PARVEST EUROPE DIVIDEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PARVEST EUROPE DIVIDEND"

Transcriptie

1 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en het subfonds. Voor alle aanvullende inlichtingen zijn op ieder moment en gratis de laatste versies van het volledig prospectus en van de halfjaar- en jaarverslagen beschikbaar op de statutaire zetel van de SICAV of op de website Alle verwijzingen in dit document naar bijlagen of hoofdstukken moet worden gezien als een verwijzing naar het volledig prospectus. B E H E E R E N R E F E R E N T I E V A L U T A Vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management, Paris, Frankrijk Referentievaluta EUR B E L E G G I N G S B E L E I D E N R I S I C O S Beleggingsdoel: Waardestijging van de activa op middellange termijn. Beleggingsbeleid: Het subfonds PARVEST Europe Dividend zal te allen tijde minimaal 75% beleggen in: - aandelen uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie, die in de indices MSCI Europe of DJ Euro Stoxx Mid zijn opgenomen en geselecteerd zijn vanwege hun dividendvooruitzichten, en/of - met aandelen vergelijkbare effecten waarvan de onderliggende waarden worden uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel in een van de lidstaten van de Europese Unie, die in de indices MSCI Europe of DJ Euro Stoxx Mid zijn opgenomen en geselecteerd zijn vanwege hun dividendvooruitzichten. Het resterende gedeelte van de activa mag worden belegd in aandelen of met aandelen vergelijkbare effecten anders dan deze welke bepaald zijn in het hoofdbeleggingsbeleid, in obligaties, converteerbare obligaties, obligaties met warrant, geldmarktinstrumenten of liquiditeiten. Binnen de twee maanden voorafgaand aan de liquidatie of fusie van het subfonds kan worden afgeweken van de hierboven beschreven beleggingsbepalingen. Risicoprofiel van de subfondsen: Potentiële beleggers moeten het prospectus volledig en aandachtig lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat de subfondsen van de SICAV hun beleggingsdoel zullen realiseren en in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor resultaten in de toekomst. Wijzigingen van de voorschriften met betrekking tot het toezicht op de wisselkoersen, fiscaliteit of bronheffing of betreffende het economisch en monetair beleid kunnen een weerslag hebben op beleggingen. Wij willen beleggers er ten slotte op wijzen dat de performance van een subfonds mogelijk niet overeenstemt met de doelstelling ervan en dat zij het belegde kapitaal (na aftrek van de inschrijvingsvergoeding) mogelijk niet volledig zullen terugkrijgen. Hierna vindt u de belangrijkste risico s die een weerslag kunnen hebben op het subfonds. Aandelenrisico: Aandelenmarkten kunnen belangrijke en sterke koersschommelingen tonen die een directe weerslag hebben op de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van het subfonds. Met name in periodes met zeer volatiele aandelenmarkten kan de intrinsieke waarde van een subfonds zowel sterk stijgen als dalen. Tegenpartijrisico: Dit risico is verbonden aan de kwaliteit van de tegenpartij waarmee de 1

2 beheersmaatschappij handelt, met name wat betreft de betaling/levering van financiële instrumenten of het sluiten van contracten op financiële termijninstrumenten. Dit risico is gekoppeld aan het vermogen van de tegenpartij om haar verbintenissen na te leven (bv. betaling, levering, terugbetaling). Wisselrisico: Het subfonds belegt ook in activa uitgedrukt in andere valuta s dan de referentievaluta. Het kan bijgevolg worden beïnvloed door de schommeling van de wisselkoers tussen de referentievaluta en deze andere valuta s of door een eventuele wijziging wat betreft het toezicht op de wisselkoersen. Als de valuta waarin een effect is uitgedrukt wordt opgewaardeerd ten opzichte van de referentievaluta van het subfonds, stijgt de tegenwaarde van het effect in de referentievaluta. Omgekeerd geldt dat de waarde van het effect in de referentievaluta daalt wanneer de valuta waarin het wordt uitgedrukt in waarde daalt. Wanneer de beheerder activa indekt tegen dit wisselrisico kan echter niet worden gegarandeerd dat deze maatregel 100% efficiënt is. Risico s verbonden aan afgeleide producten: Om het rendement van de portefeuille te optimaliseren en/of de portefeuille te diversifiëren mag het subfonds onder de voorwaarden beschreven in bijlagen I en II van het prospectus gebruik maken van technieken en afgeleide instrumenten (met name warrants op effecten, swapcontracten op effecten, rente, valuta's, inflatie, volatiliteit en andere afgeleide financiële instrumenten, contracts for difference (CFD), credit default swaps (CDS), termijncontracten, opties op effecten, rente of termijncontracten, enz.. De aan deze beleggingen verbonden risico s en kosten komen voor rekening van het subfonds. Het gebruik van deze technieken en instrumenten voor andere dan indekkingsdoeleinden verhoogt het volatiliteitsrisico en kan een tegenpartijrisico met zich meebrengen. Daarenboven kan het subfonds over the counter-transacties verrichten op termijncontracten en contant op indices of andere financiële instrumenten evenals op swaps op indices of andere financiële instrumenten met banken of eersterangs beursvennootschappen die ter zake gespecialiseerd zijn en die optreden als tegenpartij. Hoewel de desbetreffende markten niet noodzakelijk volatieler zijn dan andere termijnmarkten, zijn de spelers bij hun transacties op deze markten minder beschermd tegen praktijken van wanbetaling omdat de contracten die er worden verhandeld niet door een clearinginstituut worden gegarandeerd. Risico s verbonden aan beleggingsstrategieën: De beleggingen van een sector- of thematisch subfonds zijn beperkt tot een relatief klein segment van de economie of tot een gespecialiseerde sector. Dergelijke subfondsen zijn minder gediversifieerd dan subfondsen die in alle economische sectoren beleggen. De volatiliteit van dergelijke subfondsen is doorgaans hoger. De performance van het subfonds kan lager zijn dan die van de markt in haar geheel. Profiel van de beleggers: De aandelen van de subfondsen van de SICAV worden aangeboden zowel aan particuliere als institutionele klanten. Zodra hun beleggingen een bepaalde drempel overschrijden beschikken deze laatsten over een specifieke aandelencategorie. A C T I E V E A A N D E L E N C A T E G O R I E Ë N Aandelencategorie Kapitalisatieklasse Uitkeringsklasse Aangeboden aan Classic Ja Ja Natuurlijke en rechtspersonen Institutions Ja Neen Institutionele klanten en ICB s Privilège Ja Neen Natuurlijke en rechtspersonen L Ja Neen Natuurlijke en rechtspersonen M Ja Neen Beheerders, institutionele klanten en ICB s 2

3 De voormelde begrippen worden als volgt gedefinieerd: Institutionele klanten : verwijst naar speciaal door de SICAV erkende rechtspersonen die inschrijven op aandelen i) voor eigen rekening of ii) voor rekening van natuurlijke personen in het kader van een collectief spaarplan of een vergelijkbaar stelsel. Beheerders : verwijst naar beheerders, maatschappijen die er een filiaal van zijn, evenals portefeuillebeheerders die bij volmacht inschrijven uitsluitend in het kader van het beheer van een geïndividualiseerde portefeuille voor hun institutionele klanten. Deze entiteiten en hun institutionele klanten moeten speciaal door de SICAV erkend zijn. ICB s : speciaal door de SICAV erkende ICB s. P E R F O R M A N C E Voor subfondsen die minimaal een jaar in werking zijn gesteld worden de performances per kalenderjaar berekend. Deze performances gelden na aftrek van kosten. Eventuele provisies en kosten als gevolg van de uitgifte of terugkoop van de aandelen worden evenwel niet in aanmerking genomen. De beleggingen van de BEVEK zijn onderhevig aan de marktschommelingen en het is bijgevolg mogelijk dat de beleggers een lager bedrag terugkrijgen dan zij hebben belegd. De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de resultaten in de toekomst. Performance per 31/12 (na aftrek van kosten) Categorie Classic 19,65% 22,61% -1,62% -38,53% Institutions 20,78% 23,77% -0,69% -37,95% Privilège 20,57% 23,30% -1,10% -38,09% L 18,75% 21,71% -2,37% -38,99% M 21,49% 24,52% -0,05% -37,57% De performance van kapitalisatieklassen worden medegedeeld wanneer deze klassen bestaan; standaard wordt de performance voor uitkeringsaandelen gegeven. M I N I M A L E B E L E G G I N G E N Aandelencategorie Classic Institutions Minimaal bedrag voor de initiële inschrijving en bezit 1 aandeel (ook het minimum voor conversies) EUR 3 miljoen per subfonds of EUR 10 miljoen over de totale SICAV Minimaal bedrag van de volgende inschrijving 1 aandeel Geen (onder voorbehoud dat de minimale drempel van bezit wordt gerespecteerd) Privilège EUR 1 miljoen per subfonds Geen (onder voorbehoud dat de minimale drempel van bezit wordt gerespecteerd) L M 1 aandeel (ook het minimum voor conversies) 1 aandeel (ook het minimum voor conversies) 1 aandeel 1 aandeel 3

4 R E C H T E N E N P R O V I S I E S Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingskosten/provisie : Deze kosten/provisies dienen door de beleggers te worden betaald bij de voormelde transacties. De omzettingsprovisie dient, in voorkomend geval, te worden betaald bovenop de eventuele toetredings- en/of uittredingskosten. Rechten ten gunste van het fonds Classic Institutions Privilège L M Toetredingskosten Geen Geen Geen Geen Geen Maximale uittredingskosten voor terugkopen/omzettingen van meer dan 10% van de activa van het betrokken subfonds op een gegeven Waarderingsdag Maximale uittredingskosten voor de overige transacties 1% 1% 1% 1% 1% Geen Geen Geen Geen Geen Provisies ten gunste van de distributeur Classic Institutions Privilège L M Maximale inschrijvingsprovisie 5% 5% 5% Geen 5% Maximale uittredingsprovisie Geen Geen Geen 5% Geen Omzettingsprovisie binnen eenzelfde subfonds tussen de verschillende aandelencategorieën of -klassen Omzettingsprovisie tussen subfondsen, binnen eenzelfde categorie of tussen de toegelaten categorieën Geen Geen Geen Geen Geen i) 2% of ii) het verschil tussen de maximale toetredingsprovisie en het tarief van de initiële inschrijving Maximale jaarlijkse distributievergoeding Geen Geen Geen 0,75% Geen Jaarlijkse kosten en provisies (Total Expense Ratio of TER): Deze kosten en provisies worden toegeschreven aan het gemiddelde van de netto activa over een gegeven boekjaar en worden uitgedrukt als een percentage. Aandelencategorie Maximale beheersprovisie 1 Performancevergoeding Overige maximale kosten 2 TER over het boekjaar Classic 1,50% Neen 0,50% 1,87% Institutions 0,60% Neen 0,50% 0,94% Privilège 0,80% Neen 0,50% 1,18% L 1,50% Neen 1,25% 2,62% M 0% Neen 0,50% 0,34% 1 2 Berekend op het gemiddelde van de helft van de netto activa van elke aandelencategorie gedurende de afgelopen maand. De vergoeding van de beheerders en gedelegeerd beheerders is in deze provisie begrepen. Omvatten alle andere kosten (accountant, publicatie van de intrinsieke waarde, taxe d'abonnement, etc.) en provisies (Depothoudende bank, Beheersmaatschappij, en in voorkomend geval de jaarlijkse uitkeringsprovisie, etc.) met uitzondering van de aan de transacties verbonden kosten en provisies. T R A N S A C T I E B E L E I D Intrinsieke waarde: Aan iedere weekdag die een bankwerkdag is in Luxemburg (de Waarderingsdag ) beantwoordt een intrinsieke waarde die op die Waarderingsdag is gedateerd, maar die berekend en meegedeeld wordt op de bankwerkdag volgend op die Waarderingsdag (hierna de Berekeningsdag van de IW ). Deinschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders worden verwerkt volgens de hierna bepaalde regels tegen een onbekende intrinsieke waarde; deze verwerking gebeurt alleen op bankwerkdagen in Luxemburg en de vermelde tijd is de Luxemburgse tijd. 4

5 Centralisering van de orders 1 Datum van de IW voor de uitvoering van de orders Dag waarop de IW wordt berekend en meegedeeld Betalingsdatum Valuta waarin IW wordt genoteerd en inschrijvingen/terugkopen worden betaald 15 uur op de Waarderingsdag Waarderingsdag (W) De dag volgend op de Waarderingsdag (W+1) Maximaal vier bankwerkdagen volgend op de Waarderingsdag (W+4) EUR en USD 1 De omzettingsorders (naar en van subfondsen waarvoor de orders op de dag voorafgaand aan de Waarderingsdag om 15 uur gecentraliseerd worden) moeten op de dag voorafgaand aan de Waarderingsdag voor 15 uur op de Maatschappij zijn ontvangen. Er kan op de aandelen van het subfonds worden ingeschreven en die aandelen kunnen worden teruggekocht tegen de intrinsieke waarde van de toepasselijke Waarderingsdag. De intrinsieke waarde die van toepassing is op de inschrijvingen kan worden verhoogd met eventuele toetredingskosten en/of een eventuele inschrijvings- of uitkeringsprovisie. De intrinsieke waarde die van toepassing is voor terugkopen kan worden verminderd met een terugkoopprovisie ten gunste van de Distributeur en/of een uittredingsprovisie ten gunste van de SICAV. De aandelencategorieën en klassen waarop kan worden ingeschreven via een individueel spaarplan zijn in voorkomend geval vastgesteld in het prospectus en/of de bijlagen bij het prospectus en/of de inschrijvingsformulieren die worden gebruikt in de landen waar de aandelen mogen worden verkocht. De kosten en provisies die in het kader van een individueel spaarplan worden geheven, mogen voor maximaal een derde worden toegerekend aan het bedrag dat tijdens het eerste jaar van dit individueel spaarplan wordt gestort. Alle intrinsieke waarden zijn beschikbaar op de statutaire zetel van de SICAV en bij de Beheersmaatschappij, in de banken die instaan voor de financiële dienstverlening en op de website Omzetting van aandelen in aandelen van verschillende subfondsen: De voorwaarden met betrekking tot inschrijvingen en terugkoop gelden ook voor de omzettingen van aandelen. Een omzetting wordt beschouwd als een gelijktijdige terugkoop van en inschrijving op aandelen. Bijgevolg kan een dergelijke transactie alleen worden uitgevoerd op de eerste gemeenschappelijke Waarderingsdag van de bij deze omzetting betrokken subfondsen. Aandelen kunnen slechts worden omgezet indien de beperkingen die van toepassing zijn op de nieuwe categorie/klasse waarop wordt ingeschreven (minimale belegging, toegelaten beleggers, enz.), worden nageleefd. B E L A S T I N G S T E L S E L Volgens de momenteel geldende wetgeving en reglementering is de SICAV onderworpen aan de taxe d abonnement. Op de publicatiedatum van het huidige prospectus bedraagt het jaarlijks tarief 0,05%, behalve voor de subfondsen PARVEST Short Term (CHF), PARVEST Short Term (Dollar), PARVEST Short Term (Euro) en PARVEST Short Term (Sterling), de categorie M en de aandelencategorieën die uitsluitend zijn voorbehouden voor Institutionele beleggers en ICB s zoals vermeld in hoofdstuk IV.1.A., waarvoor het jaarlijks tarief 0,01% bedraagt. De driemaandelijks betaalbare belasting wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde van de SICAV aan het eind van het desbetreffende kwartaal. De door de SICAV ontvangen inkomsten kunnen onderworpen zijn aan een heffing in het land van oorsprong en worden door de SICAV ontvangen na inhouding van deze heffing, die niet kan worden geboekt noch worden teruggevorderd. Sinds 1 juli 2005 is overeenkomstig de Luxemburgse wet van 21 juni 2005, die een omzetting naar Luxemburgs recht is van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 met betrekking tot de fiscaliteit op inkomsten uit spaargeld onder de vorm van een uitkering van renten, wordt een bronheffing toegepast op de inkomsten uit spaargeld die onder de vorm van renten worden uitgekeerd door een betaalkantoor in Luxemburg aan de effectieve begunstigden, die natuurlijke personen en fiscale ingezetenen zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie. In Luxemburg zijn dergelijke inkomsten onderworpen aan een bronheffing tegen een tarief van 15% tot 30 juni 2008, 20% tot 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli De inschrijvers moeten zelf de nodige aangiften doen waartoe zij eventueel verplicht zijn in het land waar zij fiscaal woonachtig zijn. 5

6 A L G E M E N E I N L I C H T I N G E N Wettelijk statuut Subfonds van PARVEST. PARVEST is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht en opgericht op initiatief van de groep BNP Paribas. De SICAV is erkend overeenkomstig de Luxemburgse wet van 20 december 2002 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV werd op 27 maart 1990 in Luxemburg opgericht voor onbepaalde duur. Boekjaar Het boekjaar begint op 1 maart en eindigt op de laatste dag van februari van ieder jaar. Statutaire zetel 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Promotor: BNP Paribas S.A., 16, boulevard des Italiens, F Parijs, Frankrijk Vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, F Parijs, Frankrijk Depothoudende bank BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Bedrijfsrevisor PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg, Toezichthoudende autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier, 110, route d Arlon, L-2991 Luxemburg, Beheersmaatschappij BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange 6

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

PARVEST SHORT TERM (CHF)

PARVEST SHORT TERM (CHF) Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010 PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de "SICAV" genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EURO CANDIDATES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie