EasyETF STOXX EUROPE 600

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EasyETF STOXX EUROPE 600"

Transcriptie

1 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF STOXX EUROPE

2 EasyETF STOXX EUROPE 600 BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMUM EEN MILJARD DEELBEWIJZEN VAN EasyETF STOXX EUROPE 600 STATUTAIR GEDEELTE Overeenkomstig artikelen L en L van de Code Monétaire et Financier keurde de Franse toezichthouder, de Autorité des marchés financiers onderhavig prospectus op 23 mei 2008 goed. De Autorité des marchés financiers vestigt de aandacht van het publiek op het feit dat: - Er geen garantie is dat de beheerdoelstelling van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 wordt bereikt. - Voor de verwezenlijking van de beheerdoelstelling van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 moet in ruime mate een beroep worden gedaan op financiële instrumenten die op de gereglementeerde markten of onderhands worden verhandeld en die een markt- en tegenpartijrisico kunnen opleveren. - Het is mogelijk dat de koers van een deelbewijs van het op de markt van Euronext Paris SA verhandelde beleggingsfonds FCP EasyETF STOXX Europe 600 de liquidatiewaarde van dat deelbewijs niet weergeeft. - Orders die niet binnen de reserveringsdrempels vastgesteld door Euronext Paris SA in artikel van de op 13 december 2004 gepubliceerde Instructie Euronext cash markets trading manual kunnen worden uitgevoerd, worden in reservering gesteld zoals bepaald in artikel van dezelfde instructie, en dit zolang vraag en aanbod de uitvoering tegen een toegestane koers onmogelijk maken. - Ingeval de notering of berekening van de STOXX Europe 600-index wordt stopgezet of ingeval Euronext Paris SA niet over de koers van deze index beschikt of ingeval Euronext Paris SA de dagelijkse liquidatiewaarde van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 of de indicatieve liquidatiewaarde van het compartiment EasyETF STOXX Europe 600 niet kan verkrijgen of berekenen en publiceren, kan het onmogelijk blijken om de deelbewijzen van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 te noteren. - Krachtens de voorwaarden van de animatiecontracten tussen Euronext Paris SA en de financiële instelling die "Marktmaker" is, kunnen de partijen die contracten naar eigen goedvinden wijzigen, met name met betrekking tot het aantal "Marktmakers", de verdwijning van de huidige "Marktmaker" en de maximale globale spreads tussen de aankoop- en de verkoopprijs die een liquiditeitsverlies kunnen veroorzaken. BEKNOPTE VOORSTELLING ISIN-CODE: FR

3 BENAMING EasyETF STOXX EUROPE 600 RECHTSVORM Beleggingsfonds naar Frans recht COMPARTIMENTEN / TOEVOERFONDS GEEN BEHEERMAATSCHAPPIJ: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BOEKHOUDKUNDIG BEHEERDER BIJ VOLMACHT BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE GEPLANDE BESTAANSDUUR ICBE OORSPRONKELIJK OPGERICHT VOOR EEN TERMIJN VAN 99 JAAR BEWAARDER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BEDRIJFSREVISOR DELOITTE EN PARTNERS VERKOOPAGENTEN BNP PARIBAS EN DE VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP BNP PARIBAS MARKTMAKER Op 29 maart 2010 is de financiële instelling "Marktmaker" de volgende: BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC INFORMATIE OVER DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER CLASSIFICATIE Internationale aandelen. BEHEERDOELSTELLING EasyETF STOXX EUROPE 600 heeft als doelstelling de performance van de STOXX EUROPE 600- index te weerspiegelen, ongeacht de ontwikkeling ervan. Aangezien het beleggingsfonds indexgebonden is, heeft het als doelstelling de tracking error in absolute waarde tussen de ontwikkeling van de liquidatiewaarde van het beleggingsfonds en die van de index onder 1 % te handhaven. Indien die tracking error meer dan 1 % bedraagt, mag ze in geen geval 5 % van de volatiliteit van de index overschrijden. REFERENTIE-INDICATOR De referentie-indicator is Stoxx Europe 600, gepubliceerd in EUR door Stoxx Limited. Stoxx Europe 600 is een index samengesteld uit aandelen van Europese bedrijven van uiteenlopende grootte. De index groepeert 600 waarden (200 grote kapitalisaties, 200 middelgrote kapitalisaties en 200 kleine kapitalisaties ). De selectie gebeurt in functie van de beurskapitalisatie van de diverse waarden. De index is onderworpen aan een driemaandelijkse herziening en omvat de samenstellende aandelen ex-dividend. De Bloomberg-code van de index is de <SXXR> Index. Een uitgebreide 1 3

4 beschrijving van de index en de publicatie van de waarden ervan zijn beschikbaar op de website BELEGGINGSSTRATEGIE De beleggingsregels van het beleggingsfonds voldoen aan de bepalingen van de gewijzigde Europese Richtlijn nr. 85/611 van 20 december Het fonds maakt gebruik van de afwijkende ratio s vermeld in artikel R van de Code monétaire et financier. 1. STRATEGIE TOEGEPAST OM DE BEHEERDOELSTELLING TE BEREIKEN: Om de aangekondigde beheerdoelstelling te bereiken, zal het fonds synthetische replicatietechnieken toepassen waarmee de opbrengsten uit het actief van het fonds kunnen worden geruild door gebruik te maken van onderhandse financiële termijninstrumenten (swaps, ) tegen een indexering volgens de referentie-index. Zo zijn de risicokenmerken van de portefeuille gelijkaardig aan die van de referentie-index. Het beleggingsfonds zal permanent belegd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 75 % in effecten die in aanmerking komen voor het Aandelenspaarplan (Plan d Epargne en Actions français PEA), aandelen van bedrijven uit allerlei sectoren, met grote of eventueel middelgrote kapitalisatie, uitgegeven op de markten van een of meer Europese landen en waarvan de performance bestemd is te worden geruild tegen een indexering volgens de referentie-index. Het fonds zal eveneens kunnen beleggen in obligaties en/of effecten van verhandelbare Franse en/of buitenlandse schuldinstrumenten en obligatierente-instrumenten- en/of monetaire instrumenten. Het fonds kan tot 10 % van zijn activa beleggen in deelbewijzen of in aanmerking komende aandelen van gecoördineerde Franse of Europese ICBE s uit elke classificatie. Deze ICBE s kunnen ICBE s zijn die beheerd worden door beheermaatschappijen van de Groep BNP PARIBAS. De blootstelling van het fonds aan afgeleide instrumenten is beperkt tot 100 % van het nettoactief. 2. AANVULLENDE BELEGGINGEN: Om de beheerdoelstelling te bereiken of te voldoen aan een specifieke beleggingsbehoefte kan de ICBE: - deposito s met een maximumtermijn van 12 maanden verrichten bij een of meer kredietinstellingen en beperkt tot 100 % van het nettoactief. - overgaan tot het lenen van contant geld, beperkt tot 10 % van het nettoactief. - overgaan tot het tijdelijk verwerven en vervreemden van effecten, beperkt tot 100 % van het nettoactief. RISICOPROFIEL Uw investering wordt voornamelijk belegd in financiële instrumenten die door de beheermaatschappij zijn geselecteerd. Die instrumenten zijn onderhevig aan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markten. De houder stelt zich via het beleggingsfonds hoofdzakelijk bloot aan de volgende risico s: % van de marktrisico s verbonden aan de ontwikkelingen van de STOXX Europe 600- index: Een neerwaartse ontwikkeling van de referentie-index veroorzaakt een daling van de liquidatiewaarde van het beleggingsfonds; - risico dat de beheerdoelstelling van het beleggingsfonds slechts gedeeltelijk wordt bereikt; 1 4

5 - risico het belegde kapitaal te verliezen: de belegger wordt gewaarschuwd dat de performance van de ICBE, die niet door een waarborg is beschermd, kan afwijken van de doelstellingen en dat het aanvankelijk belegde kapitaal (na afhouding van de inschrijvingsprovisies) mogelijk niet volledig aan hem wordt terugbetaald; - wisselkoersrisico, gezien de samenstelling van de referentie-index (meerdere valuta); - tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van financiële termijninstrumenten afgesloten met een kredietinstelling. De gedetailleerde nota bevat verduidelijkingen over de hierboven beschreven risico's. BETROKKEN INSCHRIJVERS EN PROFIEL VAN DE TYPISCHE BELEGGER Iedereen kan op het beleggingsfonds inschrijven. Het richt zich tot houders die willen deelnemen aan de Europese aandelenmarkt via de STOXX Europe 600-index. Het beleggingsfonds is bedoeld voor beleggers die door middel van een financiële belegging op de Europese aandelenmarkt kapitaalvermeerdering op lange termijn nastreven, waarbij tegelijk arbitragemogelijkheden op korte termijn worden geboden. Dit beleggingsfonds wordt immers continu genoteerd op Euronext Paris en wordt als een aandeel verhandeld. Het cumuleert dus de kenmerken van een genoteerd effect en van een ICBE. Het bedrag dat elke belegger redelijkerwijs in deze ICBE kan beleggen, hangt af van zijn persoonlijke situatie. Om het bedrag te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijk vermogen en zijn huidige behoeften tussen nu en minimum 5 jaar, maar ook met zijn voornemen risico s te nemen of veeleer een voorzichtige belegging te verkiezen. Er wordt hem ook ten zeerste aangeraden zijn beleggingen voldoende te spreiden om ze niet alleen aan de risico s van het beleggingsfonds bloot te stellen. INFORMATIE OVER KOSTEN, PROVISIES EN FISCAAL STELSEL KOSTEN EN PROVISIES PROVISIES VOOR INSCHRIJVING EN TERUGKOOP (ALLEEN VAN TOEPASSING OP TUSSENPERSONEN OP DE PRIMAIRE MARKT) Provisies voor inschrijving en terugkoop verhogen de prijs die de belegger betaalt bij inschrijving of verminderen de prijs die hij bij aflossing ontvangt. De voor het beleggingsfonds verworven provisies dienen om de kosten te dekken die door het beleggingsfonds zijn aangegaan om de toevertrouwde tegoeden te beleggen of te onttrekken. De niet-verworven provisies komen de financieel beheerder, verkoopagent, enz. toe. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijving en terugkoop Inschrijvingsprovisie niet verworven voor het beleggingsfonds Inschrijvingsprovisie verworven voor het beleggingsfonds Terugkoopprovisie niet verworven voor het beleggingsfonds Terugkoopprovisie verworven voor het beleggingsfonds Grondslag Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Percentage / Schaal Voor inschrijvingen in contanten: maximaal 7 % Voor inschrijvingen door inbreng van waardepapieren: maximaal euro Geen Voor terugkopen in contanten: maximaal 7 % Voor terugkopen in waardepapieren: maximaal euro Geen 1 5

6 De voorwaarden die van toepassing zijn voor aankopen en verkopen op de secundaire markt zijn deze die van toepassing zijn op die markt. Er worden geen terugkoop- noch inschrijvingsprovisies toegepast. De bemiddelingskosten hangen af van de gebruikte bemiddelaar. WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN Deze kosten omvatten alle direct aan het beleggingsfonds gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaarsprovisie, beursbelastingen, enz.) en de eventuele mutatieprovisie die met name door de bewaarder en de financieel beheerder kan worden geïnd. Aan de werkings- en beheerkosten kunnen de volgende kosten worden toegevoegd: - overperformanceprovisies. Hiermee wordt de financieel beheerder vergoed als het beleggingsfonds zijn doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus aan het beleggingsfonds gefactureerd; - mutatieprovisies die aan het beleggingsfonds zijn gefactureerd; - een deel van de opbrengst van tijdelijke aankoop- en verkooptransacties van effecten. Voor meer bijzonderheden over de kosten die daadwerkelijk aan het beleggingsfonds worden gefactureerd, verwijzen we naar het deel Statistieken van het vereenvoudigde prospectus. Aan het beleggingsfonds gefactureerde kosten Werkings- en beheerkosten inclusief taksen, met inbegrip van alle andere kosten dan transactiekosten, overperformancekosten en kosten verbonden aan beleggingen in ICBE s of beleggingsfondsen Grondslag Nettoactief Percentage / Schaal Maximum 0,40 % per jaar Overperformanceprovisie Nettoactief Geen Mutatieprovisies Heffing op elke transactie Geen BELASTINGSTELSEL Beleggingsfonds dat in aanmerking komt voor het Aandelenspaarplan. Afhankelijk van uw fiscaal stelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten uit het aandelenbezit van het beleggingsfonds aan belasting onderworpen zijn. Wij raden u aan hierover inlichtingen in te winnen bij de verkoopagent van het beleggingsfonds. COMMERCIËLE INFORMATIE Inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden op de primaire markt: De beheermaatschappij kan de inschrijvingen en terugkopen opschorten of stopzetten wanneer uitzonderlijke omstandigheden dat vereisen en als het belang van de houders dat noodzakelijk maakt. De deelbewijzen van het beleggingsfonds worden niet gedecimaliseerd gemaakt. De inschrijvingen en terugkopen kunnen slechts gebeuren voor een minimumbedrag van 2 miljoen euro, met uitzondering van de maatschappijen van de Groep BNP Paribas. De inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden dagelijks, van maandag tot en met vrijdag vóór uur (Parijse tijd), gecentraliseerd en verricht op basis van de liquidatiewaarde van dezelfde dag. Aanvragen die op zaterdag worden ontvangen, worden gecentraliseerd op de eerstvolgende werkdag. De inschrijvings- en terugkooporders worden gecentraliseerd bij de bewaarder, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, PANTIN. Inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden op de secundaire markt: 1 6

7 Op de secundaire markt is het minimale inschrijvings- en terugkoopbedrag van 2 miljoen euro niet van toepassing. Enkel de op die secundaire markt gebruikelijke transactievoorwaarden zijn van toepassing. Initiële liquidatiewaarde (primaire markt): Het slotniveau van de STOXX Europe 600-index op de oprichtingsdatum van het beleggingsfonds. Op 23/10/2008 is de Liquidatiewaarde van het Fonds gedeeld door 10. Minimum inschrijvings- en terugkoopbedrag op de primaire markt: 2 miljoen EUR, met uitzondering van de maatschappijen van de Groep BNP Paribas. Datum en berekeningsfrequentie van de liquidatiewaarde: dagelijks. De liquidatiewaarde wordt dagelijks vastgesteld, behalve op de dagen waarop de index niet gepubliceerd wordt (kalender gepubliceerd door de vennootschap Stoxx) of op dagen waarop niet wordt verhandeld, of waarop de sluiting wordt vervroegd, op een van de markten die de notering verschaft van componenten van de index waarvan de weging een betekenisvol deel van de index (meer dan 10 %) vertegenwoordigt. Op de publicatiedagen van de liquidatiewaarde en de openingsdagen van Euronext Paris SA wordt een indicatieve liquidatiewaarde in euro door Euronext Paris SA berekend en gepubliceerd. Plaats en voorwaarden van publicatie of mededeling van de liquidatiewaarde: Op de zetel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT en op de website Betalings- en leveringsvoorwaarden van de inschrijvingen/terugkopen: De betaling/levering van inschrijvingen/terugkopen wordt ten laatste drie beursdagen volgend op de ontvangstdatum van de inschrijvings-/terugkoopaanvragen uitgevoerd. INFORMATIE OVER DE TOELATING VAN DEELBEWIJZEN VAN HET BELEGGINGSFONDS EasyETF STOXX 600 OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA Op 10 juni 2008 zijn er deelbewijzen, die volledig werden onderschreven. Ieder nieuw deelbewijs van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 dat werd onderschreven in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig prospectus dat is goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers wordt automatisch toegelaten voor verhandeling ten belope van maximaal 1 miljard deelbewijzen. De toelating voor verhandeling van deelbewijzen op de markt Euronext Paris SA is voorzien voor 23 juni EFFECTEN TER BESCHIKKING VAN DE MARKT Op 23 juni 2008 werden deelbewijzen van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 ter beschikking van de markt gesteld. De initiële waarde van een deelbewijs van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 bedroeg 306,61 euro op 10 juni 2008, wat overeenstemt met de waarde van de slotfixing van de EasyETF STOXX Europe 600-index op 10 juni FINANCIELE INSTELLING "MARKTMAKER" Op 29 maart 2010 is de financiële instelling "Marktmaker" voor de deelbewijzen van het beleggingsfonds EAsyETF STOXX Europe 600: BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC In overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden voor verhandeling op de markt van Euronext Paris SA, verbindt de Marktmaker zich ertoe de markt van de deelbewijzen van het beleggingsfonds bij te houden vanaf hun toelating tot notering op de markt Euronext Paris SA. In het bijzonder verbindt de Marktmaker zich ertoe zijn animatieactiviteiten uit te oefenen door permanent op de markt aanwezig te zijn, hetgeen op de eerste plaats tot uiting komt in de positionering van een prijsspreiding koper/verkoper. 1 7

8 De Marktmaker heeft er zich tegenover Euronext Paris SA contractueel toe verbonden om voor het beleggingsfonds het volgende te respecteren: - een maximale globale spread van 3 % tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs in het gecentraliseerde orderboek. - een minimumbedrag van euro nominale waarde bij de aankoop en de verkoop. De verplichtingen van de Marktmaker van het beleggingsfonds worden opgeschort in de volgende gevallen: - als de STOXX Europe 600-index niet beschikbaar is. - in geval van moeilijkheden op de beursmarkt, zoals met name een algemene koersafwijking of een storing die het normale beheer van de marktanimatie onmogelijk maakt. Bovendien moet de Marktmaker ervoor zorgen dat de beurskoers niet meer dan 1,5 % van de indicatieve liquidatiewaarde afwijkt. De indicatieve liquidatiewaarde van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 is een indicatieve theoretische liquidatiewaarde berekend door Euronext Paris tijdens de noteringszitting in Parijs door gebruik te maken van de STOXX Europe 600-index. De indicatieve liquidatiewaarde stelt de beleggers in staat de prijzen die door de Marktmaker op de markt worden aangeboden te vergelijken met de indicatieve theoretische liquidatiewaarde. AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR Laatste beursdag van de maand september. Eerste afsluiting: september BESTEMMING VAN DE RESULTATEN Kapitalisatie. Boeking volgens de methode van de geïnde coupons. UITDRUKKINGSVALUTA VAN DE DEELBEWIJZEN EUR OGENBLIKKELIJKE LIQUIDATIEWAARDE VAN HET BELEGGINGSFONDS EasyETF STOXX EUROPE 600 Voor de berekening van de indicatieve liquidatiewaarde van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 zal Euronext Paris SA gebruik maken van de STOXX Europe 600-index die berekend wordt ter noteringszitting in Parijs. Als de publicatie van de STOXX Europe 600-index wordt stopgezet, kan de indicatieve liquidatiewaarde niet berekend worden en wordt de verhandeling van de deelbewijzen van het beleggingsfonds opgeschort. Er worden reserveringsdrempels vastgesteld door toepassing van een variatiepercentage van 1,50 % aan weerszijden van de indicatieve liquidatiewaarde van het beleggingsfonds die berekend wordt door Euronext Paris SA en geactualiseerd wordt via een raming tijdens de zitting in functie van de variatie van de STOXX Europe600-index. Boven die drempel worden de beursgenoteerde deelbewijzen van het beleggingsfonds gereserveerd en wordt het fonds niet langer genoteerd. De notering ervan wordt opgeschort. Zodra de waarde onder de drempel zakt, wordt de notering hervat. De verhandeling wordt opgeschort in de veronderstelling dat de berekening van de indicatieve liquidatiewaarde en dus de actualisering van bovengenoemde drempels onmogelijk zijn, dat wil zeggen in de volgende gevallen: - stopzetting van de notering of van de berekening van de STOXX Europe 600index; - onbeschikbaarheid voor Euronext Paris SA van de koers van de STOXX Europe 600-index; - onmogelijkheid voor Euronext Paris SA om de dagelijkse liquidatiewaarde van het beleggingsfonds te verkrijgen of om de indicatieve liquidatiewaarde te berekenen en bekend te maken. 1 8

9 PLAATS EN VOORWAARDEN VAN PUBLICATIE EN MEDEDELING VAN DE LIQUIDATIEWAARDE Op de zetel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT en op de website De verspreiding van dit vereenvoudigde prospectus en het aanbod of de aankoop van deelbewijzen van het beleggingsfonds kunnen in sommige landen onderworpen zijn aan beperkingen. Dit vereenvoudigde prospectus is geen aanbod noch verkoophandeling op initiatief van wie dan ook, in eender welk land waar dit aanbod of deze verkoophandeling onwettig zou zijn, of waar de persoon die dit aanbod formuleert of deze verkoophandeling uitvoert niet de vereiste voorwaarden zou vervullen om dit te doen, of gericht aan eender welke persoon tegenover wie het onwettig zou zijn dit aanbod te formuleren of tegenover wie het onwettig zou zijn een verkoophandeling te stellen. De deelbewijzen van het beleggingsfonds werden niet en zullen niet in de Verenigde Staten voor rekening van of ten bate van een burger of ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht. Geen enkele andere persoon dan deze die vernoemd zijn in dit vereenvoudigde prospectus is gerechtigd om inlichtingen over het beleggingsfonds te verschaffen. OPRICHTINGSDATUM Dit beleggingsfonds werd op 23 mei 2008 door de Autorité des marchés financiers goedgekeurd en op 10 juni 2008 opgericht. NOTERING OP ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKTEN De deelbewijzen van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 kunnen later voor notering op andere gereglementeerde markten worden toegelaten. AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden binnen een week toegestuurd op eenvoudig schriftelijk verzoek van de houder gericht aan: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Service Marketing TSA Paris cedex 09 Bijkomende inlichtingen kunnen eventueel op aanvraag verkregen worden bij: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Service Marketing TSA Paris cedex 09 Publicatiedatum van het prospectus: 16 september De website van AMF (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van reglementaire documenten en over alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van de beleggers. Onderhavig vereenvoudigd prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. ****** 1 9

10 DEEL STATISTIEKEN 1- PERFORMANCES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 GEANNUALISEERDE PERFORMANCE 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR ICBE 32.61% - - REFERENTIE- INDEX: DJ STOXX 600 (NR) 32.99% - - WAARSCHUWING Resultaten uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. (De berekeningen van de performance worden in voorkomend geval met netto herbelegde coupons uitgevoerd) 1 10

11 2 PRESENTATIE VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30 september 2009 WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN 0,31 % KOST VOORTVLOEIEND UIT DE BELEGGING IN ANDERE ICBE S OF BELEGGINGSFONDSEN Die kost wordt bepaald door: - De kosten met betrekking tot de aankoop van ICBE s en beleggingsfondsen - Na aftrek van de retrocessies die onderhandeld zijn door de beheermaatschappij van de beleggende ICBE ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN Die kosten zijn samengesteld uit: - Overperformanceprovisie - Mutatieprovisies TOTAAL GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN HET LAATSTE AFGESLOTEN BOEKJAAR 0,00 % 0,00 % 0,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1 11

12 ALGEMENE DEFINITIE VAN DE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN Deze kosten dekken alle rechtstreeks aan de ICBE gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten en, in voorkomend geval, van de overperformanceprovisie. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaarsprovisie, beursbelastingen, ) en de mutatieprovisie (zie hieronder). De werkings- en beheerkosten omvatten met name de kosten van financieel beheer, de kosten van administratief en boekhoudkundig beheer, de kosten van depot, bewaring en audit. KOST VOORTVLOEIEND UIT DE AANKOOP VAN ICBE S EN/OF BELEGGINGSFONDSEN: Sommige ICBE s beleggen in andere ICBE s of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel- ICBE s). De aankoop en bewaring van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) leggen aan de kopende ICBE twee soorten kosten op die hier worden geëvalueerd: - inschrijvings-/terugkoopprovisies. Het gedeelte van deze provisies verkregen voor de doel-icbe is gelijkgesteld met transactiekosten en wordt hier niet meegerekend. - kosten die rechtstreeks gefactureerd worden aan de doel-icbe, die indirecte kosten uitmaken voor de kopende ICBE. In sommige gevallen kan de kopende ICBE retrocessies onderhandelen, met andere woorden, kortingen op sommige van deze kosten. Die kortingen verminderen het totaal van de kosten die de kopende ICBE daadwerkelijk draagt. ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN: Andere kosten kunnen aan de ICBE worden gefactureerd. Het betreft: - overperformanceprovisies. Hiermee wordt de beheermaatschappij vergoed als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. - mutatieprovisies. De mutatieprovisie is een provisie die bij elke transactie op de portefeuille aan de ICBE wordt gefactureerd. Het volledige prospectus beschrijft deze provisies uitvoerig. De beheermaatschappij kan ervan genieten aan de voorwaarden bepaald in deel A van het vereenvoudigde prospectus. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat deze andere kosten van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen en dat de cijfers die hier worden vermeld deze zijn die werden vastgesteld in het vorige boekjaar. 3 INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES IN HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30 september 2009 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 0,00 % van het gemiddelde actief. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 537,05 % van het gemiddelde actief. De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE s die zij beheert en de verbonden vennootschappen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Vermogensklassen Transacties Aandelen 13,23 % Schuldinstrumenten 28,35 % 1 12 AANVULLENDE INFORMATIE

13 De gegevens over de transacties uitgevoerd met de zogenaamde verbonden maatschappijen hebben betrekking op de transacties uitgevoerd door de beheermaatschappij voor alle ICBE s die zij beheert en niet alleen voor de ICBE die het voorwerp uitmaakt van dit "Deel B. 1 13

14 1 14

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II BNP PARIBAS B FUND II Prospectus H e t p r o s p e c t u s b e v a t e e n a l g e m e e n d e e l o v e r d e S I C A V e n a f z o n d e r l i j k e d e l e n p e r c o m p a r t i m e n t. D e s t a

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST

PROSPECTUS CRELAN INVEST PROSPECTUS CRELAN INVEST Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) van Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze Vennootschap ICB die geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie