SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAINT-HONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS"

Transcriptie

1 SAINTHONORE BRESIL GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010

2 SAINTHONORE BRESIL ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING Benaming Juridische vorm Beheermaatschappij Administratief beheer gedelegeerd aan Boekhoudkundig beheer gedelegeerd aan Voorziene looptijd Depothoudende bank Financieel commissaris Verdeler : SAINTHONORE BRESIL : Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE : CACEIS FASTNET : 99 jaar vanaf de creatie van het GBF LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE : ROTHSCHILD BANQUE : K.P.M.G. AUDIT : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT INFORMATIE BETREFFENDE DE BELEGGINGEN EN HET BEHEER Classificatie: Internationale aandelen. Beheersdoelstelling: Het beheer van het GBF streeft ernaar prestaties te realiseren via een blootstelling, voornamelijk op de Braziliaanse aandelenmarkten gericht, via een discretionaire waardenselectie in een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met dat van de index MSCI Brazil 10/40, met nietherbelegde dividenden. Referentieindicator: De prestaties van het GBF kunnen vergeleken worden met de MSCI Brazil 10/40 (uitgedrukt in EUR), met nietherbelegde dividenden. De MSCI Brazil 10/40 geeft het rendement van de Braziliaanse aandelen weer. De index wordt gewogen op basis van de beurskapitalisatie van de componenten, aangepast volgens de MSCI 10/40 Equity Indexmethode, die voorschrijft dat de weging van elke component wordt beperkt tot 10% van het totaal en dat de som van de wegingen van de componenten die meer dan 5% vertegenwoordigen, niet meer dan 40% mag bedragen. Aangezien het beheer van het GBF niet aan een index is gebonden, zullen de prestaties van het GBF gevoelig kunnen afwijken van de referentieindicator, die slechts een indicator ter vergelijking is. Beleggingsstrategie: De keuze van de strategie is geheel discretionair en afhankelijk van de verwachtingen van het beheerteam. De beleggingsstrategie van het GBF bestaat erin een dynamische blootstelling te verwerven aan de aandelenmarkten van Brazilië, en bijkomend aan andere LatijnsAmerikaanse markten, via stockpicking, dat wil zeggen door een discretionaire selectie van ondernemingen met goede winstvooruitzichten op middellange tot lange termijn en met een interessant stijgingspotentieel, op basis van de kerncijfers van de onderneming (in het bijzonder de kwaliteit van hun financiële structuur, hun concurrentiepositie, hun toekomstvooruitzichten, de kwaliteit van de managementteams enz.). Het GBF zal voor 60% tot 200% van zijn activa rechtstreeks, via ICBE's en/of via financiële termijninstrumenten worden blootgesteld aan de internationale aandelenmarkten, in het bijzonder in Brazilië. Het GBF zal tevens tot 100% kunnen beleggen in internationale aandelenmarkten van lidstaten van de OESO of buiten de OESO en buiten Brazilië, maar gerelateerd aan de markten in Brazilië. 1 Vereenvoudigd prospectus

3 SAINTHONORE BRESIL De aandelen worden geselecteerd volgens de hierna beschreven strategie: Het universum van de effecten waarin het GBF belegt, omvat aandelen in alle economische sectoren, zonder beperkingen op het vlak van kapitalisatie. Beleggingen in aandelen met kleine kapitalisatie (minder dan 100 miljoen USD) zullen echter bijkomstig blijven. Het gebruik van externe analyserapporten is bedoeld om de beheerder te helpen zijn eigen onderzoek te oriënteren op een kleiner aantal effecten binnen het beleggingsuniversum. De keuze van de externe analisten verloopt eveneens volgens een selectieproces dat wordt gedefinieerd door de beheermaatschappij. De aldus geselecteerde effecten worden dan kwalitatief en kwantitatief geanalyseerd. De beheermaatschappij zal vervolgens de effecten selecteren met het beste potentieel op het vlak van groei en prestaties. Financiële termijninstrumenten kunnen ingezet worden binnen de limiet van één keer de nettoactiva en in het kader van strategieën met het oog op indekking, verhoging van de dynamiek, blootstelling en verhoogde blootstelling aan de aandelenmarkten, valutamarkten en indexen, en/of aan bepaalde van hun parameters of componenten (volatiliteit, koers, sectoren ). Het GBF kan zo, via het gebruik van derivaten, een blootstelling tot 200% van de nettoactiva opbouwen. De beheerder zal in het bijzonder handelen in: valutatermijncontracten of deviezenswaps om de blootstelling aan het valutarisico af te dekken; futures of opties, aandelenswaps, verhandeld op georganiseerde of gereglementeerde markten, om de blootstelling aan de aandelenmarkten te verhogen of te verminderen. Op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkelingen op de aandelenmarkten en om de prestaties te stimuleren of het risico af te dekken, zal het GBF binnen de limiet van 40% van de nettoactiva kunnen beleggen in schuldinstrumenten of obligaties van de openbare of private sector, met vaste of variabele rente, en hoofdzakelijk uitgedrukt in EUR, USD of BRL (Braziliaanse real). De aangehouden effecten zullen hoofdzakelijk behoren tot de categorie investment grade (d.w.z. gering risico op wanbetaling vanwege de emittenten) volgens de ratings van de onafhankelijke kredietbeoordelaars op het ogenblik van de aankoop. Overigens kan het GBF, met een maximumlimiet van 10% van het nettovermogen, beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van: Franse of Europese gecoördineerde ICBE's, van elk classificatie, om de blootstelling te diversifiëren naar andere activaklassen of om op specifieke sectoren in te spelen (bijvoorbeeld: technologie, gezondheid) geharmoniseerde Franse of Europese indextrackers, waaronder ETF's, om de blootstelling aan de aandelenmarkten te verhogen of de blootstelling naar andere activaklassen te diversifiëren (bijvoorbeeld: grondstoffen of vastgoed). Deze ICBE's kunnen worden beheerd door de beheermaatschappij of een daaraan verbonden onderneming. Om zijn kaspositie te beheren, kan het fonds binnen de limiet van 10% van de nettoactiva een beroep doen op leningen in contanten en repocontracten, alsook gebruikmaken van obligatie of geldmarkticbe's. Alle gebruikte activa worden vermeld in de gedetailleerde mededeling. Risicoprofiel: Uw geld wordt hoofdzakelijk belegd in financiële instrumenten die door de beheermaatschappij worden geselecteerd. Deze instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markten. Belangrijkste risico's:. Risico van kapitaalverlies: De ICBE geniet geen enkele garantie of bescherming. Het is dus mogelijk dat het oorspronkelijk belegde kapitaal niet integraal wordt teruggestort, zelfs als de intekenaars hun deelnemingsrechten bijhouden over de aanbevolen beleggingsduur.. Discretionair beheersrisico: De discretionaire beheerstijl berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Er bestaat een risico dat de ICBE niet op elk ogenblik belegt op de best 2 Vereenvoudigd prospectus

4 SAINTHONORE BRESIL renderende markten. Het is mogelijk dat de prestaties van het GBF niet conform de doelstellingen zijn.. Aandelenrisico: De variaties van de aandelenmarkten kunnen belangrijke variaties van de nettoactiva veroorzaken, wat een negatieve impact kan hebben op het rendement van de intrinsieke waarde van het GBF. Het GBF kan een hoger risicoprofiel en een negatievere ontwikkeling vertonen dan de globale aandelenmarkt. De blootstelling aan het aandelenrisico, direct, via ICBE's of via financiële termijninstrumenten, zal tussen 60% en 200% van de nettoactiva liggen. Het fonds kan een blootstelling verwerven aan opkomende landen. De operationele voorwaarden en het toezicht op de groeimarkten kunnen afwijken van de geldende normen op de grote internationale beurzen. De prestaties van het fonds zullen afhangen van de ondernemingen die de beheermaatschappij heeft uitgekozen. Het risico bestaat dat de beheermaatschappij niet de best renderende ondernemingen selecteert.. Risico gekoppeld aan het gebruik van financiële termijninstrumenten: Het GBF kan een beroep doen op financiële termijninstrumenten, met een limiet van één keer de nettoactiva. Het gebruik van financiële termijninstrumenten biedt het GBF de mogelijkheid tot 200% van zijn activa bloot te stellen aan de aandelenmarkten, wat een groter en sneller dalingsrisico voor de intrinsieke waarde kan inhouden dan in de markten waarin het GBF is belegd.. Valutarisico: Het kapitaal kan worden blootgesteld aan valutarisico als de effecten of beleggingen waaruit het bestaat, zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het GBF. Aangezien het fonds kan beleggen in effecten uitgedrukt in andere valuta's dan de boekhoudkundige valuta (USD, Braziliaanse real en andere valuta's van LatijnsAmerika), kan het tot 200% van zijn nettoactiva blootgesteld zijn aan het valutarisico. Het valutarisico kan geheel of gedeeltelijk worden afgedekt, naargelang de verwachtingen van de beheerder. Het GBF is onderhevig aan extra risico's.. Renterisico. Kredietrisico. Tegenpartijrisico Garantie of bescherming: Nihil. Betrokken inschrijvers en profiel van de gemiddelde belegger: De deelnemingsrechten A en E zijn bestemd voor alle beleggers. De deelnemingsrechten E zijn speciaal bestemd voor de verkoop door verdelers die door de beheermaatschappij uitgekozen zijn. De deelnemingsrechten I en R zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de eerste inschrijving in staat zijn EUR in te schrijven. Minimuminleg bij de eerste inschrijving: Deelnemingsrechten A en E: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I en R : Dit GBF richt zich in het bijzonder tot beleggers die hun spaargeld een impuls willen geven via een positie op de Braziliaanse markten. Welk bedrag redelijkerwijze in dit GBF belegd kan worden, hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat te bepalen, is het raadzaam dat de houder advies inwint bij een professionele adviseur om zijn beleggingen te diversifiëren en te bepalen welk gedeelte van zijn financiële portefeuille of van zijn vermogen zal worden belegd in het GBF, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en de blootstelling aan de voormelde risico's, en van het persoonlijke vermogen, de behoeften en de eigen doelstellingen van de belegger. In elk geval is het absoluut noodzakelijk dat elke houder zijn portefeuille voldoende diversifieert om niet enkel te worden blootgesteld aan de risico's van dit GBF.. Aanbevolen minimale beleggingsduur: 5 jaar. 3 Vereenvoudigd prospectus

5 SAINTHONORE BRESIL INFORMATIE OVER DE KOSTEN, COMMISSIES EN DE FISCALITEIT Kosten en commissielonen: Inschrijvings en terugkoopcommissies: De inschrijvings en terugkoopcommissies komen boven op de intekeningsprijs die wordt betaald door de belegger, of worden afgehouden van de terugbetalingsprijs. De commissies die verworven zijn voor de ICBE, dienen ter compensatie van de kosten die de ICBE draagt voor het beleggen of verkopen van de toevertrouwde activa. De nietverworven commissies komen ten goede aan de beheermaatschappij, de verdeler enz. Kosten ten laste van de belegger, ingehouden bij de inschrijving en terugkoop. Niet voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Voor het GBF verworven inschrijvingscommissie Niet voor het GBF verworven terugkoopcommissie Voor het GBF verworven terugkoopcommissie Grondslag Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Intrinsieke waarde x aantal deelnemingsrechten Barema Deelnemingsrechten A, E, I en R maximaal 4,50% Nihil Nihil Operationele en beheerskosten: Deze kosten dekken alle kosten die rechtstreeks worden gefactureerd aan de ICBE, met uitzondering van de transactiekosten. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaardij, plaatselijke heffingen enz.) en desgevallend de transactiecommissie, die met name door de bewaarder en de beheermaatschappij kan worden geïnd. Aan de operationele en beheerskosten kunnen nog worden toegevoegd: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. Ze worden dus gefactureerd aan de ICBE; transactiecommissies gefactureerd aan de ICBE; een deel van de inkomsten uit tijdelijke acquisities en overdrachten van effecten. Meer details over de daadwerkelijk aan de ICBE gefactureerde kosten vindt u in deel B van het vereenvoudigde prospectus. Kosten gefactureerd aan de ICBE Operationele en beheerskosten, allin (incl. alle kosten behalve transactiekosten, prestatiecommissie en kosten i.v.m. beleggingen in ICBE's of beleggingsfondsen) Prestatiecommissie (**) Dienstverleners die transactiecommissies ontvangen: De depothoudende bank: 0% tot 50% De beheermaatschappij: 50% tot 100% Grondslag Nettoactiva van het GBF Nettoactiva van het GBF Op het bedrag van de transactie Deelnemingsrechten A maximaal 2,00% allin* Deelnemingsrechten E maximaal 2,40% allin* Barema Deelnemingsrechten I maximaal 1,00% allin* 15% van de meerprestatie tegenover de MSCI Brazil 10/40, met nietherbelegde nettodividenden, in het geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF Deelnemingsrechten R maximaal 1,15% allin* 4 Vereenvoudigd prospectus Nihil Variabel naargelang het instrument, meer bepaald: Per transactie: van 0 tot maximaal 0,50% + btw, Bij ontvangst van coupons: van 0 tot maximaal 5% + btw * allin = inclusief alle taksen. In deze activiteit heeft de beheermaatschappij niet geopteerd voor de btw. (**) Prestatieprovisie

6 SAINTHONORE BRESIL Er zullen variabele beheerskosten worden afgehouden ten bate van de beheermaatschappij volgens de volgende voorwaarden: Referentieindicator: MSCI Brazil 10/40, uitgedrukt in EUR, met nietherbelegde nettodividenden, in de valuta van het fonds. In het geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF en van de referentieindex, en zodra de intrinsieke waarde van het GBF beter presteert dan de referentieindex, zal er een provisie van 15% na aftrek van belastingen worden toegepast op de meerprestatie van de intrinsieke waarde van het GBF in vergelijking met de referentieindex. In het geval van een positieve prestatie van de intrinsieke waarde van het GBF en een negatieve prestatie van de referentieindex, zal er een provisie van 15% na aftrek van belastingen worden toegepast op het absolute rendement van de intrinsieke waarde van het GBF. De eerste periode loopt van de oprichtingsdatum van het fonds tot 30 juni De referentieperiodes lopen af op de laatste IW van het boekjaar eind juni. Een provisie voor de variabele beheerskosten zal opgebouwd worden bij elke berekening van de intrinsieke waarde. Deze prestatiecommissie wordt jaarlijks betaald na de afsluiting van elk boekjaar van het GBF. Er zal geen prestatiecommissie worden aangerekend in de volgende gevallen: De prestaties van het GBF zijn negatief in vergelijking met de vorige afsluiting van het boekjaar De prestaties van het GBF liggen onder die van zijn referentieindicator ten opzichte van de vorige afsluiting van het boekjaar. In het geval van een onderprestatie wordt de provisie voor de prestatiecommissie aangepast door terugnemingen op de provisie, tot een bovengrens van het totaal van het opgebouwde provisiebedrag. Belastingstelsel: Fiscaliteit van de ICBE: Aangezien de GBF's collectieve eigendommen zijn, vallen ze van rechtswege buiten de toepassingssfeer van de vennootschapsbelasting en worden ze als fiscaal transparant beschouwd. Toepasbaarheid (P.E.A., D.S.K. enz.): Nihil Naargelang uw belastingstelsel kunnen de eventuele meerwaarden en inkomsten gekoppeld aan het bezit van deelnemingsrechten van de ICBE onderworpen zijn aan belasting. Wij adviseren u hierover inlichtingen in te winnen bij de verdeler van de ICBE. COMMERCIËLE INFORMATIE Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De inschrijvings en terugkoopverzoeken worden dagelijks vóór 11 uur gecentraliseerd bij LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE en worden uitgevoerd, in deelnemingsrechten of in duizendsten van deelnemingsrechten, op basis van de intrinsieke waarde gedateerd op de dag zelf en berekend op de volgende werkdag. De overgang van een categorie van deelnemingsrechten naar een andere wordt fiscaal beschouwd als een terugkoop gevolgd door een nieuwe inschrijving. Bijgevolg hangt het belastingstelsel dat van toepassing is op elke inschrijver, af van de fiscale bepalingen van toepassing op de specifieke situatie van die inschrijver en/of van het rechtsgebied waarin de belegging in het fonds plaatsvindt. In geval van twijfel raden we iedere inschrijver aan om zijn adviseur te raadplegen om te weten welk belastingstelsel op zijn situatie van toepassing is. Minimuminleg bij de eerste inschrijving: Deelnemingsrechten A en E: 1 deelnemingsrecht Deelnemingsrechten I en R: Minimuminleg voor volgende inschrijvingen: Deelnemingsrechten A, E, I en R: 1 deelnemingsrecht Adres van de instelling belast met de ontvangst van de inschrijvingen en de terugkopen: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Plaats en wijze van publicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 5 Vereenvoudigd prospectus

7 SAINTHONORE BRESIL Afsluitingsdatum van het boekjaar: De laatste beursdag van de maand juni. De afsluitingsdatum van het eerste boekjaar is de laatste beursdag van de maand juni in Bestemming van de inkomsten: Het nettoresultaat wordt over de vier categorieën van deelnemingsrechten verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het totale nettovermogen. Deelnemingsrechten A: Kapitalisatie en/of uitkering. De beheermaatschappij beslist elk jaar over de bestemming van de resultaten. Deelnemingsrechten E, I en R: Kapitalisatie. Datum en periodiciteit voor de berekening van de intrinsieke waarde: Dagelijks, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van EURONEXT PARIS S.A.) en de Braziliaanse markten (officiële kalender van BOVESPA). Plaats en wijze van publicatie of communicatie van de intrinsieke waarde: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08. Valuta van de deelnemingsrechten: Type ISINcode deelnemingsrechten Bestemming van het resultaat Valuta Deelnemingsrechten A FR Kapitalisatie en/of uitkering EUR Deelnemingsrechten E FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten I FR Kapitalisatie EUR Deelnemingsrechten R FR Kapitalisatie EUR Oprichtingsdatum: Deze ICBE werd erkend door AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS op 11 april Ze werd opgericht op 1 juni AANVULLENDE INFORMATIE Het volledige prospectus van de ICBE en de laatste jaarlijkse en driemaandelijkse rapporten worden verstuurd binnen een termijn van één week op eenvoudige schriftelijke aanvraag door de houder aan: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08. Telefoon: 33 (0) De commerciële teams van EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT staan tot uw beschikking voor meer informatie of vragen over het GBF op de statutaire zetel van de onderneming. Commerciële afdeling EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Statutaire zetel: 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS Telefoon: Fax: website: In toepassing van de artikelen , en van het algemeen reglement van de AMF, zijn ook het geldende document "Stembeleid", evenals het verslag over de omstandigheden waarin het stemrecht werd uitgeoefend, beschikbaar op datzelfde adres. Publicatiedatum van het prospectus: 28 januari 2010 De site van de AMF (www.amffrance.org) bevat aanvullende informatie over de lijst van de reglementaire documenten en alle bepalingen betreffende de bescherming van de beleggers. Dit vereenvoudigde prospectus moet vóór de inschrijving aan de inschrijvers worden overhandigd. 6 Vereenvoudigd prospectus

8 SAINTHONORE BRESIL DEEL B STATISTIEK PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN A EUR JAARLIJKSE PERFORMANCES PRESTATIES ANNUELLES Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 119,16 % MSCI Brazil 10/40 (Euro) 117,27 % De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN E EUR JAARLIJKSE PRESTATIES PERFORMANCES ANNUELLES Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 117,69 % MSCI Brazil 10/40 (Euro) 117,27 % De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. 7 Vereenvoudigd prospectus

9 SAINTHONORE BRESIL PRESTATIES VAN DE ICBE OP 31 DECEMBER 2009 DEELNEMINGSRECHTEN I EUR JAARLIJKSE PRESTATIES PERFORMANCES ANNUELLES Prestaties op jaarbasis 1 jaar 3 jaar 5 jaar ICBE 120,19 % MSCI Brazil 10/40 (Euro) 117,27 % De prestaties worden berekend met herbelegde nettocoupons De prestaties van de referentieindicator houden echter geen rekening met uitgekeerde inkomsten. WAARSCHUWING EN COMMENTAREN Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Ze zijn niet constant in de tijd. PRESTATIES VAN DE ICBE OP... DEELNEMINGSRECHTEN R EUR Gegevens over de prestaties van deelnemingsrechten R zijn nog niet beschikbaar. VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 JUNI 09 DEELNEMINGSRECHTEN A Operationele en beheerskosten 1,80% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 2,94%. prestatiecommissie. transactiecommissies 2,94 % Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 4,74% 8 Vereenvoudigd prospectus

10 SAINTHONORE BRESIL VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 JUNI 09 DEELNEMINGSRECHTEN E Operationele en beheerskosten 2,38% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 2,94%. prestatiecommissie. transactiecommissies 2,94% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 5,32% VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 JUNI 09 DEELNEMINGSRECHTEN I De deelnemingsrechten werden gelanceerd op 1 juli Alle percentages zijn op jaarbasis. Operationele en beheerskosten 1,00% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 2,94%. prestatiecommissie. transactiecommissies 2,94% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 3,94% VOORSTELLING VAN DE KOSTEN GEFACTUREERD AAN DE ICBE IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR, DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 JUNI 09 DEELNEMINGSRECHTEN R De deelnemingsrechten werden gecreëerd op 9 januari Alle percentages zijn op jaarbasis. Operationele en beheerskosten 1,15% Kosten i.v.m. beleggingen in andere ICBE's of beleggingsfondsen Deze kosten worden bepaald op basis van:. kosten in verband met de aankoop van ICBE's en beleggingsfondsen. na aftrek van onderhandelde retrocessies voor de beheermaatschappij van de beleggende ICBE Andere kosten gefactureerd aan de ICBE Deze andere kosten zijn als volgt opgesplitst: 2,94%. prestatiecommissie. transactiecommissies 2,94% Totaal gefactureerd aan de ICBE in de loop van het laatste boekjaar 4,08% 9 Vereenvoudigd prospectus

11 SAINTHONORE BRESIL Operationele en beheerskosten: Deze kosten omvatten alle kosten die rechtstreeks worden gefactureerd aan de ICBE, met uitzondering van de transactiekosten en, indien van toepassing, de prestatiecommissie. De transactiekosten omvatten de kosten van tussenpersonen (makelaardij, beursheffingen, enz.) en de transactiecommissie (zie verder). De operationele en beheerskosten omvatten in het bijzonder de financiële beheerskosten, de administratieve en boekhoudkundige beheerskosten, de bewaarkosten, de depotkosten en de controlekosten. Kosten in verband met de aankoop van ICBE's en/of beleggingsfondsen: Bepaalde ICBE's beleggen in andere ICBE's of in beleggingsfondsen naar buitenlands recht (doelicbe's). De aankoop en het bezit van een doelicbe (of van een beleggingsfonds) brengen voor de beleggende ICBE twee soorten kosten met zich mee, als volgt: de inschrijvings/terugkoopcommissies. Het deel van deze commissies dat gefactureerd is door de doel ICBE, wordt beschouwd als transactiekosten en wordt hier dus niet meegerekend. directe kosten, gefactureerd aan de doelicbe, die indirecte kosten vormen voor de beleggende ICBE. In sommige gevallen kan de beleggende ICBE retrocessies onderhandelen, d.w.z. kortingen op bepaalde van deze kosten. Deze kortingen verminderen het totaal van de kosten die de beleggende ICBE daadwerkelijk draagt. Andere kosten gefactureerd aan de ICBE: Er kunnen andere kosten worden gefactureerd aan de ICBE. Het betreft: prestatiecommissies. Deze belonen de beheermaatschappij als de ICBE haar doelstellingen heeft overtroffen. transactiecommissies. De transactiecommissie is een commissie die de ICBE bij elke verrichting op de portefeuille wordt aangerekend. Het volledige prospectus verschaft meer details over deze commissies. De beheermaatschappij kan die commissies innen volgens de voorwaarden voorzien in deel A van het vereenvoudigde prospectus. We vestigen de aandacht van de belegger op het feit dat deze andere kosten sterk kunnen variëren van jaar tot jaar en dat de hierin voorgestelde cijfers de cijfers van het vorige boekjaar zijn. INFORMATIE OVER DE TRANSACTIES IN DE LOOP VAN HET LAATSTE BOEKJAAR DAT WERD AFGESLOTEN OP 30 JUNI 09 De transactiekosten op de aandelenportefeuille vertegenwoordigden 5,44% van de gemiddelde activa. De omloopsnelheid van de aandelenportefeuille bedroeg 537,71% van de gemiddelde activa. Transacties tussen de beheermaatschappij voor rekening van de ICBE's die ze beheert en de verbonden ondernemingen: Nihil. 10 Vereenvoudigd prospectus

12 BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINTHONORE BRESIL Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg SaintHonoré, Parijs, Frankrijk BIJLAGE VAN SEPTEMBER 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 JANUARI 2010 De informatie in deze bijlage moet samen met die van het uitgifteprospectus gelezen worden. Deze bijlage moet samen met het prospectus overhandigd worden aan beleggers die in België inschrijven in het kader van de Belgische wetgeving betreffende het openbaar beroep op het spaarwezen. Onderhavige bijlage is gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank, Financie en Assurantiewezen conform artikel 119 van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de vennootschap die het uitbrengt. 1

13 Informatie voor Belgische inschrijvers: 1 Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België De taken van financieel beheer worden waargenomen door: FASTNET BELGIUM NV Havenlaan 86C bus BRUSSEL BELGIË (Tel. 02/ Fax: 02/ ) RPR Brussel: Distributeurs in België FASTNET BELGIUM NV, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel; ARGENTA SPAARBANK, 4953 Belgiëlei, 2018 Antwerpen. 3 Compartimenten die de toelating hebben om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in België Uitkeringsdeelbewijzen van klasse A waarvoor de Beheermaatschappij jaarlijks beslist over de bestemming van de resultaten en kapitalisatiedeelbewijzen van klasse E. Deze deelbewijzen van klasse A en E worden uitgegeven op naam of aan toonder en ingeschreven op rekening. Deelbewijzen van Categorie I en R zijn bestemd voor rechtspersonen die bij de initiële inschrijving minstens kunnen beleggen, en zij worden dus niet openbaar verkocht in België. 4 Nietrecurrente vergoedingen en kosten gedragen door de belegger in België In de valuta van het compartiment of als percentage van de nettoinventariswaarde per aandeel Tarieflijst: Instap Uitstap Omzetting Verhandelingsprovisie Maximaal 4,50% Nihil Nihil Administratieve kosten Nihil Nihil Nihil Bedrag tot dekking van verwervings of realisatiekosten Bedrag tot ontmoediging van een uitstap binnen een periode van een maand na intrede Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil De tarieven van de vergoedingen en kosten in de bovenstaande tarieflijst zijn de maximumtarieven die in België worden geheven. Raadpleeg de tarieflijst die als bijlage is bijgevoegd voor de tarieven die in rekening worden gebracht door de tussenpersoon bij wie de inschrijving, de terugbetaling of de compartimentswijziging is uitgevoerd. 2

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

GOLDSPHERE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 23 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR

AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A - STATUTAIR AXA SPREAD PLUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Conform de Europese normen DEEL A - STATUTAIR Beknopte voorstelling: ISIN-codes: Aandelen van de klasse "A": FR0010202671 (kapitalisatie) Aandelen van de klasse

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EASYETF EURO STOXX 50 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN HET PUBLIEK TER GELEGENHEID VAN DE TOELATING OP DE MARKT VAN EURONEXT PARIS SA VAN MAXIMAAL TWEEHONDERD

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie