SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHARE. Compartiment SHARE ENERGY"

Transcriptie

1 SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment SHARE ENERGY VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI

2 SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Raad van bestuur Voorzitter Jean- Michel GELHAY Directeur Banque Degroof Luxembourg S.A. Bestuurders Eric LOBET Directeur Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Alexander SCHOEN Gevolmachtigde DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENEVE Vincent PLANCHE Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V , Guimardstraat B-1040 BRUSSEL Promotor DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENEVE Maatschappelijke zetel Beheervennootschap DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG Distributeur BANQUE DEGROOF & PHILIPPE 1, Rond-Point des Champs Elysées F PARIJS BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 BRUSSEL BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 2

3 Beleggingsadviseurs BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENEVE Bewaarder BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Centraal beheer BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Bedrijfsrevisor KPMG AUDIT S.À R.L. 9, Allée Scheffer L-2520 LUXEMBURG Toezichthoudende autoriteit COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 110, Route d Arlon L-1150 LUXEMBURG 3

4 BELANGRIJKE INLICHTINGEN Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment SHARE ENERGY. Dit Vereenvoudigd prospectus wordt uitgegeven naast een Volledig prospectus dat gedetailleerde gegevens over de BEVEK bevat. Exemplaren van dit Vereenvoudigd prospectus, van het Volledig prospectus en van de jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeurs. Overigens kan elke potentiële inschrijver of bestaande aandeelhouder voor meer informatie indien nodig contact opnemen met de maatschappelijke zetel van de BEVEK of met de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap op elke Werkdag tijdens de kantooruren. Elke verwijzing in dit Vereenvoudigd prospectus wordt beschouwd als bepaald in het Volledig prospectus. 4

5 DE BEVEK SHARE is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("BEVEK"), op 31 augustus 1988 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur in de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. Zij is onderworpen aan de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, alsook aan de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en ressorteert onder Deel I van deze laatstgenoemde. De aandelen behoren tot verschillende compartimenten van het maatschappelijk vermogen. Voor elk compartiment wordt een afzonderlijk bedrag vastgesteld en belegd volgens de beleggingsdoeleinden van het betrokken compartiment. De BEVEK is dus opgevat als een ICB met meerdere compartimenten zodat de beleggers uit verschillende beleggingsdoelstellingen kunnen kiezen en bijgevolg in een of meer compartimenten van het maatschappelijk vermogen beleggen. De aandelen van het compartiment SHARE ENERGY zijn op de Beurs van Luxemburg genoteerd. DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beleggingsbeleid Het compartiment SHARE ENERGY belegt minstens 2/3 van zijn nettoactiva wereldwijd in aandelen van vennootschappen die actief zijn in de exploratie, de productie, de verwerking, het vervoer en de distributie van energieproducten (olie, gas, elektriciteit, steenkool, enz.) alsook in aandelen van vennootschappen die diensten en installaties aan de olie-industrie leveren. Het compartiment SHARE ENERGY zal niet meer dan 10% van zijn nettoactiva in ICBE s en ICB s beleggen. Het compartiment mag, in bijkomende orde, liquide middelen houden. De netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt in euro. Risicoprofiel De activa van het compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico's die inherent zijn aan elke belegging in aandelen. Beleggersprofiel Het compartiment richt zich tot beleggers die het verloop van de aandelenmarkten wensen te benutten. Het compartiment richt zich zowel tot de particuliere als de institutionele beleggers. Het compartiment kan gebruik maken van financiële technieken en instrumenten die effecten betreffen, op voorwaarde dat deze verrichtingen een doeltreffend beheer van de portefeuille beogen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de risico s verbonden aan de beleggingen van de BEVEK en de beleggingsbeperkingen worden potentiële inschrijvers en aandeelhouders verzocht het Volledig prospectus te raadplegen. 5

6 UITGIFTE VAN AANDELEN De inschrijvingsprijs wordt samengesteld uit de netto-inventariswaarde per aandeel, vermeerderd met de instapkosten, die niet meer dan 3% van de netto-inventariswaarde per aandeel mogen bedragen, waarvan 0,50% toekomt aan het compartiment en het saldo aan de plaatsingsagenten. De inschrijvingsaanvragen die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Werkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen de inschrijvingsprijs die op die Waarderingsdag wordt berekend. De BEVEK moet de inschrijvingsprijs uiterlijk twee Werkdagen na de op de inschrijving toepasselijke Waarderingsdag ontvangen, op straffe van annulering van deze inschrijving. De inschrijvingsprijs van de aandelen wordt uitgedrukt in euro. ISIN-code: LU TERUGKOOP VAN AANDELEN Aandeelhouders die hun aandelen geheel of gedeeltelijk door de BEVEK wensen te laten terugkopen, moeten hiertoe hun onherroepelijke aanvraag per fax of per brief aan de Transferagent zenden. De aanvragen tot terugkoop die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Werkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen een prijs (de «Terugkoopprijs») gebaseerd op de netto-inventariswaarde van dit aandeel zoals berekend op deze Waarderingsdag, verminderd met uitstapkosten van 0,50% ten voordele van het compartiment om de desinvesteringskosten te dekken. In principe wordt de Terugkoopprijs uiterlijk twee Werkdagen na de op de terugkoop toepasselijke Waarderingsdag betaald. De betaling gebeurt hetzij via een cheque gezonden aan het door de aandeelhouder opgegeven adres en op zijn risico en kosten, hetzij via een bankoverschrijving op een door de betrokken aandeelhouder opgegeven bankrekening. In principe wordt de Terugkoopprijs van de aandelen in euro toegepast. De terugkoopwaarde kan hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke aankoop- of inschrijvingsprijs. CONVERSIE VAN AANDELEN De aandeelhouders hebben de mogelijkheid de conversie te vragen van al of een deel van hun aandelen van een gegeven compartiment in aandelen van een ander compartiment binnen de BEVEK op basis van een ruil tegen de Terugkoopprijs voor het uitstapcompartiment (nettoinventariswaarde verminderd met het bedrag van de ten gunste van het uitstapcompartiment direct afgehouden uitstapkosten bij de terugbetaling), en tegen de inschrijvingsprijs voor het instapcompartiment (netto-inventariswaarde vermeerderd met het bedrag van de ten gunste van het instapcompartiment direct afgehouden instapkosten bij de inschrijving). De uit de conversie resulterende aandelenfracties worden niet uitgegeven en het met deze aandelenfracties overeenstemmend bedrag wordt aan de aandeelhouders terugbetaald die de conversie hebben aangevraagd. De aandeelhouders kunnen tevens de gehele of gedeeltelijke conversie vragen van hun aandelen van een bepaalde aandelenklasse in aandelen van een andere aandelenklasse binnen hetzelfde 6

7 compartiment of in aandelen van dezelfde aandelenklasse of van een andere aandelenklasse van een ander compartiment, voor zover dergelijke aandelenklassen in het nieuwe compartiment beschikbaar zijn. Voor de conversie van een aandelenklasse in een andere aandelenklasse binnen hetzelfde compartiment worden geen kosten aangerekend. De aandeelhouder die dergelijke gehele of gedeeltelijke conversie van zijn aandelen wenst, kan hiertoe op elk moment een schriftelijk verzoek aan de Transferagent sturen waarin hij het aantal aandelen vermeldt die in het nieuwe compartiment moeten worden geconverteerd. De aandeelhouder moet de betrokken oude certificaten van aandeel onmiddellijk aan de BEVEK overmaken, vergezeld van een onherroepelijke brief met het verzoek tot conversie en met vermelding van het adres waarnaar de betaling van het eventuele saldo van de conversie moet worden gezonden. De conversie wordt uitgevoerd op basis van de Terugkoopprijzen en de inschrijvingsprijs berekend op de eerste aan de betrokken compartimenten en klassen gemeenschappelijke Waarderingsdag na ontvangst van het verzoek. Bij een conversie tussen compartimenten met een verschillende berekeningsfrequentie van de netto-inventariswaarde, kan de conversie pas worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarden berekend op de eerste aan de betrokken compartimenten gemeenschappelijke Waarderingsdag na ontvangst van het verzoek. In geval van opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde van een of meer betrokken compartimenten, kan geen enkele conversie worden uitgevoerd. De lijsten van de verzoeken tot conversie worden om uur (Luxemburgse tijd) afgesloten op de Werkdag die de Waarderingsdag voorafgaat. De orders worden op basis van onbekende netto-inventariswaarden behandeld. Het aantal toegekende aandelen in het nieuwe compartiment/de nieuwe klasse wordt als volgt berekend: waarbij: B x C x D A = E A = is het aantal toegekende aandelen in het nieuwe compartiment of de nieuwe klasse, B = het aantal aandelen dat voor conversie wordt aangeboden, C = is de Terugkoopprijs, op de dag van de verrichting, van een aandeel van het compartiment of van de klasse waarvan de aandelen voor conversie worden aangeboden, D = is de wisselcoëfficiënt tussen de valuta s van de twee betrokken compartimenten/klassen op de dag van de verrichting. Indien beide compartimenten/klassen in dezelfde valuta zijn uitgedrukt, bedraagt de wisselcoëfficiënt 1, E = is de inschrijvingsprijs per aandeel van het nieuwe compartiment of de nieuwe klasse op de dag van de verrichting. BEREKENING EN PUBLICATIE VAN DE NETTO- INVENTARISWAARDE VAN DE AANDELEN, VAN DE UITGIFTE-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEPRIJS VAN DE AANDELEN De netto-inventariswaarde per aandeel wordt elke Werkdag (een Waarderingsdag ) bepaald op basis van de op deze Waarderingsdag bekende koersen, zoals gepubliceerd door de betrokken effectenbeurzen en op basis van de waarde van de activa in bezit voor rekening van het betrokken compartiment. De laatste netto-inventariswaarde per aandeel - distributieaandeel of kapitalisatieaandeel - en hun uitgifte-, terugkoop- en conversieprijzen kunnen tijdens de kantooruren worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeur. 7

8 UITKERINGEN De meerwaarden in kapitaal en de andere door het compartiment ontvangen inkomsten, worden in principe voor het compartiment herbelegd en geen enkel dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. FISCAAL STATUUT VAN DE BEVEK EN HAAR AANDEELHOUDERS De hierna vermelde aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Potentiële aandeelhouders dienen zelf informatie en het nodige advies in te winnen over de wetten en reglementeringen betreffende de fiscaliteit en de wisselcontrole die van toepassing zijn op de inschrijving, de aankoop, het bezit, de terugkoop en het te gelde maken van de aandelen van de BEVEK in hun land van oorsprong of in het land waar zij woonachtig, ingezeten of gevestigd zijn. Fiscaal statuut van de BEVEK Overeenkomstig de van kracht zijnde Luxemburgse wetgeving en de geldende praktijk is de BEVEK aan geen enkele Luxemburgse inkomstenbelasting onderworpen. De dividenden die de BEVEK uitkeert, zijn in Luxemburg aan geen enkele bronbelasting onderworpen. Niettemin is de BEVEK in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,05% van haar nettoactief. Deze belasting wordt verminderd tot 0,01% per jaar van het nettoactief toewijsbaar aan de aandelenklasse A bestemd voor de institutionele beleggers. Deze belasting is betaalbaar per kwartaal op basis van de nettoactiva van de BEVEK aan het einde van het betrokken kwartaal. De registratiebelasting ("taxe d abonnement") is niet verschuldigd op het gedeelte van de activa belegd in ICB s die reeds aan deze belasting onderworpen zijn. De uitgifte van de aandelen van de BEVEK is in Luxemburg aan geen enkel zegelrecht noch belasting onderworpen, met uitzondering van een eenmalige belasting van 1.250,- euro die bij de oprichting wordt betaald. In het Groothertogdom Luxemburg wordt geen enkele belasting geheven op de al dan niet gerealiseerde meerwaarden op de activa van de BEVEK. Inkomsten van de BEVEK uit beleggingen kunnen in de betrokken landen aan verschillende belastingtarieven onderworpen zijn. In principe kunnen deze heffingen niet worden teruggewonnen. Fiscaal statuut van de aandeelhouders Wet van 21 juni 2005 betreffende de omzetting in Luxemburgs recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Dividenden die de BEVEK eventueel zou uitkeren, zouden onder het toepassingsgebied van voornoemde wet vallen. Dit betekent dat deze dividenden voor aandeelhouders die niet in Luxemburg ingezeten zijn, aan een bronbelasting van 15% onderhevig zijn indien de inkomsten van het betrokken compartiment voortvloeien uit activa die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 15% in enigerlei soort schuldinstrumenten belegd zijn. De terugkoopprijs van de aandelen van de BEVEK zou eveneens onderhevig zijn aan een bronbelasting van 15% op de meerwaarde die voortvloeit uit activa die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 40% (25% vanaf 1 januari 2011) van de nettoactiva van het compartiment in enigerlei soort schuldinstrumenten belegd zijn. 8

9 LASTEN EN KOSTEN Beheer- en adviesprovisie Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt de Beheervennootschap van de BEVEK een honorarium op jaarbasis van 0,50%, betaalbaar per kwartaal en berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van het compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal. Als vergoeding voor hun dienstverlening van beleggingsadviseur, ontvangen BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en DEGROOF BANQUE PRIVÉE S.A. elk afzonderlijk een honorarium op jaarbasis als volgt: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.: 0,20% DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A: 0,15% driemaandelijks betaalbaar en berekend op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van het compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal. Provisie van de Bewaarder en Transferagent De BEVEK betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een provisie op jaarbasis, betaalbaar per kwartaal en berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van het compartiment als volgt: 0,040% op de schijf van de nettoactiva begrepen tussen 0 euro en 35 miljoen euro 0,030% op de schijf van de nettoactiva begrepen tussen 35 euro en 125 miljoen euro 0,020% op de gemiddelde nettoactiva boven de 125 miljoen euro Met een minimum van euro Provisie van het Centraal beheer De Beheervennootschap betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., ten laste van de BEVEK, een vergoeding bestaande uit een provisie van Domiciliëringsagent betaalbaar per jaar en een provisie van Administratief agent betaalbaar per kwartaal volgens het hierna vermelde tarief: Domiciliëringsagent: een forfait van 5.500,- euro per jaar Administratief agent: 0,135% op de schijf van de nettoactiva begrepen tussen 0 euro en 125 miljoen euro 0,105% op de nettoactiva boven 125 miljoen euro Met een minimum van euro Distributieprovisie De Beheervennootschap betaalt de distributeurs, ten laste van de BEVEK, een provisie op jaarbasis van 1%. Total Expense Ratio (TER) en Porfolio Turnover Rate (PTR) De TER voor het compartiment op 31 december 2009, bedraagt 1,90%. De PTR, berekend volgens de formule: (Aankopen van het compartimentvermogen + Verkopen van het compartimentvermogen) - (Inschrijvingen + Terugkopen) / Gemiddelde activa van het compartiment, bedraagt 7,94% voor het boekjaar 2009 (afgesloten op ). De potentiële inschrijvers en aandeelhouders worden verzocht het Volledig prospectus te raadplegen voor een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten en provisies die de BEVEK en haar aandeelhouders ten laste vallen. 9

10 HISTORISCHE PERFORMANCE VAN HET COMPARTIMENT Onderstaande schema s beelden het verloop af van het rendement van het compartiment voor de drie laatste maatschappelijke boekjaren: Share Energy - Performance annuelle 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 18.58% 32.18% 0.00% % % % % % % De hierboven afgebeelde gegevens kunnen geenszins worden beschouwd als een indicator voor de toekomstige performance van het compartiment. 10

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT Degroof Equities - International Selection (hierna International Selection ) VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low Compartiment Degroof Global ISIS Medium Compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

ASIA PACIFIC PERFORMANCE ASIA PACIFIC PERFORMANCE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal PROMOTOR BEWAARDER VERTEGENWOORDIGER VOOR ZWITSERLAND Banque Cantonale de Genève VERTEGENWOORDIGER VOOR FRANKRIJK Cholet-Dupont

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE

PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE PROSPECTUS VOOR HET PERMANENT AANBOD VAN AANDELEN SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE

PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE PROSPECTUS BETREFFENDE DE UITGIFTE EN DE NOTERING OP DE BEURS VAN LUXEMBURG VAN DE AANDELEN SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK.

P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK. P R O S P E C T U S VOOR HET DOORLOPEND AANBOD VAN AANDELEN VAN DE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL - BEVEK Degroof Equities DE AANDELEN VAN SOMMIGE COMPARTIMENTEN VAN DE BEVEK ZIJN OP

Nadere informatie

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

UNIVERSAL INVEST Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht VEREENVOUDIGDE P R O S P E C T U S AUGUSTUS 2010 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus, aangevuld met de statuten en de beschrijvende fiches van ieder compartiment zoals vermeld in

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR

Degroof Monetary. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER. Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR Degroof Monetary Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Monetary USD Compartiment Degroof Monetary EUR PROSPECTUS April 2012 Inschrijvingen mogen slechts worden

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV T REETOP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus December 2013 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus Februari 2015 De beleggers worden erop gewezen dat naar aanleiding van een beslissing van de Raad van Bestuur van de BEVEK,

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen.

PETERCAM L FUND. BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS. met betrekking tot de uitgifte. van de aandelen. PETERCAM L FUND BEVEK met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht PROSPECTUS met betrekking tot de uitgifte van de aandelen van de BEVEK SEPTEMBER 2010 Dit prospectus (het Prospectus ) alsook de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie