UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht"

Transcriptie

1 VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in dit document, of op basis van het vereenvoudigd prospectus. Dit prospectus kan enkel worden verspreid wanneer het is aangevuld met het laatstverschenen jaarverslag en het laatstverschenen halfjaarverslag indien dit na het betrokken jaarverslag is verschenen. De historische performance tijdens de laatste drie boekjaren is beschikbaar in het vereenvoudigd prospectus. De formulieren voor inschrijving, omzetting en terugkoop kunnen op aanvraag worden verkregen: - op de zetel van de bevek, 287 Route d Arlon, L-1150 Luxemburg

2 INHOUDSOPGAVE UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE... 3 UNIVERSAL INVEST HIGH... 8 UNIVERSAL INVEST LOW UNIVERSAL INVEST MEDIUM UNIVERSAL INVEST QUALITY GROWTH

3 UNIVERSAL INVEST GLOBAL FLEXIBLE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Datum van oprichting 2 maart 1994 Land van inschrijving Rechtsvorm Duur Financiële groep die de bevek promoot Bewaarder en centrale administratie Bedrijfsrevisor Toezichthouder Luxemburg. UNIVERSAL INVEST is een bevek die is onderworpen aan de bepalingen van artikel 27 van de wet van 20 december 2002 ( zelfbeheerde bevek). Onbeperkt DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel BANQUE DELEN LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg DELOITTE N.V., Luxemburg COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT Beheerder ISIN-codes Notering op de beurs van Luxemburg CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT, Antwerpen LU (aandelen van klasse AC) LU (aandelen van klasse AD) LU (aandelen van klasse BC) LU (aandelen van klasse BD) LU (aandelen van klasse CC) LU (aandelen van klasse CD) LU (aandelen van klasse DC) LU (aandelen van klasse DD) LU (aandelen van klasse EC) LU (aandelen van klasse ED) LU (aandelen van klasse HC) LU (aandelen van klasse HD) LU (aandelen van klasse IC) LU (aandelen van klasse ID) Neen BELEGGINGSBELEID Doelstellingen van het Meerwaarde op het kapitaal, met gemiddelde volatiliteit

4 compartiment Beleggingsbeleid Het compartiment omvat beleggingen in Belgische en internationale effecten (aandelen, obligaties, enz.). Het compartiment kan tot 100 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen met een groot groeipotentieel. De beleggingen gebeuren met het oog op de lange termijn en trachten een grote geografische, sectorale en monetaire spreiding van de risico s te bereiken. Gebruik van derivaten Referentievaluta Risicoprofiel Profiel van de belegger Om zijn doelstelling te bereiken kan het compartiment tot ongeveer 40 % van zijn nettoactiva beleggen in icb's die op hun beurt beleggen in de hierboven bedoelde effecten. Het compartiment kan met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten eveneens beleggen in monetaire icb s of icb s die zijn belegd in 1. schuldvorderingsbewijzen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd niet langer is dan 12 maanden of 2. schuldvorderingsbewijzen waarvan de koers minstens eenmaal per jaar wordt aangepast, rekening houdend met de ermee verbonden financiële instrumenten. Belegging in dergelijke icb s wordt buiten beschouwing gelaten voor de hiervoor vermelde grens van 40 %. Het compartiment kan, weer met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten, ook rechtstreeks beleggen in de in punten 1 en 2 hiervoor vermelde schuldvorderingsbewijzen. Het compartiment kan ertoe gebracht worden, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, te beleggen in derivaten als dekking of optimalisering van het portefeuillebeheer. EUR Verband performance/volatiliteit: 2 (1 = zeer zwak, 7 = zeer hoog) De netto-inventariswaarde van het compartiment zal afhangen van de marktwaarden van de aandelen en obligaties die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de aandelen hangt af van winstgevende groeiperspectieven en van de beurswaarderingen van de aandelen die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de obligaties hangt af van de schommeling van de rentevoeten en van de risicoperceptie door de financiële markten. Het risico van de portefeuille vloeit van de ene kant voort uit de risico's die inherent zijn aan beleggingen in obligaties en van de andere kant uit de risico's, inherent aan beleggingen in aandelen. Het risico van een belegging in aandelen is duidelijk hoger dan dat van een belegging in obligaties. De correlatie tussen de aandelen- en de obligatiemarkt maakt dat op lange termijn het risico van het compartiment lager is dan dat van een belegging in aandelen. Beleggingshorizon: > 6 jaar Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor de financiële markten en die een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn beogen. De belegger moet bereid zijn belangrijke verliezen te lijden op korte termijn als gevolg van de schommelingen van de beurskoersen

5 INSTAP-, UITSTAP- EN OMZETTINGSKOSTEN Instapkost Voor de aandelen van de klassen A, B en C: Maximaal 2 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klasse D: Maximum 3 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klassen E en I: Maximum 0,5 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klassen H: 0% Uitstapkost 0 % Omzettingskost 0 % KOSTEN TEN LASTE VAN HET COMPARTIMENT Beheervergoeding Maximaal 0,95 % per jaar (aandelen van de klassen A) Prestatievergoeding > Geen Maximaal 0,75 % per jaar (aandelen van de klassen B) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen C) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen D) Maximaal 0,325 % per jaar (aandelen van klassen E en I) Per kwartaal betaalbaar en op basis van het gemiddelde nettoactief van de aandelenklasse gedurende het desbetreffende kwartaal Er zal geen beheersprovisie worden ingehouden voor aandelen van de klasse H. Distributievergoeding > Aandelen van de klassen A, B, C, E, H en I: geen Vergoeding bewaarder (uitgezonderd de transactiekosten en de kosten van subbewaarders) en centrale administratie Overige kosten en vergoedingen Aandelen van klasse D: maximaal 1 % per jaar > Indicatief percentage van 0,30 % per jaar, per kwartaal betaalbaar, op basis van het gemiddelde nettoactief van het compartiment gedurende het desbetreffende kwartaal Dit percentage kan variëren, afhankelijk van de evolutie van het nettoactief van het compartiment. Verder neemt het compartiment alle andere exploitatiekosten te zijnen laste. De details over deze exploitatiekosten staan in artikel 30 van de statuten

6 BELASTINGSTELSEL Belastingheffing op de bevek Belastingheffing op de aandeelhouders In Luxemburg is geen enkel recht of geen enkele belasting verschuldigd, behalve een taxe d abonnement van 0,05 % per jaar (vrijstelling van de nettoactiva belegd in icb s die al aan de taxe d abonnement werden onderworpen of verlaagd percentage van 0.01% per jaar voor de klassen voorbehouden voor de institutionele beleggers volgens artikel 129 van de Wet van 20 december 2002) De betalingen van dividenden of van de terugbetalingsprijs aan de aandeelhouders kunnen worden onderworpen aan een voorheffing of een bronbelasting in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Wanneer een dergelijke betaling zou worden onderworpen aan de voorheffing aan de bron, beschikt de belegger over de mogelijkheid om deze voorheffing te vermijden door overlegging van een vrijstellingsattest of een mandaat om over te gaan tot de uitwisseling van informatie, naargelang de door het betaalkantoor aangeboden mogelijkheden. Het wordt de aandeelhouder aanbevolen om zijn fiscaal adviseur te raadplegen over de wetten en reglementeringen in zijn land van herkomst, verblijf of domicilie. VERKOOP VAN DE AANDELEN Inschrijving, terugbetaling en omzetting De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die ten laatste om 16 uur voor de inventarisdag in Luxemburg worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de nettoinventariswaarde van deze inventarisdag, met toepassing van de hierboven bepaalde kosten. De inschrijvingen en terugbetalingen moeten uiterlijk binnen vier werkdagen volgend op de toepasselijke inventarisdag, worden vereffend. Alzo hebben de beleggers hun inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders aan een ongekende netto-inventariswaarde ingediend. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de bevek geen praktijken van zogenaamde Market Timing toestaat. De bevek behoudt zich het recht voor ieder inschrijvings- en omzettingsorder van een belegger waarvan de bevek vermoedt zulke praktijken te gebruiken, te verwerpen en desgevallend de nodige maatregelen te nemen om de andere beleggers van de bevek te beschermen. Vorm van de aandelen, aandelenklasse De klassen I worden momenteel niet aangeboden ter intekening, maar zullen gelanceerd worden als de Raad van Bestuur het beslist. De lijst van de klassen die beschikbaar zijn, kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de bevek. De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van certificaten aan toonder of certificaten op naam. De aandelen kunnen worden uitgegeven als hele aandelen of in fracties tot één duizendste van een aandeel, of ze kunnen worden vertegenwoordigd door gemeenschappelijke certificaten, die voor de certificaten aan toonder betrekking hebben op 1, 10 of 100 aandelen. De aandelenfracties aan - 6 -

7 Inventarisdag toonder kunnen niet fysiek worden geleverd en worden bewaard bij de bewaarder op een rekening die daarvoor wordt geopend. Elke werkdag in Luxemburg. Publicatie van de NIW De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek CONTACTGEGEVENS Inschrijvingen, terugbetalingen en omzettingen Aanvraag van documentatie BANQUE DELEN LUXEMBOURG Tél: Fax: DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel Tel Fax BANQUE DELEN ANTWERPEN Tél: Fax Het volledig prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek

8 UNIVERSAL INVEST HIGH VOORSTELLING VAN DE BEVEK Datum van oprichting 2 maart 1994 Land van inschrijving Rechtsvorm Duur Financiële groep die de bevek promoot Bewaarder en centrale administratie Luxemburg. UNIVERSAL INVEST is een bevek die is onderworpen aan de bepalingen van artikel 27 van de wet van 20 december 2002 ( zelfbeheerde bevek). Onbeperkt DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel BANQUE DELEN LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg Bedrijfsrevisor Toezichthouder DELOITTE N.V., Luxemburg COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT Beheerder ISIN-code Notering op de beurs van Luxemburg CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT, Antwerpen LU (aandelen van klasse AC) LU (aandelen van klasse AD) LU (aandelen van klasse BC) LU (aandelen van klasse BD) LU (aandelen van klasse CC) LU (aandelen van klasse CD) LU (aandelen van klasse DC) LU (aandelen van klasse DD) LU (aandelen van klasse EC) LU (aandelen van klasse ED) LU (aandelen van klasse HC) LU (aandelen van klasse HD) LU (aandelen van klasse IC) LU (aandelen van klasse ID) Neen BELEGGINGSBELEID Doelstellingen van het Meerwaarde op het kapitaal

9 compartiment Beleggingsbeleid Gebruik van derivaten Referentievaluta Risicoprofiel Profiel van de belegger Het compartiment omvat hoofdzakelijk beleggingen in Belgische en internationale effecten (aandelen en obligaties, enz.). Het kan tot 100 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen. Om zijn doelstelling te bereiken kan het compartiment tot ongeveer 40 % van zijn nettoactiva beleggen in icb's die op hun beurt beleggen in de hierboven bedoelde effecten. Het compartiment kan met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten eveneens beleggen in monetaire icb s of icb s die zijn belegd in 1. schuldvorderingsbewijzen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd niet langer is dan 12 maanden of 2. schuldvorderingsbewijzen waarvan de koers minstens eenmaal per jaar wordt aangepast, rekening houdend met de ermee verbonden financiële instrumenten. Belegging in dergelijke icb s wordt buiten beschouwing gelaten voor de hiervoor vermelde grens van 40 %. Het compartiment kan, weer met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten, ook rechtstreeks beleggen in de in punten 1 en 2 hiervoor vermelde schuldvorderingsbewijzen. Het compartiment kan ertoe gebracht worden, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, te beleggen in derivaten als dekking of optimalisering van het portefeuillebeheer. EUR Verband performance/volatiliteit: 3 (1 = zeer zwak, 7 = zeer hoog) De netto-inventariswaarde van het compartiment zal afhangen van de marktwaarden van de aandelen en obligaties die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de aandelen hangt af van winstgevende groeiperspectieven en van de beurswaarderingen van de aandelen die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de obligaties hangt af van de schommeling van de rentevoeten en van de risicoperceptie door de financiële markten. Het risico van de portefeuille vloeit van de ene kant voort uit de risico's die inherent zijn aan beleggingen in obligaties en van de andere kant uit de risico's, inherent aan beleggingen in aandelen. Het risico van een belegging in aandelen is duidelijk hoger dan dat van een belegging in obligaties. De correlatie tussen de aandelen- en de obligatiemarkt maakt dat op lange termijn het risico van het compartiment lager is dan dat van een belegging in aandelen. Beleggingshorizon: > 6 jaar Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor de financiële markten en die een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn beogen. De belegger moet bereid zijn belangrijke verliezen te lijden op korte termijn als gevolg van de schommelingen van de beurskoersen. INSTAP-, UITSTAP- EN OMZETTINGSKOSTEN Instapkost Voor de aandelen van de klassen A, B en C: Maximaal 2 % van de NIW per aandeel ten voordele van het - 9 -

10 plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klasse D: Maximaal 3 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klassen E en I: Maximaal 0,5 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klasse H: 0% Uitstapkost 0 % Omzettingskost 0 % KOSTEN TEN LASTE VAN HET COMPARTIMENT Beheervergoeding Maximaal 0,95 % per jaar (aandelen van de klassen A) Prestatievergoeding > Geen Maximaal 0,75 % per jaar (aandelen van de klassen B) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen C) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen D) Maximaal 0,325 % per jaar (aandelen van klassen E en I) Per kwartaal betaalbaar en op basis van het gemiddelde nettoactief van de aandelenklasse gedurende het desbetreffende kwartaal. Er zal geen beheersprovisie worden ingehouden voor aandelen van de klasse H. Distributievergoeding > Aandelen van de klassen A, B, C, E, H en I: geen Vergoeding bewaarder (uitgezonderd de transactiekosten en de kosten van subbewaarders) en centrale administratie Overige kosten en vergoedingen Aandelen van klasse D: maximaal 1 % per jaar > Indicatief percentage van 0,30 % per jaar, per kwartaal betaalbaar, op basis van het gemiddelde nettoactief van het compartiment gedurende het desbetreffende kwartaal Dit percentage kan variëren, afhankelijk van de evolutie van het nettoactief van het compartiment. Verder neemt het compartiment alle andere exploitatiekosten te zijnen laste. De details over deze exploitatiekosten staan in artikel 30 van de statuten. BELASTINGSTELSEL Belastingheffing op de bevek In Luxemburg is geen enkel recht of geen enkele belasting verschuldigd, behalve een taxe d abonnement van 0,05 % per jaar (vrijstelling van de nettoactiva, belegd in icb s die al aan de taxe d abonnement werden onderworpen of verlaagd percentage van 0.01% per jaar voor de klassen voorbehouden voor de institutionele beleggers volgens artikel 129 van de Wet van 20 december 2002)

11 Belastingheffing op de aandeelhouders De betalingen van dividenden of van de terugbetalingsprijs aan de aandeelhouders kunnen worden onderworpen aan een voorheffing of een bronbelasting in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Wanneer een dergelijke betaling zou worden onderworpen aan de voorheffing aan de bron, beschikt de belegger over de mogelijkheid om deze voorheffing te vermijden door overlegging van een vrijstellingsattest of een mandaat om over te gaan tot de uitwisseling van informatie, naargelang de door het betaalkantoor aangeboden mogelijkheden. Het wordt de aandeelhouder aanbevolen om zijn fiscaal adviseur te raadplegen over de wetten en reglementeringen in zijn land van herkomst, verblijf of domicilie. VERKOOP VAN DE AANDELEN Inschrijving, terugbetaling en omzetting Vorm van de aandelen, aandelenklasse Inventarisdag De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die ten laatste om 16 uur voor de inventarisdag in Luxemburg worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de nettoinventariswaarde van deze inventarisdag, met toepassing van de hierboven bepaalde kosten. De inschrijvingen en terugbetalingen moeten uiterlijk binnen vier werkdagen volgend op de toepasselijke inventarisdag, worden vereffend. Alzo hebben de beleggers hun inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders aan een ongekende netto-inventariswaarde ingediend. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de bevek geen praktijken van zogenaamde Market Timing toestaat. De bevek behoudt zich het recht voor ieder inschrijvings- en omzettingsorder van een belegger waarvan de bevek vermoedt zulke praktijken te gebruiken, te verwerpen en desgevallend de nodige maatregelen te nemen om de andere beleggers van de bevek te beschermen. De klassen I worden momenteel niet aangeboden ter intekening, maar zullen gelanceerd worden als de Raad van Bestuur het beslist. De lijst van de klassen die beschikbaar zijn, kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de bevek. De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van certificaten aan toonder of certificaten op naam. De aandelen kunnen worden uitgegeven als hele aandelen of in fracties tot één duizendste van een aandeel, of ze kunnen worden vertegenwoordigd door gemeenschappelijke certificaten, die voor de certificaten aan toonder betrekking hebben op 1, 10 of 100 aandelen. De aandelenfracties aan toonder kunnen niet fysiek worden geleverd en worden bewaard bij de bewaarder op een rekening die daarvoor wordt geopend. Elke werkdag in Luxemburg. Publicatie van de NIW De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek

12 CONTACTGEGEVENS Inschrijvingen, terugbetalingen en omzettingen Aanvraag van documentatie BANQUE DELEN LUXEMBOURG Tél: Fax: DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel Tel Fax BANQUE DELEN ANTWERPEN Tel Fax Het volledig prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek

13 UNIVERSAL INVEST LOW VOORSTELLING VAN DE BEVEK Datum van oprichting 2 maart 1994 Land van inschrijving Rechtsvorm Duur Financiële groep die de bevek promoot Bewaarder en centrale administratie Luxemburg. UNIVERSAL INVEST is een bevek die is onderworpen aan de bepalingen van artikel 27 van de wet van 20 december 2002 ( zelfbeheerde bevek). Onbeperkt DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel BANQUE DELEN LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg Bedrijfsrevisor Toezichthouder DELOITTE N.V., Luxemburg COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT Beheerder ISIN-codes Notering op de beurs van Luxemburg CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT, Antwerpen LU (aandelen van klasse AC) LU (aandelen van klasse AD) LU (aandelen van klasse BC) LU (aandelen van klasse BD) LU (aandelen van klasse CC) LU (aandelen van klasse CD) LU (aandelen van klasse DC) LU (aandelen van klasse DD) LU (aandelen van klasse EC) LU (aandelen van klasse ED) LU (aandelen van klasse HC) LU (aandelen van klasse HD) LU (aandelen van klasse IC) LU (aandelen van klasse ID) Neen BELEGGINGSBELEID Doelstellingen van het Rendement, met lage volatiliteit

14 compartiment Beleggingsbeleid Het compartiment omvat hoofdzakelijk beleggingen in obligaties, zonder geografische, sectorale en monetaire beperking, en kan tot 30 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen. Gebruik van derivaten Referentievaluta Risicoprofiel Profiel van de belegger Om zijn doelstelling te bereiken kan het compartiment tot ongeveer 40 % van zijn nettoactiva beleggen in icb's die op hun beurt beleggen in de hierboven bedoelde effecten. Het compartiment kan met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten eveneens beleggen in monetaire icb s of icb s die zijn belegd in 1. schuldvorderingsbewijzen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd niet langer is dan 12 maanden of 2. schuldvorderingsbewijzen waarvan de koers minstens eenmaal per jaar wordt aangepast, rekening houdend met de ermee verbonden financiële instrumenten. Belegging in dergelijke icb s wordt buiten beschouwing gelaten voor de hiervoor vermelde grens van 40 %. Het compartiment kan, weer met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten, ook rechtstreeks beleggen in de in punten 1 en 2 hiervoor vermelde schuldvorderingsbewijzen. Het compartiment kan ertoe gebracht worden, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, te beleggen in derivaten als dekking of optimalisering van het portefeuillebeheer. EUR Verband performance/volatiliteit: 2 (1 = zeer zwak, 7 = zeer hoog) De netto-inventariswaarde van het compartiment zal afhangen van de marktwaarden van de aandelen en obligaties die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de aandelen hangt af van winstgevende groeiperspectieven en van de beurswaarderingen van de aandelen die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de obligaties hangt af van de schommeling van de rentevoeten en van de risicoperceptie door de financiële markten. Het risico van de portefeuille vloeit van de ene kant voort uit de risico's die inherent zijn aan beleggingen in obligaties en van de andere kant uit de risico's, inherent aan beleggingen in aandelen. Het risico van een belegging in aandelen is duidelijk hoger dan dat van een belegging in obligaties. De correlatie tussen de aandelen- en de obligatiemarkt maakt dat op lange termijn het risico van het compartiment vergelijkbaar is met dat van een belegging in obligaties. Beleggingshorizon: > 3 jaar Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor de financiële markten en die een hoger rendement dan dat van een belegging in obligaties beogen. De belegger moet bereid zijn verliezen te lijden op korte termijn als gevolg van de schommelingen van de beurskoersen. INSTAP-, UITSTAP- EN OMZETTINGSKOSTEN Instapkost Voor de aandelen van de klassen A, B en C:

15 Maximaal 2 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klasse D: Maximaal 3 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klassen E en I: Maximaal 0,5 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van klasse H: 0% Uitstapkost 0 % Omzettingskost 0 % KOSTEN TEN LASTE VAN HET COMPARTIMENT Beheervergoeding Maximaal 0,95 % per jaar (aandelen van de klassen A) Prestatievergoeding > Geen Maximaal 0,75 % per jaar (aandelen van de klassen B) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen C) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen D) Maximaal 0,325 % per jaar (aandelen van klassen E en I) Per kwartaal betaalbaar en op basis van het gemiddelde nettoactief van de aandelenklasse gedurende het kwartaal Er zal geen beheersprovisie worden ingehouden voor aandelen van de klasse H. Distributievergoeding > Aandelen van de klassen A, B, C E, H en I: geen Vergoeding bewaarder (uitgezonderd de transactiekosten en de kosten van subbewaarders) en centrale administratie Overige kosten en vergoedingen Aandelen van klasse D: maximaal 0,50 % per jaar > Indicatief percentage van 0,30 % per jaar, per kwartaal betaalbaar, op basis van het gemiddelde nettoactief van het compartiment gedurende het desbetreffende kwartaal Dit percentage kan variëren, afhankelijk van de evolutie van het nettoactief van het compartiment. Verder neemt het compartiment alle andere exploitatiekosten te zijnen laste. De details over deze exploitatiekosten staan in artikel 30 van de statuten. BELASTINGSTELSEL Belastingheffing op de bevek In Luxemburg is geen enkel recht of geen enkele belasting verschuldigd, behalve een taxe d abonnement van 0,05 % per jaar (vrijstelling van de nettoactiva, belegd in icb s die al aan de taxe d abonnement werden onderworpen of verlaagd percentage van 0.01% per jaar voor de klassen voorbehouden voor de institutionele beleggers volgens artikel 129 van de Wet van 20 december 2002)

16 Belastingheffing op de aandeelhouders De betalingen van dividenden of van de terugbetalingsprijs aan de aandeelhouders kunnen worden onderworpen aan een voorheffing of een bronbelasting in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Wanneer een dergelijke betaling zou worden onderworpen aan de voorheffing aan de bron, beschikt de belegger over de mogelijkheid om deze voorheffing te vermijden door overlegging van een vrijstellingsattest of een mandaat om over te gaan tot de uitwisseling van informatie, naargelang de door het betaalkantoor aangeboden mogelijkheden. Het wordt de aandeelhouder aanbevolen om zijn fiscaal adviseur te raadplegen over de wetten en reglementeringen in zijn land van herkomst, verblijf of domicilie. VERKOOP VAN DE AANDELEN Inschrijving, terugbetaling en omzetting Vorm van de aandelen, aandelenklasse Inventarisdag De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die ten laatste om 16 uur voor de inventarisdag in Luxemburg worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de nettoinventariswaarde van deze inventarisdag, met toepassing van de hierboven bepaalde kosten. De inschrijvingen en terugbetalingen moeten uiterlijk binnen vier werkdagen volgend op de toepasselijke inventarisdag, worden vereffend. Alzo hebben de beleggers hun inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders aan een ongekende netto-inventariswaarde ingediend. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de bevek geen praktijken van zogenaamde Market Timing toestaat. De bevek behoudt zich het recht voor ieder inschrijvings- en omzettingsorder van een belegger waarvan de bevek vermoedt zulke praktijken te gebruiken, te verwerpen en desgevallend de nodige maatregelen te nemen om de andere beleggers van de bevek te beschermen. De klassen I worden momenteel niet aangeboden ter intekening, maar zullen gelanceerd worden als de Raad van Bestuur het beslist. De lijst van de klassen die beschikbaar zijn, kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de bevek. De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van certificaten aan toonder of certificaten op naam. De aandelen kunnen worden uitgegeven als hele aandelen of in fracties tot één duizendste van een aandeel, of ze kunnen worden vertegenwoordigd door gemeenschappelijke certificaten, die voor de certificaten aan toonder betrekking hebben op 1, 10 of 100 aandelen. De aandelenfracties aan toonder kunnen niet fysiek worden geleverd en worden bewaard bij de bewaarder op een rekening die daarvoor wordt geopend. Iedere werkdag in Luxemburg Publicatie van de NIW De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek

17 CONTACTGEGEVENS Inschrijvingen, terugbetalingen en omzettingen Aanvraag van documentatie BANQUE DELEN LUXEMBOURG Tél: Fax: DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel Tel Fax BANQUE DELEN ANTWERPEN Tel Fax Het volledig prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek

18 UNIVERSAL INVEST MEDIUM VOORSTELLING VAN DE BEVEK Datum van oprichting 2 maart 1994 Land van inschrijving Rechtsvorm Duur Financiële groep die de bevek promoot Bewaarder en centrale administratie Luxemburg. UNIVERSAL INVEST is een bevek die is onderworpen aan de bepalingen van artikel 27 van de wet van 20 december 2002 ( zelfbeheerde bevek). Onbeperkt DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel BANQUE DELEN LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg Bedrijfsrevisor Toezichthouder DELOITTE N.V., Luxemburg COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT Beheerder ISIN-codes Notering op de beurs van Luxemburg CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT, Antwerpen LU (aandelen van klasse AC) LU (aandelen van klasse AD) LU (aandelen van klasse BC) LU (aandelen van klasse BD) LU (aandelen van klasse CC) LU (aandelen van klasse CD) LU (aandelen van klasse DC) LU (aandelen van klasse DD) LU (aandelen van klasse EC) LU (aandelen van klasse ED) LU (aandelen van klasse HC) LU (aandelen van klasse HD) LU (aandelen van klasse IC) LU (aandelen van klasse ID) Neen BELEGGINGSBELEID Doelstellingen van het Meerwaarde op het kapitaal op lange termijn

19 compartiment Beleggingsbeleid Gebruik van derivaten Referentievaluta Risicoprofiel Profiel van de belegger Het compartiment omvat hoofdzakelijk beleggingen in Belgische en internationale effecten (aandelen, obligaties, enz.). Het kan tot 60 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen. Om zijn doelstelling te bereiken kan het compartiment tot ongeveer 40 % van zijn nettoactiva beleggen in icb's die op hun beurt beleggen in de hierboven bedoelde effecten. Het compartiment kan met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten eveneens beleggen in monetaire icb s of icb s die zijn belegd in 1. schuldvorderingsbewijzen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd niet langer is dan 12 maanden of 2. schuldvorderingsbewijzen waarvan de koers minstens eenmaal per jaar wordt aangepast, rekening houdend met de ermee verbonden financiële instrumenten. Belegging in dergelijke icb s wordt buiten beschouwing gelaten voor de hiervoor vermelde grens van 40 %. Het compartiment kan, weer met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten, ook rechtstreeks beleggen in de in punten 1 en 2 hiervoor vermelde schuldvorderingsbewijzen. Het compartiment kan ertoe gebracht worden, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, te beleggen in derivaten als dekking of optimalisering van het portefeuillebeheer. EUR Verband performance/volatiliteit: 2 (1 = zeer zwak, 7 = zeer hoog) De netto-inventariswaarde van het compartiment zal afhangen van de marktwaarden van de aandelen en obligaties die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de aandelen hangt af van winstgevende groeiperspectieven en van de beurswaarderingen van de aandelen die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de obligaties hangt af van de schommeling van de rentevoeten en van de risicoperceptie door de financiële markten. Het risico van de portefeuille vloeit van de ene kant voort uit de risico's die inherent zijn aan beleggingen in obligaties en van de andere kant uit de risico's, inherent aan beleggingen in aandelen. Het risico van een belegging in aandelen is duidelijk hoger dan dat van een belegging in obligaties. De correlatie tussen de aandelen- en de obligatiemarkt maakt dat op lange termijn het risico van het compartiment vergelijkbaar is met dat van een belegging in obligaties. Beleggingshorizon: > 4 jaar Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor de financiële markten en die een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn beogen. De belegger moet bereid zijn belangrijke verliezen te lijden op korte termijn als gevolg van de schommelingen van de beurskoersen. INSTAP-, UITSTAP- EN OMZETTINGSKOSTEN Instapkost Voor de aandelen van de klassen A, B en C: Maximaal 2 % van de NIW per aandeel ten voordele van het

20 plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klasse D: Maximaal 3 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klassen E en I: Maximaal 0,5 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van klasse H: 0% Uitstapkost 0 % Omzettingskost 0 % KOSTEN TEN LASTE VAN HET COMPARTIMENT Beheervergoeding Maximaal 0,95 % per jaar (aandelen van de klassen A) Prestatievergoeding > Geen Maximaal 0,75 % per jaar (aandelen van de klassen B) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen C) Maximaal 0,50 % per jaar (aandelen van de klassen D) Maximaal 0,325 % per jaar (aandelen van klassen E en I) Per kwartaal betaalbaar en op basis van het gemiddelde nettoactief van de aandelenklasse gedurende het desbetreffende kwartaal Er zal geen beheersprovisie worden ingehouden voor aandelen van de klasse H. Distributievergoeding > Aandelen van de klassen A, B, C, E, H en I: geen Vergoeding bewaarder (uitgezonderd de transactiekosten en de kosten van subbewaarders) en centrale administratie Overige kosten en vergoedingen Aandelen van klasse D: maximaal 0,75 % per jaar > Indicatief percentage van 0,30 % per jaar, per kwartaal betaalbaar, op basis van het gemiddelde nettoactief van het compartiment gedurende het desbetreffende kwartaal Dit percentage kan variëren, afhankelijk van de evolutie van het nettoactief van het compartiment. Verder neemt het compartiment alle andere exploitatiekosten te zijnen laste. De details over deze exploitatiekosten staan in artikel 30 van de statuten. BELASTINGSTELSEL Belastingheffing op de bevek Belastingheffing op de In Luxemburg is geen enkel recht of geen enkele belasting verschuldigd, behalve een taxe d abonnement van 0,05 % per jaar (vrijstelling van de nettoactiva, belegd in icb s die al aan de taxe d abonnement werden onderworpen of verlaagd percentage van 0.01% per jaar voor de klassen voorbehouden voor de institutionele beleggers volgens artikel 129 van de Wet van 20 december 2002) De betalingen van dividenden of van de terugbetalingsprijs aan de aandeelhouders kunnen worden onderworpen aan een

21 aandeelhouders voorheffing of een bronbelasting in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Wanneer een dergelijke betaling zou worden onderworpen aan de voorheffing aan de bron, beschikt de belegger over de mogelijkheid om deze voorheffing te vermijden door overlegging van een vrijstellingsattest of een mandaat om over te gaan tot de uitwisseling van informatie, naargelang de door het betaalkantoor aangeboden mogelijkheden. Het wordt de aandeelhouder aanbevolen om zijn fiscaal adviseur te raadplegen over de wetten en reglementeringen in zijn land van herkomst, verblijf of domicilie. VERKOOP VAN DE AANDELEN Inschrijving, terugbetaling en omzetting Vorm van de aandelen, aandelenklasse Inventarisdag De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die ten laatste om 16 uur voor de inventarisdag in Luxemburg worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de nettoinventariswaarde van deze inventarisdag, met toepassing van de hierboven bepaalde kosten. De inschrijvingen en terugbetalingen moeten uiterlijk binnen vier werkdagen volgend op de toepasselijke inventarisdag, worden vereffend. Alzo hebben de beleggers hun inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders aan een ongekende netto-inventariswaarde ingediend. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de bevek geen praktijken van zogenaamde Market Timing toestaat. De bevek behoudt zich het recht voor ieder inschrijvings- en omzettingsorder van een belegger waarvan de bevek vermoedt zulke praktijken te gebruiken, te verwerpen en desgevallend de nodige maatregelen te nemen om de andere beleggers van de bevek te beschermen. De klassen I worden momenteel niet aangeboden ter intekening, maar zullen gelanceerd worden als de Raad van Bestuur het beslist. De lijst van de klassen die beschikbaar zijn, kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de bevek. De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van certificaten aan toonder of certificaten op naam. De aandelen kunnen worden uitgegeven als hele aandelen of in fracties tot één duizendste van een aandeel, of ze kunnen worden vertegenwoordigd door gemeenschappelijke certificaten, die voor de certificaten aan toonder betrekking hebben op 1, 10 of 100 aandelen. De aandelenfracties aan toonder kunnen niet fysiek worden geleverd en worden bewaard bij de bewaarder op een rekening die daarvoor wordt geopend. Iedere werkdag in Luxemburg Publicatie van de NIW De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek

22 CONTACTGEGEVENS Inschrijvingen, terugbetalingen en omzettingen Aanvraag van documentatie BANQUE DELEN LUXEMBOURG TEL: FAX: DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel Tel Fax BANQUE DELEN ANTWERPEN Tel Fax Het volledig prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek

23 UNIVERSAL INVEST QUALITY GROWTH VOORSTELLING VAN DE BEVEK Datum van oprichting 2 maart 1994 Land van inschrijving Rechtsvorm Duur Financiële groep die de bevek promoot Bewaarder en centrale administratie Luxemburg. UNIVERSAL INVEST is een bevek die is onderworpen aan de bepalingen van artikel 27 van de wet van 20 december 2002 over de instellingen voor collectieve belegging ( zelfbeheerde bevek). Onbeperkt DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel BANQUE DELEN LUXEMBOURG, S.A., Luxemburg Bedrijfsrevisor Toezichthouder DELOITTE N.V., Luxemburg COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER, Luxemburg VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT Beheerder CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT, Antwerpen ISIN-codes LU (aandelen van klasse A) Notering op de beurs van Luxemburg LU (aandelen van klasse B) LU (aandelen van klasse D) LU (aandelen van klasse E) LU (aandelen van klasse H kapitalisatie) LU (aandelen van klasse H distributie) LU (aandelen van klasse I kapitalisatie) LU (aandelen van klasse I distributie) Neen BELEGGINGSBELEID Doelstellingen van het compartiment Meerwaarde op het kapitaal op lange termijn. Beleggingsbeleid Het compartiment omvat hoofdzakelijk beleggingen in internationale aandelen met een groot groeipotentieel. De beleggingen gebeuren met het oog op de lange termijn. Om zijn doelstelling te bereiken kan het compartiment tot ongeveer 40 % van zijn nettoactiva beleggen in icb's die op hun beurt beleggen in de hierboven bedoelde effecten. Het compartiment kan met het oog op de belegging van zijn

24 Gebruik van derivaten Referentievaluta Risicoprofiel Profiel van de belegger liquiditeiten eveneens beleggen in monetaire icb s of icb s die zijn belegd in 1. schuldvorderingsbewijzen waarvan de uiteindelijke of resterende looptijd niet langer is dan 12 maanden of 2. schuldvorderingsbewijzen waarvan de koers minstens eenmaal per jaar wordt aangepast, rekening houdend met de ermee verbonden financiële instrumenten. Belegging in dergelijke icb s wordt buiten beschouwing gelaten voor de hiervoor vermelde grens van 40 %. Het compartiment kan, weer met het oog op de belegging van zijn liquiditeiten, ook rechtstreeks beleggen in de in punten 1 en 2 hiervoor vermelde schuldvorderingsbewijzen. Het compartiment kan ertoe gebracht worden, binnen de door de wet vastgestelde grenzen, te beleggen in derivaten als dekking of optimalisering van het portefeuillebeheer. EUR Verband performance/volatiliteit: 4 (1 = zeer zwak, 7 = zeer hoog) De netto-inventariswaarde van het compartiment zal afhangen van de marktwaarden van de aandelen die deel uitmaken van de portefeuille. De waarde van de aandelen hangt af van winstgevende groeiperspectieven en van de beurswaarderingen van de aandelen die deel uitmaken van de portefeuille. Beleggingshorizon: > 10 jaar Het beleggingsbeleid van het compartiment is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor de financiële markten en die een meerwaarde op het kapitaal op lange termijn beogen. De belegger moet bereid zijn belangrijke verliezen te lijden op korte termijn als gevolg van de schommelingen van de beurskoersen. INSTAP-, UITSTAP- EN OMZETTINGSKOSTEN Instapkost Voor de aandelen van de klassen A en B: Maximaal 2 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van de klassen D en E: Maximaal 0,5 % van de NIW per aandeel ten voordele van het plaatsingskantoor. Voor de aandelen van klasse H: 0% Uitstapkost 0 % Omzettingskost 0 % KOSTEN TEN LASTE VAN HET COMPARTIMENT Beheervergoeding Maximaal 0,90 % per jaar (aandelen van de klassen A en B) Maximaal 0,40 % per jaar (aandelen van klasse D) Maximaal 0,325 % per jaar (aandelen van klasse E en I) Per kwartaal betaalbaar en op basis van het gemiddelde

25 Prestatievergoeding > Geen nettoactief van de aandelenklasse gedurende het desbetreffende kwartaal Er zal geen beheersprovisie worden ingehouden voor aandelen van de klasse H. Distributievergoeding > Aandelen van de klassen A, B, E, H en I: geen Vergoeding bewaarder (uitgezonderd de transactiekosten en de kosten van subbewaarders) en centrale administratie Overige kosten en vergoedingen BELASTINGSTELSEL Aandelen van klasse D: maximaal 1,50 % per jaar > Indicatief percentage van 0,30 % per jaar, per kwartaal betaalbaar, op basis van het gemiddelde nettoactief van het compartiment gedurende het desbetreffende kwartaal Dit percentage kan variëren, afhankelijk van de evolutie van het nettoactief van het compartiment. Verder neemt het compartiment alle andere exploitatiekosten te zijnen laste. De details over deze exploitatiekosten staan in artikel 30 van de statuten. Belastingheffing op de bevek Belastingheffing op de aandeelhouders In Luxemburg is geen enkel recht of geen enkele belasting verschuldigd, behalve een taxe d abonnement van 0,05 % per jaar (vrijstelling van de nettoactiva, belegd in icb s die al aan de taxe d abonnement werden onderworpen of verlaagd percentage van 0.01% per jaar voor de klassen voorbehouden voor de institutionele beleggers volgens artikel 129 van de Wet van 20 december 2002) De betalingen van dividenden of van de terugbetalingsprijs aan de aandeelhouders kunnen worden onderworpen aan een voorheffing of een bronbelasting in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Wanneer een dergelijke betaling zou worden onderworpen aan de voorheffing aan de bron, beschikt de belegger over de mogelijkheid om deze voorheffing te vermijden door overlegging van een vrijstellingsattest of een mandaat om over te gaan tot de uitwisseling van informatie, naargelang de door het betaalkantoor aangeboden mogelijkheden. Het wordt de aandeelhouder aanbevolen om zijn fiscaal adviseur te raadplegen over de wetten en reglementeringen in zijn land van herkomst, verblijf of domicilie. VERKOOP VAN DE AANDELEN Inschrijving, terugbetaling en omzetting De inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders die ten laatste om 16 uur voor de inventarisdag in Luxemburg worden ontvangen, worden afgerekend op basis van de nettoinventariswaarde van deze inventarisdag, met toepassing van de hierboven bepaalde kosten. De inschrijvingen en terugbetalingen moeten uiterlijk binnen vier werkdagen volgend op de toepasselijke inventarisdag, worden vereffend. Alzo hebben de beleggers hun inschrijvings-, terugbetalings- en omzettingsorders aan een ongekende netto-inventariswaarde

26 Vorm van de aandelen, aandelenklasse Inventarisdag ingediend. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de bevek geen praktijken van zogenaamde Market Timing toestaat. De bevek behoudt zich het recht voor ieder inschrijvings- en omzettingsorder van een belegger waarvan de bevek vermoedt zulke praktijken te gebruiken, te verwerpen en desgevallend de nodige maatregelen te nemen om de andere beleggers van de bevek te beschermen. Het betreft aandelen uit klasse A (uitkeringsaandelen), klasse B (kapitalisatieaandelen), klasse D (kapitalisatieaandelen), klasse E (kapitalisatieaandelen), klasse H (kapitalisatie- en uitkeringsaandelen) of klasse I (kapitalisatie- en uitkeringsaandelen) De klassen H en I worden momenteel niet aangeboden ter intekening, maar zullen gelanceerd worden als de Raad van Bestuur het beslist. De lijst van de klassen die beschikbaar zijn, kan verkregen worden op de maatschappelijke zetel van de bevek. De aandelen kunnen worden uitgegeven in de vorm van certificaten aan toonder of certificaten op naam. De aandelen kunnen worden uitgegeven als hele aandelen of in fracties tot één duizendste van een aandeel, of ze kunnen worden vertegenwoordigd door gemeenschappelijke certificaten, die voor de certificaten aan toonder betrekking hebben op 1, 10 of 100 aandelen. De aandelenfracties aan toonder kunnen niet fysiek worden geleverd en worden bewaard bij de bewaarder op een rekening die daarvoor wordt geopend. Iedere werkdag in Luxemburg Publicatie van de NIW De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de bevek CONTACTGEGEVENS Inschrijvingen, terugbetalingen en omzettingen Aanvraag van documentatie BANQUE DELEN LUXEMBOURG TEL: FAX: DELEN CAPFI, PRIVATE BANK, Brussel Tel Fax BANQUE DELEN ANTWERPEN Tel Fax Het volledig prospectus, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de bevek

27 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS UNIVERSAL INVEST BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL MET MEERDERE COMPARTIMENTEN NAAR LUXEMBURGS RECHT CONFORM RICHTLIJN 85/611/CEE 287, ROUTE D ARLON L 1150 LUXEMBOURG De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. Deze bijlage bij het prospectus wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen, conform artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van de verrichting evenmin als van de positie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst Bank Delen, Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen Distributeur in België Bank J. VAN BREDA & C NV, Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken De compartimenten die hieronder worden vermeld hebben de toelating gekregen om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in België ongeacht de categorie van aandelen vermeld tussen haakjes: Universal Invest Global Flexible (A, B, C et D) Universal Invest High (A, B, C et D) Universal Invest Low (A, B, C et D) Universal Invest Medium (A, B, C et D) Universal Invest Quality Growth (A, B et D) Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België (in valuta van het compartiment of in percentage berekend op de netto inventariswaarde per aandeel) Tarieflijst Verhandelingsprovisie Klasse A, B en C: 2,00%, Klasse D: 3% (met uitzondering van het compartiment Quality growth- klasse D 0,5%) Administratieve kosten (ten voordelen van de plaatsingsagent) (1) Wijziging van compartiment (+BTW) Frais de livraison matérielle de titres (+TVA) Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Intrede Uittreding Compartimentswijziging -- Eventueel verschil tussen de verhandelingsprovisie van het nieuwe compartiment en deze van het huidige compartiment

28 Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks -- Kapitalisatie aandelen : 0,5% met een maximum van 750 EUR (2) Cap. Cap./Dis. : 0,5% met een maximum van 750 EUR (2) (1) In geval van omruiling binnen eenzelfde compartiment (Kap Dis of Dis Kap), zijn er eveneens kosten voor een maximum van 10 EUR. (2) Berekend op de netto inventariswaarde, eventueel verminderd met de ingehouden roerende voorheffing die van toepassing is volgens artikel 19bis van dec.i.r. 92. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de ICBE: het volledige prospectus en het vereenvoudigde prospectus van de ICBE ; de statuten of het beheerreglement van de ICBE ; de jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen. Alle informatie die in het land van herkomst van de ICBE gepubliceerd wordt, zal ook gepubliceerd worden in het volgende Belgische nationale dagblad 'L'Echo'. Het kan met name maar niet exclusief gaan om de publicatie van de netto-inventariswaarde, de oproepingsberichten voor de algemene vergadering, de betaalbaarstelling van dividenden, de beslissing tot en de modaliteiten van de vereffening, fusie of splitsing en de schorsing van de berekening van de netto-inventariswaarde. Voorwaarden voor de inschrijving op en de inkoop van rechten van deelneming in de ICBE De modaliteiten met betrekking tot de inschrijving op en de inkoop van rechten van deelneming of de wijziging van compartiment worden in het prospectus beschreven per compartiment. Fiscaal regime voor de natuurlijke personen 1. Belasting van de meerwaarde Zonder afbreuk te doen aan het fiscaal regime beschreven in punt 2 hieronder, zijn in beginsel de meerwaarden die bij inkoop of verkoop van de rechten van deelneming in de ICB of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de ICB worden verwezenlijkt, vrijgesteld van personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen. 2. Belasting, voor wat betreft kapitalisatiedeelbewijzen van beveks en van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, op de component interesten uit schuldvorderingen bij inkoop of bij verdeling van het eigen vermogen van een ICBE Het regime dat hieronder wordt beschreven geldt niet voor de distributiedeelbewijzen die de ICBE uitgeeft. Het fiscaal regime dat hieronder wordt beschreven is van toepassing zelfs wanneer de belegger geen meerwaarde verwezenlijkt. We onderscheiden drie gevallen: o de ICBE of het compartiment belegt minder dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten. De belegger is geen roerende voorheffing van 15% verschuldigd op de opbrengsten in de vorm van intresten afkomstig van meer of minderwaarden van activa belegd in schuldvorderingen; o de ICBE of het compartiment belegt meer dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten. De belegger is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd op de opbrengsten in de vorm van intresten afkomstig van meer of minderwaarden van activa belegd in schuldvorderingen; o de ICBE of het compartiment zou meer dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten kunnen beleggen. De belegger zou een roerende voorheffing van 15% verschuldigd kunnen zijn op de opbrengsten in de vorm van intresten afkomstig van meer of minderwaarden van activa belegd in schuldvorderingen. Opmerking De belegger kan contact opnemen met Delen Capfi, Private Bank, Vinkstraat Brussel Tel : 02/ om informatie te verkrijgen over het fiscaal regime bedoeld in punt 2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil doen, en, in voorkomend geval, met het bevekcompartiment waarin hij wil beleggen

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus ugustus 2009 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PETERCAM L FUND BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK SEPTEMBER 2010 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

UFG-LFP FUNDS BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UFG-LFP FUNDS BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE PROSPECTUS JULI 2010 Inschrijvingen kunnen alleen gebeuren op basis van dit prospectus en de daarbij horende statuten en identificatiefiches van elk compartiment zoals die in dit document

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand

Crelan Fund. EconoFuture. EconoNext. Belgische bevek. EconoStocks. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Belgische bevek EconoFuture EconoNext EconoStocks Bankieren met gezond verstand Crelan Fund Crelan Fund is een Belgische bevek met meerdere compartimenten, die beheerd worden door Econopolis

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 1470 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced

BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced BNP Paribas Portfolio FoF Balanced afgekort BNPP PFoF Balanced "L objectif d investissement de ce compartiment est de procurer aux actionnaires un rendement supérieur de 2% à son indice de référence, l

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Equities L Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 1470 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie