Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus"

Transcriptie

1 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 2009/65/EG (de Vennootschap ) 60 St Mary Axe, Londen, EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk De Vennootschap is geregistreerd in Engeland en Wales De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. 1. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst JP Morgan Chase Bank Brussels Koning Albert II-laan Brussel, België Tel.: 32(0) Fax: 32(0) Verdelers in België Deutsche Bank nv 1 Marnixlaan Brussel, België Tel. : +32(0) Fax : +32(0) Beroepskrediet nv Kunstlaan 6-9, 1210 Brussel, België Tel. : +32(0) Fax : +32(0) Citibank Belgium nv 2 Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel, België Tel: +32(0) Fax : +32(0) ING Belgium nv Marnixlaan Brussel, België Tel: +32(0) Fax: +32(0) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) Rubens 2000 Blok D Uitbreidingstraat 86/ Berchem-Antwerpen, België Tel: +32(0) Fax: +32(0) Van Lanschot Bankiers België 3 Desguinlei Antwerpen, België Tel: +32 (0) Fax: +32(0) Biedt nomineediensten aan (zie 11. hieronder). 2 Biedt nomineediensten aan (zie 11. hieronder). 3 Biedt nomineediensten aan (zie 11. hieronder). 1

2 3. Compartimenten die in België openbaar spaargelden mogen aantrekken 4 De aandelen ("Aandelen") van Klasse 1 van de volgende compartimenten van de Vennootschap worden openbaar aangeboden in België: Absolute Return Bond Fund American Extended Alpha Fund China Opportunities Fund Emerging Market Local Fund Global Emerging Markets Equity Fund Global Equity Income Fund Pan European Accelerando Fund Pan European Equity Dividend Fund Target Return Fund UK Equity Alpha Income Fund UK Mid 250 Fund Global Extended Alpha Fund De Vennootschap heeft drie Aandelenklassen (Klasse 1, Klasse 2 en Klasse X). Klasse 2 en Klasse X Aandelen maken geen deel uit van een openbaar aanbod in België, maar worden alleen aangeboden als private beleggingen. De gehedgede aandelen ( Hedged Shares ) van Klasse 1 kunnen voor sommige compartimenten eveneens het voorwerp uitmaken van een openbaar aanbod in België. Bovendien worden alleen de volgende Reeksen, Types en Valutacodes van de Klasse 1-aandelen van de Vennootschap aangeboden aan het publiek in België: Naam compartiment Reeks Type Valutacode Absolute Return Bond Fund Bruto Kapitalisatie GBP Absolute Return Bond Fund Netto Kapitalisatie GBP American Extended Alpha Fund Netto Kapitalisatie EUR American Extended Alpha Fund Netto Kapitalisatie USD American Extended Alpha Fund Netto Kapitalisatie HSC EUR ( Hedged Share Class ) China Opportunities Fund Netto Kapitalisatie EUR China Opportunities Fund Netto Kapitalisatie USD Emerging Market Local Fund Netto Inkomen EUR Global Emerging Markets Equity Fund Netto Kapitalisatie EUR Global Emerging Markets Equity Fund Netto Kapitalisatie USD Global Equity Income Fund Netto Kapitalisatie EUR Pan European Equity Dividend Fund Netto Kapitalisatie EUR Target Return Fund Bruto Kapitalisatie EUR Target Return Fund Netto Kapitalisatie EUR Target Return Fund Bruto Kapitalisatie HSC ( Hedged Share Class ) UK Equity Alpha Income Fund Netto Inkomen GBP UK Mid 250 Fund Netto Kapitalisatie GBP Global Extended Alpha Fund Netto Kapitalisatie EUR Global Extended Alpha Fund Netto Kapitalisatie USD USD 4 Namelijk de compartimenten waarvoor er een kennisgeving aan de CBFA is gedaan. 2

3 4. Gebruik van een handelsnaam Afgezien van de volledige benaming van de Vennootschap en, eventueel, zijn afkorting TSIF, wordt geen andere handelsnaam gebruikt door de Vennootschap of de verdelers die haar Aandelen in België commercialiseren. 5. Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België 5 (in valuta van het compartiment of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Tarieflijst Maximum 5% Uitstap Compartiments-wijziging Verhandelingsprovisie X 0% 0% Administratieve kosten Zie voetnoot Nr.5 X X Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving / realisatie van de activa 6 Bedrag tot ontmoediging van een uitstap die volgt binnen de periode van een maand na de instap Beurstaks Zie voetnoot Nr.6 Zie voetnoot Nr.6 Zie voetnoot Nr.6 X X X Terugkoop van kapitalisatieaandelen: 0,65% met een maximum van 975 EUR Kap. Kap./Dis.: 0.65% met een maximum van 975 EUR De provisies en kosten die in de bovenstaande tarieflijst worden vermeld, zijn de maximumtarieven die in België kunnen worden aangerekend. Voor de tarieven die effectief worden aangerekend door de bemiddelaar die de inschrijving, wederinkoop of compartimentswijziging uitvoert, wordt verwezen naar de bijgevoegde tarieflijst. 6. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de Vennootschap evenals bij de Belgische verdelers of op de kantoren van Threadneedle Investment Services Limited, de bevoegde bestuurder ( BB ) van de Vennootschap, die zich bevinden te 60 St Mary Axe, EC3A 8JQ Londen, Verenigd Koninkrijk, of door contact op te nemen met de BB van de Vennootschap op het nummer (gesprekken kunnen worden opgenomen) op elke werkdag tussen 8.00 u en u (UK-tijd): het volledige prospectus en het Document met Essentiële Beleggersinformatie (EBI of KIID) van de ICBE; de statuten of het beheerreglement van de ICBE; de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. De netto-inventariswaarden van de aandelen zullen worden gepubliceerd op en zullen mogelijk ook worden gepubliceerd in De Tijd. De netto-inventariswaarden zijn tevens beschikbaar bij de financiële dienst in België, nl. JP Morgan Chase Bank. 7. Voorwaarden voor inschrijving op en inkoop van rechten van deelneming in de Vennootschap Niet-inwoners van het VK kunnen Aandelen kopen door een aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar de Klantenservice van de BB volgens de details in de Adressenlijst van het Prospectus. Aanvraagformulieren kunnen worden verkregen bij de Klantenservice van de BB. De volgende beleggingsorders kunnen worden geplaatst door te bellen naar het nummer dat in de 5 6 De hieronder vermelde tarieven kunnen verschillen van de tarieven die in het prospectus worden vermeld. De bevoegde bestuurder ("BB") van de Vennootschap mag naar goeddunken besluiten een "verwateringsaanpassing" toe te passen op de verkoop en/of wederinkoop van de Aandelen wanneer de reële kost voor de Vennootschap van de aankoop en/of verkoop van de onderliggende investeringen van een compartiment hoger of lager is dan de gemiddelde marktkoers gebruikt voor de berekening van de gepubliceerde prijs van de Aandelen. Gedetailleerde informatie over de verwateringsaanpassing staat vermeld in het Prospectus (p. 19). 3

4 Adressenlijst van het Prospectus is vermeld, maar moeten nadien schriftelijk worden bevestigd. Tenzij andere instructies zijn gegeven, zullen alle transacties meteen worden verwerkt na de ontvangst en is onmiddellijke betaling verschuldigd. Orders om Aandelen terug te laten inkopen kunnen worden ingediend bij de Klantenservice van de BB, volgens de gegevens die in de Adressenlijst van het Prospectus zijn opgenomen. Elke Aandeelhouder heeft het recht zijn Aandelen door de Vennootschap terug te laten inkopen op elke Handelsdag, tenzij daardoor de waarde van de overblijvende Aandelen van de Aandeelhouder onder de vereiste minimumwaarde voor het betreffende Fonds zou dalen, in welk geval de Aandeelhouder kan worden verzocht zijn volledige participatie terug te laten inkopen. Een houder van Aandelen in een Fonds kan te allen tijde zijn Aandelen in een bepaalde Klasse of een bepaald Fonds (de Oorspronkelijke Aandelen ) volledig of gedeeltelijk inwisselen (switchen) voor Aandelen van een andere Klasse of een ander Fonds (de Nieuwe Aandelen ). Het aantal Nieuwe Aandelen dat zal worden uitgegeven, zal worden bepaald op basis van de respectieve koersen van de Nieuwe Aandelen en de Oorspronkelijke Aandelen op het waarderingstijdstip zoals toepasselijk op het moment waarop de Oorspronkelijke Aandelen worden teruggekocht en de Nieuwe Aandelen worden uitgegeven. Switchorders kunnen worden geplaatst bij de Klantenservice van de BB, volgens de gegevens die zijn vermeld in de Adressenlijst. Als de Switch ertoe zou leiden dat de Aandeelhouder een bepaald aantal Oorspronkelijke Aandelen of Nieuwe Aandelen houdt waarvan de waarde minder bedraagt dan de minimumparticipatie in de betrokken Klasse of het betrokken Fonds, kan de BB naar eigen goeddunken alle Oorspronkelijke Aandelen van de aanvrager omzetten in Nieuwe Aandelen of de switch van de Oorspronkelijke Aandelen weigeren uit te voeren. De Aandeelhouder van de Oorspronkelijke Aandelen moet een In aanmerking komende Aandeelhouder zijn om naar de Klasse X Aandelen te kunnen switchen. Er zullen geen switches worden uitgevoerd tijdens de periode waarin het recht van Aandeelhouders om hun Aandelen terug te laten inkopen, is opgeschort. De algemene bepalingen inzake de wederinkoopprocedures gelden in dezelfde mate voor switches. Switchformulieren moeten correct ingevuld worden ontvangen door de BB vóór het waarderingstijdstip op een Handelsdag in het of de betrokken Fondsen om te worden verwerkt tegen de koersen op die waarderingstijdstippen op die Handelsdag, of een andere datum zoals goedgekeurd door de BB. Switchverzoeken die na een waarderingstijdstip worden ontvangen, zullen worden uitgesteld tot de volgende Handelsdag van het of de betreffende Fondsen. De BB kan het aantal Nieuwe Aandelen dat moet worden uitgegeven aanpassen aan de heffing van een eventuele switchvergoeding en andere kosten of heffingen in verband met de uitgifte of verkoop van de Nieuwe Aandelen of de terugkoop of annulering van de Oorspronkelijke Aandelen, zoals toegestaan volgens de FSA-regels. Momenteel wordt er geen vergoeding in rekening gebracht op switchorders. J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (J om u, tijd van het Verenigd Koninkrijk). Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat hier vermeld wordt, geldt voor de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst en de verdelers die in het prospectus zijn opgenomen. Wat de andere verdelers betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat deze verdelers toepassen, bij hen te informeren. J publicatie : datering van netto-inventariswaarde van J bij publicatie ervan J + 0 of 1 = datum van berekening van de netto-inventariswaarde op geplaatste orders afhankelijk van het feit of ze voor of na u, tijd van het Verenigd Koninkrijk, werden geplaatst J + 4 = datum waarop de gevraagde betaling gedaan moet worden voor alle compartimenten J + 4 = datum waarop de terugbetaling gedaan moet worden voor alle compartimenten Er kunnen verschillende inschrijvingsprocedures en vroegere tijdslimieten gelden als Aandelen worden aangevraagd via een subdistributiekantoor. In dat geval zullen de subdistributiekantoren de aanvrager op de hoogte brengen van de relevante procedure, samen met de tijdslimieten waarbinnen de aanvraag moet worden ontvangen. Een subdistributiekantoor mag geen inschrijvingsorders achterhouden om te profiteren van een prijsverandering, voor zichzelf noch voor zijn klanten. 4

5 8. Nadere inlichtingen over de toelating tot de verhandeling van de Aandelen van de Vennootschap op een Belgische georganiseerde markt N.v.t. 9. Minimaal inschrijvingsbedrag Informatie betreffende het minimale inschrijvingsbedrag van de Aandelen vindt u in het Prospectus in de tabel "Minimale inschrijvingen en participaties" (pagina 14). Behalve voor het China Opportunities Fund geldt dat, wanneer een Aandeelhouder aan de Vennootschap vraagt om zijn Aandelen terug in te kopen en de waarde van zijn overblijvende Aandelen hierdoor onder de vooropgestelde minimumwaarde in dit compartiment zou vallen, de Aandeelhouder gevraagd kan worden om het geheel van zijn participatie te verkopen. 10. Fiscaal stelsel voor natuurlijke personen 10.1 Belasting op meerwaarden Zonder afbreuk te doen aan het fiscale stelsel beschreven in punt 10.2 hieronder, zijn in beginsel de meerwaarden die bij terugkoop of verkoop van aandelen van de Vennootschap of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de Vennootschap worden verwezenlijkt, vrijgesteld van personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. Kapitaalwinsten gerealiseerd op de wederinkoop van Aandelen in de Vennootschap of bij volledige of gedeeltelijke liquidatie van de Vennootschap zijn echter onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% wanneer, bij de openbare aanbieding in België, verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot het bedrag aan wederinkoopopbrengsten of prestatietarieven en waarbij dergelijke verplichtingen betrekking hebben op een periode van maximum acht jaar Belasting op de rentecomponent van het vermogen van de ICBE bij terugkoop of bij volledige of gedeeltelijke liquidatie van de ICBE (kapitalisatiedeelbewijzen in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal [sicavs/beveks] en in gemeenschappelijke beleggingsfondsen) Het onderstaande belastingstelsel is eveneens toepasbaar op uitkeringsaandelen uitgegeven door de Vennootschap Herugkopen of volledige of gedeeltelijke liquidaties Naargelang het geval, kan het belastingstelsel beschreven in dit punt toepasbaar zijn zelfs wanneer de belegger geen enkele kapitaalwinst realiseert. Het stelsel maakt onderscheid volgens dat: de ICBE direct of indirect minder dan 40% van zijn vermogen in schuldvorderingen belegt. De belegger wordt niet belast op voorwaarde dat de belegger handelt binnen de context van het normale beheer van zijn persoonlijke bezittingen (zie 10.1) de ICBE direct of indirect meer dan 40% van zijn vermogen in schuldvorderingen belegt. De belegger moet een roerende voorheffing van 15% betalen op de inkomsten, in de vorm van interesten, kapitaalwinsten of -verliezen, uit de opbrengst van activa die belegd zijn in schuldvorderingen;de investeerder zal een belasting van 21% (25% naargelang het geval, zie 10.4) ten laste worden gelegd op de totale inkomsten in de vorm van rentes, kapitaalwinsten en -verliezen, winsten op vermogen geïnvesteerd in obligaties (de rentecomponent van de obligatie); belegger moet een roerende voorheffing van 21% (of, in voorkomend geval, 25%, zie 10.4) betalen op de totale inkomsten, in de vorm van interesten, kapitaalwinsten en -verliezen, uit de opbrengst van activa die belegd zijn in schuldvorderingen (de rentecomponent); als de rentecomponent niet kan worden vastgesteld, zal de belegger roerende voorheffing worden aangerekend tegen het tarief van 21% (of, in voorkomend geval, 25%, zie 10.4) naar verhouding van de gerealiseerde kapitaalwinst en op pro-ratabasis, rekening houdend met het deel van het vermogen van de ICBE dat in schuldvorderingen is belegd wanneer de belegger na uitbetaling of bijdrage van winsten buiten België zonder interventie van een gekwalificeerde financiële tussenpersoon niet is onderworpen aan roerende voorheffing, zijn punten 10.4 en 10.5 van toepassing. 5

6 Opmerking De belegger kan contact opnemen met JP Morgan Chase Bank Brussels (Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel, België; om informatie te verkrijgen over het fiscale stelsel bedoeld in punt 10.2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil doen, en, in voorkomend geval, met het compartiment van de Vennootschap waarin hij wil beleggen Belasting op dividenden De dividenden die door een ICBE worden uitgekeerd aan Belgische beleggers-natuurlijke personen, zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 21% onderworpen wanneer ze worden uitgekeerd door een in België gevestigde financiële instelling of bemiddelaar Bijkomende bijdrage van 4% Beleggers die een inkomen van interesten en dividenden verdienen van meer dan EUR (toepasbare drempelwaarde voor het inkomstenjaar 2012) op jaarbasis, zullen een bijkomende bijdrage van 4% op de dividenden uitgegeven door de Vennootschap alsook op de rentecomponent onder , moeten betalen, wat neerkomt op een werkelijk belastingstarief van 25%. De eerste EUR aan inkomsten (toepasbare drempelwaarde voor het inkomstenjaar 2012) zijn vrijgesteld van de bijkomende bijdrage. De belegger kan ofwel een financiële instelling of een gekwalificeerde financiële tussenpersoon verzoeken om deze bijkomende bijdrage van 4% samen met de gewone belasting in te houden, in welk geval de ingehouden belasting en bijdrage een bevrijdend karakter hebben (zie 10.5). Indien de bijkomende bijdrage niet wordt ingehouden, dienen de inkomsten te worden gerapporteerd in de jaarlijkse belastingaangifte van de belegger en zal de bijkomende bijdrage van 4% van toepassing zijn, rekening houdend met de drempelwaarde van EUR (toepasbaar voor het inkomstenjaar 2012) Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing Beleggers-natuurlijke personen die de roerende voorheffing en de bijkomende bijdrage van 4% hebben betaald, zijn niet meer verplicht de inkomsten bedoeld in de punten 10.2 en 10.3 hierboven, op te nemen in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is bevrijdend ). Indien die beleggers voor de ontvangen inkomsten echter geen roerende voorheffing en/of bijkomende bijdrage van 4% hebben betaald, moeten zij die inkomsten wel aangeven in hun jaarlijkse belastingaangifte Richtlijn 2003/48/EG over de belastingsheffing op spaargelden Elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, ) van de Vennootschap via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn Andere belastingen Beurstaks (TOB) : De beurstaks wordt onder meer geheven op de terugkoop en de conversie van kapitalisatie-aandelen wanneer die verrichtingen in België worden gesloten of uitgevoerd via een Belgische financiële instelling. Zowel bij de terugkoop als bij de conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt de beurstaks 0,65% (met een maximum van 975 EUR per verrichting). PER

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

First State Investments ICVC

First State Investments ICVC First State Investments ICVC Aanvullend Informatiedocument Europese versie 6 juli 2015 Dit Aanvullend Informatiedocument bevat essentiële informatie met betrekking tot First State Investments ICVC, een

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie