REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk deelbewijs overeenstemt met eenzelfde fractie van de activa van het fonds. Elke houder van deelbewijzen beschikt over een mede-eigendomsrecht op de activa van het fonds in verhouding tot het aantal deelbewijzen in zijn bezit. De duur van het Fonds bedraagt 99 jaar vanaf de erkenningsdatum, behalve in geval van vervroegde ontbinding of een verlenging zoals uiteengezet in het huidige reglement. De verschillende categorieën van deelbewijzen kunnen: andere stelsels voor de uitkering van inkomsten hebben; zijn uitgedrukt in verschillende valuta's; verschillende beheerkosten in rekening brengen; verschillende inschrijvings- en terugkoopprovisies in rekening brengen; een verschillende nominale waarde hebben; voorzien zijn van een systematische gedeeltelijke of volledige risicoafdekking, zoals gedefinieerd in het prospectus. Deze afdekking wordt verkregen via financiële instrumenten, waarbij de impact van de afdekkingstransacties op de andere categorieën van deelbewijzen van de icbe tot een minimum wordt beperkt; zijn voorbehouden voor een of meer verkoopnetwerken. Het fonds heeft de mogelijkheid om zijn deelbewijzen te groeperen of te splitsen. Er kunnen op beslissing van de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij fracties van deelbewijzen worden uitgegeven, in tienden, honderdsten, duizendsten of tienduizendsten. De bepalingen van het reglement inzake de uitgifte en de terugkoop van deelbewijzen zijn ook van toepassing op de fracties van deelbewijzen, waarvan de waarde steeds in verhouding staat tot het deelbewijs dat ze vertegenwoordigen. Alle andere bepalingen van het reglement met betrekking tot de deelbewijzen zijn ook van toepassing op de fracties van deelbewijzen zonder dat dat expliciet moet worden vermeld, tenzij dat anders wordt bepaald. Ten slotte kan de Raad van Bestuur van de beheermaatschappij naar eigen goeddunken overgaan tot ofwel de groepering ofwel de splitsing van de deelbewijzen door nieuwe deelbewijzen te creëren die aan de houders worden toegekend in ruil voor de oude deelbewijzen. Artikel 2 Minimumbedrag van het vermogen Er kunnen geen deelbewijzen worden teruggekocht zodra het vermogen van het GBF daalt tot onder ; indien het vermogen gedurende 30 dagen onder dit bedrag blijft, neemt de beheermaatschappij de nodige maatregelen om over te gaan tot de vereffening van de betreffende icbe, of tot een van de transacties die is vermeld in artikel van het algemeen reglement van de AMF (overplaatsing van de icbe). Artikel 3 Uitgifte en terugkoop van deelbewijzen De deelbewijzen kunnen op elk moment worden uitgegeven op vraag van de houders en op basis van hun intrinsieke waarde, in voorkomend geval vermeerderd met de inschrijvingsprovisies. Pagina 1

2 De terugkopen en inschrijvingen worden uitgevoerd in de omstandigheden en volgens de voorwaarden die vastgelegd zijn in het vereenvoudigd prospectus en de gedetailleerde informatienota. De deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen kunnen volgens de geldende reglementering worden toegelaten tot de notering. De inschrijvingen moeten volledig zijn volgestort op de datum van de berekening van de intrinsieke waarde. Ze kunnen alleen worden uitgevoerd in contanten en/of door inbreng van effecten. De beheermaatschappij heeft het recht de voorgestelde effecten te weigeren, en beschikt over een termijn van zeven dagen vanaf hun deposito om haar beslissing kenbaar te maken. Indien de ingebrachte effecten worden aanvaard, worden ze gewaardeerd volgens de regels die zijn vastgelegd in artikel 4 en wordt de inschrijving uitgevoerd op basis van de eerste intrinsieke waarde die wordt vastgesteld na de aanvaarding van de betreffende effecten. Terugkopen worden uitsluitend contant uitgevoerd, behalve in geval van vereffening van het fonds indien de houders van deelbewijzen zich akkoord hebben verklaard om te worden uitbetaald in effecten. Ze worden door de bewaarder betaald binnen een termijn van maximaal vijf dagen na de waardering van het deelbewijs. Indien, in uitzonderlijke omstandigheden, de terugbetaling de voorafgaande verkoop van activa in het fonds vereist, kan deze termijn worden verlengd, zonder dat deze echter meer kan bedragen dan 30 dagen. Behalve in geval van erfopvolging of ouderlijke boedelscheiding bij notariële akte wordt de overdracht of de transfer van deelbewijzen tussen houders of van houders naar een derde gelijkgesteld met een terugkoop gevolgd door een inschrijving; indien het om een derde gaat, moet het bedrag van de overdracht of de transfer in voorkomend geval door de begunstigde worden aangevuld om ten minste tot het bedrag van de minimuminleg te komen dat volgens het prospectus wordt vereist. In toepassing van artikel L van de Franse Code monétaire et financier kunnen de terugkoop door het GBF van zijn deelbewijzen, evenals de uitgifte van nieuwe deelbewijzen door de beheermaatschappij tijdelijk worden opgeschort wanneer dat door uitzonderlijke omstandigheden wordt vereist en als dat in het belang is van de houders. Als het nettovermogen van het GBF minder bedraagt dan het bedrag dat is bepaald in de reglementering, kunnen er geen deelbewijzen worden teruggekocht. Mogelijk gelden er voorwaarden voor een minimuminleg, volgens de procedure die is beschreven in het prospectus. Het GBF kan de uitgifte van deelbewijzen stopzetten op grond van de tweede alinea van artikel L van de Franse Code monétaire et financier in feitelijke omstandigheden die leiden tot de sluiting van de inschrijvingen, zoals het bereiken van een maximumaantal uitgegeven deelbewijzen of aandelen of een maximumbedrag van het vermogen of het verstrijken van een welbepaalde inschrijvingsperiode. Deze feitelijke situaties worden gedefinieerd in het prospectus van de icbe. Artikel 4 Berekening van de intrinsieke waarde Bij de berekening van de intrinsieke waarde van de deelbewijzen wordt rekening gehouden met de waarderingsregels die zijn beschreven in het prospectus. Pagina 2

3 DEEL 2 WERKING VAN HET FONDS Artikel 5 De beheermaatschappij Het beheer van het fonds wordt verzekerd door de beheermaatschappij, in overeenstemming met het voor het fonds gedefinieerde beleid. De beheermaatschappij handelt in alle omstandigheden voor rekening van de houders van deelbewijzen en kan als enige de stemrechten uitoefenen die zijn verbonden aan de effecten in het fonds. Artikel 5 bis Werkingsregels De instrumenten en deposito's waarin de icbe kan beleggen, evenals de beleggingsregels, zijn beschreven in het prospectus. Artikel 6 De bewaarder De bewaarder voert de taken uit die hem zijn opgedragen op grond van de geldende wetten en reglementen en die hem contractueel zijn toegewezen door de beheermaatschappij. De bewaarder moet zich in het bijzonder vergewissen van de regelmatigheid van de beslissingen van de portefeuillebeheermaatschappij. Hij moet, in voorkomend geval, alle beschermende maatregelen nemen die hij nuttig acht. In geval van een geschil met de beheermaatschappij brengt hij de Autorité des Marchés Financiers daarvan op de hoogte. Artikel 7 De commissaris-revisor De raad van bestuur of het directiecomité van de beheermaatschappij stelt voor een duur van zes boekjaren een commissaris-revisor aan, na akkoord van de Autorité des Marchés Financiers. Het directieorgaan van de beheermaatschappij stelt voor een duur van zes boekjaren een commissaris-revisor aan, na akkoord van de Autorité des Marchés Financiers. Hij waarborgt de juistheid en de getrouwheid van de rekeningen. Zijn functie kan worden verlengd. De commissaris-revisor moet de Autorité des Marchés Financiers zo snel mogelijk op de hoogte brengen van alle feiten of alle beslissingen met betrekking tot de instelling voor collectieve belegging in effecten waarvan hij kennis heeft genomen in het kader van de uitoefening van zijn opdracht, die door hun aard: 1 een inbreuk kunnen vormen op de wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op deze instelling en een aanzienlijke impact kunnen hebben op de financiële situatie, het resultaat of het vermogen; 2 nadelig kunnen zijn voor de omstandigheden of voortzetting van haar activiteiten; 3 kunnen leiden tot de publicatie van een voorbehoud of de weigering om de juistheid of getrouwheid van de rekeningen te waarborgen. De waarderingen van de activa en de bepaling van de wisselpariteiten bij een omzetting, fusie of opsplitsing vallen onder controle van de commissaris-revisor. Hij beoordeelt elke inbreng in natura op zijn verantwoordelijkheid. Hij controleert de samenstelling van de activa en van de andere gegevens vóór publicatie. De honoraria van de commissaris-revisor worden vastgelegd in onderlinge overeenstemming tussen de commissarisrevisor en de raad van bestuur of het directiecomité van de beheermaatschappij op basis van een werkprogramma waarin de nodig geachte taken worden gepreciseerd. Hij bekrachtigt de situaties die als basis dienen voor de uitkering van voorschotten. Artikel 8 De rekeningen en het beheerverslag Pagina 3

4 Bij de afsluiting van elk boekjaar stelt de beheermaatschappij de samenvattende documenten op, evenals een verslag over het beheer van het fonds gedurende het afgelopen boekjaar. De beheermaatschappij stelt minstens halfjaarlijks en onder controle van de bewaarder, de inventaris van de middelen van de icb op. Het geheel van de hierboven vermelde documenten wordt gecontroleerd door de commissaris-revisor. De beheermaatschappij stelt deze documenten ter beschikking van de houders van deelbewijzen binnen vier maanden na de afsluiting van het boekjaar, en informeert hen over het bedrag van de inkomsten waarop ze recht hebben: deze documenten worden ofwel per post verstuurd op uitdrukkelijk verzoek van de houders van deelbewijzen, ofwel tot hun beschikking gesteld bij de beheermaatschappij. DEEL 3 BESTEMMING VAN DE RESULTATEN Artikel 9 Kapitalisatie en uitkering van de inkomsten Het nettoresultaat van het boekjaar is gelijk aan het bedrag van de interesten, achterstallen, dividenden, premies en prijzen, presentiegelden evenals alle producten in verband met de effecten die de portefeuille van het fonds vormen, vermeerderd met de opbrengsten van de op dat moment beschikbare sommen en verminderd met de beheerkosten en de leningen. De uitkeerbare sommen zijn gelijk aan het nettoresultaat van het boekjaar verhoogd met de overdrachten en vermeerderd of verminderd met het saldo van de overlopende rekeningen van de inkomsten van het afgesloten boekjaar. De uitkeerbare sommen worden integraal gekapitaliseerd, met uitzondering van de sommen die krachtens de wet verplicht moeten worden uitgekeerd. Nettoresultaat Volledige kapitalisatie X Gedeeltelijke kapitalisatie Volledige uitkering Gedeeltelijke uitkering Gerealiseerde nettomeer- of minderwaarden X Artikel 10 Fusie Splitsing DEEL 4 FUSIE SPLITSING ONTBINDING VEREFFENING De beheermaatschappij kan de activa in het fonds geheel of gedeeltelijk inbrengen in een andere icbe die zij beheert, ofwel het fonds opsplitsen in twee of meer andere beleggingsfondsen die zij beheert. Deze fusie- of splitsingsverrichtingen kunnen slechts worden doorgevoerd één maand nadat de houders daarover werden ingelicht. In dat geval zal een nieuw attest worden afgeleverd met het aantal deelbewijzen dat elke houder bezit. Pagina 4

5 Artikel 11 Ontbinding Verlenging Als de activa van het fonds gedurende dertig dagen minder bedragen dan het bedrag bepaald in artikel 2 hierboven, informeert de beheermaatschappij de Autorité des Marchés Financiers daarover en gaat zij, behalve in geval van fusie met een ander gemeenschappelijk beleggingsfonds, over tot de ontbinding van het fonds. De beheermaatschappij kan het fonds vervroegd ontbinden; ze informeert de houders van deelbewijzen over haar beslissing en vanaf deze datum worden inschrijvings- of terugkoopaanvragen niet langer aanvaard. De beheermaatschappij gaat eveneens over tot de ontbinding van het fonds als de terugkoop van alle deelbewijzen wordt gevraagd, als de bewaarder zijn functie stopzet en er geen enkele andere bewaarder werd aangesteld of bij het verstrijken van de duur van het fonds, als die inmiddels nog niet werd verlengd. De beheermaatschappij informeert de Autorité des Marchés Financiers per post over de gekozen datum en procedure voor de ontbinding. Vervolgens stuurt zij het verslag van de commissaris-revisor naar de Autorité des Marchés Financiers. Over de verlenging van een fonds kan worden beslist door de beheermaatschappij in overeenstemming met de bewaarder. De beslissing moet ten minste drie maanden vóór het einde van de voorziene duur van het fonds worden genomen en ter kennis worden gebracht van de houders van deelbewijzen en de Autorité des Marchés Financiers. Artikel 12 Vereffening Bij ontbinding is de beheermaatschappij belast met de vereffeningstransacties. De vereffeningstransacties kunnen worden toevertrouwd aan de bewaarder indien hij daarmee instemt. De beheermaatschappij, of in voorkomend geval de bewaarder, beschikt hiertoe over de meest uitgebreide bevoegdheden om de activa te gelde te maken, de eventuele schuldeisers te betalen en het beschikbare saldo te verdelen tussen de houders van deelbewijzen, in contanten of in effecten. De commissaris-revisor en de bewaarder blijven hun functies uitoefenen tot aan het einde van de vereffening. De wijze waarop de activa worden verdeeld in geval van vereffening van een of meer compartimenten, wordt duidelijk beschreven in het reglement. DEEL 5 GESCHILLEN Artikel 13 Bevoegdheid Keuze van domicilie Elk geschil in verband met het fonds dat zich kan voordoen tijdens de duur of bij de vereffening ervan, hetzij tussen houders van deelbewijzen onderling, hetzij tussen houders van deelbewijzen en de beheermaatschappij of de bewaarder, zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken. Pagina 5

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V.

STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. STATUTEN ASR NEDERLAND BELEGGINGSBEHEER N.V. Naam. Zetel. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Zij is gevestigd te Utrecht. Doel. Artikel 2. De vennootschap heeft

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie