WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE"

Transcriptie

1 DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR NAAM DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD RECHTSVORM In Frankrijk geregistreerd Fonds Commun de Placement (FCP, beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid). SUBFONDSEN/FEEDERFONDS Geen. BEHEERDER LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT. GEPLANDE DUUR Dit Fonds werd op 27 mei 2009 opgericht voor een periode van 99 jaar. BEWAARBANK SOCIETE GENERALE. ACCOUNTANT Ernst & Young en andere DISTRIBUTEUR DELTA LLOYD. Gedelegeerd accountingmanager SGSS-NAV levert portefeuille-accountingdiensten voor het Fonds. REGISTERHOUDER SOCIETE GENERALE.

2 INFORMATIE OVER DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER CLASSIFICATIE Internationale aandelen GARANTIE Dit Fonds biedt geen kapitaalgarantie. ICBE VAN ICBE'S Minder dan 10% van de intrinsieke waarde. BELEGGINGSDOELSTELLING De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin de participatiehouders een blootstelling aan de internationale aandelenmarkten te bieden door de prestaties van de hieronder beschreven MSCI World Net Total Return Index (de "benchmark") te repliceren, ongeacht of die index stijgt of daalt, en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Fonds en de benchmark tot een minimum te beperken. Er wordt gestreefd naar een tracking error van minder dan 2% over een periode van 52 weken. Mocht de tracking error hoger dan 2% zijn, wordt ernaar gestreefd om onder 10% van de volatiliteit van de MSCI World Net Total Return Index te blijven. Het Fonds zal geen coupon of dividend uitkeren. BENCHMARK De benchmark is de MSCI World Net Total Return Index, uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD). De MSCI WORLD -index is een aandelenindex die door MSCI een aanbieder van internationale indices wordt berekend en gepubliceerd. De benchmark wordt berekend op basis van het totaalrendement, wat betekent dat de uitkeringen en dividenden van de in de benchmark opgenomen aandelen in de benchmark worden herbelegd. De benchmark meet de globale prestaties van ontwikkelde aandelenmarkten. Per 27 april 2009 waren in de benchmark aandelen opgenomen die genoteerd stonden op markten in 23 ontwikkelde landen: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. De MSCI WORLD -index wordt samengesteld door de MSCI-indices die elk van deze 23 ontwikkelde landen vertegenwoordigen te combineren. Volgens de methode en berekeningswijze van MSCI worden het aantal aandelen en de weging van elk in de benchmark opgenomen aandeel periodiek aangepast op basis van de marktkapitalisatie van het aantal vrij verhandelbare aandelen. Bijgevolg kan het aantal aandelen en hun weging in de benchmark in de loop van de tijd veranderen. De benchmark maakt deel uit van de Global Investable Market Indices; u kunt de volledige methode van deze indices raadplegen op de website van MSCI: De door het Fonds gevolgde prestaties zijn die van de slotkoersen van de benchmark. BELEGGINGSSTRATEGIE Het Fonds zal de beleggingsregels naleven zoals vastgesteld in Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, gewijzigd door de Richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG van de Raad. Om de hoogst mogelijke correlatie met de prestaties van de benchmark te bereiken, zal het Fonds een mandje internationale aandelen (het "mandje") kopen en zal het voor maximaal 10% van zijn vermogen een onderhands verhandeld swapcontract op aandelen en indices aangaan teneinde de blootstelling van het Fonds aan het mandje te ruilen voor een blootstelling aan de benchmark. Het mandje zal hoofdzakelijk worden samengesteld uit aandelen die in de benchmark zijn opgenomen en uit aandelen die afkomstig zijn uit alle economische sectoren en op gelijk welke markt genoteerd staan. Het mandje zal worden gekozen om de kosten voor het repliceren van de benchmark te beperken. Het Fonds zal voor minimaal 75% worden belegd in en/of blootgesteld aan een of meer aandelenmarkten uit de eurozone en zal worden blootgesteld aan de benchmark. Page 1

3 Door een mandje aandelen te beheren, zal het Fonds profiteren van afwijkende ratio's van het trackerfonds. Het Fonds zal maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in een en dezelfde emittent. Deze limiet kan worden opgetrokken tot maximaal 35% van het vermogen van het Fonds voor een en dezelfde emittent. GEBRUIKTE ACTIVA Het mandje, bestaande uit internationale aandelen (afkomstig uit alle sectoren en genoteerd op gelijk welke markt) waarin het Fonds zal beleggen, zal tot 100% van het vermogen van het Fonds vertegenwoordigen. In het kader van de optimalisatie van het beheer van het Fonds behoudt de beheerder zich namens het Fonds het recht voor om ook andere in het gedetailleerde prospectus beschreven instrumenten te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving teneinde haar beleggingsdoelstelling te realiseren, zoals aan aandelen gekoppelde swaps (equity-linked swaps), onderhands verhandelde wisselkoersswaps, effecten met in contracten besloten derivaten, deposito's, geldleningen en/of tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. In dat verband kan het Fonds ook maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE's die in overeenstemming zijn met de Europese richtlijn. Voor de volledige lijst van door het Fonds gebruikte activa verwijzen we naar het gedetailleerde prospectus van het Fonds. RISICOPROFIEL Het geld van de participatiehouders zal hoofdzakelijk worden belegd in financiële instrumenten die door de beheerder worden gekozen. De waarde van deze instrumenten zal schommelen in lijn met de markten. Tijdens de looptijd van het Fonds zijn de participatiehouders blootgesteld aan de volgende belangrijkste risico's: 1. Alle marktrisico's die verbonden zijn aan schommelingen van de MSCI World Net Total Return Index. De participatiehouders zijn met name blootgesteld aan een daling van de MSCI World Net Total Return Index. Het Fonds heeft dus een hoog risicoprofiel. 2. Het risico dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds niet wordt gerealiseerd. Er is geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds zal worden gerealiseerd. Het is immers met geen enkel actief of financieel instrument mogelijk om de benchmark automatisch en continu te repliceren. Elke herweging van de benchmark kan resulteren in diverse transactie- of frictiekosten. Evenzo is het mogelijk dat het Fonds niet in staat is de prestaties van de benchmark perfect te repliceren, bijvoorbeeld omdat bepaalde aandelen die in benchmark zijn opgenomen tijdelijk niet beschikbaar zijn, of omdat uitzonderlijke omstandigheden aanleiding geven tot verstoringen in de wegingen van de benchmark, of met name omdat de handel in bepaalde aandelen die in de benchmark zijn opgenomen wordt opgeschort of tijdelijk wordt onderbroken. 3. Het risico dat de belegger zijn belegde kapitaal volledig verliest, aangezien er geen enkele garantie is dat hij zijn belegde kapitaal terugkrijgt. De prestaties van de benchmark kunnen negatief zijn. 4. Tegenpartijrisico Het Fonds zal blootgesteld zijn aan het tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van onderhands verhandelde financiële instrumenten die zijn uitgegeven door een kredietinstelling. Het Fonds is derhalve blootgesteld aan het risico dat de kredietinstelling niet in staat zal zijn om haar verplichtingen met betrekking tot deze instrumenten na te komen. Het tegenpartijrisico dat voortvloeit uit het gebruik van onderhands verhandelde financiële instrumenten zal te allen tijde beperkt zijn tot 5% van de intrinsieke waarde van het Fonds. 5. Het valutarisico verbonden aan schommelingen van de valuta waarin de in de benchmark opgenomen aandelen noteren De waarde van één participatie in het Fonds kan dagelijks fluctueren als gevolg van schommelingen in de wisselkoers tussen (i) de Amerikaanse dollar (USD) en de valuta's waarin de in de benchmark opgenomen aandelen luiden, en/of (ii) de USD en de referentievaluta van het Fonds (EUR), zelfs als de benchmark gedurende dezelfde periode ongewijzigd blijft. 6. Wisselkoersrisico EUR/USD: de waarde van een participatie wordt in EUR berekend, terwijl de replicatie van de benchmark in USD gebeurt. De waarde van de participatie kan dus elke dag veranderen als gevolg van schommelingen in de EUR/USD-wisselkoers, zelfs als de benchmark in dezelfde periode ongewijzigd blijft. De participatiehouders zijn dus blootgesteld aan een stijging van de EUR/USD-wisselkoers. 7. Risico's verbonden aan beleggingen in small caps en mid caps Het Fonds kan beleggen in bedrijven waarvan de marktkapitalisatie als klein (small caps) of middelgroot (mid caps) wordt beschouwd. Deze bedrijven zijn vaak jonger of minder gevestigd dan grotere bedrijven. Beleggingen in deze bedrijven houden extra risico's in omdat de winsten van deze bedrijven meestal minder voorspelbaar zijn, deze bedrijven vaak beperkte productlijnen, markten, distributiekanalen of financiële middelen hebben, en het management van deze bedrijven afhankelijk kan zijn van één belangrijke persoon of een paar belangrijke personen. De koersschommelingen van aandelen van small caps en mid caps kunnen abrupter of grilliger zijn dan die van aandelen van grotere, meer gevestigde ondernemingen of de aandelenmarkt in het algemeen. In het verleden is gebleken dat small caps en mid caps soms lange periodes doormaken waarin ze het minder goed doen dan grotere bedrijven. Bovendien zijn de aandelen van deze bedrijven doorgaans minder liquide dan die van grotere ondernemingen. Dit betekent Page 2

4 dat het voor het Fonds moeilijker kan zijn om aandelen van deze bedrijven te verkopen op het door het Fonds gewenste moment en tegen de door het Fonds gewenste prijs. 8. Aandelenrisico's: Het Fonds zal blootgesteld zijn aan het risico dat de waarde van de onderliggende aandelen daalt. Schommelingen op de aandelenmarkten kunnen leiden tot aanzienlijke schommelingen in de waarde van de activa van het Fonds, wat op zijn beurt kan leiden tot een daling van de intrinsieke waarde van het Fonds.Aangezien het volume van genoteerde aandelen van small caps en mid caps kleiner is, zal bij een dalende markt de waarde van die aandelen sterker en sneller dalen dan de waarde van aandelen van bedrijven met een grote kapitalisatie. De intrinsieke waarde van het Fonds zal in dat geval sterk en snel dalen. 9. Risico's verbonden aan opkomende markten: De beleggingen van het Fonds in of de blootstellingen van het Fonds aan opkomende markten, met name Aziatische markten, kunnen onderhevig zijn aan een groter risico van verlies dan beleggingen in of blootstellingen aan ontwikkelde markten. Dit komt met name omdat er in vergelijking met ontwikkelde markten doorgaans sprake is van een grotere marktvolatiliteit, kleinere handelsvolumes, meer politieke en economische instabiliteit en een groter risico dat markten worden gesloten, de overheid meer beperkingen oplegt aan buitenlandse beleggers, wisselkantoren worden gesloten, de relatieve waarde van valuta's wordt gemanipuleerd en andere protectionistische maatregelen worden opgelegd of onderhandeld door de landen waarmee zij handel drijven. WIE KAN INTEKENEN EN WAT IS HET PROFIEL VAN DE GEMIDDELDE BELEGGER? Het Fonds staat open voor alle beleggers. Het Fonds is hoofdzakelijk bedoeld voor klanten en fondsen van Delta Lloyd, met DELTA LLOYD als distributeur. Het Fonds is op basis van zijn risicoprofiel geschikt voor beleggers die een blootstelling aan de internationale aandelenmarkten wensen. Het bedrag dat redelijkerwijs in het Fonds kan worden belegd, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke belegger. Beleggers moeten bij het bepalen van dat bedrag rekening houden met hun persoonlijke vermogen en/of bezit, hun behoefte aan liquide middelen op dat moment en tijdens de aanbevolen beleggingstermijn, en de vraag of ze risico's willen nemen dan wel de voorkeur geven aan een voorzichtige beleggingsbenadering. Beleggers wordt geadviseerd om hun beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet uitsluitend aan de risico's van het Fonds zijn blootgesteld. Alle beleggers worden daarom verzocht om samen met hun beleggingsadviseur na te gaan wat hun specifieke situatie is. De aanbevolen beleggingstermijn is 5 jaar. Page 3

5 INFORMATIE OVER KOSTEN, VERGOEDINGEN, PROVISIES EN BELASTINGEN KOSTEN EN PROVISIES INSTAP- EN UITSTAPKOSTEN De door de belegger betaalde inschrijvingsprijs wordt verhoogd met instapkosten, en op de door de belegger ontvangen aflossingsprijs worden uitstapkosten in mindering gebracht. De aan het Fonds betaalde provisies zijn bedoeld ter compensatie van de kosten die door het Fonds worden gemaakt bij de aankoop en verkoop van activa. Alle andere provisies gaan naar de beheerder, de marketingagent, enz. Door de belegger verschuldigde kosten die bij inschrijving of aflossing worden aangerekend Basis Tarief Instapkosten die niet aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen Instapkosten die aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen Uitstapkosten die niet aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen Uitstapkosten die aan het Fonds worden toegerekend Intrinsieke waarde aantal participaties Geen EXPLOITATIEKOSTEN EN BEHEERSPROVISIES Deze vergoedingen dekken alle kosten die direct aan het Fonds worden aangerekend, met uitzondering van transactiekosten. Transactiekosten omvatten bemiddelingskosten (makelaardij, beurstaksen, enz.) en transferprovisies, indien van toepassing, die door de bewaarder en de beheerder kunnen worden aangerekend. Naast de exploitatiekosten en beheersprovisies kunnen ook de volgende vergoedingen en kosten worden aangerekend: - prestatievergoedingen. Deze vergoedingen worden aan de beheerder betaald als het Fonds zijn doelstellingen overtreft. Ze worden dus aangerekend aan het Fonds; - transactiekosten die aan het Fonds worden aangerekend; - een deel van de inkomsten uit de verkoop en tijdelijke verwerving van effecten. Voor meer informatie over de vergoedingen en kosten die aan het Fonds worden aangerekend, verwijzen we naar deel B van het verkorte prospectus. Vergoedingen/kosten ten laste van het Fonds Basis Tarief Exploitatiekosten en beheersprovisies, inclusief taksen/belastingen (1) Intrinsieke waarde Maximaal 0,50% Prestatievergoedingen Intrinsieke waarde Geen (1) inclusief alle vergoedingen/kosten, met uitzondering van transactiekosten, prestatievergoedingen en vergoedingen/kosten die verband houden met beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen. Het Fonds behoudt zich het recht voor om te beleggen in ICBE's waarvan de jaarlijkse beheersprovisies niet meer bedragen dan 1,50% (exclusief belastingen) van het nettovermogen en die geen instap- of uitstapkosten aanrekenen. ZACHTE COMMISSIE Lyxor International Asset Management ontvangt geen zachte commissie voor eigen rekening of voor rekening van derden. BELASTINGREGIME Afhankelijk van het belastingregime waaronder de participatiehouders vallen, is het mogelijk dat belastingen verschuldigd zijn over eventuele vermogenswinsten en inkomsten voortvloeiend uit het bezit van participaties in het Fonds. Beleggers wordt geadviseerd om de marketingagent van het Fonds te raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp. Page 4

6 COMMERCIËLE INFORMATIE VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING EN AFLOSSING De intrinsieke waarde wordt voor het eerst berekend op 27 mei Het eerste inschrijvingsorder en het overeenkomstige geldbedrag zullen uiterlijk om 11:00 uur (Parijse tijd) op 26 mei 2009 worden ontvangen en gecentraliseerd door het Département des Titres et de la Bourse van Société Générale. Latere inschrijvings- en aflossingsorders worden door het Département des Titres et de la Bourse van Société Générale ontvangen en gecentraliseerd uiterlijk om 11:00 uur (Parijse tijd) op elke werkdag, en worden uitgevoerd op basis van de op de volgende werkdag vastgestelde intrinsieke waarde en op basis van de slotkoersen van de benchmark op de volgende dag waarop de componenten van de index kunnen worden verhandeld. Inschrijvingen worden uitgevoerd in contanten. Aflossingen worden uitgevoerd in participaties (tot een duizendste van een participatie) of in contanten. DAG WAAROP HET BOEKJAAR EINDIGT Het boekjaar eindigt op de laatste dag van december waarop de intrinsieke waarde wordt berekend. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december AANWENDING VAN DE INKOMSTEN Kapitalisatiefonds. De inkomsten worden administratief verwerkt als geïnde coupons. DAGEN WAAROP EN FREQUENTIE WAARMEE DE INTRINSIEKE WAARDE WORDT BEREKEND De intrinsieke waarde wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd. Een werkdag is een dag (met uitzondering van een zaterdag of een zondag) waarop commerciële banken, valutamarkten en clearinginstellingen in Parijs en Londen open zijn. Als een of meer effectenbeurzen waarop de in de benchmark opgenomen aandelen worden verhandeld gesloten zijn (op een vrije dag volgend op de vastgestelde doeldag), wordt de intrinsieke waarde niet berekend en wordt de handel in participaties in het Fonds opgeschort. De intrinsieke waarde zal worden berekend op basis van de slotkoers van de MSCI World Net Total Return Index, uitgedrukt in USD. De wisselkoers die wordt gebruikt om de waarde van de index om te zetten in euro's, is de door WM/Reuters gepubliceerde referentiekoers. PLAATS EN PROCEDURES VOOR DE PUBLICATIE OF BEKENDMAKING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE Op het hoofdkantoor van Lyxor International Asset Management, 17, cours Valmy Puteaux Frankrijk. De intrinsieke waarde zal worden gepubliceerd op de website van Lyxor International Asset Management: NOTERINGSVALUTA VAN DE PARTICIPATIES EUR OPRICHTINGSDATUM Dit fonds werd op 27 mei 2009 opgericht en werd op 25 juni 2009 geregistreerd bij de Autorité des Marchés Financiers (Autoriteit Financiële Markten). De omvorming tot een ICBE-fonds werd op 18 juni 2010 door de Autorité des Marchés Financiers goedgekeurd en werd op 18 juni 2010 gerealiseerd. INITIËLE INTRINSIEKE WAARDE EUR 100 Page 5

7 AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus, het recentste jaarverslag en updates worden verzonden binnen één week na ontvangst van een schriftelijk verzoek van een belegger dat gericht is aan: LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT 17, cours Valmy F Puteaux Frankrijk. Publicatiedatum van het prospectus: 22 juni De website van de Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) bevat informatie over de lijst van wettelijke documenten en over alle bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van beleggers. Potentiële beleggers moeten een exemplaar van dit prospectus ontvangen voordat ze op het Fonds inschrijven. De verspreiding van het prospectus en het aanbod of de aankoop van participaties in het Fonds kan in bepaalde landen aan beperkingen onderworpen zijn. Het verkorte prospectus vormt geen aanbod of uitnodiging door wie dan ook in een rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig zou zijn of waar de persoon die het aanbod of de uitnodiging doet niet daartoe bevoegd is, of aan enig persoon aan wie het onwettig is een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging te doen. Er zijn in de VS geen participaties in het Fonds aangeboden of verkocht namens of ten behoeve van een Amerikaans staatsburger of een inwoner van de VS, en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren. Niemand anders dan de personen die in het gedetailleerde prospectus zijn vermeld, is gemachtigd om informatie over het Fonds te verstrekken. Potentiële beleggers dienen zich te informeren over de wettelijke eisen die voor aanvragen tot inschrijving gelden, en dienen informatie in te winnen over de deviezenvoorschriften en het belastingregime die in hun land van nationaliteit, verblijf of domicilie van toepassing zijn. Participaties in het Fonds mogen door Euroclear France SA worden verhandeld. Inschrijvings- en aflossingsorders worden door financiële tussenpersonen van de beleggers (leden van Euroclear France SA) doorgestuurd naar het Département des Titres et de la Bourse van Société Générale. Page 6

8 FONDSSTATISTIEKEN EN INFORMATIE OVER DE PRESTATIES Dit deel van het verkorte prospectus zal pas beschikbaar zijn na het einde van het eerste boekjaar van het Fonds. Page 7

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten

Levensloop Aandelen. Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015. Productomschrijving. Beleggingsstrategie. Kosten Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2015 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

L yxor S trategie ETFs

L yxor S trategie ETFs L yxor S trategie ETFs Lyxor Exchange Traded Funds (ETFs) zijn open-end beleggingsfondsen, ontworpen om een bepaalde benchmark index zo nauwgezet mogelijk te volgen. ETFs volgen zeer transparant de evolutie

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Rendement bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2008 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds

SFS Aanvullend Privé Pensioen Aandelenfonds Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het SFS Aanvullend Privé Pensioen wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering wordt gefinancierd. Het SFS

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening

Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Loyalis Toekomstplan Aandelenrekening Informatie beleggingsfonds per 30 juni 2016 Productomschrijving Met het Loyalis Toekomstplan wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst een (periodieke) uitkering

Nadere informatie

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie