Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus"

Transcriptie

1 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EG (de Vennootschap ) 60 St Mary Axe, Londen, EC3A 8JQ, Verenigd Koninkrijk De Vennootschap is geregistreerd in Engeland en Wales De informatie die in deze bijlage bij het prospectus wordt verstrekt, moet samen worden gelezen met de informatie in het uitgifteprospectus. De bijlage bij het prospectus moet samen met het prospectus worden bezorgd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar aantrekken van spaargelden. Deze bijlage bij het prospectus wordt openbaar gemaakt na goedkeuring door de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen, conform artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van de verrichting evenmin als van de positie van de vennootschap die ze verwezenlijkt. 1. Bemiddelaar die in België instaat voor de financiële dienst JP Morgan Chase Koning Albert II laan Brussel, België Tél. : 32(0) Fax : 32(0) Verdelers in België Citibank Belgium n.v. Generaal Jacqueslaan 263g 1040 Brussel, België Tel. : 32(0) Fax : 32(0) DMS-# v1-Belgische_bijlage_bij_het_uitgifteprospectus.DOC

2 3. Compartiment dat in België openbaar spaargelden mag aantrekken 1 Aandelen ("Aandelen") van klas 1 vanuit het volgende sub-fonds van de Vennootschap worden openbaar aangeboden in België: Target Return Core Fund De Vennootschap heeft drie Aandelenklassen (klas 1, klas 2 en klas X). Klas 2 en klas X Aandelen maken geen deel uit van een openbaar aanbod in België, maar zijn slechts privébeleggingen. Bovendien wordt alleen het volgende in België aangeboden aan het publiek, m.n. Series, Unit Type en Valuta Code van de Klasse 1-aandelen van de Vennootschap: Sub-Fund Name Series Type Valuta Code Target Return Core Fund Net Accumulation EUR 4. Gebruik van een handelsnaam Afgezien van de volledige benaming van de Vennootschap en, eventueel, zijn afkorting TFIF, wordt geen andere handelsnaam gebruikt door de Vennootschap of haar verdelers, die haar Aandelen in België commercializeren. 5. Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger in België 2 (in valuta van het compartiment of in percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Tarieflijst Intrede Uittreding Compartimentswijziging Verhandelingsprovisie Maximum 3% 3 0 % N/A Administratieve kosten X X N/A Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving / realisatie van de activa 4 Zie voetnoot Nr. 4 Zie voetnoot Nr. 4 N/A 1 Namelijk het compartiment waarvoor er een kennisgeving aan de CBFA is gedaan. 2 De hieronder vermelde tarieven kunnen verschillen van de tarieven die in het prospectus worden vermeld. 3 In zoverre dat JP Morgan Chase, de tussenpersoon belast met de financiële dienst in België, de Aandelen van de Vennootschap in België niet actief verkoopt, zal geen enkele verhandelingsprovisie aangerekend worden door JP Morgan Chase. 4 De bevoegde bestuurder ("BB") van de Vennootschap mag naar goeddunken besluiten een "verwateringsaanpassing" toe te passen op de verkoop en/of terugkoop van de Aandelen wanneer de reële kost voor de Vennootschap van de aankoop en/of verkoop van de onderliggende investeringen van een sub-fonds hoger of lager is dan de gemiddelde marktkoers gebruikt voor de berekening van de gepubliceerd prijs van de Aandelen. Gedetailleerde informatie over de verwateringsaanpassing staan vermeld in de Prospectus (p. 11).

3 Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks X X N/A Terugkoop van kapitalisatieaandelen : 0.5% met een maximum van 750 EUR N/A De provisies en kosten die in de bovenstaande tarieflijst worden vermeld, zijn de maximumtarieven die in België kunnen worden aangerekend. Voor de tarieven die effectief worden aangerekend door de bemiddelaar die de inschrijving, terugbetaling of compartimentswijziging uitvoert, wordt verwezen naar de bijgevoegde tarieflijst. 6. Beschikbare informatie in België De volgende documenten zijn voor het publiek beschikbaar bij de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst van de Vennootschap evenals van de Belgische verdelers of door contact op te nemen met de bevoegde bestuurder ( BB ) van de Vennootschap op het Belgische nummer (oproepen kunnen opgenomen worden) tijdens de werkuren tussen 8:30 en 17:30 (tijd van het Verenigd Koninkrijk): - het volledige prospectus en het vereenvoudigd prospectus van de ICBE; - de statuten of het beheerreglement van de ICBE ; - de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. De Belgische aandeelhouders zullen op de hoogte gehouden worden van alle informatie die in het land van herkomst van de Vennootschap gepubliceerd wordt, ofwel via een publicatie in volgende Belgische nationale dagbladen: de Tijd of l Echo, ofwel via persoonlijke kennisgeving. Het kan met name maar niet exclusief gaan om informatie met betrekking tot de netto-inventariswaarde, de oproepingsberichten voor de algemene vergadering, de betaalbaarstelling van dividenden, de beslissing tot en de modaliteiten van de vereffening, fusie of splitsing en de schorsing van de berekening van de netto-inventariswaarde. 7. Voorwaarden voor inschrijving op en inkoop van rechten van deelneming in de Vennootschap J = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (J om 12:00, tijd van het Verenigd Koninkrijk). Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat hier vermeld wordt, geldt voor de bemiddelaar die instaat voor de financiële dienst en de verdelers die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere bemiddelaars betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat deze verdelers toepassen, bij hen te informeren.

4 J publicatie : datering van netto-inventariswaarde van J bij publicatie ervan J + 0 of 1 = datum van berekening van de netto-inventariswaarde op gemaakte orders afhankelijk van het feit of ze voor of na 12:00, tijd van het Verenigd Koninkrijk, werden gemaakt J + 2 = datum waarop de gevraagde betaling gedaan moet worden: J + 4 = datum waarop de terugbetaling gedaan moet worden 8. Nadere inlichtingen over de toelating tot de verhandeling van de rechten van deelneming in de Vennootschap op een Belgische georganiseerde markt N/A 9. Minimaal inschrijvingsbedrag Gelieve te verwijzen naar de informatie die verstrekt wordt in het Prospectus (pagina 9) met betrekking tot het minimal inschrijvingsbedrag voor aandelen. Wanneer een Aandeelhouder aan de Vennootschap vraagt om zijn Aandelen over te kopen en de waarde van zijn overblijvende Aandelen hierdoor onder de vooropgestelde minimumwaarde in dit Fonds zou vallen, kan de Aandeelhouder gevraagd worden om het geheel van zijn participatie te verkopen. 10. Fiscaal regime voor natuurlijke personen 10.1 Belasting op meerwaarden Zonder afbreuk te doen aan het fiscale regime beschreven in punt 10.2 hieronder, zijn in beginsel de meerwaarden die bij inkoop of verkoop van de rechten van deelneming in de Vennootschap of bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van de Vennootschap worden verwezenlijkt, vrijgesteld van personenbelasting op voorwaarde dat de belegger handelt in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen Belasting op de component interesten uit schuldvorderingen bij inkoop of bij verdeling van het eigen vermogen van een ICBE (voor wat betreft kapitalisatiedeelbewijzen van beveks en van gemeenschappelijke beleggingsfondsen) Het fiscale regime dat hieronder wordt beschreven geldt niet voor distributiedeelbewijzen die de Vennootschap uitgeeft Inkoop of verdeling Het in dit punt beschreven fiscale regime is van toepassing zelfs wanneer de belegger geen meerwaarden verwezenlijkt. We onderscheiden drie gevallen :

5 - de ICBE of het compartiment belegt minder dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten. De belegger is geen roerende voorheffing van 15% verschuldigd; - de ICBE of het compartiment belegt meer dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten. De belegger is een roerende voorheffing van 15% verschuldigd op de inkomsten die onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen uit de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen; - de ICBE of het compartiment zou meer dan 40% van zijn/haar kapitaal in schuldinstrumenten kunnen beleggen. De belegger zou een roerende voorheffing van 15% kunnen ondergaan op de inkomsten die onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen. - - Indien, om redenen van betaling of toekenning van het inkomen buiten België, de verschuldigde roerende voorheffing niet werd ingehouden, gelden de punten 10.4 en 10.5 hieronder Opmerking De belegger kan contact opnemen met JP Morgan Chase (Boulevard du Roi Albert II, 1, 1210 Brussels, Belgium; om informatie te verkrijgen over het fiscale regime bedoeld in punt 10.2 dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil doen, en, in voorkomend geval, met het bevekcompartiment waarin hij wil beleggen Belasting op dividenden De dividenden die door een bevek worden uitgekeerd aan Belgische beleggers-natuurlijke personen, zijn aan de Belgische roerende voorheffing van 15% onderworpen wanneer ze worden uitgekeerd door een in België gevestigde financiële instelling of bemiddelaar Bevrijdend karakter van de roerende voorheffing Beleggers-natuurlijke personen die roerende voorheffing hebben betaald, zijn niet meer verplicht de inkomsten bedoeld in de punten 10.2 en 10.3 hierboven, op te nemen in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing is bevrijdend ). Indien die beleggers voor de ontvangen inkomsten echter geen roerende voorheffing hebben betaald, moeten zij die inkomsten wel aangeven in hun jaarlijkse belastingaangifte Richtlijn 2003/48/EG over de belastingsheffing op spaargelden Elke natuurlijke persoon die zijn woonplaats in een lidstaat van de EU heeft en die inkomsten ontvangt (interesten, dividenden, meerwaarden, ) van de Vennootschap via een uitbetalende instantie die in een andere lidstaat van de EU is gevestigd, moet inlichtingen inwinnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn Andere belastingen - Beurstaks (TOB) : De beurstaks wordt onder meer geheven op de inkoop en de conversie van kapitalisatieaandelen wanneer die verrichtingen in België worden gesloten of uitgevoerd via een Belgische financiële instelling. Zowel bij de inkoop als bij de conversie van kapitalisatieaandelen bedraagt de beurstaks O,5% (met een maximum van 750 EUR per verrichting).

6 11. Bezit van Aandelen (op naam) via een tussenpersoon ( nominee ) 11.1 Algemene inlichting: Elke persoon die in Aandelen belegt kan deze Aandelen rechtreeks of via een nominee (de Nominee ) bezitten. Indien een belegger verkiest de aandelen rechtstreeks aan te houden, zal zijn aandeelhouderschap in de Vennootschap het voorwerp uitmaken van een inschrijving op naam van deze belegger in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Bijgevolg zal iedere verkoop, overdracht of andere handeling van beschikking van Aandelen door de belegger het voorwerp uitmaken van een inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. In het nominee stelsel, is het enkel de naam van de Nominee die als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap vermeld wordt voor alle beleggingen gedaan door de beleggers die voor de diensten van de nominee geopteerd hebben (de Nominee-Beleggers ) terwijl de individuele rechten van iedere Nominee-Belegger geregistreerd worden door een boeking op de effectenrekening geopend in de boeken van de Nominee. De Nominee moet niet alleen toezicht houden op de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister maar moet er ook voor zorgen dat de rechten van de Nominee- Beleggers correct geregistreerd worden of op een andere manier geboekt worden in hun individuele effectenrekeningen geopend bij de Nominee. Alle nominee diensten worden onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Nominee aangeboden en beheerd en de Vennootschap kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor en niets van wat hier vermeld is mag geïnterpreteerd of beschouwd worden als zijnde een advies of een aanbeveling van de Vennootschap om de nominee diensten te gebruiken of te verkiezen Toepasselijk recht op de relaties en op de bescherming van de beleggers die de Aandelen via een Nominee bezitten. In de mate dat de effectenrekeningen van de Nominee-Beleggers in België aangehouden worden, zal het Belgisch recht de relaties tussen de Nominee-Beleggers en de Nominee beheersen. Op voorwaarde dat het gecoördineerd Koninklijk Besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten van toepassing is, zullen de Nominee-Beleggers een recht van mede-eigendom krijgen op de universaliteit van Aandelen gehouden door de Nominee voor hun rekening. Terwijl dit recht enkel tegen de Nominee uitgeoefend kan worden en niet tegen de Vennootschap, verstrekt het aan de Nominee-Belegger een terugvorderingsrecht op de Aandelen, tegenstelbaar aan derden, eveneens in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of een andere situatie van samenloop tussen de schuldeisers van de Nominee. Bijgevolg zullen de Aandelen gehouden door de Nominee- Beleggers in hun effectenrekeningen geopend bij de Nominee niet in het vermogen van de Nominee vallen indien deze laatste failliet gaat Informatie aan de Nominee-Belegger en stemrechten: Een Nominee-Belegger heeft het recht om, via de Nominee, alle informatie te ontvangen die, volgens het recht van toepassing op de Aandelen, aan de aandeelhouders waarvan de naam in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap vermeld wordt, moeten gecommuniceerd worden (met inbegrip van de periodieke rapporten, documenten met betrekking tot de

7 aandeelhoudersvergaderingen en de jaarrekeningen). Elke Nominee-Belegger zal dan ook een bericht ontvangen van Verdeler/Nominee, waarbij hem gemeld wordt welke informatie gepubliceerd werd en dat hij die informatie op verzoek gratis kan bekomen in zijn verkooppunt. Het recht van mede-eigendom op de universaliteit van Aandelen gehouden door de Nominee voor rekening van de beleggers omvat het stemrecht van de belegger. Het nominee stelsel doet geen afbreuk aan de stemrechten van de belegger. De wetten van Engeland en Wales laten de uitoefening van stemrechten via een Nominee toe. De Nominee zal het stemrecht op naam van de Nominee-Beleggers uitoefenen, altijd in hun uitsluitend belang Keuze van het nominee-stelsel en omzetting: Een belegger heeft het recht om, ten alle tijden, voor een rechtstreekse inschrijving van de Aandelen op zijn naam in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap te kiezen. Daartoe zal de belegger een uitdrukkelijke keuze moeten maken en deze uiterlijk op het ogenblik van de inschrijving aan de Verdeler/Nominee meedelen. De behandeling van de inschrijvingen en van de bewegingen in verband met rechtstreekse inschrijvingen brengt voor de Verdeler, de Nominee en de Vennootschap extra werk met zich mee. Bijgevolg kan een vergoeding verschuldigd zijn die deze kosten dekken in geval van rechtstreekse inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap of wijziging van een inschrijving op verzoek van de belegger, of ingevolge de beschikking door deze laatste van zijn aandelen. Indien van toepassing, is deze vergoeding vastgesteld door elke Verdeler/Nominee in zijn eigen vergoedingsschema. De omzetting van rechtstreekse inschrijvingen in inschrijvingen op naam van de Nominee, en vice versa, kunnen op gewoon verzoek aan de Verdeler/Nominee gedaan worden.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK

ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE BEVEK Het uitgifteprospectus werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 129, 1, tweede lid van

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers

Inhoudopgave. 2. Aandelen 2.1. Algemene kenmerken 2.2. Trackers Inhoudopgave 1. Obligaties 1.1. Algemene kenmerken 1.2 Obligaties al naargelang de emittent 1.2.1. Kasbons 1.2.2. Lineaire obligaties (OLO's) 1.2.3. Staatsbons 1.2.4. Corporate bonds 1.2.5. Euro-obligaties

Nadere informatie