DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht"

Transcriptie

1 Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde prospectus. Dit prospectus mag alleen worden verspreid in combinatie met het laatste jaarverslag en het laatste halfjaarverslag, indien dit recenter is dan het jaarverslag. Formulieren voor inschrijving en conversie zijn op verzoek verkrijgbaar bij: Banque de Luxembourg, Société Anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg Het afgevaardigd leveringskantoor, European Fund Administration S.A., 2, rue d'alsace, Postbus. 1725, L-1017 Luxemburg Delta Lloyd Bank, 23, avenue de l'astronomie, B-1210 Brussel Voor verkoop in andere landen geldt de bij het betreffende land vermelde informatie. De aandelen DELTA LLOYD L zijn genoteerd aan de beurs van Luxemburg.

2 INHOUDSOPGAVE BESCHRIJVINGEN VAN DE SUBFONDSEN

3 BESCHRIJVING VAN DE SICAV DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO Oprichtingsdatum > 27 oktober 1986 Land van vestiging > Luxemburg Rechtsvorm > Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen. DELTA LLOYD L is een SICAV waarop de bepalingen van artikel 27 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (SICAV 'in eigen beheer') van toepassing zijn. Duur > Onbepaald Promotor > DELTA LLOYD BANK, Brussel Beheerder > DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, Amsterdam Bewaarder en centraal administratiekantoor Uitvoerend orgaan van het centraal administratiekantoor > BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxemburg Accountant > PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxemburg Toezichthouder > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg BESCHRIJVING VAN HET SUBFONDS ISIN-code > KLASSE A : LU (UITKERINGSAANDEEL) Notering aan de beurs van Luxemburg > Ja KLASSE B : LU (KAPITALISATIEAANDEEL) KLASSE IC : LU (INSTITUTIONELE BELEGGERS / KAPITALISATIEAANDEEL) BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelen van het subfonds > Het voornaamste doel is aandeelhouders toegang te geven tot internationale, financiële markten waarbij gestreefd wordt naar een hoog rendement met inachtneming van het principe van risicospreiding. Beleggingsbeleid > Het subfonds DELTA LLOYD L SHORT TERM EURO belegt in effecten bestaande uit schuldpapier in EUR, waarbij de geselecteerde effecten aan een van de volgende voorwaarden voldoen: op het moment van aankoop door het subfonds bedraagt hun oorspronkelijke of resterende looptijd, rekening houdend met de erop betrekking hebbende financiële instrumenten, niet meer dan twaalf maanden; volgens de uitgiftevoorwaarden wordt het rentepercentage ten minste eenmaal per jaar aangepast aan de gewijzigde marktsituatie. Daarnaast kan het subfonds tijdelijk en binnen de wettelijk toegestane - 3 -

4 limieten eveneens beleggen in geldmarktinstrumenten. Referentievaluta > EUR Het subfonds kan met het oog op de belegging van haar liquide middelen en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in hoofdstuk 4 van het prospectus eveneens beleggen in geldmarkt-icb's of in ICB's die beleggen in schuldvorderingen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd, rekening houdend met de erop betrekking hebbende financiële instrumenten, niet meer bedraagt dan 12 maanden, of in schuldvorderingen waarvan het rentepercentage, rekening houdend met de erop betrekking hebbende instrumenten, ten minste eenmaal per jaar wordt aangepast. Risicoprofiel > Risicoclassificatie: 0 (0 = zeer laag, 6 = zeer hoog). Beleggersprofiel > Beleggingshorizon: < 1 jaar. Risicocategorie 0 betekent een zeer lage volatiliteit, maar betekent absoluut niet dat het risico nihil is. De koers van geldmarktinstrumenten wordt nauwelijks beïnvloed door de schommelingen op de valuta-, aandelen- en obligatiemarkten. De belangrijkste factoren die de intrinsieke waarde tijdelijk kunnen beïnvloeden zijn de geldmarkttarieven en veranderingen in de kredietmarges op de door het subfonds aangehouden effecten. Dit subfonds is geschikt voor beleggers die een tijdelijke belegging willen en daarbij vooral streven naar vermogensbescherming. INLEG-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEKOSTEN Inlegkosten > Maximaal 3% van de intrinsieke waarde per aandeel voor de tussenpersoon. Terugkoopkosten > Geen Conversiekosten > Geen KOSTEN TEN LASTE VAN HET SUBFONDS Beheersvergoeding > De beheersvergoeding verschilt naargelang de aandelenklassen waarop deze betrekking heeft. Bewaarloon (zonder transactiekosten en provisie tussenpersonen) en centrale administratiekosten Overige kosten en provisies Aandelenklassen A en B 0,40% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Aandelenklasse Ic 0,25% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Aandelenklasse Ic is uitsluitend bedoeld voor institutionele beleggers in de zin van artikel 129 van de Luxemburgse wet van 20 december Het betreft kapitalisatieaandelen. Eerste minimuminleg in deze klasse: EUR (De Raad van Bestuur mag naar believen inschrijvingen voor lagere bedragen accepteren, maar waarborgt daarbij gelijke behandeling van aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag). > Indicatief tarief van 0,10% per jaar over het gemiddelde nettovermogen van het subfonds. Dit percentage kan variëren naargelang de ontwikkeling van het nettovermogen van het subfonds. > Het subfonds draagt voorts de overige exploitatiekosten. Gedetailleerde informatie over deze exploitatiekosten staat vermeld in artikel 30 van de statuten

5 BELASTINGHEFFING Belastingheffing SICAV > In Luxemburg is geen heffing of belasting verschuldigd, behalve: Belastingheffing aandeelhouders een eenmalige bijdrage bij oprichting en een verlaagd tarief inschrijvingsbelasting van 0,01%. > Over dividenduitkeringen of de betaling van de terugkoopprijs aan aandeelhouders kan bronbelasting verschuldigd zijn volgens hetgeen bepaald is in richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling. Indien over een dergelijke betaling bronbelasting verschuldigd is, kan de belegger deze inhouding voorkomen door indiening van een ontheffingsformulier of een machtiging voor gegevensuitwisseling naargelang de door het betaalkantoor geboden mogelijkheden. Aandeelhouders worden aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen over de wet- en regelgeving in het land waar zij vandaan komen, wonen of gevestigd zijn. VERKOOP VAN AANDELEN Inschrijving, terugkoop en conversie > Vóór 14:00 uur op de waarderingsdag ontvangen orders voor inschrijving, terugkoop en conversie worden verrekend tegen de intrinsieke waarde van die waarderingsdag onder aftrek van de bovengenoemde kosten. Inschrijvingen en terugkopen moeten uiterlijk drie werkdagen na de waarderingsdag zijn betaald. Vorm/klasse van aandelen > Per de datum van dit prospectus kunnen alleen aandelen in klasse A (uitkeringsaandelen), in klasse B (kapitalisatieaandelen) en in klasse Ic (institutionele beleggers / kapitalisatieaandelen) worden uitgegeven. Waarderingsdag > Elke bankwerkdag in Luxemburg. Publicatie van de intrinsieke waarde Kapitalisatieaandelen geven de houder ervan geen recht op dividenduitkering. Het aan de aandeelhouder toekomende deel van het uit te keren bedrag wordt toegevoegd aan het vermogen van het subfonds waarvan deze kapitalisatieaandelen deel uitmaken. Aandelen worden uitgegeven in de vorm van aandeelbewijzen aan toonder of op naam. Aandelen kunnen worden uitgegeven in fracties tot één duizendste van een aandeel, per eenheid, of in de vorm van verzamelbewijzen, waarbij aandeelbewijzen aan toonder betrekking hebben op 5, 10 of 25 aandelen. Fracties op naam kunnen niet materieel worden geleverd en blijven in bewaring bij de bewaarder op een met dit doel te openen effectenrekening. Het stemrecht kan alleen worden uitgeoefend op hele aandelen. > De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. CONTACTPERSONEN Inschrijving, terugkoop en conversie > DELTA LLOYD BANK, Brussel Filip DE CAMPENAERE Tel Fax EFA REGISTER Tel Fax Documentatie aanvragen > DELTA LLOYD BANK, Brussel Eric PAS Tel Fax

6 DELTA LLOYD L BOND EURO BESCHRIJVING VAN DE SICAV Oprichtingsdatum > 27 oktober 1986 Land van vestiging > Luxemburg Rechtsvorm > Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen. DELTA LLOYD L is een SICAV waarop de bepalingen van artikel 27 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (SICAV 'in eigen beheer') van toepassing zijn. Duur > Onbepaald Promotor > DELTA LLOYD BANK, Brussel Beheerder Bewaarder en centraal administratiekantoor Uitvoerend orgaan van het centraal administratiekantoor DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, Amsterdam > BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxemburg Accountant > PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxemburg Toezichthouder > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg BESCHRIJVING VAN HET SUBFONDS ISIN-code > KLASSE A : LU (UITKERINGSAANDEEL) Notering aan de beurs van Luxemburg > Ja KLASSE B : LU (KAPITALISATIEAANDEEL) KLASSE IC : LU (INSTITUTIONELE BELEGGERS / KAPITALISATIEAANDEEL) BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelen van het subfonds > Het voornaamste doel is aandeelhouders toegang te geven tot internationale, financiële markten waarbij gestreefd wordt naar een hoog rendement met inachtneming van het principe van risicospreiding. Beleggingsbeleid > Het subfonds DELTA LLOYD L BOND EURO belegt voornamelijk in vastrentende waarden en geldmarktinstrumenten in EUR. Het subfonds mag verder beleggen in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's, mits het beleggingsbeleid van deze ICB's overeenkomt met het hierboven beschreven beleggingsbeleid. De belegging in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's mag niet meer dan 10% van het nettovermogen van het subfonds bedragen. Het subfonds mag met het oog op doelmatig portefeuillebeheer en binnen de wettelijk voorgeschreven voorwaarden en limieten gebruik maken van de volgende technieken: technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten; financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige in geldwaarden te verrekenen liquide instrumenten, mits de onderliggende waarde overeenkomt met het in de eerste alinea beschreven beleggingsdoel. Verder mag het subfonds, in het kader van doelmatig vermogensbeheer, andere technieken en instrumenten gebruiken met het oog op het afdekken van het valuta-, rente- of kredietrisico

7 Referentievaluta > EUR Daarnaast kan het subfonds tijdelijk en binnen de wettelijk toegestane limieten eveneens beleggen in geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan met het oog op de belegging van haar liquide middelen en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in hoofdstuk 4 van het prospectus eveneens beleggen in geldmarkt-icb's of in ICB's die beleggen in schuldvorderingen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd, rekening houdend met de erop betrekking hebbende financiële instrumenten, niet meer bedraagt dan 12 maanden, of in schuldvorderingen waarvan het rentepercentage, rekening houdend met de erop betrekking hebbende instrumenten, ten minste eenmaal per jaar wordt aangepast. Als bijkomstige belegging kan het subfonds gebruik maken van deposito's. Risicoprofiel > Risicoclassificatie: 1 (0 = zeer laag, 6 = zeer hoog). Beleggersprofiel > Beleggingshorizon: > 2 jaar. INLEG-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEKOSTEN Door renteschommelingen en de risicoperceptie op financiële markten kan de koers van vastrentende waarden op korte termijn correcties ondergaan. Het beleggingsbeleid van het subfonds is geschikt voor beleggers die willen beleggen in een spaarproduct dat vermogensbescherming beoogt en die een hoger rendement nastreven dan op een geldmarktbelegging. De belegger moet bereid zijn om op korte termijn een bescheiden verlies te aanvaarden als gevolg van koersschommelingen op de obligatiemarkten. Inlegkosten > Maximaal 5% van de intrinsieke waarde per aandeel voor de tussenpersoon. Terugkoopkosten > Geen Conversiekosten > Geen KOSTEN TEN LASTE VAN HET SUBFONDS Beheersvergoeding > De beheersvergoeding verschilt naargelang de aandelenklassen waarop deze betrekking heeft. Aandelenklassen A en B 0,60% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Bewaarloon (zonder transactiekosten en provisie tussenpersonen) en centrale administratiekosten Overige kosten en provisies Aandelenklasse Ic 0,40% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Aandelenklasse Ic is uitsluitend bedoeld voor institutionele beleggers in de zin van artikel 129 van de Luxemburgse wet van 20 december Het betreft kapitalisatieaandelen. Eerste minimuminleg in deze klasse: EUR (De Raad van Bestuur mag naar believen inschrijvingen voor lagere bedragen accepteren, maar waarborgt daarbij gelijke behandeling van aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag). > Indicatief tarief van 0,10% per jaar over het gemiddelde nettovermogen van het subfonds. Dit percentage kan variëren naargelang de ontwikkeling van het nettovermogen van het subfonds. > Het subfonds draagt voorts de overige exploitatiekosten. Gedetailleerde informatie over deze exploitatiekosten staat vermeld in artikel 30 van de statuten

8 BELASTINGHEFFING Belastingheffing SICAV > In Luxemburg is geen heffing of belasting verschuldigd, behalve: Belastingheffing aandeelhouders VERKOOP VAN AANDELEN Inschrijving, terugkoop en conversie een eenmalige bijdrage bij oprichting en een tarief inschrijvingsbelasting van 0,05% per jaar (vrijstelling voor nettovermogen belegd in ICB's die reeds inschrijvingsbelasting verschuldigd zijn). Voor aandelenklasse 1c geldt een verlaagd tarief inschrijvingsbelasting van 0,01%. > Over dividenduitkeringen of de betaling van de terugkoopprijs aan aandeelhouders kan bronbelasting verschuldigd zijn volgens hetgeen bepaald is in richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling. Indien over een dergelijke betaling bronbelasting verschuldigd is, kan de belegger deze inhouding voorkomen door indiening van een ontheffingsformulier of een machtiging voor gegevensuitwisseling naargelang de door het betaalkantoor geboden mogelijkheden. Aandeelhouders worden aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen over de wet- en regelgeving in het land waar zij vandaan komen, wonen of gevestigd zijn. > Vóór 14:00 uur op de waarderingsdag ontvangen orders voor inschrijving, terugkoop en conversie worden verrekend tegen de intrinsieke waarde van die waarderingsdag onder aftrek van de bovengenoemde kosten. Inschrijvingen en terugkopen moeten uiterlijk drie werkdagen na de waarderingsdag zijn betaald. Vorm/klasse van aandelen > Per de datum van dit prospectus kunnen alleen aandelen in klasse A (uitkeringsaandelen), in klasse B (kapitalisatieaandelen) en in klasse Ic (institutionele beleggers / kapitalisatieaandelen) worden uitgegeven. Kapitalisatieaandelen geven de houder ervan geen recht op dividenduitkering. Het aan de aandeelhouder toekomende deel van het uit te keren bedrag wordt toegevoegd aan het vermogen van het subfonds waarvan deze kapitalisatieaandelen deel uitmaken. Waarderingsdag > Elke bankwerkdag in Luxemburg. Publicatie van de intrinsieke waarde Aandelen worden uitgegeven in de vorm van aandeelbewijzen aan toonder of op naam. Aandelen kunnen worden uitgegeven in fracties tot één duizendste van een aandeel, per eenheid of in de vorm van verzamelbewijzen, waarbij aandeelbewijzen aan toonder betrekking hebben op 5, 10 of 25 aandelen. Fracties op naam kunnen niet materieel worden geleverd en blijven in bewaring bij de bewaarder op een met dit doel te openen effectenrekening. Het stemrecht kan alleen worden uitgeoefend op hele aandelen. > De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. CONTACTPERSONEN Inschrijving, terugkoop en conversie > DELTA LLOYD BANK, Brussel Filip DE CAMPENAERE Tel Fax EFA REGISTER Tel Fax Documentatie aanvragen > DELTA LLOYD BANK, Brussel Eric PAS Tel Fax

9 - 9 -

10 DELTA LLOYD L BOND INTERNATIONAL BESCHRIJVING VAN DE SICAV Oprichtingsdatum > 27 oktober 1986 Land van vestiging > Luxemburg Rechtsvorm > Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen. DELTA LLOYD L is een SICAV waarop de bepalingen van artikel 27 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (SICAV 'in eigen beheer') van toepassing zijn. Duur > Onbepaald Promotor > DELTA LLOYD BANK, Brussel Beheerder Bewaarder en centraal administratiekantoor Uitvoerend orgaan van het centraal administratiekantoor DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, Amsterdam > BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxemburg Accountant > PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxemburg Toezichthouder > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg BESCHRIJVING VAN HET SUBFONDS ISIN-code > KLASSE A: LU (UITKERINGSAANDEEL) Notering aan de beurs van Luxemburg > Ja KLASSE B: LU (KAPITALISATIEAANDEEL) KLASSE IC: LU (INSTITUTIONELE BELEGGERS / KAPITALISATIEAANDEEL) BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelen van het subfonds > Het voornaamste doel is aandeelhouders toegang te geven tot internationale, financiële markten waarbij gestreefd wordt naar een hoog rendement met inachtneming van het principe van risicospreiding. Beleggingsbeleid > Het subfonds DELTA LLOYD L BOND INTERNATIONAL belegt voornamelijk in vastrentende waarden in de valuta van de OESO-landen. Het subfonds mag verder beleggen in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's, mits het beleggingsbeleid van deze ICB's overeenkomt met het hierboven beschreven beleggingsbeleid. De belegging in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's mag niet meer dan 10% van het nettovermogen van het subfonds bedragen. Het subfonds mag met het oog op doelmatig portefeuillebeheer en binnen de wettelijk voorgeschreven voorwaarden en limieten gebruik maken van de volgende technieken: technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten; financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige in geldwaarden te verrekenen liquide instrumenten, mits de onderliggende waarde overeenkomt met het in de eerste alinea beschreven beleggingsdoel. Verder mag het subfonds, in het kader van doelmatig vermogensbeheer, andere technieken en instrumenten gebruiken met het oog op het afdekken

11 van het valuta-, rente- of kredietrisico. Daarnaast kan het subfonds tijdelijk en binnen de wettelijk toegestane limieten eveneens beleggen in geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan met het oog op de belegging van haar liquide middelen en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in hoofdstuk 4 van het prospectus eveneens beleggen in geldmarkt-icb's of in ICB's die beleggen in schuldvorderingen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd, rekening houdend met de erop betrekking hebbende financiële instrumenten, niet meer bedraagt dan 12 maanden, of in schuldvorderingen waarvan het rentepercentage, rekening houdend met de erop betrekking hebbende instrumenten, ten minste eenmaal per jaar wordt aangepast. Als bijkomstige belegging kan het subfonds gebruik maken van deposito's. Referentievaluta > EUR Risicoprofiel > Risicoclassificatie: 2 (0 = zeer laag, 6 = zeer hoog). Beleggersprofiel > Beleggingshorizon: > 3 jaar. INLEG-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEKOSTEN Door het valutarisico, de renteschommelingen en de kredietrisicoperceptie op de financiële markten kan de koers van vastrentende waarden op middellange termijn correcties ondergaan. Het beleggingsbeleid van het subfonds is geschikt voor beleggers die willen beleggen in een spaarproduct dat vermogensbescherming beoogt en die een hoger rendement nastreven dan op een geldmarktbelegging. De belegger moet bereid zijn om op korte termijn een bescheiden verlies te aanvaarden als gevolg van koersschommelingen op de obligatie- en valutamarkten. Inlegkosten > Maximaal 5% van de intrinsieke waarde per aandeel voor de tussenpersoon. Terugkoopkosten > Geen Conversiekosten > Geen KOSTEN TEN LASTE VAN HET SUBFONDS Beheersvergoeding > De beheersvergoeding verschilt naargelang de aandelenklassen waarop deze betrekking heeft. Aandelenklassen A en B 0,70% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Bewaarloon (zonder transactiekosten en provisie tussenpersonen) en centrale administratiekosten Aandelenklasse Ic 0,40% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Aandelenklasse Ic is uitsluitend bedoeld voor institutionele beleggers in de zin van artikel 129 van de Luxemburgse wet van 20 december Het betreft kapitalisatieaandelen. Eerste minimuminleg in deze klasse: EUR (De Raad van Bestuur mag naar believen inschrijvingen voor lagere bedragen accepteren, maar waarborgt daarbij gelijke behandeling van aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag). > Indicatief tarief van 0,10% per jaar over het gemiddelde nettovermogen van het subfonds. Dit percentage kan variëren naargelang de ontwikkeling van het nettovermogen van het subfonds. Overige kosten en > Het subfonds draagt voorts de overige exploitatiekosten. Gedetailleerde

12 provisies informatie over deze exploitatiekosten staat vermeld in artikel 30 van de statuten. BELASTINGHEFFING Belastingheffing SICAV > In Luxemburg is geen heffing of belasting verschuldigd, behalve: een eenmalige bijdrage bij oprichting en Belastingheffing aandeelhouders een tarief inschrijvingsbelasting van 0,05% per jaar (vrijstelling voor nettovermogen belegd in ICB's die reeds inschrijvingsbelasting verschuldigd zijn). Voor aandelenklasse 1c geldt een verlaagd tarief inschrijvingsbelasting van 0,01%. > Over dividenduitkeringen of de betaling van de terugkoopprijs aan aandeelhouders kan bronbelasting verschuldigd zijn volgens hetgeen bepaald is in richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling. Indien over een dergelijke betaling bronbelasting verschuldigd is, kan de belegger deze inhouding voorkomen door indiening van een ontheffingsformulier of een machtiging voor gegevensuitwisseling naargelang de door het betaalkantoor geboden mogelijkheden. Aandeelhouders worden aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen over de wet- en regelgeving in het land waar zij vandaan komen, wonen of gevestigd zijn. VERKOOP VAN AANDELEN Inschrijving, terugkoop en conversie > Vóór 14:00 uur op de waarderingsdag ontvangen orders voor inschrijving, terugkoop en conversie worden verrekend tegen de intrinsieke waarde van die waarderingsdag onder aftrek van de bovengenoemde kosten. Inschrijvingen en terugkopen moeten uiterlijk drie werkdagen na de waarderingsdag zijn betaald. Vorm/klasse van aandelen > Per de datum van dit prospectus kunnen alleen aandelen in klasse A (uitkeringsaandelen), in klasse B (kapitalisatieaandelen) en in klasse Ic (institutionele beleggers / kapitalisatieaandelen) worden uitgegeven. Kapitalisatieaandelen geven de houder ervan geen recht op dividenduitkering. Het aan de aandeelhouder toekomende deel van het uit te keren bedrag wordt toegevoegd aan het vermogen van het subfonds waarvan deze kapitalisatieaandelen deel uitmaken. Waarderingsdag > Elke bankwerkdag in Luxemburg. Publicatie van de intrinsieke waarde Aandelen worden uitgegeven in de vorm van aandeelbewijzen aan toonder of op naam. Aandelen kunnen worden uitgegeven in fracties tot één duizendste van een aandeel, per eenheid of in de vorm van verzamelbewijzen, waarbij aandeelbewijzen aan toonder betrekking hebben op 5, 10 of 25 aandelen. Fracties op naam kunnen niet materieel worden geleverd en blijven in bewaring bij de bewaarder op een met dit doel te openen effectenrekening. Het stemrecht kan alleen worden uitgeoefend op hele aandelen. > De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. CONTACTPERSONEN Inschrijving, terugkoop en conversie > DELTA LLOYD BANK, Brussel Filip DE CAMPENAERE Tel Fax EFA REGISTER Tel Fax

13 Documentatie aanvragen > DELTA LLOYD BANK, Brussel Eric PAS Tel Fax

14 DELTA LLOYD L BOND DOLLAR BESCHRIJVING VAN DE SICAV Oprichtingsdatum > 27 oktober 1986 Land van vestiging > Luxemburg Rechtsvorm > Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen. DELTA LLOYD L is een SICAV waarop de bepalingen van artikel 27 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (SICAV 'in eigen beheer') van toepassing zijn. Duur > Onbepaald Promotor > DELTA LLOYD BANK, Brussel Beheerder Bewaarder en centraal administratiekantoor Uitvoerend orgaan van het centraal administratiekantoor DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, Amsterdam > BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxemburg Accountant > PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxemburg Toezichthouder > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg BESCHRIJVING VAN HET SUBFONDS ISIN-code > KLASSE A: LU (UITKERINGSAANDEEL) Notering aan de beurs van Luxemburg > Ja KLASSE B: LU (KAPITALISATIEAANDEEL) KLASSE IC: LU (INSTITUTIONELE BELEGGERS / KAPITALISATIEAANDEEL) BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelen van het subfonds > Het voornaamste doel is aandeelhouders toegang te geven tot internationale, financiële markten waarbij gestreefd wordt naar een hoog rendement met inachtneming van het principe van risicospreiding. Beleggingsbeleid > Het subfonds DELTA LLOYD L BOND DOLLAR belegt voornamelijk in obligaties in USD (Amerikaanse dollar), AUD (Australische dollar), CAD (Canadese dollar), en NZD (Nieuw-Zeelandse dollar). Het subfonds mag verder beleggen in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's, mits het beleggingsbeleid van deze ICB's overeenkomt met het hierboven beschreven beleggingsbeleid. De belegging in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's mag niet meer dan 10% van het nettovermogen van het subfonds bedragen. Het subfonds mag met het oog op doelmatig portefeuillebeheer en binnen de wettelijk voorgeschreven voorwaarden en limieten gebruik maken van de volgende technieken: technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten; financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige in geldwaarden te verrekenen liquide instrumenten, mits de onderliggende waarde overeenkomt met het in de eerste alinea beschreven beleggingsdoel. Verder mag het subfonds, in het kader van doelmatig vermogensbeheer, andere technieken en instrumenten gebruiken met het oog op het afdekken

15 Referentievaluta > USD van het valuta-, rente- of kredietrisico. Daarnaast kan het subfonds tijdelijk en binnen de wettelijk toegestane limieten eveneens beleggen in geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan met het oog op de belegging van haar liquide middelen en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in hoofdstuk 4 van het prospectus eveneens beleggen in geldmarkt-icb's of in ICB's die beleggen in schuldvorderingen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd, rekening houdend met de erop betrekking hebbende financiële instrumenten, niet meer bedraagt dan 12 maanden, of in schuldvorderingen waarvan het rentepercentage, rekening houdend met de erop betrekking hebbende instrumenten, ten minste eenmaal per jaar wordt aangepast. Als bijkomstige belegging kan het subfonds gebruik maken van deposito's. Risicoprofiel > Risicoclassificatie: 2 (0 = zeer laag, 6 = zeer hoog). Beleggersprofiel > Beleggingshorizon: > 3 jaar. Door het valutarisico, de renteschommelingen en de kredietrisicoperceptie op de financiële markten kan de koers van vastrentende waarden op middellange termijn correcties ondergaan. Het beleggingsbeleid van het subfonds is geschikt voor beleggers die willen beleggen in een spaarproduct dat vermogensbescherming beoogt en die een hoger rendement nastreven dan op een geldmarktbelegging. De belegger moet bereid zijn om op korte termijn een bescheiden verlies te aanvaarden als gevolg van koersschommelingen op de obligatie- en valutamarkten. INLEG-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEKOSTEN Inlegkosten > Maximaal 5% van de intrinsieke waarde per aandeel voor de tussenpersoon. Terugkoopkosten > Geen Conversiekosten > Geen KOSTEN TEN LASTE VAN HET SUBFONDS Beheersvergoeding > De beheersvergoeding verschilt naargelang de aandelenklassen waarop deze betrekking heeft. Aandelenklassen A en B 0,60% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Bewaarloon (zonder transactiekosten en provisie tussenpersonen) en centrale administratiekosten Aandelenklasse Ic 0,40% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Aandelenklasse Ic is uitsluitend bedoeld voor institutionele beleggers in de zin van artikel 129 van de Luxemburgse wet van 20 december Het betreft kapitalisatieaandelen. Eerste minimuminleg in deze klasse: EUR (De Raad van Bestuur mag naar believen inschrijvingen voor lagere bedragen accepteren, maar waarborgt daarbij gelijke behandeling van aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag). > Indicatief tarief van 0,10% per jaar over het gemiddelde nettovermogen van het subfonds. Dit percentage kan variëren naargelang de ontwikkeling van het nettovermogen van het subfonds

16 Overige kosten en provisies BELASTINGHEFFING > Het subfonds draagt voorts de overige exploitatiekosten. Gedetailleerde informatie over deze exploitatiekosten staat vermeld in artikel 30 van de statuten. Belastingheffing SICAV > In Luxemburg is geen heffing of belasting verschuldigd, behalve: Belastingheffing aandeelhouders VERKOOP VAN AANDELEN Inschrijving, terugkoop en conversie een eenmalige bijdrage bij oprichting en een tarief inschrijvingsbelasting van 0,05% per jaar (vrijstelling voor nettovermogen belegd in ICB's die reeds inschrijvingsbelasting verschuldigd zijn). Voor aandelenklasse 1c geldt een verlaagd tarief inschrijvingsbelasting van 0,01%. > Over dividenduitkeringen of de betaling van de terugkoopprijs aan aandeelhouders kan bronbelasting verschuldigd zijn volgens hetgeen bepaald is in richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling. Indien over een dergelijke betaling bronbelasting verschuldigd is, kan de belegger deze inhouding voorkomen door indiening van een ontheffingsformulier of een machtiging voor gegevensuitwisseling naargelang de door het betaalkantoor geboden mogelijkheden. Aandeelhouders worden aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen over de wet- en regelgeving in het land waar zij vandaan komen, wonen of gevestigd zijn. > Vóór 14:00 uur op de waarderingsdag ontvangen orders voor inschrijving, terugkoop en conversie worden verrekend tegen de intrinsieke waarde van die waarderingsdag onder aftrek van de bovengenoemde kosten. Inschrijvingen en terugkopen moeten uiterlijk drie werkdagen na de waarderingsdag zijn betaald. Vorm/klasse van aandelen > Per de datum van dit prospectus kunnen alleen aandelen in klasse A (uitkeringsaandelen), in klasse B (kapitalisatieaandelen) en in klasse Ic (institutionele beleggers / kapitalisatieaandelen) worden uitgegeven. Kapitalisatieaandelen geven de houder ervan geen recht op dividenduitkering. Het aan de aandeelhouder toekomende deel van het uit te keren bedrag wordt toegevoegd aan het vermogen van het subfonds waarvan deze kapitalisatieaandelen deel uitmaken. Aandelen worden uitgegeven in de vorm van aandeelbewijzen aan toonder of op naam. Aandelen kunnen worden uitgegeven in fracties tot één duizendste van een aandeel, per eenheid of in de vorm van verzamelbewijzen, waarbij aandeelbewijzen aan toonder betrekking hebben op 5, 10 of 25 aandelen. Fracties op naam kunnen niet materieel worden geleverd en blijven in bewaring bij de bewaarder op een met dit doel te openen effectenrekening. Het stemrecht kan alleen worden uitgeoefend op hele aandelen. Waarderingsdag > Elke bankwerkdag in Luxemburg. Publicatie van de intrinsieke waarde > De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. CONTACTPERSONEN Inschrijving, terugkoop en conversie > DELTA LLOYD BANK, Brussel Filip DE CAMPENAERE Tel Fax EFA REGISTER Tel Fax

17 Documentatie aanvragen > DELTA LLOYD BANK, Brussel Eric PAS Tel Fax

18 DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION BESCHRIJVING VAN DE SICAV Oprichtingsdatum > 27 oktober 1986 Land van vestiging > Luxemburg Rechtsvorm > Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen. DELTA LLOYD L is een SICAV waarop de bepalingen van artikel 27 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (SICAV 'in eigen beheer') van toepassing zijn. Duur > Onbepaald Promotor > DELTA LLOYD BANK, Brussel Beheerder > DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, Amsterdam Bewaarder en centraal administratiekantoor Uitvoerend orgaan van het centraal administratiekantoor > BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxemburg Accountant > PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxemburg Toezichthouder > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg BESCHRIJVING VAN HET SUBFONDS ISIN-code > KLASSE A: LU (UITKERINGSAANDEEL) Notering aan de beurs van Luxemburg > Ja KLASSE B: LU (KAPITALISATIEAANDEEL) KLASSE IC: LU (INSTITUTIONELE BELEGGERS / KAPITALISATIEAANDEEL) BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelen van het subfonds > Het voornaamste doel is aandeelhouders toegang te geven tot internationale, financiële markten waarbij gestreefd wordt naar een hoog rendement met inachtneming van het principe van risicospreiding. Beleggingsbeleid > Het subfonds DELTA LLOYD L EQUITY SELECTION belegt voornamelijk in aandelen op de markten van Europa, Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan) volgens een op vermogensgroei gerichte sectorspreiding van de aandelen. Het beleggingsbeleid is gefocust op een strategie voor sectorspreiding op basis van macro-economische analyse. Deze analyse vormt de grondslag voor de aan de verschillende sectoren toegekende weging. De aandelenselectie binnen elke sector is gebaseerd op een vergelijking van onder meer: de basisgegevens van de onderneming; de concurrentiepositie van de onderneming; de te verwachten winstgroei; de vergelijking van de beurswaarderingen op basis van een serie ratio's. Het subfonds mag verder beleggen in rechten van deelneming in ICBE's

19 Referentievaluta > EUR en/of andere ICB's, mits het beleggingsbeleid van deze ICB's overeenkomt met het hierboven beschreven beleggingsbeleid. De belegging in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's mag niet meer dan 10% van het nettovermogen van het subfonds bedragen. Het subfonds mag met het oog op doelmatig portefeuillebeheer en binnen de wettelijk voorgeschreven voorwaarden en limieten gebruik maken van de volgende technieken: technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten; financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige in geldwaarden te verrekenen liquide instrumenten, mits de onderliggende waarde overeenkomt met het in de eerste alinea beschreven beleggingsdoel. Verder mag het subfonds, in het kader van doelmatig vermogensbeheer, andere technieken en instrumenten gebruiken met het oog op het afdekken van het valuta-, rente- of kredietrisico. Daarnaast kan het subfonds tijdelijk en binnen de wettelijk toegestane limieten eveneens beleggen in geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan met het oog op de belegging van haar liquide middelen en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in hoofdstuk 4 van het prospectus eveneens beleggen in geldmarkt-icb's of in ICB's die beleggen in schuldvorderingen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd, rekening houdend met de erop betrekking hebbende financiële instrumenten, niet meer bedraagt dan 12 maanden, of in schuldvorderingen waarvan het rentepercentage, rekening houdend met de erop betrekking hebbende instrumenten, ten minste eenmaal per jaar wordt aangepast. Als bijkomstige belegging kan het subfonds gebruik maken van deposito's. Risicoprofiel > Risicoclassificatie: 5 (0 = zeer laag, 6 = zeer hoog). Beleggersprofiel > Beleggingshorizon: > 5 jaar. Beleggen in dit subfonds staat gelijk aan beleggen in aandelen. Aandelenmarkten kunnen op korte termijn, onverwacht fluctueren en zich zelfs gedurende meerder jaren negatief ontwikkelen. De belegger wordt erop gewezen dat hij geen zekerheid heeft dat hij zijn ingelegde vermogen volledig kan terugkrijgen. Het beleggingsbeleid van het subfonds is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor financiële markten en streven naar vermogensaanwas op de lange termijn. De belegger moet bereid zijn een aanzienlijk verlies te aanvaarden als gevolg van koersschommelingen op de aandelen- en valutamarkten. INLEG-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEKOSTEN Inlegkosten > Maximaal 5% van de intrinsieke waarde per aandeel voor de tussenpersoon. Terugkoopkosten > Geen Conversiekosten > Geen KOSTEN TEN LASTE VAN HET SUBFONDS Beheersvergoeding > De beheersvergoeding verschilt naargelang de aandelenklassen waarop deze betrekking heeft. Aandelenklassen A en B 1,25% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal

20 Bewaarloon (zonder transactiekosten en provisie tussenpersonen) en centrale administratiekosten Aandelenklasse Ic 0,50% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Aandelenklasse Ic is uitsluitend bedoeld voor institutionele beleggers in de zin van artikel 129 van de Luxemburgse wet van 20 december Het betreft kapitalisatieaandelen. Eerste minimuminleg in deze klasse: EUR (De Raad van Bestuur mag naar believen inschrijvingen voor lagere bedragen accepteren, maar waarborgt daarbij gelijke behandeling van aandeelhouders op dezelfde waarderingsdag). > Indicatief tarief van 0,10% per jaar over het gemiddelde nettovermogen van het subfonds. Dit percentage kan variëren naargelang de ontwikkeling van het nettovermogen van het subfonds.. Overige kosten en provisies > Het subfonds draagt voorts de overige exploitatiekosten. Gedetailleerde informatie over deze exploitatiekosten staat vermeld in artikel 30 van de statuten. BELASTINGHEFFING Belastingheffing SICAV > In Luxemburg is geen heffing of belasting verschuldigd, behalve: een eenmalige bijdrage bij oprichting en Belastingheffing aandeelhouders een tarief inschrijvingsbelasting van 0,05% per jaar (vrijstelling voor nettovermogen belegd in ICB's die reeds inschrijvingsbelasting verschuldigd zijn). Voor aandelenklasse 1c geldt een verlaagd tarief inschrijvingsbelasting van 0,01%. > Over dividenduitkeringen of de betaling van de terugkoopprijs aan aandeelhouders kan bronbelasting verschuldigd zijn volgens hetgeen bepaald is in richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling. Indien over een dergelijke betaling bronbelasting verschuldigd is, kan de belegger deze inhouding voorkomen door indiening van een ontheffingsformulier of een machtiging voor gegevensuitwisseling naargelang de door het betaalkantoor geboden mogelijkheden. Aandeelhouders worden aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen over de wet- en regelgeving in het land waar zij vandaan komen, wonen of gevestigd zijn. VERKOOP VAN AANDELEN Inschrijving, terugkoop en conversie > Vóór 14:00 uur op de waarderingsdag ontvangen orders voor inschrijving, terugkoop en conversie worden verrekend tegen de intrinsieke waarde van die waarderingsdag onder aftrek van de bovengenoemde kosten. Inschrijvingen en terugkopen moeten uiterlijk drie werkdagen na de waarderingsdag zijn betaald. Vorm/klasse van aandelen > Per de datum van dit prospectus kunnen alleen aandelen in klasse A (uitkeringsaandelen), in klasse B (kapitalisatieaandelen) en in klasse Ic (institutionele beleggers / kapitalisatieaandelen) worden uitgegeven. Kapitalisatieaandelen geven de houder ervan geen recht op dividenduitkering. Het aan de aandeelhouder toekomende deel van het uit te keren bedrag wordt toegevoegd aan het vermogen van het subfonds waarvan deze kapitalisatieaandelen deel uitmaken. Aandelen worden uitgegeven in de vorm van aandeelbewijzen aan toonder of op naam. Aandelen kunnen worden uitgegeven in fracties tot één duizendste van een aandeel, per eenheid of in de vorm van verzamelbewijzen, waarbij aandeelbewijzen aan toonder betrekking hebben op 5, 10 of 25 aandelen. Fracties op naam kunnen niet materieel worden geleverd en blijven in

21 Waarderingsdag > Elke bankwerkdag in Luxemburg. Publicatie van de intrinsieke waarde bewaring bij de bewaarder op een met dit doel te openen effectenrekening. Het stemrecht kan alleen worden uitgeoefend op hele aandelen. > De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. CONTACTPERSONEN Inschrijving, terugkoop en conversie > DELTA LLOYD BANK, Brussel Filip DE CAMPENAERE Tel Fax EFA REGISTER Tel Fax Documentatie aanvragen > DELTA LLOYD BANK, Brussel Eric PAS Tel Fax

22 DELTA LLOYD L EQUITY US BESCHRIJVING VAN DE SICAV Oprichtingsdatum > 27 oktober 1986 Land van vestiging > Luxemburg Rechtsvorm > Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen. DELTA LLOYD L is een SICAV waarop de bepalingen van artikel 27 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (SICAV 'in eigen beheer') van toepassing zijn. Duur > Onbepaald Promotor > DELTA LLOYD BANK, Brussel Beheerder > DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, Amsterdam Bewaarder en centraal administratiekantoor Uitvoerend orgaan van het centraal administratiekantoor > BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxemburg Accountant > PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxemburg Toezichthouder > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg BESCHRIJVING VAN HET SUBFONDS ISIN-code > KLASSE A: LU (UITKERINGSAANDEEL) Notering aan de beurs van Luxemburg > Ja KLASSE B: LU (KAPITALISATIEAANDEEL) BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelen van het subfonds > Het voornaamste doel is aandeelhouders toegang te geven tot internationale, financiële markten waarbij gestreefd wordt naar een hoog rendement met inachtneming van het principe van risicospreiding. Beleggingsbeleid > Het subfonds DELTA LLOYD L EQUITY US belegt voornamelijk in Amerikaanse aandelen. Het beleggingsbeleid is gefocust op een strategie voor sectorspreiding op basis van macro-economische analyse. Deze analyse vormt de grondslag voor de aan de verschillende sectoren toegekende weging. De aandelenselectie binnen elke sector is gebaseerd op een vergelijking van onder meer: de basisgegevens van elke onderneming; de concurrentiepositie van de onderneming; de te verwachten winstgroei; de vergelijking van de beurswaarderingen op basis van een serie ratio's. Het subfonds mag verder beleggen in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's, mits het beleggingsbeleid van deze ICB's overeenkomt met het hierboven beschreven beleggingsbeleid. De belegging in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's mag niet meer dan 10% van het nettovermogen van het subfonds bedragen. Het subfonds mag met het oog op doelmatig portefeuillebeheer en binnen

23 Referentievaluta > USD de wettelijk voorgeschreven voorwaarden en limieten gebruik maken van de volgende technieken: technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten; financiële derivaten, met inbegrip van gelijkwaardige in geldwaarden te verrekenen liquide instrumenten, mits de onderliggende waarde overeenkomt met het in de eerste alinea beschreven beleggingsdoel. Verder mag het subfonds, in het kader van doelmatig vermogensbeheer, andere technieken en instrumenten gebruiken met het oog op het afdekken van het valuta-, rente- of kredietrisico. Daarnaast kan het subfonds tijdelijk en binnen de wettelijk toegestane limieten eveneens beleggen in geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan met het oog op de belegging van haar liquide middelen en onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in hoofdstuk 4 van het prospectus eveneens beleggen in geldmarkt-icb's of in ICB's die beleggen in schuldvorderingen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd, rekening houdend met de erop betrekking hebbende financiële instrumenten, niet meer bedraagt dan 12 maanden, of in schuldvorderingen waarvan het rentepercentage, rekening houdend met de erop betrekking hebbende instrumenten, ten minste eenmaal per jaar wordt aangepast. Als bijkomstige belegging kan het subfonds gebruik maken van deposito's. Risicoprofiel > Risicoclassificatie: 5 (0 = zeer laag, 6 = zeer hoog). Beleggersprofiel > Beleggingshorizon: > 5 jaar. INLEG-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEKOSTEN Beleggen in dit subfonds staat gelijk aan beleggen in aandelen. Aandelenmarkten kunnen op korte termijn, onverwacht fluctueren en zich zelfs gedurende meerder jaren negatief ontwikkelen. De belegger wordt erop gewezen dat hij geen zekerheid heeft dat hij zijn ingelegde vermogen volledig kan terugkrijgen. Het beleggingsbeleid van het subfonds is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor financiële markten en streven naar vermogensaanwas op de lange termijn. De belegger moet bereid zijn een aanzienlijk verlies te aanvaarden als gevolg van koersschommelingen op de aandelen- en valutamarkten. Inlegkosten > Maximaal 5% van de intrinsieke waarde per aandeel voor de tussenpersoon. Terugkoopkosten > Geen Conversiekosten > Geen KOSTEN TEN LASTE VAN HET SUBFONDS Beheersvergoeding > Aandelenklassen A en B 1,25% per jaar, per kwartaal verschuldigd over de waarde van het gemiddelde nettovermogen van het subfonds in het betreffende kwartaal. Bewaarloon (zonder transactiekosten en provisie tussenpersonen) en centrale administratiekosten > Indicatief tarief van 0,10% per jaar over het gemiddelde nettovermogen van het subfonds. Dit percentage kan variëren naargelang de ontwikkeling van het nettovermogen van het subfonds. Overige kosten en provisies > Het subfonds draagt voorts de overige exploitatiekosten. Gedetailleerde informatie over deze exploitatiekosten staat vermeld in artikel 30 van de statuten

24 BELASTINGHEFFING Belastingheffing SICAV Belastingheffing aandeelhouders In Luxemburg is geen heffing of belasting verschuldigd, behalve: een eenmalige bijdrage bij oprichting en een tarief inschrijvingsbelasting van 0,05% per jaar (vrijstelling voor nettovermogen belegd in ICB's die reeds inschrijvingsbelasting verschuldigd zijn). > Over dividenduitkeringen of de betaling van de terugkoopprijs aan aandeelhouders kan bronbelasting verschuldigd zijn volgens hetgeen bepaald is in richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op spaargelden in de vorm van rentebetaling. Indien over een dergelijke betaling bronbelasting verschuldigd is, kan de belegger deze inhouding voorkomen door indiening van een ontheffingsformulier of een machtiging voor gegevensuitwisseling naargelang de door het betaalkantoor geboden mogelijkheden. Aandeelhouders worden aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen over de wet- en regelgeving in het land waar zij vandaan komen, wonen of gevestigd zijn. VERKOOP VAN AANDELEN Inschrijving, terugkoop en conversie > Vóór 14:00 uur op de waarderingsdag ontvangen orders voor inschrijving, terugkoop en conversie worden verrekend tegen de intrinsieke waarde van die waarderingsdag onder aftrek van de bovengenoemde kosten. Inschrijvingen en terugkopen moeten uiterlijk drie werkdagen na de waarderingsdag zijn betaald. Vorm/klasse van aandelen > Per de datum van dit prospectus kunnen alleen aandelen in klasse A (uitkeringsaandelen) en in klasse B (kapitalisatieaandelen) worden uitgegeven. Kapitalisatieaandelen geven de houder ervan geen recht op dividenduitkering. Het aan de aandeelhouder toekomende deel van het uit te keren bedrag wordt toegevoegd aan het vermogen van het subfonds waarvan deze kapitalisatieaandelen deel uitmaken. Aandelen worden uitgegeven in de vorm van aandeelbewijzen aan toonder of op naam. Aandelen kunnen worden uitgegeven in fracties tot één duizendste van een aandeel, per eenheid of in de vorm van verzamelbewijzen, waarbij aandeelbewijzen aan toonder betrekking hebben op 5, 10 of 25 aandelen. Fracties op naam kunnen niet materieel worden geleverd en blijven in bewaring bij de bewaarder op een met dit doel te openen effectenrekening. Het stemrecht kan alleen worden uitgeoefend op hele aandelen. Waarderingsdag > Elke bankwerkdag in Luxemburg. Publicatie van de intrinsieke waarde > De intrinsieke waarde per aandeel is beschikbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. CONTACTPERSONEN Inschrijving, terugkoop en conversie > DELTA LLOYD BANK, Brussel Filip DE CAMPENAERE Tel Fax EFA REGISTER Tel Fax Documentatie aanvragen > DELTA LLOYD BANK, Brussel Eric PAS Tel Fax

25 DELTA LLOYD L EQUITY EURO BESCHRIJVING VAN DE SICAV Oprichtingsdatum > 27 oktober 1986 Land van vestiging > Luxemburg Rechtsvorm > Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen. DELTA LLOYD L is een SICAV waarop de bepalingen van artikel 27 van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (SICAV 'in eigen beheer') van toepassing zijn. Duur > Onbepaald Promotor > DELTA LLOYD BANK, Brussel Beheerder > DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, Amsterdam Bewaarder en centraal administratiekantoor Uitvoerend orgaan van het centraal administratiekantoor > BANQUE DE LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg > EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A., Luxemburg Accountant > PRICEWATERHOUSECOOPERS, Luxemburg Toezichthouder > COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg BESCHRIJVING VAN HET SUBFONDS ISIN-code > KLASSE A: LU (UITKERINGSAANDEEL) Notering aan de beurs van Luxemburg > Ja KLASSE B: LU (KAPITALISATIEAANDEEL) KLASSE IC: LU (INSTITUTIONELE BELEGGERS / KAPITALISATIEAANDEEL) BELEGGINGSBELEID Beleggingsdoelen van het subfonds > Het voornaamste doel is aandeelhouders toegang te geven tot internationale, financiële markten waarbij gestreefd wordt naar een hoog rendement met inachtneming van het principe van risicospreiding. Beleggingsbeleid > Het subfonds DELTA LLOYD L EQUITY EURO belegt voornamelijk in aandelen in de eurozone en daarnaast in de overige landen op het vasteland van Europa volgens een op vermogensgroei gerichte sectorspreiding van de aandelen. Het beleggingsbeleid is gefocust op een strategie voor sectorspreiding op basis van macro-economische analyse. Deze analyse vormt de grondslag voor de aan de verschillende sectoren toegekende weging. De aandelenselectie binnen elke sector is gebaseerd op een vergelijking van onder meer: de basisgegevens van elke onderneming; de concurrentiepositie van de onderneming; de te verwachten winstgroei; de vergelijking van de beurswaarderingen op basis van een serie ratio's. Het subfonds mag verder beleggen in rechten van deelneming in ICBE's en/of andere ICB's, mits het beleggingsbeleid van deze ICB's overeenkomt met het hierboven beschreven beleggingsbeleid. De belegging in rechten

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PETERCAM L FUND BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK SEPTEMBER 2010 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 13 oktober 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS met betrekking to QUEST MANAGEMENT SICAV een SICAV (een beleggingsmaatschappij met een veranderlijk kapitaal) voor een onbepaalde tijd opgericht d.d. 16 juni 2000 volgens de Luxemburgse

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Govies

AMUNDI FUNDS Euro Govies AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),

Nadere informatie

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.

In bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds. s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

PARVEST SHORT TERM (CHF)

PARVEST SHORT TERM (CHF) Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie