CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT"

Transcriptie

1 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus

2 CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE SAMENVATTING ISIN-code: FR Benaming: CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Juridische vorm: GBF naar Frans recht Compartimenten/feeder: nee Beheermaatschappij: CARMIGNAC GESTION Gevolmachtigde voor het boekhoudkundige beheer: CACEIS FASTNET Voorziene levensduur: Deze ICBE werd oorspronkelijk opgericht voor een duur van 99 jaar Bewaarder: CACEIS BANK Centralisatie van de inschrijvings- en terugkooporders: CACEIS BANK Bedrijfsrevisoren: Cabinet Patrice VIZZAVONA en KPMG AUDIT Verkoop: CARMIGNAC GESTION INFORMATIE BETREFFENDE DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER CLASSIFICATIE Aandelen uit de landen van de Europese Gemeenschap BEHEERDOELSTELLING Het beheer streeft naar een positief rendement op jaarbasis, met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-index, de DJ Euro Stoxx. REFERENTIE-INDEX De referentie-index is de index DJ Euro Stoxx. De Dow Jones Euro Stoxx wordt berekend in euro, zonder herbelegde coupons, door Dow Jones en Stoxx (Bloomberg-code SXXE). Deze index omvat ongeveer 306 effecten van ondernemingen in de landen van de Europese Gemeenschap (gegevens op 30/06/2005). Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn prestatie-index. BELEGGINGSSTRATEGIE Het fonds wordt discretionair beheerd met een actief activaspreidingsbeleid en is permanent minstens 60% blootgesteld aan aandelen uit de landen van de Europese Gemeenschap. De portefeuille is voor minstens 75% belegd in effecten die voor het Franse PEA (aandelenspaarplan) in aanmerking komen. De beheerstrategie steunt in hoofdzaak op de selectie van waarden in de landen van de Europese Gemeenschap die het beste stijgingspotentieel bieden, a priori zonder beperkingen inzake spreiding volgens geografische regio, activiteitensector of type waarden. Er kan ook worden belegd op de markten buiten de Europese Gemeenschap, tot maximaal 25% van de nettoactiva. De keuze van de aandelen wordt bepaald op basis van financiële studies, vergaderingen die worden georganiseerd door de ondernemingen, bezoeken aan diezelfde ondernemingen en het dagelijkse nieuws. De in aanmerking genomen criteria zijn in het bijzonder de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management, naargelang de omstandigheden. Op dezelfde manier zal de portefeuille die in elk van de activaklassen wordt samengesteld op basis van een grondige financiële analyse, gevoelig kunnen verschillen van de wegingen in de referentie-index DJ Euro Stoxx, zowel wat betreft geografische regio s, als sectoren, ratings of looptijden. In dat geval mag het deel dat is belegd in aandelen uit groeilanden niet meer bedragen dan 10% van de activa van het fonds; deze beleggingen hebben als doel mogelijkheden op te sporen in regio's waar de economische groei sterk is. De activa kunnen ook obligaties, schuldvorderingen of geldmarktinstrumenten, uitgedrukt in vreemde valuta s of in euro, omvatten, evenals obligaties met variabele rentevoet. Renteproducten worden gebruikt binnen een limiet van 25% van de activa, met het oog op diversificatie bij negatieve verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van de aandelen. De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om bijkomend te beleggen in als "speculatief" geklasseerde obligaties, tot maximaal 10% van de nettoactiva. Met het oog op het liquiditeitenbeheer, kunnen de activa ook zijn samengesteld uit deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's, tot maximaal 10% van de activa. Carmignac Euro-Investissement kan gebruik maken van deposito's en leningen in contanten om het liquiditeitenbeheer van het fonds te optimaliseren. Het fonds kan nu en dan repo-overeenkomsten uitvoeren om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren. De beheerder heeft de mogelijkheid om voor indekkingsdoeleinden gebruik te maken van derivaten en soms ook effecten met geïntegreerde derivaten door middel van termijnverrichtingen op de gereglementeerde of onderhandse markten in Frankrijk en/of in het buitenland. Het gebruik van financiële termijninstrumenten biedt de beheerder met name de mogelijkheid de portefeuille in te dekken tegen het aandelenrisico ten opzichte van bepaalde vooruitzichten voor de situatie op de financiële markten. Deze verrichtingen zullen worden uitgevoerd binnen de limiet van één maal het actief. RISICOPROFIEL Het fonds zal worden belegd in financiële instrumenten en in voorkomend geval in ICBE's die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze financiële instrumenten zullen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt ondergaan. Risico verbonden aan het discretionair beheer: Discretionair beheer berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de financiële markten. Het rendement van het fonds zal afhangen van de ondernemingen die de beheerder heeft geselecteerd. Het risico bestaat dat de beheermaatschappij niet de best presterende ondernemingen selecteert. Risico van kapitaalverlies: de portefeuille wordt discretionair beheerd en geniet geen enkele garantie of bescherming van het belegde kapitaal. Het kapitaalverlies wordt geleden bij de verkoop van een participatie tegen een lagere prijs dan de prijs bij aankoop. Aandelenrisico: Het fonds Carmignac Euro-Investissement is blootgesteld aan het risico van de aandelenmarkten, waardoor de liquidatiewaarde van het fonds kan dalen als de aandelenmarkten dalen. Renterisico: de portefeuille kan worden blootgesteld aan het renterisico via beleggingen in renteproducten. Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rentevoeten stijgen. Kredietrisico: het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verbintenissen niet zou kunnen nakomen. Indien de kwaliteit van de privéemittenten verslechtert, bijvoorbeeld als de kredietbureaus hun rating verlagen, kan de waarde van de bedrijfsobligaties dalen. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Risico in opkomende landen: de werking en het toezicht in deze markten kunnen afwijken van de normen die gelden op de grote internationale beurzen. In elk geval zal het gedeelte dat belegd wordt in aandelen van opkomende landen, niet meer bedragen dan 10% van de activa van het GBF. Wisselrisico: het GBF is, in minder belangrijke mate, blootgesteld aan een valutarisico door de aankoop van effecten in valuta van buiten de Europese Economische ruimte en door belegging in speculatieve effecten.

3 POTENTIËLE BELEGGERS EN PROFIEL VAN DE GEMIDDELDE BELEGGER Alle beleggers. Aangezien het fonds voor een groot deel is belegd in waarden van de Europese Gemeenschap (alle types marktkapitalisaties), is het bedoeld voor alle types beleggers, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die hun belegging willen diversifiëren in waarden van de Europese Gemeenschap. AANBEVOLEN BELEGGINGSDUUR Door de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt is de aanbevolen beleggingsduur meer dan 5 jaar. Het bedrag dat redelijk is om te beleggen in dit fonds, hangt af van de financiële situatie van de houder. Om dat te bepalen, moet hij rekening houden met zijn vermogen, zijn huidige en toekomstige liquide behoeften, maar ook met zijn bereidheid om risico's te nemen. Er wordt ook aanbevolen om de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet alleen worden blootgesteld aan de risico's van deze ICBE. INFORMATIE OVER KOSTEN, COMMISSIELONEN EN FISCALITEIT INSCHRIJVINGS- EN TERUGKOOPCOMMISSIES De inschrijvings- en terugkoopcommissies komen bovenop de inschrijvingsprijs die de belegger betaalt, of worden afgehouden van de terugbetaalde prijs. De door het GBF geheven commissies moeten de kosten compenseren die het GBF draagt om de toevertrouwde activa te beleggen of te verkopen. De commissies die niet verworven zijn voor het beleggingsfonds, komen ten goede aan de beheermaatschappij, de verdeler enz. Kosten voor rekening van de belegger, afgehouden bij inschrijving en terugkoop Maximale inschrijvingscommissie, niet ten gunste van de ICBE Inschrijvingscommissie, ten gunste van de ICBE Terugkoopcommissie, niet ten gunste van de ICBE Terugkoopcommissie, ten gunste van de ICBE WERKINGS- EN BEHEERKOSTEN Grondslag Tarief 4% - Maximumpercentage Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan het fonds worden aangerekend, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaars, beursbelasting enz.) en de transactiecommissie die in voorkomend geval kan worden geheven door de bewaarder en de beheermaatschappij. Andere mogelijke kosten naast de werkings- en beheerkosten: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als het GBF zijn doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus aangerekend aan het GBF; aan het GBF gefactureerde transactiecommissies; een deel van de inkomsten uit repo- en omgekeerde repotransacties. Meer verduidelijking bij de daadwerkelijk aan het fonds gefactureerde kosten vindt u in deel B van het vereenvoudigde prospectus. Kosten gefactureerd aan de ICBE Werkings- en beheerkosten, all-in (met inbegrip van alle kosten behalve transactiekosten, prestatiecommissie en kosten voor beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Nettoactiva Grondslag Tarief 1,5% all-in - Maximumpercentage Transactiecommissies voor de beheermaatschappij (1) prestatiecommissie: Maximale afhouding op elke transactie Beurs Frankrijk: 0,3% all-in per verrichting, behalve obligaties, waarvoor deze commissie 0,1% bedraagt, all-in Buitenlandse beurs: 0,4 % all-in per operatie, behalve obligaties, waarvoor deze commissie 0,1% bedraagt, all-in De prestatiecommissie is gebaseerd op de prestatie van het GBF. De prestatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt actuarieel op dagelijkse basis berekend ten opzichte van 1 januari van elk boekjaar. Indien de prestatie van het gemeenschappelijke beleggingsfonds tijdens het kalenderjaar (berekend met herbelegde brutocoupon) meer bedraagt dan 10%, zal een dagelijkse provisie van 10% van deze meerprestatie worden opgebouwd. In geval van vermindering van deze meerprestatie wordt een dagelijkse terugname van de provisie uitgevoerd van 10% van deze vermindering op de provisies die aangelegd zijn sinds het begin van het jaar. Deze provisie wordt jaarlijks door de beheermaatschappij afgehouden op de laatste netto-inventariswaarde van de maand december. Deze kosten (vast deel en eventueel variabel deel) zullen rechtstreeks worden afgetrokken van de resultatenrekening van het fonds. FISCAAL STELSEL Naargelang van uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten resulterend uit het bezit van deelnemingsrechten van de ICBE onderhevig zijn aan belasting. Voor Franse beleggers komt het fonds in aanmerking voor het PEA: de meerwaarden en inkomsten zijn vrijgesteld van belastingen als het PEA een looptijd heeft van minimaal 5 jaar. Switches binnen het PEA worden niet beschouwd als overdrachten. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de verdeler van de ICBE. COMMERCIËLE INFORMATIE INSCHRIJVINGS- EN TERUGKOOPPROCEDURES De inschrijvings- en terugkoopaanvragen gecentraliseerd vóór 18 uur elke dag (D) waarop de netto-inventariswaarde wordt berekend en gepubliceerd,, vóór 18 uur bij CARMIGNAC GESTION en uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag tegen de netto-inventariswaarde berekend aan de hand van de slotkoersen van de beurs op dag D en gepubliceerd op dag D+1. De inschrijvings- en terugkoopaanvragen die door Carmignac Gestion vóór 18 uur worden ontvangen, worden door Carmignac Gestion gecentraliseerd en uitgevoerd volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven. In bepaalde landen kan op deelnemingsrechten worden ingeschreven in overeenstemming met de specifieke voorwaarden die goedgekeurd zijn door de toezichtautoriteit van het betreffende land. Inschrijvings- en terugkooporders die worden doorgegeven na het in het prospectus vermelde einduur (late trading) zijn verboden. Inschrijvings- en terugkooporders ontvangen na 18 uur worden beschouwd als ontvangen op de volgende beursdag waarop de netto-inventariswaarde wordt berekend en gepubliceerd. INSTELLINGEN BELAST MET DE CONTROLE VAN DE IN DE BOVENSTAANDE ALINEA VERMELDE AFSLUITTIJD VOOR DE CENTRALISATIE VAN ORDERS CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert, Paris en CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, Paris De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat voor orders die aan andere verdelers dan de bovenvermelde instellingen worden doorgegeven, rekening moet worden gehouden met het feit dat de afsluittijd voor de centralisatie van de orders van toepassing is op die andere verdelers ten opzichte van CACEIS Bank. Die verdelers kunnen daarom een eigen afsluittijd bepalen, vroeger dan het bovenstaande uur, rekening houdend met de vereiste tijd om de orders aan CACEIS Bank door te geven. AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR Dag van de laatste netto-inventariswaarde van de maand december BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Kapitalisatie-GBF. Boeking volgens de methode met verlopen coupons. Prestatiecommissie Nettoactiva Maximaal 10% van de meerprestatie als deze opgebouwd wordt (1) Dagelijks; DATUM EN PERIODICITEIT VAN DE BEREKENING VAN DE NETTO- INVENTARISWAARDE De referentiekalender om de publicatiedata van de netto-inventariswaarde te bepalen, is de wettelijke kalender van feestdagen in de zin van artikel L van de Franse Code du Travail (Arbeidswet).

4 PLAATS EN MODALITEITEN VOOR DE PUBLICATIE OF BEKENDMAKING VAN DE VEREFFENINGSWAARDE CARMIGNAC GESTION, Kantoren: 24, place Vendôme Paris. De nettoinventariswaarde wordt 24 uur op 24 meegedeeld op het nummer +33 (0) en wordt tevens bekendgemaakt bij CARMIGNAC GESTION. De nettoinventariswaarde zal worden gepubliceerd op de website van CARMIGNAC GESTION: VALUTA WAARIN DE DEELNEMINGSRECHTEN OF AANDELEN ZIJN UITGEDRUKT Euro OPRICHTINGSDATUM Het fonds werd op 21 januari 1997 goedgekeurd door de Commission des Opérations de Bourse, die later de Autorité des Marchés Financiers is geworden. Het werd opgericht op 31 januari 1997 voor een duur van 99 jaar (negenennegentig jaar). INITIËLE NETTO-INVENTARISWAARDE De initiële netto-inventariswaarde bedraagt 152,45 euro. BIJKOMENDE INFORMATIE Het volledige prospectus is beschikbaar op de site Contact: Directie Marketing en Communicatie Tel.: 33 (0) Fax: 33 (0) Publicatiedatum van het prospectus: 01/03/2010 De site van de AMF ( bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle maatregelen in verband met de bescherming van de beleggers. Het onderhavige vereenvoudigde prospectus moet vóór de inschrijving aan de beleggers worden overhandigd. VERSPREIDING VAN DE INFORMATIE BETREFFENDE HET STEMBELEID VAN DE BEHEERMAATSCHAPPIJ EN DE TOEPASSING DAARVAN Het document stembeleid en het verslag van de beheermaatschappij over de omstandigheden waarin ze het stemrecht heeft uitgeoefend van de ICBE's die ze beheert, en de informatie betreffende de stemming over elke resolutie kunnen worden geraadpleegd op de statutaire zetel: CARMIGNAC GESTION 24, Place Vendôme Paris VERSPREIDING VAN INFORMATIE BETREFFENDE DE ICBE De laatste jaarlijkse en periodieke documenten worden verstuurd binnen een termijn van één week op eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan: CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme PARIS

5 DEEL B STATISTIEK Prestaties van de ICBE op 31/12/2009 in euro Deelnemingsrecht C: FR Jaarlijkse prestatie in % 60,00 Prestaties op jaarbasis in euro 1 jaar 3 jaar 5 jaar 40,00 25,55 26,42 25,70 25,49 ICBE 25,49% -10,19% 2,83% 20,00 0,00-20,00-3,35 13,85-1,34 Samengestelde referentieindicator: DJ EURO STOXX 23,37% -11,42% 0,54% -40,00-60,00-29,10-30,72-41, De prestaties van het fonds worden berekend met herbelegde nettocoupons. In de referentie-indicator wordt echter geen rekening gehouden met de uitgekeerde inkomsten. In het verleden behaalde prestaties vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Zij zijn niet constant in de tijd. Eventuele commentaren: Omgevormd op 01/01/2003 De prestatieberekening wordt voorgesteld in de nominale valuta van de ICBE. Kosten en informatie betreffende aan de ICBE gefactureerde transacties over het op 31/12/2009 afgesloten boekjaar Aan de ICBE gefactureerde kosten Informatie over de transacties Werkings- en beheerkosten 1,50% De transactiekosten voor de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 1,01% van de gemiddelde activa. Kosten als gevolg van beleggingen in andere De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille was 0,74% van de ICBE s of beleggingsfondsen gemiddelde activa. Kosten voor de aankoop van ICBE s en beleggingsfondsen Door de beheermaatschappij van de beleggende ICBE bedongen retourprovisies De transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE s die zij beheert, en de verbonden maatschappijen (makelaars) vertegenwoordigden ten opzichte van het totaal van de transacties in alle activaklassen over dit boekjaar: Overige aan de ICBE gefactureerde kosten 2,22% Activaklasse Transacties Prestatievergoeding 1,56% AANDEEL Geen Transactiecommissie 0,66% OBLIGATIE Geen Totaal aan de ICBE gefactureerde kosten 3,72% Werkings- en beheerkosten Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks aan de ICBE worden gefactureerd, met uitzondering van de transactiekosten en de eventuele prestatievergoeding. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaars, beursbelasting, ) en de transactiecommissie (zie hieronder). De werkings- en beheerkosten omvatten meer bepaald de kosten voor het financiële beheer, de kosten voor het administratieve en boekhoudkundige beheer en de kosten voor depot, bewaring en audit. Kosten als gevolg van de aankoop van ICBE s en/of beleggingsfondsen Bepaalde ICBE s beleggen in andere ICBE s of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doel-icbe s). Voor de ICBE die aankoopt veroorzaken de aankoop en het houden van een doel-icbe (of een beleggingsfonds) twee soorten kosten: provisies voor inschrijving / terugkoop. Het gedeelte van die provisies dat ten gunste van de doel-icbe komt, wordt hier echter niet meegerekend, omdat het wordt gelijkgesteld met transactiekosten. kosten die direct aan de doel-icbe worden gefactureerd en indirecte kosten vormen voor de ICBE die aankoopt. In bepaalde gevallen kan de ICBE die aankoopt retourprovisies bedingen, d.w.z. korting op sommige van deze kosten. Die kortingen verminderen de effectief te betalen totale kosten voor de ICBE die aankoopt. Overige aan de ICBE gefactureerde kosten Overige kosten die aan de ICBE kunnen worden gefactureerd, zijn: prestatievergoedingen. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen overtreft. transactiecommissies. De transactiecommissie is een commissie die bij elke operatie in de portefeuille aan de ICBE wordt gefactureerd. Deze commissies zijn in detail beschreven in het volledige prospectus. De beheermaatschappij kan deze commissies innen conform de voorwaarden in deel A van het vereenvoudigde prospectus. De belegger wordt erop gewezen dat die overige kosten van jaar tot jaar sterk kunnen variëren en dat de hier voorgestelde cijfers de cijfers van het vorige boekjaar zijn.

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SECURITE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN CARMIGNAC

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Edmond de Rothschild Infrasphere

Edmond de Rothschild Infrasphere Edmond de Rothschild Infrasphere (EdR Infrasphere) Vroeger Infrasphere GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 18 juli 2011 ICBE conform de Europese normen

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GESTION CARMIGNAC CARMIGNAC PATRIMOINE. Geharmon seerd gemeenschappel j k belegg i n gsfonds naar Frans recht ('Fonds commun de placemenfl

GESTION CARMIGNAC CARMIGNAC PATRIMOINE. Geharmon seerd gemeenschappel j k belegg i n gsfonds naar Frans recht ('Fonds commun de placemenfl CARMIGNAC GESTION GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmon seerd gemeenschappel j k belegg i n gsfonds naar Frans recht ('Fonds commun de placemenfl Vereenvoudigd prospectus Le présent

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE EUROPE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

EasyETF STOXX EUROPE 600

EasyETF STOXX EUROPE 600 EasyETF STOXX EUROPE 600 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAMENVATTING VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van EasyETF STOXX EUROPE 600 GEDETAILLEERDE NOTA van EasyETF STOXX EUROPE 600 REGLEMENT VAN HET FONDS van EasyETF

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Informatie over de beleggingen en het beheer:

Informatie over de beleggingen en het beheer: HOOFDSTUK II VEREENVOUDIGD PROSPECTUS: VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen EasyETF GLOBAL TITANS 50 DEEL A - STATUTAIR GEDEELTE Beknopte presentatie: ISIN-code: FR0000973596 EasyETF Global

Nadere informatie

Overeenstemming met de Europese normen

Overeenstemming met de Europese normen FEDERAL EUROPE ISR VOLLEDIG PROSPECTUS Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Federal Europe ISR Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 232, rue Général Paulet, F 29200 Brest

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL HEALTHCARE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MeM 1 april 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SRI GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Juli 2012 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

ECOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

COMMOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

COMMOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMMOSPHERE WORLD GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO - ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt

CARMIGNAC EURO - ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt CARMIGNAC EURO - ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt PROSPECTUS Februari 2017 I. ALGEMENE KENMERKEN 1 Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF

AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF Parijs, 15 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, U bent in het bezit van een aandelenportefeuille van het GBF AMUNDI ETF REAL ESTATE REIT IEIF UCITS ETF - (FR0010791160), we willen u daarvoor hartelijk danken.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt. PROSPECTUS Januari 2017 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt. PROSPECTUS Januari 2017 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt PROSPECTUS Januari 2017 I. ALGEMENE KENMERKEN 1 Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 ICBE naar Frans recht die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt PROSPECTUS Februari 2017 I. ALGEMENE KENMERKEN 1 Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO - PATRIMOINE. ICBE naar Frans recht Die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt

CARMIGNAC EURO - PATRIMOINE. ICBE naar Frans recht Die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt CARMIGNAC EURO - PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Die onder de Europese richtlijn 2009/65/EG valt PROSPECTUS Juni 2016 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE I. ALGEMENE KENMERKEN 1 Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie