aandelen aandelen aandelen aandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aandelen aandelen aandelen aandelen"

Transcriptie

1 ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN Voordat u belegt in SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF (het Fonds ) adviseren wij u de gedetailleerde toelichting van het Fonds te raadplegen waarin meer gegevens over het Fonds en de risico s van beleggen in dit product vermeld staan. De gedetailleerde toelichting van het Fonds dd. 17 juni 2010 dient in samenhang met dit vereenvoudigd prospectus te worden gelezen. Online vindt u de gedetailleerde toelichting en andere informatie over het Fonds waaronder de jaar- en halfjaarverslagen op Wij zenden u deze gegevens binnen een week kosteloos toe na uw verzoek daartoe: telefonisch via nr. +33 (0) , via of per post: Société de Gestion du Fonds, State Street Global Advisors France S.A., Défense Plaza, rue Delarivière-LeFoullon, Paris La Défense Cedex, Frankrijk. Aanvullende informatie over toepasselijke regelgeving en beschermingsinstrumenten voor beleggers staan vermeld op de website van de Franse Autoriteit Financiële Markten: BELEGGINGSDOELSTELLING Doelstelling van het Fonds SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF is het zo goed mogelijk repliceren (met minder dan 1% rendementverschil), van het rendement van de index MSCI Europe Consumer Staples SM (de index ). KOSTEN EN COMMISSIES Deze tabel beschrijft enerzijds de kosten en commissies die voor uw rekening komen als u belegt in de van het Fonds en anderzijds de aan- en verkoopkosten voor de van het Fonds, en ook de transactiekosten en de kosten in verband met beleggen in andere ICBE s. In deel B van het vereenvoudigd prospectus staan aanvullende gegevens vermeld. JAARLIJKSE ADMINISTRATIEKOSTEN VAN HET FONDS (de kosten die jaarlijks voor uw rekening komen in een percentage van de liquidatiewaarde van het Fonds, exclusief deelbewijzen of van andere ICBE s) WERKINGS- EN BEHEERSKOSTEN (exclusief transactiekosten voor alle beleggingen in andere ICBE s) maximaal 0,30% incl. belastingen KOSTEN EN COMMISSIES (voor rekening van deelnemende institutionele beleggers bij inschrijving en verkoop) Inschrijvingskosten betaald aan derden Inschrijvingskosten voor het Fonds Terugkoopkosten betaald aan derden Terugkoopkosten voor het Fonds Grondslag Barema maximaal 2,05% 0,23% maximaal 2,25% 0,03% BELEGGINGSSTRATEGIE VAN HET FONDS Om de resultaten van de index te repliceren maakt het Fonds gebruik van de zogeheten replicatiemethode, wat betekent dat het Fonds probeert te beleggen in vrijwel alle die deel uitmaken van de index, met

2 inachtneming van een zo goed mogelijk gehandhaafde weging. Het Fonds streeft naar een rendementverschil tussen de index en de liquidatiewaarde van het Fonds van minder dan 1%. De referentie-index, de MSCI Europe Consumer Staples Index SM, is een naar vlottende beurskapitalisatie gewogen index. Deze index is representatief voor alle Europese die voornamelijk behoren tot de sector basis consumptiegoederen (zonder auto s). op basis van netto herbelegde dividenden. Exacte gegevens met betrekking tot de index staan vermeld op de website van het Fonds: In normale marktomstandigheden belegt het Fonds over het algemeen voor minstens 90% en zo mogelijk 100% van zijn nettovermogen in die deel uitmaken van de index. Om de index zo getrouw mogelijk te repliceren kan het Fonds in beperkte mate (tot maximaal 10% van het nettovermogen) beleggen in indextermijncontracten en andere derivaten op basis van en indexen verhandeld op gereglementeerde Franse en buitenlandse markten en parallelmarkten. In uitzonderlijke gevallen kan het Fonds ook beleggen in niet-beursgenoteerde derivaten als swaps op indexen, swaps, geldmarktinstrumenten en al dan niet beursgenoteerde renteobligaties en -derivaten. Gezien zijn status als indexfonds kan het Fonds, conform artikel R van de Franse Code monétaire et financier, tot 35% van het nettovermogen beleggen in effecten van één emittent. Daarnaast kan het Fonds beleggen in geldmarktinstrumenten en schuldbrieven van lidstaten van de OESO met een rating boven AA en een looptijd van minder dan 2 jaar, in en deelbewijzen van Franse en buitenlandse ICBE s beheerd door de Beheermaatschappij, en in deposito s die niet meer dan 10% van het nettovermogen van het Fonds uitmaken. Het Fonds kan ook tot een beperkt bedrag (niet meer dan 10% van het nettovermogen) contante gelden lenen. Het Fonds kan tot 100% van de van de portefeuille uitlenen. Informatie over de vergoedingen voor leentransacties met betrekking tot de effecten staat vermeld in de gedetailleerde toelichting van het Fonds. PROFIEL VAN DE GEMIDDELDE BELEGGER Het Fonds richt zich op alle beleggers, zowel institutionele als particuliere beleggers, die de risico s in verband met beleggen in een dergelijke ICBE onderkennen. De aanbevolen beleggingsduur is 5 jaar of langer. RISICOPROFIEL Zoals bij elke belegging brengt beleggen in het Fonds bepaalde risico s met zich mee. U kunt ook kapitaalverlies lijden. Het risicoprofiel benadert dat van de gerepliceerde index. Uw kapitaal wordt voornamelijk belegd in financiële instrumenten zoals geselecteerd door de Beheermaatschappij op basis van de referentie-index. Het Fonds is voornamelijk blootgesteld aan de risico s van de Europese markten van uit voornamelijk de sector basisconsumentengoederen en het nettovermogen van het Fonds ondergaat de schommelingen van deze markten in zowel op- als neerwaartse zin. U dient zich vooral bewust te zijn van de volgende risico s: RISICO MET BETREKKING TOT PASSIEVE STRATEGIE/INDEXATIE: Het Fonds wordt beheerd op basis van een passieve strategie gericht op het repliceren van de resultaten van een index. Een dergelijke passieve strategie verschilt van een actieve strategie die de resultaten van een referentie-index probeert te overtreffen. Om die reden kan het Fonds de effecten zoals opgenomen in die index aanhouden ongeacht het actuele of voorziene rendement van een bepaald effect, sector of markt. Het aanhouden van effectenbeleggingen ongeacht marktomstandigheden en resultaten van individuele effecten kan leiden tot een lagere return dan mogelijk is op basis van actief beheer. RISICO MET BETREKKING TOT INDEXREPLICATIE: Hoewel de Beheermaatschappij het indexrendement zo goed mogelijk probeert te repliceren, kan het ICBE-rendement mogelijk daarmee niet overeenstemmen of daarvan aanzienlijk afwijken gezien de beheers- en transactiekosten, kasstromen en operationele onkosten. De Beheermaatschappij gaat er, in normale marktomstandigheden, bijvoorbeeld van uit dat aanpassingen in de Fondssamenstelling ter afspiegeling van wijzigingen in de index tot vijf werkdagen in beslag kunnen nemen. Ook zal het Fonds het rendement van de index niet perfect kunnen repliceren, in het bijzonder wegens het tijdelijk niet beschikbaar zijn van bepaalde effecten die deel uitmaken van de index, of wegens uitzonderlijke omstandigheden die kunnen leiden tot verschillen in de wegingen van de index. Als de notering van de effecten waaruit de gebruikte index is samengesteld wordt opgeschort of tijdelijk wordt onderbroken, of in geval van een verstoring van de markt, kan het bovendien onmogelijk blijken om de effectenportefeuille van het Fonds opnieuw samen te stellen. RISICO MET BETREKKING TOT ONDERNEMINGEN MET STERKE BEURSKAPITALISATIE: Beleggen in van ondernemingen met een sterke beurskapitalisatie kan leiden tot een geringer rendement dan beleggen in van kleine of middelgrote ondernemingen. 2 van 5

3 RISICO MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN AANDELEN: Beleggen in het Fonds leidt tot risico s die vergelijkbaar zijn met beleggen in ICBE s in het algemeen zoals opwaartse en neerwaartse marktschommelingen, de ontwikkeling van de rentevoeten en de waarneming van trends in noteringen. RISICO MET BETREKKING TOT NIET-SPREIDING: De portefeuille van het Fonds is niet gespreid en kan een groter deel van het nettovermogen beleggen in een beperkt aantal emittenten of zelfs één emittent dan het geval zou zijn bij een gespreid Fonds. Daarom kan het rendement van het Fonds disproportioneel de invloed ondergaan van het rendement van een beperkt aantal financiële instrumenten. RISICO MET BETREKKING TOT KREDIETEN EN BETALING: Het Fonds is blootgesteld aan risico s met betrekking tot kredieten van tegenpartijen waarmee het werkt en kan tevens van wanbetalingen lijden. In de gedetailleerde toelichting van het Fonds staan details vermeld met betrekking tot andere risico s (zoals het risico verbonden aan het gebruikmaken van derivaten, effectenbeleningen en het beleggen in verbonden ICBE s). BEHEERMAATSCHAPPIJ Beheermaatschappij van het Fonds is State Street Global Advisors France S.A. INFORMATIE OVER AAN- EN VERKOOPTRANSACTIES Het Fonds geeft uit aan (en koopt deze terug van) bepaalde belangrijke institutionele beleggers (met name marktpartijen en andere belangrijke makelaars) uitsluitend in kavels van ICBE-. Deze transacties geschieden normaal gesproken tegen betaling in natura dan wel levering van financiële instrumenten en/of contanten die de financiële instrumenten zoals vertegenwoordigd in de referentieindex repliceren of vertegenwoordigen. Voor deze transacties met institutionele beleggers voor kavels van ICBE- geldt dat, voor uitvoering tegen de liquidatiewaarde van de betreffende dag, inschrijvingen en verzoeken tot terugkoop door middel van inbreng/levering door de depothoudende bank moeten zijn ontvangen vóór uur (tijd van Parijs) en dat de inschrijvingen en verzoeken tot terugkoop door middel van contanten door de depothoudende bank moeten zijn ontvangen vóór uur (tijd van Parijs). De van het Fonds kunnen, tegen hun noteringswaarde, per stuk worden gekocht en verkocht op de NSYE Euronext (code: STS) via uw financiële tussenpersoon. Voor zover de van het Fonds worden verhandeld tegen hun noteringswaarde in plaats van hun liquidatiewaarde kan hun beurskoers hoger of lager zijn dan de liquidatiewaarde. De marktpartijen zorgen ervoor dat de noteringswaarde van de niet meer dan 1,5% afwijkt van de liquidatiewaarde op enig moment zoals voortdurend berekend door NSYE Euronext. FISCALE BEPALINGEN Het Fonds is een ICBE met kapitalisatie- en uitkerings. Het Fonds valt onder het Franse Plan d Epargne en Actions (PEA) [Aandelenspaarplan]. Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en opbrengsten in verband met uw in het Fonds belastbaar zijn. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met een financieel of fiscaal adviseur. JURIDISCHE EN BOEKHOUDKUNDIGE INFORMATIE WETTELIJKE STATUS: SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF is een compartiment van het in subfondsen onderverdeelde Fonds SPDR ETFs, een beleggingsonderneming met variabel kapitaal naar Frans recht. DELEGATIE: De boekhoudkundige administratie van het Fonds is opgedragen aan State Street Banque S.A. BEWAARDER: State Street Banque S.A. ACCOUNTANT: Ernst & Young Audit. VERKOPER: State Street Global Advisors France S.A. AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR: Laatste beursdag van december van de NYSE Euronext in Parijs. DIVIDENDBELEID: Kapitalisatie en/of uitkering. VASTSTELLING VAN DE LIQUIDATIEWAARDE: Elke beursdag van de NYSE Euronext in Parijs. Daarnaast berekent NYSE Euronext op elk moment een indicatieve liquidatiewaarde. PUBLICATIE VAN DE LIQUIDATIEWAARDE: Dagelijks via Reuters <.STS>, Bloomberg <STS FP > en op VALUTA: euro. DAG VAN OPRICHTING, GOEDKEURING EN NOTERING: Het Fonds werd door de Franse Autoriteit Financiële Markten (AMF) op 15 maart 2001 goedgekeurd. De oprichting vond plaats op 5 september 2001 en de toelating tot de beursnotering van Euronext op 4 oktober Het noteringsprospectus van het Fonds kan worden opgevraagd bij State Street Banque S.A. en bij State Street Global Advisors France S.A. STEMRECHTEN: Het beleid inzake stemrechten van de Beheermaatschappij en het verslag over de uitoefening van stemrechten kan worden ingezien in het hoofdkantoor van de Beheermaatschappij. Tenzij de Beheermaatschappij binnen een maand na uw desbetreffende verzoek om informatie anders antwoordt mag u ervan uitgaan dat zij het stemrecht heeft uitgeoefend conform de uitgangspunten zoals beschreven in het beleid inzake stemrechten. 3 van 5

4 AANVULLENDE INFORMATIE MSCI Europe Consumer Staples Index SM is een handelsmerk van Morgan Stanley Capital International Inc. ( MSCI ) en met haar verbonden ondernemingen en heeft, in het kader van een sublicentie, bepaalde specifieke aanwendingen toegestaan aan een met de Beheermaatschappij van het Fonds verbonden onderneming. SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF, gebaseerd op de index MSCI Europe Consumer Staples Index SM, is niet door MSCI geverifieerd voor wat betreft het wettelijke karakter of de geschiktheid voor een gegeven belegger. Het compartiment wordt niet uitgegeven, gesponsord, gewaarborgd, verkocht of aanbevolen door MSCI. MSCI verstrekt geen waarborg en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF. MSCI is niet belast met en participeert niet in het beheer van de activa van SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF of de verkoop van die deel uitmaken van het compartiment. SPDR is een gedeponeerd handelsmerk van Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) en mag op basis van een licentie worden gebruikt door State Street Corporation. S&P en haar verbonden ondernemingen sponsoren, garanderen noch verkopen de financiële producten van State Street Corporation en haar verbonden ondernemingen en voorzien deze niet van advies; S&P en haar verbonden ondernemingen doen geen uitspraken en bieden geen garanties ten aanzien van de geschiktheid van het verwerven, verkopen of houden van deelbewijzen/ van dergelijke producten. Standard & Poor s, S&P, SPDR en S&P 500 zijn gedeponeerde handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC ( S&P ) en mogen op basis van een licentie worden gebruikt door State Street Corporation. 4 van 5

5 DEEL B - STATISTIEKEN Jaarlijks rendement RENDEMENT VAN HET FONDS Het hier vermelde staafdiagram en de tabellen geven een indicatie van de risico s in verband met een belegging in het Fonds op basis van de ontwikkeling van het ICBE-rendement van jaar op jaar en het geannualiseerde rendement van het Fonds, voor bepaalde periodes, ten opzichte van het geannualiseerde rendement van de index. De in het verleden door het Fonds behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst. Informatie over het door het Fonds verwezenlijkte rendement is beschikbaar op de website GEANNUALISEERD RENDEMENT PER De rendementberekening vindt plaats op basis van netto herbelegde coupons. 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR RENDEMENT SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SM ETF 31,41% -2,93% 1,00% INDEX MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES INDEX SM (zonder aftrek van commissies, kosten en belasting) 32,11% -2,70% 1,20% KOSTEN BEREKEND AAN HET FONDS IN DE LOOP VAN HET BOEKJAAR DAT WERD AFGESLOTEN OP WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN KOSTEN IN VERBAND MET BELEGGINGEN IN ANDERE ICBE S Deze kosten bestaan uit: kosten in verband met aankoop van effecten van andere ICBE s na aftrek van terugbetalingen die door de Beheermaatschappij van het Fonds zijn onderhandeld OVERIGE AAN HET FONDS IN REKENING GEBRACHTE KOSTEN Deze andere kosten bestaan uit: prestatieprovisies transactieprovisies (in%) 0,30% incl. belastingen 0,00% 0,00% 0,04% TOTALE KOSTEN AAN HET FONDS IN REKENING GEBRACHT OVER HET LAATSTE BOEKJAAR 0,34% TRANSACTIEKOSTEN IN VERBAND MET ROTATIE VAN DE PORTEFEUILLE PER Over het laatste boekjaar bedroegen de transactiekosten van het Fonds 0,04% van de gemiddelde activa van de portefeuille; het rotatiepercentage was 10,33%. Het rotatiepercentage is negatief wanneer het gecumuleerde bedrag van de inschrijvingen en terugkopen hoger ligt dan het gecumuleerde bedrag van de aankopen en verkopen van. Dit resultaat is gedeeltelijk afkomstig uit transacties met afgeleide producten die niet worden opgenomen in het bedrag van de aankopen en verkopen. Het rotatiepercentage van de portefeuille, zonder rekening te houden met inschrijvingen en terugkopen, bedroeg 90,53% van de gemiddelde activa van de portefeuille. Over dezelfde periode beliepen de transacties tussen de Beheersmaatschappij voor rekening van het Fonds en de met de Beheersmaatschappij verbonden ondernemingen maximaal 25% van het totaal van de transacties in dit boekjaar. SPDR ETFs Défense Plaza rue Delarivière-LeFoullon Paris La Défense Cedex -- Frankrijk 5 van 5

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER OVER DE FINANCIËLE BIJSLUITER Direxion Daily Financial Bear 3X Shares FINANCIËLE BIJSLUITER Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mn Services Levensloop Fonds

Mn Services Levensloop Fonds Supplement betreffende Mn Services Levensloop Fonds Subfonds: Platina Metaal & Techniek Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 3 1.1 Inleiding 3 1.2. Algemene informatie 4 2. Subfonds: Platina Metaal

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012

RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 RUSSELL INVESTMENT COMPANY P.L.C. een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 31 mei 2012 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie