SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SHARE. Compartiment SHARE ENERGY"

Transcriptie

1 SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment SHARE ENERGY VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI

2 SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal H.R. Luxemburg Nr. B Raad van bestuur Voorzitter Jean- Michel GELHAY Directeur Banque Degroof Luxembourg S.A. Bestuurders Eric LOBET Directeur Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg Alexander SCHOEN Gevolmachtigde DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENEVE Vincent PLANCHE Bestuurder lid van het Directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V , Guimardstraat B-1040 BRUSSEL Promotor DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENEVE Maatschappelijke zetel Beheervennootschap DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE LUXEMBOURG Distributeur BANQUE DEGROOF & PHILIPPE 1, Rond-Point des Champs Elysées F PARIJS BANK DEGROOF N.V. Nijverheidsstraat 44 B-1040 BRUSSEL BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 2

3 Beleggingsadviseurs BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A. 18, Avenue Louis-Casaï CH-1209 GENEVE Bewaarder BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Centraal beheer BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. Bedrijfsrevisor KPMG AUDIT S.À R.L. 9, Allée Scheffer L-2520 LUXEMBURG Toezichthoudende autoriteit COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER 110, Route d Arlon L-1150 LUXEMBURG 3

4 BELANGRIJKE INLICHTINGEN Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment SHARE ENERGY. Dit Vereenvoudigd prospectus wordt uitgegeven naast een Volledig prospectus dat gedetailleerde gegevens over de BEVEK bevat. Exemplaren van dit Vereenvoudigd prospectus, van het Volledig prospectus en van de jaar- en halfjaarverslagen van de BEVEK zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeurs. Overigens kan elke potentiële inschrijver of bestaande aandeelhouder voor meer informatie indien nodig contact opnemen met de maatschappelijke zetel van de BEVEK of met de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap op elke Werkdag tijdens de kantooruren. Elke verwijzing in dit Vereenvoudigd prospectus wordt beschouwd als bepaald in het Volledig prospectus. 4

5 DE BEVEK SHARE is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal ("BEVEK"), op 31 augustus 1988 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur in de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. Zij is onderworpen aan de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen, alsook aan de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd, en ressorteert onder Deel I van deze laatstgenoemde. De aandelen behoren tot verschillende compartimenten van het maatschappelijk vermogen. Voor elk compartiment wordt een afzonderlijk bedrag vastgesteld en belegd volgens de beleggingsdoeleinden van het betrokken compartiment. De BEVEK is dus opgevat als een ICB met meerdere compartimenten zodat de beleggers uit verschillende beleggingsdoelstellingen kunnen kiezen en bijgevolg in een of meer compartimenten van het maatschappelijk vermogen beleggen. De aandelen van het compartiment SHARE ENERGY zijn op de Beurs van Luxemburg genoteerd. DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID Beleggingsbeleid Het compartiment SHARE ENERGY belegt minstens 2/3 van zijn nettoactiva wereldwijd in aandelen van vennootschappen die actief zijn in de exploratie, de productie, de verwerking, het vervoer en de distributie van energieproducten (olie, gas, elektriciteit, steenkool, enz.) alsook in aandelen van vennootschappen die diensten en installaties aan de olie-industrie leveren. Het compartiment SHARE ENERGY zal niet meer dan 10% van zijn nettoactiva in ICBE s en ICB s beleggen. Het compartiment mag, in bijkomende orde, liquide middelen houden. De netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt in euro. Risicoprofiel De activa van het compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico's die inherent zijn aan elke belegging in aandelen. Beleggersprofiel Het compartiment richt zich tot beleggers die het verloop van de aandelenmarkten wensen te benutten. Het compartiment richt zich zowel tot de particuliere als de institutionele beleggers. Het compartiment kan gebruik maken van financiële technieken en instrumenten die effecten betreffen, op voorwaarde dat deze verrichtingen een doeltreffend beheer van de portefeuille beogen. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de risico s verbonden aan de beleggingen van de BEVEK en de beleggingsbeperkingen worden potentiële inschrijvers en aandeelhouders verzocht het Volledig prospectus te raadplegen. 5

6 UITGIFTE VAN AANDELEN De inschrijvingsprijs wordt samengesteld uit de netto-inventariswaarde per aandeel, vermeerderd met de instapkosten, die niet meer dan 3% van de netto-inventariswaarde per aandeel mogen bedragen, waarvan 0,50% toekomt aan het compartiment en het saldo aan de plaatsingsagenten. De inschrijvingsaanvragen die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Werkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen de inschrijvingsprijs die op die Waarderingsdag wordt berekend. De BEVEK moet de inschrijvingsprijs uiterlijk twee Werkdagen na de op de inschrijving toepasselijke Waarderingsdag ontvangen, op straffe van annulering van deze inschrijving. De inschrijvingsprijs van de aandelen wordt uitgedrukt in euro. ISIN-code: LU TERUGKOOP VAN AANDELEN Aandeelhouders die hun aandelen geheel of gedeeltelijk door de BEVEK wensen te laten terugkopen, moeten hiertoe hun onherroepelijke aanvraag per fax of per brief aan de Transferagent zenden. De aanvragen tot terugkoop die de Transferagent uiterlijk om uur (Luxemburgse tijd) ontvangt op de Werkdag voorafgaande aan een Waarderingsdag worden, mits aanvaard, behandeld tegen een prijs (de «Terugkoopprijs») gebaseerd op de netto-inventariswaarde van dit aandeel zoals berekend op deze Waarderingsdag, verminderd met uitstapkosten van 0,50% ten voordele van het compartiment om de desinvesteringskosten te dekken. In principe wordt de Terugkoopprijs uiterlijk twee Werkdagen na de op de terugkoop toepasselijke Waarderingsdag betaald. De betaling gebeurt hetzij via een cheque gezonden aan het door de aandeelhouder opgegeven adres en op zijn risico en kosten, hetzij via een bankoverschrijving op een door de betrokken aandeelhouder opgegeven bankrekening. In principe wordt de Terugkoopprijs van de aandelen in euro toegepast. De terugkoopwaarde kan hoger of lager zijn dan de oorspronkelijke aankoop- of inschrijvingsprijs. CONVERSIE VAN AANDELEN De aandeelhouders hebben de mogelijkheid de conversie te vragen van al of een deel van hun aandelen van een gegeven compartiment in aandelen van een ander compartiment binnen de BEVEK op basis van een ruil tegen de Terugkoopprijs voor het uitstapcompartiment (nettoinventariswaarde verminderd met het bedrag van de ten gunste van het uitstapcompartiment direct afgehouden uitstapkosten bij de terugbetaling), en tegen de inschrijvingsprijs voor het instapcompartiment (netto-inventariswaarde vermeerderd met het bedrag van de ten gunste van het instapcompartiment direct afgehouden instapkosten bij de inschrijving). De uit de conversie resulterende aandelenfracties worden niet uitgegeven en het met deze aandelenfracties overeenstemmend bedrag wordt aan de aandeelhouders terugbetaald die de conversie hebben aangevraagd. De aandeelhouders kunnen tevens de gehele of gedeeltelijke conversie vragen van hun aandelen van een bepaalde aandelenklasse in aandelen van een andere aandelenklasse binnen hetzelfde 6

7 compartiment of in aandelen van dezelfde aandelenklasse of van een andere aandelenklasse van een ander compartiment, voor zover dergelijke aandelenklassen in het nieuwe compartiment beschikbaar zijn. Voor de conversie van een aandelenklasse in een andere aandelenklasse binnen hetzelfde compartiment worden geen kosten aangerekend. De aandeelhouder die dergelijke gehele of gedeeltelijke conversie van zijn aandelen wenst, kan hiertoe op elk moment een schriftelijk verzoek aan de Transferagent sturen waarin hij het aantal aandelen vermeldt die in het nieuwe compartiment moeten worden geconverteerd. De aandeelhouder moet de betrokken oude certificaten van aandeel onmiddellijk aan de BEVEK overmaken, vergezeld van een onherroepelijke brief met het verzoek tot conversie en met vermelding van het adres waarnaar de betaling van het eventuele saldo van de conversie moet worden gezonden. De conversie wordt uitgevoerd op basis van de Terugkoopprijzen en de inschrijvingsprijs berekend op de eerste aan de betrokken compartimenten en klassen gemeenschappelijke Waarderingsdag na ontvangst van het verzoek. Bij een conversie tussen compartimenten met een verschillende berekeningsfrequentie van de netto-inventariswaarde, kan de conversie pas worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarden berekend op de eerste aan de betrokken compartimenten gemeenschappelijke Waarderingsdag na ontvangst van het verzoek. In geval van opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde van een of meer betrokken compartimenten, kan geen enkele conversie worden uitgevoerd. De lijsten van de verzoeken tot conversie worden om uur (Luxemburgse tijd) afgesloten op de Werkdag die de Waarderingsdag voorafgaat. De orders worden op basis van onbekende netto-inventariswaarden behandeld. Het aantal toegekende aandelen in het nieuwe compartiment/de nieuwe klasse wordt als volgt berekend: waarbij: B x C x D A = E A = is het aantal toegekende aandelen in het nieuwe compartiment of de nieuwe klasse, B = het aantal aandelen dat voor conversie wordt aangeboden, C = is de Terugkoopprijs, op de dag van de verrichting, van een aandeel van het compartiment of van de klasse waarvan de aandelen voor conversie worden aangeboden, D = is de wisselcoëfficiënt tussen de valuta s van de twee betrokken compartimenten/klassen op de dag van de verrichting. Indien beide compartimenten/klassen in dezelfde valuta zijn uitgedrukt, bedraagt de wisselcoëfficiënt 1, E = is de inschrijvingsprijs per aandeel van het nieuwe compartiment of de nieuwe klasse op de dag van de verrichting. BEREKENING EN PUBLICATIE VAN DE NETTO- INVENTARISWAARDE VAN DE AANDELEN, VAN DE UITGIFTE-, TERUGKOOP- EN CONVERSIEPRIJS VAN DE AANDELEN De netto-inventariswaarde per aandeel wordt elke Werkdag (een Waarderingsdag ) bepaald op basis van de op deze Waarderingsdag bekende koersen, zoals gepubliceerd door de betrokken effectenbeurzen en op basis van de waarde van de activa in bezit voor rekening van het betrokken compartiment. De laatste netto-inventariswaarde per aandeel - distributieaandeel of kapitalisatieaandeel - en hun uitgifte-, terugkoop- en conversieprijzen kunnen tijdens de kantooruren worden verkregen op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap en bij de Distributeur. 7

8 UITKERINGEN De meerwaarden in kapitaal en de andere door het compartiment ontvangen inkomsten, worden in principe voor het compartiment herbelegd en geen enkel dividend wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. FISCAAL STATUUT VAN DE BEVEK EN HAAR AANDEELHOUDERS De hierna vermelde aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. Potentiële aandeelhouders dienen zelf informatie en het nodige advies in te winnen over de wetten en reglementeringen betreffende de fiscaliteit en de wisselcontrole die van toepassing zijn op de inschrijving, de aankoop, het bezit, de terugkoop en het te gelde maken van de aandelen van de BEVEK in hun land van oorsprong of in het land waar zij woonachtig, ingezeten of gevestigd zijn. Fiscaal statuut van de BEVEK Overeenkomstig de van kracht zijnde Luxemburgse wetgeving en de geldende praktijk is de BEVEK aan geen enkele Luxemburgse inkomstenbelasting onderworpen. De dividenden die de BEVEK uitkeert, zijn in Luxemburg aan geen enkele bronbelasting onderworpen. Niettemin is de BEVEK in Luxemburg onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,05% van haar nettoactief. Deze belasting wordt verminderd tot 0,01% per jaar van het nettoactief toewijsbaar aan de aandelenklasse A bestemd voor de institutionele beleggers. Deze belasting is betaalbaar per kwartaal op basis van de nettoactiva van de BEVEK aan het einde van het betrokken kwartaal. De registratiebelasting ("taxe d abonnement") is niet verschuldigd op het gedeelte van de activa belegd in ICB s die reeds aan deze belasting onderworpen zijn. De uitgifte van de aandelen van de BEVEK is in Luxemburg aan geen enkel zegelrecht noch belasting onderworpen, met uitzondering van een eenmalige belasting van 1.250,- euro die bij de oprichting wordt betaald. In het Groothertogdom Luxemburg wordt geen enkele belasting geheven op de al dan niet gerealiseerde meerwaarden op de activa van de BEVEK. Inkomsten van de BEVEK uit beleggingen kunnen in de betrokken landen aan verschillende belastingtarieven onderworpen zijn. In principe kunnen deze heffingen niet worden teruggewonnen. Fiscaal statuut van de aandeelhouders Wet van 21 juni 2005 betreffende de omzetting in Luxemburgs recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling. Dividenden die de BEVEK eventueel zou uitkeren, zouden onder het toepassingsgebied van voornoemde wet vallen. Dit betekent dat deze dividenden voor aandeelhouders die niet in Luxemburg ingezeten zijn, aan een bronbelasting van 15% onderhevig zijn indien de inkomsten van het betrokken compartiment voortvloeien uit activa die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 15% in enigerlei soort schuldinstrumenten belegd zijn. De terugkoopprijs van de aandelen van de BEVEK zou eveneens onderhevig zijn aan een bronbelasting van 15% op de meerwaarde die voortvloeit uit activa die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 40% (25% vanaf 1 januari 2011) van de nettoactiva van het compartiment in enigerlei soort schuldinstrumenten belegd zijn. 8

9 LASTEN EN KOSTEN Beheer- en adviesprovisie Als vergoeding voor haar dienstverlening ontvangt de Beheervennootschap van de BEVEK een honorarium op jaarbasis van 0,50%, betaalbaar per kwartaal en berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van het compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal. Als vergoeding voor hun dienstverlening van beleggingsadviseur, ontvangen BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. en DEGROOF BANQUE PRIVÉE S.A. elk afzonderlijk een honorarium op jaarbasis als volgt: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.: 0,20% DEGROOF BANQUE PRIVEE S.A: 0,15% driemaandelijks betaalbaar en berekend op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van het compartiment in de loop van het beschouwde kwartaal. Provisie van de Bewaarder en Transferagent De BEVEK betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. een provisie op jaarbasis, betaalbaar per kwartaal en berekend op de gemiddelde nettoactivawaarde van het compartiment als volgt: 0,040% op de schijf van de nettoactiva begrepen tussen 0 euro en 35 miljoen euro 0,030% op de schijf van de nettoactiva begrepen tussen 35 euro en 125 miljoen euro 0,020% op de gemiddelde nettoactiva boven de 125 miljoen euro Met een minimum van euro Provisie van het Centraal beheer De Beheervennootschap betaalt BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., ten laste van de BEVEK, een vergoeding bestaande uit een provisie van Domiciliëringsagent betaalbaar per jaar en een provisie van Administratief agent betaalbaar per kwartaal volgens het hierna vermelde tarief: Domiciliëringsagent: een forfait van 5.500,- euro per jaar Administratief agent: 0,135% op de schijf van de nettoactiva begrepen tussen 0 euro en 125 miljoen euro 0,105% op de nettoactiva boven 125 miljoen euro Met een minimum van euro Distributieprovisie De Beheervennootschap betaalt de distributeurs, ten laste van de BEVEK, een provisie op jaarbasis van 1%. Total Expense Ratio (TER) en Porfolio Turnover Rate (PTR) De TER voor het compartiment op 31 december 2009, bedraagt 1,90%. De PTR, berekend volgens de formule: (Aankopen van het compartimentvermogen + Verkopen van het compartimentvermogen) - (Inschrijvingen + Terugkopen) / Gemiddelde activa van het compartiment, bedraagt 7,94% voor het boekjaar 2009 (afgesloten op ). De potentiële inschrijvers en aandeelhouders worden verzocht het Volledig prospectus te raadplegen voor een meer gedetailleerde beschrijving van de kosten en provisies die de BEVEK en haar aandeelhouders ten laste vallen. 9

10 HISTORISCHE PERFORMANCE VAN HET COMPARTIMENT Onderstaande schema s beelden het verloop af van het rendement van het compartiment voor de drie laatste maatschappelijke boekjaren: Share Energy - Performance annuelle 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 18.58% 32.18% 0.00% % % % % % % De hierboven afgebeelde gegevens kunnen geenszins worden beschouwd als een indicator voor de toekomstige performance van het compartiment. 10

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS

OKTOBER 2009 ALGEMENE INFORMATIE OVER HET FONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS met betrekking to QUEST MANAGEMENT SICAV een SICAV (een beleggingsmaatschappij met een veranderlijk kapitaal) voor een onbepaalde tijd opgericht d.d. 16 juni 2000 volgens de Luxemburgse

Nadere informatie