EasyETF STOXX EUROPE 600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EasyETF STOXX EUROPE 600"

Transcriptie

1 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF STOXX EUROPE

2 EasyETF STOXX EUROPE 600 BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMUM EEN MILJARD DEELBEWIJZEN VAN EasyETF STOXX EUROPE 600 STATUTAIR GEDEELTE Overeenkomstig artikelen L en L van de Code Monétaire et Financier keurde de Franse toezichthouder, de Autorité des marchés financiers onderhavig prospectus op 23 mei 2008 goed. De Autorité des marchés financiers vestigt de aandacht van het publiek op het feit dat: - Er geen garantie is dat de beheerdoelstelling van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 wordt bereikt. - Voor de verwezenlijking van de beheerdoelstelling van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 moet in ruime mate een beroep worden gedaan op financiële instrumenten die op de gereglementeerde markten of onderhands worden verhandeld en die een markt- en tegenpartijrisico kunnen opleveren. - Het is mogelijk dat de koers van een deelbewijs van het op de markt van Euronext Paris SA verhandelde beleggingsfonds FCP EasyETF STOXX Europe 600 de liquidatiewaarde van dat deelbewijs niet weergeeft. - Orders die niet binnen de reserveringsdrempels vastgesteld door Euronext Paris SA in artikel van de op 13 december 2004 gepubliceerde Instructie Euronext cash markets trading manual kunnen worden uitgevoerd, worden in reservering gesteld zoals bepaald in artikel van dezelfde instructie, en dit zolang vraag en aanbod de uitvoering tegen een toegestane koers onmogelijk maken. - Ingeval de notering of berekening van de STOXX Europe 600-index wordt stopgezet of ingeval Euronext Paris SA niet over de koers van deze index beschikt of ingeval Euronext Paris SA de dagelijkse liquidatiewaarde van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 of de indicatieve liquidatiewaarde van het compartiment EasyETF STOXX Europe 600 niet kan verkrijgen of berekenen en publiceren, kan het onmogelijk blijken om de deelbewijzen van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 te noteren. - Krachtens de voorwaarden van de animatiecontracten tussen Euronext Paris SA en de financiële instelling die "Marktmaker" is, kunnen de partijen die contracten naar eigen goedvinden wijzigen, met name met betrekking tot het aantal "Marktmakers", de verdwijning van de huidige "Marktmaker" en de maximale globale spreads tussen de aankoop- en de verkoopprijs die een liquiditeitsverlies kunnen veroorzaken. BEKNOPTE VOORSTELLING ISIN-CODE: FR

3 BENAMING EasyETF STOXX EUROPE 600 RECHTSVORM Beleggingsfonds naar Frans recht COMPARTIMENTEN / TOEVOERFONDS GEEN BEHEERMAATSCHAPPIJ: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BOEKHOUDKUNDIG BEHEERDER BIJ VOLMACHT BNP PARIBAS FUND SERVICES FRANCE GEPLANDE BESTAANSDUUR ICBE OORSPRONKELIJK OPGERICHT VOOR EEN TERMIJN VAN 99 JAAR BEWAARDER BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES BEDRIJFSREVISOR DELOITTE EN PARTNERS VERKOOPAGENTEN BNP PARIBAS EN DE VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP BNP PARIBAS MARKTMAKER Op 29 maart 2010 is de financiële instelling "Marktmaker" de volgende: BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC INFORMATIE OVER DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER CLASSIFICATIE Internationale aandelen. BEHEERDOELSTELLING EasyETF STOXX EUROPE 600 heeft als doelstelling de performance van de STOXX EUROPE 600- index te weerspiegelen, ongeacht de ontwikkeling ervan. Aangezien het beleggingsfonds indexgebonden is, heeft het als doelstelling de tracking error in absolute waarde tussen de ontwikkeling van de liquidatiewaarde van het beleggingsfonds en die van de index onder 1 % te handhaven. Indien die tracking error meer dan 1 % bedraagt, mag ze in geen geval 5 % van de volatiliteit van de index overschrijden. REFERENTIE-INDICATOR De referentie-indicator is Stoxx Europe 600, gepubliceerd in EUR door Stoxx Limited. Stoxx Europe 600 is een index samengesteld uit aandelen van Europese bedrijven van uiteenlopende grootte. De index groepeert 600 waarden (200 grote kapitalisaties, 200 middelgrote kapitalisaties en 200 kleine kapitalisaties ). De selectie gebeurt in functie van de beurskapitalisatie van de diverse waarden. De index is onderworpen aan een driemaandelijkse herziening en omvat de samenstellende aandelen ex-dividend. De Bloomberg-code van de index is de <SXXR> Index. Een uitgebreide 1 3

4 beschrijving van de index en de publicatie van de waarden ervan zijn beschikbaar op de website BELEGGINGSSTRATEGIE De beleggingsregels van het beleggingsfonds voldoen aan de bepalingen van de gewijzigde Europese Richtlijn nr. 85/611 van 20 december Het fonds maakt gebruik van de afwijkende ratio s vermeld in artikel R van de Code monétaire et financier. 1. STRATEGIE TOEGEPAST OM DE BEHEERDOELSTELLING TE BEREIKEN: Om de aangekondigde beheerdoelstelling te bereiken, zal het fonds synthetische replicatietechnieken toepassen waarmee de opbrengsten uit het actief van het fonds kunnen worden geruild door gebruik te maken van onderhandse financiële termijninstrumenten (swaps, ) tegen een indexering volgens de referentie-index. Zo zijn de risicokenmerken van de portefeuille gelijkaardig aan die van de referentie-index. Het beleggingsfonds zal permanent belegd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 75 % in effecten die in aanmerking komen voor het Aandelenspaarplan (Plan d Epargne en Actions français PEA), aandelen van bedrijven uit allerlei sectoren, met grote of eventueel middelgrote kapitalisatie, uitgegeven op de markten van een of meer Europese landen en waarvan de performance bestemd is te worden geruild tegen een indexering volgens de referentie-index. Het fonds zal eveneens kunnen beleggen in obligaties en/of effecten van verhandelbare Franse en/of buitenlandse schuldinstrumenten en obligatierente-instrumenten- en/of monetaire instrumenten. Het fonds kan tot 10 % van zijn activa beleggen in deelbewijzen of in aanmerking komende aandelen van gecoördineerde Franse of Europese ICBE s uit elke classificatie. Deze ICBE s kunnen ICBE s zijn die beheerd worden door beheermaatschappijen van de Groep BNP PARIBAS. De blootstelling van het fonds aan afgeleide instrumenten is beperkt tot 100 % van het nettoactief. 2. AANVULLENDE BELEGGINGEN: Om de beheerdoelstelling te bereiken of te voldoen aan een specifieke beleggingsbehoefte kan de ICBE: - deposito s met een maximumtermijn van 12 maanden verrichten bij een of meer kredietinstellingen en beperkt tot 100 % van het nettoactief. - overgaan tot het lenen van contant geld, beperkt tot 10 % van het nettoactief. - overgaan tot het tijdelijk verwerven en vervreemden van effecten, beperkt tot 100 % van het nettoactief. RISICOPROFIEL Uw investering wordt voornamelijk belegd in financiële instrumenten die door de beheermaatschappij zijn geselecteerd. Die instrumenten zijn onderhevig aan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markten. De houder stelt zich via het beleggingsfonds hoofdzakelijk bloot aan de volgende risico s: % van de marktrisico s verbonden aan de ontwikkelingen van de STOXX Europe 600- index: Een neerwaartse ontwikkeling van de referentie-index veroorzaakt een daling van de liquidatiewaarde van het beleggingsfonds; - risico dat de beheerdoelstelling van het beleggingsfonds slechts gedeeltelijk wordt bereikt; 1 4

5 - risico het belegde kapitaal te verliezen: de belegger wordt gewaarschuwd dat de performance van de ICBE, die niet door een waarborg is beschermd, kan afwijken van de doelstellingen en dat het aanvankelijk belegde kapitaal (na afhouding van de inschrijvingsprovisies) mogelijk niet volledig aan hem wordt terugbetaald; - wisselkoersrisico, gezien de samenstelling van de referentie-index (meerdere valuta); - tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van financiële termijninstrumenten afgesloten met een kredietinstelling. De gedetailleerde nota bevat verduidelijkingen over de hierboven beschreven risico's. BETROKKEN INSCHRIJVERS EN PROFIEL VAN DE TYPISCHE BELEGGER Iedereen kan op het beleggingsfonds inschrijven. Het richt zich tot houders die willen deelnemen aan de Europese aandelenmarkt via de STOXX Europe 600-index. Het beleggingsfonds is bedoeld voor beleggers die door middel van een financiële belegging op de Europese aandelenmarkt kapitaalvermeerdering op lange termijn nastreven, waarbij tegelijk arbitragemogelijkheden op korte termijn worden geboden. Dit beleggingsfonds wordt immers continu genoteerd op Euronext Paris en wordt als een aandeel verhandeld. Het cumuleert dus de kenmerken van een genoteerd effect en van een ICBE. Het bedrag dat elke belegger redelijkerwijs in deze ICBE kan beleggen, hangt af van zijn persoonlijke situatie. Om het bedrag te bepalen, moet hij rekening houden met zijn persoonlijk vermogen en zijn huidige behoeften tussen nu en minimum 5 jaar, maar ook met zijn voornemen risico s te nemen of veeleer een voorzichtige belegging te verkiezen. Er wordt hem ook ten zeerste aangeraden zijn beleggingen voldoende te spreiden om ze niet alleen aan de risico s van het beleggingsfonds bloot te stellen. INFORMATIE OVER KOSTEN, PROVISIES EN FISCAAL STELSEL KOSTEN EN PROVISIES PROVISIES VOOR INSCHRIJVING EN TERUGKOOP (ALLEEN VAN TOEPASSING OP TUSSENPERSONEN OP DE PRIMAIRE MARKT) Provisies voor inschrijving en terugkoop verhogen de prijs die de belegger betaalt bij inschrijving of verminderen de prijs die hij bij aflossing ontvangt. De voor het beleggingsfonds verworven provisies dienen om de kosten te dekken die door het beleggingsfonds zijn aangegaan om de toevertrouwde tegoeden te beleggen of te onttrekken. De niet-verworven provisies komen de financieel beheerder, verkoopagent, enz. toe. Kosten ten laste van de belegger bij inschrijving en terugkoop Inschrijvingsprovisie niet verworven voor het beleggingsfonds Inschrijvingsprovisie verworven voor het beleggingsfonds Terugkoopprovisie niet verworven voor het beleggingsfonds Terugkoopprovisie verworven voor het beleggingsfonds Grondslag Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Liquidatiewaarde aantal deelbewijzen Percentage / Schaal Voor inschrijvingen in contanten: maximaal 7 % Voor inschrijvingen door inbreng van waardepapieren: maximaal euro Geen Voor terugkopen in contanten: maximaal 7 % Voor terugkopen in waardepapieren: maximaal euro Geen 1 5

6 De voorwaarden die van toepassing zijn voor aankopen en verkopen op de secundaire markt zijn deze die van toepassing zijn op die markt. Er worden geen terugkoop- noch inschrijvingsprovisies toegepast. De bemiddelingskosten hangen af van de gebruikte bemiddelaar. WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN Deze kosten omvatten alle direct aan het beleggingsfonds gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaarsprovisie, beursbelastingen, enz.) en de eventuele mutatieprovisie die met name door de bewaarder en de financieel beheerder kan worden geïnd. Aan de werkings- en beheerkosten kunnen de volgende kosten worden toegevoegd: - overperformanceprovisies. Hiermee wordt de financieel beheerder vergoed als het beleggingsfonds zijn doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus aan het beleggingsfonds gefactureerd; - mutatieprovisies die aan het beleggingsfonds zijn gefactureerd; - een deel van de opbrengst van tijdelijke aankoop- en verkooptransacties van effecten. Voor meer bijzonderheden over de kosten die daadwerkelijk aan het beleggingsfonds worden gefactureerd, verwijzen we naar het deel Statistieken van het vereenvoudigde prospectus. Aan het beleggingsfonds gefactureerde kosten Werkings- en beheerkosten inclusief taksen, met inbegrip van alle andere kosten dan transactiekosten, overperformancekosten en kosten verbonden aan beleggingen in ICBE s of beleggingsfondsen Grondslag Nettoactief Percentage / Schaal Maximum 0,40 % per jaar Overperformanceprovisie Nettoactief Geen Mutatieprovisies Heffing op elke transactie Geen BELASTINGSTELSEL Beleggingsfonds dat in aanmerking komt voor het Aandelenspaarplan. Afhankelijk van uw fiscaal stelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten uit het aandelenbezit van het beleggingsfonds aan belasting onderworpen zijn. Wij raden u aan hierover inlichtingen in te winnen bij de verkoopagent van het beleggingsfonds. COMMERCIËLE INFORMATIE Inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden op de primaire markt: De beheermaatschappij kan de inschrijvingen en terugkopen opschorten of stopzetten wanneer uitzonderlijke omstandigheden dat vereisen en als het belang van de houders dat noodzakelijk maakt. De deelbewijzen van het beleggingsfonds worden niet gedecimaliseerd gemaakt. De inschrijvingen en terugkopen kunnen slechts gebeuren voor een minimumbedrag van 2 miljoen euro, met uitzondering van de maatschappijen van de Groep BNP Paribas. De inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden dagelijks, van maandag tot en met vrijdag vóór uur (Parijse tijd), gecentraliseerd en verricht op basis van de liquidatiewaarde van dezelfde dag. Aanvragen die op zaterdag worden ontvangen, worden gecentraliseerd op de eerstvolgende werkdag. De inschrijvings- en terugkooporders worden gecentraliseerd bij de bewaarder, BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, PANTIN. Inschrijvings- en terugkoopvoorwaarden op de secundaire markt: 1 6

7 Op de secundaire markt is het minimale inschrijvings- en terugkoopbedrag van 2 miljoen euro niet van toepassing. Enkel de op die secundaire markt gebruikelijke transactievoorwaarden zijn van toepassing. Initiële liquidatiewaarde (primaire markt): Het slotniveau van de STOXX Europe 600-index op de oprichtingsdatum van het beleggingsfonds. Op 23/10/2008 is de Liquidatiewaarde van het Fonds gedeeld door 10. Minimum inschrijvings- en terugkoopbedrag op de primaire markt: 2 miljoen EUR, met uitzondering van de maatschappijen van de Groep BNP Paribas. Datum en berekeningsfrequentie van de liquidatiewaarde: dagelijks. De liquidatiewaarde wordt dagelijks vastgesteld, behalve op de dagen waarop de index niet gepubliceerd wordt (kalender gepubliceerd door de vennootschap Stoxx) of op dagen waarop niet wordt verhandeld, of waarop de sluiting wordt vervroegd, op een van de markten die de notering verschaft van componenten van de index waarvan de weging een betekenisvol deel van de index (meer dan 10 %) vertegenwoordigt. Op de publicatiedagen van de liquidatiewaarde en de openingsdagen van Euronext Paris SA wordt een indicatieve liquidatiewaarde in euro door Euronext Paris SA berekend en gepubliceerd. Plaats en voorwaarden van publicatie of mededeling van de liquidatiewaarde: Op de zetel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT en op de website Betalings- en leveringsvoorwaarden van de inschrijvingen/terugkopen: De betaling/levering van inschrijvingen/terugkopen wordt ten laatste drie beursdagen volgend op de ontvangstdatum van de inschrijvings-/terugkoopaanvragen uitgevoerd. INFORMATIE OVER DE TOELATING VAN DEELBEWIJZEN VAN HET BELEGGINGSFONDS EasyETF STOXX 600 OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA Op 10 juni 2008 zijn er deelbewijzen, die volledig werden onderschreven. Ieder nieuw deelbewijs van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 dat werd onderschreven in overeenstemming met de bepalingen van onderhavig prospectus dat is goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers wordt automatisch toegelaten voor verhandeling ten belope van maximaal 1 miljard deelbewijzen. De toelating voor verhandeling van deelbewijzen op de markt Euronext Paris SA is voorzien voor 23 juni EFFECTEN TER BESCHIKKING VAN DE MARKT Op 23 juni 2008 werden deelbewijzen van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 ter beschikking van de markt gesteld. De initiële waarde van een deelbewijs van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 bedroeg 306,61 euro op 10 juni 2008, wat overeenstemt met de waarde van de slotfixing van de EasyETF STOXX Europe 600-index op 10 juni FINANCIELE INSTELLING "MARKTMAKER" Op 29 maart 2010 is de financiële instelling "Marktmaker" voor de deelbewijzen van het beleggingsfonds EAsyETF STOXX Europe 600: BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC In overeenstemming met de toelatingsvoorwaarden voor verhandeling op de markt van Euronext Paris SA, verbindt de Marktmaker zich ertoe de markt van de deelbewijzen van het beleggingsfonds bij te houden vanaf hun toelating tot notering op de markt Euronext Paris SA. In het bijzonder verbindt de Marktmaker zich ertoe zijn animatieactiviteiten uit te oefenen door permanent op de markt aanwezig te zijn, hetgeen op de eerste plaats tot uiting komt in de positionering van een prijsspreiding koper/verkoper. 1 7

8 De Marktmaker heeft er zich tegenover Euronext Paris SA contractueel toe verbonden om voor het beleggingsfonds het volgende te respecteren: - een maximale globale spread van 3 % tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs in het gecentraliseerde orderboek. - een minimumbedrag van euro nominale waarde bij de aankoop en de verkoop. De verplichtingen van de Marktmaker van het beleggingsfonds worden opgeschort in de volgende gevallen: - als de STOXX Europe 600-index niet beschikbaar is. - in geval van moeilijkheden op de beursmarkt, zoals met name een algemene koersafwijking of een storing die het normale beheer van de marktanimatie onmogelijk maakt. Bovendien moet de Marktmaker ervoor zorgen dat de beurskoers niet meer dan 1,5 % van de indicatieve liquidatiewaarde afwijkt. De indicatieve liquidatiewaarde van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 is een indicatieve theoretische liquidatiewaarde berekend door Euronext Paris tijdens de noteringszitting in Parijs door gebruik te maken van de STOXX Europe 600-index. De indicatieve liquidatiewaarde stelt de beleggers in staat de prijzen die door de Marktmaker op de markt worden aangeboden te vergelijken met de indicatieve theoretische liquidatiewaarde. AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR Laatste beursdag van de maand september. Eerste afsluiting: september BESTEMMING VAN DE RESULTATEN Kapitalisatie. Boeking volgens de methode van de geïnde coupons. UITDRUKKINGSVALUTA VAN DE DEELBEWIJZEN EUR OGENBLIKKELIJKE LIQUIDATIEWAARDE VAN HET BELEGGINGSFONDS EasyETF STOXX EUROPE 600 Voor de berekening van de indicatieve liquidatiewaarde van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 zal Euronext Paris SA gebruik maken van de STOXX Europe 600-index die berekend wordt ter noteringszitting in Parijs. Als de publicatie van de STOXX Europe 600-index wordt stopgezet, kan de indicatieve liquidatiewaarde niet berekend worden en wordt de verhandeling van de deelbewijzen van het beleggingsfonds opgeschort. Er worden reserveringsdrempels vastgesteld door toepassing van een variatiepercentage van 1,50 % aan weerszijden van de indicatieve liquidatiewaarde van het beleggingsfonds die berekend wordt door Euronext Paris SA en geactualiseerd wordt via een raming tijdens de zitting in functie van de variatie van de STOXX Europe600-index. Boven die drempel worden de beursgenoteerde deelbewijzen van het beleggingsfonds gereserveerd en wordt het fonds niet langer genoteerd. De notering ervan wordt opgeschort. Zodra de waarde onder de drempel zakt, wordt de notering hervat. De verhandeling wordt opgeschort in de veronderstelling dat de berekening van de indicatieve liquidatiewaarde en dus de actualisering van bovengenoemde drempels onmogelijk zijn, dat wil zeggen in de volgende gevallen: - stopzetting van de notering of van de berekening van de STOXX Europe 600index; - onbeschikbaarheid voor Euronext Paris SA van de koers van de STOXX Europe 600-index; - onmogelijkheid voor Euronext Paris SA om de dagelijkse liquidatiewaarde van het beleggingsfonds te verkrijgen of om de indicatieve liquidatiewaarde te berekenen en bekend te maken. 1 8

9 PLAATS EN VOORWAARDEN VAN PUBLICATIE EN MEDEDELING VAN DE LIQUIDATIEWAARDE Op de zetel van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT en op de website De verspreiding van dit vereenvoudigde prospectus en het aanbod of de aankoop van deelbewijzen van het beleggingsfonds kunnen in sommige landen onderworpen zijn aan beperkingen. Dit vereenvoudigde prospectus is geen aanbod noch verkoophandeling op initiatief van wie dan ook, in eender welk land waar dit aanbod of deze verkoophandeling onwettig zou zijn, of waar de persoon die dit aanbod formuleert of deze verkoophandeling uitvoert niet de vereiste voorwaarden zou vervullen om dit te doen, of gericht aan eender welke persoon tegenover wie het onwettig zou zijn dit aanbod te formuleren of tegenover wie het onwettig zou zijn een verkoophandeling te stellen. De deelbewijzen van het beleggingsfonds werden niet en zullen niet in de Verenigde Staten voor rekening van of ten bate van een burger of ingezetene van de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht. Geen enkele andere persoon dan deze die vernoemd zijn in dit vereenvoudigde prospectus is gerechtigd om inlichtingen over het beleggingsfonds te verschaffen. OPRICHTINGSDATUM Dit beleggingsfonds werd op 23 mei 2008 door de Autorité des marchés financiers goedgekeurd en op 10 juni 2008 opgericht. NOTERING OP ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKTEN De deelbewijzen van het beleggingsfonds EasyETF STOXX Europe 600 kunnen later voor notering op andere gereglementeerde markten worden toegelaten. AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden binnen een week toegestuurd op eenvoudig schriftelijk verzoek van de houder gericht aan: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Service Marketing TSA Paris cedex 09 Bijkomende inlichtingen kunnen eventueel op aanvraag verkregen worden bij: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Service Marketing TSA Paris cedex 09 Publicatiedatum van het prospectus: 16 september De website van AMF (www.amf-france.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van reglementaire documenten en over alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van de beleggers. Onderhavig vereenvoudigd prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. ****** 1 9

10 DEEL STATISTIEKEN 1- PERFORMANCES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 GEANNUALISEERDE PERFORMANCE 1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR ICBE 32.61% - - REFERENTIE- INDEX: DJ STOXX 600 (NR) 32.99% - - WAARSCHUWING Resultaten uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Ze zijn niet constant in de tijd. (De berekeningen van de performance worden in voorkomend geval met netto herbelegde coupons uitgevoerd) 1 10

11 2 PRESENTATIE VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30 september 2009 WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN 0,31 % KOST VOORTVLOEIEND UIT DE BELEGGING IN ANDERE ICBE S OF BELEGGINGSFONDSEN Die kost wordt bepaald door: - De kosten met betrekking tot de aankoop van ICBE s en beleggingsfondsen - Na aftrek van de retrocessies die onderhandeld zijn door de beheermaatschappij van de beleggende ICBE ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN Die kosten zijn samengesteld uit: - Overperformanceprovisie - Mutatieprovisies TOTAAL GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN HET LAATSTE AFGESLOTEN BOEKJAAR 0,00 % 0,00 % 0,31 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1 11

12 ALGEMENE DEFINITIE VAN DE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN Deze kosten dekken alle rechtstreeks aan de ICBE gefactureerde kosten, met uitzondering van de transactiekosten en, in voorkomend geval, van de overperformanceprovisie. De transactiekosten omvatten de bemiddelingskosten (makelaarsprovisie, beursbelastingen, ) en de mutatieprovisie (zie hieronder). De werkings- en beheerkosten omvatten met name de kosten van financieel beheer, de kosten van administratief en boekhoudkundig beheer, de kosten van depot, bewaring en audit. KOST VOORTVLOEIEND UIT DE AANKOOP VAN ICBE S EN/OF BELEGGINGSFONDSEN: Sommige ICBE s beleggen in andere ICBE s of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel- ICBE s). De aankoop en bewaring van een doel-icbe (of van een beleggingsfonds) leggen aan de kopende ICBE twee soorten kosten op die hier worden geëvalueerd: - inschrijvings-/terugkoopprovisies. Het gedeelte van deze provisies verkregen voor de doel-icbe is gelijkgesteld met transactiekosten en wordt hier niet meegerekend. - kosten die rechtstreeks gefactureerd worden aan de doel-icbe, die indirecte kosten uitmaken voor de kopende ICBE. In sommige gevallen kan de kopende ICBE retrocessies onderhandelen, met andere woorden, kortingen op sommige van deze kosten. Die kortingen verminderen het totaal van de kosten die de kopende ICBE daadwerkelijk draagt. ANDERE AAN DE ICBE GEFACTUREERDE KOSTEN: Andere kosten kunnen aan de ICBE worden gefactureerd. Het betreft: - overperformanceprovisies. Hiermee wordt de beheermaatschappij vergoed als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. - mutatieprovisies. De mutatieprovisie is een provisie die bij elke transactie op de portefeuille aan de ICBE wordt gefactureerd. Het volledige prospectus beschrijft deze provisies uitvoerig. De beheermaatschappij kan ervan genieten aan de voorwaarden bepaald in deel A van het vereenvoudigde prospectus. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat deze andere kosten van jaar tot jaar sterk kunnen schommelen en dat de cijfers die hier worden vermeld deze zijn die werden vastgesteld in het vorige boekjaar. 3 INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES IN HET LAATSTE BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30 september 2009 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 0,00 % van het gemiddelde actief. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 537,05 % van het gemiddelde actief. De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE s die zij beheert en de verbonden vennootschappen vertegenwoordigden op het totaal van de transacties van dit boekjaar: Vermogensklassen Transacties Aandelen 13,23 % Schuldinstrumenten 28,35 % 1 12 AANVULLENDE INFORMATIE

13 De gegevens over de transacties uitgevoerd met de zogenaamde verbonden maatschappijen hebben betrekking op de transacties uitgevoerd door de beheermaatschappij voor alle ICBE s die zij beheert en niet alleen voor de ICBE die het voorwerp uitmaakt van dit "Deel B. 1 13

14 1 14

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

Informatie over de beleggingen en het beheer:

Informatie over de beleggingen en het beheer: HOOFDSTUK II VEREENVOUDIGD PROSPECTUS: VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen EasyETF GLOBAL TITANS 50 DEEL A - STATUTAIR GEDEELTE Beknopte presentatie: ISIN-code: FR0000973596 EasyETF Global

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI

Nadere informatie

Edmond de Rothschild Infrasphere

Edmond de Rothschild Infrasphere Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Overeenstemming met de Europese normen

Overeenstemming met de Europese normen FEDERAL EUROPE ISR VOLLEDIG PROSPECTUS Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Federal Europe ISR Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 232, rue Général Paulet, F 29200 Brest

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF Parijs, 15 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, U bent in het bezit van een aandelenportefeuille van het GBF AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF - (FR0010791160), we willen u daarvoor hartelijk danken.

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 1 april 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali - N1 Stable Return BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali - N1 Stable Return (het "Fonds")

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022

PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 ICBE overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Gemeenschappelijk beleggingsfonds 1. Algemene kenmerken 1.1 Vorm van de icbe Naam: LFP RENDEMENT GLOBAL 2022 Rechtsvorm en

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie