisie verschuldigd is. Na de Uiterste Datum zullen alle transacties in de aandelen van de verdwijnende aandelenklassen worden opgeschort om een soepele afwikkeling van de samenvoeging mogelijk te maken. Aandeelhouders van de verdwijnende aandelenklassen die niet vóór 12 december :00 uur hebben verzocht om inkoop of omwisseling van hun aandelen zullen op de Datum van Inwerkingtreding aandelen van de respectievelijke soort in de verkrijgende aandelenklasse ontvangen en kunnen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de samenvoeging hun rechten als aandeelhouder van de verkrijgende aandelenklasse uitoefenen. Neemt u contact op met uw distributeur voor de exacte tijdstip van sluiting die zij hanteert. 4.7 Wat zijn de fiscale gevolgen van de herstructurering? Fiscale gevolgen voor de Beleggingsfondsen Door de fusies worden de vermogensbestanddelen van de verdwijnende aandelenklassen overgedragen aan de verkrijgende aandelenklassen. De fusies vinden plaats binnen de Delta Lloyd L Sicav. Fiscale gevolgen voor de aandeelhouder Voor de in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders van de verdwijnende fonds die geen zogenoemd aanmerkelijk belang hebben en die de aandelen niet tot een ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen, heeft de fusie geen gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting. Na de fusies behoort de waarde van de aandelen van het verkrijgende fonds tot het belastbaar voordeel uit sparen en beleggen (Box III) voor de aangifte Inkomstenbelasting over Het belastbare voordeel uit sparen en beleggen wordt fictief gesteld op 4% van de waarde van het vermogen op 1 januari van elk kalenderjaar, ongeacht het werkelijk behaalde rendement. Het fictief rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. De effectieve belastingdruk bedraagt derhalve 1,2% van het gemiddelde vermogen. In voorkomende situaties gelden er specifieke regels, tarieven en vrijstellingen zoals bijvoorbeeld bij: in Nederland woonachtige aandeelhouders, die hun aandelen tot een ondernemingsvermogen (moeten) rekenen; in Nederland woonachtige aandeelhouders voor wie het houden van de aandelen - en de in verband daarmee verrichte werkzaamheden - moet worden aangemerkt als het rendabel maken 14

15 van vermogensbestanddelen op een wijze die normaal vermogensbeheer te boven gaat (het zogenoemde resultaat uit overige werkzaamheden); in Nederland woonachtige aandeelhouders voor wie de aandelen een aanmerkelijk belang vormen; in Nederland gevestigde lichamen die aandelen houden; en buiten Nederland woonachtige aandeelhouders. Wij adviseren u om zo nodig te overleggen met uw fiscaal adviseur om de fiscale gevolgen van uw specifieke situatie te bepalen. 4.8 Publicaties en kennisgeving CSSF De advertentie met berichtgeving over de voorgenomen 12 november 2013 gepubliceerd in het Financieele Dagblad. Alle publicaties verband houdende met de herstructurering van de Fondsen worden (ook) steeds op de Website geplaatst. Ook dit informatie memorandum (inclusief eventuele aanvullingen daarop) is ter toelichting op de herstructurering op de Website geplaatst. Voor de actuele stand van zaken worden aandeelhouders en andere vergadergerechtigden geadviseerd om regelmatig de Website te raadplegen en kennis te nemen van de volledige inhoud van alle documenten en eventueel hun eigen juridisch of fiscaal adviseur te raadplegen. De CSSF is in kennis gesteld van de Herstructurering en heeft daarvoor inmiddels goedkeuring verleend. 4.9 Kosten van herstructurering Alle juridische, advies- en administratiekosten die verbonden zijn aan de voorbereiding en uitvoering van de fusies komen ten laste van de beheerder, Delta Lloyd Asset Management N.V. Voor de Luxemburgse Fondsen zal de gemachtigde accountant van de SICAV, PricewaterhouseCoopers, gevraagd worden om, de goedkeuring te geven op de waarderings methode van de activa en de passiva van de fuserende fondsen, alsmede op de berekeningsmethode van de goed te keuren ruilverhouding en de ruilverhouding zelf. Een kopie van het verslag van de commissaris is op aanvraag gratis beschikbaar voor de aandeelhouders van de fuserende aandelenklassen op kantoor van de SICAV Beheervergoeding en In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beheervergoedingen van de verdwijnende en verkrijgende fondsen. Bij de verkrijgende fondsen is de huidige beheervergoeding en de beheervergoeding zoals deze gaat gelden vanaf 01 januari 2014 weergegeven. De beheervergoedingen worden per 01 januari 2014 aangepast vanwege veranderende regelgeving rondom distributievergoeding aan distributeurs van beleggingsfondsen. De van de verdwijnende fondsen wordt berekend t/m 19 december Om administratieve redenen worden de fusies kort voor de jaarwisseling uitgevoerd. 15

16 Verdwijnend fonds Beheervergoeding Verkrijgend fonds Huidige beheervergoeding Beheervergoeding per *) DL L Water & Climate Fund A DL L New Energy Fund A DL L Health Development Fund A 1,25% + 1,25% + 1,25% + DL L Global Theme Fund A 1,20% 0,60% DL L Global Theme Fund A 1,20% 0,60% DL L Global Theme Fund A 1,20% 0,60% DL L Technology Trend Fund A 1,25% + DL L Cyrte Global Fund A 1,25% + 0,625% + Een kan worden berekend als een fonds beter presteert dan de index waarmee de prestaties van het fonds worden vergeleken. De voor de fondsen van Delta Lloyd wordt als volgt berekend. Indien een fonds in een boekjaar een positief absoluut rendement behaalt en tevens een outperformance realiseert ten opzichte van de index, wordt aan de Beheerder een uitgekeerd. Deze bedraagt 20% van het boven de index gerealiseerde rendement. Wanneer de index een negatief rendement heeft behaald terwijl de Beleggingsmaatschappij een positief rendement heeft behaald, dan wordt de beperkt tot 20% van het positief absoluut behaalde rendement. Voor Delta Lloyd L Cyrte Global Fund bedraagt de 15% van het boven de index gerealiseerde rendement Risicoclassificatie Om het risico dat u loopt met een belegging in een beleggingsfonds inzichtelijk te maken wordt in Nederland de risicometer gebruikt. De risicometer maakt onderdeel uit van de Essentiële Beleggersinformatie. De risicometer laat zeven (1 = laag, 7 = hoog) risicocategorieën zien. De stand van de risicometer wordt berekend op basis van de schommeling van het historisch rendement. Dit wordt ook wel volatiliteit genoemd. Hoe hoger de volatiliteit van het historische rendement, hoe hoger de stand van de risicometer. Iedere week wordt de risicometer opnieuw berekend. Als blijkt dat de risicoclassificatie zich in een periode van 18 weken buiten de bestaande klasse bevindt, dan wordt de classificatie aangepast. Omdat de berekening van de stand van de risicometer is gebaseerd op de volatiliteit, is het mogelijk dat niet alle aanwezige risico s worden gedekt door de risicometer. Een voorbeeld hiervan is het kredietrisico. Kredietrisico is het risico dat een beleggingsinstelling de beloofde betalingen niet nakomt of na kan komen. Voor meer informatie over risico s en rendementen van de ontvangende fondsen is het belangrijk dat u de Essentiele beleggersinformatie aandachtig doorleest. Deze kunt u van ieder fonds vinden op de website. 16

17 4.12 Toezicht Het is verboden om in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling over een vergunning beschikt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de vergunningverlenende instantie voor beheerders van beleggingsinstellingen. Delta Lloyd Asset Management N.V. staat daarmee als beheerder onder toezicht van de AFM. In Luxemburg staat de Delta Lloyd L Sicav onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Alle fondsen binnen Delta Lloyd Sicav dienen te voldoen aan de ucits vereisten. Een ucits biedt de belegger daarmee een aantal strikte voorwaarden voor liquiditeit en risicospreiding van de beleggingen. Kort samengevat houdt dit in: dat belegd wordt in liquide financiële activa met toepassing van het beginsel van risicospreiding dat het een open-end instelling is, en dat het de te beleggen gelden verkrijgt van het publiek. In onderstaande tabel vindt u de risicoclassificatie en onder welke richtlijn de verdwijnende en ontvangende fondsen vallen. Voor advies verwijzen wij u naar de instelling waar u uw beleggingen aanhoudt. Verdwijnend fonds Risicoclassificatie Richtlijn Verkrijgend fonds Risicoclassificatie Richtlijn DL L Water & Climate Fund A DL L New Energy Fund A DL L Health Development Fund A DL L Technology Trend Fund A 6 ucits DL L Global Theme Fund A 7 ucits DL L Global Theme Fund A 6 ucits DL L Global Theme Fund A 6 ucits DL L Cyrte Global Fund A 6 ucits 6 ucits 6 ucits 6 ucits 17

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN

Nadere informatie

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.

Nieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM. Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM

INFORMATIE MEMORANDUM INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. De ondergetekende:, een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen

Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017

NOTULEN GECOMBINEERDE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS d.d. 25 april 2017 DELTA LLOYD AZIË DEELNEMINGEN FONDS N.V. i.l. DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD DOLLAR FONDS N.V. DELTA LLOYD EURO CREDIT FUND N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM HERSTRUCTURERING ING-BELEGGINGSFONDSEN

INFORMATIE MEMORANDUM HERSTRUCTURERING ING-BELEGGINGSFONDSEN INFORMATIE MEMORANDUM HERSTRUCTURERING ING-BELEGGINGSFONDSEN BIJ DE AGENDA S VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN ING BELEGGINGSFONDSEN PARAPLU N.V., ING BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2018

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2018 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2018 GECONSOLIDEERDE HALFJAARREKENING 2018 Optimix Vermogensbeheer NV, Amsterdam 1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 JUNI 2018 (VÓÓR WINSTVERDELING)

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. De ondergetekende: NN Investment Partners B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. BIJLAGE F: Advertenties in het FD d.d. 26 april 2018 1. Fusie NN Paraplufonds 1 N.V. - Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Bij het handelsregister zijn ter inzage gelegd de door de wet voorgeschreven

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM INTEGRATIE NEDERLANDSE DELTA LLOYD FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS

INFORMATIE MEMORANDUM INTEGRATIE NEDERLANDSE DELTA LLOYD FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS INFORMATIE MEMORANDUM INTEGRATIE NEDERLANDSE DELTA LLOYD FONDSEN NN INVESTMENT PARTNERS BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN: DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies te houden op 22 februari 2011, om 11.00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten V oor (beheerders van) beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten Publicatie datum: Juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg

Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Vragen en antwoorden met betrekking tot de verhuizing van Rorento van Curaçao naar Luxemburg Algemeen 1. Waarom gaat Rorento verhuizen? 2. Waarom gaat Rorento verhuizen naar Luxemburg, en niet bijv. naar

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018 REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018 Het Commodity Discovery Fund (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Algemene toelichting:

Algemene toelichting: Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable North America Index Fund (subfonds van het Index Umbrella Fund) d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

Goed moment high yield obligaties te overwegen

Goed moment high yield obligaties te overwegen Goed moment high yield obligaties te overwegen Het tij zit mee voor hoogrentende bedrijfsobligaties, ofwel High Yield obligaties. Deze categorie bedrijfsobligaties kent een relatief hogere coupon dan reguliere

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Fountain Umbrella Fund

HALFJAARVERSLAG Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni Finles Fountain Umbrella Fund HALFJAARVERSLAG 2017 Over de periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 Finles Fountain Umbrella Fund Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Kerncijfers Finles Fountain Umbrella Fund... 4 Verslag van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie